Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2024ko maiatzaren 13a, astelehena

N.º 92, lunes 13 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2238
2238

54/2024 DEKRETUA, apirilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluarena.

DECRETO 54/2024, de 30 de abril, del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearen ekainaren 23ko 5/2022 Legea mugarri bat da dokumentuen eta artxiboen balioaren ikuskeran, ondare historikoari lotutako ikusmoldetik dokumentuen bizi-ziklo integrala ardatz duen beste ikusmolde batera igaro baita, non erdian jartzen den dokumentu horien kudeaketak gizarte digitalaren testuinguruan planteatzen dituen erronkei erantzutea.

La Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco representa un hito en la concepción del valor de los documentos y de los archivos, pasando de la visión vinculada al patrimonio histórico a otra centrada en el ciclo de vida integral de los documentos, y en dar respuesta a los retos que plantea su gestión en el contexto de la sociedad digital.

5/2022 Legearen 21.2 artikuluak ezartzen duenez, «Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Sistema Euskal Autonomia Erkidegoko artxibo-sistemen artxibo-lankidetzarako gune komuna da». Artikulu bereko laugarren paragrafoan, Artxiboen Sisteman dokumentuak kudeatzeko lankidetza, koordinazioa eta aholkularitza garatzeko diziplina anitzeko kide anitzeko bi organo sortzea aurreikusten da: Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseilua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentuak Balioetsi, Hautatu eta Eskuratzeko Batzordea.

El artículo 21.2 de la Ley 5/2022 establece que «El Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco es el espacio común de cooperación archivística de los sistemas de archivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco». El párrafo cuarto del mismo artículo contempla la creación de dos órganos colegiados multidisciplinares para el desarrollo de la cooperación, coordinación y asesoramiento en la gestión documental en el Sistema de Archivos: el Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretu honek Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluaren osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzen ditu. Kontseilu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen Sistemaren kudeaketan aholkularitzaz arduratzen den diziplina anitzeko kide anitzeko organoa da, eta haren aurrekaria Dokumentu Ondarearen eta Artxiboen Aholku Kontseilua da, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuen Araudia eta Dokumentu Ondarea arautzen duten Arauak onartzen dituen azaroaren 21eko 232/2000 Dekretuaren VI. kapituluaren lehenengo atalak sortu eta araututakoa.

El presente Decreto regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental, órgano colegiado multidisciplinar encargado del asesoramiento en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuyo precedente lo encontramos en el Consejo Asesor de Patrimonio Documental y Archivos, creado y regulado por la sección primera del capítulo VI del Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de los Servicios de Archivo y las Normas reguladoras del Patrimonio Documental del País Vasco.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseilua arautzeko erregelamendu-xedapen hau onartzen da, 5/2022 Legearen azken xedapenetako lehenengoak Eusko Jaurlaritzari emandako baimena baliatuz, xedapen horiek betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren mota horretako xedapen guztiak emateko.

En consecuencia, se aprueba esta disposición reglamentaria destinada a regular el Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de la autorización dada al Gobierno Vasco por la disposición final primera de la Ley 5/2022 para dictar cuantas disposiciones de ese tipo resulten precisas para garantizar su cumplimiento.

Beraz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez, dagozkion txostenak eman ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko apirilaren 30ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, habiendo sido previamente emitidos los informes correspondientes, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de abril de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea, izaera eta atxikipena.

Artículo 1.– Objeto, naturaleza y adscripción.

1.– Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluaren (aurrerantzean, Kontseilua) osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzea.

1.– Constituye el objeto del presente Decreto la regulación de la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad autónoma del País Vasco (en adelante, el Consejo).

2.– Kontseilua diziplina anitzeko kide anitzeko aholkularitza-organoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen Sistema kudeatzeko aholkularitza ematen du.

2.– El Consejo es un órgano colegiado multidisciplinar destinado al asesoramiento en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Kontseilua Eusko Jaurlaritzan artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloko eskumena duen zuzendaritzari atxikita dago organikoki.

3.– El Consejo está adscrito orgánicamente a la dirección competente en materia de archivos y patrimonio documental del Gobierno Vasco.

2. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 2.– Funciones.

Kontseiluak eginkizun hauek izango ditu:

1.– El Consejo ejercerá las siguientes funciones:

a) Agiriak eta artxiboak kudeatzeari buruzko edozein arauren gaineko informazioa ematea hala eskatzen duten erakunde hauei:

a) Informar a las siguientes entidades que lo soliciten sobre cualquier norma que afecte a las funciones relativas a la gestión documental y de los archivos:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa, administrazio orokorrak eta sektore publiko instituzional autonomoak osatua.

1.º El sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrado por su Administración general y por el sector público institucional autónomo.

2.– Lurralde historikoetako sektore publikoa, administrazio orokorrak eta foru-erakundeen sektore publikoak osatua.

2.º El sector público de los territorios históricos, integrado por su Administración general y por el sector público institucional foral.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeak eta tokiko sektore publiko instituzionala.

3.º Las instituciones locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el sector público institucional local.

4.– Eusko Legebiltzarra, Arartekoa eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

4.º El Parlamento Vasco, el Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

5.– Lurralde historikoetako batzar nagusiak.

5.º Las juntas generales de los territorios históricos.

6.– Euskal Herriko Unibertsitatea.

6.º La Universidad del País Vasco.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzu publikoak ematen dituzten edo administrazio-ahalak erabiltzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko pribatuak.

7.º Las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko dokumentu-ondarea zaintzen duten artxibo pribatuen titularrak diren pertsona fisiko eta juridikoak.

8.º Las personas físicas y jurídicas titulares de archivos privados que custodian el Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen Sisteman sartuta ez dauden sektore publikoko entitateen titulartasuneko dokumentuei dagozkien Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu Ondareari buruzko deklarazio- eta kanporatze-prozeduretan irizpenak egitea.

b) Informar en los procedimientos de declaración y de exclusión relativos al Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondientes a documentos de titularidad de entidades del sector público no integradas en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Profil profesionalen katalogo bat proposatzea, erreferentzia gisa, maila eta funtzio bakoitzerako eskatutako titulazio eta gaitasunekin.

c) Proponer un catálogo de referencia de perfiles profesionales, con la titulación y las competencias requeridas para cada nivel y función.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen Sistema kudeatzeko eskumena duen zuzendaritzak eskuordetzen dizkion eginkizunak eta araudiak ezartzen dituenak betetzea.

d) Llevar a cabo todas aquellas funciones que se determine normativamente y cualesquiera otras que le delegue la dirección competente en la gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Osaera eta egoitza.

Artículo 3.– Composición y sede.

1.– Kontseilua kide hauek osatuko dute:

1.– El Consejo estará constituido por las siguientes personas miembros:

a) Kontseiluburua: artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzako titularra.

a) Presidente o presidenta: la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.

b) Kontseiluburuordea: Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Sistemaren Kudeaketa Zerbitzuko ordezkaria, artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzako titularrak izendatua.

b) Vicepresidente o vicepresidenta: la persona representante del Servicio de Gestión del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental.

c) Hamabost kontseilukide, osaera honen arabera:

c) Quince vocales, según la siguiente composición:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Artxibo Sistemaren kudeaketan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak izendatutako pertsona bat.

1.º Una persona designada por el departamento del Gobierno Vasco competente en la gestión del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Euskadiko Artxibo Historikoaren arduraduna.

2.º La persona responsable del Archivo Histórico de Euskadi.

3.– Artxiboetan dedikazio profesional espezifikoa duten hiru pertsona: bat Arabako Foru Aldundiak esleitua, beste bat Bizkaikoak eta beste bat Gipuzkoakoak. Horietako bakoitza izendatu duen foru-aldundiaren ordezkaria izango da.

3.º Tres personas con dedicación profesional específica en archivos: una asignada por la Diputación Foral de Álava, otra por la de Bizkaia y otra por la de Gipuzkoa. Cada una de ellas obrará en representación de la diputación foral que la haya designado.

4.– Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos, Eudelek izendatutako bi pertsona, funtzioak udal-entitateetan betetzen dituzten sektoreko profesionalen artetik.

4.º Dos personas designadas por Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos, Eudel entre las personas profesionales del sector que desempeñen sus funciones en entidades municipales.

5.– Eusko Legebiltzarrak izendatutako pertsona bat, artxiboetan berariazko dedikazio profesionala duena.

5.º Una persona con dedicación profesional específica en archivos designada por el Parlamento Vasco para que lo represente.

6.– Hiru batzar nagusien ordezkari bana, artxiboetan dedikazio profesional espezifikoa dutenak, kasuan kasuko erakundeak izendatuak.

6.º Una persona con dedicación profesional específica en archivos, representante de cada una de las tres juntas generales, designadas por sus respectivas instituciones.

7.– Bi pertsona, Euskal Autonomia Erkidegoko dokumentu-kudeaketa integraleko profesionalen elkarteen ordezkari gisa.

7.º Dos personas en representación de las asociaciones profesionales de la gestión documental integral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8.– Artxiboetan berariazko dedikazio profesionala duen pertsona bat, Euskal Herriko Unibertsitateak hura ordezka dezan izendatua.

8.º Una persona con dedicación profesional específica en archivos designada por la Universidad del País Vasco para que la represente.

9.– Historia Garaikidean edo Zuzenbidearen eta Erakundeen Historian espezialista den pertsona bat, artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzaren titularrak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen artetik izendatua.

9.º Una persona, especialista en Historia Contemporánea o Historia del Derecho y de las Instituciones, designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco con competencia en materia de archivos y patrimonio documental entre el profesorado de la Universidad del País Vasco.

d) Idazkaria: Eusko Jaurlaritzan artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloko eskumena duen zuzendaritzako titularrak izendatutako pertsona bat, bere aholkularitza juridikoko teknikarien artetik. Kontseiluko idazkari-lanak egingo ditu, eta bileretan hitza izango du, baina botorik ez.

d) Secretario o Secretaria: una persona designada por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental de entre personal técnico de su asesoría jurídica, que ejercerá las funciones de secretaría del Consejo y asistirá a sus reuniones actuando con voz, pero sin voto.

2.– Artxiboen eta dokumentu-ondarearen eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularraren agindu baten bidez izendatuak izango dira Kontseiluko kide guztiak, beren karguagatik izendatuak izan diren kideak izan ezik. Kontseilukideen izendapenetan, gainera, ordezko bat aipatuko da, honako kasu hauetan jarduteko: kargua hutsik badago, kontseilukidea kanpoan edo gaixorik badago, edo legezko beste arrazoiren bat tartean bada.

2.– El nombramiento de las personas miembros del Consejo, salvo el de quienes lo sean por razón de su cargo, se efectuará por orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental. Los nombramientos de los y las vocales incluirán, además, la designación de una persona suplente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

3.– Kontseiluko kideen agintaldia –karguagatik kide direnena izan ezik– lau urtekoa izango da, eta iraupen bereko aldietarako berritu ahal izango da. Agintaldia amaitutakoan ere, beren funtzioak betetzen jarraituko dute, harik eta haien berriztapena edo ondorengo kideen izendapenak indarrean jartzen diren arte.

3.– El mandato de las personas miembros del Consejo, salvo el de quienes lo sean por razón de su cargo, será de cuatro años, renovables por períodos de igual duración. Una vez que expire su mandato, continuarán desempeñando sus funciones hasta que surta efecto su renovación o el nombramiento de la persona que les suceda.

4.– Kontseiluko kideren bat bere karguagatik baldin bada kide, automatikoki utziko dio kide izateari, baldin eta izendatua izateko kontuan hartutako ezaugarri hori galtzen badu.

4.– Aquellos miembros del Consejo que lo fueran por razón de su cargo, cesarán automáticamente con la pérdida de la condición en virtud de la cual fueron nombrados.

5.– Edozein arrazoirengatik sortzen diren postu hutsak hilabeteko epean beteko dira, egoera hori kontseiluko idazkariari jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita, eta ordeztuari agintaldia amaitzeko geratzen zaion denborarako.

5.– Las vacantes que se produzcan por cualquier causa serán cubiertas en el plazo de un mes, desde que se comunique tal circunstancia al secretario o secretaria del Consejo, y por el tiempo que reste de mandato a la persona a quien se sustituya.

6.– Kontseiluak, egoki deritzonean, aholkularien laguntza eskatu ahal izango du, gai zehatzetan adituak direnena.

6.– Cuando se estime conveniente el Consejo podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en materias concretas.

7.– Kontseiluko kideak izendatzeko orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako hizkuntza-gaitasuna hartuko da kontuan, baita trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua ere.

7.– En el nombramiento de personas para constituir o formar parte del Consejo se tendrá en cuenta la capacitación lingüística en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.

8.– Kide anitzeko organoaren administrazio-laguntza eta kudeaketa atxikita dagoen sailean dauden giza baliabideekin eta baliabide materialekin egingo da.

8.– El apoyo administrativo y gestión del órgano colegiado se realizará con medios humanos y materiales existentes en el departamento al que este adscrito.

9.– Kontseiluaren egoitza Euskadiko Artxibo Historikoan egongo da.

9.– El Consejo tendrá su sede en el Archivo Histórico de Euskadi

4. artikulua.– Kontseiluburua.

Artículo 4.– De la Presidenta o Presidente.

1.– Hauek dira Kontseiluburuaren eginkizunak:

1.– Las funciones de la Presidencia son:

a) Kontseiluaren ordezkari izatea.

a) Ostentar la representación del Consejo.

b) Ohiko eta ezohiko bilkuren deialdia erabakitzea, eta bilkura horien gai-zerrenda ezartzea.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como establecer el orden del día de las mismas.

c) Bilkuretako buru izatea, eztabaidak moderatzea, bilkura amaitutzat ematea edo luzatzea, eta hurrengo bilkuraren eguna finkatzea.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y dar la sesión por finalizada o prorrogarla, fijando la fecha de la siguiente reunión.

d) Kalitate-botoaz erabakitzea gerta daitezkeen berdinketak, erabakiak errazago hartzeko.

d) Dirimir con su voto de calidad los posibles empates que se produzcan, a efectos de facilitar la adopción de acuerdos.

e) Kontseilua osatzen duten pertsona guztien parte-hartzea erraztea.

e) Facilitar la participación de todas las personas que componen el Consejo.

f) Kontseiluak hartutako erabakien aktak eta ziurtagiriak ikus-onestea eta sinatzea.

f) Visar y firmar las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados por el Consejo.

g) Artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloan eskumena duen zuzendaritzako titularrari beharrezkotzat jotzen diren lantaldeak sortzeko proposatzea.

g) Proponer a la persona titular de la dirección competente en materia de archivos y patrimonio documental la creación de grupos de trabajo que se consideren necesarios.

h) Bilkuretan edo bilkuren zati batean, gai-zerrendan agertzen diren gaietan espezializatutako pertsonek parte hartzeko baimena ematea, haien iritzia egokitzat jotzen denean.

h) Autorizar en las sesiones o en parte de ellas, la participación de personas especializadas en los temas que figuren en el orden del día cuando su opinión se estime conveniente.

i) Kontseiluburu izateak berez dakartzan gainerako funtzioak betetzea.

i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente o Presidenta.

5. artikulua.– Kontseiluburuordea.

Artículo 5.– De la Vicepresidenta o Vicepresidente.

Hauek dira kontseiluburuordearen eginkizunak:

Las funciones de la Vicepresidencia son:

1.– Kontseiluburua ordezkatzea kargua hutsik dagoenean, kontseiluburua kanpoan denean, gaixorik dagoenean edo legezko beste arrazoiren bat dagoenean, eta haren eginkizun berberak betetzea Kontseiluaren bilkuretan.

1.– Sustituir a la Presidencia del Consejo en los casos de vacante, ausencia, enfermedad de estos últimos o por otra causa legal, y ejercer sus mismas funciones en las sesiones del Consejo.

2.– Kontseiluburuordea lehenengo paragrafoan jasotako kasuren batean badago, kide zaharrenak ordezkatuko du.

2.– Si la Vicepresidenta o el Vicepresidente se encuentra en un caso de los contemplados en el párrafo primero, será sustituida o sustituido por el o la vocal de mayor edad.

6. artikulua.– Idazkaria.

Artículo 6.– De la Secretaria o Secretario.

1.– Hauek dira idazkariaren eginkizunak:

1.– Las funciones de la Secretaría son:

a) Kide anitzeko organoaren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea.

a) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado.

b) Bileretako gai-zerrenda prestatu eta bidaltzea.

b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones.

c) Kontseiluburuak aginduta, bilkuretarako deialdia egitea.

c) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de la Presidenta o Presidente.

d) Kontseiluarentzako idatziak jaso eta erregistratzea.

d) Recibir y registrar los escritos dirigidos al Consejo.

e) Gaiak bideratzea, bilkuretako aktak idaztea eta baimentzea, eta horien ziurtagiriak egitea.

e) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de cada sesión y expedir las certificaciones de las mismas.

f) Kontseiluak izapidetutako espediente eta dokumentuak kontrolatzeaz eta artxibatzeaz arduratzea.

f) Responsabilizarse del control y archivo de los expedientes y documentos tramitados por el Consejo.

g) Kontseiluaren erabakien erregistroa egitea eta eguneratuta edukitzea.

g) Elaborar y tener actualizado el registro de acuerdos del Consejo.

h) Kide anitzeko organo bateko idazkari izateak berez dakartzan beste funtzioak.

h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario o secretaria de órgano colegiado.

2.– Batzordeko idazkaririk ez badago, edo idazkaria gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren batengatik kanpoan bada, artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzako titularrak izendatuko du, bere aholkularitza juridikoko teknikarien artean, batzordeko idazkari gisa aldi baterako jardungo duen pertsona.

2.– En los casos de vacante de la Secretaría de la comisión o de ausencia por enfermedad o por otra causa legal de quien haya sido nombrado Secretario o Secretaria de la misma, la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de archivos y patrimonio documental designará, entre el personal técnico de su asesoría jurídica, a la persona que transitoriamente ejerza como Secretario o Secretaria de la comisión.

7. artikulua.– Kontseilukideak.

Artículo 7.– De los y las vocales.

1.– Honako hauek dira kontseilukideen eginkizunak:

1.– Son funciones de los y las vocales:

a) Esleitzen zaizkien eginkizunak betetzeko beharrezkoa den informazioa eskuratzea eta prestatzea.

a) Obtener y preparar la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

b) Egiten diren bilkuretan parte hartzea eta egokitzat jotzen dituzten iritziak ematea, erabaki egokia hartu ahal izateko.

b) Participar en las reuniones que se celebren y emitir las opiniones que consideren oportunas en aras a adoptar el acuerdo oportuno.

c) Botoa emateko eskubidea erabiltzea. Hartutako erabakiarekin bat ez badator, boto partikularra eman ahal izango du, eta erabakiaren aurka egiteko arrazoiak adieraziko ditu.

c) Ejercer su derecho al voto, pudiendo formular un voto particular, en caso de discrepancia con el acuerdo adoptado, en el que expresará las causas que le lleven a oponerse.

d) Kontseiluaren eskumenen esparruan proposamenak eta ekimenak planteatzea.

d) Plantear propuestas e iniciativas dentro del ámbito de las competencias del Consejo.

8. artikulua.– Bilkuretarako deia.

Artículo 8.– Convocatoria de las sesiones.

1.– Kontseilua ohiko bilkuretan eta ezohiko bilkuretan bildu ahal izango da.

1.– El Consejo se podrá reunir en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias.

2.– Kontseilua urtean behin bilduko da, gutxienez, ohiko bilkuran, eta ezohiko bilkuran, berriz, kontseiluburuak dei egiten duen guztietan, gaiaren presagatik edo kideen heren batek hala eskatu duelako.

2.– El Consejo se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, y, en sesión extraordinaria, cuantas veces lo convoque la Presidencia por la urgencia de la materia o porque lo haya solicitado un tercio de sus miembros.

3.– Ohiko bilkurak gutxienez hamabost egun natural lehenago deituko dira. Epe hori bera aplikatuko zaie ezohiko bilkurei, salbu eta kontseiluburuak premiazko bilkura egin behar dela irizten dionean; kasu horretan, deialdia gutxienez bi egun natural lehenago egingo da.

3.– Las sesiones se convocarán con una antelación mínima de quince días naturales para las sesiones ordinarias. Se aplicará el mismo plazo a las sesiones extraordinarias, salvo que la Presidencia estime que se deba de actuar de urgencia, en cuyo caso la convocatoria se realizará con una antelación de dos días naturales.

4.– Bilkuretarako deialdia Kontseiluko kideek jaso dutela egiaztatzen duen edozein bide erabiliz egingo da.

4.– La convocatoria de las sesiones se realizará por cualquier medio por el que quede constancia de que las personas miembros del Consejo lo han recibido.

5.– Deialdiak bilkuraren lekua, eguna, ordua eta aztertu beharreko gaien zerrenda jaso beharko ditu, bai eta Kontseiluko kideek eztabaidatu, iritzia eman eta erabakiak hartu ahal izateko behar den informazioa ere. Deialdiak bilkura egiteko lehenengo eta bigarren deialdia aurreikusiko ditu. Bi deialdien artean ordu erdiko tartea egon beharko da, gutxienez.

5.– En la convocatoria deberán constar el lugar, la fecha y hora, y el orden del día de los asuntos a tratar, así como la información necesaria para que las personas miembros del Consejo puedan deliberar, emitir su opinión y adoptar acuerdos. La convocatoria preverá la celebración de la sesión en primera y segunda convocatoria. Entre ambas deberá mediar, al menos, el plazo de media hora.

6.– Bilkura bakoitzean aztertu beharreko gaien proposamena idazkariari jakinarazi beharko zaio, bilkurarako deialdia egin baino hilabete lehenago gutxienez, egokia den edo ez balioesteko eta gai-zerrendan sartzeko, premiazko bilkurari buruzkoa izan ezik.

6.– La propuesta de asuntos a tratar en cada sesión deberá ser comunicada a la persona que ostente la Secretaría, al menos un mes antes de la convocatoria de la sesión, con el objeto de valorar su pertinencia e inclusión en el orden del día, salvo lo relativo a las sesiones extraordinarias por urgencia.

9. artikulua.– Bilkuren araubidea.

Artículo 9.– Régimen de las Sesiones.

1.– Bilkurak aurrez aurre edo urrutitik egin ahal izango dira.

1.– Las sesiones podrán celebrarse tanto de forma presencial como a distancia.

2.– Kontseiluaren eraketa baliozkoa izan dadin, kontseiluburua edo kontseiluburuordea, idazkaria, edo horiek ordezkatuko dituztenak, eta gutxienez kontseilukideen erdiak bertaratu behar dira.

2.– Para la válida constitución del Consejo será necesaria la presencia de las personas que ostenten la Presidencia o la Vicepresidencia, la Secretaría, o de las personas que los sustituyan, además de, al menos, la mitad de los vocales.

3.– Kontseiluburuak gai-zerrendako gaietako adituen parte-hartzea baimendu ahal izango du bilkuretan edo bilkuren zatiren batean, aditu horien iritzia jasotzea komenigarria dela irizten bazaio. Pertsona horiek, nolanahi ere, hitza izango dute, baina botorik ez.

3.– La Presidencia del Consejo podrá autorizar la presencia en sus sesiones, o en parte de ellas, de personas especializadas en los temas que figuren en el orden del día cuando su opinión se estime conveniente. Estas personas, en todo caso, actuarán con voz y sin voto.

4.– Bilkura urrutitik egiten bada, bilkura egiteko baldintzak eta konexio-sistema adierazi beharko dira deialdian.

4.– En caso de celebración de la sesión a distancia, la convocatoria deberá incluir las condiciones en las que se celebrará y el sistema de conexión.

5.– Urrutitik eginiko bilkura baliozkotzat jotzeko, bitarteko elektronikoen (telefonoak eta ikus-entzunezko gailuak barne) bidezko konexioa etenik gabea dela bermatu behar da bilkurak irauten duen bitartean, kideen edo horien ordezkoen identitatea, parte-hartzeen edukia, parte-hartzeak egiteko unea eta bilkurako bertaratu guztien arteko interaktibitatea eta interkomunikazioa denbora errealean berma daitezen. Besteak beste, baliozko bitarteko elektronikoen artean egongo dira posta elektronikoa, audiokonferentziak eta bideokonferentziak.

5.– Para que la sesión a distancia se considere válida se deberá asegurar la conexión ininterrumpida, el tiempo que dure la misma, por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos y audiovisuales, de manera que se garantice la identidad de las personas miembros o personas que los suplan, el contenido de sus intervenciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre todos los asistentes a la sesión en tiempo real. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audio conferencias y las videoconferencias.

10. artikulua.– Erabakiak hartzeko araubidea.

Artículo 10.– Régimen de adopción de acuerdos.

1.– Ezin izango da eztabaidatu edo erabakirik hartu deialdiko gai-zerrendan sartuta ez dauden gaiei buruz, salbu eta kontseilukide guztiak bertan badaude eta gaia presakotzat jotzen bada gehiengoaren aldeko botoaz.

1.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día de la convocatoria, salvo que estén presentes todas las personas que forman parte del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto con el voto favorable de la mayoría.

2.– Erabakiak bertaratutakoen botoen gehiengoz hartuko dira. Berdinketarik egonez gero, kontseiluburuak kalitateko botoa izango du.

2.– Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, el Presidente o la Presidenta tendrá voto de calidad.

3.– Bilkura aurrez aurre egiten ez bada, erabakiak kide anitzeko organoaren egoitza dagoen lekuan hartu direla ulertuko da, eta, halakorik ez badago, kontseiluburua dagoen tokian.

3.– Cuando la Sesión se celebre de manera no presencial, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia.

11. artikulua.– Bilkuren akta eta erabakien ziurtagiria.

Artículo 11.– Acta de las sesiones y certificación de los acuerdos.

1.– Idazkariak Kontseiluak egiten dituen bileren akta egingo du.

1.– El Secretario o la Secretaria levantará la correspondiente acta de las sesiones que celebre el Consejo.

2.– Bileran izango diren Kontseiluko kideen zerrenda, gai-zerrenda, bilera non eta noiz egin den, eztabaidetako puntu nagusiak eta hartutako erabakien edukia jasoko dira aktan. Gainera, hartutako erabakiei boto partikularrak ematen bazaizkie, boto horien oinarri diren arrazoiekin batera jasoko ditu.

2.– El acta recogerá la relación de las personas miembros del Consejo que asistan a la reunión, el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Además, si se producen votos particulares a los acuerdos adoptados, los recogerá junto con los motivos que los fundamentan.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearen ekainaren 23ko 5/2022 Legearen 18. eta 19. artikuluetan, hurrenez hurren, jasotako aurreikuspenei jarraikiz, Kontseiluak dokumentu-ondarea deklaratzeko edo kanpo uzteko prozedurarako aurreikusitako nahitaezko txostena egiten badu, txosten hori jasoko du aktak.

3.– En el caso en el que el Consejo emita el informe preceptivo previsto para el procedimiento de declaración o de exclusión de los documentos del patrimonio documental, atendiendo a las previsiones contenidas en los artículos 18 y 19, respectivamente, de la Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma de País Vasco, el acta incorporará dicho informe.

4.– Idazkariak Kontseiluko kideei bidaliko die akta, bitarteko elektronikoak erabiliz. Kide horiek bi aste izango dituzte, bitarteko berberak erabiliz, testuarekin ados daudela esateko edo eragozpenak adierazteko, testua onar dadin. Epe horren barruan erantzunik jaso ez bada, onartutzat joko da.

4.– El Secretario o Secretaria remitirá el acta a través de medios electrónicos a las personas miembros del Consejo quienes dispondrán de dos semanas para manifestar, por los mismos medios, su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación. Transcurrido este plazo sin respuesta, el acta se considerará aprobada.

5.– Kontseiluburuak, edo horien ordezkoak, kargua hutsik dagoenean, kanpoan denean, gaixorik dagoenean eta legezko beste arrazoiren bat dagoenean, eta idazkariak akta sinatuko dute, onartu ondoren.

5.– El Presidente o la Presidenta, o quien les sustituya en los casos de vacante, ausencia, enfermedad y otra causa legal, y el Secretario o la Secretaria firmarán el acta, una vez aprobada.

6.– Aktak, kudeaketari buruzko urteko memoria eta onartutako gainerako informazio garrantzitsua EAEko Administrazio Publikoaren gardentasun-atarian argitaratuko dira, jendeak eskura ditzan.

6.– Las actas, la memoria anual de gestión y demás información relevante será publicada en el portal de transparencia de la Administración Pública de la CAE, para su acceso público.

12. artikulua.– Kontseiluaren bilkuretara joateagatiko konpentsazio ekonomikoa.

Artículo 12.– Compensación económica por asistencia a las sesiones del Consejo.

1.– Kontseiluko kideek ez dute inolako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik izango kide anitzeko organoko kide izateari dagozkion jarduerengatik. Hala ere, organo horren bileretara joateagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute, baita bilera egiten den lekuraino egindako joan-etorrien gastuengatiko kalte-ordaina ere.

1.– Las personas miembros del Consejo no tendrán derecho a percibir retribución alguna por ejercer las labores propias de su condición de miembro del órgano colegiado. No obstante, tendrán derecho a percibir una compensación económica por asistencia a las sesiones de tal órgano, así como una indemnización por los gastos de viaje hasta el lugar de su celebración.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako batean betetzen duen kargua edo lanpostua dela-eta Kontseiluko kide denean, ez da inola ere konpentsazio ekonomikorik jasotzeko eskubiderik sortuko bileretara joateagatik.

2.– Cuando se forme parte del Consejo en razón al cargo o puesto de trabajo que se ocupe en alguna de las Administraciones Públicas vascas, en ningún caso se devengará derecho a percibir una compensación económica por asistencia a sus sesiones.

3.– Bileretara joateagatiko konpentsazio ekonomikoak eta joan-etorrien gastuengatiko kalte-ordainak kalkulatzeko, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan edo hura ordezten duen arauan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

3.– El cálculo de las compensaciones económicas por asistencia a sesiones y de las indemnizaciones por gastos de desplazamiento se realizará según lo dispuesto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio o norma que lo sustituya.

13. artikulua.– Lantaldeak sortzea.

Artículo 13.– Creación de grupos de trabajo.

1.– Kontseiluak lantalde espezializatuak sortu ahal izango ditu, egoki iritzitako gaietan iritzia emateko.

1.– El Consejo podrá crear grupos de trabajo especializado con el fin de formarse una opinión en las materias que estime.

2.– Artxiboen eta dokumentu-ondarearen arloan eskumena duen zuzendaritzako titularrak emango du lantaldeak sortzeko ebazpena, gutxienez eduki honekin:

2.– La persona titular de la dirección competente en materia de archivos y patrimonio documental dictará la resolución de creación de los grupos de trabajo con, al menos el siguiente contenido:

a) Ezaugarriak eta helburuak.

a) Características y objetivos.

b) Jarduteko epea.

b) Plazo de actuación.

c) Egitura, kideak eta funtzionamendua.

c) Estructura, miembros y funcionamiento.

3.– Kontseilukide batek koordinatuko ditu lantaldeak, eta gehienez ere lau kidek osatuko dituzte; horietako batek idazkari-lanak egingo ditu.

3.– Los grupos de trabajo estarán coordinados por una o un vocal del Consejo, y los integrarán un máximo de cuatro personas, una de las cuales hará las veces de Secretario o Secretaria.

4.– Lantalde horietako kideek bertaratzeagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute; halaber, bidaia-gastuengatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango dute, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan edo hori ordezten duen arauan aurreikusitakoaren arabera.

4.– Las personas miembros de estos grupos de trabajo tendrán derecho a percibir compensación económica por asistencia a las sesiones, así como indemnizaciones por los gastos de viaje, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio o norma que lo sustituya.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluak onartzen dituen funtzionamendu-arauetan xedatzen ez den guztirako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legean kide anitzeko organoak arautzeko jasota dagoen erregulazioa aplikatuko da.

En todo lo no dispuesto en el presente Decreto y en las normas de funcionamiento que apruebe el Consejo de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aplicará la regulación de los órganos colegiados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko apirilaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental