Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

219. zk., 2023ko azaroaren 16a, osteguna

N.º 219, jueves 16 de noviembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5150
5150

162/2023 DEKRETUA, urriaren 31koa, zeinaren bidez laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen baita, eta enpresa horietan sartzeko prozedura eta haien erregistroa ezartzen baitira.

DECRETO 162/2023, de 31 de octubre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro.

ZIOEN ADIERAZPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Eusko Jaurlaritzak 2021eko apirilean onartutako 2030 Euskal Enplegu Estrategiak (Euskadiren garapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko kalitatezko enplegu inklusiboaren aldeko ituna) ezartzen du enplegu-politika gizarte baten politika nagusietako bat dela. Enpleguak ordainsari-alderdia du lan ordainduari berez lotuta dagoenez gero. Gainera, funtsezko tresna da gizarteratzeko eta giza garapenerako. Behar besteko kalitatea duenean, lana pertsonen ahalmena, sormena, berrikuntza eta irudimena askatzea ahalbidetzen duen baliabidea da. Funtsezkoa da giza bizitza produktiboa, erabilgarria eta esanguratsua izan dadin.

La Estrategia 2030 –Un pacto por un empleo de calidad e inclusivo que contribuya al desarrollo económico y social de Euskadi– aprobada por el Gobierno Vasco en abril de 2021, establece que la política de empleo es una de las políticas centrales de una sociedad. Además de la dimensión retributiva que está intrínsecamente ligada al trabajo remunerado, el empleo es un instrumento fundamental de inclusión social y de desarrollo humano. Cuando es de suficiente calidad, el trabajo es un medio que permite dar rienda suelta al potencial de las personas, a la creatividad, a la innovación y a la imaginación. Es esencial para que la vida humana sea productiva, útil y significativa.

Horregatik, gizarte-bazterketaren aurkako borrokan, egoera ahulenean dauden kolektiboei lan-merkatu arruntean sartzen laguntzea da Euskal Autonomia Erkidegoak garatu beharreko politika publikoek aurre egin beharreko funtsezko erronketako bat.

Es por ello que, en la lucha contra la exclusión social, uno de los retos fundamentales que han de abordar las políticas públicas a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Euskadi es aquel destinado a facilitar el acceso al mercado laboral ordinario a los colectivos más desfavorecidos.

Laneratzeko enpresak sortzen eta mantentzen laguntzea oso mekanismo garrantzitsua da bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonek, gizarteratze- eta laneratze-ibilbide baten esparruan definitutako zenbait neurriren bidez, enplegu arruntean sartu ahal izateko eta bizitza independentea garatu ahal izateko beharrezkoak diren gaitasunak eta trebetasunak eskura ditzaten.

El apoyo a la creación y el mantenimiento de las empresas de inserción deviene un mecanismo de gran relevancia a efectos de que las personas en situación o riesgo de exclusión, a través de una serie de medidas definidas en el marco de un itinerario de inserción sociolaboral, adquieran las necesarias competencias y habilidades para poder incorporarse al empleo ordinario y lograr desarrollar una vida independiente.

2000n, Euskadik laneratzeko enpresak arautu zituen, abenduaren 26ko 305/2000 Dekretuan. Dekretu horren bidez, hain zuzen ere, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautu zen, enpresa horietan sartzeko prozedura ezarri zen eta laneratzeko enpresen erregistroa sortu zen.

En Euskadi, se abordó ya en el año 2000, la regulación de las empresas de inserción a través del Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, por el que se regulaba la calificación de las empresas de inserción, se establecía el procedimiento de acceso a las mismas y se creaba el registro de empresas de inserción.

Ondoren abenduaren 13ko 44/2007 Legea (laneratzeko enpresen araubidea arautzekoa) indarrean sartu zenez, eta lehenengo urteetan lortutako esperientzia tarteko, 305/2000 Dekretuaren ordez azaroaren 11ko 182/2008 Dekretua ezarri zen, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena eta horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituena.

La posterior entrada en vigor de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción y la experiencia obtenida en los primeros años condujo a la sustitución del Decreto 305/2000 por el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro.

Azaroaren 11ko 182/2008 Dekretua onartu zenetik, zenbait gertakari izan dira, zeinen ondorioz beharrezkoa baita erregulazioa egokitzea eta testuinguru sozioekonomiko berrira egokitzea.

En el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, se han producido varios hechos que hacen necesaria una adecuación de la regulación, así como una adaptación al nuevo contexto socioeconómico.

Lehenengo eta behin, indarrean jarri zen abenduaren 23ko 18/2008 Legea, Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzekoa, lege honen bidez aldatu zena: azaroaren 24ko 4/2011 Legea, Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko Legea aldatzen duena. 18/2008 Legeak, laneratzeko eta gizarteratzeko programak eta zerbitzuak aipatzen zituenean, administrazio publikoek zailtasun bereziak dituzten pertsonak edo taldeak lan-merkatuan sartzeko neurriak hartzeko beharra jasotzen zuen.

En primer lugar, entró en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, modificada por la Ley 4/2011, 24 noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. La Ley 18/2008, al hacer referencia a los programas y servicios de incorporación laboral y de empleo orientados a la inclusión social, recogía la necesidad de que las administraciones públicas arbitrasen medidas para incorporar al mercado laboral a personas o grupos con especiales dificultades.

Abenduaren 22ko 14/2022 Legeak, Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemarenak, abenduaren 23ko 18/2008 Legea indargabetu zuen, eta gaur egun indarrean dago. Lege horrek onuradunen lan-aktibazioa bultzatzearen alde egiten jarraitzen du, euskal enpresen eta ekonomia solidarioaren inplikazioa bultzatuz bazterkeriaren aurkako borrokan.

La Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que derogó la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, y se encuentra vigente en la actualidad, sigue abogando por impulsar la activación laboral de las personas beneficiarias, favoreciendo la implicación de las empresas vascas y de la economía solidaria en la lucha contra la exclusión.

Bigarrenik, Euskal Autonomia Erkidegoak enplegu-politika aktiboen kudeaketa bere gain hartzean eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua abian jartzean, sakon eraldatu da enplegu-politika publikoen eta gizarteratze-politiken zerbitzura dagoen administrazio-antolamendua. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ardura da, besteak beste, enplegu-programak, enplegurako prestakuntza-programak eta autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko programak kudeatzea, bai eta gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboentzako enplegu-programa espezifikoak egitea ere.

En segundo lugar, la asunción por la Comunidad Autónoma de Euskadi de la gestión de las políticas activas de empleo y la puesta en marcha de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha determinado una profunda transformación de la organización administrativa al servicio de las políticas públicas de empleo y de inclusión social. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, así como la elaboración de programas de empleo específicos dirigidos a colectivos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral.

Horri dagokionez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prebentziozko ikuspegia eta ikuspegi prediktiboa du bere lanean, proaktibitatearen eta arreta goiztiarraren bidez, pertsonak jarriz bere jardueren erdigunean. Halaber, gizarte-bazterketako arriskuan dauden pertsonei beren ibilbideetan babesa eta laguntza emateko eginkizuna indartzeko erronkari egin behar dio aurre, profilen eta premien diagnostikoan eta estratifikazioan sakonduz, bai eta gizarteratzeko plan integratu eta pertsonalizatuen garapenean ere, arretaren pertsonalizazioan eta Ongizate Estatuaren beste sistema batzuekiko kasuistika konplexuen sektore arteko lanketan aurrera egin ahal izateko.

En este sentido, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo adopta un enfoque preventivo y predictivo en su acción a través de la proactividad y la atención temprana, con las personas en el centro de sus actuaciones. Se enfrenta al reto de reforzar el papel de apoyo y acompañamiento a las personas en situación de riesgo de exclusión social en sus itinerarios, profundizando en el diagnóstico y estratificación de perfiles y necesidades, así como en el desarrollo de planes integrados y personalizados de inclusión, que posibiliten avanzar en la personalización de la atención y en el abordaje intersectorial de casuísticas complejas con otros sistemas del Estado del Bienestar.

Hirugarrenik, aipatzekoa da Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legea indarrean jarri izana. Transferentzien Batzorde Mistoak, 2022ko martxoaren 16an egindako osoko bilkuran, erabaki zuen bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazio ez-kontributiboaren kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartzea (erabaki hori EHAAn eta BOEn argitaratu zen, 2022ko martxoaren 31n).

En tercer lugar, es relevante la entrada en vigor de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. En el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el día 16 de marzo de 2022 se adopta el Acuerdo de establecimiento del convenio para la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital, publicado en el BOPV y BOE el 31 de marzo de 2022.

Horretaz gain, Gizarte-ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legearen 5. artikuluan, laneratzeko enpresak gizarte-ekonomiako erakundearen eta Interes Ekonomiko Orokorreko Zerbitzuak ematen dituen erakundearen definizioen barruan sartzen dira.

Además de todo ello, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, incluye, en su artículo 5, a las empresas de inserción dentro tanto de la definición de entidad de economía social como de la de entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General.

Europako arauketak ere horrelako enpresen idiosinkrasia bereziari heltzen dio, eta, horretarako, Interes Ekonomiko Orokorreko Zerbitzuen (SIEG) minimis laguntzen 360/2012 Erregelamendua (EBAO 12/4/26) eta Batzordearen 2020/1474 Erregelamendua (EB), 2020ko urriaren 13koa, 360/2012 Erregelamendua (EB) aldatzen duena, aplikazio-aldiaren luzapenari eta krisian dauden enpresen aldi baterako salbuespenari dagokienez (EBAO 20/10/14).

La regulación europea aborda también la especial idiosincrasia de este tipo de empresas, y a tal efecto, se encuentra el Reglamento 360/2012 de minimis SIEG (DOUE 26-04-2012) y el Reglamento (UE) 2020/1474 de la Comisión de 13 de octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su período de aplicación y a una excepción temporal para empresas en crisis (DOUE 14-10-2020).

Beste alde batetik, baina, era berean, laneratzeko enpresen azken helburua bultzatzera eta sustatzera bideratutako neurri bereziak eskaintzeko beharrari helduz, Sektore publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legearen laugarren xedapen gehigarriak, kontratu erreserbatuei buruzkoak, organo eskudunei honako betebehar hau ezartzen die: gutxieneko erreserba-ehunekoak ezarriko dira zenbait kontratu edo kontratu horietako zenbait sorta adjudikatzeko prozeduretan parte hartzeko eskubidea laneratzeko enpresei erreserbatzeko.

En otro orden de cosas pero, igualmente abordando la necesidad de ofrecer medidas especiales, destinadas a impulsar y promover el fin último de las empresas de inserción, se encuentra la a Disposición Adicional Cuarta de Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, dedicada a los contratos reservados, recoge la obligación, por parte de los órganos competentes, de fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a empresas de inserción reguladas.

Beste arau-garapen batzuek urteetan zehar plazaratu dira gizarte-bazterketaren aurkako borrokaren arloan, besteak beste, 43/2015 Legea, urriaren 9koa, Gizarte-ekintzako hirugarren sektorearena, edo 385/2013 Dekretua, uztailaren 16koa, Gizarte-bazterkeria balioesteko tresna onartzen duena.

Otros desarrollos normativos han visto la luz a lo largo de los años en la esfera de la lucha contra la exclusión social como es la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, o el Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

Laugarrenik, prozedura-arloari dagokionez, urriaren 1eko 39/2015 Legera (Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) egokitu beharko da.

En cuarto lugar, en lo tocante al ámbito procedimental, será preciso adecuarse a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Azkenik, garrantzitsua eta beharrezkoa da urteetan zehar ikasitako ikasgaiak araudira helaraztea, baliagarriak izan daitezen lortu nahi diren helburuak betetzeko.

Por último, aunque no menos importante, es necesario trasladar las lecciones aprendidas a través de los años a la normativa con objeto de que esta sirva de manera más adecuada a los objetivos que persigue.

Azaldutakoaren ondorioz, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duten neurriak berrikusi eta egokitu behar dira, bai eta enpresa horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ere. Arau-proposamena euskal gizarteak dituen aldaketa sakonekin lerrokatzea da helburua, betiere Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren eredu berria eta Lanbideren eraldaketa begi-bistatik galdu gabe, lan-merkatu arruntera sartzeko zailtasunak dituzten edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.

Lo expuesto obliga a revisar y adaptar el conjunto de medidas que regulan la calificación de empresas de inserción, así como el procedimiento de acceso a las mismas y su registro. El fin es alinear la propuesta normativa a los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad vasca, sin perder en ningún momento de vista el nuevo modelo de Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión ni la transformación de Lanbide, con objeto de promover la inclusión social y laboral de aquellas personas en situación o riesgo de exclusión con dificultades para acceder al mercado laboral ordinario.

Aipatzekoa da, halaber, enplegu-politika publikoko horrelako ekimen batek nolako eragina duen gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren bilaketan. Enplegua, gure gizartean taxututa dagoen moduan, emantzipazio-eragile nabaria da, eta genero-rolek oraindik ere eremu askotan lanaren sexu-banaketan irauten duten heinean, arau honetan aurreikusitako gizarteratze eta laneratze berdinzaleak genero-rol tradizionalak eta horiei esleitzen zaizkien gizarte-arauak edo balioak gainditzen laguntzen du; izan ere, indarrean dirau maskulinoa eremu publikoarekin edo lan-eremuarekin eta femeninoa eremu pribatuarekin edo familia-eremuarekin lotzeko ikuspegi tradizionalak.

Hemos de mencionar también el impacto que tiene una iniciativa de política pública de empleo como esta en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. El empleo tal y como está configurado en nuestra sociedad es un claro vector de emancipación, y en la medida en que los roles de género todavía perviven en la división sexual del trabajo en muchos ámbitos, y en la visión tradicional de asociar lo masculino al ámbito público o laboral y lo femenino al ámbito privado o familiar, la inserción sociolaboral igualitaria prevista en esta norma contribuye a la superación de los roles de género tradicionales y de las normas sociales o valores que se atribuyen a los mismos.

Abiapuntu horrekin, dekretu hau egiteko oinarrizko irizpideak honako hauek izan dira: batetik, laneratzeko enpresa batek kontrata ditzakeen pertsonen kolektiboak zabaltzea, egoera ahulenean dauden pertsonen babesean sakonduz, eta, bestetik, gizarte-bazterketako egoerak egiaztatzeko prozesu eraginkorragoak eta arinagoak ezartzea, izapideak sinplifikatuz edo argituz eta Lanbide horren guztiaren erdigunean jarriz.

Con ese punto de partida, los criterios básicos que han guiado la elaboración de este Decreto radican, por un lado, en la ampliación de los colectivos de personas susceptibles de ser contratadas por una empresa de inserción, profundizando en la protección de las personas más desfavorecidas y, por otro, en el establecimiento de procesos de acreditación de las situaciones de exclusión social más eficientes y ágiles, simplificando o clarificando trámites y situando en el centro de todo ello a Lanbide.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun eta gero, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak proposatuta, eta 2023ko urriaren 31n egindako bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de octubre de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da, gizarte-bazterketaren aurkako eta gizarteratu eta laneratzeko politika publikoen esparruan, laneratzeko enpresen erregimen juridikoa arautzea, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratu eta laneratzeko agente aktibo gisa.

El presente Decreto tiene por objeto regular, en el marco de las políticas públicas contra la exclusión social y de inclusión socio-laboral, el régimen jurídico de las empresas de inserción como agentes activos para la inclusión socio-laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Helburu horiek betetzeko, dekretu honen edukiak honako xede hauek ditu:

Para el cumplimiento de estos objetivos, el contenido de este Decreto se extiende a:

a) Laneratzeko enpresek kalifikaziorako prozeduran bete behar dituzten eskakizunak, halakotzat kalifikatzeko prozedura eta kalifikazio horren ondoriozko betebeharrak arautzea.

a) Regular los requisitos que deban reunir las empresas de inserción, el procedimiento para su calificación como tales y las obligaciones derivadas de dicha calificación.

b) Laneratzeko enpresen erregistroaren funtzionamendu-arauak ezartzea.

b) Establecer las reglas de funcionamiento del registro de empresas de inserción.

c) Lan-merkatu arruntean sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak laneratzeko enpresetan sartzeko prozedura arautzea, bai eta horietan jarraitzeko araubidea ere.

c) Regular el procedimiento de acceso a las empresas de inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, así como el régimen de permanencia en las mismas.

2. artikulua.– Helburua.

Artículo 2.– Finalidad.

Laneratzeko enpresen helburua da gizarte-bazterketaren egoeran edo gizartetik baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak lan-merkatu arruntean integratzea. Laneratzeko enpresa kontratatzaileek langileei erraztasunak emango dizkiete prestakuntza eta orientazioa har dezaten, dekretu honetan ezartzen diren ekintzak eta neurriak kontuan hartzen dituen behin-behineko laneratze-prozesu baten bitartez.

La finalidad de las empresas de inserción es lograr la integración de las personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social en el mercado laboral ordinario. La empresa de inserción facilitará a las personas trabajadoras el acceso a la formación y a la orientación a través de un proceso o itinerario de inclusión que contemple las acciones y medidas que se establecen en este Decreto.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean dauden lantokiei aplikatuko zaie, beren laneratzeko enpresek lurralde honetan izan nahiz ez izan egoitza soziala.

El presente Decreto será de aplicación a los centros de trabajo que estén radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tengan o no su sede social en el mismo las empresas de inserción a las que pertenezcan.

4. artikulua.– Laneratzeko enpresaren kontzeptua eta kalifikatzeko baldintzak.

Artículo 4.– Concepto de empresa de inserción y requisitos para su calificación.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, laneratzeko enpresatzat hartuko dira ondasun edo zerbitzuen ekoizpen-egiturak, behar bezala kalifikatuak, helburutzat dutenak bazterketa-egoeran edo gizartetik baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak lan-merkatu arruntean sartzea, ikaskuntza-prozesu egoki baten bidez. Plan horietan, gizarte- eta lan-trebetasunak, oinarrizko prestakuntza, lan-kualifikazioa eta merkatuko ezagutzak jasoko dituzte, enplegagarritasun-baldintzak hobetzeko aukera emango dietenak, eta hurrengo apartatuan ezarritako baldintzak beteko dituzte.

1.– A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de empresas de inserción aquellas estructuras productivas de bienes o servicios, debidamente calificadas, que tengan como fin la incorporación al mercado laboral ordinario de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social través de planes personalizados de inclusión mediante un proceso de aprendizaje adecuado que contemple la consecución de habilidades sociales y laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado que les permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad, y cumplan los requisitos establecidos en el apartado siguiente.

2.– Laneratzeko enpresen kalifikazioa lortzeko baldintzak honako hauek izango dira:

2.– Los requisitos para obtener la calificación de empresas de inserción son los siguientes:

a) Merkataritza-sozietate, lan-sozietate edo kooperatiba-sozietate gisa eratzea.

a) Constituirse bajo la forma jurídica de sociedad mercantil, laboral o sociedad cooperativa.

b) Merkatuko edozein sektoretan ondasun-produkzioko edo zerbitzu-prestazioko jarduera ekonomiko zilegi bat garatzea.

b) Desarrollar una actividad económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios en cualquier sector del mercado.

c) Sozietatearen helburuaz bestelako jarduerarik ez egitea.

c) No realizar actividades distintas a las de su objeto social.

d) Beren helburu sozialaren xede gisa edukitzea lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten eta bazterketa-egoeran edo gizartetik baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea.

d) Contemplar, como fin de su objeto social, la inclusión sociolaboral de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social que presentan especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

e) Bere nortasun juridikoari dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta egotea.

e) Encontrarse debidamente inscrita en el registro correspondiente a su personalidad jurídica.

f) 5. artikuluan aipatutako erakunde sustatzaile batek edo batzuek sustatu eta partaidetzea, 2. apartatuan aurreikusitako partaidetza-mailarekin.

f) Estar promovida y participada por una o varias entidades promotoras a las que se refiere el artículo 5, con el nivel de participación previsto en su apartado 2.

g) Estatutuetan jasotzea ekitaldi ekonomiko bakoitzean lortutako soberakin erabilgarriak aplikatuko zaizkiela, laneratzeko enpresak arautzen dituen Estatuko araudiak zehazten duen ehunekoan, ekoizpen- eta laneratze-egiturak hobetzeari edo handitzeari, edo laneratzeko enpresaren funts propioak handitzeari, eta ez dela inola ere mozkinik banatu beharko.

g) Contemplar en sus estatutos que los posibles excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio económico se aplicarán, en el porcentaje que determine la normativa estatal reguladora de las empresas de inserción, a la mejora o ampliación de las estructuras productivas y de inserción, o a incrementar los fondos propios de la empresa de inserción, no debiendo producirse en ningún caso reparto de beneficios.

h) Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetatik eratorritako konpromisoak betetzeko behar diren bitartekoak izatea, bai norberarenak, bai erakunde sustatzaileenak.

h) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserción sociolaboral, bien sean propios o pertenezcan a sus entidades promotoras.

5. artikulua.– Erakunde sustatzaileak.

Artículo 5.– Entidades promotoras.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, erakunde sustatzailetzat hartuko dira irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko edo pribatuak –elkarteak, fundazioak, kooperatibak, kooperatiben federazioak edo gizarte-ekonomiako beste erakunde batzuk barne–, baldin eta haien helburu eta helburu soziala gizarte-bazterketako egoeran edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzea eta laneratzea bada, betiere laneratzeko enpresen eraketa sustatzen badute eta horietan hurrengo atalean ezarritako gutxieneko ehunekoetan parte hartzen badute.

1.– A los efectos del presente Decreto, serán consideradas entidades promotoras las entidades públicas o privadas, incluidas las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, las federaciones de cooperativas, u otras entidades de la economía social, todas ellas sin fin lucrativo, cuyo objeto y finalidad social tenga como fin la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social, cuando promuevan la constitución de empresas de inserción y participen en ellas en los porcentajes mínimos establecidos en el apartado siguiente.

2.– Erakunde sustatzaileek gutxienez kapital sozialaren % 51ko partaidetza izan beharko dute merkataritza-sozietate diren laneratzeko enpresetan. Kooperatiba-sozietateen eta lan-sozietateen kasuan, kide laguntzaileei edo bazkideei aplikagarriak zaizkien legerietan jasotako gehieneko mugen barruan kokatu beharko da partaidetza.

2.– La participación mínima necesaria de las entidades promotoras en las empresas de inserción que revistan forma de sociedad mercantil será del 51 % del capital social. En el caso de sociedades cooperativas y sociedades laborales, dicha participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las respectivas legislaciones de aplicación a las personas socias colaboradoras o asociadas.

3.– Halaber, erakunde sustatzaileek egiaztatu beharko dute betetzen dituztela laneratzeko enpresak arautzen dituen Estatuko araudian aurreikusitako beste baldintza batzuk.

3.– Asimismo, las entidades promotoras deberán acreditar el cumplimiento de aquellos otros requisitos que se prevean en la normativa estatal reguladora de las empresas de inserción.

6. artikulua.– Laneratzeko enpresa batek kontratatu ditzakeen pertsonak.

Artículo 6.– Personas susceptibles de ser contratadas por una empresa de inserción.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, gizarteratu eta laneratzeko prozesu bat hasteko asmoz laneratzeko enpresa batean sartu ahal izango dira gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden pertsonak, baldin eta Jarduerako akordio pertsonala sinatu badute eta honako egoera hauetakoren batean badaude:

1.– A los efectos del presente Decreto se considerarán personas susceptibles de incorporarse a una empresa de inserción con objeto de iniciar un proceso de inclusión socio-laboral, las personas en situación o en riesgo de exclusión social inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no ocupadas, que hayan suscrito un Acuerdo Personal de Actividad, y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) edo Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren (BGD) titularrak eta bizikidetza-unitatearen onuradunak.

a) Personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV) así como las personas beneficiarias de la unidad de convivencia.

b) Gainerako baldintzak beteta, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) edo Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (BGD) jaso ezin duten pertsonak, eskatzen den bizileku- edo erroldatze-aldia ez betetzeagatik, bizikidetza-unitatea ez eratzeagatik edo adinaren baldintza ez betetzeagatik.

b) Personas que, cumpliendo el resto de requisitos, no puedan acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o al Ingreso Mínimo Vital (IMV) por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, por falta de constitución de la unidad de convivencia o por no cumplir el requisito de edad.

c) Hamasei urtetik gorako eta hogeita hamarretik beherako gazteak, adingabeak babesteko erakundeetan ibili direnak.

c) Personas jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

d) Drogazaletasuneko arazoak dituzten edo bestelako mendekotasun-arazoak dituzten eta errehabilitazioko edo gizarteratzeko prozesuan dauden pertsonak.

d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

e) Baldintzapeko askatasunean dauden pertsonak eta preso ohiak, bai eta beren espetxe-egoeragatik enplegu bat eskura dezaketen eta beren lan-harremana uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan (horren bidez, espetxeetako lantegietan lan-jarduerak egiten dituzten presoen lan-harreman berezia eta gizartearentzako lanak egin behar dituztenen Gizarte Segurantzaren babesa arautzen dira) araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan ez duten presoak ere.

e) Personas liberadas condicionales y ex reclusas, así como personas internas en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

f) Preso adingabeak, adingabeen zigor-erantzukizuna arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan daudenak, baldin eta beren egoeragatik enplegu bat eskura badezakete eta haien lan-harremana uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuak onartutako adierazitako Legearen Araudiaren 53.4 artikuluak adierazten duen lan-harreman berezien aplikazio-eremuaren barruan ez badago, bai eta zaintzapeko askatasuneko egoeran daudenak eta preso ohiak ere.

f) Personas menores internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como las que se encuentran en situación de libertad vigilada y las ex internas.

g) Indarkeria matxistaren edo emakumearen aurkako edozein indarkeria motaren biktima diren emakumeak, baldin eta laguntza espezifikoak jasotzen badituzte edo lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak badituzte, harrera-baliabide espezifikoetatik etortzeagatik edo bestelako arrazoiren batengatik.

g) Mujeres víctimas de violencia machista o de cualquier tipo de violencia contra la mujer que sean perceptoras de ayudas específicas o que se encuentren en especiales dificultades de acceso al mercado laboral, por proceder de recursos específicos de acogida u otra circunstancia.

h) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotako ostatu-zerbitzuetatik datozen pertsonak.

h) Personas procedentes de servicios de alojamiento contemplados en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

i) Gizarteratzeko prozesu edo ibilbide bat egiten ari diren pertsonak, Lehen Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuek eta Bigarren Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuek bideratutako laneratu aurreko programetatik edo lanerako orientazio- eta prestakuntza-programetatik datozenak.

i) Personas que estén siguiendo un proceso o itinerario de inclusión procedentes de programas prelaborales u ocupacionales de orientación y formación derivados por los Servicios Sociales de Atención Primaria y Servicios Sociales de Atención Secundaria.

j) Laneratzeko enpresak arautzen dituen Estatuko araudian zehaztutako gizarte-bazterkeriako beste egoera batzuetan dauden pertsonak.

j) Personas que se encuentren en otras situaciones de exclusión social determinadas en la normativa estatal reguladora de las empresas de inserción.

k) Beste kalteberatasun-faktore batzuen eraginpean dauden pertsonak.

k) Personas expuestas a otros factores de vulnerabilidad.

2.– Era berean, gizarteratze- eta laneratze-prozesu bati ekiteko asmoz laneratzeko enpresa batean sartzeko moduko pertsonatzat hartuko dira errotze sozialeko arrazoiengatik aldi baterako bizileku-baimenaren ebazpena duten eta enplegu-eskaerarik ez duten atzerritarrak, ebazpen hori laneratzeko enpresan Gizarte Segurantzan alta emateko aurreikusitako dataren aurreko hilabetean eman bada, Europar Batasunekoak ez diren langile atzerritarrak Enplegu Zerbitzu Publikoetan eta Enplegu Agentzietan inskribatzea arautzen duen azaroaren 22ko TAS/3698/2006 Aginduaren 7. artikuluan eta Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren 124.2 eta 128.6 artikuluetan xedatutakoaren arabera, 2/2009 Lege Organikoak aldatu ondoren.

2.– Igualmente, se considerará personas susceptibles de incorporarse a una empresa de inserción con objeto de iniciar un proceso de inclusión socio-laboral, las personas extranjeras sin demanda de empleo que cuenten con una resolución de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social emitida en el mes anterior a la fecha prevista de alta en seguridad social en la empresa de inserción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden TAS/3698/2006, de 22 noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación y en el artículo 124.2 y 128.6 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Era berean, gizarteratzeko eta laneratzeko prozesu bati ekiteko asmoz laneratzeko enpresa batean sartzeko moduko pertsonatzat hartuko dira enplegu-eskaerarik ez duten atzerritarrak, baldin eta prestakuntzarako errotze-arrazoiengatik aldi baterako bizileku-baimenaren ebazpena badute, behin prestakuntza-aldia amaituta, uztailaren 26ko 629/2022 Errege Dekretuaren arabera (629/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena).

Asimismo, se considerará personas susceptibles de incorporarse a una empresa de inserción con objeto de iniciar un proceso de inclusión socio-laboral las personas extranjeras sin demanda de empleo que cuenten con una resolución de autorización de residencia temporal por razones de arraigo para la formación, una vez completado el periodo formativo, en virtud del Real Decreto 629/2022 de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

7. artikulua.– Laneratzeko enpresa batek kontratatu ditzakeen pertsonen egoera egiaztatzea.

Artículo 7.– Acreditación de la situación de las personas susceptibles de ser contratadas por una empresa de inserción.

1.– Kasu bakoitzean eskumena duten zerbitzu publikoek egiaztatuko dituzte aurreko artikuluaren 1. apartatuan aipatzen diren egoerak:

1.– La acreditación de las situaciones a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, se realizará por los servicios públicos competentes en cada caso:

– a), b) eta g) letretan aipatzen diren pertsonentzat, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egingo du egiaztapena, ofizioz.

a) Para las personas a las que se refieren las letras a), b) y g), la acreditación se realizara de oficio por Lanbide-Servicio de Vasco de Empleo.

– c) eta d) letretan aipatzen diren pertsonentzat, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eskariz egingo da egiaztapena, foru-aldundiko gizarte-zerbitzu eskudunek emandako txosten baten bidez, horretarako ezarritako eredua erabilita.

b) Para las personas a las que se refieren las letras c) y d), la acreditación se realizará, a solicitud de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de informe emitido por los servicios sociales competentes de la Diputación Foral, mediante modelo establecido al efecto.

– e) letran aipatzen diren pertsonei dagokienez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eskariz egingo da egiaztapena, espetxe arloko zerbitzu eskudunek emandako txosten baten bidez, horretarako ezarritako eredua erabilita.

c) Para las personas a las que se refiere la letra e), la acreditación se realizará, a solicitud de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de informe emitido por los servicios competentes en materia de Instituciones Penitenciarias, mediante modelo establecido al efecto.

– f) letran aipatzen diren pertsonen kasuan, egiaztapena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eskariz, gazte-justiziaren arloan eskumena duten zerbitzuek emandako txosten baten bidez egingo da, horretarako ezarritako eredua erabilita.

d) Para las personas a las que se refiere la letra f), la acreditación se realizará, a solicitud de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante informe emitido por los servicios competentes en materia de Justicia Juvenil, a través de modelo establecido al efecto.

– h) eta i) letretan aipatzen diren pertsonei dagokienez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskatuta egingo da egiaztapena, Lehen Mailako eta Bigarren Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuetako gizarte-zerbitzu eskudunek emandako txostenaren bidez, horretarako ezarritako eredua erabilita.

e) Para las personas a las que se refieren las letras h) e i), la acreditación se realizará, a solicitud de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de informe emitido por los servicios sociales competentes de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Atención Secundaria, mediante modelo establecido al efecto.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak foru-aldundietako, espetxeetako eta gazte-justiziako zerbitzu eskudunekin adostuko ditu aurreko apartatuko b), c), d) eta e) letretan aipatzen diren ereduen forma eta edukia.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo acordará con los servicios competentes de las Diputaciones Forales, Instituciones Penitenciarias y Justicia Juvenil, la forma y el contenido de los modelos a los que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado anterior.

3.– Inor 6.2 artikuluan adierazitako taldekoa dela egiaztatzeko, errotze sozialaren edo prestakuntzarako errotzearen ondoriozko aldi baterako bizileku-baimenaren ebazpena aurkeztu beharko da, artikulu horretan jasotako baldintzetan.

3.– La pertenencia al colectivo indicado en el artículo 6.2 se acreditará con la propia resolución de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social, o de arraigo para la formación, en los términos recogidos en dicho artículo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LANERATZEKO ENPRESEN KALIFIKAZIOA
CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

8. artikulua.– Kalifikatzea.

Artículo 8.– Acto de calificación.

Kalifikazioaren bitartez, dekretu honen 4. artikuluan adierazitako erakundeak laneratzeko enpresa bihurtzen dira, laneratze arloko eskumena duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Zuzendaritzak emandako ebazpen arrazoituaren ondorioz, betiere dekretu honetan ezarritako baldintzak bete direla egiaztatu ondoren.

La calificación es el acto por el que una entidad de las indicadas en el artículo 4, adquiere la condición de empresa de inserción en virtud de resolución motivada de la Dirección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo competente en materia de inclusión, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto.

9. artikulua.– Kalifikazio-prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de calificación.

1.– Laneratzeko enpresaren kalifikazioa lortzeko, erakunde interesdunek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan aurkeztu beharko dute eskabidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa eta horra iristeko, esteka bat egongo da Lanbideren web-orrian: https://www.lanbide.euskadi.eus Erakunde interesdunek administrazio-prozeduraren informazio-fitxa eskuratu ahal izango dute, non eskuragarri baitaude izapidetzeko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak, hemen: https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/erregistroa/laneratze-enpresen-kalifikazioa/ Eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/ Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu ahalko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak Honako helbide honetan daude eskuragarri Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikaziorako eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/.

1.– Para obtener la calificación de empresa de inserción, las entidades interesadas deberán presentar su solicitud a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la que se accederá desde: https://www.euskadi.eus/sede y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide: https://www.lanbide.euskadi.eus Las entidades interesadas podrán acceder a la ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, en https://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/registro/calificacion-de-las-empresas-de-insercion/ Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta Igualmente, se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos.

2.– Eskabidearekin batera, erakunde interesdunek aurkeztu beharko dute, batetik, justifikazio-memoria bat, 4. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituztela justifikatzeko, eta, bestetik, hori egiaztatzen duen dokumentazioa. Gainera, enpresa-proiektuaren bideragarritasun tekniko eta finantzarioari buruzko azterlan ekonomikoa aurkeztu beharko du, honako hauek zehaztuta: ekoizpenaren alderdi teknikoak, merkatuaren azterketa, merkaturatzea, inbertsio-plana eta finantzaketa-plana, baita giza baliabideen plana ere, langile kopurua eta laneratzeko lanpostuak zehaztuta.

2.– Junto con la solicitud, las entidades interesadas deberán presentar una memoria justificativa que fundamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 así como la documentación que lo acredite. Además, deberá presentar un estudio económico sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto empresarial detallando aspectos técnicos de producción, análisis del mercado, comercialización, plan de inversiones y plan de financiación, así como el plan de recursos humanos especificando el número de trabajadores y los puestos de inserción.

3.– Eskabidea oso-osorik betetzen ez bada edo nahitaezko dokumentazioarekin aurkezten ez bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 10 eguneko epea emango dio erakundeari akatsa zuzendu dezan edo nahitaez aurkeztu beharreko agiriak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio, agindutakoa bete ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko dela. Kasu horretan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ukatzeari buruzko ebazpen espresua eman beharra dauka, administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearen legerian xedatutakoa betez.

3.– Si la solicitud no se cumplimentara en todos sus términos o no se acompañara de la documentación preceptiva, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, requerirá a la entidad para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, estando obligado Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a dictar resolución expresa sobre este desistimiento, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

4.– Eskabidea aurkeztuta, eta, hala badagokio, zuzenduta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz erabakiko du espedientea hobeto zehaztu, ezagutu eta ebazteko beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen dituen instrukzio-egintza, froga-praktika edo txosten-eskaera guztiak egitea.

4.– Presentada y, en su caso, subsanada la solicitud, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

5.– Espedientea izapidetuta eta ebazpen-proposamena idatzi aurretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hala jakinaraziko dio erakunde eskatzaileari, 10 eguneko epean egoki iritzitako alegazioak egin eta dokumentuak eta justifikazioak aurkez ditzan, betiere prozeduran jasota badaude edo ebazpenean kontuan hartu badira interesdunak adierazitakoez bestelako egitateak, alegazioak edo frogak.

5.– Instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo lo pondrá de manifiesto a la entidad solicitante a fin de que, en el plazo de 10 días, formule cuantas alegaciones y presente cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes, siempre y cuando figuraran en el procedimiento o hubieran sido tenidos en cuenta en la resolución, hechos, alegaciones o pruebas diferentes a los aducidos por la parte interesada.

6.– Gizarteratze-arloko eskumena duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendaritzak ebazpen bidez emango du laneratzeko enpresaren kalifikazioa edo kalifikazioa ukatuko. Ebazpena baiezkoa bada, duen datatik aurrera izango ditu ondorioak, eta erakundea Laneratzeko Enpresen Erregistroan inskribatzea erabakiko du.

6.– La calificación de empresa de inserción, o su denegación, se realizará mediante resolución de la Dirección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo competente en materia de inclusión. En caso de resolución estimatoria, esta surtirá efectos desde su fecha y acordará la inscripción de la entidad en el Registro de Empresas de Inserción.

7.– Kalifikazioari buruzko ebazpena hartzeko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten den egunetik aurrera. Epe hori igarota esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, aurkeztutako eskabidea baietsi egin dela ulertuko da.

7.– El plazo máximo para adoptar y notificar la resolución sobre la calificación será de 6 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud presentada.

10. artikulua.– Kalifikazioaren ondoreak.

Artículo 10.– Efectos de la calificación.

1.– Kalifikazioa lortzen duten laneratzeko enpresek «Laneratzeko Enpresa» hitzak edo «LE» laburdura gehitu ahal izango dizkiote beren izenari.

1.– Las empresas de inserción que obtengan la calificación podrán incluir en su denominación las palabras «Empresa de Inserción» o su abreviatura «EI».

2.– Laneratzeko enpresaren kalifikazioa lor dezakeen sozietateren batek kalifikazio hori lortzea ez da sozietate-aldaketatzat hartuko.

2.– La obtención de la calificación de empresa de inserción, por una de las sociedades susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerará transformación societaria.

11. artikulua.– Kalifikazioaren ondoriozko betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones derivadas de la calificación.

1.– Laneratzeko enpresaren kalifikazioa lortzeak honako betebehar hauek eragingo ditu, eta haiek betetzen direla egiaztatu beharko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan:

1.– La concesión de la calificación de empresa de inserción conllevará las siguientes obligaciones cuyo cumplimiento se deberá acreditar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Urteko zenbaketan, kalifikatzen direnetik, laneratzeko prozesuan dauden lanpostuen % 30 mantentzea, kontratazio-modalitatea edozein dela ere, jardueraren lehen hiru urteetan, eta plantilla osoaren % 50, gutxienez, laugarren urtetik aurrera; haien kopurua ezin izango da bi baino txikiagoa izan.

a) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el 30 % durante los primeros tres años de actividad y de al menos el 50 % del total de la plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos.

Urteko kopurua mantentze aldera, kontratatutako langileen datuak bilduko dira, sexuaren arabera bereizita.

A efectos del mantenimiento del cómputo anual, se recogerán los datos de las personas trabajadoras contratadas desagregados por sexo.

Nolanahi ere, laneratzen laguntzeko teknikariak kalkulu horretatik kanpo geratuko dira, eta ez dira plantillaren zati gisa zenbatuko ondorio horietarako.

En cualquier caso, el personal técnico de acompañamiento a la inserción se excluirá de dicho cálculo, no computándose como parte de la plantilla a estos efectos.

Era berean, kopuru horretatik kanpo geratuko dira honako langile hauek:

Igualmente, quedarán excluidas del citado cómputo las personas trabajadoras:

1) Hitzarmen kolektibo bidez ezarritako lan-subrogazioaren ondorioz sartu direnak.

1) incorporadas como consecuencia de subrogación laboral impuesta por convenio colectivo.

2) Administrazio publikoek finantzatutako enplegu-programen babesean kontratatu direnak, laneratzeko eta gizarteratzeko ibilbide pertsonalizatuetan parte hartzen duten pertsonen lanpostuak sortu edo haiei eustearren berariaz laneratzeko enpresetara bideratutakoez bestelakoak.

2) contratadas al amparo de programas de empleo financiados por las administraciones públicas, diferentes de aquellos destinados con carácter específico a las empresas de inserción para la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo de personas participantes en itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral.

3) Laneratzeko prozesuan dauden langileak ordezteko kontratatutakoak, lan-harremana etenda dagoen bitartean eta lanpostua gordeta.

3) contratadas para sustituir a personas trabajadoras en proceso de inserción durante los periodos de suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo.

Kooperatiba-sozietateen eta lan-sozietateen kasuan, ehuneko hori aplikatzeko, besteren kontura lan egiten duten langileak eta bazkide langileak edo laneko bazkideak hartuko dira kontuan.

En el caso de las sociedades cooperativas y sociedades laborales, el mencionado porcentaje se aplicará computando personas trabajadoras por cuenta ajena, así como socias trabajadoras o socias de trabajo.

Kopuru horren ondorioetarako, laneratzeko lanpostuek izaera horri eutsiko diote, bitartekoen kontratu arrunta sinatu duten langileek aldi baterako betetzen badituzte ere.

A efectos del citado cómputo, los puestos de inserción mantendrán su naturaleza de tales aún en el caso de hallarse temporalmente cubiertos por personas trabajadoras que hayan suscrito un contrato ordinario de interinidad.

Bai laneratzeko enpresa berregituratzea dakarten prozesuetan –baldin eta plantillaren egiturari nabarmen eragiten badiote–, bai eta enpresen arteko xurgatze-prozesuan ere, baimena emango da, salbuespen gisa, xurgatze-prozesuaren lehenengo hiru urteetan gutxienez % 40ri eusteko.

En procesos que conlleven reestructuración de la empresa de inserción que afecten de manera significativa a la estructura de la plantilla, como en el proceso de absorción entre empresas, se permitirá de manera excepcional mantener un porcentaje mínimo del 40 % durante los tres primeros años desde el proceso absorción.

b) Langileak laneratzeko enpresan sartzeko baliatutako kontratazio motaren edo gizarte-lotura motaren arabera dagokion lan-erregimenari egokitzea.

b) Ajustarse al régimen laboral que corresponda atendiendo al tipo de contratación o de vínculo social por el que se produce la incorporación de las personas trabajadoras a la empresa de inserción.

c) Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetatik eratorritako konpromisoak betetzeko beharrezkoak diren baliabideak mantentzea, bai eta gizarteratze-prozesuan dauden langileei 20. artikuluan zerrendatzen diren laguntza-neurri pertsonalizatuak ematea ere.

c) Mantener los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserción sociolaboral, así como proporcionar al personal en proceso de inserción las medidas personalizadas de apoyo que se enumeran en el artículo 20.

d) Ekitaldi bakoitzean lortutako soberakin erabilgarriak aplikatzea, laneratzeko enpresak arautzen dituen Estatuko araudiak zehaztutako ehunekoan, haien produkzio-egiturak hobetzeari edo handitzeari, gizarteratzearekin eta laneratzearekin lotutako jarduerak sustatzeari edo laneratzeko enpresaren funts propioak handitzeari, eta ez da inola ere mozkinik banatu behar.

d) Aplicar los excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio, en el porcentaje que determine la normativa estatal reguladora de las empresas de inserción, a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas o a la promoción de actividades relacionadas con la inserción sociolaboral, o a incrementar los fondos propios de la empresa de inserción, no debiendo producirse en ningún caso reparto de beneficios.

e) Urtean auditoria bat egitea, batez beste 50 langile baino gehiago dituztenean edo 1.000.000 eurotik gorako fakturazioa dutenean.

e) Realizar una auditoría con carácter anual, cuando su plantilla media total sea de más de 50 personas o su facturación supere 1.000.000 de euros.

2.– Kalifikazioa lortu duen laneratzeko enpresak dokumentazio hau egin eta aurkeztu beharko du urtero Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, telematikoki:

2.– La empresa de inserción que haya obtenido la calificación habrá de elaborar y presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con carácter anual y de forma telemática, la siguiente documentación:

a) Datorren urterako aurreikusitako jardueren plana eta horien gutxi gorabeherako aurrekontua.

a) El plan de las actividades previstas para el año entrante y el presupuesto estimativo de las mismas.

b) Aurreko urtean egindako esku-hartzeen eta jardueren memoria deskribatzailea eta ebaluaziokoa.

b) Una memoria, descriptiva y de evaluación, de las intervenciones y actividades realizadas durante el año precedente.

c) Itxitako ekitaldiari dagozkion urteko kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontua eta memoria ekonomikoa) eta kudeaketa-txostena, ekitaldia itxi eta 90 eguneko epean.

c) Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria Económica) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado, en un plazo de 90 días desde el cierre del mismo.

d) Enpresaren jardueraren balantze sozial bat aurkeztea urtero. Balantze horretan honako hauek jasoko dira: memoria ekonomikoa eta soziala, lan-merkatu arruntean sartzeko maila eta plantillaren osaera, egindako laneratze-lanei buruzko informazioa eta hurrengo ekitaldirako aurreikuspenak, datuak sexuaren arabera bereizita.

d) Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que incluya la memoria económica y social, el grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la composición de la plantilla, la información sobre las tareas de inserción realizadas y las previsiones para el próximo ejercicio, con los datos desagregados por sexo.

3.– Kalifikazioa lortzeak, halaber, honako betebehar hauek ekarriko dizkio laneratzeko enpresari:

3.– La obtención de la calificación conlleva, igualmente, la obligación de la empresa de inserción de:

a) Kalifikazioari eragiten dioten estatutu-aldaketen egiaztagiriak aurkeztea, telematikoki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, 10 eguneko epean, haren forma juridikoari dagokion erregistroan inskribatzen denetik aurrera.

a) Presentar de forma telemática, ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en un plazo de 10 días a contar de su inscripción en el Registro correspondiente a su forma jurídica, la documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que afecten a su calificación.

b) Langileen artean egindako aldaketa kuantitatiboak eta kualitatiboak telematikoki jakinaraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, bai eta aldaketa horiek laneratze-prozesuetan dituzten ondorioak ere, aldaketak egiten diren unean.

b) Comunicar de forma telemática, ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el momento en el que se produzcan, las modificaciones cuantitativas y cualitativas en la plantilla del personal y la forma, en la que, en su caso, afecten a los procesos de inserción.

4.– Kalifikazioa lortzeak berekin dakar, halaber, laneratzeko enpresak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari eta gizarteratze-prozesuetan parte hartzen duten gizarte-zerbitzuei lankidetza egokia emateko betebeharra, prozesu horien jarraipena ondo egin ahal izateko.

4.– La obtención de la calificación conlleva, igualmente, la obligación de la empresa de inserción de prestar adecuada colaboración a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y a los Servicios Sociales que participen en los procesos de inserción, a fin de facilitar el oportuno seguimiento de los mismos.

12. artikulua.– Kalifikazioa galtzea.

Artículo 12.– Pérdida de la calificación.

Laneratzeko enpresek kalifikazio hori galduko dute, honako zirkunstantzia hauetariko bat gertatzen denean:

Las empresas de inserción perderán tal calificación cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) Kalifikaziorako eskatzen diren betekizunetariko bat ez betetzea, edo kalifikazioaren ondoriozko betebeharren bat ez betetzea.

a) Incumplimiento sobrevenido de alguno de los requisitos exigidos para su calificación o de alguna de las obligaciones derivadas de la misma.

b) Enpresa kalifikatuaren baldintza erabiltzea deklaratuez bestelako ekintza edo helburuetarako.

b) Utilización de la condición de empresa calificada para acciones o fines distintos de los declarados.

c) Jarduerarik eza urtebetetik gora.

c) Falta de actividad durante más de un año.

d) Beste izaera bateko sozietate bihurtzea, betiere sozietate berriak laneratzeko enpresa izateko kalifikazioa eskatzeko duen eskubidea alde batera utzi gabe.

d) Transformación en una sociedad de otra naturaleza, sin perjuicio del derecho que tenga la nueva sociedad a solicitar la calificación como empresa de inserción.

e) Sozietate berri bat eratzea, baita izaera berekoa bada ere, aurretiaz zeuden bi sozietate edo gehiago bat eginda, betiere sozietate berriak laneratzeko enpresaren kalifikazioa eskatzeko duen eskubidea alde batera utzi gabe.

e) Constitución de una nueva sociedad, aunque sea de la misma naturaleza, por fusión de dos o más preexistentes, sin perjuicio del derecho que tenga la nueva sociedad a solicitar la calificación de empresa de inserción.

f) Sozietate bat edo batzuk sortzen badira lehendik zegoen bat banatzearen ondorioz, betiere banandutako sozietateek laneratzeko enpresaren kalifikazioa eskatzeko duten eskubidea alde batera utzi gabe.

f) Creación de una o más sociedades por segregación de una preexistente, sin perjuicio del derecho de las sociedades segregadas a solicitar la calificación como empresa de inserción.

13. artikulua.– Kalifikazioa galtzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento para la pérdida de la calificación.

1.– Kalifikazioa galtzeko prozedura ofizioz edo alderdi batek eskatuta hasi ahal izango da.

1.– El procedimiento para la pérdida de la calificación podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz hasiko du kalifikazioa galtzeko prozedura, baldin eta 12. artikuluan zehaztutako arrazoiren bat dagoela egiaztatzen badu. Horretarako, administrazio publikoen prozedura erkidearen legerian ezarritakoa beteko da. Bereziki, alderdi interesdunaren prozeduran alegazioak egiteko eta entzunaldia emateko eskubideari buruz xedatutakoa hartuko da kontuan..

2.– Si Lanbide-Servicio Vasco de Empleo constatara la concurrencia de alguna de las causas definidas en el artículo 12, iniciará de oficio el procedimiento para la pérdida de la calificación, para lo cual se estará a lo establecido en la legislación de procedimiento común de las administraciones públicas. En particular, se estará a los dispuesto en lo referente al derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento de la parte interesada.

3.– Kalifikazioa alderdi batek eskatuta galtzen bada, Laneratzeko Enpresen Erregistroan ezerezteko eskaera telematikoaren bidez hasiko da, horretarako ezarritako eredua erabiliz.

3.– Si la pérdida de la calificación se produjera a instancia de parte, esta se iniciará mediante solicitud telemática de cancelación en el Registro de Empresas de Inserción, a través de modelo establecido al efecto.

4.– Laneratzeko enpresa gisa deskalifikatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan gizarteratze-arloko eskumena duen zuzendaritzak ebazpen bat emango du, ofizioz deskalifikatzen bada, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak nahitaezko txostena egin ondoren.

4.– La descalificación como empresa de inserción se realizará mediante resolución de la Dirección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo competente en materia de inclusión, en el caso de descalificación de oficio, previo informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

5.– Deskalifikazioak, administrazio-bidean irmoa denean, ofizioz eragingo du erregistroan baja ematea, eta ez du ekarriko sozietatea desegitea. Hala ere, berehala utzi beharko zaio bere izendapenean «laneratzeko enpresa» hitzak edo «LE» haien laburdura erabiltzeari

5.– La descalificación, una vez firme en vía administrativa, surtirá de oficio efecto de baja registral y no implicará la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que deba inmediatamente cesar la utilización en su denominación de las palabras «empresa de inserción» o su abreviatura «E.I.».

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
LANERATZEKO ENPRESEN ERREGISTROA
REGISTRO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

14. artikulua.– Laneratzeko Enpresen Erregistroa eta erregistro-ziurtapenari lotutako informazioa.

Artículo 14.– Registro de Empresas de Inserción e información sujeta a constancia registral.

Laneratzeko Enpresen Erregistroa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan adskribatuta dago, eta bere helburua izango da laneratzeko enpresen kalifikazioa lortu duten enpresak erregistratzea.

El Registro de Empresas de Inserción, se adscribe a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y tendrá por objeto la inscripción de las empresas que hayan obtenido la calificación de empresa de inserción.

15. artikulua.– Erregistroaren egitura.

Artículo 15.– Estructura registral.

1.– Laneratzeko Enpresen Erregistroa honako bi atal hauetan egituratzen da:

1.– El Registro de Empresas de Inserción se estructura en dos secciones diferenciadas:

a) Merkataritza-sozietateen atala.

a) Sección de sociedades mercantiles.

b) Gizarte-ekonomiako sozietateen atala.

b) Sección de sociedades de economía social.

2.– Bi ataletan, honako datu hauek jasoko dira: erregistro-zenbakia, erakundearen izena, forma juridikoa, enpresaren helbide soziala eta lantokien helbidea, identifikazio fiskala, helburu soziala, jarduera ekonomikoaren sektorea, laneratzeko lanpostuen kopurua eta plantillako lanpostuen kopurua, langile horien kontratu motak, erakunde sustatzaileen izen soziala, identifikazio fiskala eta kapital sozialean duten partaidetza, eta kalifikazioaren ebazpen-data.

2.– En ambas secciones se anotarán el número de registro, la denominación de la entidad, su forma jurídica, el domicilio social de la empresa y el domicilio de sus centros de trabajo, su identificación fiscal, el objeto social, el sector de actividad económica, el número de puestos de inserción y el número de puestos de plantilla, los tipos de contratos respectivos, la razón social de las entidades promotoras, su identificación fiscal y su participación en el capital social, y la fecha de resolución de la calificación.

3.– Laneratzeko Enpresen Erregistroak artxibo batean gordeko ditu erregistro-idazpenen oinarrian dagoen edukiaren agiriak, bai eta dokumentazio osagarria ere, kalifikaziorako eskumena duen Administrazioak egiaztatua.

3.– El Registro de Empresas de Inserción conservará en un archivo los documentos sobre cuyo contenido se basan los asientos registrales, así como la documentación complementaria verificada por la Administración competente para la calificación.

16. artikulua.– Erregistroan inskribatzearen ondorioak.

Artículo 16.– Efectos de la inscripción registral.

1.– Erregistroan inskribatzearen ondorioz, bildutako datuak jendaurrean jarriko dira.

1.– La inscripción registral producirá el efecto de la publicidad de los datos consignados.

2.– Inskribatzeak ez ditu erakunde kalifikatuen eratze-ondorioak izango, eta, beraz, jaso dituen egintzak eta datuak gordetzeko eskubidea emango die bakarrik.

2.– La inscripción no tendrá efectos constitutivos de las entidades calificadas, no confiriéndoles más derechos que la constancia de los actos y datos de los que trae causa.

3.– Erregistroan inskribatzea ezinbesteko aldez aurreko baldintza izango da laneratzeko enpresa batentzat, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere eskumenen eremuan egiten dituen sustapen-neurriak eta dirulaguntzako programak eskuratu ahal izateko.

3.– La inscripción registral será condición previa necesaria para que una empresa de inserción acceda a las medidas de fomento y programas subvencionales que realice la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de sus competencias.

17. artikulua.– Inskribatzeak ezereztea.

Artículo 17.– Cancelación de las inscripciones.

1.– Laneratzeko Enpresen Erregistroko inskribatzeak ofizioz ezereztuko dira deskalifikazio bat gertatzen den kasu guztietan, 13.2 artikuluan bildutako baldintzen arabera.

1.– Las inscripciones en el Registro de Empresas de Inserción se cancelarán de oficio en todos los casos en los que se produzca una descalificación, en los términos contemplados en el artículo 13.2.

2.– Alderdi batek eskatuta ere ezereztu ahal izango dira inskribatzeak, 13.3 artikuluan aurreikusitako kasuan.

2.– Las inscripciones podrán cancelarse, así mismo, a instancia de parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3.

18. artikulua.– Informazioa bidaltzea.

Artículo 18.– Remisión de información.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Estatuko Laneratzeko Enpresen Administrazio Erregistroaren esku jarriko du bere erregistroan jasota dagoen laneratzeko enpresei buruzko informazioa, laneratzeko enpresak arautzen dituen Estatuko araudiak hala eskatzen badu.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondrá a disposición del Registro Administrativo de Empresas de Inserción del Estado, la información relativa a las empresas de inserción que consta en su registro y cuya transmisión sea requerida por la normativa estatal reguladora de las empresas de inserción.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANERATZEKO ENPRESETARAKO SARBIDEA ETA HORIETAN IRAUTEKO ARAUBIDEA
ACCESO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y RÉGIMEN DE PERMANENCIA EN ELLAS

19. artikulua.– Sartzeko prozedura.

Artículo 19.– Procedimiento de acceso.

1.– Laneratzeko enpresak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraziko dio zer laneratze-lanpostu eskaintzen dituen, horretarako ezarriko den ereduaren bidez; eredu hori eskuragarri egongo da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian: https://www.lanbide.euskadi.eus.

1.– La empresa de inserción comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo los puestos de inserción que oferte, a través del modelo que se establezca a tal fin y que se encontrará disponible en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: https://www.lanbide.euskadi.eus

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatuko du eskaintza, eta eskaintzaileari proposamen bat igorriko dio, eskatutako betekizun profesionalak betez laneratzeko enpresa batean sar daitezkeen pertsona guztiekin.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo gestionará la oferta, remitiendo a la oferente una propuesta con todas las personas que, cumpliendo con los requisitos profesionales requeridos, sean susceptibles de incorporarse a una empresa de inserción.

3.– Laneratzeko enpresak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraziko dio zein pertsona izan den hautatua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bidalitako proposamenean dauden pertsona guztien artetik.

3.– La empresa de inserción comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la identidad de la persona seleccionada de entre todas las incluidas en la propuesta enviada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak konkurrentziari buruzko txosten bat egingo du, eta laneratzeko enpresaren esku jarriko du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemaren bidez, eta hari sarbidea emango zaio. Konkurrentzia-txosten horretan honako hauek jasoko dira:

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo elaborará un informe de concurrencia y lo pondrá a disposición de la empresa de inserción a través del sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, al cual se les facilitará el acceso. En dicho informe de concurrencia se hará constar:

a) Kontratatuko den pertsona 6.1 eta 6.2 artikuluetan aurreikusitako kolektiboetako batekoa izatea.

a) La pertenencia de la persona a contratar a uno de los colectivos previstos en el artículo 6.1 y 6.2.

b) Enplegurako akordio pertsonal bat edo gizarteratzeko akordio pertsonal bat sinatzea, edo, hala badagokio, akordio horiek sinatu beharrik ez izatea.

b) La suscripción de un acuerdo personal de empleo o acuerdo personal de inclusión o, en su caso, la no necesidad de suscribir dichos acuerdos,

c) Aurreko bi urteetan laneratzeko enpresa berean edo beste batean kontratatuta ez egotea edo, hala badagokio, 6.2 artikuluan aipatzen den muga ez aplikatzea.

c) El hecho de no haber estado contratado en la misma u otra empresa de inserción en los dos años anteriores o, en su caso, la no aplicación de la limitación a la que se refiere el artículo 6.2,

d) Pertsonaren gaitasunak lanpostuaren ezaugarrietarako egokiak izatea, eta

d) La adecuación de las aptitudes de la persona a las características del puesto de trabajo y,

e) Enplegu-eskaerarik ez duten atzerritarren kasuan, pertsona horiek aldi baterako bizileku-baimenaren ebazpena izatea (dela errotze sozialaren, dela prestakuntzarako errotzearen ondorioz), eta haren jakinarazpen-data.

e) En el caso de personas extranjeras sin demanda de empleo, que las mismas cuenten con una resolución de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social o de arraigo para la formación, y la fecha de notificación de la mismo.

5.– Laneratzeko enpresan sartzeko, lan-kontratu bat egingo da, edo, hala badagokio, gizarte-lotura bat ezarriko da. Enpresan sartze hori beti formalizatuko da idatziz. Laneratzeko enpresak Lanbideren esku jarriko du haren kopia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemaren bidez.

5.– La incorporación a la empresa de inserción se instrumentará mediante un contrato de trabajo o, en su caso, mediante el establecimiento de un vínculo social. La incorporación se formalizará, en todo caso, por escrito. La empresa de inserción pondrá a disposición de Lanbide copia del mismo a través del sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lan-kontratuak edo, hala badagokio, lotura soziala formalizatzen duen dokumentuak eranskin bat izango du, langileak eta laneratzeko enpresak behar bezala sinatua. Eranskin horretan, alderdiek gizarteratzeko ibilbide pertsonalaren garapenean beren gain hartzen dituzten betebeharrak eta horretarako praktikan jarri beharreko neurri zehatzak jasoko dira, bai eta laneratzeko enpresako langileen identifikazioa ere, zeinek solaskide gisa jardungo baitute hurrengo artikuluan ezarritakoa betetzeko.

El contrato de trabajo o, en su caso, el documento que formalice el vínculo social incorporará un Anexo, debidamente suscrito por la persona trabajadora y la empresa de inserción, en el que se recojan las obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del itinerario personal de inclusión y las medidas concretas a poner en práctica para ello, incluyendo la identificación del personal de la empresa de inserción que actuará como parte interlocutora a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el siguiente artículo.

20. artikulua.– Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbidea, eta laneratzeko enpresen bitartez esku hartzeko eta laguntzeko zerbitzuen ibilbidea.

Artículo 20.– Itinerario de inclusión sociolaboral y de servicios de intervención y de acompañamiento por medio de empresas de inserción.

1.– Laneratzeko enpresek ezarritako gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetan aurreikusitako neurriak aplikatuko dituzte, gutxienez 6 hilabeteko eta gehienez 3 urteko iraupenarekin.

1.– Las empresas de inserción aplicarán las medidas previstas en los itinerarios de inclusión sociolaboral establecidos, que tendrán una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de 3 años.

Neurri horiek honako hauek izango dira: laneratzeko enpresen ibilbidea modu normalean garatzeko zailtasunak ezartzen dituen bazterketa-egoeraren edo bazterketa-arriskuaren ondoriozko arazo espezifikoak asetzera edo konpontzera bideratutako zerbitzuak, prestazioak, orientazioko ekintzak, tutoretzak eta ordainduriko lan-prozesu pertsonalizatu eta lagunduak, lanpostuari lotutako prestakuntza, eta laneko girora eta gizartera ohitzekoak. Horretarako, laneratzeko enpresek honako hauek eskainiko dizkiete laneratzeko lanpostuetan dauden langileei, besteak beste:

Esas medidas comprenderán el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminados a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión o riesgo de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. A este fin, las empresas de inserción ofrecerán a las personas trabajadoras en puestos de inserción, entre otras:

a) Gizarte-laguntzako zerbitzua, arazo pertsonalak eta elkarbizitzakoak konpontzeko, hain zuzen ere, lan-munduan moldatzeko prozesu arrunta eragotzi edo zaildu dezaketen arazoak konpontzeko.

a) Un servicio de acompañamiento social, encaminado a satisfacer o resolver problemáticas personales y de convivencia que pudieran impedir u obstaculizar el normal desarrollo del proceso de adaptación laboral.

b) Funtzionamendu-jarraibide batzuk, ohitura sozialak eta lanekoak eskuratzeko.

b) El establecimiento de unas pautas de funcionamiento destinadas a la adquisición de hábitos sociales y de trabajo.

c) Prestakuntza, batetik, lanbide jakin bat ikasteko, eta, bestetik, prestakuntza-maila eta gaitasun profesionalak lan-merkatuaren eskakizunetara egokitzeko.

c) Una formación dirigida tanto al aprendizaje de una determinada actividad profesional como a la adecuación del nivel formativo y de competencias profesionales a las exigencias del mercado laboral.

d) Laguntza-zerbitzu bat, merkatu arrunterako bidearen azken fasean.

d) Un servicio de acompañamiento en la fase final de tránsito hacia el mercado ordinario.

2.– Dekretu honen 11. artikuluan eta Laneratzeko enpresen erregimena arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen 10.3 a) artikuluan jasotako betebeharrak betetzeko, laneratzeko enpresek jarraipen- eta ebaluazio-txosten bat egingo dute, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari helaraziko diote kontratuaren urte bakoitza amaitu baino hilabete lehenago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemaren bidez. Txosten horretan, bereziki ebaluatuko da pertsonak enpresan jarraitzen duen edo, hala badagokio, haren ibilbidea amaitu den eta enplegu-bilaketa aktiboa hasi den.

2.– Para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 11 de este Decreto, así como al artículo 10.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, las empresas de inserción elaborarán un informe de seguimiento y evaluación y darán traslado del mismo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo un mes antes a la finalización de cada año de contrato a través del sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En este informe se evaluará, en particular, la continuidad de la persona en la empresa o, en su caso, la finalización del itinerario e inicio de la búsqueda activa de empleo.

Era berean, jarraipen- eta ebaluazio-txostenetan langileen osaerari buruzko datuak sartu beharko dira, sexuaren arabera bereizita, eta genero-azterketa bat egingo da, hain zuzen laneratzeko enpresek 11.1 a) artikuluko betebeharra (langileen datuak sexuaren arabera bereizita biltzeari buruzkoa) bete dezaten.

Asimismo, para dar cumplimiento a la obligación de las empresas de inserción del artículo 11.1.a) relativa a la recogida de los datos de las personas trabajadoras desagregados por sexo, se deberán incluir en los informes de seguimiento y evaluación los datos desagregados por sexo de la composición de la plantilla, realizando un análisis de género.

3.– Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbidearen jarraipena eta ebaluazioa egiteko, laneratzeko enpresak, laneratzeko enpresa batean sartzeko prozesuaren hasieran, laguntza-teknikaria izendatuko du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraziko dio. Teknikari hori solaskidea izango da. Ondorio horietarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erreferentziako teknikariak izendatuko ditu.

3.– A efectos de seguimiento y evaluación del itinerario de inclusión sociolaboral, la empresa de inserción, al inicio del proceso de incorporación a una empresa de inserción, designará y comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la persona técnica de acompañamiento que actuará como interlocutora. A los mismos efectos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo designará al personal técnico de referencia.

21. artikulua.– Lan-kontratua edo sozietate-lotura azkentzea.

Artículo 21.– Extinción del contrato de trabajo o del vínculo societario.

Azkentzea eragin duen arrazoia edozein dela ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak txostena egingo du laneratzeko enpresa eta gizarteratze-prozesuan dagoen pertsona lotzen dituen lan-kontratua edo sozietate-lotura amaitu aurretik, 10 egun balioduneko gehieneko epean, laneratzeko enpresak egindako azkentze-jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita. Epe hori amaitu eta txostenik jakinarazi ez bada, laneratzeko enpresak eskaera baietsitzat joko du administrazio-isiltasunez, eta dagokion erabakia hartuko du, lan-arloko legerian ezarritakoa errespetatuz. Horretarako, laneratzeko enpresak gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbidean aurreikusitako helburuen betetze-mailari buruzko informazioa emango du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemen bidez.

Independientemente de la causa que la motive, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo emitirá informe con carácter previo a la extinción del contrato de trabajo o vínculo societario que una a la empresa de inserción con la persona en proceso de inclusión, en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde la recepción de la comunicación de extinción formulada por la empresa de inserción. Finalizado dicho plazo sin haberse notificado el referido informe, la empresa de inserción entenderá estimada su solicitud por silencio administrativo, adoptando la decisión que corresponda, respetando lo establecido en la legislación laboral. A estos efectos, la empresa de inserción facilitará la información en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el itinerario de inclusión sociolaboral a través de los sistemas de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

22. artikulua.– Eskuratutako prestakuntzaren amaierako ziurtagiria.

Artículo 22.– Certificación final de la formación adquirida.

Laneratzeko ibilbidea garatzean eskuratutako prestakuntza ebaluatu eta egiaztatu ahal izango da Laneko Prestakuntza Sistemaren eta Lanbide Heziketako Sistemaren esparruan. Horretarako, laneratzeko enpresek informazioa emango dute jasotako prestakuntzari, garatutako lanbide-zereginei eta eskuratutako konpetentziei buruz

La formación adquirida en el desarrollo del itinerario de inserción podrá ser objeto de evaluación y acreditación en el marco del Sistema de Formación en el Trabajo y del Sistema de Formación Profesional. A estos efectos, las empresas de inserción informarán sobre la formación recibida, las tareas profesionales desarrolladas y las competencias adquiridas.

23. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 23.– Régimen jurídico.

1.– Laneratzeko enpresen eta gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen artean itundutako laneratze-prozesuei lotutako lan-harremanak honako hauetan xedaturikoaren arabera arautuko dira: Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, eta gainerako lan-legeria, eta, bereziki, Laneratzeko enpresen erregimena arautzen duen abenduaren 13ko 44/2007 Legearen IV. kapitulua.

1.– Las relaciones laborales vinculadas a procesos de inserción que se concierten entre las empresas de inserción y las personas trabajadoras en situación de exclusión social se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el resto de la legislación laboral, y en especial, por lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción.

2.– Laneratzeko enpresek eta dekretu honen 6. artikuluan aurreikusitako egoeretako batean dauden langileek Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen lehen xedapen gehigarrian araututako kontratua egin ahal izango dute, laneratzeko enpresen erregimena arautzeko abenduaren 13ko 44/2007 Legean ezarritako berezitasunak kontuan hartuta.

2.– Las empresas de inserción y las personas que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 6 de este Decreto podrán celebrar el contrato regulado en la Disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, con las peculiaridades establecidas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

3.– Enpresaratzea sozietate-lotura baten bidez formalizatzen bada, laneratzeko enpresak hartzen duen sozietate-formari aplikatu beharreko araudian xedatutakoaren arabera arautuko dira harremanak.

3.– En caso de que la incorporación se formalice mediante el establecimiento de un vínculo societario, las relaciones se regirán por lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación a la forma societaria que adopte la empresa de inserción.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak laneratzeko enpresei buruz Erregistroetatik ateratako datuak eta estatistikak bidali ahal izango ditu beste administrazio publikoetara, eta, era berean, enpresa horietan gauzatzen diren gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuei buruzko informazioa eskuratu ahal izango du administrazio publikoetatik, betiere haien arteko akordioetan sinatutakoarekin bat etorriz.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, podrá remitir a otras Administraciones Públicas los datos y estadísticas relativas a las empresas de inserción que dimanen de su Registro y podrá recabar de aquellas la información relativa a los procesos de inserción sociolaboral que se desarrollen en esas empresas, de acuerdo con lo que se suscriba en los correspondientes acuerdos entre las mismas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da azaroaren 11ko 182/2008 Dekretua, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena, eta horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituena.

Queda derogado el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro.

Indargabetuta geratzen dira dekretu honen aurka dauden maila bereko edo txikiagoko lege xedapen guztiak.

Quedan derogadas todas las disposiciones legales de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Xedapen indargabetzaile bakarrean xedatutakoa gorabehera, Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan xedatutakoa aplikatuko da, ordezten duena indarrean jarri arte.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición derogatoria única, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, hasta la entrada en vigor de aquella que la sustituya.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arau-garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Ahalmena ematen zaio enplegu-arloan eskumena duen sailaren titularrari dekretu hau garatzeko eta egikaritzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de Empleo para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Laneratzeko enpresak sustatzeko neurriak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Medidas de promoción a las empresas de inserción.

Eusko Jaurlaritzan enplegu- eta gizarteratze-arloko eskumena duen sailak arautuko ditu laneratzeko enpresak sustatzeko neurriak.

El departamento competente en materia de empleo e inclusión del Gobierno Vasco regulará las medidas de promoción a las empresas de inserción.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urriaren 31n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental