Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2024ko maiatzaren 21a, asteartea

N.º 98, martes 21 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2411
2411

57/2024 DEKRETUA, maiatzaren 7koa, elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzkoa.

DECRETO 57/2024, de 7 de mayo, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

2013ko abuztuaren 3an, Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea argitaratu zen; geroago, lege hori aldatu egin zuen abenduaren 14ko 16/2021 Legeak, zeinak balio-kateko operadoreen arteko merkataritza-eragiketen lege-esparrua ezartzen baitu, bidezko lehia oinarri hartuta.

Con fecha 3 de agosto de 2013, se publicó la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, modificada por la Ley 16/2021 de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que establece el marco legal de las operaciones comerciales entre las diferentes entidades operadoras de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.

Lege honen xedea elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriak ezartzea da. Legea aplikatuko zaie Estatuan ezarrita egonik elikakatean esku hartzen duten operadoreen artean sortzen diren merkataritza-harremanei, ekoizpenetik hasi eta nekazaritzako edo elikagaigintzako produktuen banaketara arte.

Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre las entidades operadoras establecidas en el Estado que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.

EAEn ere beharrezkoa da horrelako esparru bat finkatzea, EAEko nekazaritzako elikagaien sektorearen izaera estrategikoagatik eta egiturazko kalteberatasuna duelako, bereziki katearen lehen mailetan; izan ere, nekazaritza-sektorearen dibertsitatea eta heterogeneotasuna, atomizazioa eta kontzentrazio txikia, eta merkataritza-egitura zurrunekin duen harremana direla eta, ez dira une oro bermatzen eragile guztien artean beharrezkoak diren orekak.

Un marco necesario, también en Euskadi, dada la consideración estratégica del sector agroalimentario vasco, y su propia vulnerabilidad estructural especialmente en los primeros eslabones de la cadena, donde la diversidad y heterogeneidad del sector agrario, su atomización y escasa concentración, y su relación con estructuras comerciales rígidas hacen que no se garanticen en todo momento los equilibrios necesarios entre el conjunto de agentes.

Testuinguru orokor gero eta globalizatuago batean, indarra hartzen ari da aspaldi hasitako joera bat; alegia, produkzio-kostuen etengabeko hazkundea, batez ere nekazaritzako sargaietan (batik bat animalien elikaduran eta energian). Horrek egoera bereziki ahulean jartzen du lehen sektorea, eta, kateko beste sektore eta operadore batzuekin alderatuta, mendekotasun handiagoa du koiunturekiko eta doikuntzekiko.

En un contexto general cada vez más globalizado, se está reforzando una tendencia, ya iniciada tiempo atrás, de continuo incremento de los costes de producción, especialmente en los insumos agrarios, principalmente la alimentación animal y la energía, lo que sitúa al sector primario en una situación de especial vulnerabilidad, con mayor dependencia de coyunturas y reajustes que otros sectores y las entidades operadoras de la cadena.

Lege horren bidez, elikakatea berrorekatu nahi da pixkanaka, atarikoan dioenez, botere publikoak behartuz, batetik, neurri gehigarriak sartzera, lehen sektorearen zati handi batek dituen zailtasunak arintzeko, eta bestetik eta ahal den neurrian, gizarte-, ingurumen-, lehiakortasun- eta jasangarritasun-kostuen banaketa ekitatiboa ziurtatzera; betiere bermatuz kostu horien gardentasuna, bereziki, eta elikakatearena, orokorrean.

La citada Ley trata de establecer un reequilibrio paulatino de la cadena alimentaria, obligando, como señala su preámbulo, a los poderes públicos a introducir medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, y a asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los mismos en particular, y de la cadena alimentaria en general.

Hain zuzen ere, abenduaren 14ko 16/2021 Legeak, zeinaren bidez aldatzen baita Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea, funtsezko elementuak sartzen ditu merkataritza-harreman bidezkoagoak, orekatuagoak eta gardenagoak lortzeko. Bereziki, 12.ter artikuluak, non, katean balioa ez suntsitzeko, debekatu egiten baita kontsumitzaileei modu desleialean saltzea; salmenta hori «galerazko salmentatzat» joko da, eta, beraz, banaketak erosleei ezingo dizkie elikagaiak eskaini horiek eskuratzeko ordaindutako prezioa baino prezio txikiagoan.

Y precisamente, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incorpora elementos clave para lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. En especial, el artículo 12 ter, donde, para evitar la destrucción del valor en la cadena, se prohíbe la venta desleal a las personas consumidoras, que se considerará como «venta a pérdidas», de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición.

Gainera, neurriek elikadura-iruzurraren aurkako borroka areagotzen dute elikakate osoan, nekazaritzako elikagaien sistemaren jasangarritasuna lortzeko xedez, eta, aldi berean, kontsumitzaileen konfiantza handitzen dute, haien interes ekonomikoak merkataritza-praktika desleialen aurka babesten direla bermatuz. Era berean, modua ematen dute kontsumitzaileen eskubideak bermatzeko, elikagaiei eta haien kalitateari buruzko informazio osoa eta eraginkorra hobetzeari, hornidura-katearen funtzionamenduaren gardentasunari eta behar adina elikagai eta kalitatezko elikagai eskuragarri izateari dagokienez.

Las medidas intensifican la lucha contra el fraude alimentario, a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el fin de conseguir la sostenibilidad del sistema agroalimentario, al tiempo que aumentan la confianza de las personas consumidoras, garantizando la protección de sus intereses económicos frente a prácticas comerciales desleales, contribuyendo, así mismo, a garantizar los derechos del consumidor, en lo que respecta a la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro, así como a la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad.

Horrez gain, 28. artikuluak ezartzen du autonomia-erkidegoek izendatuko dituztela beren lurraldean legea betetzen dela kontrolatzeko ardura izango duten agintaritzak.

Además, su artículo 28, establece que serán las Comunidad Autónomas quienes designarán a las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de la Ley en su territorio.

Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legeak, bere eskumenen esparruan, estatu-mailako hainbat tresna garatzen ditu, elikakatearen funtzionamendua hobetzeko eta, hala, legeak berak identifikatzen dituen helburuak lortzeko. Tresna horietako batzuk dira Elikagai Kontratuen Erregistroa, Merkataritzako Jardunbide Egokien Kodea eta Elikakatearen Behatokia.

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, desarrolla, en su ámbito competencial, un abanico de instrumentos de ámbito estatal destinados a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para la consecución de los fines que la propia ley identifica y entre ellos están el Registro de contratos alimentarios, el Código de buenas prácticas mercantiles y el Observatorio de la cadena alimentaria.

Autonomia-erkidegoaren esparruan, eta Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko 12/2013 Legeak konpondu asmo duen problematikari dagokionez, bi lege daude: 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa, eta 7/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, Landa Ingurunearen Garapenari buruzkoa.

En el ámbito autonómico, y en relación con la problemática que la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, trata de dar solución, se encuentran la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria y la Ley 7/2022, de 30 de junio, de desarrollo rural.

Hala, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen helburuak bat datoz Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen helburuekin.

Así, los fines y objetivos de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria, se alinean en el mismo sentido que los de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Bestalde, Landa Ingurunearen Garapenari buruzko ekainaren 30eko 7/2022 Legeak zehazten du politika instituzionalek zer helburu sektorial izango dituzten landa-ingurunean, eta besteak beste hauek jasotzen ditu: nekazaritza-sektorearen lehiakortasuna bultzatzea; nekazaritza-errentari eusten laguntzea; eta, zehazkiago, modua ematea lehen sektoreak bere produktuen ekoizpen-kostuen gainetik dauden prezioak jaso ditzan, eta horri kontu egitea, sektore bideragarri eta lehiakor bat izateko xedez.

Por su parte, la Ley 7/2022, de 30 de junio, de desarrollo rural, al fijar los objetivos sectoriales de las políticas institucionales en el medio rural, recoge el de potenciar la competitividad del sector agrario, apoyar el sostenimiento de la renta agraria y, más en concreto, el de propiciar y supervisar que el sector primario perciba unos precios por encima de los costes de producción de sus productos, con el fin de mantener un sector viable y competitivo.

Horregatik guztiagatik, eta Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legean ezarritako agindua garatzeko eta betearazteko –zehazki, 28. artikuluan ezarritakoa–, gomendagarria da Euskal Autonomia Erkidegoan ad hoc dekretu bat onartzea; horrenbestez, oniritzia ematen zaio dekretu honi, arau-esparru propioa ezartzen baitu Agintaritza Betearazleari dagokionez.

Por todo ello, y en desarrollo y ejecución del mandato establecido en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en concreto en su artículo 28, es aconsejable aprobar un decreto ad hoc en la Comunidad Autónoma del País Vasco, procediéndose a la aprobación del presente Decreto, norma que permite dotar de un marco normativo propio respecto a la Autoridad de Ejecución.

Baina, horrez gain, eta eskumen autonomikoak baliatuz –bai nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arlokoak (EAEko Autonomia Estatutuaren 10.9 artikulua), bai autogobernu-erakundeen antolaketari dagozkionak (EAEko Autonomia Estatutuaren 10.2 artikulua)–, Euskal Autonomia Erkidegoak beharrezkotzat jo du aurrez aipatutako legeetan jasotzen diren helburuak lortzeko tresna egoki batzuk ematea eta arautzea bere lurralde-eremuan, hala nola EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea eta EAEko Elikakatearen Behatokia. Tresna horiek aurrez ere ezarri zituen Estatuak, Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen bidez. Gainera, lortu nahi diren helburuak betetzeari begira, xede berarekin arautzen du Agintaritza Betearazleak kontrolak egiteko, ikuskaritzak egiteko eta zehatzeko ahala baliatzeko duen sistema, betiere borondatez eta bere eskumenak erabiliz.

Pero es que además, y en el ejercicio de las competencias autonómicas, tanto en materia de agricultura y ganadería (artículo 10.9 EAPV), como en materia de organización de sus instituciones de autogobierno (artículo 10.2 EAPV), esta Comunidad Autónoma de Euskadi, ha considerado necesario dotarse y regular, en su ámbito territorial, de una serie de instrumentos adecuados para la consecución de los fines previstos por las leyes precitadas, como son El Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, instrumentos que el Estado en la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ya había establecido. Además, para el cumplimiento de los objetivos que persigue, regula con la misma finalidad el sistema de controles, inspecciones y ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Autoridad de Ejecución, todo ello de manera voluntaria y en el ejercicio de sus competencias.

Arauan, kide anitzeko bi organo sortzen dira: EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen Jarraipen Batzordea eta EAEko Elikakatearen Behatokia.

En la norma se crean dos órganos colegiados, la Comisión de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria y el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi.

Behin EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea formalizatutakoan, beharrezkoa eta nahitaezkoa da kodearen jarraipen-batzordea eratzea, haren edukia eguneratua izateko eta nola aplikatzen den ebaluatzeko. Gainera, batzordeari esleitzen zaizkion eginkizunak ez daude beste ezein organotan, eta, beraz, ez da bikoiztasunik sortzen.

En el momento que se formalice un Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, es necesaria la constitución de una Comisión de Seguimiento del citado Código, para mantener actualizado su contenido y evaluar su aplicación, sin que sea su constitución una cuestión potestativa. Además, las funciones que se encomiendan a la Comisión no existen en otros órganos, no existiendo duplicidades.

Halaber, behar-beharrezkoa da EAEko Elikakatearen Behatokia eratzea eta egotea; izan ere, oso garrantzitsua da jakitea nola funtzionatzen duen EAEko elikakateak eta zeintzuk diren EAEko elikagaien prezioak, modu horretan erdietsiko baitira Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen xedeak. EAEn ez dago behatokiari esleitzen zaizkion funtzioak dituen beste organorik, eta, beraz, ez dago eginkizunen bikoiztasunik. Hala ere, badago kide anitzeko beste organo antzeko bat, baina beste lurralde-eremu batekoa: hain zuzen, martxan dago elikakatearen estatuko behatoki bat, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari atxikia.

Respecto del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, es fundamental su constitución y existencia, puesto que es primordial y esencial conocer el funcionamiento de la cadena alimentaria en Euskadi y conocer y tener una referencia en relación a los precios de los alimentos en Euskadi, para así conseguir los fines de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. No existe en Euskadi ningún órgano con las funciones que se asignan al Observatorio, no existiendo duplicidades, si bien, si existe un órgano colegiado similar, pero de distinto ámbito territorial, ya que se encuentra en funcionamiento un Observatorio de la Cadena Alimentaria de ámbito estatal y adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Horrela, dekretu hau Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko ekainaren 30eko 6/2022 Legean ezarritako erregulazio onaren printzipioetara egokitzen da. Hala, premia- eta eraginkortasun-printzipioei dagokienez, araua justifikatuta dago, elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea betetzen dela bermatzeko interes orokorra dagoelako.

Así, el presente Decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. Así, sobre los principios de necesidad y eficacia, la norma está justificada por la razón de interés general de garantizar el cumplimiento de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Proportzionaltasun-printzipiora egokituta dago, lehen aipatutako premiari erantzuteko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen duelako. Kontuan hartzen bada arauak printzipio hori indartzen duela, segurtasun juridikoaren printzipioa betetzen da, arlo horretako araudiarekin koherentea delako.

La adecuación al principio de proporcionalidad se cumple dado que contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad citada. La adecuación al principio de seguridad jurídica resulta si se considera que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con la normativa existente en la materia.

Gardentasun-printzipioa betetzen da, arauaren hartzaileei parte hartzeko aukera eman baitzaie aurretiko kontsultaren eta entzunaldiaren izapidearen bidez.

Sobre el principio de transparencia se cumple por la participación dada a los destinatarios de la norma a través del trámite de consulta previa y de audiencia.

Azkenik, efikazia-printzipioa betetzen da proiektu honek ez duelako administrazio-karga erantsirik edo beharrezkoa ez denik ezartzen.

Finalmente, la adecuación al principio de eficacia se deriva del hecho de que este proyecto no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Dekretu hau egiteko, kontuan hartu dira Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legea eta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua.

En la elaboración del presente Decreto se ha tenido en cuenta la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras y el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Araua VI kapitulutan banatzen da, eta modu bateratu eta homogeneoan jasotzen dituzte garatuko diren zatiak, gaiaren arabera: I. kapitulua, arau osorako xedapen orokorrak; II. kapitulua, EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea; III. kapitulua, EAEko Elikakatearen Behatokia; IV. kapitulua, Euskal Autonomia Erkidegoko Agintaritza Betearazlearen izendapena eta eginkizunak; V. kapitulua, kontrol-araubidea; VI. kapitulua, zehatzeko ahala; eta, azkenik, xedapen gehigarri bat eta lau azken xedapen.

La norma se divide en VI capítulos, que recogen de manera unitaria y homogénea las partes en las que se van a desarrolla la norma, por grupos temáticos, a la sazón Capítulo I las disposiciones generales a toda la norma, el Capítulo II el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, el Capítulo III el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, el Capítulo IV la designación y funciones de la Autoridad de Ejecución en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Capítulo V el régimen de controles, y el Capítulo VI la potestad sancionadora, una Disposición Adicional y cuatro Disposiciones Finales.

Dekretu hau egiteko, kontsulta egin zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako foru-aldundiei, erakunde profesionalei eta sektoreko elkarte eta erakundeei.

Las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, las organizaciones profesionales, y las asociaciones y entidades sectoriales han sido consultadas en la elaboración del presente Decreto.

Arau hau Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz onartu da.

La presente norma, se aprueba de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko maiatzaren 7an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 7 de mayo de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I.
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriak garatzea:

Es objeto del presente Decreto el desarrollo de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que alcanza:

a) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea.

a) El Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi.

b) EAEko Elikakatearen Behatokia.

b) El Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Agintaritza Betearazlea, Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea garatzeko.

c) La Autoridad de Ejecución en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en desarrollo de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

d) Zehatzeko ahala.

d) La potestad sancionadora.

e) Kontrol-araubidea.

e) El régimen de controles.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen 5. artikuluan jasotako definizioak aplikatuko dira.

A los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, son de aplicación las definiciones recogidas en el artículo 5 de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

3. artikulua.– Administrazioarekiko harremanak.

Artículo 3.– Relaciones con la Administración.

1.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluan eta Herritarrei arreta integral eta multikanala emateko eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izateko ekainaren 20ko 91/2023 Dekretuaren 15.1 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, banakako enpresariek edo autonomoek, beren lanbide-jardueraren esparruan egiten dituzten izapide eta jarduketetarako, eta pertsona juridikoek, dekretu honetan araututako prozedura guztiei dagokienez, bitarteko elektronikoen bidez izan beharko dituzte harremanak Administrazio honekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa/.

1.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 15.1 del Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos, las personas empresarias individuales o autónomas para los trámites y actuaciones que realicen en el ámbito de su actividad profesional y las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse con esta Administración, respecto de todos los procedimientos regulados en el presente Decreto, por medios electrónicos accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/sede-electronica/.

2.– Aurreko apartatuan aipatu ez diren pertsona fisikoak, dekretu honen esparruan, aurrez aurre edo bitarteko elektronikoak erabiliz jarri ahal izango dira harremanetan Administrazio honekin, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.1 artikuluan.

2.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas, distintas de las mencionadas en el apartado precedente, podrán relacionarse con esta Administración, en el ámbito del presente Decreto, tanto de forma presencial como electrónica.

Horretarako erabilitako moduak (aurrez aurre edo bitarteko elektronikoak erabiliz) ez du behartuko hurrengo izapideak edo jakinarazpenak ere modu berean egitera, edonoiz alda daiteke eta.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites o comunicaciones, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Pertsona fisikoak dekretu honen esparruan Administrazio honekin egin nahi dituen jakinarazpenak edo salaketak zuzenean aurkeztu ahal izango ditu elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailaren egoitzan (Donostia-Sam Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak xedatzen dituen tokietako edozeinetan, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuarekin.

La presentación de las comunicaciones o denuncias que la persona física quiera realizar con esta Administración en el ámbito del presente Decreto, las podrá realizar, bien directamente en las dependencias del departamento competente en materia de política alimentaria, sitas en la calle Donostia-San Sebastián n.º 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, o bien en cualesquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

II. KAPITULUA
CAPITULO II.
EAE-KO ELIKAGAIEN KONTRATAZIOKO MERKATARITZA JARDUNBIDE EGOKIEN KODEA
CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MERCANTILES EN LA CONTRATACION ALIMENTARIA EN EUSKADI

4. artikulua.– Helburua eta xedea.

Artículo 4.– Finalidad y objetivo.

1.– Elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailak, merkataritza-jardueraren arloan eskumena duen sailak, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak (kontsumitzaileen defentsarako organismo eskuduna) eta elikagai-ekoizpenarekin, elikagai-industriarekin eta elikagai-banaketarekin lotutako erakunde eta elkarte garrantzitsuenek (Euskal Autonomia Erkidegoan dihardutenek) Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea adostu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegorako.

1.– El departamento competente en materia de política alimentaria, el departamento competente en materia de actividad comercial y Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como organismo competente en materia de defensa de las personas consumidoras, y las organizaciones y asociaciones más representativas de las entidades operadoras de la producción, la industria y la distribución alimentaria, cuyo ámbito de actuación sea el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrán acordar un Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Honako hauek dira kodearen helburuak:

2.– Son objetivos del Código:

a) Elikakatearen gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasuna bultzatzea, eta, bereziki, lehen sektorearena.

a) Favorecer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria, y en particular, del sector primario.

b) Kalitate oneko nekazaritza-elikagaien balioa nabarmentzea.

b) Poner en valor los productos agroalimentarios de calidad.

c) Kontsumitzaileek nekazaritzako elikagaiei eta elikakatearen funtzionamenduari buruz jasotzen duten informazioa eta pertzepzioa hobetzea.

c) Mejorar la información y la percepción que reciben las personas consumidoras de los productos agroalimentarios y del funcionamiento de la cadena alimentaria.

d) Merkataritza-harremanen gardentasuna hobetzea.

d) Mejorar la transparencia en las relaciones comerciales.

e) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearekin bat datozen elikagai-kontratuak egin daitezen sustatzea.

e) Promover el establecimiento de contratos alimentarios ajustados a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

f) Merkaturatzea, hazkundea eta merkatu-orientazioa hobetzea.

f) Mejorar la comercialización, crecimiento y orientación del mercado.

5. artikulua.– Edukia.

Artículo 5.– Contenido.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeak honako hauek barne hartzen ditu:

1.– El Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, contendrá:

a) Elikakateko operadoreen arteko merkataritza-harremanen oinarri diren printzipioak, honako hauek errespetatuz: alderdien arteko oreka eta bidezko elkarrekikotasuna, itunak egiteko askatasuna, fede ona, elkarrekiko interesa, arriskuen eta erantzukizunen banaketa ekitatiboa, lankidetza, gardentasuna eta merkatuko lehia askea.

a) Los principios que fundamenten las relaciones comerciales entre las diferentes entidades operadoras de la cadena alimentaria, respetando los principios de equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia en el mercado.

b) Elikakateko operadoreen arteko harreman bidezkoak, orekatuak eta leialak sustatzen dituzten merkataritza-praktiken zerrenda zehatza.

b) La relación detallada de las practicas mercantiles que fomenten las relaciones justas, equilibradas y leales entre las entidades operadoras de la cadena alimentaria.

c) Elikakateko operadoreak beren borondatez kodeari atxikitzen zaizkionean, nahitaezkoa izango da kodean gatazkak konpontzeko berariaz adierazitako sistemaren bitartez ebaztea operadoreen harremanetan sor daitezkeen arazoak. Betebehar hori sinatzen diren kontratuetan jaso beharko da.

c) La obligatoriedad, una vez que las diferentes entidades operadoras de la cadena alimentaria se hayan adherido voluntariamente al Código, de someter la resolución de los problemas que puedan surgir en sus relaciones al sistema de resolución de conflictos que haya sido designado expresamente en el mismo, obligatoriedad que debe hacerse constar en los contratos que suscriban.

d) Kodeari atxiki zaizkion alderdietako edozeinek bitartekaritza eskatu ahal izatea, baldin eta ekoizleen erakundeen eta erosleen artean akordiorik ez badago lehen salmentan eraldatu gabeko nekazaritza-produktuak xede dituzten elikagai-kontratuen prezioari dagokionez.

d) La facultad de que cualquiera de las partes que se haya adherido al Código, pueda solicitar una mediación, cuanto entre las organizaciones de personas productoras y las entidades compradoras no hubiere acuerdo en el precio de los contratos alimentarios que tengan por objeto productos agrarios no transformados en su primera venta.

e) Bitartekaritza kodean ezarritako moduan, baldintzetan eta ondorioekin egingo da, eta prozedura neutrala eta inpartziala bermatuko da, non alderdiek esku hartzeko erabateko aukera-berdintasuna izango duten. Bitartekaritza horren edukia ez da loteslea izango alderdientzat, salbu eta alderdiek bitartekaritzaren aurretik berariaz hala erabaki badute.

e) La mediación se realizará en los términos, condiciones y con los efectos que se establezcan en el Código, garantizándose un procedimiento neutral, imparcial y donde las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades. El contenido de dicha mediación no tendrá carácter vinculante para las partes salvo que así lo hayan expresamente acordado con carácter previo a la misma.

f) Hala badagokio, sektore-eremuko akordio espezifikoak, hala eskatzen duten sektoreen berezko alderdiak zehaztasun handiagoz jasotzen dituztenak.

f) En su caso, los acuerdos específicos, de ámbito sectorial, que contemplen con mayor precisión los aspectos propios de aquellos sectores que lo requieran.

g) Operadoreek kodearekin bat egiteko eta kodean baja emateko betekizunak, baldintzak eta prozedurak.

g) Los requisitos, condiciones y procedimientos para la adhesión y baja del Código por las entidades operadoras.

2.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeak lehiaren defentsari aplikatu beharreko araudia errespetatu beharko du.

2.– El Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi deberá respetar la normativa aplicable de defensa de la competencia.

3.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea idatziz formalizatutako akordio baten bidez onartu beharko da.

3.– El Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi deberá ser aprobado mediante un Acuerdo formalizado por escrito.

6. artikulua.– Jarraipen-batzordearen eraketa eta osaera.

Artículo 6.– Creación y composición de la Comisión de Seguimiento.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kode bat adosten bada, jarraipen-batzorde bat eratuko da, haren edukia eguneratuta edukitzeko eta haren aplikazioa ebaluatzeko. Kide anitzeko organoa izango da, eta elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailari atxikita egongo da. Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzak, bere giza baliabideekin eta baliabide materialekin, administrazio-laguntza emango dio jarraipen-batzordeari.

1.– En el supuesto que se acuerde un Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, se constituirá, para mantener actualizado su contenido y evaluar su aplicación, una Comisión de Seguimiento, como órgano colegiado adscrito al departamento competente en materia de política alimentaria. La dirección competente en materia de calidad alimentaria, con sus medios humanos y materiales llevará a cabo el apoyo administrativo de la Comisión de Seguimiento.

2.– Hauek izango dira jarraipen-batzordeko kideak:

2.– La Comisión de Seguimiento estará integrada por:

a) Elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailaren bi ordezkari, zuzendari mailakoak; horietako bat nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arloan eskumena duen zuzendaria izango da, eta bestea, berriz, elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailburuak izendatuko du.

a) Dos personas en representación del departamento competente en materia de política alimentaria con rango de director o directora, una de ellas la persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería y la otra designada por la persona titular del departamento competente en materia de política alimentaria.

b) Merkataritza-jardueraren eta kontsumitzaileen defentsaren arloan eskumena duen sailaren ordezkari bat, sailburuak berak izendatua.

b) Una persona en representación del departamento competente en materia de actividad comercial y de defensa de las personas consumidoras, designada por su titular.

c) Ekoizle-elkarteen bi ordezkari, kodeari atxikitako ekoizpen-sektoreko operadoreak ordezkatzen dituzten nekazaritza eta arrantzako erakunde profesionalek proposatuak.

c) Dos personas en representación de las organizaciones de personas productoras, propuestas por las organizaciones profesionales agrarias y pesqueras representativas de las personas operadoras del sector productor adheridos al Código.

d) EAEko nekazaritzako elikagaien kooperatiben ordezkari bat.

d) Una persona en representación de las Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi.

e) Elikagai-industriaren bi ordezkari, kodeari atxikitako industria-sektoreko operadoreak ordezkatzen dituzten erakunde eta elkarte sektorialek proposatuak.

e) Dos personas en representación de la industria alimentaria, propuestas por las organizaciones y asociaciones sectoriales representativas de las personas operadoras del sector industrial adheridos al Código.

f) Banaketa-enpresen bi ordezkari, kodeari atxikitako banaketa-sektoreko operadoreak ordezkatzen dituzten erakunde eta elkarte sektorialek proposatuak.

f) Dos personas en representación de las empresas de la distribución, propuestas por las organizaciones y asociaciones sectoriales representativas de las personas operadoras del sector de la distribución, adheridas al Código.

Gonbidatu gisa bertaratu ahal izango da, hitzarekin baina botorik gabe, Lehiaren Euskal Agintaritzak eta EAEko Kontsumoko Kontsulta Batzordeak izendatutako ordezkari bat.

Podrá asistir como persona invitada, con voz, pero sin voto, una persona representante designada por la Autoridad Vasca de la Competencia y por la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, si así lo solicitan.

Gainera, elikagai-politikaren arloan eskumena duen saila, merkataritza-jardueraren eta kontsumitzaileen defentsaren arloan eskumena duen saila eta jarraipen-batzordean parte hartzen duten entitate, erakunde eta eragileak ordezkatuko dituzten pertsonak ez ezik, haien ordezkoak izendatuko dira, falta direnean haien eginkizunak bete ditzaten.

Se designarán, junto a las personas que actuarán en representación del departamento competente en materia de política alimentaria y del departamento competente en materia de actividad comercial y de defensa de las personas consumidoras y de las entidades, organizaciones y agentes participantes en la Comisión de Seguimiento, a las personas suplentes que ejercerán sus funciones en ausencia de aquellas.

3.– Jarraipen-batzordeak presidente bat izango du, zeina elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailaren ordezkarietako bat izango baita; halaber, idazkari bat izango du, zeina merkataritza-jardueraren eta kontsumitzaileen defentsaren arloan eskumena duen sailburuak izendatuko baitu.

3.– La Comisión de Seguimiento contará con una presidencia, que será ostentada por una de las personas representantes del departamento competente en materia de política alimentaria y una secretaría, que será ostentada por la persona designada por la persona titular del departamento competente en materia de actividad comercial y defensa de las personas consumidoras.

Elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu bidez izendatuko dira batzordekideak. Agindu horretan, presidentea, presidenteordea eta idazkaria izendatuko dira, lau urterako, salbu eta izendapena egiteko ardura duen pertsonak, erakundeak edo instituzioak berariaz errebokatzen badu; agintaldia amaitzean berriro hautatu ahal izango dira, edo agintaldia amaitu aurretik ordeztu, izendapen-prozedura bera erabiliz.

El nombramiento de las personas que compongan la Comisión se realizará por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de política alimentaria, en el que se establecerá la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría, y se realizará por un periodo de cuatro años, salvo revocación expresa por parte de la persona, organización o institución responsable de su designación, pudiendo ser reelegidas al término de su mandato o sustituidas antes de finalizarlo por el mismo procedimiento de designación.

7. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 7.– Funcionamiento.

1.– Kodean esleitzen zaizkion eginkizunak alde batera utzi gabe, honako hauek izango dira jarraipen-batzordearen eginkizunak:

1.– Sin perjuicio de las funciones que se le puedan atribuir en el Código, serán funciones de la Comisión de Seguimiento:

a) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea aplikatzearen emaitzak aztertzea.

a) Analizar los resultados de la aplicación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi.

b) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodean aldaketak proposatzea, hala badagokio.

b) Proponer, en su caso, modificaciones al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi.

c) Konpromiso berriak proposatzea, hala badagokio.

c) Proponer, en su caso, la adopción de nuevos compromisos.

d) EAEko Elikakatearen Behatokiari bere lanen emaitzen berri ematea urtero.

d) Informar, anualmente, al Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, del resultado de sus trabajos.

2.– Urtero, jarraipen-batzordeak kudeaketa-memoria bat egingo du, betiere merkataritza-harremanen konfidentzialtasuna eta lehiaren defentsari eta merkatu askeari buruzko arauak errespetatuz, eta argitara emango du, bat eginez Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jasotako gardentasunaren eta publizitate aktiboaren betebeharrarekin.

2.– Anualmente la Comisión de Seguimiento, elaborará una memoria de gestión, en la que se respetará la confidencialidad de las relaciones mercantiles y las normas relativas a la defensa de la competencia y el libre mercado, y a la que se dará publicidad, de conformidad y en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y publicidad activa contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3.– Jarraipen-batzordeak bere funtzionamendurako barne-araubidea izango du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoetarako xedatutakoaren esparruan. Barne-araubide horrek bat etorri behar du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren Administrazio Instituzionalaren Kide Anitzeko Organoetarako Jarduketa Planean jasotakoarekin (Gobernu Kontseiluak 2020ko uztailaren 7an onartu zuen). Hori gorabehera, urtean gutxienez bilera bat egingo du.

3.– La Comisión de Seguimiento se dotará de su propio régimen interno de funcionamiento, en el ámbito de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados, régimen que deberá ajustarse a lo dispuesto en el Plan de Actuación para los Órganos Colegiados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración Institucional, aprobado por Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2020. Sin perjuicio de ello, se establecerá, como mínimo una reunión al año.

4.– Jarraipen-batzordea osatuko duten pertsonak izendatzean, ahaleginak egingo dira trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dadin, bat etorriz Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuak arautzen duenarekin.

4.– En el nombramiento de las personas que han de formar parte de la Comisión de Seguimiento se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

5.– Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea betez, jarraipen-batzordeko kideei nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea bermatuko zaie.

5.– En cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, se garantizará el derecho de las personas participantes en la Comisión de Seguimiento a utilizar el idioma oficial deseado.

6.– Ez da ordainsaririk jasoko jarraipen-batzordeko kide izateagatik; nolanahi ere, kideek jaso ahal izango dituzte Zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuaren eta indarrean dagoen gainerako legediaren arabera dagozkien dietak eta kalte-ordainak.

6.– La pertenencia a la Comisión de Seguimiento no dará lugar a retribución alguna sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que, con arreglo a lo fijado en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio y demás normativa vigente, corresponda a sus miembros.

8. artikulua.– Atxikitzea.

Artículo 8.– Adhesión.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari atxikitzea borondatezkoa eta banakakoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten elikakateko ekoizpen-, industria- eta banaketa-operadoreentzat, eta kodea sinatzen duten erakunde eta elkarteetako kide edo bazkideak ez dira behartuta egongo kodeari atxikitzera.

1.– La adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi será voluntaria e individualizada por parte de las entidades operadoras de la producción, de la industria, y de la distribución de la cadena alimentaria cuyo ámbito de actuación sea el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no estando obligados a adherirse los miembros o asociados de las organizaciones y asociaciones firmantes del Código.

2.– Atxikitzen direnetik, entitate operadoreek nahitaez egin beharko dituzte beren merkataritza-harremanak EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodean ezarritakoaren arabera.

2.– Desde su adhesión, las entidades operadoras estarán obligados a que sus relaciones comerciales se ajusten a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi.

9. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 9.– Publicidad.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea adostu ondoren, EHAAn argitaratuko da, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzako titularraren eta merkataritza-jardueraren arloan eta kontsumitzaileen defentsaren arloan eskumena duen erakundeko titularraren baterako ebazpenaren bidez.

1.– Una vez acordado el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, este será publicado en el BOPV mediante resolución conjunta de la persona titular de la dirección competente en materia de calidad alimentaria y de la dirección competente en materia de actividad comercial y del organismo competente en materia de defensa de las personas consumidoras.

2.– Era berean, EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea argitaratuta egongo da, bat etorriz Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jasotako gardentasunaren eta publizitate aktiboaren betebeharrekin.

2.– Así mismo, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, estará publicado, de conformidad y en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y publicidad activa contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

10. artikulua.– Erregistro autonomikoa.

Artículo 10.– Registro autonómico.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea adostu ondoren, EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Erregistroa sortuko da, eta tresna publiko horretan bilduko dira elikakatean esku hartzen duten eta 4. artikuluan aipatzen den kodeari borondatez atxikitzen zaizkion operadore guztiak.

1.– Una vez acordado el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, se creará el Registro de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como instrumento público que agrupará a todas aquellas entidades operadoras que, interviniendo en la cadena alimentaria, se adhieran voluntariamente al Código al que hace referencia el artículo 4.

2.– Erregistroa bakarra, publikoa eta doakoa da, eta elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailari atxikita dago. Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzak kudeatuko du erregistroa, eta zuzendaritzaren titularra izango da arduraduna.

2.– El Registro es único, público y gratuito, y se adscribe al departamento competente en materia de política alimentaria. El Registro será gestionado por la dirección competente en materia de calidad alimentaria, siendo la persona titular de la dirección su responsable.

3.– Erregistroaren arduradunaren ebazpen bidez, erregistroaren barne-antolaketa ezarriko da.

3.– Mediante Resolución del responsable del registro, se establecerá la organización interna del mismo.

4.– Erregistrotik lortutako informazioa ezin izango da erabili informazioa lortzea justifikatu zuen publizitate formalaren printzipioarekin bateraezinak diren helburuetarako. Hala ere, informazio hori entitate operadoreei jakinarazpen ofizialak egiteko erabili ahal izango da.

4.– La información obtenida del Registro no podrá tratarse para fines que resulten incompatibles con el principio de publicidad formal que justificó su obtención. No obstante, se podrá utilizar dicha información para las comunicaciones oficiales a las entidades operadoras.

Nolanahi ere, informazio pertsonalaren tratamendua Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera egingo da.

En todo caso el tratamiento de la información de carácter personal, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

11. artikulua.– Erregistroan inskribatzea.

Artículo 11.– Inscripción en el Registro.

1.– Erregistroan hauek inskribatuko dira:

1.– En el Registro se inscribirán:

a) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen testua, hura onartzeko erabakia eta egiten diren aldaketak.

a) El texto del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, su Acuerdo de aprobación, y las modificaciones que se produzcan.

b) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari borondatez atxikitzen zaizkion elikakateko operadoreak, eta, hala badagokio, haien baja.

b) Las entidades operadoras de la cadena alimentaria que se adhieran voluntariamente al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, y, en su caso, su baja.

c) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen aplikazioa etetea.

c) El cese de la aplicación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi.

2.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari borondatez atxikitzen zaizkion operadoreek elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzari atxikimendu hori jakinarazi beharko diote, eta zuzendaritza horrek ofizioz inskribatuko ditu. Erakunde interesdunari inskribatu izana jakinarazi beharko zaio.

2.– Las entidades operadoras que se adhieran voluntariamente al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria en Euskadi, deberán comunicarlo a la dirección competente en materia de calidad alimentaria que procederá, de oficio, a su inscripción. La inscripción deberá ser notificada a la entidad interesada.

3.– Erregistroan inskribatuta dauden operadoreen berri emango da, Eusko Jaurlaritzaren datu ireki gisa sartuta, bat etorriz indarrean dagoen araudian jasotako datuak berrerabiltzeko printzipioekin.

3.– Se dará publicidad de las entidades operadoras que figuren inscritas en el Registro, mediante su inclusión como datos abiertos del Gobierno Vasco, en cumplimiento de los principios de reutilización de datos contenidos en la normativa vigente.

12. artikulua.– Inskripzioaren edukia.

Artículo 12.– Contenido de la inscripción.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen inskripzioak honako hauek barne hartuko ditu:

1.– La inscripción del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, comprenderá:

a) Inskribatzen den kodea adostu duten pertsona fisikoen izen-abizenak, eta pertsona juridikoen sozietate-izena, baita haien helbidea eta identifikazio fiskaleko zenbakia ere.

a) El nombre, apellidos, de las personas físicas, y la razón o denominación social de las personas jurídicas que hayan acordado el código que se inscribe, así como su domicilio, y el número de identificación fiscal.

b) Erregistroaren arduradunaren identifikazioa eta baimena, eta erregistroko inskripzioaren data.

b) La identificación y autorización de la persona encargada del Registro y la fecha de la inscripción en él.

2.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari borondatez atxikitako erakundeen inskripzioak honako hauek jasoko ditu:

2.– La inscripción de las entidades adheridas voluntariamente al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, comprenderá:

a) Izen-abizenak eta sexua, pertsona fisikoak badira, eta sozietatearen izena, pertsona juridikoen kasuan, baita haien helbidea eta identifikazio fiskaleko zenbakia ere.

a) El nombre y apellidos, si son personas físicas, y la razón o denominación social, en el caso de las personas jurídicas, así como su domicilio, y el número de identificación fiscal.

b) Egiten duen jarduera eta indarrean dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (EJSN) kodea.

b) Actividad a la que se dedica y el Código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) vigente.

c) Ekoizleen elkartearen izaera aitortzea, hala badagokio, indarrean dagoen legeriaren arabera.

c) Reconocimiento de la condición de organización de personas productoras, en su caso, según la legislación vigente.

d) Erregistroko pertsonaren identifikazioa eta baimena, eta erregistroko inskripzio-data.

d) La identificación y autorización de la persona del Registro y la fecha de la inscripción en el Registro.

13. artikulua.– Inskripzioaren ondorioak.

Articulo 13.– Consecuencias de la inscripción.

1.– Inskribatu ondoren, operadoreek aipamen hau erabili ahal izango dute: «EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari atxikita».

1.– Una vez inscritas, las entidades operadoras podrán utilizar la mención de «Adherido/a al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria en Euskadi».

Elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailak xede horretarako sortutako logotipo bat jarriko du kodeari atxikita dauden eta erregistro autonomikoan inskribatuta dauden operadoreen eskura. Logotipoa elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu bidez emango da argitara, zeina EHAAn argitaratuko baita.

El departamento competente en materia de política alimentaria pondrá a disposición de las entidades operadoras adheridas al mencionado Código e inscritas en el Registro autonómico un logotipo que creará a tal efecto, y al que se dará publicidad por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de política alimentaria, que será publicada en el BOPV.

2.– Entitate operadoreak erregistroan inskribatuta egotea kontuan hartuko da sail eskudunek elikadurarekin eta elikakatearekin eta merkataritza-jarduerarekin edo kontsumitzaileen defentsarekin lotuta sustatzen dituzten laguntzen eta dirulaguntzen araudian.

2.– La inscripción de las entidades operadoras en el registro se tendrá en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que en relación con la alimentación y la cadena alimentaria y con la actividad comercial o defensa de las personas consumidoras, se promuevan por parte de los departamentos competentes.

14. artikulua.– Ezerezteko prozedura.

Articulo 14.– Procedimiento de cancelación.

1.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeak EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Erregistroan duen idazpena ofizioz edo alde batek eskatuta ezereztuko da, EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen indarraldia edo aplikazioa amaitzen denean. Kodea adostu zuten alderdi guztiei jakinarazi beharko zaie ezereztea.

1.– La cancelación del asiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi en el Registro de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se realizará de oficio o a instancia de parte, cuando cese la vigencia o la aplicación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi. La cancelación deberá ser notificada a todas las partes que acordaron el Código.

2.– EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodeari atxikitako entitateek ez badute kodeari atxikita jarraitu nahi, erregistroaren arduradunari eskatuko diote dagokion idazpena ezerezteko.

2.– Cuando las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, no quieran seguir adheridas a él, solicitarán a la persona responsable del Registro, la cancelación del asiento correspondiente.

III. KAPITULUA
CAPITULO III.
EAE-KO ELIKAKATEAREN BEHATOKIA
OBSERVATORIO DE LA CADENA ALIMENTARIA DE EUSKADI

15. artikulua.– Sorrera eta kudeaketa.

Articulo 15.– Creación y gestión.

1.– EAEko Elikakatearen Behatokia sortzen da, elikakatearen funtzionamenduaren eta elikagaien prezioen jarraipena, aholkularitza, informazioa eta azterketa egiteko organo gisa.

1.– Se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, como órgano de seguimiento, asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos.

2.– Behatokia kide anitzeko organoa da, eta elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailari atxikita dago. Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzak, bere giza baliabideekin eta baliabide materialekin, administrazio-laguntza emango dio behatokiari.

2.– El Observatorio se crea como órgano colegiado, adscrito al departamento competente en materia de política alimentaria. La dirección competente en materia de calidad alimentaria, con sus medios humanos y materiales llevará a cabo el apoyo administrativo del Observatorio.

16. artikulua.– Eginkizunak.

Articulo 16.– Funciones.

1.– Hauek dira EAEko Elikakatearen Behatokiaren eginkizunak:

1.– Son funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, las siguientes:

a) EAEko Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen berri ematea, operadoreen atxikimenduak sustatuz.

a) Divulgar el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria en Euskadi, promoviendo adhesiones de entidades operadoras al mismo.

b) 6. artikuluan aurreikusten den jarraipen-batzordeak egindako lanen berri izatea, eta kodearentzat interesgarriak diren gaiak edo kodea bera hobetzeko gaiak proposatzea eta aholku ematea batzordeari.

b) Conocer los trabajos realizados por la Comisión de seguimiento del Código, prevista en el artículo 6, y asesorar y proponer a la misma cuestiones de interés o de mejora del propio Código.

c) Jarduteko proposamenak eta gomendioak egitea elikakate osorako.

c) Elaborar propuestas de actuación y recomendaciones al conjunto de la cadena alimentaria.

d) EAEko elikakateko operadoreek erabiltzen dituzten merkataritza-praktiken jarraipena eta ebaluazioa egitea.

d) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales empleadas por las entidades operadoras de la cadena alimentaria en Euskadi.

e) Egindako lanen emaitzen ondorioz ikusten bada ez dela betetzen Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legean ezarritakoa, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzari jakinaraztea, «Agintaritza Betearazlea» den heinean.

e) En el caso de que se detecten incumplimientos de lo establecido en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, como consecuencia del resultado de los trabajos realizados, dar traslado a la dirección competente en materia de calidad alimentaria, como «Autoridad de ejecución».

f) Hala badagokio, aztertutako elikagaien jatorrizko eta helburuko merkatuetan izandako desoreka-egoeren gaineko txostenak eta azterlanak egitea, batez ere urtaroko produktuen prezioak eratzeko bide ematen duten faktoreak aztertuz.

f) Realizar informes y estudios explicativos, en su caso, de las situaciones de desequilibrio producidas en los mercados de origen y destino de los alimentos considerados, analizando especialmente los diversos factores que contribuyen a la formación de los precios de los productos estacionales.

g) Produkzio-kostuen oinarrizko egitura eta EAEn kostu horiek eragin dituzten faktoreak aztertzea, azterketa eta analisi erregularren bidez, ekoizpenean eta kontsumoan garrantzi erlatibo handiena duten elikagaietan, prezioak eratzen diren maila desberdinetan.

g) Analizar la estructura básica de los costes de producción y los factores causantes de su evolución en Euskadi, mediante estudios y análisis regulares, en los alimentos de mayor importancia relativa en la producción y el consumo, en los distintos escalones de su formación.

h) Etenik gabe aztertzea eta ikertzea EAEko elikakatearen berrikuntza eta, bereziki, elikagai berritzaileak sortzearen eta kontsumitzaileentzako merkaturatzearen bilakaera.

h) Analizar y estudiar de forma continuada la innovación en la cadena alimentaria en Euskadi y, en particular, la evolución de la creación de productos alimentarios innovadores y de su comercialización a las personas consumidoras.

i) Produktu galkorren lehen erosketarekin lotutako kontratuen negoziazioetako gatazkak konpontzeko jardunbide egokiak eta sistema arinak zehaztea eta proposatzea.

i) Definir y proponer la adopción de buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos en la negociación de los contratos relacionados con la primera compra de productos perecederos.

j) Prezioen eta ekoizpen-kostuen indizeak egitea, argitaratzea eta aldian behin eguneratzea, erregelamendu bidez zehazten diren irizpideekin. Irizpide horiek prezioen indizeak sortzean gardentasuna eta objektibotasuna bermatu beharko dute.

j) Elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción, con los criterios que reglamentariamente se determinen, que garantizaran la trasparencia y objetividad en la formación de los índices de precios.

k) Elikakateko mailen arteko harremana sustatzea, elkarren artean eta administrazio publikoekin, elikagaien prezioak sortzeko prozesua ahalik eta gardenena izan dadin.

k) Fomentar la relación entre los eslabones de la cadena alimentaria, entre sí y con las Administraciones públicas, en orden a dotar de la mayor transparencia el proceso de composición de los precios de los alimentos.

2.– Behatokiak, dagokion sailaren bidez, artikulu honetako 1. paragrafoko a), d), e) eta g) apartatuetan aurreikusitako eginkizunak garatzeko behar diren laguntza teknikoak eskatu ahal izango dizkio Hazi Fundazioari, bitarteko propioa eta euskal sektore publikoaren zati den aldetik.

2.– El Observatorio, a través del departamento al que está adscrito, podrá encargar a la Fundación Hazi Fundazioa, en su condición de medio propio y parte del sector público vasco, las asistencias técnicas necesarias para el desarrollo de las funciones previstas en los apartados a) d), e) y g) del apartado 1 de este artículo.

3.– Urtero, EAEko Elikakatearen Behatokiak txosten bat egingo du, eta bertan jasoko du bere jardueren zerrenda, baita EAEko elikakatearen egoeraren azterketa bat ere, egindako jardueren eraginkortasuna baloratzeko aukera emango duten erreferentziazko adierazleekin. Txostenean, merkataritza-harremanen konfidentzialtasuna eta lehiaren defentsari eta merkatu askeari buruzko arauak errespetatuko dira.

3.– Anualmente el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, elaborará un informe que contendrá una relación de su actividad, así como un análisis de la situación de la cadena alimentaria en Euskadi, con indicadores de referencia que permitan valorar la eficacia de las actuaciones desarrolladas, y en el que se respetará la confidencialidad de las relaciones mercantiles y las normas relativas a la defensa de la competencia y el libre mercado.

4.– Behatokiak bete egingo ditu publizitate aktiboarekin eta informazio publikoa eskuratzeko bermearekin lotutako betebeharrak, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean xedatutakoak.

4.– El Observatorio cumplirá con las obligaciones de publicidad activa y garantía del acceso a la información pública establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

17. artikulua.– Osaera.

Articulo 17.– Composición.

1.– EAEko Elikakatearen Behatokia hauek osatuko dute:

1.– El Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi estará compuesto por:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren hiru ordezkari, zuzendari mailakoak; horietako bat nekazaritza eta abeltzaintzaren arloan eskumena duen zuzendaria izango da; bestea, berriz, elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailburuak izendatuko du; eta hirugarrena, azkenik, merkataritza-jardueraren eta kontsumitzaileen defentsaren arloan eskumena duen sailburuak izendatuko du.

a) Tres personas representantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con rango de director o directora, una de ellas la persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería y la otra designada por la persona titular del departamento competente en materia de política alimentaria, siendo, y la otra por la persona titular del departamento competente en materia de actividad comercial y defensa de las personas consumidoras.

b) EAEko nekazaritzako sindikatuen hiru ordezkari, sindikatuek eurek adostuta izendatuak. Txandaka jardun ahal izango dute bi urtean behin.

b) Tres personas representantes de los sindicatos agrarios de Euskadi, designadas de común acuerdo por estos, que podrán actuar de forma rotatoria cada dos años.

c) EAEko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkarteen Erregistroan inskribatuta dauden EAEko kontsumitzaile-elkarteen ordezkari bat, EAEko Kontsumoko Kontsulta Batzordeak izendatua, bi urtez behin eta txandaka.

c) Una persona representante de asociaciones de personas consumidoras de Euskadi que estén inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, designada por la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, de manera rotatoria cada dos años.

d) Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua erakunde autonomoaren ordezkari bat.

d) Una persona representante de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, O.A.

e) EAEko Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben Federazioaren ordezkari bat.

e) Una persona representante de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi.

f) EAEko Elikaduraren Klusterreko ordezkari bat.

f) Una persona representante del Cluster de la Alimentación de Euskadi.

g) EAEko ekoizle-elkarte nagusien bi ordezkari, urriaren 16ko 210/2012 Dekretuak arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagaigintza-elkarte adierazgarrien erroldan inskribatuta daudenak, eta elkarte horiek adostasunez izendatuak. Txandaka jardun dezakete bi urtean behin, dagokien sektorearen arabera.

g) Dos personas representantes de las asociaciones de personas productoras representativas de Euskadi, que figuren inscritas en el censo de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regulado por el Decreto 210/2012, de 16 de octubre, designadas de común acuerdo por estas, y que podrán actuar de forma rotatoria cada dos años, dependiendo del sector al que pertenezcan.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagaigintza-industriako elkarteen bi ordezkari, arrantza-sektorea alde batera utzita, urriaren 16ko 210/2012 Dekretuak arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagaigintza-elkarte adierazgarrien erroldan inskribatuta daudenak, eta elkarte horiek adostasunez izendatuak. Txandaka jardun dezakete bi urtean behin, dagokien sektorearen arabera.

h) Dos personas representantes de las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias de Euskadi, de cualquier sector excluido el pesquero, que figuren inscritas en el censo de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regulado por el Decreto 210/2012, de 16 de octubre, designadas de común acuerdo por estas, y que podrán actuar de forma rotatoria cada dos años, dependiendo del sector al que pertenezcan.

i) Arrantza-sektoreko EAEko nekazaritza- eta elikagaigintza-industriako elkarteen ordezkari bat, urriaren 16ko 210/2012 Dekretuak arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagaigintza-elkarte adierazgarrien erroldan inskribatuta dagoena, eta elkarte horiek adostasunez izendatua.

i) Una persona representante de las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias de Euskadi del sector pesquero, que figure inscrita en el censo de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regulado por el Decreto 210/2012, de 16 de octubre, designadas de común acuerdo por estas.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-ekoizleen erakundeen ordezkari bat, elkarte horiek adostasunez izendatua. Txandaka jardun ahal izango dute, bi urtean behin.

j) Una persona representante de las organizaciones de personas productoras de pesca del País Vasco, designada de común acuerdo por estas, que podrán actuar de forma rotatoria cada dos años.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko banaketa- eta merkaturatze-industriako elkarteen ordezkari bat, sektoreak adostasunez izendatua. Txandaka jardun ahal izango dute, bi urtean behin.

k) Una persona representante de las asociaciones de industrias de distribución y comercialización de Euskadi designada de común acuerdo por el sector, que podrán actuar de forma rotatoria cada dos años.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta behatokian parte hartzen duten entitate, erakunde eta eragileak ordezkatuko dituzten pertsonak ez ezik, haien ordezkoak izendatuko dira, falta direnean haien eginkizunak bete ditzaten.

Se designarán, junto a las personas que actuarán en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las entidades, organizaciones y agentes participantes en el Observatorio, a las personas suplentes que ejercerán sus funciones en ausencia de aquellas.

2.– EAEko Elikakatearen Behatokiak presidente bat izango du, zeina elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailaren ordezkarietako bat izango baita; halaber, presidenteorde bat izango du, merkataritza-jardueraren eta kontsumitzaileen defentsaren arloan eskumena duen sailburuak izendatua; eta idazkari bat ere izango du, aholkulari juridikoaren prestakuntza izango duena eta elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailari atxikia, eta hitzarekin baina botorik gabe parte hartuko du.

2.– El Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi contará con una presidencia, que será ostentada por una de las personas representantes del departamento competente en materia de política alimentaria, una vicepresidencia, que será ostentada por la persona designada por la persona titular del departamento competente en materia de actividad comercial y defensa de las personas consumidoras, y una secretaría, que será ostentada por una persona con la formación de asesor jurídico, perteneciente al departamento competente en materia de política alimentaria, con voz pero sin voto.

Elikagai-politikaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu bidez izendatuko dira behatokiko kideak. Agindu horretan, presidentea, presidenteordea eta idazkaria izendatuko dira, lau urterako, salbu eta izendapena egiteko ardura duen pertsonak, erakundeak edo instituzioak berariaz errebokatzen badu; agintaldia amaitzean berriro hautatu ahal izango dira, edo agintaldia amaitu aurretik ordeztu, izendapen-prozedura bera erabiliz.

El nombramiento de las personas que compongan el Observatorio se realizará por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de política alimentaria, en el que se establecerá la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría, y se realizará por un periodo de cuatro años, salvo revocación expresa por parte de la persona, organización o institución responsable de su designación, pudiendo ser reelegidas al término de su mandato o sustituidas antes de finalizarlo por el mismo procedimiento de designación.

18. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 18.– Funcionamiento.

1.– Behatokiak bere funtzionamendurako barne-araubidea izango du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoetarako xedatutakoaren esparruan. Barne-araubide horrek bat etorri behar du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren Administrazio Instituzionalaren Kide Anitzeko Organoetarako Jarduketa Planean jasotakoarekin (Gobernu Kontseiluak 2020ko uztailaren 7an onartu zuen). Hori gorabehera, urtean gutxienez bilera bat egingo du.

1.– El Observatorio se dotará de su propio régimen interno de funcionamiento, en el ámbito de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados, régimen que deberá ajustarse a lo dispuesto en el Plan de Actuación para los Órganos Colegiados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración Institucional, aprobado por Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2020. Sin perjuicio de ello, se establecerá, como mínimo, una reunión al año.

2.– Ez da ordainsaririk jasoko Behatokiko kide izateagatik, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuari eta indarrean dagoen gainerako legediari jarraikiz kideei dagozkien dietak eta kalte-ordainak jaso badaitezke ere.

2.– La pertenencia al Observatorio no dará lugar a retribución alguna sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que, con arreglo a lo fijado en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio y demás normativa vigente, corresponda a sus miembros.

3.– Behatokia osatuko duten pertsonak izendatzean, ahaleginak egingo dira trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dadin, bat etorriz Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuak arautzen duenarekin.

3.– En el nombramiento de las personas que han de formar parte del Observatorio se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

4.– Idazkaria izendatzerakoan, aintzat hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan gaitasun nahikoa izatea.

4.– En el nombramiento de la persona que ejerza la secretaría se tendrá en cuenta la capacidad suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea betez, behatokiko kideei nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea bermatuko zaie.

5.– En cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, se garantizará el derecho de las personas participantes en el Observatorio a utilizar el idioma oficial deseado.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV.
AGINTARITZA BETEARAZLEA
AUTORIDAD DE EJECUCION

19. artikulua.– Agintaritza Betearazlea.

Artículo 19.– Autoridad de Ejecución.

Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen 28. artikuluan xedatutakoa betez, Euskal Autonomia Erkidegoan elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritza izendatzen da EAEn lege hori betetzen dela kontrolatzeko agintaritza gisa (aurrerantzean, «Agintaritza Betearazlea»), eta haren zuzendaritza-organoa izango da titularra.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se designa como autoridad encargada de controlar el cumplimiento de la precitada Ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la dirección competente en materia de calidad alimentaria, en adelante «Autoridad de Ejecución», siendo su titular su órgano de dirección.

20. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 20.– Funciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Agintaritza Betearazleak eginkizun hauek izango ditu:

La Autoridad de Ejecución en la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá las siguientes funciones:

1) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea behar bezala aplikatzea eta betearaztea sustatzeko gomendioak ematea.

1) Adoptar recomendaciones para promover la correcta aplicación y ejecución de la Ley12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

2) Nekazaritza- eta elikagaigintza-hornikuntzako katean merkataritza-jardunbide desleialak eragozteko neurriak hartzea.

2) Adoptar medidas que eviten las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

3) Egiaztatzea elikakateko operadoreek betetzen dituztela Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legean ezarritako betebeharrak, eta laginak hartzeko prozedura bat egitea, egokitzat jotzen diren kasuetan.

3) Comprobar que las entidades operadoras de la cadena alimentaria cumplen las obligaciones establecidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, pudiendo llevar a cabo un procedimiento de toma de muestras en aquellos casos que estimen oportunos.

4) 23. artikuluan jasotzen den kontrol-plana onartzea.

4) Aprobar el Plan de controles, que se recoge en el artículo 23.

5) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legean xedatutakoa betetzeko beharrezkoak diren ikuskapen- eta kontrol-neurriak hartzea.

5) Adoptar las medidas de inspección y control necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

6) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea ez betetzeagatik aurkezten diren salaketak jasotzea, eta horiei buruz beharrezkoak diren ikerketak eta egiaztapenak egitea.

6) Recibir las denuncias que se presenten por incumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y llevar a cabo las investigaciones y comprobaciones necesarias respecto de estas.

7) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen manuren bat urratu izanaren zantzu argiak aurkituz gero har daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkotzat jotzen dituen behin-behineko neurriak hartzea eta betearaztea. Behin-behineko neurriei buruzko erabakia hartzeak ez du esan nahi gaiaren mamia aurrez epaitu denik.

7) Acordar y ejecutar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en caso de que detecte indicios claros de vulneración de alguno de los preceptos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La decisión sobre las medidas provisionales no implica prejuzgar el fondo del asunto.

8) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea urratuz gero, beharrezkoak diren jarduketak egitea.

8) Adoptar, en los supuestos de infracción de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, las actuaciones.

9) Elikagai-kontratazioari eta merkataritza-jardunbide desleialei buruzko lanak, azterlanak eta txostenak egitea, eta horien zabalkundea egitea.

9) Realizar trabajos, estudios e informes en materia de contratación alimentaria y prácticas comerciales desleales, así como la difusión de los mismos.

10) Urteko txosten bat egitea, Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea betetzeko egindako jarduerak jasoko dituena, bai eta jasotako salaketen eta helarazpenen kopurua eta aurreko urtean hasitako edo amaitutako ikerketen kopurua ere. Amaitutako ikerketa bakoitzari dagokionez, txostenak xedearen deskribapen laburra, ikerketaren emaitza eta, hala badagokio, hartutako erabakia jasoko ditu, aipatutako legean ezarritako konfidentzialtasun-baldintzak betez. Era berean, nekazaritzako eta elikagaigintzako hornidura-kateko enpresen arteko harremanetan izandako merkataritza-praktika desleialak jasoko ditu, baita kontratazioari eta abusuzko merkataritza-jardunbideei buruzko ez-betetzeei buruz jasotako salaketak ere. Txostenean, merkataritza-harremanen konfidentzialtasuna eta lehiaren defentsari eta merkatu askeari buruzko arauak errespetatuko dira, bai eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta erlazionatutako gainerako arauak ere. Txostenaren berri emango da, bat etorriz Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jasotako gardentasunaren eta publizitate aktiboaren betebeharrekin.

10) Elaborar un informe anual que contenga las actividades realizadas para dar cumplimiento a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como el número de denuncias y traslados recibidos y el número de investigaciones iniciadas o concluidas durante el año precedente. Respecto de cada investigación concluida, el informe contendrá una breve descripción del objeto, el resultado de la investigación y, cuando corresponda, la decisión adoptada, con sujeción a los requisitos de confidencialidad establecidos en la precitada ley. Así mismo contendrá las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentaria que se hayan producido, y las denuncias recibidas sobre incumplimientos relativos a la contratación y prácticas comerciales abusivas. En el informe se respetará, la confidencialidad de las relaciones mercantiles y las normas relativas a la defensa de la competencia y el libre mercado y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el resto de normas con ellas relacionadas. Del informe anual se dará publicidad, de conformidad y en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y publicidad activa contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

21. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 21.– Funcionamiento.

1.– Agintaritza Betearazleak, bere eginkizunen artean, honako hauek egingo ditu:

1.– Para el desarrollo de sus actividades y en el ámbito de sus funciones, la Autoridad de Ejecución:

a) Lankidetza-harremanak ezarriko ditu merkataritzaren arloan eskumena duen zuzendaritzarekin eta Kontsumobide erakunde autonomoarekin.

a) Establecerá relaciones de colaboración con la dirección competente en materia de comercio y con Kontsumobide, O.A.

b) EAEko Elikakatearen Behatokiarekin lankidetzan arituko da, produktu, merkatu eta sektoreei buruzko lan, azterlan eta txostenak egiteko.

b) Colaborará con el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi en la realización de los trabajos, estudios e informes que, sobre los productos, mercados y sectores.

c) Lankidetza-harremanak ezarriko ditu Espainiako Administrazio Orokorreko eta beste autonomia-erkidego batzuetako beste organo batzuekin, elikagaien kontratazioaren eta merkataritza-jardunbide desleialen arloan.

c) Establecerá relaciones de colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado y de otras comunidades autónomas en materia de contratación alimentaria y prácticas comerciales desleales.

d) Lankidetzan arituko da produktu, merkatu edo sektoreekin zerikusia duten erakunde sektorialekin, ekoizle-erakundeekin eta lanbidearteko erakundeekin.

d) Colaborará con organizaciones sectoriales, de personas productoras e interprofesionales relacionadas con los productos, mercados o sectores.

2.– Agintaritza Betearazleak, ikuskapen- eta kontrol-jarduerak garatzeko eta gauzatzeko, V. kapituluan xedatutakoa beteko du.

2.– Para el desarrollo y ejecución de sus actuaciones de inspección y control la Autoridad de Ejecución estará a lo dispuesto en el Capítulo V.

3.– Hala eskatzen zaionean, Agintaritza Betearazleak betebeharrei buruzko informazioa eta aholkularitza emango die subjektuei eta erakundeei, legearen arabera.

3.– En el desarrollo de sus actividades, la Autoridad de Ejecución informará y asesorará, cuando así le sea solicitado, a los sujetos y las entidades en relación con las obligaciones que les incumben, de acuerdo a la Ley.

4.– Behar bezala dokumentatutako ikuskapen guztien emaitzak eta Agintaritza Betearazleak bere kontrol-lanetan lortutako datuak, txostenak edo aurrekariak:

4.– Los resultados de cualquiera de las actuaciones inspectoras, debidamente documentadas, lo datos, informes o antecedentes obtenidos por la Autoridad de Ejecución en sus tareas de control:

a) esleituak dituen eginkizunak ondo betetzeko erabiliko dira beti.

a) serán utilizados en todo caso en orden al adecuado desempeño de las funciones que esta tiene encomendadas,

b) dagozkion helburuetarako baino ezingo dira erabili.

b) solo podrán utilizarse para los fines que tiene encomendados.

5.– Agintaritza Betearazleak bermatu beharko du egiten duen ikuskapen-jarduerak ez dituela merkatu-askatasuna eta lehia askea desitxuratzen, eta ikuskatutako operadoreen konfidentzialtasuna zaintzen dela.

5.– La Autoridad de Ejecución deberá asegurar que la actividad inspectora que realice no distorsione la libertad de mercado ni la libre competencia y que se preserve la confidencialidad de las entidades operadoras inspeccionadas.

6.– Agintaritza Betearazleak bere ikuskapen-jarduerak zerrendatu, erregistratu eta artxibatuko ditu, jarduketa horiek behar bezala kontrolatu, jasota utzi eta zaintzeko behar den xehetasunarekin.

6.– La Autoridad de Ejecución relacionará, registrará y archivará sus actuaciones inspectoras con el detalle necesario para el debido control, constancia y custodia de las mismas.

7.– Zehatzeko espedienteen kontrol-, ikuskapen- edo izapidetze-jardueretan parte hartzen duten pertsona guztiek isilpean gorde beharko dituzte jakin ahal izan dituzten isilpeko informazio eta egitateak. Era berean, isilpean gorde beharko dituzte, lanbideagatik, karguagatik edo alderdi gisa esku hartzeagatik egitate edo informazio horien berri dutenek ere, baita beren funtzioak betetzeari utzi eta gero ere.

7.– Todas las personas que tomen parte en las actuaciones de control, inspección o tramitación de los expedientes sancionadores deberán guardar secreto sobre los hechos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento. Asimismo, deberán guardar secreto sobre dichas actuaciones, los que las conociesen por razón de profesión, cargo o intervención como parte, incluso después de cesar en sus funciones.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
KONTROL-PLANA ETA -ARAUBIDEA
PLAN Y REGIMEN DE CONTROLES

22. artikulua.– Kontrol-araubidea.

Artículo 22.– Régimen de controles.

1.– Agintaritza Betearazleak ikuskapen- eta kontrol-araubidea aplikatuko du Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea betetzen dela egiaztatzeko, baldin eta:

1.– El régimen de inspección y control que será de aplicación por la Autoridad de Ejecución, para comprobar el cumplimiento de Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria:

a) Alderdi kontratatzaileen egoitza sozial nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoan badaude.

a) Cuando las partes contratantes tengan sus sedes sociales principales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Elikagai-kontratuak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuari eragiten badio, kontratuaren xede den elikagaiaren parterik handienarentzat aurreikus daitekeen trazabilitatea kontuan hartuta.

b) Cuando el contrato alimentario afecte al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato.

2.– Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legean xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko kontrolekin lotutako funtzioak, ahalmenak eta jarduketak dekretu honen bidez arautuko dira, eta, modu osagarrian, aipatutako legean xedatutakoaren bidez.

2.– Las funciones, facultades y actuaciones relacionadas con los controles para la comprobación del cumplimento de lo dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se regirán por el presente Decreto y supletoriamente por lo dispuesto en la precitada Ley.

23. artikulua.– Kontrol-plana.

Artículo 23.– Plan de Controles.

1.– Kontrol-plan orokorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko elikakate osoa ofizialki kontrolatzeko sistemak deskribatuko dira, lehen mailako ekoizpenetik hasi eta azken kontsumitzailearentzako salmenta-puntuetaraino. Horrez gain, bertan jasoko dira jarduteko irizpide eta ildo orokorrak, planaren helburu orokorrak, eta egin beharreko egiaztapen-, ikerketa eta ikuskapen-jarduerak hautatzeko balioko duten irizpideak. Plana Agintaritza Betearazlearen zuzendaritza-organoaren ebazpen bidez onartuko da.

1.– El Plan de Control General, en el que se describirán los sistemas de control oficial a lo largo de toda la cadena alimentaria en el País Vasco, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final, y que incluirá los criterios y las líneas generales de actuación, los objetivos generales del Plan, los criterios que hayan de servir para seleccionar las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación que hayan de efectuarse que, será aprobado, mediante resolución del órgano de dirección de la Autoridad de Ejecución.

2.– Kontrol-plan orokorra urtero eguneratuko da. Bertan, edukien, irizpideen, jarduketa-ildoen, urteko helburuen eta egin beharreko ikuskapen-jardueren ezarpenaren berrikuspena jasoko da. Eguneratze hori Agintaritza Betearazlearen zuzendaritza-organoaren ebazpen bidez onartuko da, bai eta plana gauzatzen den bitartean egiten den edozein gehikuntza edo aldaketa ere, eta horren beharra modu arrazoituan justifikatuko da.

2.– Anualmente se actualizará el Plan de Control General, que contendrá una revisión de los contenidos, criterios, líneas de actuación, objetivos anuales y establecimiento de actuaciones inspectoras a realizar, actualización que será aprobada por resolución del órgano de dirección de la Autoridad de Ejecución, así como cualquier adición o modificación del Plan durante su ejecución, justificándose su necesidad de forma motivada.

3.– Bai kontrol-plan orokorra, bai haren urteko eguneratzeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren gardentasun-atarian argitaratuko dira (https://www.gardena.euskadi.eus/gardentasuna/), bat etorriz Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jasotako gardentasunaren eta publizitate aktiboaren betebeharrekin.

3.– Tanto el Plan de Control General, como sus actualizaciones anuales, se darán publicidad, de conformidad y en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y publicidad activa contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se publicarán en el portal de transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco www.gardena.euskadi.eus/transparencia/.

24. artikulua.– Kontrolen mende dauden pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 24.– Derechos y obligaciones de las personas sujetas a los controles.

1.– Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen aplikazio-eremuan dauden eta Agintaritza Betearazlearen ikuskapen-zerbitzuek kontrolatzen edo ikuskatzen dituzten elikakateko operadoreek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 13. eta 53.1 artikuluetan jasotako eskubideak izango dituzte.

1.– Las entidades operadoras de la cadena alimentaria que estén incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y que sean objeto de control o inspección por los servicios de inspección de Autoridad de Ejecución, tendrán los derechos recogidos en los artículos 13 y 53,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Pertsona fisiko edo juridiko orok dauka Agintaritza Betearazleari laguntzeko betebeharra, eta, Agintaritzak eskatuz gero, epe barruan dauzkan datu eta informazio guztiak eman beharko dizkio nahitaez, ikuskapenaren xede eta helbururako beharrezkoak badira.

2.– Toda persona física o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con la Autoridad de Ejecución y está obligada a proporcionar, a requerimiento de esta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que disponga y que puedan resultar necesarios con el objeto y finalidad de la inspección.

Epe hori hamar egunekoa izango da, baldin eta eskatutakoaren ezaugarriengatik edo egoera zehatzaren gorabeherengatik, behar bezala arrazoituta, beste epe bat zehazten ez bada.

Dicho plazo será de diez días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado y las circunstancias del caso se fije, de forma motivada, un plazo diferente.

25. artikulua.– Ikuskatzaileak.

Artículo 25.– Personal inspector.

1.– Ikuskapen- eta kontrol-jarduketak elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzari atxikitako funtzionarioek egingo dituzte, eta elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzako titularrak, hots, Agintaritza Betearazlearen zuzendaritza-organoak, behar bezala egiaztatuko ditu ikuskatzaile gisa.

1.– Las actuaciones de inspección y control se llevarán a cabo por el personal funcionario adscrito a la dirección competente en materia de calidad alimentaria, debidamente acreditados como personal inspector por la persona titular de la dirección competente en materia de calidad alimentaria, que es el órgano de dirección de la Autoridad de Ejecución.

2.– Ikuskatzaileak, beren eginkizunak betetzean, agintaritzaren agentetzat hartuko dira, haiek beldurtzen dituztenen, aurka egiten dietenen edo, egitez edo hitzez, zerbitzu-egintzetan edo zerbitzu-egintzak direla-eta haien aurka indarra erabiltzen dutenen administrazio- eta zigor-erantzukizunaren ondorioetarako.

2.– El personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, serán considerados como agentes de la autoridad, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes los intimiden o les hagan resistencia o acometan o empleen fuerza contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo.

3.– Ikuskatzaileek adituen, teknikarien eta espezialisten laguntza jaso ahal izango dute kontrol-lanetan, lanotarako bereziki interesgarriak badira. Aditu horiek ez dira agintaritzaren agentetzat hartuko, eta ikuskatzaileei laguntzera eta haiekin lankidetzan aritzera mugatuko dira soilik, haien aginduetara jardunez.

3.– El personal inspector, podrá auxiliarse de personas expertas, técnicas y especialistas que resulten de especial interés en las tareas de control. Las mismas no tendrán la consideración de agentes de la autoridad y su actividad únicamente se circunscribirá al auxilio y colaboración con el personal inspector, a las órdenes de los cuales ejercerá su labor.

4.– Ikuskatze-funtzioa betetzea bateraezina izango da edozein kargu, lanbide edo jarduera publiko edo pribaturekin, baldin eta horrek betebeharrak zorrotz betetzea eragotzi edo kaltetu badezake edo haien inpartzialtasuna edo independentzia arriskuan jar badezake.

4.– El desempeño de la función inspectora será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

5.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan aipatzen diren arrazoietako bat gertatzen denean, ikuskatzaileek ez dute jarduketetan esku hartuko, eta hierarkian gorago dagoenari jakinaraziko diote.

5.– El personal inspector deberá abstenerse de intervenir en las actuaciones, informando a su superior jerárquico, cuando concurra cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.– Ikuskatzaileek, beren eginkizunetan, Euskal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 Legean xedatutakoa errespetatu beharko dute.

6.– El personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, deberá respetar lo dispuesto en la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

26. artikulua.– Ikuskatzaileen ahalmenak.

Artículo 26.– Facultades del personal inspector.

1.– Ikuskatzaileek honako ahalmen hauek izango dituzte:

1.– El personal inspector, dispondrá de las siguientes facultades:

a) Kontrolatu beharreko pertsona fisiko edo juridikoek erabilitako edozein lokal, lur, instalazio edo garraiobidetan sartzea.

a) Acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte utilizados por las personas físicas o jurídicas sometidas a control.

b) Haien biltegietako izakinak, lortutako produktuak, aplikatzen dituzten prozesuak eta erabilitako instalazioak, makineria eta ekipoak egiaztatzea.

b) Verificar las existencias de sus almacenes, los productos obtenidos, los procesos que aplican y las instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

c) Erakundearen jarduerari buruzko liburu eta dokumentuetan sartzea, horien euskarri materiala edozein dela ere, eta, batez ere, erosketen jatorria eta salmenten helmuga egiaztatzen duten eta erosketa eta salmenta horien prezio eta balioak jasotzen dituzten liburu eta dokumentuetan, bai eta liburu eta dokumentuon kopia edo laburpenak lortzea ere, edozein formatu eta euskarritan.

c) Acceder a los libros y documentos relativos a la actividad de la entidad, cualquiera que sea su soporte material y, en particular, a todos los que acrediten el origen de sus compras y el destino de sus ventas y sus respectivos precios y valores, así como obtener copias o extractos, en cualquier formato y soporte, de dichos libros y documentos.

d) Apartatu honetako c) letran aipatutako liburu edo dokumentuak gehienez ere bost egunez atxikitzea. Salbuespen gisa, jatorrizkoak emango dira, jatorrizkoen kopia kautotua eman ezin denean.

d) Retener por un plazo máximo de cinco días los libros o documentos mencionados en la letra c) de este apartado. Excepcionalmente se entregarán los originales cuando no se pueda entregar copia autenticada de los mismos.

e) Erakundearen biltegiak, instalazioak, deposituak, ekipoak, ibilgailuak, liburuak edo agiriak eta gainerako ondasunak zigilatzea, horiek ikuskatzeko behar besteko denboran eta neurrian.

e) Precintar almacenes, instalaciones, depósitos, equipos, vehículos, libros o documentos y demás bienes de la entidad durante el tiempo y en la medida que sea necesario para la inspección.

f) Kontrolatu beharreko pertsonaren zerbitzura dagoen edozein ordezkari edo langileri ikuskapenaren xedearekin eta helburuarekin zerikusia duten jarduera, prozesu, material edo dokumentuei buruzko azalpenak eskatzea, eta haiek emandako erantzunak jasotzea.

f) Requerir a cualquier representante o miembro del personal al servicio de la persona objeto de control, las explicaciones que considere necesarias sobre las actividades, procesos, materiales o documentos relacionados con el objeto y finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

g) Lehengaien, tarteko produktuen eta bukatutako produktuen laginak hartzea, bai eta sortutako azpiproduktuena ere, nola osatuta dauden eta zer ezaugarri dituzten zehazteko.

g) Tomar muestras de materias primas, productos intermedios y terminados para determinar su composición y características, así como de los subproductos generados.

h) Egindako jarduketak, eskatutako eta lortutako informazioa eta egiaztatutako egitateak jasotzen dituen akta egitea.

h) Levantar acta en la que se reflejen las actuaciones realizadas, la información requerida y la obtenida y los hechos constatados.

i) Kontrolaren xede den pertsonak aurreko lau urteetan Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen esparruan egindako kontratuak eskuratzea.

i) Acceder a los contratos efectuados en el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, por la persona objeto de control en los cuatro años anteriores.

j) Bere kontrol-jarduera garatu ahal izateko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazioa eskatzea.

j) Solicitar la documentación que considere necesaria para poder desarrollar su actividad de control.

k) Pertsona baten edo batzuen nortasuna, izaera eta ahalmenak egiaztatzeko eskatzea, haien esku-hartzearekin eta laguntzarekin jarduketak egin behar direnean.

k) Exigir que se acredite la identidad, carácter y facultades de la persona o personas con cuyo concurso y asistencia se vayan a realizar las actuaciones.

l) Ikuskapen-jarduerak osatzeko datu osagarriak eskatzea, ikuskapenak egiten diren bitartean. Errekerimendu hori betetzera behartuta dagoena ikuskatua bada, aktan adieraziko da zer dokumentazio eta zer epetan bidali behar zaion Agintaritza Betearazleari, edo ikuskatzaileen esku utzi behar den.

l) Solicitar, en el curso de las inspecciones, datos complementarios para completar las actuaciones de inspección. Si el obligado a cumplir este requerimiento es la persona inspeccionada, se indicará en el acta la documentación de que se trate y el tiempo en que esta deberá ser remitida a la Autoridad de Ejecución, o puesta a disposición del personal inspector actuante.

2.– Aurreko a) eta e) letretan aipatzen diren ahalmenak gauzatzeko, aldez aurretik, interesdunaren berariazko baimena behar izango da, edo, halakorik ezean, dagokion baimen judiziala.

2.– El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso de la persona afectada o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

27. artikulua.– Ikuskapen-jardueren hasiera eta garapena.

Artículo 27.– Iniciación y desarrollo de las actuaciones de inspección.

1.– Agintaritza Betearazleak egiten dituen ikuskapen-jarduerak kasu hauetan hasiko dira:

1.– Las actuaciones de inspección que lleve a cabo la Autoridad de Ejecución, se iniciarán:

a) Bere ekimenez, Agintaritza Betearazleak urtero egiten duen kontrol-planean jasotako aurreikuspenen ondorioz.

a) Por propia iniciativa, como consecuencia de las previsiones contenidas en el Plan de Control que elabore anualmente la Autoridad de Ejecución.

b) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea urratu izanaren arrazoizko zantzuak badaude.

b) Por la existencia de indicios razonables de incumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

c) Salaketa baten ondorioz.

c) En virtud de denuncia.

2.– Ikuskapen-jarduerak honako kasu hauetan egin ahal izango dira:

2.– Las actuaciones de inspección podrán desarrollarse, según los casos:

a) In situ. Ikuskapena leku hauetako batean gauzatzen da: ikuskatuaren egoitza sozial, bulego, biltegi edo industrian; ustiategia dagoen tokian; edo Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea urratu dela ebazteko garrantzitsuak izan daitezkeen egitateei buruzko frogaren bat dagoen lekuetan, baita froga partziala bada ere.

a) In situ. Cuando la inspección se realice en el lugar donde el inspeccionado tenga su domicilio social, despacho, oficina, almacén o industria; en el lugar donde radique la explotación y allí donde exista alguna prueba, al menos parcial, relativa a los hechos que puedan ser relevantes para determinar la existencia de infracciones a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

b) Administrazio-kontrolen bidez; besteak beste, dokumentazioa eskatuta.

b) A través de controles administrativos, que incluirán, entre otros, la petición de documentación.

3.– Hasi aurretik jakinarazi beharko dira ikuskapen-jarduerak, eta helburua zein den adierazi beharko da. Ikuskapenaren izaerak hala eskatzen duen kasuetan, jarduera ustekabekoa delako, kontrol-jarduketen jakinarazpena horiek hasten diren unean egingo da.

3.– Las actuaciones de inspección, deberán ser notificadas con carácter previo a su inicio, y en ellas habrá de indicarse el objeto de las actuaciones inspectoras. En los supuestos en los que la índole de la inspección así lo requiera, por tratarse de una actuación inopinada, la notificación de las actuaciones de control se efectuará en el momento de iniciarse las mismas.

4.– Ikuskapen-jarduerak amaitzeko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da. Hala ere, salbuespenezko inguruabarrak direla-eta edo ikuskatuek kontrolak oztopatzen dituztelako, Agintaritza Betearazleko zuzendaritza-organoak epe hori luzatu ahal izango du, ikuskatzaile jarduleak proposatuta, gehienez ere hiru hilabetez, eta epe hori ezin izango da luzatu.

4.– El plazo máximo de finalización de las actuaciones inspectoras será de seis meses, sin perjuicio de que, por circunstancias excepcionales o debido a la obstrucción de los controles por la persona inspeccionada, pueda prorrogarse este plazo por el órgano de dirección de la Autoridad de Ejecución, a propuesta de la persona inspectora actuante, por un período no superior a tres meses improrrogables.

28. artikulua.– Kontrol- eta ikuskapen-prozedurak.

Artículo 28.– Procedimientos de control e inspección.

1.– Ikuskapen-jarduerak, in situ egiten direnean, hasi ondoren bururaino eramango dira, lanaldi bakoitzean behar den denboran, unean uneko egiaztapenen berezko ezaugarrien arabera. Egun bat baino gehiago irauten badute, egun bakoitzeko jarduerak amaitu ondoren eten egingo dira, eta ikuskatzaileek zehaztuko dute non, zein egunetan eta zein ordutan berrabiarazi, eta, hala badagokio, egoitzak zigilatuko dituzte.

1.– Cuando las actuaciones de inspección se realicen «in situ» y una vez iniciadas estas, las actuaciones deberán proseguir hasta su terminación y se desarrollarán durante el tiempo que sea preciso en cada jornada, de acuerdo con las características propias de las comprobaciones en curso. Si duraran varios días, al término de las actuaciones de cada día se suspenderán, fijando el personal inspector el lugar, el día y la hora para su reanudación, precintando en su caso las dependencias.

2.– Kontrol- eta ikuskapen-jardueretan, ahalik eta gutxiena oztopatuko dira behartutako pertsonaren lan- edo enpresa-jarduerak.

2.– Todas las actuaciones de control e inspección se deberán practicar, evitando perturbar, en la medida de lo posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales de la persona obligada.

3.– Agintaritza judizialari ikuskapen-jarduerak egiteko dagokion baimena eskatu bazaio, ikuskatzaileek baimen hori aurkeztuko diete interesdunei.

3.– En los casos en los que se haya solicitado de la autoridad judicial la correspondiente autorización para llevar a cabo las actuaciones inspectoras, esta será presentada a las personas interesadas por parte del personal inspector.

4.– Kontrol- eta ikuskapen-prozedura osoan, ikuskapen-jardueretan zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko zaie interesdunei, betebeharrak errazago bete ditzaten.

4.– Durante todo el procedimiento de control e inspección, se informará a las personas interesadas, con motivo de las actuaciones inspectoras, de sus derechos y deberes, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones.

Era berean, jarduketak hastean eta prozeduraren edozein unetan, interesdunak eskatuta, jarduketen esanahiari, bete beharreko prozedurari, eskubideei eta Agintaritza Betearazlearen aurrean dituen betebeharrei buruzko azalpenak eman beharko zaizkio interesdunari.

Así mismo, al inicio de las actuaciones, y en cualquier momento del procedimiento a solicitud del interesado, deberá instruir a estas acerca del significado de las actuaciones, del procedimiento a seguir, de sus derechos y de las obligaciones y deberes que han de observar para con la Autoridad de Ejecución.

5.– Prozeduraren edozein unetan, ofizioz edo alderdi batek eskatuta, isilpekotzat jotzen diren datu edo dokumentuak isilpean gordetzea agindu ahal izango da, datu edo dokumentu horiekin pieza banandua osatuz.

5.– En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que se consideren confidenciales, formando con ellos pieza separada.

6.– Amaitutzat joko dira ikuskapen-jarduerak, baldin eta, ikuskatzailearen iritziz, eman beharreko egintzak oinarritzeko beharrezkoak diren datuak eta frogak lortu badira.

6.– Las actuaciones inspectoras se darán por concluidas cuando, a juicio del personal inspector, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos que proceda dictar.

7.– Kontrol-jarduerak aldez aurretik abisatu gabe egin ahal izango dira, baita ikuskatutako enpresen lanalditik kanpo ere, baldin eta, azken kasu horretan, jakiten bada jardueraren bat dagoela martxan Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen aplikazio-eremuan sartzen diren subjektu edo entitate behartuen instalazioetan.

7.– Las actuaciones de control, podrán realizarse sin previo aviso, incluso fuera de la jornada laboral de las empresas inspeccionadas, siempre que, en este último supuesto, tenga conocimiento de que se esté realizando alguna actividad en las instalaciones de los sujetos o entidades obligados contemplados en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

29. artikulua.– Salaketa baten ondorioz hasitako ikuskapen-jarduerak.

Artículo 29.– Actuaciones inspectoras iniciadas por denuncia.

1.– Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen 29. artikuluan xedatutakoa betetzeko eta garatzeko helburuz, eta baldin eta kontrol-jarduerak salaketa baten ondorioz hasi badira:

1.– En ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuando la iniciación de las actividades de control se haya producido en virtud de denuncia:

a) Agintaritza Betearazleak behar diren neurri guztiak hartuko ditu salatzailearen nortasuna babesteko, baita salatzaileak bere intereserako kaltegarritzat jotzen duen beste edozein informazio behar bezala babesteko ere, edo, elkarteen kasuan, kideen edo hornitzaileen intereserako kaltegarritzat jotzen badu.

a) La Autoridad de Ejecución adoptará todas las medidas necesarias para proteger la identidad de la persona denunciante, así como para la adecuada protección de cualquier otra información cuya divulgación la persona denunciante considere que sería perjudicial para sus intereses, o en caso de asociaciones para los de sus miembros o para el de los proveedores.

b) Salatzaileak adieraziko du zein informazio den konfidentziala eta zein ez, eta berariaz adierazi ez den informazio oro konfidentzialtzat joko da.

b) La persona denunciante indicará, qué información tiene carácter confidencial y cuál no, presumiéndose confidencial toda información sobre la que no se haya hecho indicación expresa.

c) Agintaritza Betearazleak, salaketa jaso ondoren, erreklamazioari bide emateko egin beharreko ekintzen berri emango dio salatzaileari, salaketa aurkeztu eta hilabeteko epean.

c) La Autoridad de Ejecución, una vez recibida la denuncia informará a la persona denunciante, en el plazo de un mes desde la presentación de la misma, sobre las acciones a realizar para dar curso a la reclamación.

d) Agintaritza Betearazleak uste badu ez dagoela arrazoi nahikorik aurkeztutako salaketaren eraginez zehapen-espediente administratibo bat bideratzeko, artxibatzeko arrazoien berri emango dio salatzaileari, erreklamazioa aurkeztu eta bederatzi hilabeteko epean.

d) Cuando la Autoridad de Ejecución considere que no hay razones suficientes para instruir un expediente administrativo sancionador con motivo de la denuncia presentada, informará a la persona denunciante, en el plazo de nueve meses desde la presentación de la reclamación, sobre los motivos del archivo.

2.– Agintaritza Betearazleak, zehapen-espediente administratibo bat abiarazi aurretik, aurretiazko jarduketa bat egingo du, salaketaren edukia noraino iristen den eta zer erantzukizun ekar ditzakeen jakiteko.

2.– La Autoridad de Ejecución, antes de proceder a la apertura de un expediente administrativo sancionador, llevará a cabo, una actuación preliminar, con objeto de conocer el alcance y las responsabilidades que puedan derivarse del contenido de la denuncia.)

30. artikulua.– Salatzailearen eskubideak eta babesa.

Artículo 30.– Derechos y protección del denunciante.

1.– Salatzaileak honako eskubide hauek ditu, berariaz kontrakoa adierazi ezean:

1.– La persona denunciante tiene derecho, salvo manifestación expresa en contrario, a:

a) Salaketa jaso izanaren agiria jasotzekoa, salaketa jaso eta zazpi eguneko epean.

a) Recibir acuse de recibo de la denuncia en un plazo de siete días a partir de la recepción.

b) Salaketaren izapideak zer egoeratan dauden jakitekoa.

b) Conocer el estado de la tramitación de su denuncia.

c) Ekintzak zer egoeratan dauden jakitekoa.

c) Conocer el estado de la realización de las acciones.

d) Salaketaren kari egindako izapideen eta hartutako ebazpenen berri jasotzekoa.

d) Ser notificados de los trámites realizados y de las resoluciones acordadas respecto de su denuncia.

2.– Salatzailearen nortasunaren babesa bermatuta egongo da, bai administrazio-bidean, bai bide judizialean, hala badagokio. Azken kasu horretan, Agintaritza Betearazleak salatzailearen izenean eta ordezkaritzan jardungo du, baldin eta haren nortasuna babesteko beharrezkoa bada, eta betiere ordezkaritza horrek babesgabetasunik eragiten ez badu edo baliabide-berdintasunaren printzipioa urratzen ez badu.

2.– La protección de la identidad de la persona denunciante deberá garantizarse tanto en el transcurso de la vía administrativa como, en su caso, la vía judicial. En este último caso, la Autoridad de Ejecución, actuará en su nombre y representación, de ser necesario para proteger la identidad de la persona denunciante y siempre y cuando esta representación no suponga indefensión ni quebranto del principio de igualdad de armas.

31. artikulua.– Ikuskapen-aktak.

Artículo 31.– Actas de inspección.

1.– Ikuskapena in situ egiten denean, kontrola ikuskapen-akta batean jasoko da, honako hauek zehaztuta, gutxienez:

1.– Cuando la inspección se lleve a cabo «in situ», el control quedará reflejado en un Acta de Inspección, que incluirán, al menos:

a) Formalizatzeko lekua eta data.

a) El lugar y fecha de su formalización.

b) Akta sinatzen duten ikuskatzaileen identifikazio pertsonala eta akreditazioa.

b) La identificación personal del personal inspector que la suscriben, y su acreditación.

c) Jarduketen xede den pertsonaren izen-abizenak, identifikazio fiskaleko zenbakia eta sinadura, eta jarduketetan parte hartzeko duen izaera edo ordezkaritza.

c) El nombre y apellidos, número de identificación fiscal y la firma de la persona con la que se extienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.

d) Ikuskapen-jardueran egiaztatutako egitateak.

d) Los hechos constatados en la actuación inspectora.

e) Ikuskapenean egindako jardueren xehetasunak.

e) El detalle de las actuaciones llevadas a cabo durante la inspección.

2.– Ikuskapen-aktak dagozkion jarduketak egin dituzten ikuskatzaileek sinatu beharko dituzte, baita, hala badagokio, kontrola egin zaion pertsonak, haren ordezkariak edo ikuskapena egin den lokaleko arduradunak ere. Akta sinatzeari uko egin arren, hark froga-balioa izango du ikuskatzaileak sinatu ondoren, eta ikuskatutako pertsonak akta sinatzeari uko egin diola jaso beharko da bertan.

2.– Las actas de inspección deberán ir firmadas por el personal inspector que hayan realizado las correspondientes actuaciones, así como, en su caso, por la persona con la que se hubiera realizado el control, su representante o el encargado del local donde hubiese tenido lugar la inspección. Su negativa a firmar el acta no impedirá que esta, una vez firmada por el personal inspector, tenga valor probatorio, debiendo hacer constar en la misma la negativa de la persona inspeccionada a firmar el acta.

3.– Ikuskatzaileek aktaren kopia bat eta aktari erantsitako dokumentuen zerrenda emango diete ikuskatuei. Akta horri kopia egin zaien dokumentuen zerrenda gehituko zaio, baita kopiaren ale bat ere, eta, hala badagokio, ikuskatzaileek atxiki eta Agintaritza Betearazlearen bulegoetara aldi baterako eraman dituzten dokumentuen zerrenda, euskarri materiala edozein izanda ere, baita ondoren entregatzeko eskatutako dokumentuen zerrenda ere.

3.– El personal inspector entregará una copia del Acta, así como una relación de documentos que se anexen a la misma, a las personas inspeccionadas. Al acta se adjuntará la relación de los documentos de los que se haya obtenido copia, así como un ejemplar de la misma, y, en su caso, la relación de aquellos documentos que hayan sido retenidos y trasladados temporalmente a las dependencias de la Autoridad de Ejecución por el personal inspector, cualquiera que sea su soporte material, y los documentos solicitados para entrega posterior.

4.– Ikuskapen-aktak dokumentu publikoak izango dira, eta, kontrakoa egiaztatzen ez bada, bertan jasotako egitateen froga izango dira, bat etorriz Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen azken xedapenetako lehenengoaren 7. apartatuarekin.

4.– Las actas de inspección tendrán el carácter de documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba de los hechos que en ellas se recojan, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la Disposición Final Primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

32. artikulua.– Ikuskapen-jarduerak amaitzea.

Artículo 32.– Finalización de las actuaciones de inspección.

1.– Ikuskapena amaitzean, ikuskatzaileek txosten bat egingo dute, egindako jarduketa guztiak adierazita. Txostenak informazio hau jasoko du:

1.– Al finalizar la inspección, el personal inspector emitirá un informe en el que se recogerán todas las actuaciones llevadas a cabo y que contendrá:

a) Zein egunetan hasi den ikuskapena.

a) Fecha de inicio de la actuación inspectora.

b) Sinatzen duten ikuskatzaileen identifikazio pertsonala eta akreditazioa.

b) La identificación personal del personal inspector que la suscribe y su acreditación.

c) Ikuskatutako enpresaren identifikazio-datuak.

c) Datos identificativos de la empresa inspeccionada.

d) Ikuskapen-jardueran egiaztatutako egitateak.

d) Los hechos constatados en la actuación inspectora.

e) Egindako jardueren xehetasunak.

e) El detalle de las actuaciones llevadas a cabo.

f) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen ez-betetzeak edo irregulartasunak, halakorik badago.

f) Incumplimientos o irregularidades de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria detectados, si los hubiera.

g) Ez-betetzeak egon badira, irregulartasunek eragindako arau-hausteen behin-behineko kalifikazioa eta horrek eragin dezakeen zehapena.

g) En el supuesto de que hubiera incumplimientos, la calificación provisional de las infracciones que las irregularidades supondrían y la sanción a la que pudiera dar lugar.

h) Ikuskapena in situ egin bada, 31. artikuluan arautzen den ikuskapen-akta.

h) En el supuesto de que se haya desarrollado la inspección «in situ», el Acta de Inspección que se regula en el artículo 31.

2.– Txostenek horiek egin dituzten ikuskatzaileen sinadura izan behar dute.

2.– Los informes deben ir firmados por el personal inspector que los haya realizado.

3.– Txostenak dokumentu publikoak izango dira, eta, kontrakoa egiaztatzen ez bada, txosten horietan jasotako egitateak frogatuko dituzte.

3.– Los informes tendrán el carácter de documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba de los hechos que en ellas se recojan.

4.– Agintaritza Betearazleak kontrol-jardueren amaiera jakinarazi beharko dio ikuskatuari.

4.– La Autoridad de Ejecución deberá comunicar a la persona inspeccionada la conclusión de las actividades de control.

33. artikulua.– Ikuskapen-jardueren ondorioak.

Artículo 33.– Consecuencias derivadas de las actuaciones inspectoras.

1.– 32. artikuluan aurreikusitako txostenen emaitzak ikusita, eta ikuskapen-jarduerak amaitzearen ondorioz, Agintaritza Betearazleak honako hauek egin ahal izango ditu:

1.– A la vista de los resultados que figuren en los informes realizados por el personal inspector previstos en el artículo 32, como consecuencia de la finalización de las actuaciones inspectoras, la Autoridad de Ejecución podrá:

a) Arduradunari eskatzea adierazitako epean neurriak har ditzala Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea betetzeko.

a) Requerir a la persona responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

b) Egindako egiaztapenen ondorioz ikusten bada arau-hauste administratiborik ez dela egin, baina zuzendu beharreko ez-betetzeak edo irregulartasunak daudela, arduradunari ohartaraztea zuzenketak egin ditzala.

b) En los supuestos en los que de las comprobaciones efectuadas no resulte la comisión de una infracción administrativa, pero sí inobservancias o irregularidades que deban corregirse, advertir a la persona responsable para que las corrija.

c) Ofizioz hastea, zuzendaritza-organoaren ebazpen bidez, dagokion zehapen-prozedura, bat etorriz Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legearekin.

c) Iniciar de oficio, mediante resolución del órgano de dirección, el procedimiento sancionador correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

2.– Baldin eta, ikuskapen- eta kontrol-lanen ondorioz, edo aurkeztutako salaketen ondorioz, Agintaritza Betearazleak honako hau egiaztatzen badu:

2.– Si como resultado de las labores de inspección y control, o como consecuencia de las denuncias presentadas, la Autoridad de Ejecución comprueba:

a) Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen 26. artikulua aplikatuz, Estatuko Administrazio Orokorrari badagokio zehatzeko ahala, Elikagaien Informazio eta Kontrolerako Agentziari helaraziko dio dagokion informazioa.

a) Que en aplicación del artículo 26 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la potestad sancionadora corresponde a la Administración General del Estado, trasladará la información que proceda a la Agencia de Información y Control de Alimentos.

b) Lehiaren defentsari buruzko araudian edo nekazaritzako elikagaien merkataritzaren arloan xedatutakoaren arabera ustez arau-hausteak egin direla egiaztatzen badu, erakunde eskudunei jarduketak igorriko dizkie.

b) La existencia de presuntas infracciones conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de defensa de la competencia, o en materia de comercio de productos agroalimentarios, remitirá las actuaciones los organismos competentes.

c) Produktuen laginak hartu ondoren edo produktuen analisien emaitzak ikusita hautematen bada ez dela betetzen nekazaritzako elikagaien arloan edo arlo sanitarioan aplikagarria den legeria, ahalik eta lasterrena jakinaraziko die erakunde eskudunei.

c) Que como consecuencia de la toma de muestras o a la vista del resultado de los análisis practicados sobre dichos productos, se detectará un posible incumplimiento de la legislación aplicable en materia agroalimentaria o sanitaria, lo comunicará a la mayor brevedad posible a los organismos competentes.

VI. KAPITULUA
CAPITULO VI
ZEHATZEKO AHALA
POTESTAD SANCIONADORA

34. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 34.– Régimen sancionador.

Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu beharreko arau-hausteak eta zehapenak Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen V. tituluan ezarritakoak izango dira.

Las infracciones y sanciones a aplicar en la Comunidad Autónoma del País Vasco son las establecidas en el Título V de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

35. artikulua.– Zehapen-prozedura.

Artículo 35.– Procedimiento sancionador

Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu beharreko zehapen-prozedura Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legean eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa izango da.

El procedimiento sancionador de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco será el establecido en la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

36. artikulua.– Eskumena.

Artículo 36.– Competencia.

Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen esparruan, zehatzeko ahala kasu hauetan erabiliko da:

La potestad sancionadora en el ámbito de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, será ejercitada:

1.– Alderdi kontratatzaileek beren egoitza nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoan dituztenean.

1.– Cuando las partes contratantes tengan sus sedes sociales principales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Elikagai-kontratuak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuari eragiten dionean, kontratuaren objektua den elikagaiaren parterik handienarentzat aurreikus daitekeen trazabilitatea kontuan hartuta.

2.– Cuando el contrato alimentario afecte al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato.

37. artikulua.– Agintaritza eskudunak.

Artículo 37.– Autoridades competentes.

1.– 33. artikuluaren 1. apartatuko c) letran xedatutakoaren arabera, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaria izango da Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea aplikatuz Euskal Autonomia Erkidegoan bideratzen diren zehapen-prozedurak hasteko agintaritza eskuduna, Agintaritza Betearazlearen zuzendaritza-organoa den aldetik.

1.– Conforme se dispone en el artículo 33 apartado 1 subapartado c), la autoridad competente para el inicio de los procedimientos sancionadores que se sustancien en el País Vasco en aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, será la persona titular de la dirección competente en materia de calidad alimentaria, como órgano de dirección de la autoridad de ejecución.

2.– Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaria izango da Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea aplikatuz Euskal Autonomia Erkidegoan bideratzen diren zehapen-prozedurak ebazteko agintaritza eskuduna, Agintaritza Betearazlearen zuzendaritza-organoa den aldetik.

2.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, la autoridad competente para la resolución de los procedimientos sancionadores que se sustancien en el País Vasco en aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, será la persona titular de la dirección competente en materia de calidad alimentaria, como órgano de dirección de la autoridad de ejecución.

3.– Prozeduraren instrukzio-organoa elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendaritzako funtzionario bat izango da, aholkularitza juridikoko eginkizunak betetzen dituena, eta elikagai-politikaren arloan eskumena duen saileko zerbitzu orokorren arloko zuzendariaren ebazpen bidez izendatuko da.

3.– El órgano instructor del procedimiento será una persona funcionaria de la dirección competente en materia de calidad alimentaria, que realice funciones de asesoría jurídica, nombrado por resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de servicios generales del departamento competente en materia de política alimentaria.

38. artikulua.– Egoera bereziak.

Artículo 38.– Situaciones especiales.

1.– Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen 22. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz, justizia-auzitegietan auzi penala instruitzeak edota lehia defendatzeko arauak hausteagatiko espedientea hasteak eten egingo ditu egitate berberengatik hasitako administrazio-espediente zehatzailearen izapideak.

1.– En ejecución de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación de expediente de infracción de las normas de defensa de la competencia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos.

2.– Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legearen 23. artikuluaren 5. apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz, baldin eta lege horretan jasotako betebeharrak ez betetzearen ondorioz merkatuen lehiari eragiten bazaio, Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean jasotako xedapenak aplikatuko dira, eta xedapen horiek lehentasuna izango dute Elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legean jasotako arau-hausteei dagokienez, artikulu honen 1. apartatuan adierazitakoaren arabera.

2.– En ejecución de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuando como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas en la precitada Ley, se afecte a la competencia de los mercados, resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que tendrán carácter preferente a las infracciones contempladas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

3.– Horren ondorioz, Lehiaren Euskal Agintaritza izango da artikulu honen 2. apartatuan xedatutakoa aplikatuz Euskal Autonomia Erkidegoan bideratzen diren zehapen-prozedurak hasteko eta ebazteko agintaritza eskuduna, bat eginez Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearekin.

3.– En consecuencia, la autoridad competente para el inicio y la resolución de los procedimientos sancionadores que se sustancien en el País Vasco en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, será la Autoridad Vasca de la Competencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia.

39. artikulua.– Zehapen-ebazpenen publizitatea.

Artículo 39.– Publicidad de las resoluciones sancionadoras.

1.– Elikagaien kalitatearen arloan eskumena duen zuzendariaren ebazpen bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, hiru hilean behin, elikagaien kontratazioaren arloko arau-hauste astun eta oso astunengatik ezarritako zehapenak, irmo bihurtu badira administrazio-bidean edo, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri bada, auzibidean. Horien publizitatean jasoko dira arau-hauslea nor den, ezarritako zehapena eta zehatutako arau-haustea.

1.– Mediante resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de calidad alimentaria, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, con carácter trimestral, las sanciones impuestas por infracciones graves y muy graves en materia de contratación alimentaria que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial. En la publicidad de las mismas se incluirá la identificación del infractor, la sanción impuesta y la infracción sancionada.

Era berean, Eusko Jaurlaritzaren datu ireki gisa sartuko dira, bat etorriz indarrean dagoen araudian jasotako datuak berrerabiltzeko printzipioekin.

Así mismo, se darán publicidad, mediante su inclusión como datos abiertos del Gobierno Vasco, en cumplimiento de los principios de reutilización de datos contenidos en la normativa vigente.

2.– Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen I. tituluak arautzen dituen publizitate aktiboa eta informazio publikorako irispidea 19/2013 Legearen 5.3 eta 15. artikuluetan eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren mende egongo dira, informazioak datu pertsonalak dituenean.

2.– La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la referida ley, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

XEDAPEN GEHIGARRIA. Elikakatearen Behatokia eratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Constitución del Observatorio de la Cadena Alimentaria.

EAEko Elikakatearen Behatokia gehienez ere 6 hilabeteko epean eratu beharko da, dekretu hau indarrean jartzen denetik hasita.

El Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi deberá constituirse en un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. Araudia aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación normativa.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren 2. artikuluko d) letrari beste bi apartatu eransten zaizkio:

Al apartado D) del artículo 2 del Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se adicionan dos nuevos apartados:

«23.– Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Kodearen Jarraipen Batzordea.

«23.– La Comisión de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria.

24.– EAEko Elikakatearen Behatokia.»

24.– El Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi:»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA. Araudia aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación normativa.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren 19. artikuluko 1. apartatuko b) letrari hau eransten zaio:

Al apartado b) del apartado 1 del artículo 19 del Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se adiciona:

«eta Elikagaien Kontratazioko Merkataritza Jardunbide Egokien Erregistroa.»

«y el Registro de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria.»

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA. Araudia aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación normativa.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren 19. artikuluko 2. apartatuari hau eransten zaio:

Al apartado 2 del artículo 19, del Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se adiciona:

«eta Elikakatearen Behatokiari.»

«y al Observatorio de la Cadena Alimentaria.»

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA. Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko maiatzaren 7an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental