Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

53. zk., 2024ko martxoaren 13a, asteazkena

N.º 53, miércoles 13 de marzo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1298
1298

23/2024 DEKRETUA, otsailaren 27koa, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira espetxean daudenei, baldintzapean aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei laguntza asistentzialak, irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak eta espetxean daudenei sariak eta pizgarriak emateko.

DECRETO 23/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas asistenciales a personas internas en prisión, liberadas condicionales y familiares de ambas, ayudas para la realización de salidas programadas y terapéuticas, recompensas e incentivos para las personas internas en prisión.

Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena du espetxe-legeria betearazteko eta, horren ondorioz, espetxe-jarduera kudeatzeko, bai eta EAEko espetxeak zuzentzeko, antolatzeko eta ikuskatzeko ere.

La Comunidad Autónoma de Euskadi es competente en la ejecución de la legislación penitenciaria y la consiguiente gestión de la actividad penitenciaria, así como la dirección, organización e inspección de los centros penitenciarios en Euskadi.

Espetxeei buruzko irailaren 26ko 1/1979 Lege Organiko Orokorrak xedatzen duenez, espetxe-erakundeen helburu nagusia da askatasun-gabetzeko zehapen eta neurri penalak dituztenak berriro heztea eta gizarteratzea, bai eta atxilotuak, presoak eta zehatuak atxikitzea eta zaintzea ere. Beren gain da, halaber, espetxean daudenentzako eta askatuentzako asistentzia- eta laguntza-lana.

La Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria, dispone que las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de las personas sentenciadas a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de las personas detenidas, presas y penadas. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para personas internas y liberadas.

Lege organiko horren 74. artikuluak ezartzen duenez, espetxe-administrazioak, bere organoen bitartez, behar duten gizarte-laguntza emango die espetxean daudenei, baldintzapean edo behin betiko aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei.

El artículo 74 de dicha Ley Orgánica establece que la administración penitenciaria, a través de sus órganos, prestará a las personas internas, a las liberadas condicionales o definitivas y a los familiares de unas y otras la asistencia social necesaria.

Aurreikuspen orokor horrez gain, bai aipatutako lege-organikoak, bai Espetxeen Erregelamendua onartzen duen otsailaren 9ko 190/1996 Errege Dekretuak, pertsona horiei laguntza emateko kasu espezifikoak jasotzen dituzte.

Además de tal previsión genérica, tanto la citada Ley Orgánica como en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, contemplan supuestos específicos en los que se facilita ayuda a estas personas.

Gizarte-laguntza horrek dakar, kasu askotan, eduki ekonomikoa duten prestazioak antolatu beharra, pertsonek aukera izan dezaten indarrean dagoen legeriak aitortutako eskubideak baliatzeko; tratamendu- eta gizarteratze-prozesuak erraztu eta sustatzeko; edo ahalik eta tratu duin eta gizatiarrena emateko askatasun-gabetutakoei gertatzen zaizkien bizitza-, osasun- edo gizarte-kontingentzien aurrean, horiei aurre egin ahal izateko baliabide nahikorik ez baitute.

Esta ayuda social implica, en multitud de casos, la necesidad de articular prestaciones con contenido económico para facilitar que las personas puedan acceder y ejercitar sus derechos reconocidos por la legislación vigente; facilitar y promocionar los procesos de tratamiento e inserción; o dispensar un trato lo más digno y humano posible ante diferentes contingencias vitales, de salud o sociales que se presentan a las personas privadas de libertad, y que carecen de los recursos suficientes para poder satisfacerlas.

Hala, Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 17.4 artikuluak ezartzen duenez, presoa espetxetik ateratzen den unean, baliabide ekonomikorik ez badu, bere bizilekura iristeko eta lehen gastuetarako behar dituenak emango zaizkio.

Así el artículo 17.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria determina que, en el momento de la excarcelación de la persona reclusa, si esta careciese de medios económicos, se le facilitarán los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos.

Era berean, dokumentazio galdagarria (nortasun-agiri nazionala edo, atzerritarren kasuan, pasaportea) lortzeko laguntza ematea xedaturik dago, gizarte-baliabide orokorrak eskuratu eta jatorrizko gizarte-ingurunera itzuli ahal izateko.

Igualmente existe previsión de prestar ayuda para obtener la documentación exigible, documento nacional de identidad o, en el caso de personas extranjeras, pasaporte, con la finalidad de que puedan acceder a los recursos sociales generales y retornar a su entorno social de origen.

Laguntzak aurreikusten dira espetxean dauden eta baliabiderik ez duten garraiorako; tratamenduen jarraipenerako kudeaketak egiteko edo baliabide anbulatorioetara joateko; familientzako laguntzak, senideen nahiz norbere baliabide ekonomikorik gabe eta gizarte-zerbitzu orokorren estaldurarik gabe, espetxean preso edo baldintzapean aske zeudela hildakoen hileta-gastuetarako.

Se prevén ayudas para el transporte de las personas internas que carezcan de recursos; para la realización de gestiones o la asistencia a recursos ambulatorios para el seguimiento de tratamiento; ayudas a las familias para los gastos funerarios de las personas internas y liberadas condicionales, fallecidas, sin recursos económicos propios o familiares y que no tengan cobertura de los servicios sociales generales.

Espetxeen Erregelamenduaren 114. artikuluan, irteera programatuak tratamendu-jarduera espezifikotzat hartzen dira, eta horiek zuzen eta egoki erabiliko dituztela bermatzen duten espetxean dauden presoentzat dira, askatasunean bizitzeko prestatzeko neurri bat gehiago bezala. Espetxeko tratamenduak hala eskatuta, espetxean dauden presoentzat aurreikusten dira irteera terapeutikoak.

El artículo 114 del Reglamento Penitenciario contempla las salidas programadas como actividades específicas de tratamiento, destinadas a aquellas personas internas que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas, como una medida más de preparación para la vida en libertad. Las salidas terapéuticas se prevén para personas internas cuyo tratamiento penitenciario las requiere.

Espetxeen Erregelamenduaren 189. artikuluak errehabilitazio-jardueren programazio orokorra ahalbidetzen du, bai eta paziente bakoitzarentzako errehabilitazio-programa indibidualak ere, bat etorriz Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 68.1 artikuluarekin. Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 46. artikuluak eta Espetxeen Erregelamenduaren 263. artikuluak xedatzen dutenez, sari-sistema baten bidez estimulatuko dira jokabide ona, lan-izpiritua, espetxean daudenen portaeran eta establezimenduak antolatutako jardueretan erantzukizunaren zentzua erakusten duten ekintzak.

El artículo 189 del Reglamento Penitenciario posibilita una programación general de actividades rehabilitadoras, así como programas individuales de rehabilitación para cada paciente, en concordancia con el artículo 68.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El artículo 46 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 263 del Reglamento Penitenciario disponen que serán estimulados mediante un sistema de recompensas los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo, sentido de la responsabilidad en el comportamiento de las personas internas y en las actividades organizadas del establecimiento.

Espetxeen Erregelamenduaren III. kapituluak espetxeetan hezkuntza-, prestakuntza-, gizarte-, kultura- eta kirol-jarduerak egiteko beharra jasotzen du. 131. artikuluan xedatzen duenez, espetxean dauden presoen garapen integrala lortzeko jarduera egokienak programatuko dira, haien artean ahalik eta parte-hartze handiena sustatuz. Jarduera horietan parte hartuz gero, eskudiruzko sariak (saria) eman ahal izango dira.

El capítulo III del Reglamento Penitenciario recoge la necesidad de realizar actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas en los Centros Penitenciarios. En su artículo 131 dispone que se programarán las más adecuadas para conseguir el desarrollo integral de las personas internas, promoviendo la máxima participación entre las mismas. La participación en esas actividades podrá dar lugar a la concesión de premios en metálico (recompensas).

Espetxeen Erregelamenduaren 47.4 artikuluak telefono bidezko komunikazioak ezartzen ditu, betiere establezimenduaren inguruabarrek aukera ematen badute, astean gehienez bost dei egiteko aukerarekin; erabiltzaileak ordainduko du zenbatekoa. Gisa horretako deiak egin ahal izateko, beharrezko gizarte-laguntza bezala ulertu behar da espetxean dauden behartsuei laguntza ematea.

El Reglamento Penitenciario en su artículo 47.4 contempla las comunicaciones telefónicas siempre que las circunstancias del Establecimiento lo permitan con una frecuencia máxima de cinco llamadas por semana, siendo el importe satisfecho por la usuaria. Debe entenderse como asistencia social necesaria la concesión de ayuda a las personas internas indigentes para poder realizar este tipo de llamadas.

Laguntza horiek eta Estatuko araudian aurreikusitako emate-kasuak orobat aplikagarriak dira EAEn, eskumenak transferitu zirenetik.

La existencia de dichas ayudas y los supuestos de concesión previstos en la normativa estatal resultan igualmente de aplicación en Euskadi después de la transferencia de competencias.

Orain arte, erregulazio propiorik ez zegoenez, Barne Ministerioaren azaroaren 30eko 3688/2007 Aginduaren aurreikuspenak aplikatu izan dira modu osagarrian. Agindu horren bidez onartzen dira espetxean daudenei, baldintzapean aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei laguntza asistentzialak, irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak eta espetxean daudenei sariak eta pizgarriak emateko, Barne Ministerioaren eskumenen esparruan.

Hasta la fecha se han venido aplicando supletoriamente, en ausencia de regulación propia, las previsiones de la Orden del Ministerio del Interior 3688/2007, de 30 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas asistenciales a las personas internas en prisión, liberados condicionales y familiares de ambos y de ayudas para la realización de salidas programadas, terapéuticas y concesión de premios y recompensas para las personas internas en prisión, en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior.

Beraz, oinarri arautzaileak ezarri behar dira espetxean daudenei, baldintzapean aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei laguntza asistentzialak, irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak eta espetxean daudenei sariak eta pizgarriak emateko.

Procede por lo tanto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas asistenciales a personas internas en prisión, liberadas condicionales y familiares de ambas, ayudas para la realización de salidas programadas y terapéuticas, recompensas e incentivos para las personas internas en prisión.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak, Gizarte Segurantzak berak, Osakidetzak, Euskal Enplegu Sistemak eta gizarte-babeseko beste sistema batzuek eskainitako laguntzen osagarri eta gehigarri diren laguntzen oinarri arautzaileak dira, indarraldi mugagabea dutenak.

Se trata de bases reguladoras con una vigencia indefinida de ayudas que resultan complementarias y supletorias a las ofrecidas por el Sistema Vasco de Servicios Sociales, la propia Seguridad Social, Osakidetza, el Sistema Vasco de Empleo, y otros sistemas de protección social.

Laguntza asistentzialak nahiz irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak zein sariak eta prestakuntza-pizgarriak arautu eta kudeatzean, emakumeen desberdinkeria- eta desabantaila-egoera bereziei erantzuten zaie, batez ere espetxearen testuinguruan, baldintzapen, rol eta estereotipo sexistekin lotutako egoerak, emakumeen sustapenerako beste tresna bat izan daitezen; emakumeen premia espezifikoei erantzungo diete, bai eta espetxe barruko zein kanpoko bizikidetza-, tratamendu-, lan- eta prestakuntza-espazioetan parte har dezaten sustatuko ere.

En la regulación y gestión de las ayudas asistenciales y para salidas programadas y terapéuticas, así como para las recompensas e incentivos a la formación se atiende a las especiales situaciones de desigualdad y desventaja de las mujeres, especialmente en el contexto de prisión, relacionadas con los condicionamientos, roles y estereotipos sexistas, con el fin de que sean una herramienta más para la promoción de las mujeres, y responderán a sus necesidades específicas, y al fomento de su participación en los diferentes espacios de convivencia, tratamiento, trabajo y formación tanto dentro como fuera de la prisión.

Oinarri arautzaileok indarraldi mugagabekoak direnez, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legean aurreikusitakoaren arabera egin eta onartu dira.

Dada su vocación de vigencia indefinida, han sido elaboradas y aprobadas según lo previsto en la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 2. xedapen gehigarrian eta hura garatzeko Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2022ko uztailaren 4ko Aginduan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aurreratutako funtsen araubideari buruzkoa) xedatutakoarekin, funts aurreratuen bidez izapidetu ahal izango dira aurrekontuetako IV. kapituluko gastuak, espetxean daudenentzat, baldintzapean aske daudenentzat eta haien senideentzako laguntza asistentzialetatik eratorritakoak.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 2.ª del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco, y su desarrollo por la Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 4 de julio de 2022, sobre el régimen de los fondos anticipados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, podrán tramitarse por fondos anticipados los gastos del capítulo IV de los presupuestos derivados de ayudas asistenciales a personas internas, liberadas condicionales y a sus familias.

Horregatik guztiagatik, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo cual, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da oinarri arautzaileak ezartzea espetxean daudenei, baldintzapean aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei prestazio ekonomiko asistentzialak, irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak eta espetxean daudenei sariak eta pizgarriak emateko.

1.– Es objeto del presente Decreto establecer las bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas asistenciales a personas internas en prisión, liberadas condicionales y familiares de ambas; las ayudas para la realización de salidas programadas o terapéuticas; y la concesión de recompensas e incentivos a la formación para las personas internas en prisión.

2.– Dekretu honen aplikazio-eremua Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartutako espetxe-legeria betearazteko eskumenarena da, eta, beraz, EAEko espetxeen mendeko pertsonei aplikatzen zaie.

2.– El ámbito de aplicación del Decreto es el propio de la competencia en ejecución de la legislación penitenciaria asumida por la Comunidad Autónoma de Euskadi, por lo tanto, se aplica a las personas dependientes de los centros penitenciarios vascos.

2. artikulua.– Helburua.

Artículo 2.– Finalidad.

1.– Laguntzen helburua da gabezia ekonomikoak betetzea eta hartzaileei behar diren bitartekoak ematea tratatu eta gizarteratu daitezen.

1.– La finalidad de las ayudas es la de cubrir carencias económicas y facilitar a las personas destinatarias los medios necesarios para su tratamiento y reinserción social.

2.– Zehazki, bizitza-, osasun- edo gizarte-kontingentziek eragindako premiak asetzera bideratuta daude, bai eta espetxe-administrazioaren mendeko askatasun-gabetutakoen bizikidetzako eta sustapen pertsonaleko prozesuak sustatu eta bultzatzera ere.

2.– En concreto están destinadas a cubrir las necesidades derivadas de contingencias vitales, de salud o sociales y a servir de incentivo y favorecer los procesos de convivencia y promoción personal de las personas privadas de libertad dependientes de la administración penitenciaria.

3.– Era berean, espetxeetan emakumeen berdintasuna eta diskriminaziorik eza bultzatzen saiatzen dira, kontuan hartuta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei gerta dakizkiekeen kalteberatasun-egoera bereziak, eta atzerriko jatorria edo egoera pertsonala dela-eta laguntza-sarerik ez duten emakumeak.

3.– Igualmente procuran favorecer la igualdad y no discriminación de las mujeres en el contexto penitenciario, teniendo en cuenta las especiales situaciones de vulnerabilidad que pudieran concurrir en mujeres víctimas de violencia machista, y de aquellas que por su origen extranjero o por su situación personal carecieran de red de apoyo.

3. artikulua.– Izaera.

Artículo 3.– Naturaleza.

1.– Dekretu honetan araututako prestazioek, laguntzek, sariek eta pizgarriek dirulaguntza izaera dute, eta Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 22.2.b) artikuluan aurreikusitako zuzeneko dirulaguntzatzat hartuko dira.

1.– Las prestaciones, ayudas, recompensas e incentivos regulados en este Decreto tienen carácter subvencional, considerándose como subvenciones directas previstas en el artículo 22.2.b) de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

2.– Helburu jakin baterako laguntzak dira, eta dekretu honetan arautzen diren beharrei erantzuteko baino ez dira erabili behar.

2.– Son ayudas de carácter finalista, debiendo aplicarse únicamente a la cobertura de necesidades que en este Decreto se regulan.

3.– Laguntza osagarriak dira, indarreko legerian onuradunaren alde aurreikusitako eduki ekonomikoko beste baliabide eta prestazio batzuk osatzen dituztenak.

3.– Son ayudas complementarias respecto a otros recursos y prestaciones de contenido económico previstos en la legislación vigente en favor de la persona beneficiaria.

4.– Laguntza besterenezinak dira, eta, beraz, ezin dira eskaini obligazioen berme gisa, ez dira lagapen osoaren edo partzialaren xede izango, ez eta konpentsazio edo deskontuaren xede ere, dekretu honen 13. eta 14. artikuluetan jasotako modalitateen kasuetan izan ezik.

4.– Son ayudas intransferibles y, por tanto, no pueden ofrecerse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión total o parcial, o de compensación o descuento, salvo en los casos de las modalidades recogidas en los artículos 13 y 14 del presente Decreto.

4. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 4.– Régimen jurídico.

Honako arau hauek arautzen dituzte hemen araututako laguntzak: Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legea; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta hura garatzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, oinarrizkoa denean; Espetxeei buruzko irailaren 26ko 1/1979 Lege Organiko Orokorra; Espetxeen Erregelamendua onartzen duen otsailaren 9ko 190/1996 Errege Dekretua, eta dekretu honetan jasotako oinarri arautzaileak.

Las ayudas aquí reguladas se rigen por lo dispuesto en la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su desarrollo por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que resulte básico; la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria y el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, así como por las bases reguladoras contenidas en el presente Decreto.

5. artikulua.– Urteko deialdia.

Artículo 5.– Convocatoria anual.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan, urtero esleituko dira dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko behar diren baliabide ekonomikoak.

1.– Anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco se consignarán los recursos económicos necesarios para la financiación de las ayudas económicas previstas en el presente Decreto.

2.– Ekitaldi ekonomiko bakoitzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak indarrean jarri ondoren, espetxe-gaietan eskumena duen saileko titularrak dagokion deialdia egingo du, hargatik eragotzi gabe espedienteak aplikatu beharreko araudiaren arabera aurretiaz izapidetzea.

2.– Una vez en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de cada ejercicio económico, la persona titular del Departamento competente en materia penitenciaria realizará la convocatoria correspondiente, sin perjuicio de la tramitación anticipada de los expedientes en los términos de la normativa aplicable.

3.– Deialdi honek, mugen barruan erabil daitekeen gehieneko zenbateko osoaz gain, zenbateko gehigarri bat ere ezarri ahal izango du, gehieneko zenbateko osoaren % 100erainokoa, eta ez da beste deialdi bat egin beharko zenbateko hori dirulaguntzak ematean aplikatzeko. Kasu horretan, gehienezko zenbatekoak handitzea xedatzen duen ebazpena deialdia bezala argitaratu beharko da.

3.– La convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los límites disponibles, una cuantía adicional que podrá ascender hasta un 100 % de la cuantía total máxima, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. En tal caso, resolución que disponga la ampliación de las cuantías máximas deberá publicarse del mismo modo que la convocatoria.

4.– Aurrekontu-ekitaldi batean emandako laguntzen zenbatekoa ez da izango kontsignazio hori edo, indarreko legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartuz gero, kontsignazio hori eguneratzetik eratorritakoa baino handiagoa.

4.– El volumen total de las ayudas concedidas dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

5.– Urteko gehieneko kredituaren mugara iritsita, hura handitzen denean izan ezik, une horretatik aurrera aurkeztutako eskabideak ez dira onartuko, eta kreditu faltagatik ukatuko dira jada aurkeztu direnak.

5.– Llegado al límite máximo de crédito anual, salvo que este fuese ampliado, se inadmitirán las solicitudes presentadas a partir de dicho momento y serán denegadas por falta de crédito las que se encuentren ya presentadas.

6.– Kreditua agortzea eta handitzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

6.– Tanto el agotamiento del crédito como su ampliación serán publicados en el Boletín Oficial del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LAGUNTZA-MODALITATEAK
MODALIDADES DE AYUDAS

6. artikulua.– Modalitateak.

Artículo 6.– Modalidades.

Honako modalitate hauek biltzen dituzte dekretu honetan jasotako laguntzek, prestazioek, sariek eta pizgarriek:

Las ayudas, prestaciones, recompensas e incentivos contempladas en este Decreto comprenden las siguientes modalidades:

a) Laguntza asistentziala.

a) Ayudas asistenciales.

b) Espetxetik ateratzeko laguntzak.

b) Ayudas a la excarcelación.

c) Dokumentazio-gastuetarako laguntzak.

c) Ayudas para gastos de documentación.

d) Hileta- eta ehorzketa-gastuei aurre egiteko laguntzak.

d) Ayudas para afrontar gastos funerarios y sepelio.

e) Irteera programatuak egiteko laguntzak.

e) Ayudas para la realización de salidas programadas.

f) Sariak, oro har.

f) Recompensas, en general.

g) Aukerak-en prestakuntzarako pizgarriak.

g) Incentivos a la formación de Aukerak.

7. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 7.– Personas beneficiarias.

1.– EAEko espetxeetan preso dauden eta araututako modalitate bakoitzean ezarritako eskakizunak betetzen dituztenak izango dira laguntzen onuradun.

1.– Tendrán la condición de persona beneficiaria de las ayudas las personas internas en centros penitenciarios vascos que cumplan los requisitos establecidos en cada una de las modalidades reguladas.

2.– Aurreko d) letran aurreikusitako laguntzaren kasuan, eskatzen duen senidea izango da onuraduna.

2.– En el caso de la ayuda prevista en la letra d) anterior, tendrá la condición de persona beneficiaria el o la familiar que la solicite.

3.– Dirulaguntza horien izaera dela eta, ez dira kontuan hartuko Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 13. artikuluan onuradun izateko ezarritako debekuak. Eta hori guztia artikulu horren 1. zenbakiko lehenengo paragrafoan xedatutakoaren arabera.

3.– Dada su naturaleza, estas subvenciones quedan exceptuadas de las prohibiciones para la adquisición de la condición de persona beneficiaria recogidas en el artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones. Y ello en base a lo dispuesto en el primer párrafo del número 1 de dicho artículo.

8. artikulua.– Laguntza asistentzialak.

Artículo 8.– Ayudas asistenciales.

1.– Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 1. eta 74. artikuluetan xedatutakoa betez, espetxean daudenei, askatutakoei eta batzuen zein besteen senideei laguntza puntuala emateko prestazio ekonomikoak dira laguntza asistentzialak.

1.– Las ayudas asistenciales son prestaciones económicas para la asistencia puntual a personas internas, liberadas y familiares de ambas, atendiendo a los dispuesto en los artículos 1 y 74 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Laguntza horiek, besteak beste, honako premia hauek betetzeko izango dira: hortz-protesiak, ortopedikoak, betaurrekoak, audifonoak, hortz-tratamenduak, tratamendu medikoak eta farmakologikoak, guztiak ere beharrezkoak, medikuaren eta/edo gizarte-langilearen iritziz, eta Gizarte Segurantzak edo Osakidetzak estaltzen ez dituenak.

Dichas ayudas estarán destinadas a cubrir, entre otras, las siguientes necesidades: prótesis dentales, ortopédicas, gafas, audífonos, tratamientos dentales, tratamientos médicos y farmacológicos, todos ellos necesarios a criterio facultativo y/o de la persona trabajadora social, y no cubiertos por la Seguridad Social u Osakidetza.

Era berean, arropa-gastuak, Espetxeen Erregelamenduaren 47. artikuluan aurreikusitako telefono bidezko komunikazioak, garraio-gastuak eta kanpoko gizarteratze- eta laneratze-prozesuei eta tratamendu-prozesuei laguntzeko dietak, guztiak ere beharrezkoak gizarte-langilearen iritziz.

Así mismo, gastos de ropa, comunicaciones telefónicas previstas en el artículo 47 del Reglamento Penitenciario, gastos de transporte y dietas para favorecer los procesos de inserción socio-laboral y de tratamiento en el exterior, todos ellos necesarios a criterio de la persona trabajadora social.

2.– Laguntzak jaso ahal izateko, honako eskakizun hauek bete behar dira: premia-egoeran egotea; aldeko txosten soziala eta/edo medikoa izatea; baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea eta senideen, hurbilekoen edo Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren estaldurarik ez izatea.

2.– Son requisitos para acceder a las ayudas encontrarse en una situación de necesidad; disponer de informe social y/o médico favorable; carecer de medios económicos suficientes y no existir cobertura por parte de familiares, allegados o del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

3.– Prestazioaren zenbatekoa premia konpontzeko beharrezkoa dena izango da, gehienez 400 euro. Salbuespenezko egoeretan ezarritako gehienekoa gainditu behar bada, espetxe-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak baimena eman beharko du aldez aurretik, eta hark zehaztuko du estaliko den zenbatekoa.

3.– La cuantía de la prestación será la necesaria para solventar la necesidad, hasta un máximo de 400 euros. Para situaciones excepcionales en que sea necesario superar el máximo establecido, será necesaria autorización previa de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia penitenciaria, que determinará la cuantía que será cubierta.

4.– Laguntza asistentzialak espetxean daudenek, baldintzapean aske daudenek eta batzuen zein besteen senideek eska ditzakete.

4.– Las ayudas asistenciales pueden ser solicitadas por personas internas, liberadas condicionales y familiares de ambas.

9. artikulua.– Espetxetik ateratzeko laguntzak.

Artículo 9.– Ayudas a la excarcelación.

1.– Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 17.4 artikuluan eta Espetxeen Erregelamenduaren 30.2 artikuluaren arabera, presoak kartzelatik ateratzen direnean, bere bizilekura iristeko eta lehen gastuak ordaintzeko behar diren baliabideak emango zaizkio askatuari.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y art. 30.2 del Reglamento Penitenciario, en el momento de la excarcelación de personas internas, se facilitará a la persona liberada los recursos necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos.

Baliabide horiek gastu-mota hauetarako izan daitezke:

Estos recursos podrán consistir en los siguientes tipos de gastos:

a) Bizilekura iristeko lineako autobuserako edo trenerako txartelaren kostua.

a) El coste del billete de autobús de línea o de tren para llegar al lugar de residencia.

b) Taxiaren kostuaren kostu zenbatetsia, ordutegi-arrazoiengatik edo arrazoi geografikoengatik taxia hartzea beharrezkoa denean, bizilekura itzultzeko beste garraio publiko batekin lotu arte.

b) El coste estimado del coste de taxi, cuando fuera preciso por razones horarias o geográficas, hasta enlazar con otro transporte público para el regreso a su lugar de residencia.

c) Itzulera-txartelaren kostua beste garraiobide batzuen bidez, hegazkina edo itsasontzia barne, arrazoi geografikoengatik edo kasu bakoitzaren inguruabarren arabera horiek hartzea beharrezkoa denean.

c) El coste del billete de retorno por otros medios de transporte, incluyendo avión o barco, cuando fuera preciso por razones geográficas o según las circunstancias de cada caso.

d) Bizilekura joateko eskudirua edo dieta, beharrezkoa denean, gehienez 50 euro eguneko, helmugara iritsi arte.

d) Dinero de bolsillo o dieta para el viaje al lugar de residencia, cuando sea necesario, hasta un máximo de 50 euros/día hasta llegar al destino.

e) Gaua igarotzeko dirua, beharrezkoa denean, gehienez 60 euro eguneko, helmugara iritsi arte.

e) Dinero para pernoctar, cuando sea necesario, hasta un máximo de 60 euros/día hasta llegar a destino.

f) Salbuespenez, eta erreferentziako gizarte-langileak proposatuta, beharrezko zenbatekoa eman ahal izango da, gehienez 400 euro, familiako edo komunitateko bizitoki-baliabide bat eskuratzea erraztuko duen behin-behineko ostatu bat emateko.

f) Excepcionalmente, y a propuesta de la persona trabajadora social de referencia, se podrá facilitar el importe necesario, hasta un máximo de 400 euros, para facilitar un alojamiento provisional que facilite el acceso a un recurso habitacional familiar o comunitario.

g) Anbulantzian eramatearen kostua, osasun-arrazoiengatik hala egitea beharrezkoa denean.

g) El coste del traslado en ambulancia cuando sea necesario por razones de salud.

h) Salbuespenez, laguntza pertsonalaren gastuetarako baimendutako kostu zenbatetsia.

h) Excepcionalmente, el coste estimado autorizado de gastos de asistencia personal por acompañamiento.

2.– Espetxetik ateratzeko laguntzak jaso ahal izateko, eskakizun hauek bete behar dira:

2.– Son requisitos para acceder a las ayudas a la excarcelación los siguientes:

a) Baliabide ekonomikorik ez izatea bizilekura iristeko eta/edo leku horretako lehen ostatu-gastuei aurre egiteko beharrezkoak diren gastuak ordaintzeko.

a) Carecer de medios económicos para sufragar los gastos necesarios para llegar a su lugar de residencia y/o para afrontar los primeros gastos de alojamiento en dicho lugar.

b) Atzerritarren kasuan, Espainiako lurraldetik kanporatzen bada, atzerritarren eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko legediaren arabera, ez da nahitaezkoa haien herrialdera itzultzeko bidaia-txartela ematea.

b) En el caso de personas extranjeras, si se aplica la expulsión del territorio nacional, de acuerdo a legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, no es obligatorio facilitar el billete de retorno a su país.

c) Aldeko txosten soziala, aurreko apartatuko c) letrako –hegazkineko edo itsasontziko txartela behar bada– eta f), g) eta h) letretako kasuetan.

c) Informe social favorable en los casos de las letras c) si requiere billete de avión o barco, f), g) y h) del apartado anterior.

10. artikulua.– Dokumentazio-gastuak.

Artículo 10.– Gastos de documentación.

1.– Laguntzak nortasun-agiri ofizialak izapidetzeko eta kudeatzeko sortutako gastu guztiak ordaintzea barne hartuko ditu, tasa eta prezio publiko ofizialak, bidaiak, dietak eta gaua igarotzea barne, hala behar izanez gero.

1.– La ayuda comprenderá el abono de todos los gastos generados para la tramitación y gestión de documentación oficial de identidad, incluidas las tasas y precios públicos oficiales, viajes, dietas y pernoctas si fueren necesarias.

2.– Dokumentazio-gastuengatiko laguntzak jasotzeko eskakizunak dira baliabide ekonomikorik ez izatea eta identifikatzeko dokumentazio ofizial galdagarririk ez izatea.

2.– Son requisitos para acceder a las ayudas por gastos de documentación carecer de medios económicos y carecer de la documentación oficial exigible para su identificación.

11. artikulua.– Hileta- eta ehorzketa-gastuak.

Artículo 11.– Gastos funerarios y sepelio.

1.– Laguntzak hileta- eta ehorzketa-gastuak ordaintzea barne hartuko du, espetxean hiltzen diren presoenak bakarrik.

1.– La ayuda comprenderá el abono de los gastos funerarios y sepelio, solo de personas internas que fallezcan en el centro penitenciario.

2.– Laguntzak jaso ahal izateko, ezinbesteko eskakizuna da espetxean daudenek berek edo haien senideek baliabide ekonomikorik ez izatea. Alderdi hori behar bezala egiaztatu beharko da, eta, nolanahi ere, gizarte-langilearen aldeko txostena beharko da.

2.– Es requisito para acceder a las ayudas carecer las personas internas de recursos económicos propios o familiares. Dicho extremo deberá ser acreditado debidamente, y requerirá en todo caso informe favorable de la persona trabajadora social.

3.– Laguntzaren zenbatekoa hileta-gastuen kostua izango da, gehienez 3.000 euro.

3.– La cuantía de la ayuda será la del coste de los gastos funerarios correspondientes hasta un máximo de 3.000 euros.

Salbuespenez, kopuru hori gainditu ahal izango da izaera humanitarioko aparteko inguruabarrak daudenean, betiere espetxe-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak baimena ematen badu aldez aurretik.

Excepcionalmente, podrá superarse la citada cifra si concurren circunstancias extraordinarias de carácter humanitario, siempre que lo autorice previamente la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia penitenciaria.

12. artikulua.– Irteera programatuak eta irteera terapeutikoak, tratamendu-jarduera espezifikoetarako.

Artículo 12.– Salidas programadas y salidas terapéuticas para actividades específicas de tratamiento.

1.– Prestazioak barne hartzen du Espetxeen Erregelamenduaren 114. artikuluaren araberako irteera programatuak eta espetxeko langileek egiten dituzten irteera terapeutikoak egiteak dakartzan gastuak ordaintzea, baldin eta tratamendu-batzordeak programatu eta espetxe-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko organo eskudunek nahiz epaitegi epai-emaileak, espetxean daudenen kasuan, onartu badituzte irteerok, dagokionaren arabera.

1.– La prestación comprende el abono de gastos generados para la realización de salidas programadas de conformidad con el artículo 114 del Reglamento Penitenciario, y de salidas terapéuticas que sean realizadas por personal del centro penitenciario, y que hayan sido programadas por la Junta de Tratamiento y aprobadas, bien por los órganos competentes del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia penitenciaria, bien por el Juzgado sentenciador en el caso de las personas internadas judiciales, según proceda.

Kapitulu diruz lagungarri honetan ez dira sartuko askatasun-gabetutakoen tratamenduan Espetxe Administrazioarekin lankidetzan aritu ohi diren entitate laguntzaileek, erakundeek edo boluntarioek egiten dituzten irteera programatuak eta irteera terapeutikoak.

No se incluirán en este capítulo subvencionable las salidas programadas ni salidas terapéuticas que sean realizadas por entidades colaboradoras, instituciones o el voluntariado que colaboran habitualmente con la Administración Penitenciaria en el tratamiento de las personas privadas de libertad.

2.– Tratamendu-batzarrak programatutako irteerek, irteeraren plangintzarekin batera, gastuen aurrekontu erantsi bat eramango dute, onar dadin.

2.– Las salidas programadas por la Junta de Tratamiento llevarán junto a la planificación de la salida un presupuesto de gastos adjunto para su aprobación.

3.– Diruz lagunduko den zenbatekoak barne hartuko ditu garraio publikoaren, materialen, elikaduraren eta ostatuaren gastu guztiak, bai eta museo, ikuskizun edo bestelako jardueretarako sarrerak ere.

3.– La cuantía a subvencionar comprenderá todos los gastos del transporte público, materiales, alimentación y alojamiento necesarios, así como las entradas a museos, espectáculos, u otras actividades.

13. artikulua.– Sariak.

Artículo 13.– Recompensas.

1.– Prestazioak barne hartzen du Espetxeen Erregelamenduaren 263. artikuluan jasotako eta eduki ekonomikoa duten espetxean daudenentzako sariak ordaintzeak dakartzan gastuak ordaintzea. Besteak beste, honako hauek aipatzen dira:

1.– La prestación comprende el abono de gastos generados para la satisfacción de recompensas a personas internas recogidas en el artículo 263 del Reglamento Penitenciario que entrañen un contenido económico. Entre ellas se señalan:

a) Ikasteko bekak eta material didaktiko-kulturala, hala nola koadernoak, karpetak, errotuladoreak, hiztegiak, liburuak, CDak eta bestelakoak.

a) Becas de estudio y material didáctico-cultural, tal como cuadernos, carpetas, rotuladores, diccionarios, libros, CD y otros.

b) Kirol-jolaserako materiala: kirol-oinetakoak, kamisetak, kirol-jertseak, kirol-prakak, kirol-poltsa eta bestelakoak.

b) Material deportivo-recreativo: zapatillas deportivas, camisetas, sudaderas, pantalón deportivo, bolsa deportiva y otros.

c) Sariak eskudirutan.

c) Premios en metálico.

d) Aurrekoen antzeko beste edozein sari, erregelamenduzko aginduekin bateraezina ez bada.

d) Cualquier otra recompensa de carácter análoga a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios.

2.– Sariak jaso ahal izateko, ezinbesteko eskakizuna da jokabide ona, lanerako gogoa eta pertsonen portaeran erantzukizunaren zentzua erakusten duten ekintzak egitea, bai eta establezimenduan antolatzen diren jardueretan parte-hartze positiboa izatea ere.

2.– Es requisito para acceder a las recompensas haber realizado actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de las personas, así como la participación positiva en las actividades que se organicen en el establecimiento.

3.– Laguntzaren zenbatekoa gehienez 300 eurokoa izan daiteke espetxean preso dagoen bakoitzarentzat. Gehieneko muga gainditu behar den salbuespen-egoeretan, espetxe-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak baimena beharko du aldez aurretik.

3.– La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un máximo de 300 euros por persona interna. Para situaciones excepcionales en que sea necesario superar el máximo, será necesario autorización previa de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia penitenciaria.

14. artikulua.– Aukerak-en prestakuntzarako pizgarriak.

Artículo 14.– Incentivos a la formación de Aukerak.

1.– Era berean, askatasun-gabetutakoek trebakuntza eta erantzukizun pertsonaleko ekintzetan parte har dezaten sustatzeko, pizgarri ekonomiko zuzenak eman ahal izango zaizkie Aukerak-Gizarteratzeko Euskal Agentziak sustatutako lanbide-heziketako edo enplegurako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen dutenei.

1.– De la misma manera, para estimular la participación de las personas privadas de libertad en acciones de capacitación y responsabilización personal, se podrán facilitar incentivos económicos directos a las personas participantes en acciones de formación profesional o formación para el empleo promovidas por Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social.

2.– Pizgarri horiek jaso ahal izateko, gainera, honako hauek behar dira:

2.– Para poder recibir tales incentivos, además, se precisa:

a) Emandako prestakuntzaren eskola-orduen % 75era joan izana, gutxienez. Ez da saririk emango prestakuntza-ekintzan borondatezko baja ematen denean edo ehuneko horretan parte hartzen ez denean. Bertaratze-ehunekoari dagokionez, ez dira kontuan hartuko justifikatutako arrazoiengatik joan ez izana, eta Tratamendu Zuzendariordetzak egiaztatutako edozein hitzordu pertsonal saihetsezintzat hartuko da.

a) Una asistencia de, al menos, el 75 % de las horas lectivas de la formación impartida. No procederá la recompensa en casos de baja voluntaria en la acción formativa o de no asistencia en el citado porcentaje. En la apreciación del porcentaje de asistencia no se tendrán en cuenta las ausencias por causas justificadas, considerándose como cualquier cita de carácter personal ineludible a la que se deba acudir acreditada por la Subdirección de Tratamiento.

b) Ikastaroa behar bezala aprobetxatzea, hau da, prestakuntza-helburuak eta prestatzaileak agindutako zereginak betetzea.

b) Aprovechar satisfactoriamente el curso, lo que supone el cumplimiento tanto de los objetivos formativos como de las tareas encomendadas por la persona formadora.

c) Portaera egokia izatea, bai prestatzailearekin, bai ikastaroko gainerako parte-hartzaileekin.

c) Mantener un comportamiento adecuado, tanto con la persona formadora, como con el resto de las personas participantes del curso.

d) Ez izatea izapidetzen ari diren diziplina-zehapenik edo bete gabeko zehapen irmorik.

d) Carecer de sanciones disciplinarias en tramitación o en firme no cumplidas.

e) Jokabide pertsonal egokia izatea bere espetxeratzearen gainerako esparruetan.

e) Mantener un comportamiento personal adecuado en el resto de ámbitos de su internamiento en el centro penitenciario.

f) Kontzeptu beragatik beste pizgarri bat jaso ez izana edo jasotzeko eskubiderik ez izatea, eta aurretik egindako prestakuntza-ekintza bat ez izatea, gainditu ez bada izan ezik. Aldi berean bi prestakuntza-ekintza edo gehiago eginez gero, pizgarri bakarra jasoko du, iraupen luzeeneko prestakuntza-ekintzari dagokiona.

f) No haber percibido o tener derecho a percibir otro incentivo por el mismo concepto, ni tratarse de una acción formativa ya realizada anteriormente, salvo si no se hubiera superado. De realizarse dos o más acciones formativas simultáneas, solo recibirá un incentivo, el correspondiente a la acción formativa de mayor duración.

3.– Saria kalkulatzeko kontuan hartuko dira prestakuntza-orduen kopurua, bertaratze-ehunekoa gainditzea eta prestakuntzaren arrakasta edo ebaluazio positiboa, honako baremo honen arabera:

3.– La recompensa se calculará atendiendo al número de horas de formación, la superación del porcentaje de asistencia y el éxito formativo o evaluación positiva de la formación, conforme al presente baremo:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EMATEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

15. artikulua.– Laguntza asistentzialak, espetxetik ateratzeko laguntzak, dokumentazio-gastuak eta hileta- eta ehorzketa-gastuak.

Artículo 15.– Ayudas asistenciales, ayudas a la excarcelación, gastos de documentación y gastos funerarios y de sepelio.

1.– Agindu honetan xedatutakoaren arabera arautuko da 8., 9., 10. eta 11. artikuluetan jasotako laguntza asistentzialak, espetxetik ateratzeko laguntzak, dokumentazio-gastuak eta hileta- eta ehorzketa-gastuak emateko prozedura.

1.– El procedimiento para la concesión de las ayudas asistenciales, ayudas a la excarcelación, gastos de documentación y gastos funerarios y de sepelio recogidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 se regirá por lo dispuesto en este precepto.

2.– Onuradun izan daitezkeenek eskatuta hasiko da, eta ekitaldi ekonomiko osoan aurkeztu ahal izango dira.

2.– Se iniciará a solicitud de las personas potencialmente beneficiarias, que podrán presentarse durante todo el ejercicio económico.

Eskabidea aurrez aurre aurkeztu ahal izango da EAEko espetxeetan, eta, horretarako, zentro horiek eskabide-inprimakiak emango dituzte. Hori guztia, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako beste bitarteko batzuen bidez aurkeztea.

La solicitud se podrá presentar de forma presencial en los centros penitenciarios de Euskadi, para lo cual dichos centros facilitarán formularios de solicitud. Ello sin perjuicio de la presentación por otros medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Espetxeratutako pertsona dagoen espetxeko gizarte-laneko sailari dagokio prozedura izapidetzea eta kudeatzea.

3.– La instrucción y gestión del procedimiento corresponderá al departamento de trabajo social del centro penitenciario del que dependa la persona interna.

4.– Laguntzak emateko, nahitaezkoa izango da erreferentziako gizarte-langilearen aldeko txostena, honako hauek zehazten dituena: estalduraren beharra, horiek ordaintzeko baliabide propiorik edo hirugarrenik ez izatea eta diruz lagundu beharreko gastuaren aurrekontua. Horretarako, gizarte-langileak laguntza eskatu ahal izango dio espetxeko administrazio-bulegoari.

4.– La concesión requerirá informe preceptivo favorable de la persona trabajadora social de referencia, en el que se determine la necesidad de cobertura, la falta de recursos propios o de terceros para sufragarlos y el presupuesto del gasto a subvencionar. Para esto último el trabajador o trabajadora social podrá requerir el auxilio de la Oficina de Administración del centro penitenciario.

Ohiz kanpoko kasuetan, baldin eta egiaztatzen bada, zailtasun edo ezintasun pertsonalagatik, onuradunak ezin izango duela izapidetzen ari den laguntza behar bezala erabili edo kudeatu, eta laguntza hori bete nahi den helbururako erabiltzea arriskuan egon daitekeela, gizarte-langilearen txostenak inguruabar hori jasoko du, eta, hala badagokio, hirugarren pertsona edo gizarte-erakunde jakin bati ordaintzea proposatuko du, baina horrek ez du ekarriko dirulaguntzen titulartasuna edo onuradun-izaera aldatzea.

En los casos excepcionales en los que se constate que, por motivos de dificultad o imposibilidad personal, la persona beneficiaria no va a poder hacer un buen uso o gestión de la ayuda que se tramita, y pudiera estar comprometido el destino de la misma a la finalidad que pretende cubrirse, el informe del trabajador/a social dejará constancia de tal circunstancia y propondrá el pago, si procede, a tercera persona o entidad social determinada, sin que ello implique un cambio en la titularidad de la prestación subvencional o en la condición de beneficiario.

5.– Hortz-protesien, ortopedikoen, betaurrekoen, audifonoen, hortz-tratamenduen, Gizarte Segurantzak edo Osakidetzak estaltzen ez dituen tratamendu mediko eta farmakologikoen gastuei dagozkien laguntza asistentzialen kasuan, medikuaren aldeko txostena beharko da, tratamendua preskribatzeko beharra eta osasun-sistema publikoek estaltzen ez dutela adierazteko.

5.– En el caso de ayudas asistenciales relativas a gastos de prótesis dentales, ortopédicas, gafas, audífonos, tratamientos dentales, tratamientos médicos y farmacológicos no cubiertos por Seguridad Social u Osakidetza, se precisará, así mismo, un informe favorable de facultativo que exprese la necesidad de prescripción del tratamiento y la no cobertura por los sistemas de salud públicos.

6.– Espetxeko gizarte-laneko sailak, laguntza emateko beharrezko eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, ebazpen-proposamena helaraziko dio espetxeko zuzendaritzari, eta zuzendaritza hori izango da ebazteko organo eskuduna.

6.– El departamento de trabajo social del centro penitenciario, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la ayuda, elevará la propuesta de resolución a la dirección del centro penitenciario, que será el órgano competente para su resolución.

16. artikulua.– Irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak emateko prozedura.

Artículo 16.– Procedimiento de concesión de ayudas para salidas programadas y terapéuticas.

1.– Agindu honetan xedatutakoaren arabera arautuko da irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak emateko prozedura.

1.– El procedimiento para la concesión de ayudas para salidas programadas y terapeúticas se regirá por lo dispuesto en este precepto.

2.– Espetxeak ofizioz hasiko du, tratamendu-batzordeak onartu duen irteera terapeutikoaren edo programatuaren proposamena ikusita. Proposamen horrekin batera, irteeraren plangintza eta, hala badagokio, gauzatu edo diruz lagundu beharreko gastuaren aurrekontua aurkeztuko dira.

2.– Se iniciará de oficio por el centro penitenciario a la vista de la propuesta de salida terapeútica o programada que haya aprobado la Junta de Tratamiento, la cual acompañará a la propuesta tanto la planificación de la salida como, en su caso, el presupuesto de gasto a ejecutar o subvencionar.

3.– Tratamendu-batzordearen erabakia laguntza emateko ebazpen-proposamena bera izango da, eta espetxeko zuzendaritzari helaraziko zaio, bera izango baita ebazteko organo eskuduna.

3.– El acuerdo de la Junta de tratamiento será la propia propuesta de resolución de concesión de la ayuda, que se elevará a la dirección del centro penitenciario, que será el órgano competente para su resolución.

4.– Espetxeko zuzendaritzak laguntza emateari buruzko ebazpena emango du, Eusko Jaurlaritzako organo eskudunak irteera programatua edo terapeutikoa edo parte-hartzaileena baimendu arte itxaron beharrik gabe, baina baimen horren baldintzapean.

4.– La dirección del centro penitenciario resolverá sobre la concesión de la ayuda sin necesidad de esperar a la autorización por el órgano del Departamento del Gobierno Vasco competente de la salida programada o terapéutica o la de sus participantes, pero condicionada a tal autorización.

Azkenean irteera baimentzen ez bada edo proposatutako pertsonetako bati baimen ematen ez bazaio, emakida-ebazpenak eraginkortasuna galduko du, edo ordaindu beharreko zenbatekoa murriztuko da, edo, hala badagokio, egikaritu ez dena itzuliko da.

En el caso de que la salida finalmente no fuera autorizada o no sea autorizada alguna de las personas propuestas, la resolución de concesión perderá su eficacia o se minorará la cuantía a abonar o, en su caso, se procederá al reintegro de lo no ejecutado.

17. artikulua.– Sariak emateko prozedura.

Artículo 17.– Procedimiento de concesión de recompensas.

1.– Agindu honetan xedatutakoaren arabera arautuko da sariak emateko prozedura.

1.– El procedimiento para la concesión de recompensas se regirá por lo dispuesto en este precepto.

2.– Espetxeratutako pertsona dagoen espetxeko diziplina-batzordeak ofizioz emango dio hasiera.

2.– Se iniciará de oficio por la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario del que dependa la persona interna.

3.– Diziplina-batzordeak, dirulaguntza emateko beharrezkoak diren eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, laguntza emateko erabakia hartuko du. Bertan zehaztuko dira eduki ekonomikoko sari-mota eta horren irismena, eta tratamendu-batzarrari helaraziko dio.

3.– La Comisión Disciplinaria, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión, realizará el acuerdo de concesión, en el que se fijará el tipo de recompensa de contenido económico y su alcance, y lo trasladará a la Junta de Tratamiento.

4.– Tratamendu-batzordeak, diziplina-batzordeak erabakitakoa aztertu ondoren, sariei buruzko ebazpen-proposamena helaraziko dio espetxeko zuzendaritzari, eta zuzendaritza horrek izango du ebazteko eskumena.

4.– La Junta de Tratamiento, tras examina lo acordado por la Comisión Disciplinaria, elevará propuesta de resolución de recompensas a la dirección del centro penitenciario, que será el órgano competente para su resolución.

18. artikulua.– Aukerak-en prestakuntzarako pizgarriak emateko prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento de concesión de incentivos a la formación de Aukerak.

1.– Agindu honetan xedatutakoaren arabera arautuko da Aukerak, Gizarteratzeko Euskal Agentziaren prestakuntza-ekintzetan parte hartzeagatik pizgarriak emateko prozedura.

1.– El procedimiento para la concesión de incentivos por la participación de las personas en acciones formativas de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, se regirá por lo dispuesto en este precepto.

2.– Prozedura ofizioz hasiko du espetxeak, prestakuntza-jarduera horretako parte-hartzeari buruz dauden partaidetza-datuak ikusita.

2.– El procedimiento se iniciará de oficio por el centro penitenciario a la vista de los datos de participación existentes relativos a la participación en dichas actividades formativas.

3.– Dirulaguntza emateko, Aukerak, Gizarteratzeko Euskal Agentziako prestakuntza-kudeatzailearen aldeko nahitaezko txostena beharko da, ikasleek prestakuntza-ekintza horietan duten parte-hartzeari eta aprobetxamenduari buruzkoa.

3.– La concesión requerirá informe preceptivo favorable del gestor formativo de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción, sobre la participación y aprovechamiento en dichas acciones formativas por parte del alumnado.

4.– Txosten hori ikusita, tratamendu-batzordeak, onuradunei laguntzok emateko eskakizun galdagarriak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, pizgarriak emateko ebazpen-proposamena egingo du, eta espetxeko zuzendaritzari helaraziko dio, hori baita ebazteko eskumena duen organoa.

4.– A la vista de dicho informe la Junta de Tratamiento, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles para su otorgamiento a las personas beneficiarias, realizará la propuesta de resolución de concesión de los incentivos, que elevará a la dirección del centro penitenciario, órgano competente para su resolución.

19. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 19.– Resolución y notificación.

1.– Espetxeko zuzendaritzari dagokio laguntza-modalitateak ebaztea.

1.– La resolución de las diferentes modalidades de ayuda corresponde a la dirección del centro penitenciario.

2.– Ebazpen hori, onuradunari ez ezik, hauei ere jakinaraziko zaie: gizarte laneko sailari, baldin eta ebazpena ezezkoa bada; tratamendu-batzordeari, 12., 13. eta 14. artikuluetako laguntzen kasuan; eta, nolanahi ere, espetxeko administrazioari, ordain dezan.

2.– Dicha resolución será notificada, además de a la persona beneficiaria; al departamento de trabajo social, en caso de que la resolución sea negativa; a la Junta de Tratamiento en los casos de ayudas de los artículos 12, 13 y 14; y en todo caso a la administración del centro penitenciario para su abono.

20. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 20.– Recursos.

Espetxeko zuzendaritzak laguntzak emateko edo ukatzeko emandako ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio espetxe-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin.

Contra las resoluciones de concesión o denegación de ayudas dictadas por la dirección del centro penitenciario cabe presentar recurso de alzada ante la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia penitenciaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ORDAINKETA, JUSTIFIKAZIOA ETA KONTROLA
PAGO, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL

21. artikulua.– Laguntzak kudeatzea eta ordaintzea.

Artículo 21.– Gestión y pago de las ayudas.

1.– Eskakizunak betetzeak ahalmena ematen dio Administrazioari laguntza emateko, baldin eta aurrekontu-baliabideak horretarako aukera ematen badu.

1.– El cumplimiento de los requisitos faculta a la Administración para conceder la ayuda siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

2.– Dagokion espetxeko administrazioak aginduko du laguntza ordaintzea, espetxeko zuzendaritzak erabakitako ebazpenaren jakinarazpena jaso bezain laster.

2.– El pago de la ayuda lo ordenará la administración del centro penitenciario correspondiente tan pronto como reciba la notificación de la resolución acordada por la dirección del centro penitenciario.

3.– Onuradunaren diru-kontuan egin ahal izango da ordainketa, edo eskudirutan edo banku-transferentzia bidez ordaindu ahal izango zaio onuradunari.

3.– El pago podrá realizarse en la cuenta de peculio de la persona beneficiaria, o se podrá efectuar pago en metálico o transferencia bancaria a la persona beneficiaria.

4.– Salbuespenez, eta gizarte-langileak proposatuta, hirugarren pertsona bati edo gizarte-erakunde bati ordaindu ahal izango zaio emandako zenbatekoa, gastua behar bezala gauzatzen dela bermatzeko, baldin eta egiaztatzen bada onuradunarentzat ezinezkoa edo zaila dela prestazioa helburu horretarako erabiltzea. Kasu horietan, espedientean jaso beharko da hirugarrenari ordain dakion onuradunak emandako baimena, eta, edonola ere, eskakizun hori bete beharko da laguntza emateko.

4.– En casos excepcionales, y a propuesta reflejada en el informe de la persona trabajadora social, se podrá efectuar el pago de la cuantía concedida a una tercera persona o Entidad Social, para garantizar la correcta ejecución del gasto si se constata la imposibilidad o dificultad de la persona beneficiaria de destinar la prestación a la finalidad de la misma. En estos casos, deberá constar en el expediente la autorización de la persona beneficiaria solicitante para el pago a tercero, que será en todo caso requisito para su concesión.

5.– Aurreratutako funtsen erregimenari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretua hartuko da kontuan. Funts horien gehieneko zenbatekoa, lege-testu horren 15.2 artikuluari jarraikiz, 5.000 eurokoa da egun, diruzaintzaren arloan eskumena duen sailaren arabera.

5.– En cuanto al régimen de los fondos anticipados, se estará al Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco. El importe máximo de los mismos, en atención al art. 15.2 de dicho texto legal actualmente asciende a 5.000 euros de conformidad con el Departamento competente en materia de Tesorería.

6.– Egindako ordainketaren frogagiria espedientean jasoko da, bai diru- edo banku-kontura egindako transferentziaren frogagiriarekin, bai interesdunaren edo gastua egin duen bitartekariaren ordainagiriarekin.

6.– Se dejará constancia en el expediente de justificante del pago realizado bien con comprobante de la transferencia a cuenta de peculio o bancaria, o con recibo de la persona interesada o de la persona mediadora de la ejecución del gasto.

22. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 22.–. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Onuradunen betebeharrak Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 14. artikuluan adierazitakoak dira.

1.– Son obligaciones de las personas beneficiarías las señaladas en el artículo 14 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

23. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 23.–. Justificación.

1.– 8.1, 9.1.f), 9.1.g), 9.1.h), 10.1 eta 11.1 artikuluetan aipatutako gastu diruz lagungarriak justifikatu egin beharko ditu interesdunak, haren familiak edo gastuaren betearazpenaren bitartekariak, jatorrizko fakturak aurkeztuta, edo, hala badagokio, egiaztagiriak aurkeztuz, edo, ezin bada, gastua egin izanaren benetakotasunaren eta zehaztasunaren zinpeko aitorpenaren bidez. Gastua egin eta gehienez hilabeteko epean aurkeztuko zaizkio faktura eta/edo egiaztagiri horiek espetxeko administrazioari.

1.– Los gastos subvencionados referidos en el artículo 8.1, art. 9.1.f), 9.1.g), y 9.1.h), art. 10.1, y art. 11.1 se deberán justificar por la persona interesada, su familia o persona mediadora de la ejecución del gasto, mediante la aportación de las facturas originales, o en su caso justificantes, o, si no fuera posible, por declaración jurada de autenticidad y exactitud de la ejecución del gasto. Dichas facturas y/o justificantes se presentarán a la administración del centro penitenciario en el plazo máximo de un mes desde la ejecución del gasto.

2.– 9.1.a), 9.1.b), 9.1.c), 9.1.d) eta 9.1.e) artikuluetan aipatutako gastu diruz lagungarriek espetxetik ateratzean laguntzea beste helbururik ez dute izango. Beharrezko gastuen aurrekontua gizarte-langileak kalkulatuko du laguntza-espedientean, merkatuko ohiko prezioen arabera, eta, beharrezkoa izanez gero, administrazio-bulegoaren laguntza erabiliko du. Kalkulatu, onartu eta ordaindu ondoren, ez da beharrezkoa izango egindako gastuaren egiaztagiri fisikoak edo fakturak aurkeztea.

2.– Los gastos subvencionados referidos en el artículo 9.1.a), 9.1.b), 9.1.c), 9.1.d) y 9.1.e) tendrán el carácter de ayuda finalista a la excarcelación. El presupuesto de los gastos necesarios será calculado en el expediente de ayudas por la persona trabajadora social de conformidad con los precios habituales de mercado, y si fuera necesario utilizará el auxilio de la oficina de administración. Una vez calculado, aprobado y abonado, no será preciso aportar justificantes físicos o facturas del gasto realizado.

3.– 12.1, 13. eta 14.1 artikuluetan aipatutako gastu diruz lagungarriak tratamendu-batzarreko idazkaritzak justifikatuko ditu, jatorrizko fakturak edo gastuaren egiaztagiriak, edo, hala badagokio, sarien eta pizgarrien onuradunek jasotako zenbatekoen egiaztagiria/ordainagiria aurkeztuta. Gastua egin eta gehienez hilabeteko epean aurkeztuko zaizkio faktura eta/edo egiaztagiri horiek espetxeko administrazioari.

3.– Los gastos subvencionados referidos en el artículo 12.1, art. 13, y art. 14.1 se justificarán por parte de la secretaría de la Junta de Tratamiento, aportando las facturas originales o los justificantes del gasto, o en su caso justificante/recibo de los importes percibidos por las personas beneficiarias de recompensas e incentivos. Dichas facturas y/o justificantes se presentarán a la administración del centro penitenciario en el plazo máximo de un mes desde la ejecución del gasto.

24. artikulua.– Kontrola eta jarraipena.

Artículo 24.– Control y seguimiento.

Diruz lagundutako programan jasotako jarduerak gauzatzeko, espetxe-gaietan eskumena duen sailak zehaztutako kontrola, egiaztapena, jarraipena, ikuskapena eta ebaluazioa egin beharko da, hargatik eragotzi gabe Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskumenak.

La ejecución de las actividades comprendidas en el programa subvencionado se someterá al control, comprobación, seguimiento, inspección y evaluación que determine el departamento competente en materia penitenciaria, sin perjuicio de las competencias de la Oficina de Control Económico y del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas.

Laguntzen, sarien eta pizgarrien aplikazioak, garapenak, irismenak eta inpaktuak EAEko espetxeetako biztanleengan izango duen eragina ebaluatzeko, sexuen arabera bereizitako datuak lortuko dira, eta generoagatiko diskriminazioa eragin dezaketen aldagaiak adieraziko dira.

La evaluación de la aplicación, desarrollo, alcance e impacto de las ayudas, recompensas e incentivos en la población penitenciaria de Euskadi se realizará obteniendo los datos desagregados por sexos y apuntando las variables que pudieran generar una discriminación por razón de género.

25. artikulua.– Erantzukizuna eta zehapen-araubidea.

Artículo 25.–. Responsabilidad y régimen sancionador.

Dirulaguntzaren onuradunak xedapen hauetan ezarritako erantzukizunen eta zehapen-araubidearen mende egongo dira, dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboei dagokienez: Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen 20/2023 Legearen IV. titulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen IX. tituluko II. kapitulua.

Las personas beneficiarias de la subvención quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título IV de la Ley 20/2023, Reguladora del Régimen de Subvenciones, y el capítulo II del título IX de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

26. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 26.–. Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

1.– Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzaren bat itzultzeko prozedura bat hasi behar bada, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen III. tituluan xedatutakoari jarraituko zaio.

1.– En el caso de que se diera un supuesto en el que hubiera de iniciarse un procedimiento de reintegro de alguna de las ayudas previstas en estas bases, se estará a lo dispuesto en el título III de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

2.– Baldin eta onuradunak ez badu emandako dirulaguntza eskatu zen xederako erabiltzen, dirulaguntza eragin zuen jarduera egiten ez badu, eskatutako helburuetarako erabili duela justifikatzen ez badu edo, oro har, 20/2023 Legean, dekretu honetan edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako betebeharrak konplitzen ez baditu, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko du, edo, hala badagokio, emandako eta jasotako zenbatekoa itzuli beharko du, bai eta aplikatzekoak diren legezko interesak ere, horretarako ezarritako prozedurari jarraituz.

2.– En el supuesto de que la persona beneficiaria no utilice la subvención concedida para el destino específico para el que se solicitó, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumpla las obligaciones establecidas en la Ley 20/2023, en este Decreto, o en la resolución de concesión, perderá el derecho a la subvención o, en su caso, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resulten de aplicación, siguiendo el procedimiento establecido al efecto.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.– Xedapen honen bidez onartzen da espetxean daudenei, baldintzapean aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei laguntza asistentzialak, irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak eta espetxean daudenei sariak eta pizgarriak emateko deialdia, 2024ko ekitaldi honetarako.

1.– Por medio de la presente disposición se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas asistenciales a personas internas en prisión, liberadas condicionales y familiares de ambas, ayudas para la realización de salidas programadas y terapéutica, recompensas e incentivos para las personas internas en prisión, para el presente ejercicio 2024.

2.– Dekretu honetan jasotzen dira urteko deialdi honen oinarri arautzaileak.

2.– Las bases reguladoras de la presente convocatoria anual se contienen en el presente Decreto.

3.– Dekretu honetan 2024ko ekitaldirako aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko, hirurogeita hamabost mila (75.000) euroko ordainketa-kreditua aurreikusi da Euskal Autonomia Erkidegoko 2024ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 21/2023 Legean (2023ko abenduaren 29ko EHAA, 247. zk.) (10 1413 13 451 22/0569).

3.– Para la financiación de las subvenciones previstas en el presente Decreto para el ejercicio 2024 se ha contemplado en la Ley 21/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2024 (BOPV n.º 247 de 29 de diciembre de 2023) un crédito de pago por importe de setenta y cinco mil (75.000) euros (10 1413 13 451 22/0569).

4.– Ordainketa-kreditu horretan finkatutako zenbateko osoa ondoz ondo handitu ahal izango da, espetxean daudenen gizarte-premiak diruz laguntzeko funtsak agortu ez daitezen; horretarako, aurrekontu-aldaketak egin beharko dira aldez aurretik. Gehieneko zenbatekoa % 100era arte handitu ahal izango da, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horretarako, ez da beste deialdirik egin beharko, ez eta eskabideak aurkezteko beste epe bat hasi ere. Eskabideak aurrekontu-ekitaldi osoan aurkeztu ahal izango dira.

4.– La cuantía total fijada en el citado crédito de pago podrá ser objeto de ampliación sucesiva para evitar el agotamiento de los fondos destinados a subvenir las necesidades sociales de las personas internas, previas las modificaciones presupuestarias. La ampliación de la cuantía máxima podrá hacerse por una cuantía adicional de hasta un 100 %, y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, sin que ello requiera una nueva convocatoria, ni el inicio de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, las cuales se podrán presentar a lo largo de todo el ejercicio presupuestario.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko otsailaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental