Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2023ko urriaren 19a, osteguna

N.º 200, jueves 19 de octubre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4779
4779

145/2023 DEKRETUA, urriaren 3koa, «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» arautu eta 2023ko deialdia egitekoa.

DECRETO 145/2023, de 3 de octubre, por el que se regula el «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» y se convoca la edición del año 2023.

Adinekoen arloko lagunkoitasun-mugimendua 2005. urtean sortu zen, Osasunaren Munduko Erakundeak (OME) sustatuta, Rio de Janeiroko XVIII. Gerontologia Batzarrean (Age-Friendly Cities). Mundu mailako biztanleriaren bi joera hauek piztu zuten mugimendua: zahartze demografikoak eta urbanizazio-prozesuak. Zahartze Aktiboaren paradigmaren teorian oinarritzen da, eta 2002an definitu zen paradigma hori: osasun-, parte-hartze eta segurtasun-aukerak optimizatzeko, eta zahartu ahala jendearen bizi-kalitatea hobetzeko prozesua da.

El movimiento de amigabilidad de los entornos con las personas mayores nace promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 en XVIII Congreso mundial de Gerontología de Rio de Janeiro bajo el nombre de Age-Friendly Cities, fundamentándose en dos tendencias características de la población mundial: el envejecimiento demográfico y el proceso de urbanización. Se basa en la teoría que subyace bajo el paradigma del Envejecimiento Activo que se define en el año 2002 como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

Beraz, OMEren arabera ingurune lagunkoiak bizitza independentearen, zahartze aktiboaren eta autonomia pertsonalaren alde egiten du, osasun-, parte-hartze eta segurtasun-aukeren optimizazioa bultzatuz, jendearen bizi-kalitatea hobetzeko. Zahartze aktiboa sustatzen duten hiri-ingurune integratzaile eta irisgarriak, horiexek dira adinekoentzako udalerri lagunkoiak. Udalerri lagunkoiek beren egitura eta zerbitzuak berrantolatzen dituzte pertsona guztiei kalitate, segurtasun eta erosotasun ezin hobeak eskaintzeko, haien gaitasunak edozein direlarik ere. Horrela, bizitza sozialeko alor guztietako parte-hartzea sustatzen dute.

Así, según la OMS, un entorno amigable alienta la vida independiente, el envejecimiento activo y la autonomía personal mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Se entiende por municipio amigable con las personas mayores, al entorno urbano integrador y accesible que fomenta un envejecimiento activo. Un municipio amigable con las personas reorganiza sus estructuras y servicios para ofrecer una óptima calidad, seguridad y confort a todas las personas independientemente de sus capacidades, fomentando de este modo su participación en todos los ámbitos de la vida social.

Testuinguru horren barruan sortu zen «Euskadi Lagunkoia» proiektua. Herritarren eta sektore publikoaren, pribatuaren eta sozialaren parte-hartzea sustatzeko ekimena da, Euskadin lagunkoitasunaren aldeko mugimendu bat garatzeko, eta, horrekin batera, zahartzen ari diren pertsonentzako bizitza-ingurune ahalbidetzaileak sustatzeko.

Dentro de este marco surge el proyecto «Euskadi Lagunkoia», iniciativa que promueve la participación ciudadana y del sector público, privado y social para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País Vasco en el fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen.

Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sariaren helburua da, adinekoentzako ingurune ahalbidetzaileak sortzeko asmoz, merezi duten aintzatespena ematea lagunkoitasun berritzaile eta eraginkorrak dakartzaten jardunbide egokiei.

El Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores tiene como finalidad poner en valor aquellas buenas prácticas que destaquen por su innovación y eficacia en términos de amigabilidad en la generación de entornos facilitadores para las personas mayores.

Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sariaren lehen edizioa 2019an egin zen, eta, harrezkero, urtero arautu eta deitu da. Lagunkoitasunaren arloan jardun diren Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde, organismo eta pertsonen ahaleginak sustatu, baloratu eta aitortzea oso interesgarria denez, gizarte-politiken arloan eskumena duen sailaren asmoa da sari hori urtero deitzea, eta, horretarako, 2023ko ekitaldiari dagokion deialdia egingo da honen bidez, dekretu honen hirugarren xedapen gehigarrian jasota dagoen bezala.

La primera edición del Premio de Buenas Prácticas de Amigabilidad se realizó en el año 2019 y, desde entonces, se ha venido regulando y convocando con carácter anual. Siendo de sumo interés promocionar, valorar y otorgar un reconocimiento a los esfuerzos de estas entidades, organismos y personas del País Vasco en el ámbito de la amigabilidad, es intención del departamento competente en materia de políticas sociales convocar con carácter anual el mencionado premio, y a tales efectos, se procede a efectuar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2023, tal y como consta en la Disposición Adicional Tercera del presente Decreto.

Horrenbestez, dagozkion nahitaezko txostenak eman ondoren, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko urriaren 3an eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de octubre de 2023

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da «Adineko pertsonentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» emateko modua arautzea. Sari horren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan adinekoentzako ingurune ahalbidetzaileak sortzeko berrikuntza eta eraginkortasunagatik (lagunkoitasunari dagokionez) nabarmentzen diren praktikak egiten dituzten erakunde publiko eta pribatuak publikoki aintzatestea.

El objeto de este presente Decreto es regular la concesión del «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» cuya finalidad es reconocer públicamente a aquellas entidades públicas y privadas que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, desarrollen prácticas que destaquen por su innovación y eficacia, en términos de amigabilidad, en la generación de entornos facilitadores para las personas mayores.

Ondorio horretarako, lagunkoitzat hartzen da hiri-ingurune integratzaile eta irisgarria osatzen saiatzen den faktorea, zahartze aktiboa sustatzen duena adinekoen osasun-, parte-hartze eta segurtasun-aukeren optimizazioa landuz. Horrela, pertsona horien parte-hartzea ahalbidetzen da bizitza sozialeko alor guztietan.

A los efectos indicados, se entiende por amigabilidad el factor que procura la conformación de un entorno urbano integrador y accesible, que fomenta el envejecimiento activo a través de la optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad de todas las personas mayores, facilitando de este modo su participación en todos los ámbitos de la vida social.

2. artikulua.– Saria.

Artículo 2.– Premio.

1.– Saria emateko, kontuan hartuko da zein praktika nabarmendu den gehien, lagunkoitasunari dagokionez, ingurune ahalbidetzaileak sortzeko praktika berritzaile eta eraginkorrak dituelako. Diru-kopurua Eustat-Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako urte arteko KPIaren azken indizearen arabera eguneratuko da.

1.– El premio se concederá a la práctica mejor valorada que destaque por su innovación y eficacia, en términos de amigabilidad, en la generación de entornos facilitadores para las personas mayores, y consistirá en una suma de dinero que será actualizada de conformidad con el último índice interanual de IPC publicado por el Eustat-Instituto Vasco de Estadística.

2.– Halaber, bai saritutako jardunbidea bai oinarri hauetan jasotako adinekoentzako lagunkoitasun-jardunbide egokiak betetzen dituzten hautagaitzak, betiere dekretu honen 11. artikuluaren 2. apartatuan ezarritako puntuazioa betez gero, «Euskadi Lagunkoia» atariaren Jardunbide Egokien Katalogoan jasoko dira, eta atariarekin lotutako webgunean argitaratuko.

2.– Asimismo, tanto la práctica premiada, como el resto de candidaturas que cumplan los requisitos de buenas prácticas en amigabilidad para las personas mayores establecidos en estas bases, y hubieran alcanzado la puntuación mínima para poder optar a la concesión del premio establecida en el apartado 2 del artículo 11 del presente Decreto, se incluirán en el Catálogo de Buenas Prácticas del portal «Euskadi Lagunkoia», y se difundirán en la página web relativa a dicho portal.

3. artikulua.– Deialdia.

Artículo 3.– Convocatoria.

Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria gizarte-politiken arloan eskumena duen sailburuak deituko du urtero. Deialdiaren agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta honako hauek jasoko ditu: deialdiaren xedea, hautagaitzak aurkezteko epea, esku-hartzearen arloa, hautatutako gaia, saria zenbatekoa den, eta epaimahaikideen izendapena.

El «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores», será convocado anualmente por la Consejera competente en materia de políticas sociales. En la Orden de la convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, constará el objeto de la misma, el plazo de presentación de candidaturas, el área de intervención, la temática seleccionada, la cuantía del premio y la designación de las personas integrantes del jurado.

4. artikulua.– Jardunbideek bete beharreko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos a cumplir por las prácticas.

1.– Hautagaitzek lotura izan beharko dute adinekoei begira lagunkoitasun-jardunbide egokitzat jotzen diren jarduketekin, eta halakotzat joko dira deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezterakoan artikulu honen 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten ekimenak, esperientziak eta esku-hartzeak.

1.– Las candidaturas deberán estar referidas a actuaciones consideradas como buenas prácticas en amigabilidad para el entorno con las personas mayores, entendiendo como tales aquellas iniciativas, experiencias e intervenciones que a la fecha de presentación de la solicitud cumplan los requisitos previstos en los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2.– Bizi-ingurune ahalbidetzaileen alde egin behar dute honako esku-hartze alor hauetako batean edo gehiagotan:

2.– Deben procurar entornos de vida facilitadores en alguna o varias de las siguientes áreas de intervención:

a) Kanpoko espazioak eta eraikinak.

a) Espacios al aire libre y edificios.

b) Garraioa.

b) Transporte.

c) Etxebizitza.

c) Vivienda.

d) Parte-hartzea eta gizarte-ehuna.

d) Participación y tejido social.

e) Errespetua eta inklusioa.

e) Respeto e inclusión.

f) Herritarren parte-hartzea eta enplegua.

f) Participación ciudadana y empleo.

g) Komunikazioa eta informazioa.

g) Comunicación e información.

h) Gizarte- eta osasun-zerbitzuak.

h) Servicios sociales y de salud.

3.– Era berean, jarduera horiek bete egin beharko dute Unesco erakundeak «Management of Social Transformation» programaren (2003) esparruan zehaztutako baldintza hauetakoren bat:

3.– Asimismo, dichas actuaciones deben cumplir alguno de los siguientes criterios establecidos por la Unesco en el marco del programa «Management of Social Transformation» (2003):

a) Berrikuntza: konponbide berri edo sortzaileak garatzea.

a) Innovación: desarrollar soluciones nuevas o creativas.

b) Eraginkortasuna: berrikuntzaren gaineko eragin positibo eta nabarmena frogatzea.

b) Efectividad: demostrar un impacto positivo y tangible sobre la mejora.

c) Jasangarritasuna: eskakizun sozial, ekonomiko eta naturalengatik luzaroan mantendu daiteke eta efektu iraunkorrak izan ditzake.

c) Sostenibilidad: por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales se puede mantener en el tiempo y producir efectos duraderos.

d) Errepikatzeko modukoa izatea: beste toki batzuetan politikak, ekimenak eta jarduketak garatzeko eredu izan behar du.

d) Replicabilidad: servir como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares.

4.– Urteko deialdi bakoitzean, «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» zein gairi buruzkoa izango den adieraziko da, bai eta zer arlotako esku-hartzea den ere (artikulu honen 2. puntuan adierazitakoetatik).

4.– En cada convocatoria anual, se indicará la temática sobre la que versará el «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores», así como el área de intervención, de las indicadas en el punto 2 de este artículo, en la que se inserta la misma.

Horretarako, gaia urtero hautatuko da prozesu baten bidez. Prozesu horretan, «Euskadi Lagunkoia» sarea osatzen duten udalerriek parte hartuko dute.

A estos efectos, la temática será seleccionada anualmente mediante un proceso en el que participarán los municipios que forman parte de la red «Euskadi Lagunkoia».

Urteko deialdiaren aginduan adierazitako gaiarekin bat ez datozen eskabideak agindu horretatik kanpo geratuko dira.

Las solicitudes que no se correspondan con la temática indicada en la Orden de convocatoria anual quedarán excluidas de la misma.

5. artikulua.– Sariaren kudeaketa.

Artículo 5.– Gestión del premio.

Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendaria izango da organo kudeatzailea.

El órgano gestor del premio será la directora competente en materia de servicios sociales.

6. artikulua.– Hautagaitzak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de candidaturas.

Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeek aurkez dezakete «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sarirako» hautagaitza (Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 4. artikuluan zehaztutakoaren arabera), bai eta jarduera nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan egiten duten pertsona juridiko pribatuek ere.

Podrán presentar su candidatura al «Premio de Buenas prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» las entidades que integran el sector público vasco en los términos definidos en el artículo 4 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, así como las personas jurídicas privadas que desarrollen su actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

1.– Izapidetzea bide elektronikoz egin beharko da ezinbestean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

1.– La tramitación se realizará exclusivamente de manera electrónica, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Espedienterako sarbidea eta eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu

2.– El acceso al expediente y los trámites posteriores a la solicitud se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

8. artikulua.– Eskabidea, eta horrekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 8.– Solicitud y documentación que debe aportarse con la solicitud.

1.– Eskabideak elektronikoki aurkeztu behar dira urteko deialdiaren Aginduan adierazitako epean. Epe hori ezin da izan hilabete baino laburragoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– La solicitud se presentará de manera electrónica, en el plazo que establezca la Orden de convocatoria anual, que no podrá ser inferior a un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Eskabide-orri elektronikoa eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1089404

El formulario de solicitud electrónica estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi http://www.euskadi.eus/servicios/1089404

2.– Eskabidearekin batera dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Erakundearen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa, baldin eta eskabidea sinatu duen pertsona ez badago erakunde eskatzailearen ordezkari gisa inskribatuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro elektronikoan. Hona hemen ordezkarientzako sarbidea: https://www.euskadi.eus/ahalordeen-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu

a) Documentación que acredite la representación legal de la entidad, cuando la persona firmante de la solicitud no se encuentre inscrita como representante de la entidad solicitante en el registro electrónico de representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El acceso al mismo se realizará a través de http://www.euskadi.eus/representantes

b) Azalpen-memoria bat, saria eskuratzeko aurkezten den jardunbidearen ezaugarriak eta xehetasunak azaltzeko. Horrekin batera, aipatutako memorian jasotako informazioa egiaztatzeko beharrezko dokumentuak ere aurkeztuko dira, baita epaimahaiak baloratu beharrekotzat jotzen direnak ere, saria lortze aldera.

b) Una memoria explicativa de las características y pormenores de la práctica que opta a la distinción, y cualesquiera otros documentos necesarios para acreditar la veracidad de la información contenida en la citada memoria o que la entidad considere que tengan que ser valorados por el jurado para la obtención del premio.

Erakundeek bete beharreko memoriaren eredua eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1089404

El modelo de memoria a cumplimentar estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi http://www.euskadi.eus/servicios/1089404

3.– Urteko deialdira biltzen diren erakunde guztiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskaera aurkezteko epea amaitu aurretik:

3.– Todas las entidades que concurran a la convocatoria anual deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de presentación de la solicitud:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Dirulaguntzen itzulketagatik eratorritako betebeharrak ordainduta izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzetan.

b) Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos establecidos en la disposición adicional del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

c) Ez izatea laguntza publikoak jasotzeko aukera ukatzen duen zehapen administratibo edo penalik, ezta laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duen legezko debekurik ere.

c) No estar sancionadas, administrativa o penalmente, con la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas, ni incursas en alguna prohibición legal que las inhabilite para ello.

d) Ez egotea sexu-diskriminazioagatik zehapen administratibo edo penalik betetzen, eta ez egotea debeku horrekin zigortuta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren arabera.

d) No encontrarse cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni estar sancionadas con esta prohibición en virtud del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres del Violencia Machista contra las Mujeres.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta13.3 artikuluetan aurreikusitako inongo egoeratan.

e) No estar incursas en ninguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Adierazitako betekizunak erantzukizunpeko adierazpen bidez justifikatuko dira, eskabide elektronikoaren formularioan jasotakoaren arabera.

La justificación de los requisitos indicados se realizará mediante declaración responsable otorgada en los términos recogidos en el formulario de la solicitud electrónica.

a) letran eskatutako baldintza betetzeari dagokionez, erakundeak adierazi beharko du, bere erantzukizunpean, egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduan jasotako baldintzetan, Euskadiko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren laguntzen eta dirulaguntzen esparruan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla egiaztatzeari eta dirulaguntzak itzultzeari buruzko aginduaren baldintzetan. Hala eta guztiz ere, Gizarte Zerbitzuen arloan eskumena duen Zuzendaritzak saria eman aurretik egiaztatuko du saria emateko proposatutako erakundeari dagozkion betebehar horiek betetzen dituela.

En lo que respecta al cumplimiento del requisito exigido en la letra a) la entidad manifestará, bajo su responsabilidad, que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos contenidos en la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi. Sin perjuicio de ello, la Dirección competente en materia de Servicios Sociales verificará la acreditación del cumplimiento de las citadas obligaciones respecto de la entidad propuesta para la concesión del premio, con anterioridad a la misma.

9. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos en las solicitudes.

Eskabideak ez baditu betetzen Dekretu honetan jasotako baldintza guztiak, edo osatugabea edo akastuna bada, erakunde interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskabidea bertan behera utziko zaiola, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en este Decreto, estuviera incompleta o fuera defectuosa, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Epaimahaia.

Artículo 10.– Jurado.

1.– Hautagaitzak ebaluatu eta saria merezi duen hautatzeko, epaimahai bat eratuko da urtero. Epaimahai hori Eusko Jaurlaritzaren eta beste euskal erakunde batzuen ordezkariek eta adinekoen arloan lan egiten duten Euskadiko hirugarren sektore sozialeko elkarte eta entitateen eta berrikuntza sozialeko entitateen ordezkariek osatuko dute.

1.– Para la evaluación y elección de la candidatura merecedora del premio, anualmente se constituirá un Jurado formado por siete personas integrado por representantes del Gobierno Vasco y otras instituciones vascas y representantes de asociaciones, entidades del tercer sector social y entidades de innovación social de Euskadi que trabajan en el ámbito de las personas mayores.

2.– Gizarte-politiken arloan eskumena duen sailburuordea izango da epaimahaiburu.

2.– La persona que ostente la Viceconsejería competente en materia de políticas sociales presidirá el jurado.

3.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendaritzari atxikitako norbait izango da epaimahaiko idazkaria, eta hitza izango du, baina botorik ez.

3.– Una persona adscrita a la Dirección competente en materia de servicios sociales ejercerá la Secretaría del Jurado, con voz, pero sin voto.

4.– Epaimahaiaren osaera «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sariaren» urteroko deialdi-aginduan argitaratuko da.

4.– La composición del Jurado se hará pública en la Orden de convocatoria anual del «Premio de Buenas prácticas en Amigabilidad para las personas mayores».

5.– Epaimahaiaren jarduerek eta epaimahaikideen abstentziorako eta ezespenerako araubideak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea izango dute arau.

5.– Las actuaciones que realice el jurado y el régimen de abstención y recusación de sus integrantes se regirán por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.– Epaimahaiko norbait falta bada, ez badago, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, ordezkoek ordezkatuko dituzte epaimahaikideak.

6.– En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, las personas titulares del jurado serán sustituidas por las suplentes.

7.– Bilkurak egin, eztabaidatu eta erabakiak hartzeko moduan egotekotan, behar bezala eratu behar da epaimahaia. Horretarako, kideetako lauk egon behar dute bertan, gutxienez, eta horien artean, batzordeburuak eta idazkariak, edo haien ordezkariak.

7.– Para la válida constitución del jurado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y tomas de acuerdos, se requerirá la presencia de, al menos, cuatro de sus integrantes, siendo imprescindible que entre ellas se encuentren quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o personas que les sustituyan.

8.– Erabakiak botoen gehiengo soilaren bidez hartuko dira. Berdinketa gertatuz gero, batzordeburuak ebatziko du, kalitatezko botoa baliatuz. Erabakiak baliozkoak izateko, beharrezkoa izango da presidentea eta idazkaria edo haien ordezkoak bertan egotea, eta, edonola ere, kideetako lauk bertan egon behar dute, gutxienez.

8.– Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos emitidos. En caso de empate decidirá el voto de calidad de la persona presidenta. La valida adopción de decisiones exigirá la presencia de las personas que ostentan la presidencia y la secretaría o de quienes les suplan, y en todo caso al menos la de cuatro de sus integrantes.

Epaimahaiko idazkariak erabakitzen diren jarduera eta akordio guztien akta egingo du. Akta horretan, sariaren erabakia oinarritzen duen irizpen arrazoitua jaso beharko da.

La secretaría del jurado levantará acta de cuantas actuaciones y acuerdos se adopten, debiendo recogerse en la misma el dictamen razonado que fundamente el fallo del premio.

9.– Epaimahaiaren osaeran trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, hargatik eragotzi gabe Legegintzako Dekretu horren 3. artikuluaren 10 d) apartatuan xedatutakoa. Hori guztia Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabe Bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 21. artikuluaren 2. eta 3. apartatuak betez.

9.– En cumplimiento de los apartados 2 y 3 del artículo 21 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres del Violencia Machista contra las Mujeres, en la composición del jurado se garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, sin perjuicio de lo dispuesto apartado 10 d) del artículo 3 del mencionado Decreto Legislativo.

Kasu horretarako, ordezkaritza orekatua zera da: lau kide baino gehiago dituzten epaimahaietan edo antzeko organoetan sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza izatea. Gainerako kasuetan, bi sexuak ordezkatuta daudenean izango da orekatua.

A estos efectos, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los tribunales, jurados u órganos afines de más de cuatro integrantes cada sexo está representado al menos al 40 %. En el resto, cuando los dos sexos estén representados.

11. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de valoración.

1.– Esleipen-proposamena prestatzeko, epaimahaiak 90 puntu emango ditu gehienez, honako irizpide hauen arabera:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de concesión, el jurado valorará las candidaturas según los siguientes criterios pudiendo asignarle una puntuación máxima de 90 puntos.

Izaera berritzailea: 30 puntu.

Carácter innovador: 30 puntos.

Lagunkoitasunari heltzeko orduan aurrerapenak eta hobekuntzak ekarriko dituzten ekintza eta metodologia berriak edo sortzaileak garatzea (10 puntu).

Desarrollo de acciones y metodologías nuevas o creativas que supongan avances y mejoras en el abordaje de la amigabilidad (10 puntos).

Transferigarritasuna: hedatzeko edo beste nonbait egiteko modukoa izatea (10 puntu).

Transferibilidad: posibilidad de extensión o de réplica (10 puntos).

Ekintzen diseinuan, ebaluazioan eta ezarpenean herritarren parte-hartzea sustatzea (10 puntu).

Promoción de la participación de la población en su diseño, evaluación e implementación (10 puntos).

Proiektuaren kaudimena eta kalitate teknikoa: 25 puntu.

Solvencia y calidad técnica del proyecto: 25 puntos.

Diagnostikoa: ekimenak edo proiektuak identifikatutako premia bati erantzuten dio, hasierako ebaluazio arduratsu eta helburu zehatz eta errealista eginda duenez (10 puntu).

Diagnóstico: la iniciativa o proyecto responde a una necesidad identificada, fruto de una evaluación inicial cuidadosa y con un objetivo definido y realista (10 puntos).

Ebidentzian oinarritutako metodologia darabil (5 puntu).

Metodología basada en la evidencia (5 puntos).

Jasangarritasuna: luzaroan landu daiteke eta ondorio iraunkorrak izan ditzake etorkizunerako jarduera-proiektuen bidez (10 puntu).

Sostenibilidad: se puede mantener en el tiempo y producir efectos duraderos a través de proyectos de actuación para el futuro (10 puntos).

Ebaluazioa (20 puntu).

Evaluación (20 puntos).

Ebaluazio- eta jarraipen-sistema (10 puntu).

Sistema de evaluación y seguimiento (10 puntos).

Helburuak betetzea eta lortutako emaitzak (10 puntu).

Consecución de objetivos y resultados obtenidos (10 puntos).

Proiektuaren plangintzan, garapenean eta ebaluazioan genero-ikuspegia txertatzea (emakumeen eta gizonen egoera, baldintza eta premia desberdinak sistematikoki kontuan hartzea) (15 puntu).

Integración de la perspectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación del proyecto (consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones y necesidades de mujeres y hombres) (15 puntos).

Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko jarduketa espezifikoak (15 puntu).

Actuaciones específicas dirigidas a eliminar desigualdades entre mujeres y hombres y promover la igualdad (15 puntos).

2.– Saria jaso ahal izateko gutxienez 60 puntu eskuratu beharko dira.

2.– La puntuación mínima a obtener para optar a la concesión del premio será 60 puntos.

Saria puntuazio altuena lortzen duen hautagaitzak lortuko du.

El premio será concedido a la candidatura que obtenga la mayor puntuación.

12. artikulua.– Saria ebaztea.

Artículo 12.– Fallo del premio.

1.– Epaimahaiak, aurreko artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera hautagaitzak aztertu eta balioetsi ondoren, saria emateko edo deialdia hutsik uzteko ebazpen-proposamena egingo du. Proposamen horretan, hartutako erabakia justifikatzen duten arrazoiak adieraziko ditu, eta gizarte-politiken arloan eskumena duen sailburuari helaraziko dio proposamena.

1.– El jurado, una vez examinadas y valoradas las candidaturas conforme a los criterios previstos en el artículo anterior, formulará propuesta de resolución de concesión del premio o de declaración de la convocatoria desierta, en la que se expresarán las razones que justifiquen el acuerdo adoptado y elevará la propuesta a la Consejera competente en materia de políticas sociales.

2.– Ebazpen hori gehienez ere sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da, dagokion urteko deialdi-agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igaro eta jakinarazpenik jaso ez badu, aurkeztutako hautagaitzak ezetsitzat eta deialdia hutsik geratu dela ulertuko da, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren arabera. Hala ere, berariazko ebazpena eman beharra ez da alde batera utziko. Hala dauka xedatuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak.

2.– Dicha resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la correspondiente Orden de convocatoria anual, transcurrido el cual se podrán entender desestimadas las candidaturas presentadas y desierta la convocatoria, conforme lo establecido en el 51.9 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y sin perjuicio de la necesidad de dictar Resolución expresa, todo ello a los efectos de lo establecido en el artículo 21de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Epaimahaiak deialdia hutsik deklaratzeko proposamena egingo du honako kasu hauetan:

3.– El Jurado elevará propuesta de declaración de la convocatoria desierta en los siguientes casos:

a) Hautagaitzetako batek ere ez baditu betetzen dekretu honetan jardunbide egokiei begira zehaztutako baldintzak (4. oinarrian ezarritakoaren arabera).

a) Cuando ninguna de las candidaturas reúna los requisitos establecidos en el presente Decreto para ser considerada como buena práctica, según lo determinado en el artículo 4.

b) Hautagaitzetako batek ere ez badu lortu saria jasotzeko gutxieneko puntuazioa, 11. artikuluaren 2. apartatuan zehaztutakoa.

b) Cuando ninguna candidatura haya alcanzado la puntuación mínima establecida en el apartado segundo del artículo 11 para optar al premio.

4.– Epaimahaiaren proposamena ikusi ondoren, sailburuak saria emateko edo deialdia hutsik uzteko agindua emango du. Ebazpen hori EHAAn argitaratuko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean jakinaraziko da: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu

4.– Una vez vista la propuesta del jurado, la Consejera dictará Orden de concesión o de declaración desierta de la convocatoria del premio. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y se notificará en el apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta

5.– Sailburuak agindua ematen duenean (saria emateko zein deialdia hutsik uzteko), administrazio-bidea agortuko denez, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko aukera izango da, organo berari aurkeztuta, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jar daiteke, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– Contra la Orden de concesión o de declaración de la convocatoria desierta dictada por la Consejera, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

13. artikulua.– Saria onartzea.

Artículo 13.– Aceptación del premio.

Saria irabazi izanaren jakinarazpena jaso eta hurrengo sei lanegunetan erakunde sarituak ez badio berariaz eta idazki bidez uko egiten, onartutzat joko da saria.

Si en el plazo de seis días hábiles, tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión del premio, la entidad premiada no renuncia expresamente y por escrito al mismo, se entenderá que este queda aceptado.

14. artikulua.– Saria ematea.

Artículo 14.– Entrega del premio.

1.– Saria ekitaldi publikoan emango da. Erakunde sarituari garaiz jakinaraziko zaio noiz izango den.

1.– La entrega del premio se realizará en acto público cuya fecha se comunicará a la entidad premiada.

2.– Ekitaldi horretan, erakunde sarituak labur azalduko ditu aurkeztutako praktikaren xehetasunak, eta emandako sariaren zenbatekoa adierazten duen txeke bat emango zaio.

2.– En dicho acto la entidad premiada expondrá brevemente los detalles de la práctica presentada y se le hará entrega de un cheque por el importe del premio concedido.

15. artikulua.– Erakunde onuradunaren betebeharrak eta saria itzultzea.

Artículo 15.– Obligaciones de la entidad beneficiaria y reintegro del premio.

1.– Erakunde onuradunak Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia eman beharko du, laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko eginkizunak betez.

1.– La entidad beneficiaria estará obligada a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

2.– Saria ematea eragin zuten egitateak faltsuak direla eta aurreko paragrafoan adierazitako betebeharrak betetzen ez direla agerian uzten duten egitateak frogatuta geratzen badira, saria itzuli egin beharko da.

2.– La constatación de la existencia de hechos probados, que pongan de manifiesto la falsedad en los hechos que motivaron la concesión del premio, así como el incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, dará lugar a la obligación de reintegro del mismo.

3.– Sariaren zenbatekoa itzuli behar dela iritziz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera jokatu beharko da.

3.– En caso de que se estime la obligación de reintegrar la cuantía del premio, deberá procederse de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalen tratamendua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Tratamiento de datos personales.

Sari hau kudeatzeko eskuratutako datu pertsonalen tratamendua honako arau hauen mende egongo da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

El tratamiento de datos de carácter personal relacionado con la gestión del presente Premio se someterá a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aplikatu beharreko araudia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Normativa aplicable.

«Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» xedapen hauen mende dago: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araudia, eta aplikatzekoak diren gainerako indarreko arauen mende ere bai.

El «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» se sujeta a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última, y cuantas otras normas vigentes resulten de aplicación.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– «Adinekoentzako Lagunkoitasun-Jardunbide Egokien Saria», 2023.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Convocatoria del «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» para el año 2023.

1.– Xedapen hau Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sariaren 2023ko deialdia egiteko da.

1.– Por la presente disposición se procede a convocar para el año 2023, el «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores».

2.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, xedapen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

2.– El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Izapidetzea bide elektronikoz egin beharko da ezinbestean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1089404

3.– La tramitación se realizará exclusivamente de manera electrónica, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. https://www.euskadi.eus/servicios/1089404

4.– Deialdi hau Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren babesean egiten da. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2023ko urtarrilaren 20ko Aginduaren bidez onartu zen plan hori eta indarrean dago gaur egun.

4.– La presente convocatoria encuentra su amparo en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, aprobado por Orden de 20 de enero de 2023, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa - Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Plan estratégico de subvenciones - Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales - Gobierno Vasco - Euskadi.eus.

5.– Deialdi honetako «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sariaren» esku-hartze arloa parte-hartzea eta gizarte-sarea izango dira.

5.– El área de intervención sobre la que versará el «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» en esta convocatoria es Participación y tejido social.

Horretarako, parte-hartze soziala eta herritartasun aktiboa sustatzea da hautatu den gaia.

A estos efectos, la temática seleccionada es la promoción de la participación social y la ciudadanía activa.

6.– Saria 3.000 eurokoa izango da.

6.– La cuantía del premio ascenderá a 3.000 euros.

7.– Xedapen honetan argitara emango da 2023ko Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Sarirako epaimahaiaren osaera:

7.– Hacer pública la composición del jurado para el «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores» 2023:

– Presidentea: Lide Amilibia Bergaretxe, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako sailburuordea.

– Presidenta: la Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia Bergaretxe.

Ordezkoa: Marian Olabarrieta Ibarrondo, Gizarte Zerbitzuetako zuzendaria.

Suplente: la Directora de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta Ibarrondo.

– Bokalak:

– Vocales:

1.– Antonio Campos Illarramendi, Helduak Adi! Asociación Red Social de Euskadi por un Plan Integral de Participación de las Personas Mayores Elkarteko presidentea.

1.– Presidente de la Asociación Red Social de Euskadi por un Plan Integral de Participación de las Personas Mayores - Helduak Adi!, Antonio Campos Illarramendi.

Ordezkoa: Lourdes Lope Gorrotxategi, Helduak Adi! Asociación Red Social de Euskadi por un Plan Integral de Participación de las Personas Mayores Elkarteko bokala.

Suplente: Vocal de la Asociación Red Social de Euskadi por un Plan Integral de Participación de las Personas Mayores - Helduak Adi!, Lourdes Lope Gorrotxategi.

2.– Jose Luis Agirre Etxebarria, Asociación Seniors para la cooperación técnica Secot Elkarteko presidentea.

2.– Presidente de la Asociación Seniors para la cooperación técnica Secot, Jose Luis Agirre Etxebarria.

Ordezkoa: Jorge García Cámara, Asociación Seniors para la cooperación técnica Secot Elkarteko bokala.

Suplente: Tesorero de la Asociación Seniors para la cooperación técnica Secot, Jorge García Cámara.

3.– Felix Elcoroiribe Aguirre, Federación Gipuzkoana de jubilados y pensionistas «Agijupens» Erretiratu eta pentsiodunen Gizarte zentroen Gipuzkoako Federazioa Federazioko presidentea.

3.– Presidente de la Federación Gipuzkoana de jubilados y pensionistas «Agijupens» Erretiratu eta pentsiodunen Gizarte zentroen Gipuzkoako Federazioa, Felix Elcoroiribe Aguirre.

Ordezkoa: Alberto Saez de Viteri Fernández, Federación Gipuzkoana de jubilados y pensionistas «Agijupens» Erretiratu eta pentsiodunen Gizarte zentroen Gipuzkoako Federazioa Federazioko bazkide laguntzailea.

Suplente: socio colaborador de la Federación Gipuzkoana de jubilados y pensionistas «Agijupens» Erretiratu eta pentsiodunen Gizarte zentroen Gipuzkoako Federazioa, Alberto Saez de Viteri Fernández.

4.– Luis Carlos Matias Calvo, Asociación Provincial de Pensionistas, Jubilados y Viudas de Álava «Las Cuatro Torres» Elkarteko presidentea.

4.– Presidente de la Asociación Provincial de Pensionistas, Jubilados y Viudas de Álava «Las Cuatro Torres», Luis Carlos Matías Calvo.

Ordezkoa: José Arellano Marquínez, Asociación Provincial de Pensionistas, Jubilados y Viudas de Álava «Las Cuatro Torres» Elkarteko presidenteordea.

Suplente: Vicepresidente de la Asociación Provincial de Pensionistas, Jubilados y Viudas de Álava «Las Cuatro Torres», José Arellano Marquinez.

5.– Celia Gómez Póveda, Lares Euskadi Elkarteko presidentea.

5.– Presidenta de Lares Euskadi, Celia Gómez Poveda.

Ordezkoa: Ladislao Arriola Peña, Lares Euskadi Elkarteko presidenteordea.

Suplente: Vicepresidente de Lares Euskadi, Ladislao Arriola Peña.

6.– Beatriz Gázquez Delgado, 3D Social Movement-eko kudeatzailea.

6.– Gerente de 3D Social Movement, Beatriz Gázquez Delgado.

Ordezkoa: Beatriz Jiménez González, 3D Social Movement-eko aholkularia.

Suplente: Consultora de Innovación Social de 3D, Beatriz Jiménez González.

7.– M.ª Jesús Goikoetxea Iturregui, Deustuko Unibertsitateko Osasun Zientzien Fakultatekoa.

7.– Universidad de Deusto, Facultad de Ciencias de la Salud, M.ª Jesús Goikoetxea Iturregui.

Ordezkoa: Brígida Argote Martínez de Lagrán, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Adinekoen Arloko zuzendariorde teknikoa.

Suplente: Subdirectora Técnica del Área de Personas Mayores, Instituto Foral de Bienestar Social, Brígida Argote Martínez de Lagrán.

– Idazkaria:

Secretaria:

– Saioa Landa Ayo, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzako teknikaria.

– Técnica de la Dirección de Servicios Sociales, Saioa Landa Ayo.

Ordezkoa: Igone Magunagoitia Moreno, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzako teknikaria.

Suplente: Técnica de la Dirección de Servicios Sociales, Igone Magunagoitia Moreno.

8.– Datuak babesteari buruzko oinarrizko informazioa.

8.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatuko dira eta «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira.

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores».

Arduraduna: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Servicios Sociales, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Helburua: «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» sariaren kudeaketa.

Finalidad: gestión del «Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad para las personas mayores».

Legitimazioa: interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatzearen alde egindako eginkizun bat betetzeko beharrezko tratamendua.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: ez da datuen komunikaziorik aurreikusten.

Destinatarios: no se prevé comunicación de datos.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure web orrian kontsulta dezakezu:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia:

Normativa:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urriaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental