Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

126. zk., 2023ko uztailaren 4a, asteartea

N.º 126, martes 4 de julio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
3195
3195

57/2023 DEKRETUA, apirilaren 4koa, Ertzaintzaren espezialitateei buruzkoa.

DECRETO 57/2023, de 4 de abril, sobre las especialidades en la Ertzaintza.

Enplegu publikoaren erregulazio orokorrak, funtzionarioak taldekatzeko moduen artean, kidegoez eta eskalez gain, espezialitate jakin batzuk sortzeko aukera jasotzen du, lanpostu jakin batzuen eduki tekniko eta zehatza dela-eta lanpostu horietan jarduteko eta kidego eta eskalen funtzioa betetzeko ezagutza-espezializazio handiagoa izatea behar denerako.

La regulación general del empleo público contempla, entre las diferentes formas de agrupación funcionarial, además de los cuerpos y las escalas, la posible creación de especialidades cuando el contenido técnico y particularizado de determinados puestos de trabajo exija, como requisito para su desempeño, una mayor especialización de conocimientos para ejercer la función de cuerpos y escalas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoek behar diren espezialitateak izan behar dituzte ezagutza espezifikoko maila jakin bat eskatzen duten zereginak egiteko, eta erregelamendu-garapenerako uzten du espezialitateak zehazteko eta definitzeko lana eta haietan sartzeko, mantentzeko eta uzteko eskakizunak eta baldintzak zehaztekoa, bai eta haien arteko bateragarritasuna zehaztekoa ere.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco, los cuerpos de la Policía del País Vasco contarán con las especialidades precisas para realizar aquellas tareas en las que se requiera un determinado nivel de conocimientos específicos, y se remite al desarrollo reglamentario para concretar las especialidades, su definición, los requisitos y condiciones exigidas para el ingreso, mantenimiento y cese en las mismas, así como la compatibilidad entre ellas.

Ertzaintzako eskala eta kategorietan sartzeko prestakuntzak aukera ematen du polizia-kidego horri dagozkion funtzio eta betebehar guztiak egiteko.

La formación de ingreso en las escalas y categorías de la Ertzaintza permite realizar la totalidad de las funciones y deberes propios que corresponden a dicho cuerpo policial.

Hala ere, batzuetan beharrezkoa izan daiteke polizia-lan arruntaren zereginerakoak baino ezagutza espezializatu, dibertsifikatu edo handiagoak eskatzen dituzten zereginak izatea.

No obstante, se puede requerir, en su caso, de la existencia de tareas que precisen de unos conocimientos especializados, diversificados o superiores al común ordinario de la tarea policial.

Dibertsifikazio eta espezializazio hori agerikoa da Ertzaintzaren kasuan, bai kidegoaren tamainagatik, bai polizia integralaren izaeragatik. Hori dela eta, Ertzaintzan betidanik egon dira lan horiek egiteko espezialistei gordetako lanpostuak, kasu bakoitzerako eskatzen diren kualifikazio espezifikoak lortu ondoren.

Dicha diversificación y especialización es evidente en el caso de la Ertzaintza, tanto por el tamaño del cuerpo como por su carácter de policía integral. Por ello, en la Ertzaintza han existido desde siempre puestos reservados a especialistas para desarrollar tales trabajos, previa obtención de las cualificaciones específicas requeridas para cada caso.

Dekretu honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren aurreikuspenak garatzean, honako hauek zehazten dira: espezialitateen definizioa, eta horiek lortzeko eta horietan jarduteko eskakizunak eta baldintzak.

El desarrollo de las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco por medio del presente Decreto plasma la definición de las especialidades, los requisitos y las condiciones exigidos para su obtención y ejercicio.

Ertzaintzan, erregelamendu-garapena aukera bat da lehendik zeuden espezialitateak berrantolatzeko, ingurunearen dinamismoa eta konplexutasuna kontuan hartuta; izan ere, dinamismo eta konplexutasun horiek polizia-kidego horri eskatzen diote egokitzeko gaitasuna izatea eskumen espezifikoak eta bitarteko, teknika eta prozedura espezializatuak eskatzen dituzten zereginak betetzean.

En la Ertzaintza el desarrollo reglamentario es una oportunidad de reordenar las especialidades preexistentes, atendiendo al dinamismo y complejidad del entorno, que imponen a este cuerpo policial la necesidad de disponer de una capacidad de adaptación en el desempeño de tareas que requieren de competencias específicas y medios, técnicas y procedimientos especializados.

Erregulazioak honako alderdi hauek jorratzen ditu, besteak beste: espezialitateko lanpostuetan gutxieneko eta gehieneko denbora bat egiteko konpromisoak eta baldintzak, espezialitateko lanpostuak betetzeko prozeduretan aurkezteko betebeharra, gutxieneko denbora egiteko konpromisoaren ondoriozko prozedura horien mugak, etengabeko prestakuntzaren betebeharra, sasoi psikofisikoari eustea, eta abar. Betekizun horiek espezialitatearen araberakoak izango dira.

La regulación aborda aspectos tales como: las condiciones y compromisos de mínima y máxima permanencia en puestos de especialidad, la obligación de presentarse en procedimientos de provisión de puestos de especialidad, las limitaciones en dichos procedimientos debido al compromiso de mínima permanencia, la obligación de formación permanente, el mantenimiento de las condiciones psicofísicas, etc, requisitos que oscilarán según la especialidad de que se trate.

Horrenbestez, Segurtasun Sailak proposatuta, Ertzaintzaren negoziazio-mahaian ErNE, ESAN eta EUSPEL erakunde sindikalekin akordioa lortu ondoren, Ertzaintzaren Kontseiluak txostena emanda, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko apirilaren 4an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Seguridad, tras el acuerdo con las organizaciones sindicales ErNE, ESAN y EUSPEL en la Mesa de negociación de la Ertzaintza, y habiendo emitido informe el Consejo de la Ertzaintza, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de abril de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Ertzaintzaren espezialitateei aplikatu beharreko araubidea erregulatzea. Erregelamendu honetan xedatutakoa Ertzaintzari aplikatuko zaio.

Es objeto del presente Decreto regular el régimen aplicable a las especialidades de la Ertzaintza. Lo dispuesto en el presente reglamento resulta de aplicación a la Ertzaintza.

2. artikulua.– Espezialitateak.

Artículo 2.– Especialidades.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, unitate edo lanpostuetako jarduera-arloa hartzen da espezialitatetzat, baldin eta jarduera horretan aritzeko kualifikazio espezifiko gaitzaile bat edo batzuk behar badira.

1.– A los efectos de este Decreto se considera especialidad el área concreta de actividad en unidades o puestos de trabajo, para cuyo ejercicio se requiera de una o varias cualificaciones específicas habilitantes.

Espezialitatetzat jotzen da lanpostuetako polizia-zereginen izaera dela-eta ezagutza espezifikoen maila jakin bat eskatzen duten lanpostu jakin batzuk eskuratzeko lanpostuen zerrendan ezarritako betekizuna.

Tiene consideración de especialidad el requisito establecido en la relación de puestos de trabajo para el acceso a determinados puestos de trabajo que requieran para su desempeño un determinado nivel de conocimientos específicos, debido a la naturaleza de las tareas policiales que constituyan el contenido de aquellos.

2.– Funtzionarioek espezialitateei dagozkien eginkizunak betetzea ez da eragozpen izango Ertzaintzaren oinarrizko polizia-eginkizunak betetzeko, dagokien kategoriaren arabera.

2.– El desempeño por las personas funcionarias de las funciones correspondientes a las especialidades se entiende sin perjuicio del ejercicio de las funciones policiales básicas de la Ertzaintza, en atención a la categoría de pertenencia.

3. artikulua.– Kualifikazio espezifikoak.

Artículo 3.– Cualificaciones específicas.

1.– Kualifikazio espezifikotzat hartzen da espezializazioa behar den lanpostuetan profesionalki jarduteko eskatzen den ahalmena ematen duten gaitasunen multzoa.

1.– Se entiende por cualificación específica el conjunto de competencias que proporcionan la aptitud requerida para el ejercicio profesional en puestos de trabajo que requieran una especialidad.

2.– Eusko Jaurlaritzan Segurtasunaren arloko eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez zehaztuko dira espezialitate bakoitza lortzeko beharrezkoak diren lanbide-profilak eta gaitasunak.

2.– Por Orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Seguridad se determinarán los perfiles profesionales y las competencias necesarias para la obtención de cada una de las especialidades.

3.– Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak prestatuko du gaitasun horiek lortzeko behar den curriculum-edukia, eta Kontseilu Errektoreak dagozkion ikasketa-planak onartuko ditu. Genero-ikuspegia eta generoaren eta berdintasunaren arloko ezagutzak txertatuko dira plana egitean.

3.– El contenido curricular necesario para la obtención de dichas competencias será elaborado por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, y el Consejo rector aprobará los correspondientes planes de estudio, en cuya elaboración se incorporarán la perspectiva de género y conocimientos en materia de género e igualdad.

4. artikulua.– Espezialitate motak.

Artículo 4.– Clases de especialidades.

1.– Dekretu honetan jasotzen diren espezialitateak sortzen dira. Honako hauek dira:

1.– Se crean las especialidades que se contemplan en el presente Decreto, que se relacionan a continuación:

a) Bide-segurtasuna: hiriarteko bideetan –eta, hala badagokio, hirikoetan– pertsonen eta ondasunen segurtasunerako arrisku-egoerak prebenitzea eta neutralizatzea.

a) Seguridad Vial: prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes en las vías interurbanas y, si procede, en las urbanas.

b) Ikerketa: arau-hauste penal edo administratiboa izan dezaketen gertaerei buruzko informazioa biltzea eta tratatzea, eta gertaerak ikertzea, ikuskatzea eta argitzea, hainbat eremutan, Polizia judiziala barne.

b) Investigación: recopilación y tratamiento de información, investigación, inspección y esclarecimiento de los hechos susceptibles de infracción penal o administrativa en diferentes ámbitos. Incluida la Policía Judicial.

c) Babes pertsonala: agintariei, goi-kargudunei eta beste pertsona ospetsu batzuei edo mehatxatutako pertsonei babes espezializatuko zerbitzuak ematea.

c) Protección personal: prestación de servicios de protección especializada a autoridades, altos cargos y otras personalidades o a personas amenazadas.

d) Esku-hartze berezia: pertsonen eta ondasunen segurtasunerako arrisku-egoerak prebenitzea eta neutralizatzea arrisku handiko edo konplexutasun handiko kasuetan, edo beste polizia-unitate batzuei segurtasun handiko estaldura ematea eskatzen denean.

d) Intervención especial: prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes en casos de alto riesgo o alta complejidad, o que requieran de cobertura de alta seguridad a otras unidades policiales.

e) Trebatutako txakurrak: pertsonen eta ondasunen segurtasunerako arrisku-egoerak prebenitzea eta neutralizatzea, ahalik eta eraginkortasunik handiena lortzeko asmoz txakur trebatuen laguntza behar den kasuetan.

e) Cinológica: prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes en aquellos casos en que se requieran perros adiestrados con el fin de conseguir la máxima operatividad.

f) Brigada mugikorra: arrisku larriko egoeretan ordena publikoa prebenitzea, mantentzea eta, hala badagokio, berrezartzea, bai eta istripu, hondamendi edo lazeria publikoko egoeretan esku hartzea ere, segurtasun-neurrien eta herritarren segurtasunerako plan berezien bidez konplexutasun tekniko, larritasun eta intentsitate handiko kasuetan, eta beste unitate batzuei laguntza espezializatua ematea masak kontrolatzeko, atxilotuak zaintzeko eta lekualdatzeko eta planifikatutako segurtasun-baliabideetan parte hartzeko.

f) Brigada Móvil: prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público en situaciones de grave riesgo, así como la intervención ante situaciones de accidentes, catástrofe o calamidad pública, mediante dispositivos de seguridad y planes especiales de seguridad ciudadana en supuestos de complejidad técnica, gravedad e intensidad alta, así como el apoyo especializado a otras unidades en el control de masas, la custodia y traslado de detenidos y la participación en dispositivos de seguridad planificados.

g) Lehergailuak eta NEBK desaktibatzea: pertsonen eta ondasunen segurtasunerako arrisku-egoerak prebenitzea eta neutralizatzea lehergaiak edo lehergailuak desaktibatu edo neutralizatu behar direnean edo arrisku nuklear, erradiologiko, bakteriologiko edo kimikoak (NEBK) neutralizatu behar direnean.

g) Desactivación de artefactos explosivos-NRBQ: prevención y neutralización de situaciones de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes cuando se requiere la desactivación o neutralización de sustancias o artefactos explosivos o la neutralización de riesgos de carácter nuclear, radiológico, bacteriológico o químico (NRBQ).

2.– Zerrendatutako espezialitateak zabaldu, aldatu edo ezabatzen badira, lanpostuen zerrendan erakutsiko da hori.

2.– La relación de puestos de trabajo recogerá la ampliación, modificación o eliminación de las especialidades enumeradas.

5. artikulua.– Espezialitatea lortzea.

Artículo 5.– Obtención de la especialidad.

1.– Espezialitateak honela lortu ahal izango dira:

1.– Las especialidades, se podrán obtener de las siguientes formas:

a) Espezializazio-ikastaroak egiteko deialdi espezifikoetan.

a) En las convocatorias específicas para la realización de cursos de especialización.

b) Txanda irekiko edo barne-sustapeneko deialdietan, hautaketa- eta prestakuntza-prozesua gaindituz, hala ezartzen eta aurreikusten denean.

b) En las convocatorias de ingreso por turno libre o promoción interna, mediante la superación del proceso de selección y formación, cuando así se establezca y contemple.

c) Espezialitatea lortzeko aukera ematen duten lanpostuak betetzeko prozeduretan.

c) En los procedimientos de provisión de puestos de trabajo que lo contemplen.

2.– Espezialitatea eskuratzeko, nolanahi ere, espezialitate bakoitzak eskatzen dituen kualifikazio espezifikoak lortzeko EAEko Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak ematen dituen prestakuntza-ikastaroak eta, hala badagokio, praktikaldiak egin eta gainditu behar dira.

2.– La adquisición de la especialidad requiere, en todo caso, la realización y superación de los cursos de formación y, en su caso, los períodos de prácticas, que imparta la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la obtención de las cualificaciones específicas que requiera cada especialidad.

3.– Espezialitate jakin bat eskuratuz gero, espezialitate hori duten funtzionarioak behartuta daude espezialitate horretarako gordetako eta eskainitako lanpostuak hornitzeko prozedura guztietan izena ematera, non eta ez dauden behin betiko atxikita espezialitate horretarako edo espezialitate bateragarri baterako gordetako lanpostuetara. Hala egin ezean, nahitaez atxikiko edo esleituko zaie haietako edozein. Azken kasu horretan, ez da inolako konpentsazio ekonomikorik jasotzeko eskubiderik izango.

3.– La adquisición de una determinada especialidad obliga a los funcionarios o funcionarias que la posean a optar a los puestos reservados a tal especialidad que se oferten en todos los procedimientos de provisión de puestos, salvo que estuvieran adscritos con carácter definitivo a puestos reservados a tal especialidad o a otra compatible. De no hacerlo así, serán adscritos o asignados con carácter forzoso a cualquiera de ellos. En este último caso, no existirá derecho a compensación económica alguna.

4.– Atxikipen hori ezinezkoa bada espezialitateko behar adina lanpostu ez egoteagatik, langileak jatorrizko lanpostura itzuliko dira, hau da, zerbitzuak ematen zituzten lanpostura. Hori ezinezkoa bada, espezialitate-eskakizunik gabeko lanpostu bat atxikiko zaio langileari, baldin eta lanpostu horren baldintzak betetzen baditu. Kasu horiek ez dute salbuesten 3. apartatuan aurreikusitako betebeharretik, baina espezialitate-eskakizunik gabeko lanpostuan emandako denbora kontuan hartuko da espezialitateko lanpostuan gutxienez egin beharreko denborarako.

4.– Cuando no fuera posible tal adscripción por no existir suficientes puestos con especialidad, el personal se reincorporará a su puesto de origen, en el que venía prestando servicios. Si ello no fuera posible será adscrito a un puesto de trabajo sin requisito de especialidad para el que se cumplan los requisitos de este. Estos supuestos no excluyen la obligación prevista en el apartado 3, si bien computará el tiempo de permanencia en el puesto sin requisito de especialidad a efectos del cumplimiento del tiempo de mínima permanencia.

5.– Espezialitatea eskuratzeko prozesuetan, puntuazioan berdinketa badago, emakumeari emango zaio lehentasuna, dagokion espezialitatean emakumeen ordezkaritza % 40tik beherakoa denean.

5.– En los procesos de adquisición de la especialidad, en caso de empate en la puntuación se dará prioridad a la mujer cuando la representación de las mujeres en la especialidad de que se trate sea inferior al 40 %.

6. artikulua.– Espezialitatea deialdi espezifikoetan egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación en convocatorias específicas.

1.– Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko du antolatzen diren espezializazio-ikastaroak egiteko hautaketa-deialdia.

1.– La Academia Vasca de Policía y Emergencias publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria de selección para acceso a los cursos de especialización que sean convocados.

2.– Administrazioak espezialitate bakoitzerako aurreikusten dituen beharren araberakoa izango da eskainitako plazen kopurua.

2.– El número de plazas ofertadas atenderá a las previsiones de necesidades que la Administración efectúe para cada especialidad.

3.– Espezializazio-ikastaro horiek gainditzeak ez du berez eskubiderik ematen lanpostu jakin batera atxikitzeko.

3.– La superación de estos cursos de especialidad no otorga por sí mismo derecho a la adscripción a un determinado puesto de trabajo.

7. artikulua.– Espezialitatea sarrera-deialdietan egiaztatzea.

Artículo 7.– Acreditación en convocatorias de ingreso.

1.– Baldin eta lanpostuen zerrendaren arabera espezialitate bat eskatzen duten plazak betetzeko badira sartzeko hautaketa-prozesuak, hautaketa-prozesu horiek Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak egingo dituen proba espezifikoak eta betekizunak ere jaso beharko dituzte, dena delako eskalan edo kategorian sartzeko oro har eskatutakoez gain.

1.– Cuando los procesos selectivos para el ingreso tengan por objeto la provisión de plazas cuya cobertura requiera, según la relación de puestos de trabajo, de una especialidad, aquellos deberán incluir, además de los exigidos con carácter general para el ingreso en la escala o categoría correspondiente, requisitos y pruebas específicas que realizará la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

2.– Ikastaroa gainditu arren espezialitateko lanpostu batera atxikitzen ez diren langileek espezialitatea lortuko dute, eta 5.3 artikuluan xedatutakora behartuta egongo dira.

2.– El personal que habiendo superado el curso no resulte adscrito a un puesto con especialidad, obtendrá la especialidad y estará obligado a lo dispuesto en el artículo 5.3.

3.– Espezialitate-betekizuna duen agentearen kategorian sartzeko hautaketa-prozeduretara deitu aurretik, espezializazio-ikastaroa egiteko prozedurak antolatuko dira.

3.– Previamente a la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso en la categoría de agente con requisito de especialidad, se convocarán procedimientos para acceso al curso de especialización.

8. artikulua.– Espezialitatea lanpostuak betetzeko prozeduretan egiaztatzea.

Artículo 8.– Acreditación en procedimientos de provisión de puestos.

Espezialitate baterako gordetako lanpostuak behin betiko betetzeko prozeduretan, aurreikusi ahal izango da espezializazioa lortzeko ikastaroa egitea lanpostuak betetzeko prozeduraren barruan, Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademian. Ordurako espezializazioa dutenek ez dute ikastaro hori egin beharrik izango.

Los procedimientos para la provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a una especialidad podrán prever, como parte del procedimiento de provisión, la realización en la Academia Vasca de Policía y Emergencias del curso para la obtención de la especialidad. Quienes ya dispusieran de la misma estarán exentos de la realización del citado curso.

9. artikulua.– Lanpostuen zerrenda.

Artículo 9.– Relación de Puestos de trabajo.

1.– Lanpostuen zerrendak zehaztuko du zer lanpostutan bete behar den espezialitate-betekizuna.

1.– La relación de puestos de trabajo determinará los puestos de trabajo sujetos a requisito de especialidad.

2.– Lanpostuen zerrendak lanpostuan gutxienez edo gehienez egin behar den denbora ezarri behar du, hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera.

2.– La relación de puestos de trabajo deberá establecer un periodo de mínima y/o máxima permanencia en el puesto, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.

3.– Salbuespen gisa, dena delako espezializazioa duen behar adina funtzionario ez badago eta zerbitzuaren beharrek hala eskatzen badute, betiere irizpide objektiboak kontuan hartuta, espezialitate-betekizuna duten lanpostuak betetzeko zerbitzu-eginkizunak eman ahal izango zaizkie espezializazio-ikastaroa gainditu ez duten baina lanpostu horiei dagozkien eginkizunak behar bezala betetzea bermatzen duten funtzionarioei.

3.– Excepcionalmente, de no existir suficiente número de personal funcionario con la especialidad correspondiente, si las necesidades del servicio así lo exigen y siempre en atención a criterios de carácter objetivo, podrán conferirse comisiones de servicio para el desempeño de puestos de trabajo con requisito de especialidad a personal funcionario que, no obstante no tener superado el curso de especialidad de que se trate, garanticen una adecuada prestación de las funciones correspondientes a dichos puestos.

10. artikulua.– Gutxieneko denbora.

Artículo 10.– Periodo de mínima permanencia.

1.– Ekonomia- eta eraginkortasun-arrazoiak kontuan hartuta edo lanpostua betetzeko behar diren prestakuntza- edo gaikuntza-ezaugarri bereziak kontuan hartuta, espezialitate-eskakizuna duen lanpostuan gutxieneko denbora bat egiteko betebeharra ezarri ahal izango da.

1.– Atendiendo a razones de economía y eficacia, y/o a las especiales características de formación o capacitación que requiera su desempeño, se podrá establecer un periodo de mínima permanencia en el puesto con requisito de especialidad.

2.– Gutxieneko denbora 4 eta 8 urte artekoa izan daiteke, espezialitatearen arabera, eta lanpostuen zerrendan ezarriko da.

2.– El período de mínima permanencia podrá ser de 4 a 8 años dependiendo de la especialidad y se establecerá en la relación de puestos de trabajo.

3.– Espezialitate baterako gordetako lanpostuetan, langileari espezialitate horretarako gordetako lanpostu bat atxikitzen zaionetik hasiko da zenbatzen gutxieneko denbora, atxikipena behin betikoa izan, behin-behinekoa izan edo zerbitzu-eginkizunetakoa izan, baldin eta aldez aurretik espezialitatea eskuratu badu.

3.– El cómputo del periodo de mínima permanencia en puestos reservados a una especialidad comenzará a contar desde la adscripción a un puesto reservado a esa especialidad, sea en adscripción definitiva, provisional o en comisión de servicios, siempre que previamente hubiera adquirido la especialidad.

Gutxieneko denbora zenbatzeko orduan, espezialitate bereko edo espezialitate bateragarrietako lanpostuetan benetan emandako zerbitzu-denbora kontuan hartuko da.

En el cómputo del periodo de mínima permanencia se contabilizará el tiempo de servicio efectivo en los diferentes puestos de trabajo sujetos a la misma especialidad o a otras especialidades compatibles.

Alde horretatik, benetan emandako zerbitzutzat hartzen da dagokion espezialitateko betekizuna duen lanpostu batera atxikita egon den bitartean eta espezialitate-eskakizunik gabeko lanpostu batera 5. artikuluan aurreikusitako kasuetan atxikita egon den bitartean administrazio-egoera hauetako batean igarotako denbora: zerbitzu aktiboa, bigarren jarduera, seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzia eta genero-indarkeriagatik hartutako eszedentzia.

A estos efectos, se considera servicio efectivo el tiempo transcurrido en las situaciones administrativas de servicio activo, segunda actividad, excedencia para el cuidado de hijas e hijos o familiares o por razón de violencia de género, durante la adscripción a puesto con requisito de la especialidad correspondiente y durante el tiempo de la adscripción a puesto sin requisito de especialidad en los supuestos previstos en el artículo 5.

4.– Era berean, gutxieneko denborak berekin dakar lanpostu batera behin-behinean atxikita daudenek, eta gutxieneko denbora betetzen ez den bitartean, behin betiko lanpostuak betetzeko prozeduretan eskaintzen diren espezialitaterako gordetako lanpostu hutsak hautatu behar izatea.

4.– Igualmente, el periodo de mínima permanencia implica la obligación para aquellos que estén adscritos provisionalmente, y mientras no se haya completado el periodo de mínima permanencia, de optar a los puestos vacantes reservados a la especialidad que se oferten en los procedimientos de provisión de puestos con carácter definitivo.

5.– Gutxieneko denbora bete behar duten langileek, aldi hori betetzen ez duten bitartean, ezin dute parte hartu 5. artikuluan aurreikusitako hautaketa-prozeduretan, baldin eta prozedura horietako edozeinen bidez beste espezialitate batera sartzeko bada.

5.– El personal sujeto al periodo de mínima permanencia y en tanto no se cumpla el mismo, no podrá participar en los procedimientos de selección previstos en el artículo 5 para acceso a otra especialidad a través de cualquiera de ellos.

11. artikulua.– Gehieneko denbora.

Artículo 11.– Periodo de máxima permanencia.

1.– Bete beharreko eginkizunen ezaugarri bereziak kontuan hartuta, gehieneko denbora bat jar daiteke espezialitatearen eskakizuna duten lanpostuetan, hala komeni bada gaitasun fisikoari edo oreka psikikoari lotutako arrazoiengatik.

1.– Atendiendo a las especiales características de las funciones a desarrollar, y siempre que razones de capacidad física o equilibrio psíquico así lo aconsejen, se podrá establecer un periodo de máxima permanencia en el puesto con requisito de especialidad.

2.– Espezialitate baterako gordetako lanpostuetan, langileari espezialitate horretarako gordeta dagoen lanpostu bat atxikitzen zaionetik hasiko da zenbatzen gehieneko denbora, atxikipena behin betikoa izan, behin-behinekoa izan edo zerbitzu-eginkizunetakoa izan, baldin eta aldez aurretik espezialitatea eskuratu badu.

2.– El cómputo del periodo de máxima permanencia en puestos reservados a una especialidad comenzará a contar desde la adscripción a un puesto reservado a esa misma especialidad, sea en adscripción definitiva, provisional o en comisión de servicios, siempre que previamente hubiera adquirido la especialidad.

Gehieneko denbora zenbatzeko orduan, espezialitate bereko edo espezialitate bateragarrietako lanpostuetan benetan emandako zerbitzu-denbora kontuan hartuko da.

En el cómputo del periodo de máxima permanencia se contabilizará el tiempo de servicio efectivo en los diferentes puestos de trabajo sujetos a la misma especialidad o a otras especialidades compatibles.

Alde horretatik, benetan emandako zerbitzutzat hartzen da dagokion espezialitateko betekizuna duen lanpostu batera atxikita egon den bitartean eta espezialitate-eskakizunik gabeko lanpostu batera 5. artikuluan aurreikusitako kasuetan atxikita egon den bitartean administrazio-egoera hauetako batean igarotako denbora: zerbitzu aktiboa, bigarren jarduera, seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzia eta genero-indarkeriagatik hartutako eszedentzia.

A estos efectos, se considera servicio efectivo el tiempo transcurrido en las situaciones administrativas de servicio activo, segunda actividad, excedencia para el cuidado de hijos o familiares o por razón de violencia de género, durante la adscripción a puesto con requisito de la especialidad correspondiente y durante la adscripción a puesto sin requisito de la especialidad en los supuestos previstos en el artículo 5.

3.– Gehieneko denbora betetzeak lanpostua utzi beharra dakar, eta Lanpostuak Betetzeko Erregelamenduan aurreikusitakoa aplikatuko da.

3.– El cumplimiento del periodo de máxima permanencia determina el cese en el puesto de trabajo, resultando de aplicación lo previsto en el Reglamento de provisión de los puestos de trabajo.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, eta hurrengo artikuluan aipatzen diren aldizkako probak gaindituta betiere, gehieneko muga hori duten lanpostuak betetzen jarraitu ahal izango dute hala nahi duten langileek gehieneko denbora bete ondoren, baldin eta egiaztatzen badute bertan jarraitzeko baldintzak betetzen dituztela 12. artikuluko probetan edo funtzionarioen osasuna babestea eta lanpostuen eginkizunak eta zereginak behar bezala betetzea bermatzeko proba osagarri gisa ezartzen direnetan.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, y sin perjuicio de la superación de las pruebas periódicas a que se refiere el artículo siguiente, una vez cumplido el período de máxima permanencia el personal que lo desee podrá continuar en el desempeño de los puestos de trabajo sujetos a dicha limitación si acredita que reúne las condiciones para el mantenimiento en el mismo conforme a las pruebas del artículo 12 o las que en su complemento puedan establecerse para garantizar la protección de la salud de los funcionarios y las funcionarias y el correcto ejercicio de las funciones y tareas de los puestos de trabajo.

4.– Espezialitateari lotutako lanpostuetan gehieneko denbora betetzeagatik lanpostua uzten duen langileak, denbora horretan benetan eman badu zerbitzua, osagarri bat kobratuko du, uzten duen lanpostuaren berariazko osagarri bereziaren eta behin-behinean nahiz behin betiko atxikitzen zaion lanpostuari dagokionaren arteko aldea berdintzen duena.

4.– En los puestos de trabajo sujetos a especialidad, el personal que cese por el cumplimiento del periodo de máxima permanencia dispondrá, de haber prestado servicio efectivo en los mismos durante dicho periodo, de un complemento personal por la diferencia entre el complemento específico singular del puesto del que fue cesado, y el que corresponda al puesto que obtenga tanto en adscripción provisional como definitiva.

12. artikulua.– Espezialitate-betekizuna duten lanpostuetan jarraitzeko baldintzak.

Artículo 12.– Condiciones para el mantenimiento en el desempeño de puestos de trabajo con requisito de especialidad.

1.– Nahitaezko prestakuntza iraunkor eta ebaluagarria jasotzea, bai eta, hala badagokio, sasoi psikofisikoari eustea ere, nahitaez bete beharreko baldintza da esleitutako eginkizunak eraginkortasunez betetzeko eta, beraz, espezialitatean eta hura eskatzen duten lanpostuetan irauteko. Prestakuntza hori gaitasunak egiaztatzeko ezartzen den sistemaren arabera ebaluatuko da.

1.– La formación permanente obligatoria y evaluable, de conformidad con el sistema de acreditación de competencias que se establezca, así como, en su caso, el mantenimiento psico-físico, serán condiciones necesarias para el desarrollo con eficacia de las funciones atribuidas y, por lo tanto, para la permanencia en la especialidad y en los puestos de trabajo que la exijan.

2.– Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailaren agindu baten bidez arautuko dira sasoi psikofisikoari eta etengabeko prestakuntzari eusten zaiela egiaztatzeko proben ezaugarriak, maiztasuna eta ebaluatzeko modua.

2.– Por Orden del Departamento competente del Gobierno Vasco en materia de Seguridad, se regularán las características, periodicidad y forma de evaluación de las pruebas precisas para comprobar el mantenimiento de las condiciones psicofísicas, así como las de la formación permanente.

3.– 2. apartatuan aipatutako proben ebaluazioa ez gainditzeak berekin ekarriko du langilea betetako lanpostutik mugiaraztea, lanpostua espezialitate horretarako gordeta bazegoen, edo, hala badagokio, zerbitzu-eginkizuna errebokatzea, Lanpostuak Betetzeko Erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera. Kasu horietan, espezialitatea ez da ez eskakizun gisa ez merezimendu gisa zenbatuko ezein ondoriotarako.

3.– La no superación de la evaluación de las pruebas citadas en el párrafo 2 determinará la remoción del puesto ocupado si estaba reservado a tal especialidad o la revocación de la comisión de servicios, en su caso, conforme a lo previsto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo. En estos casos, la especialidad no será computable como requisito ni como mérito a ningún efecto.

13. artikulua.– Espezialitateen arteko bateragarritasuna.

Artículo 13.– Compatibilidad entre las diferentes especialidades.

Lanpostuen zerrendan espezialitateen arteko bateragarritasuna jasoko da, hori beharrezkoa den unitateetan.

En la relación de puestos de trabajo se recogerá la compatibilidad entre especialidades en aquellas unidades en que resulte necesario.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Urtebeteko epean, batzorde tekniko batek Ertzaintzan espezialitate berriak sortzeko aukera aztertuko du, baita espezialitate horietan sartzeko ikastaroen prestakuntza-edukia ere (batzordean, sailaren ordezkaritzaz gain, negoziazio-mahaian dagoen sindikatu bakoitzeko ordezkari bat izango da). Batzorde horrek, gainera, dekretu honen 4. artikuluan jasotako espezialitateak egokitzeari ekin ahal izango dio.

En el plazo de un año una Comisión Técnica, de la que formará parte, además de la representación del Departamento, un/a representante de cada sindicato con presencia en la Mesa de negociación, estudiará la posibilidad de crear nuevas especialidades en la Ertzaintza, así como, el contenido formativo de los cursos para acceso a las mismas. Además, esta Comisión podrá abordar la adaptación de especialidades contenidas en el artículo 4 del presente Decreto.

Batzorde horren proposamenak Negoziazio Mahaiari helaraziko zaizkio, lanpostuen zerrendaren aldaketak negoziatzeko, baldintza hori eraginpean egon daitezkeen lanpostuen kodeetan sartzeko.

Las propuestas de esta Comisión serán trasladadas a la Mesa de Negociación para la negociación de las modificaciones de la relación de puestos de trabajo, para la inclusión de este requisito en los códigos de puestos que puedan verse afectados.

Espezialitate berriak erregelamendu bidez sortuko dira, eta, ondoren, lanpostuen zerrendan sartuko, eta batzordeak egindako proposamena Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiari helaraziko zaio, ikastaroen prestakuntza-edukia prestatzeko. Ikastaro horiek espezialitateak egiaztatzeko antolatuko dira.

Una vez creadas reglamentariamente las nuevas especialidades, se incluirán en la relación de puestos de trabajo, y será dado traslado a la Academia Vasca de Policía y Emergencias de la propuesta elaborada por la Comisión, para la confección del contenido formativo de los cursos, que serán convocados para su acreditación.

Batzordeak egingo duen azterketan, honako kasu hauek sar daitezke:

El análisis que llevará a cabo la Comisión podrá incluir casos como:

– Zaintza eta erreskatea.

– Vigilancia y rescate.

– Herritarren segurtasuna.

– Seguridad ciudadana.

– Komunikazio-operadorea.

– Operador/a de comunicaciones.

– Polizia-administrazioa.

– Administración policial.

– Jokoak eta ikuskizunak.

– Juego y espectáculos.

– Segurtasun pribatua.

– Seguridad privada.

– Eraikinen segurtasuna.

– Seguridad de edificios.

– Eta abar.

– Etc.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jartzen den egunerako dena delako espezializazio-prozesua gainditu duten funtzionarioek espezialitatea lortu dutela iritziko zaio, baldin eta lanpostu jakin batzuetan jarduteko eskatzen diren kualifikazio espezifikoak lortu badituzte.

Se considerará que ha acreditado la obtención de la especialidad aquel personal funcionario que a la fecha de entrada en vigor de este decreto hubiera superado el correspondiente proceso de especialización, y hubiese obtenido así las cualificaciones específicas que son requisito para el desempeño de determinados puestos.

Langile horiek horrela lortutako espezialitatearen indarraldiari eutsiko diote, eta, aurrerantzean, dekretu honetan xedatutakoari jarraituko diote.

El citado personal mantendrá la vigencia de la especialidad así obtenida, y en lo sucesivo se regirá por lo dispuesto en este decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da dekretu honetan ezarritakoaren aurka doan maila bereko edo beheragoko edozein xedapen.

Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko apirilaren 4a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental