Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2024ko otsailaren 29a, osteguna

N.º 44, jueves 29 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1069
1069

13/2024 DEKRETUA, otsailaren 13koa, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruzko hainbat dekretu aldatzekoa.

DECRETO 13/2024, de 13 de febrero, por el que se modifican diversos decretos en materia de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.23 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dio Gizarte Segurantzaz kanpoko mutualitateen arloko eskumen esklusiboa. «Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du honako gai hauetan: kooperatibak, Gizarte Segurantzan sartu gabeko mutualitate eta elkarlaguntzako elkarteak, betiere merkataritza-arloko legeria orokorrarekin bat etorrita». Era berean, 11.2.a) artikuluan ezartzen duenez, «Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da gai hauen inguruko oinarriak bere lurraldearen barruan legez garatzea eta betearaztea, oinarri horiek adierazten dituzten baldintzetan: «Kredituaren, bankuen eta aseguruen antolamendua».

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 10.23, atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social: «La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: Cooperativas, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y Pósitos, conforme a la legislación general en materia mercantil». Asimismo, en su artículo 11.2.a) dispone que «Es también competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio, de las bases, en los términos que las mismas señalen, en las siguientes materias: «Ordenación del crédito, banca y seguros».

Eskumen hori oinarri hartuta, 1983an, Eusko Legebiltzarrak Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko urriaren 27ko 25/1983 Legea onartu zuen eta, Eusko Jaurlaritzak, berriz, Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko Legearen Erregelamendua onartzen duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren bidez garatu zuen. Nahiz eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko indarreko 5/2012 Legeak indarrik gabe utzi zuen 25/1983 Legea, 87/1984 Dekretuak indarrean jarraitzen du zenbait alderditan, eta aldatu egin behar da Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen (aurrerantzean, BGAE) administrazio-gastuetarako ezarritako ehunekoei eta azterketa aktuarialari dagokienez.

En base a esa competencia, el Parlamento Vasco aprobó en 1983 la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, y el Gobierno Vasco su correspondiente desarrollo reglamentario mediante el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria. Pese a que la Ley 25/1983 fue derogada por la vigente Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, el Decreto 87/1984 continua vigente en algunos aspectos y precisa ser modificado en lo relativo al estudio actuarial y los porcentajes establecidos para los gastos de administración de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (en adelante, EPSV).

Ondoren, eta aurreko erregelamendu-garapena eguneratu izanaren ondorioz, maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretua onartu zen, Borondatezko Aurreikuspeneko Erakundeen zenbait jarduera arautzeko.

Con posterioridad, y como actualización del desarrollo reglamentario previo, se aprobó el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Voluntaria.

BGAEen inbertsioen xede izan daitezkeen aktiboen arloan izandako bilakaeragatik, ezinbestekoa da 92/2007 Dekretuaren 11. artikuluaren idazkera egokitzea, artikulu horrek arautzen baitu zehatz-mehatz gai hori. Hartara, aurrerantzean aktibo gehiago izango dira inbertitzeko modukoak, eta, funtsean, inbertsio kolektiboko finantza-erakunde gehiagotan inbertitzerik izango da, baita inbertsio kolektiboko erakunde itxietan ere. Horrez gain, indargabetuta geratu diren arau jakin batzuei egindako erreferentziak eguneratuko dira.

La evolución experimentada en materia de activos aptos en los que materializar las inversiones de las EPSV ha dado lugar a la necesidad de actualizar la redacción del artículo 11 del citado Decreto 92/2007, que regula de forma pormenorizada esta materia. De esta forma se amplía el conjunto de activos susceptibles de inversión incorporando, básicamente, la posibilidad de invertir en un abanico mayor de instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, así como en entidades de inversión colectiva de tipo cerrado aprovechando, a su vez, para actualizar las referencias a ciertas normas que habían sido objeto de derogación.

Bazkideei eta onuradunei buruzko informazioari dagokionez, BGAEek bazkideei igorri behar dieten informazioa zehazten da, eta, era berean, 92/2007 Dekretu honetan sartu da BGAEek inbertsio jasangarri eta arduratsuaren (IJA) arloan eman behar duten informazioa. Era berean, aurreikusten da BGAE bakoitzaren inbertsio-printzipioen adierazpenak inbertsio jasangarri eta arduratsuari buruzko politika (IJA) jaso behar duela.

En relación con la información de las personas socias y beneficiarias, se especifica la información que las EPSV deben remitir a las personas socias, así como se introduce en este Decreto 92/2007 la información que en materia de inversión sostenible y responsable (ISR) las EPSV deben poner a su disposición. También se prevé que la declaración de principios de inversión de cada EPSV debe contemplar la política sobre inversión sostenible y responsable (ISR).

87/1984 Dekretuaren 12. artikuluaren aldaketarekin bat etorriz, 8. artikuluan gizarte-aurreikuspeneko eta hornidura teknikoetako planaren kostua zehazteko aplikatutako formulak aldatzeko kasua aurreikusten da.

En consonancia con la modificación del artículo 12 del Decreto 87/1984, se prevé en el artículo 8 el supuesto de modificación de las fórmulas aplicadas para la determinación del coste del plan de previsión social y de las provisiones técnicas.

Halaber, beste idazkera bat eman zaio 92/2007 Dekretuaren 9. artikuluari, hornidura teknikoen finantzaketari buruzkoari, finantzaketa-planak eta berrorekatze-planak argi eta garbi bereizteko; izan ere, tresna horiek azken helburu bera badute ere, egitatezko kasu desberdinei erantzuten diete.

Asimismo, se da nueva redacción al artículo 9 del Decreto 92/2007, relativo a la financiación de las provisiones técnicas, a los efectos de distinguir con claridad los planes de financiación y los planes de reequilibrio, instrumentos que, aun cuando comparten su fin último, responden a supuestos de hecho distintos.

Azkenik, 92/2007 Dekretuan 14. artikulua gehitu da, gizarte-aurreikuspeneko planen kategoriak zehazten dituena, bakoitzaren joera inbertitzailearen arabera.

Finalmente, se introduce en el Decreto 92/2007 un artículo 14, que detalla las categorías de los planes de previsión social en función de la orientación inversora de cada uno de ellos.

2012ko otsailaren 23an, BGAEei buruz indarrean dagoen otsailaren 23ko 5/2012 Legea onetsi zen; lege horrek aurreko araua hedatu zuen, eta nabarmen aldatu.

Con fecha 23 de febrero de 2012, se aprobó la vigente Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, que ha ampliado y modificado sustancialmente la anterior normativa.

Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen erregelamenduzko garapen gisa, urriaren 27ko 203/2015 Dekretua eman zen. Haren bidez, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartu zen. Erregelamendu horrek arautu zuen, funtsean, EAEko BGAE guztien antolaketa eta funtzionamendua, haien aseguru-jarduera, aseguru pribatuen oinarrizko araudian ezarritakoaren arabera, eta aseguru-jardueraz besteko gizarte-aurreikuspeneko jarduna.

Como desarrollo reglamentario de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, se dictó el Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria. Este Reglamento regula, sustancialmente, la organización y funcionamiento de todas las EPSV de Euskadi, la actividad aseguradora de las EPSV que la ejerzan de acuerdo con lo establecido en la normativa básica de seguros privados y la actividad no aseguradora de previsión social.

Hala ere, hasieran, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko erakundeak –Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legeak berak laga zituen gerora erregelamendu bidez garatzeko– ez ziren izan erregelamenduen xede; beraz, erregelamendua aldatu egin behar da lehentasunezko BGAEen erregulazioa osatzeko eta zehazteko. Arlo horretako erregelamendu-erregulazioa justifikatuta dago, alde batetik, berariazko lege-gaikuntza dagoelako 5/2012 Legearen arauak garatzera eta aplikatzera bideratutako beharrezko alderdi guztiak erregelamendu bidez arautzeko, eta, bestetik, lehentasunezko BGAEei bultzada eman nahi zaielako, egokiak direnez enpleguaren eremuan borondatezko gizarte-aurreikuspena bideratzeko, hau da, gizarte-aurreikuspenaren bigarren zutabea deritzona bideratzeko.

Sin embargo, las EPSV preferentes, materia en la que la propia Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria hace una llamada a un posterior desarrollo reglamentario, no fueron objeto del mismo en un momento inicial, por lo que es necesario modificar el Reglamento para completar y detallar la regulación de las EPSV preferentes. La regulación reglamentaria en esta materia se justifica, por un lado, por la expresa habilitación legal para regular reglamentariamente todos los aspectos que sean necesarios para el desarrollo normativo y aplicación de la Ley 5/2012, y, por otro, en el impulso que se pretende dar a las EPSV preferentes en tanto que son las adecuadas para canalizar la previsión social voluntaria en el ámbito del empleo, es decir, el denominado segundo pilar de la previsión social.

Era berean, BGAE guztiei dagokienez, 5/2012 Legearen Erregelamenduaren aldaketa baliatuko da zehazteko zein izango den araubidea bazkideek gobernu-organoetan eta lotutako eragiketetan parte hartzeko eta ordezkapena izateko.

Asimismo, en relación con todas las EPSV, se aprovecha la modificación del Reglamento de la Ley 5/2012 para detallar el régimen de la participación y representación de las personas socias en los órganos de gobierno y de las operaciones vinculadas.

203/2015 Dekretuan, halaber, aldatu zen zer datu jaso behar dituen Bazkideen Fitxategi Orokorrak, informazio zehatza izateko gure autonomia-erkidegoko gizarte-aurreikuspenaren errealitatea ezagutzeko. Alderdi hori funtsezkoa da arlo horretako politikak garatzeko; gainera, aurreikusten da BGAEek emakume eta gizonen ordezkaritza orekatuari buruzko azterketaren inguruko gordailua egitea.

Se modifican también en el Decreto 203/2015 los datos que el Fichero General de Personas Socias debe recoger con el fin de contar con la información precisa para conocer la realidad de la previsión social en nuestra Comunidad Autónoma, aspecto este fundamental para el desarrollo de las políticas en esta materia, así como se prevé el depósito que deben realizar las EPSV del análisis relativo a la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Dekretu honek hiru kapitulu, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat ditu.

El presente Decreto consta de tres capítulos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Horrenbestez, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen azken xedapenetako lehenengoa betez, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak eginiko bilkuran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, en desarrollo de la disposición final primera de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEI BURUZKO LEGEAREN ERREGELAMENDUA ONARTZEN DUEN OTSAILAREN 20KO 87/1984 DEKRETUA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 87/1984, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Lehenengo artikulua.– Aldatu egin da 12. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:

«Baldin eta erretiro, ezintasun iraunkor, heriotza, mendekotasun, iraupen luzeko langabezia edo gaixotasun larrien kontingentzietarako prestazioak ematen dituzten BGAEek beren gain hartzen badute arrisku biometrikoen estaldura edo inbertsioaren emaitza edo prestazio-maila jakin bat, inskribatzeko, eskatzen diren gainerako dokumentu guztiekin batera, azterketa aktuarial bat aurkeztu beharko dute BGAEa osatzen duten gizarte-aurreikuspeneko planetako bakoitzari buruz, gutxienez, puntu hauek jasoko dituena:

«Las EPSV que concedan prestaciones para las contingencias de jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, dependencia, desempleo de larga duración o enfermedad grave, que asuman la cobertura de riesgos biométricos o el resultado de la inversión o un nivel determinado de las prestaciones, deberán presentar para su inscripción, junto con los demás documentos exigidos, estudio actuarial, relativo a cada uno de los planes de previsión social que se integren en la EPSV, que comprenda como mínimo los siguientes extremos:

a) Zer taula erabiltzen diren heriotza-tasari, biziraupenari eta baliaezintasunari buruz, hala badagokio, eta zergatik diren egokiak.

a) Tablas de mortalidad, supervivencia e invalidez, en su caso, utilizadas y justificación de su adecuación.

b) Zer interes-tasa erabiltzen den eta zergatik.

b) Tipo de interés utilizado, así como justificación del mismo.

c) Zer finantzaketa-metodoa hautatu den.

c) Método de financiación elegido.

d) Gutxienez, zenbat bazkide behar diren azterketa baliozkoa izan dadin.

d) Número mínimo de personas asociadas para la validez del estudio.

e) Taldearen proiekzio biometrikoak.

e) Proyecciones biométricas del colectivo.

f) Zer administrazio-gastu hartzen diren kontuan, eta zergatik; 16. artikuluan ezarritakoaren arabera.

f) Gastos de administración considerados y su justificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.

g) Kuota- eta prestazio-kalkulua.

g) Cálculo de cuotas y prestaciones.

h) Hornidura teknikoak.

h) Provisiones técnicas.

i) Zer formula aplikatzen diren gizarte-aurreikuspeneko eta hornidura teknikoetako planaren kostua zehazteko, barnean hartuta, hala badagokio, segurtasun-marjina eratzeari buruzko aurreikuspena. Formula horiek azterlan aktuarialaren eranskin espezifiko batean jaso beharko dira».

i) Fórmulas aplicadas para la determinación del coste del plan de previsión social y de las provisiones técnicas, incluyendo, en su caso, la previsión relativa a la constitución del margen de seguridad. Estas fórmulas deberán constar en un anexo específico al estudio actuarial».

Bigarren artikulua.– Aldatu egin da 16. artikuluaren 1.1 apartatua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo segundo.– Se modifica el apartado 1.1 del artículo 16, que queda redactado como sigue:

«1.1.– Erretiro, heriotza, ezintasun iraunkor, mendekotasun, iraupen luzeko langabezia edo gaixotasun larrien kontingentziak estaltzen dituzten eta ekarpen finkatuko sistemaren arabera diharduten BGAEen administrazio-gastuak dagozkien erregelamenduetan jaso behar dira, ehunekotan, estatutuen arabera. Administrazio-gastuak gizarte-aurreikuspeneko plan bakoitzari atxikitako ondarearen arabera edo plan horren eta bere errendimenduen arabera ezarriko dira, eta ezingo dira muga hauetatik gorakoak izan urteko zenbaketan:

«1.1.– Los gastos de administración de las EPSV que cubran las contingencias de jubilación, así como de fallecimiento, incapacidad permanente, dependencia, desempleo de larga duración o enfermedad grave que operen bajo el sistema de aportación definida, deberán ser consignados, en términos porcentuales, en sus reglamentos respectivos, de acuerdo con sus estatutos. Los gastos de administración se establecerán en función del patrimonio afecto a cada plan de previsión social o de este y sus rendimientos y no podrán superar, en cómputo anual, los límites siguientes:

a) Bakarrik kalkulatzen badira planari atxikitako ondarearen arabera, errenta finkoko inbertsio-orientazioa duten planetan eta plan bermatuetan, % 0,90; errenta finko mistoko planetan, % 1,30; eta gainerako planetan, planari atxikitako ondarearen % 1,50.

a) Cuando se calculen únicamente en función del patrimonio afecto al plan, en los planes con orientación inversora de renta fija, y en los planes garantizados, el 0,90 %; en los planes de renta fija mixtos, el 1,30 %; y en el resto de los planes, el 1,50 % del patrimonio afecto al plan.

b) Bi aldagaiak erabiltzen badira, atxikitako ondarearen % 1 eta errendimenduen % 10.

b) Cuando se utilicen ambas variables, el 1 % del patrimonio afecto y el 10 % de los rendimientos.

Lortutako errendimenduen gaineko ehunekoa bakarrik aplikatu ahal izango da baldin eta zati alikuota bakoitzaren balioak, artikulu honetako 1.5 paragrafoak aipaturiko aldirako kalkulatuta, portzentaje hori aplikatu ondoren, gainditzen badu aurreikuspen-plana sortu zenez geroztik hark lorturiko gehienezko balioa. Hala ere, bost ekitalditan ezin izan bada errendimenduen gaineko ehunekoa aplikatu, aukeran egongo da gainditu beharreko beste balio bat ezartzea: bosgarren ekitaldiko azkena».

El porcentaje sobre los rendimientos obtenidos solo será aplicable cuando el valor de cada parte alícuota, calculado, para el período a que se refiere el párrafo 1.5 de este artículo, después de aplicar dicho porcentaje, supere el máximo valor alcanzado por aquella desde la creación del plan de previsión. No obstante, si durante cinco ejercicios no hubiera resultado aplicable el porcentaje sobre rendimientos, se podrá establecer, como nuevo valor a superar, el último del quinto ejercicio».

Hirugarren artikulua.– Aldatu egin da 16. artikuluaren 1.2 apartatua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo tercero.– Se modifica el apartado 1.2 del artículo 16, que queda redactado como sigue:

«1.2.– Ondorio horietarako, administrazio-gastutzat joko dira zuzeneko nahiz zeharkako gastu guztiak ere, baldin eta gastu horiek aurreikuspen-plan bakoitzari atxikitako ondarea administratzearen ondorio badira, baina baloreen salerosketatik eratorritako bitartekotza-gastuen salbuespenarekin. BGAEak inbertsio kolektiboko erakundeetan inbertitzen badu, aurreko 1.1 paragrafoan ezarritako mugek batera eragingo dute kudeatzaile, gordailuzain edo erakundeek jaso behar dituzten komisio metatuen gainean.

«1.2.– A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de administración todos los gastos directos e indirectos en que se incurra como consecuencia de la administración del patrimonio afecto a cada plan de previsión, con la excepción de los gastos de intermediación y liquidación derivados de la compra o venta de valores. Cuando la EPSV invierta en instituciones de inversión colectiva los límites establecidos en el párrafo 1.1 anterior operarán conjuntamente sobre las comisiones acumuladas a percibir por las distintas gestoras, depositarias o instituciones.

BGAEak inbertitzen badu arrisku-kapitaleko erakundeetan edo inbertsio kolektibo itxiko erakundeetan, zeinak arautzen baitira BGAEen jarduera jakin batzuk arautzeko zen maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 11 ter.k) eta 11 ter.m) artikuluetan, aurreko paragrafoa aplikatuko da baldin eta erakunde horiek erakunde kudeatzailearen edo bazkide sustatzailearen finantza-talde berekoak badira.

En el supuesto de que la EPSV invierta en entidades de capital riesgo o entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, reguladas en los artículos 11 ter.k) y 11 ter.m) del Decreto 92/2007, de 29 de mayo por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV, el párrafo anterior será de aplicación siempre que dichas entidades pertenezcan al mismo grupo financiero que la entidad gestora o socio promotor.

Finantza-talde berekoak ez badira, erakunde kudeatzaileek jasanarazi egin ahal izango dituzte arrisku-kapitaleko erakundeetan edo inbertsio kolektiboko erakunde itxietan egindako inbertsioen ondoriozko komisioak, maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 11 ter.k) eta 11 ter.m) artikuluetan araututakoak, gehienez ere % 0,55eko mugaraino, administrazio-gastuen zenbaketari aplikatu beharreko oinarri beraren gainean kalkulatuta, artikulu honen 1.1 paragrafoan adierazitako komisioez gain.

En caso de no pertenecer al mismo grupo financiero, las entidades gestoras podrán repercutir las comisiones derivadas de las inversiones en entidades de capital riesgo o entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, reguladas en los artículos 11 ter.k) y 11 ter.m) del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, hasta un límite máximo, adicional a las comisiones señaladas en el apartado 1.1 de este artículo, del 0,55 % calculado sobre la misma base aplicable al cómputo de los gastos de administración.

Kasu horretan, zuzenean edo zeharka jasan ditzaketen kudeaketa-komisioen gehieneko maila adierazi beharko da dagokion gizarte-aurreikuspeneko planaren erregelamenduan, eta maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 4. artikuluaren 3. apartatuan ezarritako sei hilean behingo edo urtean behingo informazioan, berriz, informazio horri dagokion aldian benetan jasandako zuzeneko eta zeharkako kudeaketa-komisioak adierazi beharko dira, eurotan eta atxikitako ondarearen gaineko ehunekotan adierazita, eta dagokion aurreikuspen-planaren errentagarritasunean zer eragin duten adierazita.

En este supuesto, deberán incluirse, en el reglamento del plan de previsión social correspondiente, el nivel máximo de las comisiones de gestión que podrán soportar de forma directa o indirecta, y en la información semestral o anual establecida en el apartado 3 del artículo 4 del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, las comisiones de gestión directas e indirectas efectivamente soportadas en el período al que dicha información se refiera, expresados en euros y en porcentaje sobre el patrimonio afecto, y con indicación de cómo influyen en la rentabilidad del plan de previsión correspondiente.

Inbertsio kolektiboko erakunde irekietan zein itxietan –arrisku-kapitaleko erakundeak barne– inbertitzeagatiko komisioen itzulketa oro aurreikuspen-planari egotzi beharko zaio».

Cualquier devolución de las comisiones por invertir en instituciones de inversión colectiva tanto abiertas como cerradas, incluyendo las entidades de capital riesgo, deberán imputarse al plan de previsión».

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN JARDUERA JAKIN BATZUK ARAUTZEN DITUEN MAIATZAREN 29KO 92/2007 DEKRETUA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 92/2007, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN VOLUNTARIA

Laugarren artikulua.– Aldatu egin da 4. artikulua (Bazkide arrunten eta onuradunen informazioa eta defentsa), eta honela geratu da idatzita:

Artículo cuarto.– Se modifica el artículo 4, Información y defensa de los socios ordinarios y beneficiarios, en el siguiente sentido:

a) Artikuluaren izenburua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

a) Se modifica el título del artículo, que queda redactado como sigue:

«Bazkide arrunten eta onuradunen informazioa eta defentsa».

«Información y defensa de las personas socias ordinarias y personas beneficiarias».

b) Aldatu egin da 4. artikuluaren 1. apartatuaren h) letra, eta honela geratu da idatzita:

b) Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Etorkizuneko pentsio-eskubideen estimazioari buruzko informazioa, artikulu honetako 3. apartatuko b) 2. letran ezarritakoaren arabera».

«Información sobre la estimación de los derechos de pensión futuros de acuerdo con lo establecido en la letra b) 2.º del apartado 3 de este artículo».

c) Letra bat gehitu zaio 4. artikuluaren 1. apartatuari, j) letra, eta honela dio:

c) Se incorpora una nueva letra j) al apartado 1 del artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Interes-gatazkak saihesteko ezarritako prozedurei eta egindako eragiketa lotuei buruzko aipamena».

«Referencia a los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas».

d) 4. artikuluari 2. apartatua erantsi zaio; honako hau dio:

d) Se incorpora un nuevo apartado 2 del artículo 4 con la siguiente redacción:

«2.– Bat etorriz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko azaroaren 27ko 2019/2088 (EB) Erregelamenduarekin (finantza-zerbitzuen sektoreko jasangarritasunari buruzko informazioa zabaltzeari buruzkoa) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko ekainaren 18ko 2020/852 (EB) Erregelamenduarekin (inbertsio jasangarriak errazteko esparrua ezartzeari buruzkoa eta 2019/2088 (EB) Erregelamendua aldatzen duena), bazkideen eta onuradunen eskura jarri behar da, lehentasunez BGAEaren webgunean edo, halakorik ezean, haren bazkide sustatzaile edo babesleen edo aktiboen kudeatzailearen webgunean, informazio hau:

«2.– De acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se ha de poner a disposición de las personas socias y beneficiarias, prioritariamente en la página web de la EPSV o, en su defecto, en la de sus socios promotores o protectores o en la del gestor de activos, el acceso a la siguiente información:

a) BGAEaren inbertsio jasangarri eta arduratsuen politika (IJA), edo, halakorik ez badago, zergatik ez dagoen. Gizarte-inbertsio arduratsuaren politika aldatzen bada, aldaketaren berri eman behar da, horren arrazoiak adierazita.

a) La política de inversión sostenible y responsable (ISR) de la EPSV o, en su caso, las razones de su ausencia. Si se produce una modificación de la política de inversión social responsable, debe informarse del sentido y de las razones de la modificación.

b) Inbertsioen aktiboak esleitzean jarraitutako irizpideak –sartzeko, baztertzeko, integratzeko edo inplikatzeko–: besteak beste, alderdi hauetako bat kontuan hartuta:

b) Los criterios de inclusión, exclusión, integración o implicación seguidos a la hora de asignar los activos de las inversiones, teniendo en cuenta, entre otros, alguno de los siguientes aspectos:

1. Inbertsioetan, zer kontsiderazio hartuko diren kontuan: sozialak, ingurumenekoak, etikoak edo gobernu korporatibokoak.

1.º Consideraciones sociales, medioambientales, éticas o de gobierno corporativo en sus inversiones.

2. Zein den enpresen jarduera, haien kudeaketa-eredua eta nola errespetatzen dituzten jokabide-kode arduratsuak.

2.º La actividad de las empresas, su modelo de gestión y el respeto de códigos de conducta empresarial responsable.

3. Zer arrisku duen herrialdeak.

3.º El riesgo-país.

4. Jasangarritasun-arriskua. Ondorio horietarako, jasangarritasun-arrisku izango da inbertsioaren balioan egiazko edo balizko eragin material negatiboa izan dezakeen ingurumen-, gizarte- edo gobernantza-arloko gertaera edo egoera oro.

4.º El riesgo de sostenibilidad. A estos efectos, se entiende por riesgo de sostenibilidad todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de gobernanza que pudiera surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión.

5. Zein diren inbertsioaren inguruko erabakiek jasangarritasun-faktoreetan izan ditzaketen kontrako eragin material nagusiak.

5.º Las principales incidencias adversas materiales de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad.

6. Nola integratzen diren zenbait faktore balorazioan, hala nola gaikako inbertsioa edota makrojoerak.

6.º La integración en la valoración de factores tales como la inversión temática o las macrotendencias.

7. Zer beste faktorek duten zerikusia jasangarritasun-faktoreekin, betiere BGAEak kontuan hartu nahi baditu.

7.º Otros relacionados con factores de sostenibilidad que la EPSV quiera considerar.

Inbertsio jasangarri eta arduratsuei (IJA) buruzko informazioa, inbertsio-politikaren adierazpenean ez ezik, urteko kudeaketa-txostenean ere sartuko da (berariazko atal bat eskainiko dio), bai eta BGAEaren edo haren bazkide sustatzaile edo babesleen edo aktibo-kudeatzailearen web-orrian ere.

La información relativa a la inversión sostenible responsable (ISR), además de en la declaración de política de inversión, se incluirá en el informe de gestión anual, que dedicará un apartado específico a la misma, y en la página web de la EPSV o de sus socios promotores o protectores o del gestor de activos.

Lehentasunezko enplegu-aurreikuspeneko planen jarraipen-batzordeak dagokion aurreikuspen-planaren gizarte-inbertsio arduratsuaren politika proposatuko dio gobernu-batzordeari.

La comisión de seguimiento de los planes de previsión de empleo preferentes propondrá a la junta de gobierno la política de inversión social responsable del respectivo plan de previsión.

Milioi bat eurotik beherako ondare-bolumena duten BGAEek ez daukate inbertsio jasangarri eta arduratsuei (IJA) buruzko azterketa egin beharrik, baina aukera izango dute apartatu honetan ezarritako irizpideei jarraitzeko, hala erabakiz gero».

Las EPSV con un volumen patrimonial inferior a un millón de euros quedarán exentas de la obligatoriedad del análisis sobre inversión sostenible y responsable (ISR), si bien podrán seguir los criterios establecidos en este apartado si así lo acuerdan».

e) Aldatu egin da 4. artikuluaren 2. apartatua; aurrerantzean, 3. apartatua izango da, aurreko letran xedatutakoari jarraikiz, eta honela geratu da idatzita:

e) Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que en lo sucesivo será el apartado 3 en virtud de lo dispuesto en la letra anterior, que queda redactado como sigue:

«3.– BGAEak honako informazio hau bidaliko dio bazkide eta onuradun bakoitzari:

«3.– La EPSV remitirá a cada persona socia y beneficiaria la siguiente información:

a) Prestazio definituko sistemaren aurreikuspen-planetarako, gutxienez urtean behin:

a) Para los planes de previsión del sistema de prestación definida, al menos con periodicidad anual:

1. Honako hauei buruzko ziurtagiria: aldi bakoitzean egindako zuzeneko ekarpenak edo egotzitako ekarpenak, aldi horren amaierako eskubide ekonomikoen balioa (halakorik balego) eta aldi horretan ordaindutako prestazioen zenbatekoa.

1.º Una certificación sobre las aportaciones directas o imputadas realizadas en cada periodo, el valor al final del mismo de sus derechos económicos, si los hubiera, y el importe de las prestaciones satisfechas en el periodo.

2. Kudeaketa-txosten laburtua, BGAEak bazkideekin harreman telematikoa daukanean izan ezik. Kudeaketa-txosten laburtuak dekretu honen 3. artikuluko a) eta g) bitarteko letretan ezarritako informazioa emango du, labur.

2.º Un informe de gestión abreviado, excepto cuando la EPSV mantenga una relación telemática con sus personas socias. El informe de gestión abreviado incluirá, de forma resumida, la información establecida en las letras a) a g) del artículo 3 del presente Decreto.

b) Ekarpen definituko sistemaren aurreikuspen-planetarako, gutxienez sei hilean behin:

b) Para los planes de previsión del sistema de aportación definida, al menos con periodicidad semestral:

1. Honako hauei buruzko ziurtagiria: eskubide ekonomikoen balioa, eragindako ondarearen zati alikuoten kopurua eta zati alikuota bakoitzaren balioa, aldi horren hasieran.

1.º Una certificación sobre el valor de sus derechos económicos, el número de partes alícuotas del patrimonio afecto que suponen y el valor de cada parte alícuota, al inicio del periodo.

2. Bazkidearen eskubide ekonomikoek gainditzen dutenean ezkontidea kargura edukita erretiratzeagatik Gizarte Segurantzaren sistemak ematen duen urteko gutxieneko prestazioaren bikoitza, BGAEak bere barnean jasoko du, bazkide bakoitzari dagokionez, nabarmen eta banaka, zer erretiro-pentsio zenbatesten duen hileko, baldin eta eskubide ekonomiko hori hamabost urtean pentsio bihurtzen bada, kontuan hartu gabe interes-tipoaren hipotesia. Kalkulu hori egiteko, informazioa bidaltzeko unean dauden eskubide ekonomikoen zenbatekoa erabiliko da, hipotesi gisa hartuta erretiroa une horretan gertatzen dela.

2.º Cuando los derechos económicos de la persona socia superen el doble de la prestación anual mínima por jubilación con cónyuge a cargo del sistema de la Seguridad Social, la EPSV incluirá, de manera destacada e individualizada respecto a cada persona socia, una estimación de la pensión de jubilación que resultaría de la transformación del citado derecho económico en una pensión mensual financiera constante durante quince años sin considerar hipótesis de tipo de interés. Dicha estimación se realizará utilizando el montante de los derechos económicos en el momento de la remisión de la información utilizando como supuesto que la jubilación se produce en ese momento.

3. Aldi horretan egindako zuzeneko ekarpenak edo egotzitako ekarpenak, bai eta egindako mobilizazioak eta aldi horretan ordaindutako prestazioak ere.

3.º Las aportaciones directas o imputadas realizadas en el periodo, así como las movilizaciones realizadas y las prestaciones satisfechas en el mismo.

4. Eskubide ekonomikoen balioa, eragindako ondarearen zati alikuoten kopurua eta zati alikuota bakoitzaren balioa, aldiaren amaieran.

4.º El valor de sus derechos económicos, el número de partes alícuotas del patrimonio afecto que suponen y el valor de cada parte alícuota, al final del periodo.

5. 87/1984 Dekretuaren 16. artikuluaren 1.2 apartatuaren laugarren paragrafoan jasotzen diren zuzeneko eta zeharkako kudeaketa-komisioak, benetan jasandakoak.

5.º Las comisiones de gestión directas e indirectas efectivamente soportadas recogidas en el párrafo cuarto del apartado 1.2 del artículo 16 del Decreto 87/1984.

6. Kudeaketa-txosten laburtua, BGAEak bazkideekin harreman telematikoa daukanean izan ezik».

6.º Un informe de gestión abreviado, excepto cuando la EPSV mantenga una relación telemática con sus personas socias».

Bosgarren artikulua.– Bi tarteki gehitu zaizkio 5. artikuluaren 2. paragrafoari, eta honela geratu da idatzita:

Artículo quinto.– Se introducen dos nuevos incisos en el párrafo 2 del artículo 5, con la siguiente redacción:

«Era berean, inbertsio-printzipioen adierazpenak inbertsio jasangarri eta arduratsuen (IJA) politika ere jasoko du, edo, halakorik ez badago, horren arrazoiak.

«Asimismo, la declaración de principios de inversión debe incluir la política sobre inversión sostenible y responsable (ISR) o, en su caso, las razones de su ausencia.

Gizarte-aurreikuspenaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari ahalmena ematen zaio inbertsio jasangarri eta arduratsuen (IJA) araubidea eta baldintzak ezartzeko».

Se faculta al departamento competente del Gobierno Vasco en materia de previsión social para establecer el régimen y condiciones de inversión sostenible y responsable (ISR)».

Seigarren artikulua.– 8. artikuluari 5. apartatua gehitu zaio. 5. apartatu berria honela geratu da idatzita:

Artículo sexto.– Se incorpora un nuevo apartado 5 del artículo 8. El nuevo apartado 5 tiene la siguiente redacción:

«Gizarte-aurreikuspeneko eta hornidura teknikoetako planaren kostua zehazteko aplikatutako formuletan aldaketaren bat badago, berariaz jaso beharko da horren berri. Era berean, formula berriak azterlan aktuarialaren eranskinean jaso beharko dira».

«Si se produce una modificación en las fórmulas aplicadas para la determinación del coste del plan de previsión social y de las provisiones técnicas, se hará constar expresamente esta circunstancia. Asimismo, las nuevas fórmulas deberán constar en anexo al estudio actuarial».

Zazpigarren artikulua.– 8. artikuluko 5. apartatua, aurrerantzean, 6. apartatua izango da, aurreko apartatuan xedatutakoaren arabera.

Artículo séptimo.– El apartado 5 del artículo 8, en lo sucesivo será el apartado 6 en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

Zortzigarren artikulua.– 8. artikuluari 7. apartatua erantsi zaio; honako hau dio:

Artículo octavo.– Se incorpora un nuevo apartado 7 del artículo 8, con la siguiente redacción:

«Arrisku biometrikoak hartzeaz eta/edo inbertsioaren emaitza edo prestazio-maila jakin bat bermatzeaz gain, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen 24. artikuluaren 2. apartatuan araututako gizarte-prestazioak ematen dituzten BGAEek behar diren zuzkidura teknikoak eman beharko dituzte, horretarako propio egindako azterlan aktuarialean kalkulatuta, gizarte-prestazioengatik bere gain hartutako konpromisoei aurre egiteko. Egin beharreko zuzkidurak –hala badagokio, gizarte-aurreikuspeneko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak ebazpen arrazoitu bidez eskatutakoak barne– hornidura tekniko horiek eratzeko gutxieneko zenbatekotzat hartuko dira, prestazioen estaldura egokia eta erakundearen egonkortasuna eta kaudimena bermatze aldera».

«Las EPSV que, además de asumir riesgos biométricos o garantizar ya sea el resultado de la inversión ya sea un nivel determinado de prestaciones, otorguen prestaciones sociales reguladas en el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, deberán dotar las provisiones técnicas necesarias, calculadas en estudio actuarial elaborado el efecto, para hacer frente a los compromisos asumidos por prestaciones sociales. Las dotaciones a efectuar, incluidas, en su caso, las solicitadas por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social mediante resolución motivada, tendrán la consideración de cuantía mínima para la constitución de las citadas provisiones técnicas, en aras a garantizar la adecuada cobertura de las prestaciones y la estabilidad y solvencia de la EPSV.»

Bederatzigarren artikulua.– Aldatu egin da 9. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo noveno.– Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:

«9. artikulua.– Hornidura teknikoen finantzaketa.

«Artículo 9.– Financiación de las provisiones técnicas.

1.– Aurreko 8. artikuluaren 1. apartatuan aipatzen diren BGAEek aktibo nahikoak eta egokiak gorde beharko dituzte gizarte-aurreikuspeneko plan bakoitzerako, horretarako egindako azterlan aktuarialetan zehaztutako hornidura teknikoak estaltzeko.

1.– Las EPSV a las que se refiere el apartado 1 del artículo 8 anterior deberán mantener, para cada uno de los planes de previsión social, activos suficientes y adecuados destinados a cubrir las provisiones técnicas especificadas en los estudios actuariales elaborados al efecto.

2.– Baldin eta hiru urtean aktibo egokirik ez badago behar diren hornidura teknikoak estaltzeko, edo ekitaldi jakin batean dauden aktibo egokiak hornidura horien zenbatekoaren % 90 baino gutxiago badira, BGAEak finantzaketa-plan bat edo berrorekatze-plan bat egin beharko du, nahitaez, defizita estaltzeko. Plan hori, berriz, BGAEaren gobernu-batzordeak onartu beharko du. Finantzaketa- eta berroreka-plan horiek bazkideei eta onuradunei jakinarazi beharko zaizkie, eta gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak onartu beharko ditu.

2.– En el supuesto de que, durante tres años consecutivos, no se disponga de activos aptos para cubrir las provisiones técnicas necesarias o cuando los activos aptos existentes en un ejercicio concreto sean inferiores al 90 % del importe de aquellas, la EPSV, obligatoriamente, deberá elaborar un plan de financiación o un plan de reequilibrio para cubrir el déficit que deberá ser aprobado por la junta de gobierno de la EPSV. Estos planes de financiación y de reequilibrio deberán ponerse en conocimiento de las personas socias y beneficiarias, y estarán sujetos a la aprobación de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social.

3.– Gizarte-aurreikuspeneko planaren erregelamenduan edo BGAEaren estatutuetan jasotako konpromisoak direla-eta bazkide babesleak defizitari aurre egin behar dionean, finantzaketa-plana egin beharko da. Finantzaketa-plana egin beharrik ez da izango baldin eta defizita, osorik, sortu eta hurrengo ekitaldian kitatzen bada.

3.– Procederá la elaboración del plan de financiación cuando el socio protector esté obligado a hacer frente al déficit en virtud de los compromisos recogidos en el reglamento del plan de previsión social o estatutos de la EPSV. No corresponderá elaborar el plan de financiación cuando el déficit se salde íntegramente en el ejercicio siguiente al que se originó dicho déficit.

4.– Bazkide babeslea ez badago behartuta gizarte-aurreikuspeneko planeko defizitak finantzatzera, BGAEak ezaugarri hauek dituen berrorekatze-plan bat aurkeztu beharko du:

4.– En el caso de que el socio protector no venga obligado a financiar los déficits del plan de previsión social, la EPSV deberá presentar un plan de reequilibrio, con las siguientes características:

a) Berrorekatze-planak barnean hartuko du eratutako funtsen eta zuzkidura teknikoen arteko defizita amortizatzeko programa, edo, hala badagokio, defizita kitatzeko behar den doitze-mekanismoa. Berroreka-planaren birtualtasunerako gizarte-aurreikuspeneko planaren erregelamendua aldatu behar bada, gobernu-batzordeak eta jarraipen-batzordeak, hala badagokio, behar diren erabakiak hartu beharko dituzte.

a) El plan de reequilibrio contendrá el programa de amortización del déficit existente entre los fondos constituidos y las provisiones técnicas o, en su caso, el mecanismo de ajuste necesario para eliminar el déficit. Si para la virtualidad del plan de reequilibrio fuera preciso modificar el reglamento del plan de previsión social, la junta de gobierno, y la comisión de seguimiento, en su caso, deberán adoptar los oportunos acuerdos en tal sentido.

b) Eratutako funtsak dira zuzkidura teknikoak estaltzeko esleitzen diren aktiboen merkatu-balioa. Iraganeko zerbitzuen ondoriozko eskubideengatik aitortutako zenbatekoa, eta, hala dagokionean, bazkide arrunten eta onuradunen aurreko betebeharrengatik aitortutakoa, betiere eratutako funtsei badagokie, haietako bakoitzari banaka egotziko zaio kalkulua egiteko.

b) Los fondos constituidos se definen como el valor de mercado de los activos que se asignen a la cobertura de las provisiones técnicas. La cuantía reconocida en concepto de derechos por servicios pasados y, en su caso, de obligaciones ante personas socias ordinarias y beneficiarias que se correspondan con fondos constituidos se imputará individualmente, a efectos de cálculo, a cada uno de ellos.

c) Berrorekatze-planak jasotzen badu zein diren bazkide pasiboekiko eta onuradunekiko betebeharrak, eratutako funtsak ezingo zaizkie esleitu ekarpen finkatuko sistemari atxikitako bazkide aktiboei, harik eta funts horiekin bazkide pasiboekiko eta onuradunekiko betebeharrak bete arte. Hala dagokionean, iraganeko zerbitzuengatik aitortutako eskubideen eta dagozkien eratutako funtsen arteko alde positiboak defizit bat dakar, bazkide arrunt bakoitzarentzat banaka kalkulatuko dena. Bazkide pasiboen edo onuradunen kasuan, esleitutako banakako defizita izango da prestazioaren balio eguneratu aktuarialaren eta eratutako funts esleituaren arteko aldea.

c) Cuando el plan de reequilibrio incluya obligaciones con personas socias y beneficiarias, no podrán asignarse fondos constituidos a las personas socias activas acogidas al sistema de prestación definida hasta haber cubierto con tales fondos todas las obligaciones con las personas socias pasivas y beneficiarias. En su caso, la diferencia positiva entre los derechos reconocidos por servicios pasados y los fondos constituidos correspondientes configura un déficit que se calculará individualizadamente para cada persona socia ordinaria. En el caso de personas socias pasivas o beneficiarias, el déficit individual asignado surgirá como diferencia entre el valor actual actuarial de la prestación y el fondo constituido asignado.

d) Berrorekatze-planak aurreikusita eduki beharko du gizarte-aurreikuspeneko planak ekarpenak jasoko dituela, edonola ere, diruzaintza moduan edo merkatu antolatuetan kotizatu ohi duten finantza-aktibo moduan. Haien zenbatekoa ezin da izan ekitaldi bakoitzean bazkide pasibo edo onuradunei dagozkien prestazioengatik ordaindu behar dena baino txikiagoa. Bazkide arrunt bakoitzaren banakako defizita amortizatuta egon beharko da gizarte-aurreikuspeneko planak estaltzen dituen gertakarietako edozein jazotzen den unean.

d) El plan de reequilibrio deberá prever que, en todo momento, el plan de previsión social reciba las aportaciones en forma de tesorería o activos financieros habitualmente cotizados en mercados organizados, por importe no inferior a las cantidades a abonar en cada ejercicio por razón de las prestaciones correspondientes a personas socias pasivas o beneficiarias. El déficit individualizado de cada persona socia ordinaria tendrá que encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan de previsión social.

e) Oro har, defizita amortizatzeko prozesuak dirauen urteetan, urte bakoitzean amortizatu beharko da, gutxienez, hasierako defizitaren % 12,5; berrorekatze-planean aurreikusitako amortizazio-epearen erdian, berriz, defizita ezingo da izan hasierako defizitaren erdia baino handiagoa.

e) Con carácter general, durante los años que dure el proceso de amortización del déficit, cada año deberá amortizarse, al menos, el 12,5 por cien del déficit inicial, debiendo cumplirse que, a la mitad del periodo de amortización previsto en el plan de reequilibrio, el déficit existente no podrá ser superior a la mitad del déficit inicial.

f) Onartutako berroreka-plana berrikusterik izango da, egokitzeko, amaitu aurretik, artikulu honetan ezarritakoaren arabera, eta gizarte-aurreikuspenaren arloan Eusko Jaurlaritzan eskumena duen zuzendaritzak onartu ondoren».

f) El plan de reequilibrio aprobado podrá ser revisado, para su adaptación, antes de su finalización, de acuerdo con lo establecido en este artículo y previa aprobación de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social».

Hamargarren artikulua.– Aldatu egin da 11. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo décimo.– Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:

«11. artikulua.– Aktibo egokietan inbertitzeko printzipioak.

«Artículo 11.– Principios de inversión en activos aptos.

1.– Aktiboak soilik inbertitzen dira bazkide arrunten eta onuradunen intereserako. Interes-gatazkarik egonez gero, BGAEek zaindu beharko dute inbertsioa egiten dela soilik bazkideen interesa defendatzeko.

1.– Los activos se invierten únicamente en interés de las personas socias ordinarias y beneficiarias. En caso de posible conflicto de intereses, las EPSV deben velar porque la inversión se realice defendiendo únicamente el interés de las personas asociadas.

2.– BGAEen aktiboak, gehienbat, baloreetan eta merkatu arautuetan negoziatzeko onartutako finantza-tresnetan inbertitzen dira, edo negoziazio-sistema multilateraletan. Nolanahi ere, zuhurtziaz egin behar dira merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan negoziatu ezin diren aktiboetan egiten diren inbertsioak.

2.– Los activos de las EPSV se invierten mayoritariamente en valores e instrumentos financieros admitidos a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación. Las inversiones en activos que no puedan negociarse en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación deben, en todo caso, mantenerse dentro de niveles prudenciales.

3.– Inbertitzeko garaian, BGAEek irizpide hauek bete behar dituzte: segurtasuna, errentagarritasuna, likidezia, dibertsifikazioa, barreiatzea, diru- eta epe-kongruentzia, helburuetara doituak. Bereziki:

3.– Los criterios a seguir por las EPSV en la ejecución de las inversiones son los de seguridad, rentabilidad, liquidez, diversificación, dispersión, congruencia monetaria y de plazos, adecuados a sus finalidades. En particular:

a) BGAEek titulartasuna eta erabiltzeko askatasuna eduki behar dute ondasun eta eskubideen gainean, zeinetan gauzatuko baitituzte inbertsioak.

a) las EPSV deben tener la titularidad y libre disposición sobre los bienes y derechos en que materialicen las inversiones y,

b) Aktiboen kaudimena ebaluatzean, ez dira, esklusiboki eta automatikoki, kreditu-kalifikazioko agentziek emandako kreditu-kalifikazioen mende egon behar.

b) al evaluar la solvencia de los activos, no deben depender, de manera exclusiva y automática, de las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación crediticia.

c) Aktiboek nahikoa dibertsifikatuta egon behar dute, aktibo batekiko, jaulkitzaile zehatz batekiko edo enpresa-talde batekiko gehiegizko mendekotasuna saihesteko».

c) los activos deben estar suficientemente diversificados, evitando la dependencia excesiva de un activo, de un emisor determinado o de un grupo de empresas».

Hamaikagarren artikulua.– 11 bis artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimoprimero.– Se introduce un artículo 11 bis, con la siguiente redacción:

«11 bis artikulua.– Inplikazio-politika.

«Artículo 11 bis.– Política de implicación.

1.– BGAEaren gobernu-batzordeak BGAEan integratutako balioei dagozkien eskubide guztiak gauzatu behar ditu, bazkide arrunten eta onuradunen onura esklusiborako, betiere honako hau kontuan hartuta:

1.– La junta de gobierno de la EPSV debe ejercer, en beneficio exclusivo de sus personas socias ordinarias y beneficiarias, todos los derechos inherentes a los valores integrados en la EPSV, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) BGAEaren aktiboen kudeaketa kanporatu, eta aktiboak kudeatzen dituen erakunde baten esku uzten bada, erakunde horri gomendioan eman dakioke balioei, baita balio politikoei ere, dagozkien eskubideak egikaritzea, kontuan hartuta zer baldintza jartzen diren kanporatze-kontratuan eta zer aurreikusten den sozietate jaulkitzaileen estatutuetan.

a) Si se externalizara la gestión de activos de la EPSV a una entidad gestora de activos, puede encomendarse a esta el ejercicio de derechos inherentes a los valores, incluidos los políticos, en los términos previstos en el contrato de externalización y teniendo en cuenta lo previsto en los estatutos de las sociedades emisoras.

b) BGAEak, urtero, jasota utzi behar du BGAEan integratutako balioei dagozkien biltzar eta batzar orokorretan parte hartzeko eta botoa emateko eskubide politikoak baliatzeari buruzko politika. Informazio horrek doan egon behar du eskuragarri erakundearen eta bazkide sustatzaile edo babesleen web-orrian, edo aktiboak kudeatzen dituen erakundearen web-orrian.

b) Con carácter anual la EPSV debe dejar constancia de la política relativa al ejercicio de los derechos políticos de participación y voto en las juntas y asambleas generales inherentes a los valores integrados en la EPSV. Dicha información debe estar disponible públicamente de forma gratuita en la página web de la EPSV, de sus personas socias promotoras o protectoras o de la entidad gestora de activos.

2.– Enplegu-modalitateko BGAEen kasuan, aurreko paragrafoan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, zehaztapen hauek bete behar dituzte:

2.– En el caso de las EPSV de la modalidad de empleo, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, deben cumplir las siguientes especificaciones:

a) Beren gobernu-batzordeak inplikazio-politika bat garatu eta plazaratu behar du, zehazteko zer-nolako inplikazioa duen BGAEak, akziodun den aldetik, Europar Batasuneko estatu kide batean kokatuta dagoen edo hor jarduten duen merkatu arautu batean edo negoziazio-sistema multilateraletan negoziatzeko onartuta dauden sozietateen akzioetan inbertitzeko estrategian. Gobernu-batzordeak aktiboak kudeatzen dituen erakunde baten esku utz ditzake apartatu honetan aurreikusitako betebeharrak, erakunde horren zehaztapenak eta baldintzak jasotzen dituen akordioa hartu ondoren.

a) Su junta de gobierno debe desarrollar y poner en conocimiento del público una política de implicación que describa cómo se implica la EPSV como accionista en su estrategia de inversión en acciones de sociedades que estén admitidas a negociación en un mercado regulado o en sistemas multilaterales de negociación, que esté situado u opere en un Estado miembro de la Unión Europea. La junta de gobierno puede encomendar las obligaciones previstas en este apartado a una entidad gestora de activos, previo acuerdo en el que se detallarán sus términos y condiciones.

Politika horretan zehaztu behar da zer-nola gainbegiratzen dituen inbertsioen xede diren sozietateak, honako alderdi hauei dagokienez, behintzat: estrategia, errendimendu finantzario eta ez-finantzarioa, arriskuak, kapital-egitura, gizarte- eta ingurumen-inpaktua eta gobernu korporatiboa. Politika horrek azaldu behar du, orobat, zer harreman duten inbertsioen xede diren sozietateekin, zer-nola egikaritzen diren boto-eskubidea eta akzioekin lotutako beste eskubide batzuk, zer-nola jarduten duten lankidetzan beste akziodun batzuekin, nola komunikatzen diren akziodun nagusiekin eta zer-nola kudeatzen dituzten euren esku-hartzeak eragin ditzakeen edo eragiten dituen interes-gatazkak.

Esta política debe describir cómo supervisan a las sociedades en las que invierte en lo referente al menos, a la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero, los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo. Dicha política también debe describir cómo se relacionan con las sociedades en las que invierten, ejercen, en su caso, los derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones, cooperan con otras personas accionistas, se comunican con personas accionistas significativas y gestionan conflictos de interés reales y potenciales en relación con su implicación.

b) Era berean, urtero argitaratu beharko dute nola aplikatu duten beren inplikazio-politika, barnean harturik boto-jokabidearen deskribapen orokorra, bozketa garrantzitsuenen azalpena eta boto-aholkularien zerbitzuetara jo izana. Argitara eman behar dute zer boto eman duten akziodun diren sozietateen batzar orokorretan. Argitaratzetik salbuetsi ahal izango dira bozketaren gaiagatik edo sozietate-partaidetzaren tamainagatik garrantzirik ez duten botoak.

b) De igual forma, deben revelar públicamente con carácter anual cómo se ha aplicado su política de implicación, incluidos una descripción general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes y el recurso a los servicios de personas asesoras de voto. Deben publicar el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que poseen acciones. Dicha publicación puede excluir los votos que son insignificantes debido al objeto de la votación o a la dimensión de la participación en la sociedad.

c) Aurreko apartatuetan aipatutako informazioak doan egon behar du eskuragarri BGAEaren, bazkide sustatzaile edo babesleen web-orrian, edo aktiboak kudeatzen dituen erakundearen web-orrian.

c) La información mencionada en los apartados precedentes debe estar disponible públicamente de forma gratuita en la página web de la EPSV, de sus personas socias promotoras o protectoras o de la entidad gestora de activos.

d) BGAEaren gobernu-batzordea edo, hala badagokio, aktiboak kudeatzen dituen erakundea ez badator bat aurreko apartatuetan inplikazio-politikaz ezarritako baldintzekin, azalpen argi eta arrazoitu bat argitaratu behar du, aditzera emateko zergatik erabaki duen baldintza horiek ez betetzea. Azalpen horrek doan egon behar du eskuragarri erakundearen, bazkide sustatzaile edo babesleen web-orrian, edo aktiboak kudeatzen dituen erakundearen web-orrian».

d) Cuando la junta de gobierno de la EPSV o, en su caso, la entidad gestora de activos, no se ajusten a los requisitos establecidos en los apartados anteriores en relación con la política de implicación deben publicar una explicación clara y motivada sobre las razones por las que han decidido no cumplirlos. Esta explicación debe estar disponible públicamente de forma gratuita en la página web de la EPSV, de sus personas socias promotoras o protectoras o de la entidad gestora de activos».

Hamabigarren artikulua.– 11 ter artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimosegundo.– Se introduce un artículo 11 ter, con la siguiente redacción:

«11 ter artikulua.– Inbertitzeko aktibo egokiak.

«Artículo 11 ter.– Activos aptos para la inversión.

BGAEen inbertsioen xede izan daitezkeen aktiboak honako hauek dira:

Son activos aptos para la inversión de las EPSV los siguientes:

a) Edonolako errenta finko eta aldakorreko finantza-balore eta -tresnak, harpidetzeko edo eskuratzeko eskubidea eman dezaketenak barne, betiere merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan negoziatzeko onartuak izan ondoren, finantza-merkatu batean trafiko orokorra eta inpertsonala izan dezaketenak.

a) Valores e instrumentos financieros de renta fija y variable de cualquier tipo, incluidos los que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición, cuando habiendo sido admitidos a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero.

b) Finantza-aktibo egituratuak. Aktibo finantzario egituratutzat hartzen da bi aktibo edo gehiago konbinatuz, tresna eratorriak konbinatuz edo biak konbinatuz osatutako aktiboa, negozio juridiko bakar baten bidez gauzatzen dena, Ekonomia eta Ogasun Sailak finkatzen dituen betekizunen arabera.

b) Activos financieros estructurados. Se entiende por activo financiero estructurado aquel activo compuesto por combinación de dos o más activos, instrumentos derivados o combinación de ambos que se instrumenten a través de un único negocio jurídico, de acuerdo con los requisitos que fije el Departamento de Economía y Hacienda.

c) Inbertsio kolektiboko erakundeen akzioak eta partaidetzak, 11 quater artikuluaren 3. apartatuan xedatutakoaren arabera.

c) Acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 quater.

d) Kreditu-erakundeetan egindako ageriko eta epekako gordailuak (hogeita hamasei hilabete edo gutxiagoko epemuga izan behar dute), edozein unetan likido bihur badaitezke arriskuan jarri gabe gordailuaren printzipala likidezia aurreratuaren kasuan. Ondorio horietarako, kreditu-erakunde gordailuzainak egoitza izan behar du Europar Batasuneko estatu kide batean, eta gordailuek ELGAko dibisa-merkatuetan negoziatzen diren monetetan izendatuta egon behar dute.

d) Depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o a plazo, en cuyo caso deben tener un vencimiento no superior a treinta y seis meses, y puedan hacerse líquidos en cualquier momento sin que el principal del depósito pueda verse comprometido en caso de liquidez anticipada. A estos efectos, la entidad de crédito depositaria debe tener su sede en un Estado miembro de la Unión Europea, y los depósitos deben estar nominados en monedas que se negocien en mercados de divisas de la OCDE.

e) Ondasun higiezinak eta higiezin-eskubide errealak, Ekonomia eta Ogasun Sailak ezarritako betekizunen arabera.

e) Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios, de acuerdo con los requisitos que fije el Departamento de Economía y Hacienda.

f) Hipoteka-kredituak, baldin eta hipoteka-legediak eska ditzakeen baldintza guztiak betetzen dituzten higiezinen gaineko lehenengo hipotekak badira.

f) Créditos hipotecarios, siempre que se trate de primera hipoteca sobre inmuebles que cumplan todos los requisitos que resultaren exigibles por la legislación hipotecaria.

g) Kreditu pignoratizioak, betiere bermearen xedea, aldi berean, aktibo egokiak badira.

g) Créditos pignoraticios, siempre que el objeto de la garantía fuese, a su vez, activos aptos.

h) Europako Esparru Ekonomikoaren estatu kideren batean egoitza duten sozietateei emandako kredituak edo horien kuota-zatiak, baldin eta sozietateon akzioak ELGAn araututako merkatu batean negoziatzeko onartuta badaude.

h) Créditos o cuota-partes de los mismos concedidos a sociedades domiciliadas en algún estado miembro del Espacio Económico Europeo cuyas acciones se hallen admitidas a negociación en un mercado regulado en el ámbito de la OCDE.

i) Europako Esparru Ekonomikoaren estatu kideren batean kokatutako establezimenduren baten bitartez jarduteko baimena duen kreditu- edo aseguru-erakunde batek bermatutako kredituak.

i) Créditos garantizados por entidad de crédito o aseguradora autorizada para operar por medio de establecimiento en algún estado miembro del Espacio Económico Europeo.

j) Estatuko, autonomia-erkidegoetako, udaletako edo Europako Esparru Ekonomikoko sozietate edo erakunde publikoei emandako finantzaketak, betiere segurtasun-bermeak eskaintzen dituztenak, izan mailegu-hartzailearen kalitateagatik, izan emandako bermeengatik.

j) Financiaciones concedidas al estado, comunidades autónomas, corporaciones locales o sociedades o entidades públicas del Espacio Económico Europeo, siempre que ofrezcan garantías respecto a su seguridad, bien por la calidad del prestatario o bien por las garantías aportadas.

k) 22/2014 Legean (22/2014 Legea, azaroaren 12koa, arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituena, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea –Inbertsio kolektiboko erakundeena– aldatzen duena) araututako arrisku-kapitaleko erakundeen eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien akzioak eta partaidetzak, Arrisku Kapitaleko Europako Funtsen (AKEF) akzioak eta partaidetzak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko apirilaren 17ko 345/2013 (EB) Erregelamenduan arautuak, Gizarte Ekintzailetzako Europako Funtsak (GEEF), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko apirilaren 17ko 346/2013 (EB) Erregelamenduan arautuak, eta Epe Luzeko Europako Inbertsio Funtsak (ELEIF), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015eko apirilaren 29ko 706/2015 (EB) Erregelamenduan arautuak. 11 quinquies artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, Espainiako arrisku-kapitaleko erakundeen tratamendu bera dute GEEFek, AKEFek eta ELEIFek.

k) Las acciones y participaciones de las entidades de capital riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como las acciones y participaciones de los Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) regulados en el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, los Fondos de Emprendimiento Social Europeos (FESE) regulados en el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013 y los Fondos de Inversión a largo plazo europeos (FILPE), regulados por el Reglamento (UE) n.º 706/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 quinquies, los FESE, los FCRE y los FILPE tienen el mismo tratamiento que las entidades de capital riesgo españolas.

l) BGAEen konturako aktiboak kudeatzeko jarduera esklusiboa duten sozietateen akzioak eta partaidetzak, baldin eta kapitalaren gutxienez % 90 BGAE batena edo batzuena bada.

l) Acciones y participaciones en sociedades cuya actividad exclusiva consista en la gestión de activos por cuenta de EPSV, cuando al menos el 90 % del capital pertenezca a una o varias EPSV.

m) Artikulu honen k) paragrafoan aurreikusitakoez bestelako arrisku-kapitaleko erakundeen eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien akzioak eta partaidetzak, betiere paragrafo honen ñ) letran aurreikusitako baldintza guztiak betetzen badituzte, honako berezitasun hauekin:

m) Acciones y participaciones de entidades de capital riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, distintas de las contempladas en el párrafo k) de este artículo, siempre que cumplan todos los requisitos previstos en la letra ñ) de este párrafo, con las siguientes especialidades:

1. Ez dira eskualdaketa askearen mugatzat hartzen arrisku-kapitaleko erakundearen edo inbertsio kolektiboko erakunde itxiaren akziodunen edo partaideen alde merkatuko baldintzetara egokitutako lehentasunezko eskuratze-eskubidea ezartzen duten klausula edo itun espresuak, ez eta erakunde kudeatzaileak edo arrisku-kapitaleko erakundearen edo inbertsio kolektiboko erakunde itxiaren administrazio-kontseiluak eskualdatzeko aldez aurreko baimena ematea behar dutenak ere, baldin eta, eskuratze-kontratuan edo dagokion informazio-liburuxkan ukoaren arrazoi objektiboak zerrendatzen badira, eta haiek soil-soilik badira arrisku-kapitaleko erakundearen edo inbertsio kolektiboko erakunde itxiaren partaidetzaren balizko erosleek bete beharreko baldintzei buruzkoak.

1.º No tienen la consideración de limitaciones a la libre transmisión aquellas cláusulas o pactos expresos que establezcan un derecho de adquisición preferente ajustado a condiciones de mercado a favor de las personas accionistas o partícipes de la entidad de capital riesgo o entidad de inversión colectiva de tipo cerrado o que exijan una autorización previa de la transmisión por parte de la entidad gestora o del consejo de administración de la entidad de capital riesgo o entidad de inversión colectiva de tipo cerrado, siempre que en el contrato de adquisición, o folleto informativo, se enumeren las causas objetivas de denegación, y tales causas versen, exclusivamente, sobre las condiciones que deben reunir las potenciales personas adquirentes de la participación en la entidad de capital riesgo o entidad de inversión colectiva de tipo cerrado.

2. Kalterik egin gabe inbertitu nahi den arrisku-kapitaleko erakundearen edo inbertsio kolektiboko erakunde itxiaren finantza-egoeren urteko kanpo-auditoretza independentea egiteko betebeharrari, baldin eta erakunde hori eratu berria bada eta, horregatik, inbertitzeko unean ez badu auditatutako finantza-egoerarik, erakunde kudeatzaileak, gutxienez, lehendik dagoen beste arrisku-kapitaleko erakunde baten kudeatzailea izan behar du, edo inbertsio kolektiboko erakunde itxi batena; beste erakunde horrek, berriz, beteta izan beharko du finantza-egoeren urteko kanpo-auditoretza independentea egiteko betebeharra; era berean, amaitutako azken ekitaldiari dagokionez, auditorearen aldeko iritzia izan beharko du.

2.º Sin perjuicio del deber de auditoría anual, externa e independiente de los estados financieros de la entidad de capital riesgo o entidad de inversión colectiva de tipo cerrado en la que se pretenda invertir, cuando dicha entidad sea de nueva constitución y por ese motivo no se disponga en el momento de inversión de estados financieros auditados, la entidad gestora de la misma debe serlo de, al menos, otra entidad de capital riesgo o entidad de inversión colectiva de tipo cerrado ya existente que cumpla con el requisito anterior de auditoría anual, externa e independiente de los estados financieros, con opinión favorable de la persona auditora respecto del último ejercicio completo concluido.

Edozein izen edo estatutu dutela, m) letra honen barruan sartzen dira, helbidea ELGAko estatu kide batean izanik, azaroaren 12ko 22/2014 Legearen 2. artikuluan ezarritako inbertsio kolektibo itxiaren kontzeptura egokitzen diren erakunde guztiak (22/2014 Legea, azaroaren 12koa, arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituena, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea –Inbertsio kolektiboko erakundeena– aldatzen duena).

Se entienden incluidas en esta letra m) todas aquellas entidades, cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, estando domiciliadas en un Estado miembro de la OCDE, se ajusten al concepto de Inversión colectiva de tipo cerrado establecido en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

n) Finantza-tresna eratorriak. Honako finantza-baliabide eratorri hauetan inbertitu daiteke: gerokoak, aukerak, epeko salerosketak eta finantza-trukeko eragiketak. BGAEek egunero baloratu behar dituzte eratorriekin egindako eragiketak; hain zuzen ere, merkatuko prezioan.

n) Instrumentos financieros derivados. Se puede invertir en los siguientes instrumentos financieros derivados: futuros, opciones, compraventas a plazo y operaciones de permuta financiera. Las EPSV deben valorar diariamente a precios de mercado sus operaciones con derivados.

Eratorrien merkatu antolatuetan negoziatutako bitarteko finantzario eratorrietan eginiko inbertsioa zorroa modu eraginkorragoan kudeatzeko inbertsio bezala egiteko aukera dago, zorro osoan edo horren zati batetan bere gain hartutako arriskuen estaldura egokia bermatzeko, edo errentagarritasun helburu jakin bat lortzeko bideratutako kudeaketa baten barruan.

La inversión en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados puede realizarse como inversión para gestionar de forma más eficaz la cartera o con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en todo o parte de la misma o en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad.

Eratorrien merkatu antolatuetan negoziatu ez diren finantza-tresna eratorrietan inbertitzea 11 quinquies artikuluaren 1. paragrafoaren c) letran aurreikusitako mugen mende dago, zorro osoan edo horren zati batean hartutako arriskuen estaldura egokia bermatzeko edo errentagarritasun-helburu jakin bat lortzeko bideratutako kudeaketa baten barruan egin daiteke soilik, eta jarraian adierazitako baldintza hauek bete behar ditu:

La inversión en instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados de derivados está sometida a los límites previstos en la letra c) del párrafo 1 del artículo 11 quinquies y solo puede realizarse con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en todo o parte de la cartera o en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad y deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Kontrako alderdiak ELGAko estatu kideetan egoitza duten erakundeak izatea, gainbegiradapean daudenak, mota horretako eragiketak egin ohi dituztenak profesionalki, eta kaudimen nahikoa dutenak.

1.º Que las contrapartes sean entidades domiciliadas en estados miembros de la OCDE sujetas a supervisión, dedicadas de forma habitual y profesional a la realización de operaciones de este tipo y que tengan solvencia suficiente.

2. Aukera egotea eragiketak edozein momentutan bertan behera geratzeko BGAEren eskariz; horrenbestez, eragiketa bakoitzaren kontratu-klausulek ahalbidetu behar dute haiek kitatzea edo hirugarren bati lagatzea, eta, horretarako, kontrako alderdia edo, hala badagokio, konpromiso hori hartu duen finantza-bitartekaria behartuta egongo da egunero eskaintzera salerosketa-kotizazioak, eta zehatz-mehatz adierazi behar du zer balorazio-metodo erabiliko den horiek zehazteko.

2.º Que las operaciones puedan quedar sin efecto en cualquier momento a petición de la EPSV, de modo que las cláusulas contractuales de cada operación deben permitir su liquidación o cesión a una tercera persona, para lo que la contraparte o, en su caso, la persona intermediaria financiera que haya asumido tal compromiso está obligada a ofrecer cotizaciones diarias de compra y de venta, especificando de forma precisa el método de valoración conforme al cual se vayan a determinar.

ñ) Merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan kotizatu gabeko errenta finkoko edo errenta aldakorreko finantza-balio eta -tresnak, edo, negoziazio-zentro horietan negoziatzeko onartuta egonik, trafiko orokorra eta inpertsonala izan ez dezaketenak; betiere, baldintza hauek betetzen badituzte:

ñ) Valores e instrumentos financieros de renta fija o renta variable no cotizados en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación o que, estando admitidos a negociación en dichos centros de negociación, no sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1. Ezin dute izan mugarik eskualdaketa askerako.

1.º No pueden presentar ninguna limitación para su libre transmisión.

2. Haien jaulkitzaileek erakundeak izan behar dute, eta egoitza, berriz, ELGAko estatu kideren batean izan behar dute, zeina ez baita paradisu fiskala.

2.º Deben haber sido emitidos por entidades con sede social en algún país miembro de la OCDE en el que no concurra el carácter de paraíso fiscal.

3. Baloreak edo finantza-tresnak jaulkitzen dituen erakundeak bere finantza-egoerak kanpoko auditore independente baten auditoretzaren mende jarri behar du urtero. Inbertsioaren unean zein ondorengo ekitaldietan, ezinbestekoa da auditoreak kontrako iritzirik ez ematea erreferentziako azken ekitaldiari buruz.

3.º La entidad emisora de los valores o instrumentos financieros debe auditar sus estados financieros anualmente por persona auditora externa e independiente. Tanto en el momento de la inversión como en los ejercicios posteriores, no debe constar la opinión desfavorable de la persona auditora respecto del último ejercicio de referencia.

4. BGAEak merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan kotizatu gabeko finantza-balio eta -tresnetan egindako inbertsioak, praktikan, ez ekartzea inbertsioa jasotzen duen erakundearen gaineko kontrolik.

4.º Que la inversión en valores e instrumentos financieros no cotizados en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación por parte de la EPSV no pueda suponer el ejercicio, en la práctica, del control sobre la entidad en la que se invierte.

5. Ezin da inbertitu erakunde batean, baldin eta haren bazkideek, administratzaileek edo zuzendariek, banaka edo batera, zuzenean edo hirugarrenen bidez, partaidetza esanguratsua badute BGAEaren bazkide sustatzailearen taldean. Ondorio horietarako, ulertzen da eragiketa bat hirugarren pertsona edo erakunde batek egin duela hark ahaidetasun-lotura zuzenekoa edo zeharkakoa badu (odol- edo ezkontza-ahaidetasuna, bigarren mailara artekoa, hori barne), mandataria edo fiduziarioa bada, edo sozietate bat bada, non aipatutako kontseilukide, administrari, zuzendari, erakunde edo gobernu-batzarreko kideak, zuzenean edo zeharka, kapitalaren gutxienez % 25aren jabe baitira edo sozietatean erabaki-ahala baitute.

5.º La inversión no puede tener lugar en entidades cuyas personas socias, administradoras o directivas tengan, de manera individual o de forma conjunta, directamente o a través de personas interpuestas, una participación significativa en el grupo de la persona socia promotora de la EPSV. A estos efectos, se entiende que la operación se realiza por persona o entidad interpuesta cuando se ejecuta por persona unida por vínculo de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, por personas mandatarias o fiduciarias o por cualquier sociedad en que las citadas personas consejeras, administradoras, directoras, entidades o integrantes de la junta de gobierno tengan, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25 % del capital o ejerzan en ella funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión.

Debekatuta dago bazkide sustatzailearen talde ekonomikoak jaulkitako kotizatu gabeko baloreetan edo finantza-tresnetan inbertitzea.

Queda prohibida la inversión en valores o instrumentos financieros no cotizados emitidos por el grupo económico de la persona socia promotora.

o) Diru-merkatuko tresnak, baldin eta likidoak badira eta une oro zehaztasunez finkatu daitekeen balioa badute, merkatu arautu batean edo negoziazio-sistema multilateral batean negoziatu gabe badaude, eta honako baldintza hauetakoren bat betetzen bada:

o) Los instrumentos del mercado monetario, siempre que sean líquidos y tengan un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento, no negociados en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación, siempre que se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Estatuak, autonomia-erkidegoek, toki-erakundeek, Espainiako Bankuak, Europako Banku Zentralak, Europar Batasunak, Europako Inbertsio Bankuak, estatu kideren bateko banku zentralak, estatu kide bateko edozein administrazio publikok, edo estatu kide baten edo gehiagoren kidetza duen nazioarteko organismo publiko batek jaulkitakoak edo bermatutakoak izatea.

1.º Que estén emitidos o garantizados por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, el Banco de España, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, el banco central de alguno de los Estados miembros, cualquier Administración pública de un Estado miembro, o por un organismo público internacional al que pertenezcan uno o más Estados miembros.

2. Merkatu arautu batean edo negoziazio-sistema multilateral batean negoziatutako baloreak dituen enpresa batek jaulkitakoak izatea.

2.º Que estén emitidos por una empresa cuyos valores se negocien en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación.

3. Zuhurtziazko gainbegiradapean dagoen eta ELGAren eremukoa den erakunde batek jaulkitakoak edo bermatutakoak izatea.

3.º Que estén emitidos o garantizados por una entidad del ámbito de la OCDE sujeta a supervisión prudencial.

Paragrafo honen ondorioetarako, diru-merkatuko tresnatzat hartzen dira 18 hilabetetik beherako epemuga duten errenta finkoko aktiboak. Gainera, likidotzat jotzen dira, baldin eta haien merkatu-balioan egiteko mekanismorik badago, edo jaulkitzaileak edo finantza-erakunde batek berrerosteko konpromisoa hartzen badu.

A los efectos de este párrafo, se consideran instrumentos del mercado monetario aquellos activos de renta fija cuyo plazo de vencimiento sea inferior a 18 meses. Además, se consideran líquidos, si existen mecanismos para realizarlos a su valor de mercado, o si existe un compromiso de recompra por parte del emisor o de una entidad financiera.

Hamahirugarren artikulua.– 11 quater artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimotercero.– Se introduce un artículo 11 quater, con la siguiente redacción:

«11 quater artikulua.– Inbertsio kolektiboko erakundeak.

«Artículo 11 quater.– Instituciones de inversión colectiva.

1.– BGAEen araudiaren ondorioetarako, hauek dira inbertsio kolektiboko erakundeak:

1.– A los efectos de la normativa de EPSV tienen la consideración de instituciones de inversión colectiva las siguientes:

a) Sozietateen kasuan, egoitza Espainian duten inbertsio kolektiboko erakundeak, edo, funtsen kasuan, Espainian eratu direnak (horien sozietate kudeatzaileak egoitza Espainian badu).

a) Las instituciones de inversión colectiva que tengan en España su domicilio en el caso de sociedades, o que se hayan constituido en España y cuya sociedad gestora esté domiciliada en España, en el caso de fondos.

b) Inbertsio kolektibo irekiko erakundetzat har daitekeen zeinahi inbertsio-erakunde, -tresna edo -bitarteko. Inbertsio kolektibo irekia izango da herritarrengandik jasotako funtsen inbertsio kolektiboa egitea xede dutenak, baldin eta haien funtzionamendua arriskuen banaketaren printzipioaren mendean badago, eta haien unitateak, edukitzaileak eskatuta, erakunde horien aktiboen kontura zuzenean edo zeharka berrerosten edo itzultzen badira. Berrerosketa edo itzulketa horiekin parekatzen da inbertsio kolektiboko erakunde batek bigarren mailako merkatu ofizial batean edo ELGAko beste edozein merkatu araututan dituen akzioen edo partaidetzen balioa bere likidazio-baliotik nabarmen ez desitxuratzeko jardutea.

b) Cualquier otra institución, entidad, instrumento o vehículo de inversión que pueda ser considerado como institución de inversión colectiva de tipo abierto, entendiéndose por tal aquella cuyo objeto sea la inversión colectiva de los fondos captados entre el público, cuyo funcionamiento esté sometido al principio del reparto de riesgos, y cuyas unidades, a petición de la persona tenedora, sean recompradas o reembolsadas, directa o indirectamente, con cargo a los activos de estas instituciones. Se equipara a estas recompras o reembolsos el hecho de que una institución de inversión colectiva actúe a fin de que el valor de sus acciones o participaciones en un mercado secundario oficial o en cualquier otro mercado regulado domiciliado en la OCDE no se desvirtúe sensiblemente de su valor liquidativo.

2.– Ez dira inbertsio kolektiboko erakundetzat hartzen, haien izena edo estatutua edozein dela ere, egoitza ELGAko estatu kide batean izanik, aplikatzekoa zaien araudiaren arabera, azaroaren 12ko 22/2014 Legearen 3. artikuluan aurreikusitako arrisku-kapitaleko erakundeen ohiko jarduerak egiten dituztenak (22/2014 Legea, azaroaren 12koa, arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituena, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea –Inbertsio kolektiboko erakundeena– aldatzen duena).

2.– No tienen la consideración de instituciones de inversión colectiva aquellas entidades, cualquiera que sea su denominación o estatuto que, estando domiciliadas en un Estado miembro de la OCDE, ejerzan, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, las actividades típicas de las entidades de capital riesgo previstas en el artículo 3 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

3.– 11 ter artikuluari dagokionez, BGAEen inbertsiorako aktibo egokitzat jotzen dira inbertsio kolektiboko erakunde hauetako akzioak eta partaidetzak:

3.– En relación con el artículo 11 ter tienen la consideración de activos aptos para la inversión de las EPSV las acciones y participaciones en las siguientes instituciones de inversión colectiva:

a) Europako Esparru Ekonomikoan kokatutako inbertsio kolektiboko erakundeak, koordinaziopean daudenak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko uztailaren 13ko 2009/65/EE Zuzentarauaren arabera. Zuzentarau horren bidez, balore higigarrietan inbertsio kolektiboak egiten dituzten erakunde jakin batzuen lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak koordinatzen dira.

a) Instituciones de inversión colectiva establecidas en el Espacio Económico Europeo y sometidas a coordinación de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

b) Finantza-inbertsio kolektiboko erakundeak, baldin eta, aurreko paragrafoan sartuta egon ez arren, araututa badaude inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legean eta berau garatzeko gainerako xedapenetan.

b) Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero que, no encontrándose incluidas en el párrafo anterior, estén reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y demás disposiciones de desarrollo.

c) Higiezin-inbertsio kolektiboko erakundeak, egoitza Europako Esparru Ekonomikoko estatu batean dutenak edo bertan kokatuta daudenak, betiere erakundeak kontrol-agintaritza baten baimena eta ikuskapena behar badu.

c) Instituciones de inversión colectiva inmobiliarias que tengan su sede o estén radicadas en un Estado del Espacio Económico Europeo, siempre que la institución esté sujeta a autorización y supervisión por una autoridad de control.

d) Inbertsio kolektiboko erakundeak, paragrafo honen a), b) eta c) letretan jasota ez daudenak, baldin eta finantza-izaerakoak badira eta baldintza hauek betetzen badituzte:

d) Instituciones de inversión colectiva distintas a las recogidas en las letras a), b) y c) de este párrafo siempre que sean de carácter financiero y cumplan los siguientes requisitos:

1. Beren akzioek edo partaidetzek eskualdaketa askerako inolako mugarik ez badute. Ondorio horietarako, ez dira eskualdaketa askearen mugatzat hartzen erakundearen akziodunen edo partaideen alde merkatuko baldintzetara egokitutako lehentasunezko eskuratze-eskubidea ezartzen duten klausula edo itun espresuak, ez eta erakunde kudeatzaileak edo erakundearen administrazio-kontseiluak eskualdatzeko aldez aurreko baimena ematea behar dutenak ere, baldin eta, eskuratze-kontratuan edo dagokion informazio-liburuxkan, ukoaren arrazoi objektiboak zerrendatzen badira, eta haiek soilik badira erakundearen partaidetzaren balizko erosleek bete beharreko baldintzei buruzkoak.

1.º Sus acciones o participaciones no presenten ninguna limitación a su libre transmisión. A estos efectos, no tienen la consideración de limitaciones a la libre transmisión aquellas cláusulas o pactos expresos que establezcan un derecho de adquisición preferente ajustado a condiciones de mercado a favor de las personas accionistas los accionistas o partícipes de la entidad o que exijan una autorización previa de la transmisión por parte de la entidad gestora o del consejo de administración de la entidad siempre que, en el contrato de adquisición o folleto informativo correspondiente, se enumeren las causas objetivas de denegación y tales causas versen, exclusivamente, sobre las condiciones que deben reunir las potenciales personas adquirentes de la participación en la entidad.

Akzioek edo partaidetzek ez diote mugarik jartzen eskualdatze askeari, inbertsio-funtsak edo -sozietateak bere likidazio-balioan berrerosteko betebeharra duenean.

Se considera que sus acciones o participaciones no presentan limitación a su libre transmisión cuando exista la obligación por parte del fondo o sociedad de inversión de recomprar a su valor liquidativo.

2. Egoitza ELGAko kide den herrialderen batean badute edo bertan kokatuta badaude, eta herrialde hori ez bada paradisu fiskala.

2.º Tengan su sede o estén radicadas en algún país miembro de la OCDE en el que no concurra el carácter de paraíso fiscal.

3. Beren finantza-egoerak urtero ikuskatzea; auditoretza horrek kanpokoa eta independentea izan behar du. Inbertsioa egiteko unean, jasota egon behar da auditoreak aldeko iritzia duela azken erreferentzia-ekitaldiaz. Hala ere, eta inbertitu nahi den erakundearen finantza-egoeren urteko kanpo-auditoretza independentea egiteko betebeharrari kalterik egin gabe, erakunde hori eratu berria bada, eta, horregatik, inbertitzeko unean ez badu auditatutako finantza-egoerarik, erakunde kudeatzaileak, gutxienez, lehendik dagoen beste erakunde batena izan behar du; beste erakunde horrek finantza-egoeren urteko kanpo-auditoretza independentea egiteko betebeharra beteta izan beharko du; era berean, amaitutako azken ekitaldiari dagokionez, auditorearen aldeko iritzia izan beharko du.

3.º Que sus estados financieros sean objeto de auditoría anual; tal auditoría debe ser externa e independiente. En el momento de la inversión, debe constar la opinión favorable de la persona auditora respecto del último ejercicio de referencia. No obstante, y sin perjuicio del deber de auditoría anual, externa e independiente de los estados financieros de la entidad en la que se pretenda invertir, cuando dicha entidad sea de nueva constitución y, por ese motivo, no disponga en el momento de la inversión de estados financieros auditados, la entidad gestora de la misma debe serlo de, al menos, otra entidad ya existente que cumpla con el requisito anterior de auditoría anual, externa e independiente de los estados financieros, con opinión favorable de la persona auditora respecto del último ejercicio completo concluido.

4. BGAEren inbertsioak ez ekartzea, praktikan, inbertsioa jasotzen duen erakundearen gaineko kontrolik.

4.º Que la inversión de la EPSV no pueda suponer el ejercicio, en la práctica, del control sobre la institución en la que se invierte.

5. Ezin da inbertitu erakunde batean, baldin eta haren bazkideek, administratzaileek edo zuzendariek edo, hala badagokio, inbertsio kolektiboko erakundearen sozietate kudeatzailearen bazkideek, administratzaileek edo zuzendariek, banaka edo batera, zuzenean edo zeharka, partaidetza esanguratsua badute BGAEaren bazkide sustatzaileen taldean.

5.º La inversión no puede tener lugar en instituciones cuyas personas socias, administradoras o directivas o, en su caso, las personas socias, administradoras o directivas de la sociedad gestora de la institución de inversión colectiva en la que se pretende invertir tengan, de manera individual o de forma conjunta, directamente o a través de personas interpuestas, una participación significativa en el grupo de las personas socias promotoras de la EPSV.

6. Inbertsioa ezin da egin inbertsio kolektiboko erakundea bera edo haren erakunde kudeatzailea BGAEetako bazkide sustatzaileen talde ekonomikoaren parte diren erakundeetan.

6.º La inversión no puede tener lugar en instituciones en las que, bien la propia institución de inversión colectiva, bien su entidad gestora, formen parte del grupo económico de las personas socias promotoras de las EPSV».

Hamalaugarren artikulua.– 11 quinquies artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimocuarto.– Se introduce un artículo 11 quinquies, con la siguiente redacción:

«11 quinquies artikulua.– Inbertsioak dibertsifikatzeko irizpideak

«Artículo 11 quinquies.– Criterios de diversificación de las inversiones.

Egokitzat jotako aktiboen inbertsioa dibertsifikazio-, barreiadura- eta kongruentzia-irizpide hauek betez egin behar da:

La inversión en activos aptos debe realizarse cumpliendo los siguientes criterios de diversificación, dispersión y congruencia:

a) BGAE bakoitzeko aktiboaren % 70, gutxienez, 11 ter artikuluaren a), c), d), e) eta f) letrek aipatzen dituzten aktiboetan eta merkatu antolatuetan negoziatutako bitarteko finantzario eratorrietan inbertitu behar da.

a) Al menos el 70 % del activo de cada EPSV debe invertirse en los activos a que se refieren las letras a), c), d), e) y f) del artículo 11 ter y en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados.

b) Enpresa berak jaulki dituen eta merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan kotizatzen duten balore eta finantza-tresnetan egindako inbertsioa ezin da izan BGAEaren aktiboaren % 5 baino handiagoa, ezta % 10 baino handiagoa ere, baldin eta talde bereko enpresek jaulkitako baloreak eta finantza-tresnak badira.

b) La inversión en valores e instrumentos financieros emitidos por una misma empresa que coticen en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación no puede superar el 5 % del activo de la EPSV, ni el 10 % cuando se trate de valores e instrumentos financieros emitidos por empresas de un mismo grupo.

c) BGAEek ezin dute euren aktiboaren % 2 baino gehiago inbertitu enpresa berak jaulki dituen eta merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan kotizatzeko onartuta ez dauden baloreetan eta finantza-tresnetan, edo, negoziazio-zentro horietan negoziatzeko onartuta egon arren, baloreak eta finantza-tresnak ez badira trafiko orokorrerako eta inpertsonalerako egokiak. Halaber, BGAEek ezingo dute % 4 baino gehiago inbertitu, baldin eta talde bereko enpresek jaulkitako baloreak eta finantza-tresnak badira.

c) Las EPSV no pueden invertir más del 2 % de su activo en valores e instrumentos financieros emitidos por una misma empresa no admitidos a cotización en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, o en valores o instrumentos financieros que, estando admitidos a negociación en dichos centros de negociación, no sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal, ni más del 4 % cuando se trate de valores e instrumentos financieros emitidos por empresas de un mismo grupo.

Hala ere, Burtsa Merkatu Alternatiboan edo Errenta Finkoko Merkatu Alternatiboan negoziatutako eta erakunde berak jaulkitako baloreetan edo finantza-tresnetan egindako inbertsioa BGAEaren aktiboaren ehuneko 3ra iritsi ahal izango da, bai eta 22/2014 Legean (22/2014 Legea, azaroaren 12koa, arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituena, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea –Inbertsio kolektiboko erakundeena– aldatzen duena) araututako arrisku-kapitaleko erakunde bakar batek edo inbertsio kolektiboko erakunde itxi batek, edo antzeko erakunde atzerritar batek jaulkitako akzioetan eta partaidetzetan egindako inbertsioa ere; eta BGAEaren aktiboaren % 3ra irits daiteke, baina ezin da izan % 6 baino handiagoa aipatutako balore edo bestelako finantza-tresnentzat, baldin eta talde bereko erakundeek jaulkitzen badituzte.

No obstante, la inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en el Mercado Alternativo de Renta Fija, así como la inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital riesgo o entidad de inversión colectiva de tipo cerrado regulada en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o entidad extranjera similar puede alcanzar el 3 % del activo de la EPSV, sin poder superar el 6 % para los citados valores u otros instrumentos financieros, cuando estén emitidos por entidades pertenecientes a un mismo grupo.

d) BGAEetako bazkide babesleek jaulkitako eta finantza-merkatu arautu batean edo negoziazio-sistema multilateral batean negoziatu gabeko baloreetan eta finantza-tresnetan egindako inbertsioak ezin du gainditu BGAEaren aktibo guztien % 2, salbu bazkide babesle anitzen kasuan, haietan muga hori bazkide babesle bakoitzeko aplikatzen baita, % 5eko muga bateratuarekin.

d) La inversión en valores e instrumentos financieros no negociados en un mercado financiero regulado o en un sistema multilateral de negociación emitidos por las personas socias protectoras de las EPSV, no puede superar el 2 % de los activos totales de la EPSV, salvo en el caso de múltiples personas socias protectoras en los que este límite se aplica por cada persona socia protectora con un límite conjunto del 5 %.

e) Higiezinetan, hipoteka-kredituetan, higiezin-eskubide errealetan, higiezinetako inbertsio kolektiboko erakundeen akzioetan eta partaidetzetan egindako inbertsioa, eta higiezinen edukitza eta kudeaketa objektu sozial bakar gisa duten sozietateen kapital sozialaren partaidetzetan egindakoa, haien baloreak ez badaude kotizatzeko onartuta merkatu arautuetan, ezin da izan BGAEaren aktiboaren % 20 baino handiagoa.

e) La inversión en inmuebles, créditos hipotecarios, derechos reales inmobiliarios, acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y en aquellas participaciones en el capital social de sociedades que tengan como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de inmuebles y cuyos valores no estén admitidos a cotización en mercados regulados no puede exceder del 20 % del activo de la EPSV.

Ezin da inbertitu BGAEaren aktiboaren % 10 baino gehiago higiezin bakar batean, hipoteka-kreditu batean, higiezin-eskubide erreal batean edo higiezinen edukitza eta kudeaketa objektu sozial bakar gisa duen sozietate baten edo sozietate-talde baten kapital sozialaren akzioetan edo partaidetzetan, haien baloreak ez badaude kotizatzeko onartuta merkatu arautuetan.

No se puede invertir más del 10 % del activo de la EPSV en un solo inmueble, crédito hipotecario, derecho real inmobiliario o en acciones o participaciones del capital social de una sociedad o grupo de ellas que tenga como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de inmuebles y cuyos valores no estén admitidos a cotización en mercados regulados.

Higiezinen inbertsio kolektiboko erakunde bakar batean egindako inbertsioa, asko jota, BGAEaren aktiboaren % 10erainokoa izan daiteke.

La inversión en una sola institución de inversión colectiva inmobiliaria puede llegar hasta el 10 % del activo de la EPSV.

Artikulu honen ondorioetarako, higiezinen edukitza eta kudeaketa objektu sozial bakar gisa duen sozietatetzat hartzen dira aktiboaren % 90, gutxienez, higiezinez osatuta daukatenak.

A los efectos de este artículo, tienen la consideración de sociedades que tengan como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de inmuebles aquellas en las que al menos el 90 % de su activo esté constituido por inmuebles.

f) 22/2014 Legeak (22/2014 Legea, azaroaren 12koa, arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen dituena, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea –Inbertsio kolektiboko erakundeena– aldatzen duena) araututako arrisku-kapitaleko sozietate edo funtsek eta inbertsio kolektibo itxiko erakundeek jaulkitako balore edo partaidetzetan egindako inbertsioa ezin da izan jaulkitako tituluen edo zirkulazioan dauden partaidetzen guztizkoaren % 20 baino handiagoa, balio nominalean.

f) La inversión en valores o participaciones emitidos por sociedades o fondos de capital riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, no puede exceder del 20 %, en valor nominal, del total de títulos emitidos o de participaciones en circulación.

g) Finantza-izaerako inbertsio kolektiboko erakundeetan egindako inbertsioak honako muga hauek ditu:

g) La inversión en instituciones de inversión colectiva de carácter financiero está sujeta a los siguientes límites:

1. 11 quater artikuluaren 3. paragrafoko a) eta b) letretan aurreikusitako inbertsio kolektiboko erakundeetatik bakar batean egindako inbertsioa BGAEaren aktiboaren % 20raino irits daiteke, baldin eta, inbertsio-funtsen kasuan, haren partaidetzak kotizatutako baloreak badira edo merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan negoziatzeko onartuta badaude; eta, inbertsio-sozietateen kasuan, haien akzioak trafiko orokor eta inpertsonalerako modukoak badira eta onartuta badaude merkatu arautuetan edo negoziazio-sistema multilateraletan negoziatzeko.

1.º La inversión en una sola institución de inversión colectiva de las previstas en las letras a) y b) del párrafo 3 del artículo 11 quater puede llegar hasta el 20 % del activo de la EPSV siempre que, tratándose de fondos de inversión, sus participaciones o bien tengan la consideración de valores cotizados o bien estén admitidas a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación; y, tratándose de sociedades de inversión, sus acciones sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal y estén admitidas a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación.

BGAEak aurreko paragrafoan aurreikusitako inbertsio kolektiboko hainbat erakundetan egindako inbertsioak ezin du gainditu BGAEaren aktiboaren % 50, aipatutako erakunde horiek inbertsio kolektiboko erakundeen entitate kudeatzaile berak edo talde bereko hainbat entitatek kudeatzen dituztenean.

La inversión de la EPSV en varias instituciones de inversión colectiva de las previstas en el párrafo anterior cuanto estas estén gestionadas por una misma entidad gestora de instituciones de inversión colectiva o por varias pertenecientes al mismo grupo no puede superar el 50 % del activo de la EPSV.

2. Inbertsioak, halaber, ezin du BGAEaren aktiboaren % 5 gainditu, honako hauetan egindakoa bada: 11 quater artikuluaren 3. paragrafoko a) eta b) letretan aurreikusitako inbertsio kolektiboko erakundeetatik bakar batean egindakoa (aurreko paragrafoan aurreikusitako baldintzak betetzen ez baditu), edo 3. paragrafoko d) letran aurreikusitako inbertsio kolektiboko erakundeetatik bakar batean egindakoa, edo inbertsio askeko inbertsio kolektiboko erakunde bakar batean egindakoa, edo inbertsio askeko inbertsio kolektiboko erakundeetatik bakar batean egindakoa.

2.º La inversión en una sola institución de inversión colectiva de las previstas en las letras a) y b) del párrafo 3 del artículo 11 quater cuando no cumplan los requisitos previstos en el párrafo anterior, o de las previstas en la letra d) del mismo párrafo 3, o en una sola institución de inversión colectiva de inversión libre o institución de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre no puede superar el 5 % del activo de la EPSV.

BGAEak aurreko paragrafoan aurreikusitako inbertsio kolektiboko hainbat erakundetan egindako inbertsioak ezin du gainditu BGAEaren aktiboaren % 20, aipatutako erakunde horiek inbertsio kolektiboko erakundeen entitate kudeatzaile berak edo talde bereko hainbat entitatek kudeatzen dituztenean.

La inversión de la EPSV en varias instituciones de inversión colectiva de las previstas en el párrafo anterior cuanto estas estén gestionadas por una misma entidad gestora de instituciones de inversión colectiva o por varias pertenecientes al mismo grupo no puede superar el 20 % del activo de la EPSV.

h) Tresna eratorriak, aurreko b) eta c) letretan aurreikusitako baldintzetan, barreiatze-mugen mende daude, azpikoaren bilakaerari lotutako merkatu-arriskuagatik, salbu eta azpiko hori inbertsio kolektiboko erakundea, interes-tasa, kanbio-tasa edo gutxienez baldintza hauek betetzen dituen erreferentzia-indizea bada:

h) Los instrumentos derivados están sometidos, en los términos previstos en las letras b) y c) anteriores, a los límites de dispersión por el riesgo de mercado asociado a la evolución del subyacente salvo que este consista en instituciones de inversión colectiva, en tipos de interés, en tipos de cambio o en índices de referencia que cumplan como mínimo las siguientes condiciones:

1. Osaera nahikoa dibertsifikatua izatea.

1.º Tener una composición suficientemente diversificada.

2. Zabalkunde publiko egokia izatea.

2.º Tener una difusión pública adecuada.

3. Finantza-merkatuetan oro har erabiltzekoa izatea.

3.º Ser de uso generalizado en los mercados financieros.

Merkatuko arriskuagatik, aurreko b) paragrafoan aurreikusitako mugak aplikatzen zaizkie tresna eratorriei, baldin eta horien azpikoak lehengaiak badira.

Los instrumentos derivados cuyos subyacentes sean materias primas están sometidos por el riesgo de mercado a los limites previstos en el párrafo b) anterior.

Muga horiek aplikatzeko, estaldura-tresnatzat jotzen diren tresna eratorriak posizio garbiaren arabera hartzen dira kontuan.

Para la aplicación de los citados límites, los instrumentos derivados que tengan la consideración de instrumentos de cobertura se consideran atendiendo a la posición neta.

Gizarte-aurreikuspenaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko titularrak aukeran izango du arau espezifikoak ezartzea, bai finantza-tresna eratorriek paragrafo honetan eta aurreko c) paragrafoan ezarritako mugen zenbaketan duten eraginari buruz, bai eta tresna horiekin egindako eragiketei muga, baldintza eta balorazio-arauak aplikatzeari buruz ere.

La persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social puede establecer normas específicas sobre la incidencia de los instrumentos financieros derivados en el cómputo de los límites establecidos en este párrafo y en el fijado en el párrafo c) precedente, así como sobre la aplicación de límites, condiciones y normas de valoración en las operaciones con dichos instrumentos.

i) 11 ter artikuluaren l) letrak aipatzen dituen sozietateetan eginiko inbertsioa bada, aurreko dibertsifikazio- eta barreiatze-mugak zenbatzeko, BGAEaren zuzeneko titulartasuneko aktiboen maila bakoitzaren balioari metatu behar zaio sozietate horiei beraien partaidetzaren ehunekoaren arabera dagozkien aktiboak zenbatzetik ateratzen dena.

i) En el caso de inversión en las sociedades a que se refiere la letra l) del artículo 11 ter, para el cómputo de los límites de diversificación y dispersión anteriores, se debe acumular al valor de cada categoría de activos de los que es titular directamente la EPSV el que resulte de computar los activos correspondientes a estas sociedades en función de su porcentaje de participación.

j) Aurreko a) eta g) letren artekoetan aurreikusitako mugak ez dira aplikatzen, baldin eta BGAEaren Inbertsio Printzipioen Adierazpenean ezartzen bada horren xedea inbertsio-politika bat garatzea dela, zeinak errepikatu edo erreferentziatzat hartuko baitu merkatu baten edo gehiagoren adierazgarri den burtsa-indize edo errenta finkoko indize jakin bat, bat etorrita gizarte-aurreikuspenaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak finkatutako betekizunekin.

j) Los límites previstos en las letras a) a g) anteriores no son de aplicación cuando en la Declaración de los Principios de Inversión de la EPSV se establezca que esta tiene por objeto desarrollar una política de inversión que, o bien replique o reproduzca, o bien tome como referencia un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados, de acuerdo con los requisitos que fije el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social.

k) Artikulu honetan aurreikusitako mugak egiaztatzeko, BGAEaren aktiboa 11 septies artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera zehaztuko da, eta aktiboaren zenbaketatik kanpo geratuko dira enpleguko BGAEen bazkide sustatzaileak berrorekatze-planen ondorioz dituen zorrak, dekretu honen 9. artikuluaren arabera.

k) Para la verificación de los límites previstos en este artículo, el activo de la EPSV se determinará según los criterios de valoración establecidos en el artículo 11 septies, excluyendo del cómputo del activo las deudas que la persona socia promotora de EPSV de empleo tenga asumidas por razón de planes de reequilibrio de acuerdo con el artículo 9 de este Decreto.

BGAE batek aurreikuspen-plan bat baino gehiago baditu, 11 quinquies artikulu honetan ezarritako muga guztiak plan horietako bakoitzerako aplikatuko dira.

Cuando una EPSV integre más de un plan de previsión, todos los límites fijados en este artículo 11 quinquies se aplicarán para cada uno de dichos planes.

l) Hala ere, muga horiek ez zaizkie aplikatzen estatuak edo haren erakunde autonomoek, autonomia-erkidegoek, udalek edo ELGAko estatu kideetako administrazio publiko baliokideek edo Espainia kide den nazioarteko erakundeek jaulkitako edo abala emandako baloreei edo finantza-tresnei, ez eta Espainiak bere gain har ditzakeen nazioarteko konpromisoetatik eratortzen direnei ere; betiere, jaulkipen bereko baloreetan egindako inbertsioak ez badu gainditzen haren saldo nominalaren % 20.

l) No obstante, los límites anteriores no son de aplicación a los valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por el Estado o sus organismos autónomos, por las comunidades autónomas, corporaciones locales o por administraciones públicas equivalentes de Estados pertenecientes a la OCDE, o por las instituciones u organismos internacionales de los que España sea miembro y por aquellos otros en que así resulte de compromisos internacionales que España pueda asumir, siempre que la inversión en valores de una misma emisión no supere el 20 % del saldo nominal de esta.

Kreditu-erakundeetako gordailuei, 11 ter.d) artikuluan araututakoei, ere ez zaizkie muga horiek aplikatuko, gizarte-aurreikuspenaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko titularraren agindu bidez zehaztuko baitira, hala badagokio.

Tampoco son de aplicación dichos límites a los depósitos en entidades de crédito, regulados en el artículo 11 ter.d), determinándose estos, en su caso, mediante Orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social.

m) Aktibo egoki batean egindako inbertsioa edo tresna eratorri egokien kontratazioa finantza-bermeko itun baten barneko finantza-betebehar nagusitzat hartzen denean, produktibitatea sustatzeko eta kontratazio publikoa hobetzeko premiazko erreformei buruzko martxoaren 11ko 5/2005 Errege Lege Dekretuaren I. tituluko II. kapituluan adierazitakoaren arabera, kontrako alderdiaren arriskuaren ondoriozko barreiatze- eta dibertsifikazio-mugak, finantza-obligazio nagusiari dagozkionak, soilik eskatu ahalko dira eragiketa horien likidazioaren emaitzaren saldo garbian.

m) Cuando la inversión en cualquiera de los activos aptos, o contratación de instrumentos derivados aptos, tenga la consideración de obligación financiera principal garantizada en el marco de un acuerdo de garantía financiera en los términos descritos en el Capítulo II del Título I del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, los límites de dispersión y diversificación por riesgo de contraparte correspondientes a la obligación financiera principal son exigibles únicamente al saldo neto del producto de la liquidación de dichas operaciones.

Aurrekoa gorabehera, finantza-bermearen objektuak BGAEen inbertsiorako aktibo egokia ere izan behar du, eta artikulu honetan ezarritako barreiatze- eta dibertsifikazio-mugen mende egon, haien izaeraren arabera.

Sin perjuicio de lo anterior, el objeto de la garantía financiera debe ser también un activo apto para la inversión de las EPSV y estar sujeto a los límites de dispersión y diversificación establecidos en este artículo conforme a su naturaleza.

BGAEaren zorroa osatzen duten baloreak eta bestelako aktiboak berme gisa erabili daitezke hark egiten dituen eragiketetan, bai merkatu arautuetan, bai eratorrien merkatu ez antolatuetan; azken kasu horretan, baldin eta produktibitatea sustatzeko eta kontratazio publikoa hobetzeko premiazko erreformei buruzko martxoaren 11ko 5/2005 Errege Lege Dekretuan eskatutako kontratu-konpentsazioko akordioen eta finantza-bermeen babespean badaude.

Los valores y otros activos que integren la cartera de la EPSV pueden servir de garantía en las operaciones que esta realice, tanto en los mercados regulados como en los mercados no organizados de derivados, en este último caso, siempre que se encuentren amparados por los acuerdos de compensación contractual y garantías financieras requeridos en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.

n) Arriskuaren kontzentrazio-maila altua dela iritziz gero, edo aurreikuspen-planen finantza-egintza arriskuan jar daitekeenean, Ekonomia eta Ogasun Sailak artikulu honetan zerrendatutakoen osagarri diren baldintza bereziak ezarri diezazkie enpresa bazkide babesleen edo sustatzaileen edo horien taldekoak diren enpresen pasiboan agertzen diren BGAEen inbertsioei.

n) Cuando el grado de concentración de riesgo se estime elevado o pueda comprometerse el desenvolvimiento financiero de los planes de previsión, el Departamento de Economía y Hacienda, puede fijar condiciones especiales adicionales a las enumeradas en el presente artículo, a las inversiones de las EPSV que figuren en el pasivo de las empresas socias protectoras o promotoras o de las empresas pertenecientes al grupo de estas.

Hamabosgarren artikulua.– 11 sexies artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimoquinto.– Se introduce un artículo 11 sexies, con la siguiente redacción:

«11 sexies artikulua.– Irizpideak aplikatzea.

«Artículo 11 sexies.– Aplicación de criterios.

11, 11 bis, 11 ter, 11 quater eta 11 quinquies artikuluetan zehaztutako arauak bete behar dituzte bai BGAEek bai haiek beren inbertsioak gauzatzeko erabilitako edozein baliabide edo tresnak».

Las normas definidas en los artículos 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater y 11 quinquies deben ser observadas, tanto por las EPSV, como por cualquier otro instrumento o vehículo utilizado por estas para llevar a cabo sus inversiones».

Hamaseigarren artikulua.– 11 septies artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimosexto.– Se introduce un artículo 11 septies, con la siguiente redacción:

«11 septies artikulua.– Aktibo egokiak baloratzea.

«Artículo 11 septies.– Valoración de activos aptos.

Aktibo egokiak irizpide hauen arabera baloratzen dira:

Los activos aptos se valoran de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Balore eta finantza-tresnak, errenta finkokoak zein aldakorrekoak, diru bihurtzeko balioaren arabera baloratzen dira, honako honi jarraituz:

a) Los valores e instrumentos financieros, sean de renta fija o variable, se valoran por su valor de realización, conforme a lo siguiente:

1. Merkatu arautu batean edo negoziazio-sistema multilateraletan negoziatzeko onartutako baloreetan edo finantza-tresnetan, diru bihurtzeko baliotzat hartzen da estimazioari dagokion eguneko itxieran duten kotizazioa, edo, estimaziorik ezean, argitaratutako azkena edo batez besteko kanbio haztatua, itxiera-prezio ofizialik ez balego. Merkatu batean baino gehiagotan negoziatu denean, negoziazio-bolumen handiena izan duenari dagokion kotizazioa edo prezioa hartuko da kontuan.

1.º Para aquellos valores o instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado o en sistemas multilaterales de negociación, se entiende por valor de realización el de su cotización al cierre del día a que se refiera su estimación o, en su defecto, al último publicado o al cambio medio ponderado si no existiera precio oficial al cierre. Cuando se haya negociado en más de un mercado, se tomará la cotización o precio correspondiente a aquel en que se haya producido el mayor volumen de negociación.

2. Merkatu arautu batean negoziatzeko onartu ez diren errenta finkoko tituluen kasuan edo, negoziatzeko onartuak izan direnean, haien kotizazioa edo prezioa nahiko adierazgarriak ez direnean, diru bihurtzeko balorea zehazten da haien etorkizuneko finantza-emariak, itzultze-balioa barne, beraien ezaugarriak direla-eta balore horiekin parekagarri den zor publikoaren merkatuaren interes-tasen arabera eguneratuz, delako baloreen likidezia mailaren, jaulkitzearen baldintza zehatzen, erakunde jaulkitzailearen kaudimenaren, herrialde-arriskuaren edo baloreari edo finantza-tresnari dagokion beste edozein arriskuren adierazgarri den prima edo marjina gehituz.

2.º En el caso de títulos de renta fija no admitidos a negociación en un mercado regulado o, cuando admitidos a negociación, su cotización o precio no sean suficientemente representativos, el valor de realización se determina actualizando sus flujos financieros futuros, incluyendo el valor de reembolso, a los tipos de interés de mercado en cada momento de la deuda pública asimilable por sus características a dichos valores, incrementado en una prima o margen que sea representativo del grado de liquidez de los valores en cuestión, de las condiciones concretas de la emisión, de la solvencia de la entidad emisora, del riesgo país o de cualquier otro riesgo inherente al valor o instrumento financiero.

3. Aurreko 1. eta 2. apartatuetan adierazitakoez bestelako baloreak direnean, diru bihurtzeko baliotzat hartzen da praktikan onartutako arrazoizko balorazio-irizpideak aplikatzetik eratorritakoa.

3.º Cuando se trate de otros valores, distintos de los señalados en los apartados 1.º y 2.º anteriores, se entiende por valor de realización el que resulte de aplicar criterios racionales valorativos aceptados en la práctica.

b) Higiezinak haien tasazio-balioaren arabera baloratzen dira. Higiezinak gutxienez urtero tasatu behar ditu horretarako baimena duen erakunde tasatzaile batek. Hipoteka duten edo ordainketa geroratuaren bidez erosi diren higiezinen kasuan, tasazio-baliotik kendu behar da ordaindu gabe dagoen hipoteka-erantzukizuna edo ordaintzeke dagoen prezioaren zati geroratuaren egungo balioa. Eguneratzeko, kasuan kasuko obligazioaren hondar-tasaren iraupen antzekoena duen zor publikoaren interes-tasa erabili behar da.

b) Los inmuebles se valoran por su valor de tasación. Los inmuebles deben ser tasados al menos anualmente por una entidad tasadora autorizada. En el caso de los inmuebles hipotecados o adquiridos con pago aplazado, se debe deducir del valor de tasación el importe de la responsabilidad hipotecaria pendiente o el valor actual de la parte aplazada del precio que se halle pendiente de pago. Se debe utilizar para su actualización la tasa de interés de la deuda pública de duración más próxima a la residual de la respectiva obligación.

c) Kredituak uneko balioaren arabera baloratzen dira, bermearen balioaren mugarekin. Eguneratzeko, kredituaren hondar-tasaren iraupen antzekoena duen zor publikoaren uneko interes-tasa erabiliko da, kontratazio-baldintza zehatzen, erakunde jaulkitzailearen kaudimenaren, herrialde-arriskuaren edo kredituari dagokion beste edozein arriskuren adierazgarri den prima edo marjina gehituz.

c) Los créditos se valoran por su valor actual, con el límite del valor de la garantía, utilizando para su actualización los tipos de interés de mercado en cada momento de la Deuda Pública de duración más próxima a la residual del crédito, incrementado en una prima o margen que sea representativo de las condiciones concretas de contratación, de la solvencia de la entidad emisora, del riesgo país, o de cualquier otro riesgo inherente al crédito.

d) Hala ere, gizarte-aurreikuspenaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak errenta finkoa baloratzeko arau espezifikoak ezar ditzake enplegu-modalitateko aurreikuspen-planetarako, kontuan hartuta zer iraupen duen BGAEaren aktiboan.

d) No obstante, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social puede establecer, para los planes de previsión de la modalidad de empleo, normas específicas de valoración de la renta fija en atención a su permanencia en el activo de la EPSV.

e) Gizarte-aurreikuspeneko planen inbertsio-politikaren helburua bada errentagarritasun-helburu jakin bat lortzea, kontuan hartu gabe bermerik dagoen ala ez, eta finantza-tresna eratorriak erabiltzen badira, aurreikuspen-plan horien hasierako merkaturatze-aldian finantza-tresna eratorrien posizioak baloratzea baimentzen da, betiere honako baldintza hauek betetzen badira:

e) En aquellos planes de previsión social cuya política de inversión tenga como finalidad alcanzar un objetivo concreto de rentabilidad, con independencia de la existencia o no de la garantía, en el que se utilicen instrumentos financieros derivados, se permite durante el periodo inicial de comercialización de dichos planes de previsión, que no se valoren las posiciones de instrumentos financieros derivados, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Errentagarritasun-helburu zehatza lortzeko xedea desitxuratzea, baldin eta, hasierako merkaturatze-aldian, tresna eratorrien posizioak egunero baloratzen badira merkatuko prezioetan.

1.º La finalidad de alcanzar el objetivo concreto de rentabilidad se vea distorsionada, en el caso de valorar diariamente las posiciones en instrumentos derivados a precios de mercado durante el período inicial de comercialización.

2. Merkaturatze-aldia luzaezina izatea, eta ez izatea hiru hilabetetik gorakoa.

2.º El período de comercialización sea improrrogable y no sea superior a tres meses.

3. Finantza-erakunde batek bere gain hartzea merkaturatze-aldia amaitzean kontratatzen ez diren posizioak. Aurreikuspen Planaren Erregelamenduan zehaztu behar da zein den kontratatu gabeko posizioak bere gain hartzen duen erakundea eta zein diren akordioaren baldintzak.

3.º Una entidad financiera debe asumir las posiciones que finalmente no se contraten al terminar el periodo de comercialización. En el Reglamento del Plan de Previsión se debe especificar la entidad que asuma las posiciones no contratadas, así como las condiciones del acuerdo.

4. Bazkideei behar bezala jakinaraztea ezen, merkaturatzean, ez direla eratorriak baloratzen».

4.º Que se informe debidamente a las personas socias de la no valoración de los derivados durante la comercialización».

Hamazazpigarren artikulua.– 11 octies artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimoséptimo.– Se introduce un artículo 11 octies, con la siguiente redacción:

«11 octies artikulua.– Beste aktibo egoki batzuk.

«Artículo 11 octies.– Otros activos aptos.

11 ter artikuluan araututako aktiboez gain, BGAEen inbertsioa honela gauzatu daiteke:

Además de los activos regulados en el artículo 11 ter, la inversión de las EPSV puede materializarse en:

a) Ogasun Publikoaren aurkako kredituak, zerga-atxikipen eta -kitapenengatik.

a) Créditos contra la Hacienda Pública por las retenciones y liquidaciones de impuestos.

b) Aseguru-erakundeen esku dauden zuzkidura matematikoak, BGAEak barne hartzen bad(it)u osorik edo zati batean aseguratutako aurreikuspen-plan bat(zuk).

b) Provisiones matemáticas en poder de entidades aseguradoras, en los casos en que la EPSV integre uno o varios planes de previsión total o parcialmente asegurados.

c) Eskualdatzeke dauden funtsengatik edo finantzaketa- edo berrorekatze-planen ondorioz amortizatzeke dagoen defizitagatik bazkide babesleek dituzten zorrak, baita aurreikuspen-planari egin ez zaizkion ekarpenak ere, prestazioen erregelamenduan edo BGAEaren estatutuetan hartutako konpromisoen arabera, dekretu honen 9. artikuluan ezarritakoari dagokionez».

c) Deudas de personas socias protectoras correspondientes a fondos pendientes de trasvase o a un déficit pendiente de amortizar en virtud de planes de financiación o de reequilibrio, así como a aportaciones pendientes de realizar al plan de previsión, en virtud de los compromisos adquiridos en el reglamento de prestaciones o en los Estatutos de la EPSV, en relación con lo establecido en el artículo 9 del presente Decreto».

Hemezortzigarren artikulua.– 11. nonies artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimoctavo.– Se introduce un artículo 11 nonies, con la siguiente redacción:

«11 nonies artikulua.– Aktibo egokien araubidea egokitzea.

«Artículo 11 nonies.– Adecuación del régimen de activos aptos.

Gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren saileko titularrari ahalmena ematen zaio ezartzeko zein izango diren 11 ter eta octies artikuluetan aipatu ez diren beste aktibo batzuen inbertsioen araubidea eta baldintzak, edo salbuespenez egokitzeko 11 quinquies artikuluan eta berau garatzeko arauetan ezarritako mugetako bat».

Se faculta a la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social para establecer el régimen y condiciones de las inversiones de otros activos no enumerados anteriormente en los artículos 11 ter y octies o para la adecuación excepcional de alguno de los límites establecidos en el artículo 11 quinquies y sus normas de desarrollo».

Hemeretzigarren artikulua.– 14. artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo decimonoveno.– Se introduce un artículo 14, con la siguiente redacción:

«14. artikulua.– Gizarte-aurreikuspeneko planen inbertsio-orientazioa.

«Artículo 14.– Orientación inversora de los planes de previsión social.

1.– Kontuan izanik zein den gizarte-aurreikuspeneko plan bakoitzaren inbertsio-orientazioa, planak kategoria hauetan banatzen dira:

1.– Atendiendo a la orientación inversora de cada plan de previsión social, estos se dividen en las siguientes categorías:

a) Epe laburrerako errenta finkoa: gizarte-aurreikuspeneko planaren eskurako zorroan ez badago errenta aldakorreko aktiborik, ezta azpikoa errenta finkokoa ez duten eratorriak ere, eta zorroan urtebete edo gutxiago iraun badute.

a) Renta Fija a Corto Plazo: aquellos planes de previsión social que no incluyan activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija, y cuya duración media de la cartera sea igual o inferior a un año.

b) Epe luzerako errenta finkoa: gizarte-aurreikuspeneko planaren eskurako zorroan ez badago errenta aldakorreko aktiborik, ezta azpikoa errenta finkokoa ez duten eratorriak ere, eta zorroan urtebete baino gehiago iraun badute.

b) Renta Fija a Largo Plazo: aquellos planes de previsión social que no incluyan activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija, y cuya duración media de la cartera sea superior a un año.

c) Errenta finko mistoa: gizarte-aurreikuspeneko planaren zorroaren % 30 baino gutxiago errenta aldakorreko aktiboetan inbertitzen bada.

c) Renta Fija Mixta: aquellos planes de previsión social que inviertan menos del 30 % de su cartera en activos de renta variable.

d) Errenta aldakor mistoa: gizarte-aurreikuspeneko planaren zorroaren % 30etik % 75era bitarte errenta aldakorreko aktiboetan inbertitzen bada.

d) Renta Variable Mixta: aquellos planes de previsión social que inviertan entre un 30 y un 75 % de su cartera en activos de renta variable.

e) Errenta aldakorra: gizarte-aurreikuspeneko planaren zorroaren % 75 baino gehiago errenta aldakorreko aktiboetan inbertitzen bada.

e) Renta Variable: aquellos planes de previsión social que tengan más de un 75 % de su cartera invertido en activos de renta variable.

f) Bermatuak: gizarte-aurreikuspeneko planean errendimendu jakin bat bermatzen bada.

f) Garantizados: aquellos planes de previsión social para los que exista una garantía de un determinado rendimiento.

g) Beste batzuk: aurreko kategorietako ezeinetan sartu ezin diren aurreikuspen-planak.

g) Otros: aquellos planes de previsión que no puedan ser encuadrados en alguna de las categorías anteriores.

2.– Gizarte-aurreikuspeneko plan baten inbertsio-orientazioa aldatzea:

2.– La modificación de la orientación inversora de un plan de previsión social:

a) BGAEaren gobernu-batzordeak erabaki behar du,

a) debe ser acordada por la junta de gobierno de la EPSV,

b) bazkideei eta planaren onuradunei jakinarazi behar zaie, BGAEen urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren bidez onartutako 5/2012 Legearen Erregelamenduaren 50. artikuluan jasotako informatzeko formulen bidez, eta

b) debe darse a conocer a las personas socias y beneficiarias del plan mediante las fórmulas de información recogidas en el artículo 50 del Reglamento de la Ley 5/2012, de EPSV, aprobado por el Decreto 203/2015, de 27 de octubre, e

c) gizarte-aurreikuspeneko planaren inbertsio-printzipioen adierazpena egokitu beharko da, eta, prestazioen erregelamenduak inbertsio-orientazioa jasotzen duen kasuetan, erregelamendua aldatu beharko da».

c) implicará una adaptación de la Declaración de Principios de Inversión del plan de previsión social y, en los supuestos en que el reglamento de prestaciones recoja la orientación inversora, una modificación del mismo».

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
URRIAREN 27KO 203/2015 DEKRETUA ALDATZEA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN BAITA BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ERAKUNDEEN OTSAILAREN 23KO 5/2012 LEGEAREN ERREGELAMENDUA
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 203/2015, DE 27 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 5/2012 DE 23 DE FEBRERO, SOBRE ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Hogeigarren artikulua.– Aldatu egin da 8. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigésimo.– Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:

«8. artikulua.– Gobernu-organoetan parte hartzea eta ordezkatuta egotea.

«Artículo 8.– Participación y representación en los órganos de gobierno.

1.– Bazkideek eta onuradunek BGAEen gobernu-organoetan parte hartu ahal izango dute, hala zuzenean, nola ordezkari bidez, erakundearen estatutuetan ezarritakoari jarraikiz.

1.– Las personas socias y beneficiarias podrán participar en los órganos de gobierno de las EPSV bien directamente o a través de delegados o representantes, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.

Ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira gobernu-organotzat:

A estos efectos, se entenderá por órganos de gobierno:

a) Batzar orokorra.

a) La asamblea general.

b) Gobernu-batzordea.

b) La junta de gobierno.

c) Jarraipen-batzordea, hala badagokio.

c) La comisión de seguimiento, en su caso.

2.– Gobernu-organoek ordezkariz osatuta egon behar badute, kide kopurua estatutuetan finkatuko da, betiere proportzionaltasun-irizpideekin bat etorriz.

2.– Cuando los órganos de gobierno vayan a estar formados por delegados o representantes, el número de miembros será fijado en los estatutos, de acuerdo siempre con criterios de proporcionalidad.

Negoziazio kolektiboan edo enpresa-itunean jasotako aurreikuspenen arabera sortutako enpleguko BGAEetan, gobernu-organoetan parte hartzea eta horietan ordezkatuta egotea estatutuetan ezarritakora egokituko da, betiere negoziazio kolektiboan edo enpresa-itunean adostutakoaren arabera.

En las EPSV de empleo surgidas en virtud de las previsiones recogidas en la negociación colectiva o en pacto de empresa, la participación y representación en los órganos de gobierno se adecuará a lo establecido en sus Estatutos, conforme a lo acordado en la negociación colectiva o en el pacto de empresa.

3.– Gobernu-organoetan botoa emateko eskubidea duten kideek gobernu-organo bereko beste kide bati eskuordetu ahal izango diote botoa, espresuki eta idatziz, honako arau hauen arabera:

3.– Las personas miembros de los órganos de gobierno con derecho a voto podrán delegar el voto en otra persona miembro del mismo órgano de gobierno mediante delegación expresa y por escrito, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) Bilera zehatz eta jakin baterako eskuordetuko da botoa.

a) La delegación de voto se efectuará para una concreta y determinada reunión.

b) Botoa eskuordetzeko idazkiak aditzera eman beharko ditu eskuordetzailearen eta eskuordetuaren datuak. Eskuordetze-idazkian zehaztu ahal izango da gai-zerrendako puntu guztietarako edo batzuetarako botoaren nolakoa.

b) El escrito de delegación de voto debe indicar los datos de la persona delegante y de la persona en quien delega. Podrá especificarse en el escrito de delegación el sentido del voto para todos o algunos de los puntos del orden del día.

c) Boto-eskuordetzea noiznahi ezeztatu ahal izango da. Eskuordetzailea gobernu-organoaren bilerara joaten bada, eskuordetza bertan behera geratuko da.

c) La delegación de voto es libremente revocable en cualquier momento. La asistencia personal del o de la delegante a la reunión del órgano de gobierno tendrá valor de revocación de la delegación.

d) BGAEaren estatutuek mugatu egin dezakete gobernu-organoko kide bakar bati egin dakizkiokeen boto-eskuordetzen kopurua.

d) Los estatutos de la EPSV pueden limitar el número de delegaciones de votos que se puedan realizar a una misma persona miembro del órgano de gobierno.

4.– Banakako modalitateko BGAEek zaindu beharko dute ea osoko bazkideek benetan parte hartzen duten erakundearen gobernu-organoetan. Horretarako, gobernu-batzordean, mekanismo bat ezarri eta onartu beharko dute, parte hartzeko, bazkideei hauteskunde-aldien berri emateko, eta bazkide arruntak gobernu-organoetan inplikatzeko eta benetan ordezkatuta egoteko.

4.– Las EPSV de la modalidad individual deberán velar por la participación efectiva de las personas socias de número en sus órganos de gobierno. Para ello deberán implementar y aprobar en junta de gobierno un mecanismo de participación, información a las personas socias de los periodos electorales, implicación y efectiva representación de las personas socias ordinarias en sus órganos de gobierno.

5.– BGAEek ahaleginak egingo dituzte emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egon dadin gobernu-organoetan eta, hala badagokio, jarraipen-batzordean, BGAEko gizon eta emakumeen ehunekoari dagokion proportzioaren arabera eta ondorengo parametroekin bat etorriz.

5.– Las EPSV procurarán una representación equilibrada de mujeres y hombres en la junta de gobierno y, en su caso, en la comisión de seguimiento proporcional al porcentaje que supongan los hombres y mujeres de la EPSV de acuerdo con los siguientes parámetros.

a) Gobernu-batzordeak, gehienez ere bost urtean behin, aztertu beharko du ea emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua dagoen ala ez BGAEan.

a) La junta de gobierno debe analizar, como máximo cada cinco años, si la EPSV cuenta con la citada representación equilibrada de mujeres y hombres.

b) Azterketa horretatik ondorioztatzen bada BGAEak defizita duela ordezkaritza orekatuan, gobernu-batzordeak behar diren neurriak sustatu eta, hala badagokio, hartu behar ditu, gobernu-organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egon dadin 5 urteko epean, BGAEko genero bateko eta besteko bazkideen eta onuradunen proportzioari jarraikiz.

b) Si de ese análisis resulta que la EPSV adolece de un déficit de representación equilibrada, la junta de gobierno debe promover y, en su caso, adoptar las medidas precisas para que, de manera progresiva en un plazo no superior a 5 años, se procure la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de gobierno en proporción al número de socios y socias, y de beneficiarios y beneficiarias, en su caso, de la EPSV.

c) Eusko Jaurlaritzan gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen zuzendaritzari jakinaraziko zaio zer azterketa egin den gobernu-organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateari buruz eta zer neurri hartzen dituen gobernu-batzordeak hori lortzeko.

c) El análisis relativo a la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno y las medidas que adopte la junta de gobierno para su consecución serán comunicadas a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social».

Hogeita batgarren artikulua.– 8. artikuluaren zenbakia aldatu da, eta aurrerantzean 8 bis artikulua izango da.

Artículo vigesimoprimero.– Se renumera el artículo 8, que en lo sucesivo será el artículo 8 bis.

Hogeita bigarren artikulua.– Aldatu egin da 13. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigesimosegundo.– Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:

«Gobernu-batzordean ordezkatuta egon beharko dira bai osoko bazkideak edo arruntak, bai bazkide sustatzaileak eta babesleak, baita onuradunak ere, BGAEaren estatutuek hala ezartzen badute. Bere funtzioak betetzean, gobernu-batzordeak modu esklusiboan zainduko ditu BGAEko osoko bazkideen eta onuradunen interesak».

«En la junta de gobierno deberán estar representados tanto las personas socias de número u ordinarias como los socios promotores y protectores y, en su caso, las personas beneficiarias si así lo establecen los Estatutos de la EPSV. En el ejercicio de sus funciones la junta de gobierno velará exclusivamente por el interés de las personas socias de número y personas beneficiarias de la EPSV».

Hogeita hirugarren artikulua.– Aldatu egin da 32. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigesimotercero.– Se modifica el artículo 32, que queda redactado como sigue:

«32. artikulua.– Mendekotasuna.

«Artículo 32.– Dependencia.

1.– Adinagatik edo gaixotasun edo desgaitasunen batengatik, pertsona batzuek modu iraunkorrean bizi duten egoera da mendekotasuna, eta zerikusia du autonomia fisiko, mental, intelektual edo sentsorialaren gabezia edo galerarekin; horren ondorioz, mendekotasuna dutenek beste pertsona baten edo batzuen arreta behar dute, edo laguntza handia behar dute eguneroko oinarrizko ekintzak aurrera eraman ahal izateko; adimen-desgaitasuna edo gaixotasun mentala dutenen kasuan, berriz, autonomia pertsonala izateko beste laguntza mota batzuen beharra daukate.

1.– Se entenderá por dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

2.– Mendekotasunaren kontingentziak mendekotasun larriaren (II. gradua) eta mendekotasun handiaren (III. gradua) estaldurari erantzungo dio, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen arabera edo hura ordezten duen araudian xedatutakoaren arabera.

2.– La contingencia por dependencia atenderá la cobertura de la dependencia severa (Grado II) y de la gran dependencia (Grado III), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o regulación que la sustituya.

3.– Mendekotasun-egoera eta horren gradua administrazio eskudunak horretarako emandako ebazpen baten bidez aitortuko dira.

3.– El reconocimiento de la situación de dependencia y su grado se efectuará mediante resolución expedida por la Administración competente a esos efectos.

4.– Mendekotasuna bazkidearena edo haren ezkontidearena izan daiteke, edo hirugarren gradura arteko aurreko edo ondorengo ahaide zuzeneko nahiz zeharkako batena, baldin eta pertsona haien mende badago edo tutoretzan edo harreran hartuta badaukate».

4.– La dependencia podrá serlo de la persona socia o del cónyuge, o de uno de los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive de los cuales dependa o de quien le tuviese a su cargo en régimen de tutela o acogimiento».

Hogeita laugarren artikulua.– Tarteki bat sartu da 50. artikuluaren 1. apartatuan, testu honekin:

Artículo vigesimocuarto.– Se introduce un nuevo inciso en el apartado 1 del artículo 50, que queda redactado como sigue:

«Erregelamendu honen 4. artikuluaren 2. apartatuan eta 11. artikuluan ezarritakoa salbu, indarrean dagoen araudiak agindutako informazioa baliabide telematikoen bidez jarriko da bazkide arrunten eta onuradunen esku. Bazkideari edo onuradunari aukera eman beharko zaio informazioa dokumentazio idatziaren bidez banaka bidal dakiola hautatzeko».

«Con la excepción de lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 y en el artículo 11 del presente Reglamento, la puesta a disposición de la información regulada en la normativa vigente a los socios o socias ordinarios y personas beneficiarias se realizará por medios telemáticos. Se deberá dar la opción al socio o beneficiario para elegir que la información se le remita mediante documentación escrita de remisión individualizada».

Hogeita bosgarren artikulua.– 68 bis artikulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigesimoquinto.– Se introduce un artículo 68 bis, con la siguiente redacción:

«68 bis artikulua.– Operazio lotetsiak.

«Artículo 68 bis.– Operaciones vinculadas.

1.– Ondorengo apartatu honetan zerrendatutakoak dira eragiketa lotuak, BGAE baten eta hauen artekoak badira:

1.– Son operaciones vinculadas las operaciones relacionadas en el siguiente apartado que se realicen entre una EPSV y:

a) bazkide sustatzailea, gordailuzaina edo, hala badagokio, finantza-aktiboak kudeatzeko edo BGAEa administratzeko azpikontratatu diren sozietateak, edo aipatutako erakundeen enpresa-talde bereko enpresak, edo

a) el socio promotor, el depositario o aquellas sociedades en las que, en su caso, se haya externalizado la gestión de activos financieros o la administración de la EPSV, o con las empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de las entidades antes descritas, o

b) BGAEko administrariak eta zuzendariak, eragiketak haiekin zuzenean egin badira, edo haiek partaidetza handia duten enpresekin.

b) quienes desempeñan en la EPSV funciones de administración o dirección, bien de forma directa con ellos, o con empresas en las que mantengan una participación significativa.

2.– Honako eragiketa hauek dira eragiketa lotuak:

2.– Son operaciones vinculadas las siguientes operaciones:

a) BGAE batek eta 1. apartatuan zerrendatutako edozein pertsona fisiko edo juridikok esku hartzen duen edozein negozio, transakzio edo zerbitzu-prestazio.

a) Cualesquiera negocios, transacciones o prestaciones de servicios en los que intervenga una EPSV y cualquiera de las personas físicas o jurídicas relacionadas en el apartado 1.

Ez dira barne hartzen gordailuzainak edo finantza-aktiboak kudeatzeko edo BGAEa administratzeko azpikontratatu diren sozietateek lan horiei datxezkien zerbitzuak emateagatik lortutako ordainsariak.

No se entienden incluidas aquellas remuneraciones obtenidas por el depositario o por aquellas sociedades en las que, en su caso, se haya externalizado la gestión de activos financieros o la administración de la EPSV, por la prestación de servicios inherentes a dichas labores.

b) Era berean, eragiketa lotutzat hartzen dira apartatu honetan aurreikusitako eragiketak, baldin eta bitarteko pertsonen edo erakundeen bidez egiten badira, BGAEen jarduera jakin batzuk arautzen dituen maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuaren 11 ter.ñ) artikuluaren 5. zenbakian bitarteko pertsonei edo erakundeei dagokienez deskribatzen diren baldintzetan.

b) También tienen la consideración de operaciones vinculadas, las operaciones previstas en este apartado, cuando se lleven a cabo por medio de personas o entidades interpuestas, en los términos que, a efectos de la interposición de personas o entidades se describe en el epígrafe 5.º del artículo 11 ter ñ) del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las EPSV.

3.– BGAE batek artikulu honetan aurreikusitako eragiketa lotuak egin ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

3.– Para que una EPSV pueda realizar las operaciones vinculadas previstas en este artículo, deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) BGAEak barne-prozedura formal bat izan beharko du, prestazioen erregelamenduan edo gobernu onaren barne-erregelamenduan jasoa, ziurtatzeko eragiketa lotua BGAEaren bazkideen eta onuradunen interes esklusiborako egiten dela, merkatuko prezio edo baldintza berdinetan edo hobeetan.

a) La EPSV debe disponer de un procedimiento interno formal, recogido en su reglamento de prestaciones o en su reglamento interno de buen gobierno, para cerciorarse de que la operación vinculada se realiza en interés exclusivo de las personas socias y beneficiarias de la EPSV y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

b) 92/2007 Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitako urteko kudeaketa-txostenean, BGAEak aditzera eman behar du zer prozedura hartu duen interes-gatazkak saihesteko, eta zer eragiketa lotu gauzatu dituen ekitaldi bakoitzean.

b) La EPSV debe informar en el informe de gestión anual previsto en el artículo 3 del Decreto 92/2007, sobre los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas en cada ejercicio.

4.– Alde batera utzita artikulu honetako 3. apartatuan jasotako barne-prozedura, gobernu-batzordeak onartu beharko ditu BGAEaren ondarearen % 10etik gorako negozio-bolumenera iristen diren eragiketa lotuak, honako arau hauen arabera:

4.– Independientemente del procedimiento interno recogido en el apartado 3 de este artículo, las operaciones vinculadas que alcancen un volumen de negocio superior al 10 % del patrimonio de la EPSV deberán ser aprobadas por la junta de gobierno de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Gaia gai-zerrendan sartu beharko da, eta espresuki adierazi beharko da zein diren eragiketa lotua eta eragiketa horretan inplikatutako pertsona fisiko edo juridikoak.

a) El asunto deberá incluirse en el orden del día indicando expresamente la operación vinculada y las personas físicas o jurídicas implicadas en la misma.

b) Gobernu-batzordeko kideren batek bere burua lotetsitzat jotzen badu artikulu honetan ezarritakoaren arabera, uko egin beharko dio bozketan parte hartzeari.

b) Si algún miembro de la junta de gobierno se considerase parte vinculada conforme a lo establecido en este artículo, deberá abstenerse de participar en la votación.

c) Bozketa isilpekoa izango da.

c) La votación será secreta.

d) Bozketa egin eta emaitza jakin ondoren, gobernu-batzordeko kideek aktan jaso ahal izango dituzte hartutako erabakiari buruzko zalantzak edo desadostasunak».

d) Una vez celebrada la votación y conocido el resultado, los miembros de la junta de gobierno podrán hacer constar en el acta sus reservas o discrepancias respecto al acuerdo adoptado».

Hogeita seigarren artikulua.– Aldatu egin da 91. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigesimosexto.– Se modifica el artículo 91, que queda redactado como sigue:

«91. artikulua.– Bazkideen Fitxategi Orokorra.

«Artículo 91.– Fichero General de Personas Socias.

1.– Bazkideen Fitxategi Orokorra EAEko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroaren mende egongo da, eta xede hauek izango ditu 5/2012 Legearen 24.1 artikuluan jasotzen diren kontingentziak babesten dituzten BGAEentzat:

1.– El Fichero General de Personas Socias, dependiente del Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi, tendrá como finalidades para las EPSV que cubren contingencias recogidas en el artículo 24.1 de la Ley 5/2012 las siguientes:

a) Bazkide guztien berri izatea, onuradun posibleei informatu ahal izateko hildako pertsona bat BGAE bateko bazkide zela.

a) Tener conocimiento de todas las personas socias en aras a estar en condición de informar a las posibles personas beneficiarias de la condición de socia de una EPSV de una persona fallecida.

b) Hala eskatzen dutenean, BGAEei bazkideen heriotzaren berri ematea, ez dezaten jarraitu ordaintzen ez dagokien prestaziorik.

b) Poder comunicar a las EPSV, cuando así lo soliciten, las personas socias ya fallecidas para evitar pago de prestaciones que no correspondan.

c) Ezagutzea bazkide arrunten eta sustatzaileen alta eta bajen berri, eta jakitea zer onuradunek dituzten kobratzeke eskubide ekonomikoak, eta zein diren haien ekarpenak eta prestazioak, plangintza ordenatua egiten laguntzeko; hala, informazio estatistiko eguneratua prestatu ahal izango da, borondatezko aurreikuspen-arloko politika publiko eta pribatu efikazagoak lortzeko eta Europar Batasuneko legeriak arlo honetan ezartzen dituen informazio-eskakizunak betetzeko.

c) Tener conocimiento de las altas y bajas de las personas socias, ordinarias y promotoras, y de las personas beneficiarias con derechos económicos pendientes de cobro, así como de sus aportaciones y prestaciones, con el fin de contribuir a una planificación ordenada, de forma que permita elaborar una información estadística actualizada, en aras de una mayor eficacia de las políticas públicas y privadas en materia de previsión voluntaria, así como el cumplimiento de los requerimientos de información que en esta materia impone la legislación de la Unión Europea.

2.– BGAEek datu hauek emango dituzte Bazkideen Fitxategi Orokorrerako:

2.– El Fichero General de Personas Socias recibirá de las EPSV los siguientes datos:

a) Orokorrean:

a) Con carácter general:

1. Zein den Erakundeak BGAEen Erregistroan azaltzen den inskripzio-zenbakia.

1.º Número con el que figura inscrita en el Registro de EPSV de Euskadi.

2. BGAEaren izena.

2.º Denominación de la EPSV.

3. Aurreikuspen-planen izena eta kode-zenbakia.

3.º Denominación de los planes de previsión y su código-número.

4. Aurreikuspen-plan bakoitzeko, eskubide ekonomikoak ordaintzeke dituzten bazkide edo onuradun guztien NAN zenbakia edo, hala badagokio, beste dokumentu batekoa, identitatea egiaztatzeko egokia dena.

4.º El número del Documento Nacional de Identidad o el número del documento acreditativo de identidad que en cada caso corresponda, de todas sus personas socias o persona beneficiaria con derechos económicos pendientes de cobro, por cada plan de previsión.

b) NAN, AIZ edo pasaportea bakoitzari dagokionez:

b) Respecto de cada DNI, NIE o pasaporte:

1. Zer egoeratan dauden eskubide ekonomikoak ordaintzeke dituen bazkideak edo onuradunak: bazkide aktiboa, bazkide etena, pasiboa erretiratuta egotearren, pasiboa beste kontingentzia batzuengatik; eskubide ekonomikoak kobratzeke dituen onuraduna; bazkide-baja.

1.º Situación de la persona socia o persona beneficiaria con derechos económicos pendientes de cobro: persona socia en activo, en suspenso, pasiva por jubilación, pasiva por otras contingencias; persona beneficiaria con derechos económicos pendientes de cobro; baja de persona socia.

2. Adina.

2.º Edad.

3. Sexua.

3.º Sexo.

4. Bizilekua (udalerria).

4.º Municipio de residencia.

5. Zenbatekoak diren egindako ekarpen pertsonalak.

5.º Importe de las aportaciones personales realizadas.

6. Zer ekarpen egin dituen bazkide babesleak.

6.º Importe de las aportaciones realizadas por el socio protector.

7. Zer udalerritakoa den ekarpenak egiten dituen bazkide babeslea.

7.º Municipio del socio protector que realiza las aportaciones.

8. Zer ekarpen egin dituzten hirugarrenek haren alde.

8.º Importe de las aportaciones realizadas a su favor por terceras personas.

9. Prestazioak kobratzeko modua: finantza-errenta, errenta aktuariala, kapitala, mistoa edo beste batzuk.

9.º Forma de cobro de las prestaciones: renta financiera, renta actuarial, capital, mixta u otras.

10. Zenbateko prestazioa jaso den.

10.º Importe de la prestación recibida.

11. Zenbateko erreskatea jaso den 10 urteko antzinatasuna egiaztatzeagatik eta kontingentziarik ez izateagatik.

11.º Importe del rescate percibido por acreditar una antigüedad de 10 años y sin haber ocurrido contingencia.

12. Zer eskubide ekonomiko dauden informatu beharreko aldiaren amaieran.

12.º Importe de los derechos económicos existentes al final del período a informar.

13. Ekitaldian erretiroa hartzea.

13.º Jubilación en el ejercicio.

c) Erretiroa ez beste kontingentzia batzuengatiko bazkide pasiboei dagokienez:

c) En relación con las personas socias pasivas por contingencias distintas de la jubilación:

– ez dira identifikatuko NAN bidez, edota haiek identifikatzen dituen edo identifikagarri bilakatzen dituen beste edozein datugatik, eta

– no se identificarán por el DNI, ni por ningún otro dato que las identifique o las haga identificables, y

– aurreko a) eta b) apartatuetan adierazitako datuak bidaliko dira. Egoerari buruzko aurreko apartatuan, egoera hauetakoren bat adieraziko da: pasiboa ezintasun iraunkorragatik edo ezintasunagatik, pasiboa mendekotasunagatik, pasiboa iraupen luzeko langabeziagatik, pasiboa gaixotasun larriagatik.

– se remitirán los datos señalados en los apartados a) y b) anteriores. En el apartado destinado a la situación se indicará alguna de estas situaciones: pasiva por incapacidad permanente o invalidez, pasiva por dependencia, pasiva por desempleo de larga duración, pasiva por enfermedad grave.

3.– Hilero, BGAEek bereizita bidaliko dute Bazkideen Fitxategi Orokorrera, batetik, aurreko a) eta b) letretan adierazitako informazioa, eta, bestetik, c) letrakoa, erreferentzia modura hartuta zein den hil bakoitzaren azken eguna, eta data horretatik hurrengo hamar egunetan.

3.– La información señalada en las letras a) y b), por una parte, y c), por otra, del apartado anterior se remitirá al Fichero General de Personas Socias, por las EPSV, de forma separada, mensualmente, con referencia al último día de cada mes y dentro de los diez días siguientes a la citada fecha.

4.– Bazkideen Fitxategi Orokorra publikoa da, eta honako hauek kontsulatu ahal izango dute:

4.– El Fichero General de Personas Socias es público y podrá tener acceso al mismo:

a) edonork, jakin nahi badu hildakoren bat BGAE bateko bazkide ote zen, eta

a) cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida era socia de una EPSV, y

b) edozein BGAEk, jakin nahi badu bazkide pasiboetako bat hil ote zaion.

b) cualquier EPSV interesada en obtener información acerca de si una de sus personas socias pasivas hubiera fallecido.

5.– Bazkideen Fitxategi Orokorrak honako hauei emango die informazioa:

5.– El Fichero General de Personas Socias informará:

a) interesdunei, baldin eta jakin nahi badute hildakoren bat BGAE bateko edo batzuetako bazkide ote zen, eta zer aurreikuspen-plan zeuzkan, halakorik bazeukan, eta

a) a las personas interesadas acerca de si una persona fallecida era socia de una o más EPSV y de los planes de previsión, en su caso, en que haya estado integrada, y

b) BGAEei, jakin nahi badute bazkide pasiboetako bat hil ote zaien.

b) a las EPSV interesadas si alguna de sus personas socias pasivas hubiera fallecido.

6.– Aurreko 1. apartatutik 4.era bitartean bazkideei buruz ezarritakoa orobat aplikatuko zaie BGAEtik kobratzeko eskubide ekonomikoak dituzten onuradunei.

6.– Lo establecido en los apartados 1 a 4 anteriores en relación con las personas socias resultará también de aplicación respecto a las personas beneficiarias con derechos económicos pendientes de cobro en la EPSV.

7.– Eusko Jaurlaritzan gizarte-aurreikuspenaren arloko eskumena duen saileko titularrak emandako agindu batek arautuko du nola antolatu fitxategi hori».

7.– La organización de este Fichero se regulará mediante Orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia previsión social».

Hogeita zazpigarren artikulua.– 101. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigesimoséptimo.– Se modifica el artículo 101, que queda redactado como sigue:

«Honako arau hauetan ezarritakoaren arabera babestuko dira erregelamendu honetan xedatutakoa betetzeko jaso edo prestatzen diren datu pertsonalak: 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa».

«Los datos de carácter personal recogidos o elaborados para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento serán objeto de protección de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales».

Hogeita zortzigarren artikulua.– 104. artikulua aldatu da, zentzu honetan:

Artículo vigesimoctavo.– Se modifica el artículo 104 en el siguiente sentido:

104. artikuluaren 2. paragrafoari d) letra gehitu zaio, eta lehengo d) letra e) letra izango da aurrerantzean.

Se incorpora una nueva letra d) al apartado 2 del artículo 104. pasando a ser la anteriormente letra d) en lo sucesivo la letra e).

«d) Gobernu-organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateari buruzko azterketa eta gobernu-batzordeak hori lortzeko hartzen dituen neurriak».

«d) El análisis relativo a la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno y las medidas que adopte la junta de gobierno para su consecución».

Hogeita bederatzigarren artikulua.– 115. artikuluaren lehen apartatua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo vigesimonoveno.– Se modifica el apartado 1 del artículo 115 con la siguiente redacción:

«Aitortzen da herritarrek eskubidea dutela EAEko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistrora jotzeko, baldin eta legitimazioa edo interes legitimoa egiaztatzen bada administrazio prozedura erkidearen arloko legerian aurreikusitako baldintzetan, forman, epeetan eta ondorioekin, eta honako hauek ezarritako mugekin: 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena; eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa».

«Se reconoce el derecho de acceso de la ciudadanía al Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi siempre que se acredite legitimación o interés legítimo, en los términos, forma, plazos y efectos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, con las limitaciones establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales».

Hogeita hamargarren artikulua.– VI. titulua erantsi da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo trigésimo.– Se incorpora un Título VI, que queda redactado como sigue:

«VI. TITULUA
«TÍTULO VI
ENPLEGUKO BORONDATEZKO GIZARTE-AURREIKUSPENEKO LEHENTASUNEZKO ERAKUNDEAK ETA ENPLEGUKO GIZARTE-AURREIKUSPENEKO LEHENTASUNEZKO PLANAK
ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTES Y PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO PREFERENTES

122. artikulua.– Definizioak.

Artículo 122.– Definiciones.

1.– 5/2012 Legearen 11. artikuluaren arabera, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko erakundeak dira: BGAEak, enplegu-modalitatekoak eta barnean soilik hartzen dituztenak gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko plan bat edo batzuk.

1.– Son entidades de previsión social voluntaria preferentes, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 5/2012, las EPSV de la modalidad de empleo que integren exclusivamente uno o varios planes de previsión social preferentes.

2.– Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planak dira: 5/2012 Legearen 14. artikuluan agindutako baldintzak betetzen dituztenak.

2.– Son planes de previsión social de empleo preferentes aquellos planes que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Ley 5/2012.

123. artikulua.– Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko erakundeak.

Artículo 123.– Constitución de EPSV preferentes.

1.– 5/2012 Legearen 30. eta 31. artikuluetan xedatutakoaren arabera eratuko dira lehentasunezko BGAEak.

1.– Las EPSV preferentes se constituirán de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley 5/2012.

2.– Gainera, eratze-aktan, batzar eratzailearen akordioa jaso beharko da, sustatzaileek aho batez hartua, eta adierazi beharko duena ezen, era horretako BGAEei eskatzen zaizkien baldintzak betez, batzar eratzaileak eskatzen duela lehentasunezkotzat jotzea.

2.– Además, en el acta de constitución deberá constar el acuerdo de la asamblea constituyente, adoptado por unanimidad de los promotores, manifestando que, reuniendo los requisitos exigidos a esta clase de EPSV, solicita acogerse a tal calificación de preferente.

3.– Lehentasunezko BGAE baten izendapenak «enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko erakundea» esamoldea jasoko du bere izenean.

3.– La denominación de una EPSV preferente incluirá en su nombre la expresión "Entidad de Previsión Social Voluntaria de empleo preferente.

124. artikulua.– Lehentasunezko kalifikatzea.

Artículo 124.– Calificación de preferente.

BGAE batek eskatzen badu ezen, BGAE edo gizarte-aurreikuspeneko plan gisa baimentzeaz gain, lehentasunezko gisa ere kalifikatzeko eta inskribatzeko, Eusko Jaurlaritzan gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen zuzendaritzak egiaztatuko du ea betetzen dituen 5/2012 Legeak mota horretako BGAEetarako eta planetarako eskatzen dituen baldintzak; ebazpen berean, baimena eta lehentasunezko kalifikazioa emango dizkio, eta hala inskribatuko du Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan.

Cuando una EPSV solicite, además de la autorización como EPSV o como plan de previsión social, su calificación e inscripción como preferente, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 5/2012, para este tipo de EPSV y planes, la dirección del Gobierno Vasco con competencias en materia previsión social le otorgará, en la misma resolución, la autorización y la correspondiente calificación de preferente, inscribiéndoles como tal en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi.

125. artikulua.– Lehentasunezko kalifikazioa eskuratzea eta galtzea.

Artículo 125.– Adquisición y pérdida de la calificación de preferente.

1.– Baldin eta dagoeneko eratuta dauden BGAEek eta gizarte-aurreikuspeneko planek, eskatutako baldintzak bete, eta lehentasunezko kalifikazioa lortu nahi badute, gobernu-organo eskudunak hartu beharko du dagokion akordioa, eta estatutuak edo erregelamendua aldatu beharko ditu, arau horiek aldatzeko aurreikusitako gehiengoekin.

1.– Las EPSV y planes de previsión social ya constituidos que, reuniendo los requisitos exigidos, quieran adquirir la calificación de preferentes deberán adoptar el acuerdo correspondiente del órgano de gobierno competente, y la oportuna modificación de estatutos o reglamento, con las mayorías previstas para la modificación de los mismos.

2.– BGAE horiei edo plan horiei eskatutako edozein baldintza bete ezean, galdu egingo da lehentasunezko kalifikazioa, gizarte-aurreikuspenaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak emana.

2.– El incumplimiento de cualquier requisito exigido a estas EPSV o a estos planes conllevará la pérdida de la calificación de preferente otorgada por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de previsión social.

126. artikulua.– Gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planak.

Artículo 126.– Planes de previsión social preferentes.

1.– Gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planak eratzeko, kontuan izango da zer xedatzen den 5/2012 Legearen 42. eta 43. artikuluetan. Bazkidearen edo bazkide sustatzaileen plana sortzeko erabakian berariaz adierazi beharko da plana lehentasunezkoa dela.

1.– Los planes de previsión social preferentes se constituirán de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 5/2012. En el acuerdo de creación del plan del socio o de los socios promotores deberá constar expresamente la condición de preferente del mismo.

2.– Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planen izendapenak «gizarte-aurreikuspeneko plana, lehentasunezko enplegu-modalitatekoa» esamoldea jasoko du bere izenean.

2.– La denominación de un plan de previsión social de empleo preferente incluirá en su nombre la expresión «Plan de previsión social de la modalidad de empleo preferente».

3.– Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko plan bat sartu ahal izango da enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko erakunde batean, edo lehentasunezkoa ez den enpleguko BGAE batean. Baldin eta enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko plana sartzen bada lehentasunezkoa ez den BGAE batean, BGAEak lehentasunezko izaera jakinarazi beharko die foru-ogasunei plan horri buruzko zerga-informazioan, dagozkion zerga-ondorioak izan ditzan.

3.– Un plan de previsión social de empleo preferente podrá integrarse en una EPSV de empleo preferente o en una EPSV de empleo no preferente. Cuando el plan de previsión social de empleo preferente se integre en una EPSV no preferente, la EPSV deberá informar de la condición de preferente del mismo a las Haciendas Forales en la información fiscal referida a dicho plan a los efectos fiscales oportunos.

4.– Lehentasunezkoak izan ahalko dira bazkide pasiboentzako eta onuradunentzako prestazioak ordaintzeko soilik erabiltzen diren gizarte-aurreikuspeneko planek, baldin eta prestazio horiek gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planen ondorio badira.

4.– Podrán ser preferentes los planes de previsión social que se instrumentalicen únicamente para el pago de prestaciones para personas socias pasivas y personas beneficiarias, siempre que tales prestaciones traigan causa de planes de previsión social preferentes.

127. artikulua.– Prestazioak borondatezko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko erakundeetan eta gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planetan.

Artículo 127.– Prestaciones en las EPSV y en los planes de previsión social preferentes.

1.– Estatutuetan edo erregelamenduetan ezarritakoaren arabera jasoko dira prestazioak.

1.– Las prestaciones se percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o reglamentos.

2.– Erretiro, heriotza eta lan-harremana amaitzea dakarten baliaezintasun edo ezintasun iraunkorren ondoriozko prestazioak ordaintzeko, biziarteko errenta ordainduko da, finantza-errentak ordaintzeko aukerarekin, baldin eta haiek gutxienez hamabost urterako badira, salbu eta zurztasun-prestazioetan.

2.– El pago de las prestaciones por jubilación, fallecimiento, invalidez o incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral se realizará en forma de renta vitalicia, con la posibilidad de rentas financieras, siempre y cuando estas tengan una duración mínima de quince años, excepto en los supuestos de prestaciones de orfandad.

3.– Salbuespenez, enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planaren estatutuek edo erregelamenduak aurreikusi ahal izango dute kapital moduan jaso ahal izango direla erretiro, heriotza, baliaezintasun edo ezintasun iraunkorren ondoriozko prestazioak; hain zuzen ere, honako kasu hauetan:

3.– Excepcionalmente, los estatutos o el reglamento del plan de previsión social de empleo preferente podrán prever que las prestaciones por jubilación, fallecimiento, invalidez o incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral se puedan percibir en forma de capital, en los siguientes supuestos:

a) Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planaren estatutuek edo erregelamenduak ezarri ahalko dute ezen, eskubide ekonomikoak zenbateko jakin batera iristen ez direnean, prestazioa kapital gisa jaso ahal izango dela, osorik edo zati batean. Eskubide ekonomikoen zenbatekoa ezingo da izan ezkontidea kargura edukita erretiratzeagatik Gizarte Segurantzaren sistemak ematen duen gutxieneko urteko erretiro-prestazioaren halako bi eta erdi baino handiagoa.

a) Los estatutos o el reglamento del plan de previsión social de empleo preferente podrán establecer la posibilidad de percibir la prestación, total o parcialmente, en forma de capital cuando los derechos económicos no alcancen determinada cuantía. Esta cuantía de los derechos económicos no podrá ser superior a dos veces y media la prestación anual mínima por jubilación con cónyuge a cargo del sistema de la Seguridad Social.

Estatutuek edo erregelamenduak zenbateko jakin bat ezar dezakete gehieneko zenbateko gisa, edo hori kalkulatzeko formula, betiere aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoaren muga errespetatzen bada.

Los estatutos o el reglamento pueden establecer como cuantía máxima una cantidad determinada o la fórmula para calcularla, siempre que se respete el límite de la cuantía señalada en el párrafo anterior.

Ondorio horietarako, eskubide ekonomikoen zenbatekoa zehazteko, ez da kontuan hartuko hurrengo letran aurreikusitako eskubide ekonomikoen zenbatekoaren % 20ra arteko kapital-kobrantzak eskubide horietan eragin dezakeen murrizketa.

A estos efectos, para la determinación de la cuantía de los derechos económicos no se tendrá en cuenta la disminución que se haya producido en los mismos como consecuencia del cobro en forma de capital de hasta un 20 % del importe de los derechos económicos previsto en la letra siguiente.

b) Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planaren estatutuek edo erregelamenduak aukera eman ahalko dute kapital gisa jasotzeko eskubide ekonomikoen zenbatekoaren % 20ra arte. Gehieneko muga hori errespetatuz, estatutuek edo erregelamenduak ezar dezakete kapital moduan jaso ahal izango diren eskubide ekonomikoen gehieneko ehuneko zehatza.

b) Los estatutos o el reglamento del plan de previsión social de empleo preferente podrán establecer la posibilidad de percibir en forma de capital hasta un 20 % del importe de los derechos económicos. Respetando este límite máximo, los estatutos o el reglamento pueden establecer el porcentaje máximo concreto de los derechos económicos que se podrá percibir en forma de capital.

128. artikulua.– Diskriminaziorik ezaren printzipioa.

Artículo 128.– Principio de no discriminación.

1.– 5/2012 Legearen 14. artikuluaren a) letran jasotako diskriminaziorik ezaren printzipioa betetzat joko da, baldin eta bermatzen bada enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planari osoko bazkide gisa atxikiko zaizkiola bazkide babesleren batekin lan-harreman bat duten pertsona guztiak, lan-harreman berezia duten langileak barne, edo zerbitzu-harremanak dituztenak funtzionarioen eta estatutupeko langileen kasuan, edo bazkide langileak edo laneko bazkideak kooperatiba- eta lan-sozietateetan, gutxienez hilabeteko antzinatasuna badute, kalterik egin gabe epe laburrago batean negoziazio kolektiboan edo enpresa-itunean lortzen diren akordioei.

1.– El principio de no discriminación recogido en la letra a) del artículo 14 de la Ley 5/2012 se entenderá cumplido cuando se garantice la adhesión al plan de previsión social de empleo preferente como personas socias de número a todas las personas que mantengan con el socio o socios protectores una relación laboral, incluido el personal con relación laboral de carácter especial, o de servicio en el caso del personal funcionario y estatutario, o sean personas socias trabajadoras o de trabajo en el ámbito de las sociedades cooperativas y laborales, como mínimo con una antigüedad de un mes, sin perjuicio de que los acuerdos alcanzados en negociación colectiva o pacto de empresa establezcan un plazo menor.

Akordioan edo hitzarmen kolektiboan ezartzen denean langileak zuzenean sartzen direla enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planean, hari atxikitzat joko dira; salbu akordioak edo hitzarmen kolektiboak aurreikusten duenean ezen, horretarako erabakitako epean, langileek espresuki eta idatziz deklaratu ahal diotela BGAEko gobernu-batzordeari ez dutela sartu nahi plan horretan.

Cuando en el acuerdo o convenio colectivo se haya establecido la incorporación de las personas trabajadoras directamente al plan de previsión social de empleo preferente, se entenderán adheridas al mismo; salvo que el acuerdo o convenio colectivo prevea que, en el plazo acordado a tal efecto, las personas trabajadoras puedan declarar expresamente por escrito a la junta de gobierno de la EPSV que desean no ser incorporadas al mismo.

2.– Gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planean sartu gabeko enplegatuak egotea ez da joko diskriminaziorik ezaren printzipioaren urraketatzat, baldin eta, enpresa-ondorengotzaren ondorioz, beste hitzarmen kolektibo batek arautzen baditu ondorengotzak eragindako langileen lan-harremanak, hitzarmen hori aplikatzekoa den bitartean.

2.– No se considerará incumplimiento del principio de no discriminación la existencia de personas empleadas que no se hayan incorporado al plan de previsión social preferente cuando, en virtud de sucesión de empresa, las relaciones laborales de las personas trabajadoras afectadas por la sucesión se rijan por otro convenio colectivo mientras este sea de aplicación.

129. artikulua.– Jarraipen-batzordea.

Artículo 129.– Comisión de seguimiento.

1.– Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planek jarraipen-batzorde bana izango dute, zeinetan bazkide babesleak edo osoko bazkideak modu parekidean ordezkatuta egongo baitira, salbuespen hauekin:

1.– Cada plan de previsión social de empleo preferente contará con una comisión de seguimiento con representación paritaria tanto del socio o socios protectores como de las personas socias de número, con las salvedades siguientes:

a) Plan bakarra duten BGAEen kasuan, gobernu-batzordea parekidea bada, ez da beharrezkoa izango jarraipen-batzorde bat eratzea, eta gobernu-batzordeak hartuko ditu bere gain batzorde horren eginkizunak.

a) En los supuestos de EPSV con un único plan, si la junta de gobierno fuera paritaria, no será necesaria la constitución de una comisión de seguimiento, cuyas funciones serán asumidas por la junta de gobierno.

b) Ordezkaritza parekidearen betekizunetik salbuetsita daude hala autonomoak edo kooperatiba- eta lan-sozietateetako bazkide langileak nola laneko bazkideak biltzen dituzten planak edo BGAEak.

b) Se exime del requisito de la representación paritaria a los planes o EPSV que agrupen personas autónomas o personas socias trabajadoras o de trabajo de sociedades cooperativas y laborales.

2.– Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planaren erregelamenduan arautuko da nola izendatu jarraipen-batzordeko kideak eta nola utzi behar dituzten karguak. Izendapena eta kargu-uztea zuzenean egin ahalko ditu ordezkatuta dagoen bazkide mota orok, bai eta BGAEaren beste gobernu-organo batek, osaera parekidea badu.

2.– El nombramiento y el cese de los miembros de la comisión de seguimiento se regularán en el reglamento del plan de previsión social de empleo preferente. El nombramiento y el cese se podrán realizar bien directamente por cada clase de socios representados o bien por otro órgano de gobierno de la EPSV cuya composición sea asimismo paritaria.

3.– Enpleguko gizarte-aurreikuspeneko lehentasunezko planaren erregelamenduan arautuko da zein den jarraipen-batzordeko kideen agintaldia, eta kideok berriz hautatu ahal izango dira.

3.– La duración del mandato de las personas miembros de la comisión de seguimiento será establecida en el reglamento del plan de previsión social de empleo preferente, pudiendo ser reelegidas.

4.– Sortzen diren lanpostu hutsak betetzeko, kontuan izango da nola izendatu zen lanpostua utzi duen kidea, eta halaxe beteko da hurrengoa. Lanpostu hutsak bete behar diren kasuetan, horren arrazoia edozein dela ere, izendatutakoak jarraipen-batzordeko kide izango dira, erregelamenduan ezarritako agintaldia osatu arte geratzen den aldirako.

4.– Las vacantes que se produzcan serán cubiertas de la misma forma en la que se produjo el nombramiento de la persona miembro que haya causado la vacante. En los supuestos en los que se deban cubrir vacantes, cualquiera que sea su causa, los nombrados serán miembros de la comisión de seguimiento por el periodo que reste hasta completar el mandato establecido en el reglamento.

5.– BGAEko bazkide ez direnak ere izan ahalko dira jarraipen-batzordeko ordezkari.

5.– Las personas representantes que formen parte de la comisión de seguimiento podrán no ser socias de la EPSV.

6.– Jarraipen-batzordeko kideek sekretu profesionala gorde beharko dute jarraipen-batzordeak berak erreserbatutzat jotzen dituen gaietan.

6.– Las personas miembros de la comisión de seguimiento quedarán obligadas al secreto profesional en materias que la propia comisión de seguimiento catalogue de reservadas.

130. artikulua.– Jarraipen-batzordeak akordioak hartzea.

Artículo 130.– Adopción de acuerdos por la comisión de seguimiento.

1.– Jarraipen-batzordeak edo gobernu-batzordeak, baldin eta plan bakar hori eta gobernu-batzorde parekidea dituen lehentasunezko BGAE batean integratutako plana bada, akordioak hartzeko orduan, bete egin beharko du indarrean dagoen araudian ezarritako gehiengoen araubidea. Aurrekoari kalterik egin gabe, erabaki batzuk edo guztiak hartzeko orduan, estatutuek eta erregelamenduek eskatu ahal izango dute bazkide babesleen ordezkariek emandako botoen gehiengoa eta bazkideen eta onuradunen ordezkariek emandako botoen gehiengoa aldekoa izateko.

1.– La comisión de seguimiento, o la junta de gobierno en el supuesto de que se trate de un plan integrado en una EPSV preferente con ese único plan y con la junta de gobierno paritaria, adoptará los acuerdos de conformidad con el régimen de mayorías establecido en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, los estatutos y los reglamentos podrán exigir para la adopción de algunos o de todos los acuerdos el voto favorable de la mayoría de los votos emitidos de los representantes del socio o socios protectores y de la mayoría de los votos emitidos de los representantes de las personas socias y beneficiarias.

2.– Jarraipen-batzordeko kideek botoa eskuordetu ahal izango dute, dekretu honen 13. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– Las personas miembros de la comisión de seguimiento podrán delegar el voto de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de este Decreto.

3.– Jarraipen-batzordeak presidente bat eta idazkari bat izendatuko ditu kideen artetik. Gobernu-batzordeko idazkariak jarraipen-batzordeko idazkari lanetan jardun ahalko izango du; kasu horretan, idazkaria ezingo da izan jarraipen-batzordeko kide.

3.– La comisión de seguimiento designará, de entre sus miembros, un presidente y un secretario. Podrá actuar como secretario de la comisión de seguimiento el que lo sea de la junta de gobierno; en este caso, el secretario podrá no ser miembro de la comisión de seguimiento.

4.– Jarraipen-batzordeak dagokion akta-liburua osatuko du.

4.– La comisión de seguimiento llevará el correspondiente libro de actas.

131. artikulua.– Bazkideei lehentasunezko planen berri ematea.

Artículo 131.– Información a las personas socias de planes preferentes.

1.– Prestazio definituko enpleguko lehentasunezko aurreikuspen-planetan, BGAEak informazioa emango die bazkideei, 92/2007 Dekretuaren 4. artikuluaren 3. apartatuko a) letran ezarritakoaren arabera.

1.– En los planes de previsión de empleo preferente de prestación definida, la EPSV informará a las personas socias conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 4 del Decreto 92/2007.

2.– Ekarpen definituko enpleguko lehentasunezko aurreikuspen-planetan, BGAEak informazioa emango die bazkideei, 92/2007 Dekretuaren 4. artikuluaren 3. apartatuko b) letran ezarritakoaren arabera; etorkizuneko pentsio osagarria balioesteko, BGAEak nabarmenki jakinaraziko die bazkideei hileko zer pentsio balioesten den erretiro-egunerako; horretarako, bere estatutu edo erregelamenduek zer pentsio-formula ezarri, formula hori erabiliko dute. Era berean, lehen ekarpenak egiten dituztenetik ere erabili ahal izango dute informazio-formula hori».

2.– En los planes de previsión de empleo preferentes de aportación definida, la EPSV informará a las personas socias conforme a lo establecido en la letra b) del apartado 3 del artículo 4 del Decreto 92/2007; respecto a la estimación de pensión complementaria futura, la EPSV informará de manera destacada a las personas socias del importe de la pensión mensual estimada en la fecha de jubilación atendiendo a la fórmula de pensión establecida en sus estatutos o reglamentos, pudiendo utilizar esta fórmula de información desde las primeras aportaciones».

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidetzen ari diren espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Expedientes en tramitación.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik BGAEen arloan hasitako espedienteak izapidetzeko eta ebazteko, kontuan hartuko da zer xedapen zeuden indarrean egun horretara arte, eta haien arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes en materia de EPSV iniciados antes de la vigencia de este decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta esa fecha en vigor.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Estatutuak eta erregelamenduak egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Adaptación de estatutos y reglamentos.

1.– Dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo egunetik aurrera, sei hilabeteko epean, BGAEek beren estatutuak egokitu beharko dituzte dekretu honetan ezarritakora, eta, hala badagokio, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko planen erregelamenduak ere egokitu beharko dituzte.

1.– En el plazo de seis meses desde el día siguiente a la entrada en vigor de este decreto las EPSV deberán adaptar sus estatutos y los reglamentos de los planes de previsión social voluntaria, en su caso, a lo establecido en el mismo.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, 2024ko uztailaren 1etik aurrera, dekretu honen lehenengo artikuluan ezarritako administrazio-gastuen gehieneko ehunekoak aplikatuko dira (dekretu honek aldatu egiten du Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Legearen Erregelamendua onartzen duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuaren 16. artikuluaren 1.1 apartatua), BGAEaren estatutuak edo borondatezko gizarte-aurreikuspeneko planen erregelamenduak egokitu ez badira ere.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, serán de aplicación a partir del 1 de julio de 2024 los porcentajes máximos de gastos de administración establecidos en el artículo primero de este decreto, por el que se modifica el apartado 1.1 del artículo 16 Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, aun cuando no se hayan adaptado los estatutos de la EPSV o los reglamentos de los planes de previsión social voluntaria.

2.– Dekretu hau indarrean jarri aurretik lehentasunezkotzat jo diren enpleguko BGAEek, bost urteko epean, dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, beren borondatezko gizarte-aurreikuspeneko planen estatutuak eta erregelamenduak egokitu beharko dituzte urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren 127. artikuluan xedatutakora (203/2015 Dekretua, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen duena, dekretu honen hogeita hamaikagarren artikuluaren bidez sartua).

2.– Las EPSV de empleo que hayan sido calificadas como preferentes con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto deberán adaptar, en el plazo de cuatro años desde el día siguiente a la entrada en vigor de este decreto, sus estatutos y los reglamentos de sus planes de previsión social voluntaria a lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, introducido por el artículo trigésimo de este Decreto.

Aurreko paragrafoan aipatutako estatutuak eta erregelamenduak egokitzeko erabakietan, dekretu hau indarrean jartzean lehentasunezkotzat jotako BGAEek, salbuespen gisa eta soilik egokitzapenaren unean bazkide diren bazkideei dagokienez, beren estatutu edo erregelamenduetan honako formula hauek onartu eta jaso ahal izango dituzte:

En los acuerdos de adaptación de los estatutos y los reglamentos señalados en el párrafo anterior, las EPSV calificadas como preferentes a la entrada en vigor del presente Decreto, excepcionalmente podrán aprobar y recoger en sus estatutos o reglamentos, y únicamente para aquellas personas socias que lo sean en el momento de la adaptación, las siguientes fórmulas:

a) Prestazioa osorik edo zati batean kapital gisa jasotzeko aukera, baldin eta eskubide ekonomikoak ez badira hiru aldiz handiagoak ezkontidea kargura edukita erretiratzeagatik Gizarte Segurantzaren sistemak ematen duen gutxieneko urteko prestazioa baino, kontingentzia gertatzen den unean.

a) La posibilidad de percibir la prestación, total o parcialmente, en forma de capital, cuando los derechos económicos no sean superiores a tres veces la prestación anual mínima por jubilación con cónyuge a cargo del sistema de la Seguridad Social, en el momento del acaecimiento de la contingencia.

b) Metatutako eskubide ekonomikoek errenta bat sortzen dutenean, aurreko paragrafoan jasotako zenbatekoa gainditzeagatik, eskubide horien zenbatekoaren % 25, gehienez kapital gisa jasotzeko aukera.

b) Cuando los derechos económicos acumulados den origen a una renta, por superar la cantidad recogida en el párrafo anterior, la posibilidad de percibir en forma de capital hasta un máximo del 25 % del importe de dichos derechos.

Halaber, dekretu hau indarrean jarri eta lau urteko epean lehentasunezkotzat jotzen diren enpleguko BGAEek eta epe horretan lehentasunezko gisa eratzen diren BGAE berriek aurreko ataleko aukerak jaso ahal izango dituzte beren estatutu eta erregelamenduetan, 127. artikuluan xedatutakora egokitzeko unean bazkide direnentzat.

Asimismo, las EPSV de empleo que durante el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de este Decreto fueran calificadas como preferentes y aquellas nuevas EPSV que se constituyan como preferentes en dicho plazo podrán recoger en sus estatutos y reglamentos las opciones del apartado anterior para las personas socias que lo sean en el momento de la adaptación a lo dispuesto en el artículo 127.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetu egin da Finantza zuzendariaren 2010eko urtarrilaren 26ko Ebazpena, maiatzaren 29ko 92/2007 Dekretuko manu jakin batzuk garatzeko 2009ko apirilaren 29ko Aginduko 27. artikuluan ezarritako irizpideak garatzekoa, zeinaren bidez ezartzen baitziren bai Administrazioari jakinarazi beharreko datuak, BGAEetako Aurreikuspen Planetako arrisku-profila, administrazio-gastuak eta errentagarritasun historikoa argitaratzeko, bai eta datuok helarazteko modua ere.

Queda derogada la Resolución del Director de Finanzas, de 26 de enero de 2010, por la que se desarrollan los criterios establecidos en el artículo 27 de la Orden de 29 de abril de 2009, por la que se desarrollan determinados preceptos del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, estableciendo tanto los datos a aportar a la Administración para poder publicar el perfil de riesgo, los gastos de administración y la rentabilidad histórica de los Planes de Previsión de las EPSV como la forma de facilitarlos.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau 2024ko apirilaren 2an jarriko da indarrean, salbu eta hogeita seigarren artikuluan, Bazkideen Fitxategi Orokorrari buruzkoan, xedatutakoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko baita indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el 2 de abril de 2024, salvo lo dispuesto en el artículo vigesimosexto, relativo al Fichero General de Personas Socias, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko otsailaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental