Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

126. zk., 2023ko uztailaren 4a, asteartea

N.º 126, martes 4 de julio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
3196
3196

58/2023 DEKRETUA, apirilaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 58/2023, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco.

Ekainaren 27ko 7/2019 Legea (Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketarena) eta, ondoren, uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena) indarrean jarri direnez, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko erregelamendura ekarri behar dira egindako aldaketak, bai eta zenbait egokitzapen jaso ere, euskal administrazio publikoetako langileei aplikatu beharreko arau komunetatik abiatuta, eta, horrela, aplikatu beharreko araubidea argitu.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco y posteriormente, del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, resulta preciso trasladar al reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco las modificaciones introducidas, así como recoger ciertas adaptaciones a partir de las normas comunes aplicables al personal de las administraciones públicas vascas, aclarando así el régimen aplicable.

Abenduaren 22ko 388/1998 Dekretuaren, eta martxoaren 6ko 42/2001 Dekretuaren, otsailaren 3ko 20/2004 Dekretuaren, abenduaren 30eko 231/2009 Dekretuaren eta maiatzaren 17ko 94/2011 Dekretuaren bidez egindako aldaketen ondoriozko erregulazioa berrartu eta lanpostuak betetzeko sistemen erregulazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren arabera garatzen da.

Se retoma la regulación resultante del Decreto 388/1998, de 22 de diciembre y sus sucesivas modificaciones operadas por el Decreto 42/2001, de 6 de marzo, el Decreto 20/2004, de 3 de febrero, el Decreto 231/2009, de 30 de diciembre y el Decreto 94/2011, de 17 de mayo y se desarrolla conforme al texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco lo relativo a los sistemas de provisión de puestos de trabajo.

Baztertu egin da indarrean dagoen erregelamendua berriro aldatzeko aukera, bosgarren aldaketa gehiegizkoa izango litzatekeela uste delako, bai eta bertako artikuluetatik hizkuntzaren erabilera sexista kentzeko beharra dagoelako ere.

Se ha rechazado la alternativa de optar por una nueva modificación del reglamento en vigor, por entender que una quinta modificación sería excesiva, así como por la necesidad de eliminar de su articulado el uso sexista del lenguaje.

Dekretuaren xedea da lanpostuak betetzeko erregelamendu berri bat onartzea, polizia-kidegoetan jada sartu diren funtzionarioen lanpostuak nola bete arautzeko.

Por tanto, el decreto tiene por objeto la aprobación de un nuevo reglamento de provisión, que regule la provisión de puestos de trabajo entre el personal funcionario que ya ha accedido a los diferentes cuerpos policiales.

Horrenbestez, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Ertzaintzaren Kontseilua eta Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordea jakinaren gainean jarri ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko apirilaren 4an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, habiendo sido informado el Consejo de la Ertzaintza y la Comisión de Coordinación de Policías Locales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de abril de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Erregelamendu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko modua arautzea.

Es objeto del presente reglamento la regulación de la provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Erregelamendu hau Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko prozedurei aplikatuko zaie.

El presente reglamento será de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de los cuerpos de la policía del País Vasco.

3. artikulua.– Lanpostuak betetzeko sistemak.

Artículo 3.– Sistemas de provisión.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko poliziako funtzionarioen lanpostuak merezimendu-lehiaketako sistema arruntaren edo espezifikoaren eta izendapen askearen bidez beteko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuan, erregelamendu honetan eta dagokion lanpostu-zerrendan aurreikusitakoaren arabera.

1.– Los puestos de trabajo del personal funcionario de la policía del País Vasco se proveerán mediante los sistemas de concurso de méritos, ordinario o específico, y libre designación, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, en el presente reglamento y en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

2.– Zerbitzuaren beharrek hala eskatzen dutenean, lanpostuak mugigarritasunez bete ahal izango dira, lanpostuen atxikipen-aldaketen bidez. Era berean, behin-behineko atxikipenez eta zerbitzu-eginkizunez bete ahal izango dira, aldi baterako, erregelamendu honetan aurreikusitako kasuetan.

2.– Cuando las necesidades del servicio lo requieran, los puestos de trabajo podrán proveerse mediante movilidad por cambios de adscripción de los puestos de trabajo. Asimismo, podrán ser cubiertos, temporalmente, mediante adscripción provisional y comisión de servicios, en los supuestos previstos en el presente reglamento.

4. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 4.– Convocatorias.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioek bete beharreko lanpostuak betetzeko lehiaketa-prozedurak eta izendapen askearen prozedurak kasuan kasuko deialdiaren bidez arautuko dira; deialdi horiek, nolanahi ere, erregelamendu honetan, lanpostuen zerrendan eta aplikatzekoak diren berariazko arauetan xedatutakoa errespetatuko dute.

1.– Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de los puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en este reglamento, en la relación de puestos de trabajo y en las normas específicas que resulten aplicables.

2.– Ertzaintzako lanpostuak lehiaketa bidez edo izendapen askez betetzeko deialdiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira. Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzainen kidegoetako lanpostuei dagozkienak dagokion lurralde historikoko aldizkarian argitaratuko dira. Hala ere, deialdietan deialdia egin duenaz bestelako administrazio publikoetako funtzionarioek bete ditzaketen lanpostuak sartzen badira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da deialdiaren laburpen bat.

2.– Las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de la Ertzaintza, sea por concurso o por libre designación, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco. Las correspondientes a los puestos de los cuerpos de policía local del País Vasco se insertarán en el boletín del territorio histórico correspondiente. No obstante, si las convocatorias incluyeran puestos de trabajo susceptibles de provisión por personal funcionario de otras administraciones públicas distintas de la convocante, se publicará, igualmente, un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Deialdietan nahitaez jaso beharko dira:

3.– Las convocatorias deberán contener, necesariamente, en relación con los puestos que incluyan:

a) Lanpostuaren izena, kokapena, maila eta berariazko osagarria.

a) La denominación, localización, nivel y complemento específico del puesto.

b) Lanpostua betetzeko eskatzen diren baldintzak; bereziki, hizkuntza-eskakizuna eta, hala badagokio, derrigortasun-data.

b) Los requisitos exigidos para su desempeño; en particular, el perfil lingüístico y, en su caso, la fecha de preceptividad.

c) Eskabideak aurkezteko epea. Epe hori ezin izango da inola ere hamabost egun baino laburragoa izan, dagokion aldizkarian argitaratzen den egunetik edo, hala badagokio, argitaratzen den azkenekotik kontatzen hasita.

c) El plazo de presentación de las solicitudes, que en ningún caso podrá ser inferior a quince días, contados a partir de la fecha de publicación en el boletín correspondiente o, en su caso, de la última que se produzca.

d) Lanpostua betetzeko sistema merezimendu-lehiaketa bada, zer merezimendu balioetsiko diren eta horiek puntuatzeko zer baremo erabiliko den, eta, hala badagokio, sartuko diren proba espezifikoen aurreikuspena, lanpostua lortzeko eskatuko den gehieneko eta gutxieneko puntuazioa eta hautaketa-batzordearen osaera.

d) En el caso de que el sistema de provisión sea el concurso de méritos, los méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos, así como, en su caso, la previsión de las pruebas específicas que se incluyan, la puntuación máxima y mínima exigida para acceder al puesto y la composición de la comisión de selección.

4.– Prozeduren ebazpena artikulu honen 2. apartatuan aurreikusitako moduan argitaratuko da, salbu eta, garatu beharreko eginkizunen izaerari dagozkion konfidentzialtasunagatik edo erreserbagatik, deialdian berariaz salbuesten diren lanpostuen kasuan, hargatik eragotzi gabe interesdun izan daitezkeenei banan-banan jakinaraztea. Prozeduren ebazpena, nolanahi ere, ukitutako funtzionarioen nortasuna babestea ahalbidetzen duen sistema kodetu baten bidez argitaratu ahal izango da.

4.– La resolución de los procedimientos se publicará igualmente en la forma prevista en el apartado 2 de este artículo, salvo la de aquellos puestos de trabajo que, por la propia confidencialidad o reserva inherentes a la naturaleza de las funciones a desarrollar, y sin perjuicio de su individual notificación a las posibles personas interesadas, expresamente se excepcionen en la convocatoria. La resolución de los procedimientos podrá, en todo caso, publicarse mediante un sistema codificado que permita salvaguardar la identidad del personal funcionario afectado.

5. artikulua.– Organo eskuduna.

Artículo 5.– Órgano competente.

Ertzaintzako eta Udaltzaingoko funtzionarioen lanpostuak betetzeko deialdiak, hurrenez hurren, segurtasun-arloan eskumena duen sailaren egitura organiko eta funtzionalaren arabera esleituta duen organoaren eta dagokion toki-erakundearen eremuan esleituta duen organoaren eskumenekoak dira.

Las convocatorias de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Ertzaintza y de la Policía Local son competencia, respectivamente, del órgano que la tenga atribuida según la estructura orgánica y funcional del departamento competente en materia de seguridad y del órgano que la tenga atribuida en el ámbito de la entidad local correspondiente.

6. artikulua.– Parte hartzeko betekizunak eta baldintzak.

Artículo 6.– Requisitos y condiciones de participación.

1.– Lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartu ahal izango dute zerbitzu aktiboan dauden funtzionarioek, zerbitzu berezietan dauden funtzionarioek, seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzian, genero-indarkeriagatiko eszedentzian edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 86. artikuluan aurreikusitako eszedentzian dauden funtzionarioek, bai eta zerbitzu aktiboko egoerara itzultzen diren funtzionarioek ere aipatutako testu bateginaren 92.2 artikuluan aurreikusitako moduan, baldin eta deialdian eskatutako baldintza orokorrak eta ezarritako betekizunak betetzen badituzte parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

1.– Podrá participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, siempre y cuando reúna las condiciones generales exigidas y los requisitos establecidos en la convocatoria en la fecha en la que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación, el personal funcionario que se halle en situación de servicio activo, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos e hijas o de familiares, excedencia por razón de violencia de género y excedencia prevista en el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, así como el personal funcionario que reingrese en la situación de servicio activo, en la forma prevista en el artículo 92.2 del citado texto refundido.

2.– Era berean, prozedura horietan lehiatu ahal izango dira jarduneko zerbitzura itzuliz, nahitaezko eszedentzian dauden funtzionarioak, beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan daudenak edo errehabilitatu direnak, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 84. artikuluan xedatutakoaren arabera, bai eta sei hilabete baino gehiagoz etenda egon diren langileak eta borondatezko eszedentzian dauden gainerako langileak ere, baldin eta egoera horietarako ezarritako iraupen-aldia bete badute.

2.– Asimismo, podrá concurrir reingresando al servicio activo a través de estos procedimientos el personal funcionario que se encuentre en situación de excedencia forzosa, en servicio en otras administraciones públicas, o hubiera sido rehabilitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, así como el personal suspenso por un periodo superior a seis meses, y el resto de personal excedente voluntario, siempre que hubieran cumplido el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.

3.– Halaber, lanpostuen zerrendetan bigarren jarduerako egoeran dauden langileek bete ditzaketela berariaz adierazten diren lanpostuak ere eskatu ahal izango dituzte kasuan kasuko kidegoko karrerako funtzionarioek, baldin eta administrazio-egoera horretan badaude eta deialdian ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Prozedura horren bidez bigarren jarduerako egoerara itzultzen diren funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute.

3.– También podrá solicitar la provisión de aquellos puestos de trabajo que expresamente se señalen en las relaciones de puestos de trabajo como de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad, el personal funcionario de carrera del cuerpo correspondiente que se halle en la citada situación administrativa, siempre que reúna los requisitos establecidos en la convocatoria. Podrá concurrir también el personal funcionario que reingrese a través de dicho procedimiento a la situación de segunda actividad.

Deitzen diren hornidura-prozeduretan plazarik lortzen ez duten funtzionarioak behin-behinean atxikiko dira, erregelamendu honen 28. artikuluaren 1. apartatuan adierazitakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 90.7 artikuluan aurreikusitako ordainsariekin. Bete gabeko plazak, baldin eta bigarren jarduerako langileek bete baditzakete, deialdikoei gehituko zaizkie, 1. apartatuan xedatutakoaren arabera.

El personal funcionario que no obtuviera plaza en los procedimientos de provisión que se convoquen será adscrito, con carácter provisional conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 28 del presente reglamento, con las retribuciones previstas en el artículo 90.7 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco. Las plazas no cubiertas susceptibles de ser desempeñadas por personal en segunda actividad, acrecerán las convocadas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.

4.– Eginkizun-etenaldiko egoeran dauden funtzionarioek ezin izango dute parte hartu egiten diren deialdietan egoera horretan dauden bitartean, ez eta lekualdatzearekin zigortutako langileek ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 140. artikuluaren arabera.

4.– No podrá participar en las convocatorias que se celebren el personal funcionario en la situación de suspensión de funciones, en tanto permanezca en dicha situación, ni el personal sancionado con traslado, en los términos del artículo 140 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

Ezingo da merezimendu-lehiaketa batean parte hartu harik eta funtzionarioak behin betiko azken destinoa lortu zuen lekualdatze-lehiaketarako deialdia egin zuen ebazpena eman zenetik bi urte igaro arte. Denbora-muga hori ez zaie aplikatuko behin-behineko atxikipenean daudenei, salbu eta atxikipen hori lanpostuari uko egitearen ondoriozkoa bada, Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 103.2 c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

No se podrá tomar parte en un concurso de méritos hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde que se dictó la resolución por la que se convocó el concurso de traslados en el que el funcionario o funcionaria obtuvo su último destino definitivo. Dicho límite temporal no será de aplicación a quienes se encuentren en situación de adscripción provisional, salvo que esta derive de la renuncia al puesto en virtud de lo establecido en la letra c) del artículo 103.2 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

Gutxieneko iraunaldi berezia duen lanpostu batera atxikitako funtzionarioek ezingo dute parte hartu lanpostu-zerrendetan kasu bakoitzerako ezarritako epean deitzen diren deialdietan, salbu eta behin-behineko atxikipen-egoeran badaude, betiere egoera hori ez bada lanpostuari uko egitearen ondorio, edo lotura bera duten eta espezialitate bera edo bateragarria den beste espezialitate bat eskatzen duten beste lanpostu batzuk lortu nahi badituzte. Era berean, beste kategoria baterako barne-sustapeneko prozesuetan parte hartu ahal izango dute, baldin eta sartu nahi duten kategorian lotura eta espezialitate edo espezialitate bateragarri berdinen mende dauden lanpostu hutsak eskaintzen badira. Lanpostu huts horietara atxikiko dira, eta horietan egon beharko dute gutxieneko iraunaldia amaitu arte.

El personal funcionario adscrito a un puesto de trabajo sujeto a un período especial de permanencia mínima en su desempeño no podrá participar en las convocatorias de provisión que se convoquen durante el plazo de permanencia establecido, para cada caso, en las relaciones de puestos de trabajo, salvo cuando se encuentre en situación de adscripción provisional, siempre que esta situación no derive de la renuncia al puesto, o cuando aspire a otros puestos sometidos a igual sujeción y en los que se requiera la misma u otra especialidad compatible. También podrá participar en los procesos de promoción interna a otra categoría siempre que en la categoría de nuevo ingreso se oferten vacantes sometidas a igual sujeción y especialidad o especialidad compatible. Será adscrito a tales vacantes en las que deberá permanecer hasta la finalización del periodo de permanencia mínima.

5.– Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatuko da baldintzak betetzen direla, eta lanpostuaz jabetzen den egunera arte bete beharko dira baldintza horiek.

5.– El cumplimiento de los requisitos se comprobará a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberá mantenerse a la fecha de la toma de posesión.

7. artikulua.– Parte hartzeko eskabideak aurkeztea.

Artículo 7.– Presentación de solicitudes de participación.

1.– Lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartzeko eskabidea, deialdian zehazten den moduan egingo da. Eskabidean eskatutako destinoak zehaztuko dira, eta bat baino gehiago badira, horien lehentasun-ordena.

1.– La solicitud de participación en las convocatorias de provisión se realizará en la forma en la que se determine en la convocatoria. En la solicitud se especificarán los destinos solicitados y, caso de ser varios, el orden de preferencia de estos.

2.– Eskabideak aurkezteko epea ez da inola ere hamabost egun baino laburragoa izango deialdia dagokion aldizkarian argitaratzen den egunetik eta, hala badagokio, azkenekotik kontatzen hasita.

2.– El plazo de presentación de solicitudes en ningún caso podrá ser inferior a quince días, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el boletín correspondiente y, en su caso, de la última que se produzca.

8. artikulua.– Langileen erregistroan oharrak jasotzea.

Artículo 8.– Anotaciones en el registro de personal.

Erregelamendu honetan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen administrazio-bizitzan sortzen diren gorabeherak dagokion langileen erregistroan jasoko dira, hargatik eragotzi gabe gorabehera horien euskarri diren administrazio-dokumentuak interesdunen espediente pertsonalean agertzea, zeina kasu bakoitzean eskumena duen langileen kudeaketa-organoaren ardurapean egongo baita.

Las incidencias que se produzcan en la vida administrativa del personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el presente reglamento, se reflejarán en el registro de personal correspondiente, sin perjuicio de que los documentos administrativos que las soporten figuren en el expediente personal de las personas interesadas, que estará a cargo del órgano de gestión de personal competente en cada caso.

9. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 9.– Desistimiento y renuncia.

1.– Merezimendu-lehiaketa bidez lortutako destinoei ezin zaie uko egin.

1.– Los destinos obtenidos por concurso de méritos son irrenunciables.

2.– Lanpostuak betetzeko prozeduran borondatez parte hartzen duten langileek prozesuan parte hartzeari uko egin diezaiokete, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen.

2.– El personal participante voluntariamente en el procedimiento de provisión podrá desistir de su participación en el proceso, siempre que sea con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

10. artikulua.– Behin betiko atxikipena.

Articulo 10.– Adscripción definitiva.

Txanda irekiaren edo barne-sustapenaren bidez sartu berri diren funtzionarioak hutsik dauden lanpostuetara atxikiko dira behin betiko, eta hautaketa-prozesuko behin betiko sailkapen-ordenari jarraituko zaio.

El personal funcionario de nuevo ingreso, por turno libre o promoción interna, será adscrito definitivamente a las vacantes existentes, siguiendo la prelación del orden de clasificación definitiva del proceso selectivo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LANPOSTUAK MEREZIMENDU-LEHIAKETA BIDEZ HORNITZEA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS

11. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 11.– Convocatorias.

1.– Lanpostuak betetzeko lehiaketetarako deialdiak batera egin ahal izango dira, edo eskala, kategoria edo espezialitate bateko edo gehiagoko lanpostu hutsak betetzeko. Azken kasu horretan, deialdian soilik sartu ahal izango dira deialdian aipatzen diren eskala edo kategoriei edo espezialitateei esklusiboki esleituta dauden lanpostu hutsak.

1.– Los concursos para la provisión de puestos de trabajo podrán convocarse de forma unitaria o referidos a vacantes propias de una o más escalas o categorías o especialidades. En este último caso, la convocatoria solo podrá incluir aquellas vacantes cuyo desempeño estuviera atribuido en exclusiva a las escalas o categorías o especialidades a las que la misma se refiera.

2.– Era berean, deialdiak egin ahal izango dira, bakar-bakarrik, bete beharreko eginkizunen izaeratik eratorritako berariazko betekizunak eskatzen dituzten lanpostuetarako, dagozkien lanpostu-zerrendetan hala aurreikusita egonik.

2.– Asimismo, las convocatorias podrán estar referidas, exclusivamente, a puestos en cuya provisión fueran exigibles requisitos específicos, derivados de la naturaleza de las funciones a realizar, y así previstos en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

12. artikulua.– Merezimenduak eta horien egiaztapena.

Artículo 12.– Méritos y acreditación de los mismos.

1.– Lehiaketetan, eskainitako lanpostuen ezaugarrietarako egokiak diren merezimenduak baloratu beharko dira, deialdi bakoitzean zehazten den moduan, eta, bereziki, hauek:

1.– En los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos, en la forma que se determine en las respectivas convocatorias, y, en particular:

a) Antzinatasuna.

a) La antigüedad.

Ertzaintzan edo Udaltzaingoetan emandako zerbitzu-urteak baloratuko dira, eta ez dira zenbatuko alegatutako beste batzuekin aldi berean emandako zerbitzuak.

Se valorarán los años de servicio en la Ertzaintza o en los cuerpos de policía local, no computándose los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

b) Garapen profesionaleko gradu edo gradu pertsonal jakin bat izatea.

b) La posesión de un determinado grado de desarrollo profesional o grado personal.

Azken mailaketa-prozeduran aitortuta zuen garapen profesionalaren gradua, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

El grado de desarrollo profesional que estuviera reconocido en el último procedimiento de encuadramiento, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Udaltzaingoan garapen profesionaleko gradua garatzen ez den bitartean, finkatutako gradu pertsonala dagokion kategoriaren arabera baloratu behar da. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoko kidegoetako lanpostuak hornitzeko lehiaketetan, eskaintzen diren mailen arabera baloratu ahal izango da gradu pertsonala, deialdian hala aurreikusten denean.

En tanto no se desarrolle el grado de desarrollo profesional en la Policía Local, el grado personal consolidado se ha de valorar en relación con la categoría correspondiente. No obstante, en los concursos para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos de policía local del País Vasco se podrá valorar el grado personal en relación con el nivel de los que se oferten, cuando así se prevea en la convocatoria.

c) Egindako lana.

c) El trabajo desarrollado.

Egindako lanaren balorazioa deitutako lanpostuen izaeraren arabera kuantifikatu beharko da, deialdian zehaztutakoaren arabera.

La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la convocatoria.

d) Euskararen jakite-maila, lanpostuari esleitutako hizkuntza-eskakizunaren arabera baldintza ez denean eta aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera.

d) El nivel de conocimiento de euskera, cuando no constituya requisito en función del perfil lingüístico asignado al puesto y de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.

2.– Honako hauek ere baloratu daitezke, deialdian hala zehazten denean:

2.– Igualmente podrán valorarse, cuando así se determine en la convocatoria:

a) Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak.

a) Los cursos de formación y perfeccionamiento.

Deialdietan berariaz jasotako prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak baino ez dira baloratuko.

Únicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias.

b) Titulu eta gradu akademikoak.

b) Las titulaciones y grados académicos.

Titulu eta gradu akademiko ofizialak kasuan kasuko lanpostua betetzeko garrantzitsuak direnean baloratuko dira.

Las titulaciones y grados académicos oficiales se valorarán cuando su posesión sea relevante para proveer el puesto de trabajo de que se trate.

c) Hizkuntzak jakitea edo irakaskuntza eta ikerketa.

c) El conocimiento de idiomas o la actividad docente e investigadora.

Hizkuntzen ezagutza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetan hizkuntza-tituluak eta -ziurtagiriak arautzen dituen araudiaren arabera baloratuko da.

El conocimiento de idiomas se valorará en base a la normativa que regula los títulos y certificados de idiomas en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

d) Kondekorazioak eta sari profesionalak, ezartzen den araudiaren arabera.

d) Las condecoraciones y distinciones profesionales de acuerdo con la normativa que se establezca.

e) Bete beharreko lanpostuaren ezaugarrien arabera egokiak izan daitezkeen beste batzuk.

e) Aquellos otros que puedan resultar adecuados en función de las características propias del puesto a proveer.

3.– Inola ere ez dira baloratuko deialdietan parte hartzeko betekizun gisa eskatzen diren merezimenduak.

3.– En ningún caso se valorarán los méritos que se exijan como requisito para participar en las convocatorias.

4.– Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna erreferentziatzat hartuta baloratuko dira merezimenduak. Deialdian berariaz aurreikusten denean, eta betiere administrazioak ezin baditu elektronikoki eskuratu bere sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzarako plataformei edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuei kontsulta eginez, alegatutako merezimenduak dokumentu bidez egiaztatuko dira parte hartzeko eskabidearekin batera. Salbuespenez, dokumentuak prozeduran duen garrantziak hala eskatzen duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak sortzen dituenean, administrazioak interesdunari eskatu diezaioke, modu arrazoituan, dokumentua edo jatorrizko informazioa erakusteko. Balorazio-prozesuetan, alegatutako eta, hala badagokio, egiaztatutako merezimenduak frogatzeko beharrezkotzat jotzen diren argibideak edo dokumentazio gehigarria eskatu ahal izango zaizkie interesdunei.

4.– Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes. Cuando la convocatoria lo prevea expresamente, y siempre y cuando la administración no pudiera recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los méritos alegados se acreditarán documentalmente junto con la solicitud de participación. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la administración podrá requerir a la persona interesada de manera motivada la exhibición del documento o de la información original. En los procesos de valoración podrán recabarse de las personas interesadas las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados y, en su caso, acreditados.

5.– Deialdietan gutxieneko puntuazio bat ezarri ahal izango da destinoa esleitzeko, betiere bete beharreko lanpostuen izaerak hala eskatzen badu.

5.– En las convocatorias se podrá fijar una puntuación mínima para la adjudicación de destino, siempre que la naturaleza de los puestos a proveer lo requiera.

6.– Era berean, eta bete beharreko eginkizunen izaera kontuan hartuta, deialdietan ezarri daiteke izangaiek lanpostuaren ezaugarri espezifikoetara egokitzen diren ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen diren probak egin behar dituztela.

6.– Asimismo, y en atención a la naturaleza de las funciones a realizar, las convocatorias podrán establecer la realización de aquellas pruebas que se estimen precisas para evaluar la adecuación de las personas aspirantes a las específicas características del puesto.

7.– Horrez gain, deialdietan aurreikus daiteke edozein prestakuntza-jarduera egin beharko dela prozesuaren barruan, baldin eta, lanpostu-zerrendetan xedatutakoaren arabera, sartzeko ezinbesteko baldintza bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 40.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

7.– Adicionalmente, las convocatorias podrán prever la realización, dentro del proceso, de cualquier actividad formativa que, de conformidad con lo dispuesto en las relaciones de puestos de trabajo, sea requisito necesario para el acceso, en los términos previstos en el artículo 40.5 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

8.– Ebazpen-proposamena pertsona honi egokituko zaio: prestakuntza-jarduera gainditu eta puntuazio handiena lortzen duenari, lehiaketan baloratzekoak diren merezimenduak eta, hala badagokio, izangaiak lanpostuaren ezaugarri espezifikoetara egokitzen direla ebaluatzeko egin beharreko probetan lortutako puntuak batuta.

8.– La propuesta de resolución recaerá sobre la persona que, habiendo superado la actividad formativa correspondiente obtenga mayor puntuación, sumados los méritos valorables en el concurso y los puntos obtenidos en las pruebas que, en su caso, se estime preciso realizar para evaluar la adecuación de las personas aspirantes a las específicas características del puesto.

13. artikulua.– Lehiaketa espezifikoa.

Artículo 13.– Concurso específico.

1.– Bete beharreko lanpostuen izaera dela eta, deialdietan hala zehazten denean, lehiaketek bi fase izango dituzte. Lehenengoan, aurreko artikuluan aipatutako merezimenduak baloratuko dira. Bigarren fasean, izangaiak lanpostuaren ezaugarri espezifikoetara egokitzen direla ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen diren probak egingo dira. Deialdian zehaztu beharko dira proba horien edukia, irizpideak eta balorazio-arauak, eta probak gainditzea ezinbesteko baldintza izango den lanpostua betetzeko.

1.– Cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases. En la primera se valorarán los méritos enunciados en el artículo anterior. La segunda fase consistirá en la realización de aquellas pruebas que se estimen precisas para evaluar la adecuación de los aspirantes a las específicas características del puesto. La convocatoria habrá de especificar su contenido, los criterios y normas de valoración de las mismas, así como si la superación de dichas pruebas será requisito indispensable para la provisión del puesto de trabajo.

2.– Deialdietan zehaztuko da fase bakoitzean lor daitekeen gehieneko puntuazioa, eta gutxieneko puntuazio bat ere finkatu daiteke fase bakoitzeko, destinoa esleitzeko.

2.– Las convocatorias fijarán la puntuación máxima alcanzable en cada una de las fases y podrán fijar una puntuación mínima, por cada una de ellas, para la adjudicación de destino.

3.– Proba baloratzeko, hautaketa-batzordeko kide bakoitzak emandako puntuazioaren batezbesteko aritmetikoa erabiliko da. Emandako puntuazioak eta azken balorazioa, horretarako egingo den aktan jaso beharko dira.

3.– La valoración de la prueba deberá efectuarse mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la comisión de selección. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

4.– Puntuazio altuena lortzen duen hautagaiari egokituko zaio ebazpen-proposamena, bi faseetako emaitzak batuta.

4.– La propuesta de resolución recaerá sobre la persona candidata que obtenga mayor puntuación, sumados los resultados de las dos fases.

14. artikulua.– Berdinketa hausteko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de desempate.

Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, emakumeari emango zaio lehentasuna, dagokion lanpostu-kodean emakumeen ordezkaritza % 40tik beherakoa denean. Hala eta guztiz ere berdinketak bere horretan badirau, kategoriako antzinatasunak izango du lehentasuna, eta, halakorik ezean, kategoria horretan sartzeko hautaketa-prozesuan lortutako lehentasun-ordenak.

En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a la mujer cuando la representación de las mujeres en el código de puesto de que se trate sea inferior al 40 %. De persistir el empate, tendrá prioridad la antigüedad en la categoría y, en su defecto, al orden de prelación obtenido en el proceso selectivo de acceso a la citada categoría.

15. artikulua.– Hautaketa-batzordeak.

Artículo 15.– Comisiones de selección.

1.– Hautaketa-batzordeek kide-kopuru bakoitia izango dute, gutxienez bost, deialdia egin duen organoak izendatuak. Horietako bat batzordeko presidentea izango da, eta beste bat, idazkaria. Era berean, kide horien ordezkoak ere izendatuko dira.

1.– Las Comisiones de selección estarán constituidas por un número impar de miembros, como mínimo cinco, designados por el órgano convocante, de entre los que uno actuará como presidente o presidenta y otro como secretario o secretaria. A la vez se designarán las personas suplentes respectivas.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat etorriz, hautaketa-batzordeen osaerak emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua eta kideen inpartzialtasuna, profesionaltasuna eta espezialitatea bermatu behar ditu. Ordezkaritza orekatutzat joko da sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza duenean.

De conformidad con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, la composición de las comisiones de selección ha de garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres, la imparcialidad, profesionalidad y especialidad de sus miembros. Se considera que la representación es equilibrada cuando cada sexo está representado al menos al 40 %.

2.– Balorazio-batzordeetako kideak karrerako funtzionarioak edo lan-kontratuko langile finkoak izango dira, deitutako lanpostua atxikita dagoen titulazio-talde berekoak edo goragokoak.

2.– El personal integrante de las comisiones de valoración deberá ser personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, de igual o superior grupo de titulación al que esté adscrito el puesto convocado.

Hautaketa-batzordeek adituak izendatzeko eskatu diezaiokete deialdia egin duen agintaritzari. Aditu horiek, aholkulari gisa, hitza izango dute, baina botorik ez.

Las comisiones de selección podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de personas expertas que, en calidad de personas asesoras, actuarán con voz, pero sin voto.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Lehiaketak ebazteko epea deialdian bertan zehaztuko da.

1.– El plazo para la resolución de los concursos será el que determine la propia convocatoria.

2.– Lehiaketaren ebazpena arrazoitzeko, erregelamenduzko arauak eta deialdiaren oinarriak erabiliko dira. Nolanahi ere, prozeduran egiaztatuta geratu beharko da, hartutako ebazpenaren oinarri gisa, prozedura behar bezala bete dela eta hautagaien merezimenduen azken balorazioa egin dela.

2.– La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso, deberán quedar acreditados en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de las personas candidatas.

17. artikulua.– Kargua uzteko eta atxikitzeko araubidea.

Artículo 17.– Régimen de cese y adscripción.

Esleipen-ebazpenak zehaztuko du langile esleipendun guztien kargu-uztearen eta atxikipenaren data zehatza.

La resolución de adjudicación determinará fecha concreta de cese y adscripción de todo el personal adjudicatario.

18. artikulua.– Destinoak.

Artículo 18.– Destinos.

1.– Merezimendu-lehiaketaren bidez lortutako destinoei ezin zaie uko egin, eta ezin izango da parte hartu funtzionarioak behin betiko azken destinoa lortu zuen lekualdatze-lehiaketarako deialdia egin zuen ebazpenaren hurrengo bi urteetan.

1.– Los destinos obtenidos por concurso de méritos son irrenunciables, no pudiéndose tomar parte en los sucesivos que se convoquen dentro de los dos años siguientes a la fecha de la resolución por la que se convocó el concurso de traslados en el que el funcionario o funcionaria obtuvo su último destino definitivo.

2.– Denbora-muga hori ez zaie aplikatuko hauei:

2.– Dicho límite temporal no será de aplicación a:

– Behin-behineko atxikipenean daudenei, salbu eta atxikipen hori lanpostuari uko egitearen ondoriozkoa bada.

– Quienes se encuentren en situación de adscripción provisional, salvo que esta derive de la renuncia al puesto.

– Izendapen askeko lanpostu bat betetzeko izendatuak izan direnei.

– Quienes hubieran sido nombrados para desempeñar un puesto de libre designación.

– Lanpostu hutsak betetzeko lehenengo deialdian nahitaez parte hartu behar dutenei, Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 40.5 artikuluaren arabera.

– Aquellos que estuvieran obligados a participar en la primera convocatoria de provisión de vacantes, en los términos del artículo 40.5 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

19. artikulua.– Lanpostutik mugiaraztea.

Artículo 19.– Remoción del puesto de trabajo.

1.– Lanpostu bat lehiaketa-prozeduraren bidez lortzen duten funtzionarioak lanpostutik kendu ahal izango dira gerora sortutako arrazoiengatik, baldin eta lanpostuaren edukia aldatu bada lanpostu-zerrenden bidez, eta aldaketa horrek deialdiaren oinarri izan ziren kasuak aldatzen baditu, edo lanpostua betetzeko gaitasunik ez badute, errendimendu eskasa adierazi dutelako, eta horrek lanpostuari esleitutako eginkizunak eraginkortasunez betetzea eragozten badu. Lanpostutik mugiarazteko, kontraesaneko espedientea egin ondoren, izendapena egin zuen organoaren ebazpen arrazoitua beharko da.

1.– El personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrá ser removido por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño, manifestada por rendimiento insuficiente, que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se efectuará, previo expediente contradictorio, mediante resolución motivada del órgano que efectuó el nombramiento.

2.– Gaitasun-gabeziaren kasuan, funtzionarioa lanean ari den antolaketa-unitateko titularrak egingo du mugiarazteko proposamen arrazoitua, eta interesdunari jakinaraziko zaio, hamar egun balioduneko epean alegazioak egin eta egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkez ditzan. Ematen den ebazpena hamar egun balioduneko epean jakinaraziko zaio interesdunari, eta, hala badagokio, funtzionarioak lanpostua uztea ekarriko du.

2.– En el supuesto de falta de capacidad, la propuesta motivada de remoción será formulada por la persona titular de la unidad organizativa en la que preste servicio el funcionario o la funcionaria y se notificará a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes. La resolución que se dicte se notificará a la persona interesada en el plazo de diez días hábiles y comportará, en su caso, el cese del funcionario o de la funcionaria en el puesto de trabajo.

3.– Lanpostutik mugiarazitako funtzionarioak behin-behinean atxikiko dira beren eskala eta kategoriako beste lanpostu huts batera, baldin eta haiek betetzeko baldintzak betetzen badituzte. Atxikipenak kargua utzi eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

3.– El personal funcionario removido de su puesto de trabajo será adscrito provisionalmente a otro puesto vacante de su escala y categoría, siempre que reúna los requisitos exigidos para su desempeño, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.

20. artikulua.– Gehieneko iraunaldia betetzea.

Artículo 20.– Cumplimiento del tiempo de máxima permanencia.

Gehieneko iraupen-epea betetzeagatik bere lanpostura atxikita egoteari uzten dion funtzionarioa bere eskala eta kategoria bereko lanpostu huts batera atxikiko da behin-behinean, betiere lanpostu horretan jarduteko eskatzen diren baldintzak betetzen baditu. Atxikipen horrek kargua utzi eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak, hargatik eragotzi gabe espezialitateak arautzen dituen dekretuan espezialitate-betekizuna duten lanpostuetan jarraitzeko baldintzak betetzeari buruz ezarritakoa.

El personal funcionario que cese en la adscripción a su puesto de trabajo por el cumplimiento del término de máxima permanencia será adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo vacante de su misma escala y categoría, siempre que reúna los requisitos exigidos para su desempeño, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese, sin perjuicio de lo establecido en el decreto regulador de las especialidades sobre el cumplimiento de las condiciones para el mantenimiento en el desempeño de puestos de trabajo con requisito de especialidad.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
LANPOSTUAK IZENDAPEN ASKEZ HORNITZEA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN

21. artikulua.– Izendapen askez betetzeko gordetako lanpostuak.

Artículo 21.– Puestos reservados para su provisión mediante libre designación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 96. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, izendapen askeko sistemaren bidez hornituko dira lanpostu-zerrendetan izaera horrekin zehazten diren lanpostuak, erantzukizun bereziagatik, edo betetzeko konfiantza pertsonal berezia eskatzen dutenak.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, se proveerán mediante el sistema de libre designación los puestos que se determinen con tal carácter en las relaciones de puestos de trabajo en razón de su especial responsabilidad o que requieran para su desempeño especial confianza personal.

Nolanahi ere, kasuan kasuko lanpostu-zerrendek Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 96.2 artikuluan aipatzen diren lanpostuak gordeko dituzte izendapen askearen bidez betetzeko, aurreko paragrafoan aipatutako kasuetan.

En todo caso, las relaciones de puestos correspondientes reservarán para su provisión mediante libre designación, en razón de la concurrencia de las variables referidas en el párrafo anterior, los puestos a que se refiere el artículo 96.2 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

2.– Lanpostu-zerrendek ezin izango dute, inola ere, lanpostu guztien % 7 baino gehiago gorde izendapen askez hornitzeko.

2.– Las relaciones de puestos de trabajo en ningún caso podrán reservar más de un 7 % del total de puestos de trabajo para su provisión mediante libre designación.

22. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 22.– Convocatorias.

1.– Deialdi publikoa egin ondoren egingo da izendapena. Deialdi horretan, lanpostuaren izena, kokapena, maila eta berariazko osagarria eta lanpostua betetzeko eskatzen diren baldintzak ez ezik (lanpostuen zerrendan jasota daude), honako hauek ere argitaratuko dira: lanpostuaren konpetentzia profesionalak, hautagaien egokitasuna ebaluatzeko prozedura eta kontuan hartuko diren egokitasun-alderdiak eta -elementuak.

1.– La designación se realizará previa convocatoria pública, en la que, además de la denominación, localización, nivel y complemento específico del puesto y de los requisitos exigidos para su desempeño contenidos en la relación de puestos de trabajo, se publicarán las competencias profesionales del mismo, el procedimiento de evaluación de la idoneidad de las personas candidatas y los aspectos y elementos de idoneidad que vayan a ser tenidos en consideración.

2.– Deialdian adierazten diren baldintzak, alderdiak eta elementuak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna erreferentziatzat hartuta baloratuko dira. Deialdiak berariaz aurreikusten duenean, eta betiere administrazioak ezin baditu elektronikoki eskuratu bere sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzarako plataformei edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuei kontsulta eginez, alegatutako inguruabar guztiak dokumentu bidez egiaztatuko dira parte hartzeko eskabidearekin batera. Salbuespenez, dokumentuak prozeduran duen garrantziak hala eskatzen duenean edo kopiaren kalitateak zalantzak sortzen dituenean, administrazioak interesdunari eskatu diezaioke, modu arrazoituan, dokumentua edo jatorrizko informazioa erakusteko. Balorazio-prozesuetan, alegatu eta, hala badagokio, egiaztatu dena frogatzeko beharrezkotzat jotzen diren argibideak edo dokumentazio gehigarria eskatu ahal izango zaizkie interesdunei.

2.– Los requisitos y los aspectos y elementos que se señalen en la convocatoria se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes. Cuando la convocatoria lo prevea expresamente, y siempre y cuando la administración no pudiera recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, todas las circunstancias alegadas se acreditarán documentalmente junto con la solicitud de participación. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la administración podrá requerir a la persona interesada de manera motivada la exhibición del documento o de la información original. En los procesos de valoración podrán recabarse de las personas interesadas las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de lo alegado y, en su caso, acreditado.

23. artikulua.– Txostenak.

Artículo 23.– Informes.

1.– Izendapena egin aurretik, organo eskudunak diskrezionalki erabakiko du hautagaiak egokiak diren ala ez, lanpostuan jarduteko eskatzen diren betekizunei eta deialdian adierazitako egokitasun-alderdi eta -elementuei dagokienez. Horretarako, curriculum-balorazioak, egokitasun-txostenak, elkarrizketak edo deialdian zehaztutako beste prozedura batzuk erabiliko dira.

1.– El nombramiento requerirá la previa apreciación discrecional de la idoneidad de las personas candidatas por el órgano competente, en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo y con los aspectos y elementos de idoneidad expresados en la convocatoria, mediante valoraciones curriculares, informes de idoneidad, entrevistas, u otros procedimientos adecuados a tal fin, que se concreten en la convocatoria.

2.– Aurreko paragrafoan aipatutako txostena, edo deialdia hutsik geratu dela adierazteko proposamen arrazoitua, hamabost egun naturaleko epean emango da, organo eskudunak epe hori luzatzea modu arrazoituan ebazten ez badu.

2.– El informe a que se refiere el párrafo anterior o la propuesta motivada de declarar desierta la convocatoria, se emitirá en el plazo de quince días naturales, salvo que el órgano competente resuelva de forma motivada prorrogar dicho plazo.

24. artikulua.– Izendapenak.

Artículo 24.– Nombramientos.

1.– Izendapenak deialdian bertan zehaztutako gehieneko epean egin beharko dira.

1.– Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo que determine la propia convocatoria.

2.– Izendapen-ebazpenak arrazoitzeko, kontuan hartuko da hautatutako izangaiak deialdian eskatutako betekizunak eta zehaztapenak betetzen dituela, bai eta hori egiteko eskumena ere.

2.– Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria y la competencia para proceder al mismo.

Nolanahi ere, hartutako ebazpenaren oinarri gisa, prozedura behar bezala bete dela egiaztatu beharko da.

En todo caso, deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.

25. artikulua.– Kargua uzteko eta atxikitzeko araubidea.

Artículo 25 – Régimen de cese y adscripción.

Kargua uzteko eta atxikitzeko araubidea erregelamendu honen 17. artikuluan ezarritakoa izango da.

El régimen de cese y adscripción será el establecido en el artículo 17 de este reglamento.

26. artikulua.– Kargu-uztea.

Artículo 26.– Cese.

1.– Izendapen askeko lanpostuetarako izendatutako funtzionarioak diskrezionalki kendu ahal izango dira kargutik. Ebazpen horren arrazoiak ebazpena emateko eskumenari eta hura oinarritzen duten arrazoiei buruzkoak izango dira.

1.– El personal funcionario nombrado para puestos de trabajo de libre designación podrá ser cesado con carácter discrecional. La motivación de dicha resolución se referirá a la competencia para adoptarla, así como a las razones que lo fundamentan.

2.– Izendapen askeko lanpostu batetik kendutako funtzionarioa bere eskala eta kategoriako beste lanpostu bati atxikiko zaio behin-behinean, baldin eta hura betetzeko baldintzak betetzen baditu. Atxikipenak kargua utzi eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

2.– El personal funcionario cesado en un puesto de libre designación será adscrito provisionalmente al desempeño de otro puesto propio de su escala y categoría, siempre que reúna los requisitos exigidos para su desempeño, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANPOSTUAK BETETZEKO BESTE MODU BATZUK
OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN

27. artikulua.– Mugitzea, lanpostuen atxikipen-aldaketengatik.

Artículo 27.– Movilidad por cambios de adscripción de puestos de trabajo.

1.– Segurtasun arloan eskumena duen sailburuak edo dagokion toki-erakundeko organo eskudunak xedatu dezakete, zerbitzuaren beharrek hala eskatzen dutenean, dagokion kidegoko lanpostuen eta horiei atxikitako funtzionarioen atxikipena aldatzea kidego bereko beste antolaketa-unitate batzuetara, lanpostuen zerrenda aldatuz.

1.– El consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad o el órgano competente de la entidad local correspondiente podrán disponer, cuando necesidades del servicio lo aconsejen, y mediante la modificación de la relación de puestos de trabajo, el cambio de adscripción de puestos de trabajo del cuerpo correspondiente y del personal funcionario adscrito a los mismos, a otras unidades organizativas del propio cuerpo.

2.– Lanpostuen atxikipen berriek dagozkien titularrenak dakartzate. Atxikipen berriak destinoko herria aldatzea badakar, atxikipen horrek, hala badagokio, aplikatzekoa den araudiak aurreikusten dituen kalte-ordainak izango ditu.

2.– Las nuevas adscripciones de los puestos de trabajo implican las de los titulares respectivos. En el supuesto de que la nueva adscripción conlleve cambio de localidad de destino, dicha adscripción llevará aparejadas las indemnizaciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable.

28. artikulua.– Behin-behineko atxikipena.

Artículo 28.– Adscripción provisional.

1.– Segurtasunaren arloko eskumena duen sailaren egitura organiko eta funtzionalaren arabera eskumena duen organoak edo dagokion toki-erakundeko organo eskudunak behin-behinean atxikiko dituzte beren administrazioko funtzionarioak, baldin eta haien eskalan eta kategorian lanpostu hutsen bat badago eta lanpostu hori betetzeko baldintzak betetzen badituzte, egoera hauetakoren batean daudenean:

1.– El órgano competente conforme a la estructura orgánica y funcional del departamento competente en materia de seguridad o el órgano competente de la respectiva entidad local adscribirá provisionalmente, siempre que exista vacante de su escala y categoría y cumpla los requisitos necesarios para ocupar dicho puesto, al personal funcionario de su respectiva administración que se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se enumeran:

a) Lanpostu-zerrendatik lanpostua kentzea.

a) Supresión del puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo.

b) Uko egitea, organo eskudunak onartu badu, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 103.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

b) Renuncia, si hubiera sido aceptada por el órgano competente, en los términos previstos en el artículo 103.3 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

c) Gehieneko iraunaldia betetzea.

c) Cumplimiento del periodo de máxima permanencia.

d) Lehiaketaz edo izendapen askez lortutako lanpostutik mugiaraztea edo lanpostutik kentzea, hurrenez hurren.

d) Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación, respectivamente.

2.– Zerbitzu aktibora itzultzen diren funtzionarioak ere behin-behinean atxiki daitezke, lanpostua gorde gabe, erregelamendu honen 33. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– También podrá ser adscrito provisionalmente el personal funcionario que reingrese al servicio activo, sin reserva de puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 del presente reglamento.

3.– Lanpostua ezabatuz gero, destino berrietarako behin-behineko atxikipena honela egingo da:

3.– En el supuesto de supresión del puesto de trabajo la adscripción provisional a nuevos destinos se efectuará de la siguiente forma:

a) Ezabatutako lanpostua behin-behinean betetzen ari diren funtzionarioak beren kategoriako beste lanpostu huts bati atxikiko zaizkio behin-behinean, baldin eta lanpostu hori betetzeko baldintzak betetzen badituzte.

a) El personal funcionario que estuviera ocupando en adscripción provisional el puesto suprimido será adscrito provisionalmente a otro puesto vacante de su categoría, siempre que cumpla los requisitos necesarios para ocupar dicho puesto.

b) Kendutako lanpostua behin betiko atxikipenean betetzen ari diren funtzionarioen kasuan, bere kategoriako beste lanpostu huts bati atxikiko zaio behin-behinean, betiere lanpostu hori betetzeko beharrezko baldintzak betetzen baditu.

b) En el supuesto de personal funcionario que estuviera ocupando en adscripción definitiva el puesto suprimido, será adscrito provisionalmente a otro puesto vacante de su categoría, siempre que cumpla los requisitos necesarios para ocupar dicho puesto.

Lanpostu bateko dotazio jakin batzuk kentzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan, aipatzen diren ordenan: antzinatasun gutxien lanpostuan edo, bestela, puntuazio gutxien eskuratu izana ezabatutako lanpostua hornitzeko prozeduran lortutako lehentasun-ordenan.

La supresión de determinadas dotaciones de un puesto de trabajo se llevará a cabo atendiendo los siguientes criterios, en el orden en el que se enuncian: la menor antigüedad en el puesto o, en su defecto, la menor puntuación en el orden de prelación obtenido en el procedimiento de provisión del puesto suprimido.

c) Ezabatutako lanpostua zerbitzu-eginkizunetan betetzen ari diren funtzionarioak, jatorrizko lanpostua gordeta badute, jatorrizko lanpostura bideratuko dira.

c) El personal funcionario que estuviera ocupando en comisión de servicios el puesto suprimido y tuviera reserva de su puesto de trabajo de origen, será destinado a este último.

4.– Gehieneko iraunaldia betez gero edo lanpostutik mugiaraziz gero edo lanpostu bat utziz gero, destino berrietarako behin-behineko atxikipena honela egingo da:

4.– En el supuesto de cumplimiento del periodo de máxima permanencia, así como en el supuesto de remoción o cese en un puesto de trabajo, la adscripción provisional a nuevos destinos se efectuará de la siguiente forma:

Udalerri berean bere kategorian dauden lanpostu hutsetako bati behin-behinean atxikitzen ahaleginduko da. Halakorik ezean, kidegoan dauden kategoriako lanpostu hutsen bati atxikiko zaio, betiere zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen badute, funtzionarioek adierazitako lehentasunen arabera, kategorian antzinatasun gehiena izanik, edo, baldintza berdinetan, dagokion kategorian sartzeko hautaketa-prozesuko lehentasun-ordenan puntuazio altuena izanik.

Se procurará la adscripción provisional a alguna de las vacantes de su categoría existentes en la misma localidad. En su defecto, la adscripción se efectuará a alguna de las vacantes de la categoría existentes en el cuerpo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, conforme a las preferencias que manifieste el personal funcionario, siguiendo la mayor antigüedad en la categoría, o, en igualdad de condiciones, la mayor puntuación en el orden de prelación del proceso selectivo de ingreso en la categoría correspondiente.

5.– 1. apartatuan zerrendatutako behin-behinean atxikita dauden funtzionarioek, b) letran aipatutakoak izan ezik, lehentasun-eskubidea izango dute, eskaintzen den lehen lehiaketan eta behin bakarrik, herri berean dauden eta kategoria berekoak diren lanpostu hutsak betetzeko, Ertzaintzan, eta lanpostu-mailako osagarri berdina edo txikiagoa duten lanpostu hutsak betetzeko, Udaltzaingoko kidegoetan, amortizatutako edo aurretik betetako lanpostuaren aldean. Lehiaketako merezimenduen balorazioan puntuazio altuena izateak erabakiko du lehentasuna nork duen lehentasun-eskubidea baliatzerakoan.

5.– El personal funcionario adscrito provisionalmente enumerado en el apartado 1, excepto el enumerado en la letra b), tendrá derecho preferente para proveer, en el primer concurso en que se oferte y por una sola vez, las vacantes existentes en la misma localidad que fueran de la misma categoría, en la Ertzaintza, y de igual o inferior complemento de destino, en los cuerpos de policía local, al del puesto amortizado o anteriormente ocupado. La mayor puntuación en la valoración de los méritos del concurso determinará la prelación en el ejercicio del derecho preferente.

6.– Behin-behineko atxikipenean dauden funtzionarioek nahitaez parte hartu beharko dute beren kategoriako lanpostuak betetzeko deitzen diren lehiaketetan, eta bete ditzaketen lanpostu huts guztiak eskatu beharko dituzte. Hala egin ezean, nahitaez atxikiko zaizkie horietako edozeini.

6.– El personal funcionario en situación de adscripción provisional vendrá obligado a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo propios de su categoría, solicitando la totalidad de las vacantes existentes que pueda proveer. De no hacerlo así, podrá ser adscrito con carácter forzoso a cualesquiera de ellas.

7.– Lanpostu bat behin-behinean betetzen duten bitartean, funtzionarioek lanpostu horri esleitutako ordainsari osagarriak jasoko dituzte, eta, nolanahi ere, Ertzaintzan duten kategoriari dagokion lanpostu-mailako osagarria eta, Udaltzaingoko kidegoetan, finkatuta duten lanpostuaren sailkapen-mailari dagokiona.

7.– Mientras permanezca en el desempeño provisional de un puesto de trabajo, el personal funcionario percibirá las retribuciones complementarias asignadas al mismo y, en todo caso, el complemento de destino correspondiente a su categoría de pertenencia, en la Ertzaintza, y el correspondiente al nivel de clasificación del puesto de trabajo que tuvieran consolidado, en los cuerpos de policía local.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe, behin-behineko atxikipenaren arrazoia lehen betetako lanpostua ezabatzea bada eta lanpostu berriari esleitutako ordainsariak amortizatuarenak baino txikiagoak badira, funtzionarioak aldi baterako osagarria jasoko du diferentziagatik. Osagarri hori jasotzen jarraituko du interesdunak parte hartzen duen edo parte hartu ahal izan duen lehen lehiaketa ebatzi arte.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la adscripción provisional traiga su causa de la supresión del puesto anteriormente ocupado y las retribuciones asignadas al nuevo fueran inferiores a las del amortizado, el personal funcionario percibirá un complemento transitorio por la diferencia. Dicho complemento se mantendrá hasta la resolución del primer concurso en el que la persona interesada participe o hubiera podido participar.

8.– Gehieneko iraunaldia betetzeagatik lanpostu baterako atxikipena uzten bada, eta aldi horretan lanpostu horietan zerbitzu efektiboa eman bada, langileak osagarri pertsonal bat jasoko du, kendutako lanpostuaren berariazko osagarri bereziaren eta behin-behineko nahiz behin betiko atxikipenean lortutako lanpostuari dagokionaren arteko aldeagatik.

8.– En el caso de cese en la adscripción a un puesto de trabajo por cumplimiento del período de máxima permanencia, de haber prestado servicio efectivo en los mismos durante dicho periodo, el personal percibirá un complemento personal por la diferencia entre el complemento específico singular del puesto del que fue cesado y el que corresponda al puesto que obtenga tanto en adscripción provisional como definitiva.

29. artikulua.– Lanpostuak aldi baterako betetzeko zerbitzu-eginkizuna.

Artículo 29.– Comisión de servicios para la provisión temporal de puestos de trabajo.

1.– Salbuespenezko kasuetan, funtzionarioak zerbitzu-eginkizunetan esleitu ahal izango dira beren kategoriako edo beren kategoriakoa ez den beste kategoria bateko lanpostuak betetzeko, baldin eta eskala berekoak edo hurrengo goragokoak badira eta lanpostuen zerrendan lanpostu horiek betetzeko ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Segurtasun-arloan eskumena duen sailaren egitura organiko eta funtzionalaren arabera eskumena duen organoak edo dagokion toki-erakundeko organo eskudunak erabaki ditzakete zerbitzu-eginkizun horiek.

1.– En casos excepcionales, el personal funcionario podrá ser asignado en comisión de servicios al desempeño de puestos de trabajo propios de su categoría o de otra categoría distinta a la de pertenencia, siempre que sean de la misma escala o de la inmediatamente superior y reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. Las citadas comisiones podrán ser acordadas por el órgano competente según la estructura orgánica y funcional del departamento competente en materia de seguridad o por el órgano competente de la respectiva entidad local.

Salbuespen gisa, Ertzaintzaren eremuan, dagokion espezialitatea duten behar adina funtzionario ez badaude, zerbitzuaren beharrek hala eskatzen badute eta betiere irizpide objektiboak kontuan hartuta, espezialitate-betekizuna duten lanpostuak betetzeko zerbitzu-eginkizunak eman ahal zaizkie lanpostu horiei dagozkien eginkizunak behar bezala betetzea bermatzen duten funtzionarioei, nahiz eta dagokion espezialitate-ikastaroa gaindituta ez izan.

Excepcionalmente, en el ámbito de la Ertzaintza, de no existir suficiente número de funcionarios o funcionarias con la especialidad correspondiente, si las necesidades del servicio así lo exigen y siempre en atención a criterios de carácter objetivo, podrán conferirse comisiones de servicio para el desempeño de puestos de trabajo con requisito de especialidad a funcionarios o funcionarias que, no obstante no tener superado el curso de especialidad de que se trate, garanticen una adecuada prestación de las funciones correspondientes a dichos puestos.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 40.5 artikuluan aipatzen diren prestakuntza-jarduerak gainditzeak berekin ekar dezake funtzionarioa zerbitzu-eginkizunetan esleitzea hura betetzea eskatzen zuten lanpostuetarako, betiere berariaz aurreikusita badago dagokion deialdian. Esleipen hori bertan aurreikusitako baldintzetan egingo da edo, bestela, dagokion programazioa amaitzean lortutako behin betiko sailkapen-ordenaren lehentasunarekin bat etorriz. Azken kalifikazioa gai edo ez-gai bada, dagokion kategorian sartzeko hautaketa-prozesuko behin betiko sailkapenaren hurrenkerari jarraituko zaio.

2.– La superación de las actividades formativas, a las que se refiere el artículo 40.5 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, podrá llevar aparejada la asignación a la persona funcionaria, en comisión de servicios, a los puestos de trabajo para cuya provisión fuera requisito haber superado la misma, siempre que estuviera expresamente previsto en la correspondiente convocatoria. Dicha asignación se efectuará en los términos en ella previstos o, en su defecto, de conformidad con la prelación del orden de clasificación definitiva obtenida a la finalización de la programación correspondiente. Si la calificación final fuera de apto o no apto se atenderá al orden de clasificación definitiva del proceso selectivo de ingreso en la categoría correspondiente.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako egoeran dauden funtzionarioek nahitaez eskatu beharko dituzte, deitzen den lehen deialdian eta lehentasunez, haiek hornitzeko eskuratutako prestakuntza eta ezagutzak eskatzen dituzten lanpostu huts guztiak, eta, hala egin ezean, horietako edozeini atxiki ahal izango zaizkie nahitaez.

El personal funcionario que se encuentre en la situación prevista en el párrafo anterior estará obligado a solicitar, en la primera convocatoria que se produzca y con carácter preferente, todas aquellas vacantes que requieran para su provisión de la formación y conocimientos adquiridos, pudiendo, de no hacerlo así, ser adscritos con carácter forzoso a cualquiera de ellas.

3.– Lanpostu bat betetzea premiazkoa eta atzeraezina bada zerbitzurako, eta erregelamendu honetan aurreikusitako borondatezko ohiko eta ezohiko sistemen bidez ezin izan bada bete, nahitaezko zerbitzu-eginkizunak adostu daitezke.

3.– En los supuestos en que la provisión de un puesto de trabajo sea urgente e inaplazable para el servicio y no hubiera sido posible a través de los sistemas ordinarios y extraordinarios de carácter voluntario previstos en el presente reglamento, podrán acordarse comisiones de servicio de carácter forzoso.

Esleipena egin aurretik, organo eskudunak berariaz egindako txosten tekniko-polizialaren bidez, langileak lagatzeko moduan dauden antolaketa-unitateak zehaztuko dira, bai eta zer ordenatan eta gehieneko zenbat langile eman behar duten ere, hori guztia zerbitzuaren beharrei eta unitate horien hornidura operatiboaren okupazio-tasari buruzko irizpide objektiboak aplikatuz.

Con carácter previo a su asignación, mediante informe técnico-policial elaborado al efecto por el órgano competente, se determinarán las unidades organizativas que se hallen en condiciones de ceder personal, así como el orden y el número máximo de efectivos en que hayan de hacerlo, todo ello en aplicación de criterios objetivos referidos a las necesidades del servicio y a la tasa de ocupación de la dotación operativa de las citadas unidades.

Esleipena Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidego bakoitzean ezartzen diren irizpideen arabera ebatziko da, interesdunari entzun ondoren. Irizpideek nahitaez bete beharko dituzte unitate lagatzailean azken aldiz sartu zenetik egiaztatutako zerbitzu-denbora laburrenaren printzipioa eta familia-karga gutxien dituenaren printzipioa.

La asignación se resolverá, previa audiencia de la persona interesada, en atención a los criterios que se establezcan en el ámbito de cada cuerpo de policía del País Vasco y que necesariamente habrán de responder a los principios de menor tiempo de servicios acreditado en la unidad cedente desde la última incorporación y menor concurrencia de cargas familiares.

Zerbitzu-eginkizun horiek gehienez ere urtebeteko iraupena izango dute, eta beste urtebetez luzatu daitezke, lanpostua behin betiko bete ez bada. Zerbitzu-eginkizun horiek ezin izango dira amaitu zerbitzu-eginkizunak betetzen dituen pertsonak uko egiteagatik.

Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo y no podrán finalizar por renuncia de la persona comisionada.

4.– Zerbitzu-eginkizunek gehienez ere hiru urteko iraupena izango dute, zerbitzu berezietako egoeran dagoen titularraren lanpostuak betetzeko emandakoak izan ezik. Hala ere, zerbitzu-eginkizunak diskrezionalki ezeztatu ditzake eman zituen organoak, eta horrela hornitutako lanpostu hutsak erregelamenduz betetzeko eskaini beharko dira egiten den lehenengo deialdian.

4.– Las comisiones tendrán una duración máxima de tres años, salvo las conferidas para el desempeño de puestos de trabajo cuyo titular se encuentre en la situación de servicios especiales. No obstante, las comisiones de servicios podrán ser revocadas discrecionalmente por el órgano que las confirió y los puestos de trabajo vacantes así provistos deberán ser ofertados para su cobertura reglamentaria en la primera convocatoria que se realice.

5.– Zerbitzu-eginkizunetan dauden funtzionarioei gorde egingo zaie behin betiko atxikita duten jatorrizko lanpostua, eta benetan betetzen dituzten lanpostuak dituzten programetan sartutako kredituen kargura jasoko dituzte ordainsari guztiak.

5.– Al personal funcionario en comisión de servicios se le reservará el puesto de trabajo de origen al que se halle adscrito definitivamente y percibirá la totalidad de las retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñan.

Zerbitzu-eginkizunetan dauden funtzionarioek ordainsari hauek jasoko dituzte: beren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak, kategoriari dagokion lanpostu-mailako osagarria, Ertzaintzan, eta lanpostuaren sailkapen-mailari dagokiona, Udaltzaingoan, eta betetzen duten lanpostuari dagokion berariazko osagarria.

El personal funcionario en comisión de servicios percibirá las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de titulación, el complemento de destino correspondiente a su categoría, en la Ertzaintza, y al nivel de clasificación del puesto de trabajo, en los cuerpos de policía local, y el complemento específico que corresponda al puesto de trabajo desempeñado.

6.– Borondatezko zerbitzu-eginkizunek ez dute kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango. Nahitaezko zerbitzu-eginkizunek aplikatzekoa den araudian ezartzen diren kalte-ordainak jasotzeko eskubidea emango dute.

6.– Las comisiones de servicio de carácter voluntario no darán derecho a indemnización. Las comisiones de servicio forzosas darán derecho a percibir las indemnizaciones que se establezcan en la normativa de aplicación.

30. artikulua.– Eginkizunak aldi baterako esleitzeagatiko zerbitzu-eginkizunak.

Artículo 30.– Comisión de servicios por atribución temporal de funciones.

1.– Salbuespenezko kasuetan, funtzionarioak zerbitzu-eginkizunetan esleitu daitezke atxikita dauden lanpostuaren eginkizun espezifikoez bestelakoak egiteko, baldin eta lanpostuak modu iraunkorrean esleituta dituzten funtzionarioek ezin badituzte behar bezala bete, aldi baterako bolumen handiagoa dutelako edo egoeraren araberako beste arrazoi batzuengatik, edo lanpostu-zerrendetan sartuta dauden lanpostuei berariaz esleituta ez dauden funtzio bereziak egiteko.

1.– En casos excepcionales, el personal funcionario podrá ser asignado en comisión de servicios para la realización de funciones distintas de las específicas del puesto al que se halle adscrito cuando, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal funcionario que desempeñe con carácter permanente los puestos de trabajo que las tengan asignadas o para la realización de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

2.– Zerbitzu-eginkizuna lanpostu bati berariaz esleitu gabeko zeregin bereziak egiteko edo esleituta dituzten lanpostuen titularrek egoeraren arabera bete ezin dituzten eginkizunak betetzeko ematen bada, funtzionarioak bere lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko ditu, hargatik eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 116.2 artikuluan xedatutakoa.

2.– Cuando la comisión de servicios se confiera para la realización de tareas especiales no asignadas específicamente a un puesto de trabajo o de funciones que no puedan ser atendidas coyunturalmente por los titulares de los puestos de trabajo que las tengan atribuidas, la persona funcionaria percibirá las retribuciones señaladas al puesto de trabajo propio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.2 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

3.– Aurreko apartatuetan aipatutako zerbitzu-eginkizunak nahitaez esleitu daitezke, erregelamendu honen aurreko artikuluko 3. apartatuan aurreikusitako moduan eta baldintzetan.

3.– Las comisiones de servicio a las que se refieren los apartados precedentes podrán ser asignadas con carácter forzoso, en los términos y condiciones previstos en el apartado 3 del artículo anterior del presente reglamento.

4.– Borondatezko zerbitzu-eginkizunek ez dute kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango. Nahitaez esleitzen direnak, aplikatzekoa den araudian ezartzen diren kalte-ordainak jasotzeko eskubidea emango dute.

4.– Las comisiones de servicio de carácter voluntario no darán derecho a indemnización. Las que sean asignadas con carácter forzoso darán derecho a percibir las indemnizaciones que se establezcan en la normativa de aplicación.

31. artikulua.– Sindikatuekin negoziatzea.

Artículo 31.– Negociación con las organizaciones sindicales.

1.– Ertzaintzako lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko jarraitu beharreko prozedura orokorra Ertzaintzan ordezkaritza duten erakunde sindikalekin negoziatuko da, Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 125.2 artikuluan aurreikusitako mahaian.

1.– El procedimiento genérico a seguir en la provisión en comisión de servicios de los puestos de trabajo de la Ertzaintza será objeto de negociación con las organizaciones sindicales representativas en la Ertzaintza, en la mesa prevista en el artículo 125.2 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

2.– Aurreko paragrafoan aipatutako Administrazioaren eta erakunde sindikalen ordezkariek prozedura horren baldintzak itundu ditzakete, Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 126.3 artikuluan aurreikusitako moduan.

2.– Los representantes de la administración y de las organizaciones sindicales a que se refiere el párrafo anterior, podrán pactar los términos de dicho procedimiento en la forma prevista en el artículo 126.3 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

3.– Dekretu honen xedapenak aplikagarriak izango dira deitzen diren zerbitzu-eginkizunen prozeduretan, horien izaerarekin bat datorren guztian, aplikatu beharreko hornidura-araubidean eta eskainitako lanpostu edo eginkizunetan.

3.– Las disposiciones de este decreto serán aplicables en los procedimientos de comisión de servicios que se convoquen, en todo aquello que sea acorde a la naturaleza de los mismos, el régimen de provisión aplicable y los puestos de trabajo o funciones ofertados.

32. artikulua.– Bigarren jarduerako funtzionarioak.

Artículo 32.– Personal funcionario en segunda actividad.

1.– Bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzen diren funtzionarioek utzi egingo dute atxikita duten lanpostua, bigarren jarduerako egoeran dauden langileek bete ezin badute, eta behin-behineko atxikipenez esleituko zaie lan hori egiteko moduko zerbitzuak ematen ari diren unitateko lanpostu bat. Unitatean lanpostu hutsik ez badago, atxikipena egingo da Polizia Kidegoaren lanpostu-zerrendan definitutako lanposturen bat hutsik egonik interesdunak proposatutako hiru lanpostuen artean administrazioak erabakitzen duen lantokian.

1.– El personal funcionario que pase a la situación administrativa de segunda actividad cesará en el puesto de trabajo al que esté adscrito de no ser susceptible de desempeño por personal en situación de segunda actividad y será asignado en adscripción provisional a un puesto de trabajo en la unidad en la que se encontrare prestando servicios susceptibles de tal desempeño. En el supuesto de que en la unidad no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo en el centro de trabajo en el que, existiendo un puesto vacante de los definidos en la relación de puestos del cuerpo policial, determine la administración de entre los tres propuestos por la persona interesada.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitakoaren arabera, horrelako lanposturik ez badago, edo dauden lanpostu hutsak zerbitzuak ematen ari den lantokiaren ingurune mugakidetik kanpo badaude eta interesdunak bere borondatez proposatzen ez baditu, aldi baterako eta eskuragarritasun hori ez dagoen bitartean, administrazio eskudunak betetzen ari zen lanpostua funtzionalki interesdunaren gaitasunetara egokituko du, epaimahai ebaluatzailearen irizpenarekin bat etorriz.

2.– Si no existiera disponibilidad de puesto de trabajo de tal naturaleza conforme a lo previsto en el párrafo precedente, o los puestos vacantes existentes se encuentren ubicados fuera del entorno limítrofe al centro de trabajo en el que estuviese prestando servicios y no los propusiese voluntariamente la persona interesada, transitoriamente y en tanto no exista tal disponibilidad, la administración competente adaptará funcionalmente el puesto que venía ocupando a las capacidades de la persona interesada, de conformidad con el dictamen del tribunal evaluador.

3.– Bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzen diren funtzionarioek lehentasunezko eskubidea izango dute, eskaintzen den lehen lehiaketan eta behin bakarrik, beren kategoriako lanpostu hutsak betetzeko, baldin eta bigarren jarduerako egoeran zeuden langileek bete baditzakete, egoera horretara igaro ziren unean zerbitzua ematen ari ziren herrian, eta betiere zerbitzu aktibotik badatoz. Lehiaketako merezimenduen balorazioan lortutako puntuazioak, lehentasun-eskubidearen hurrenkera zehaztuko du.

3.– El personal funcionario que pase a la situación administrativa de segunda actividad, tendrá un derecho preferente para proveer, en el primer concurso en que se oferte y por una sola vez, las vacantes de su categoría susceptibles de ser desempeñadas por personal en situación de segunda actividad, existentes en la localidad donde prestaban servicio en el momento de su pase a dicha situación, siempre que provengan del servicio activo. La mayor puntuación en la valoración de los méritos del concurso determinará la prelación en el ejercicio de su derecho preferente.

4.– Bigarren jarduerako administrazio-egoeratik zerbitzu aktibora itzultzea erabakitzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 92.2 artikuluaren arabera, langileak atxikita dagoen lanpostua utziko du baldin eta zerbitzu aktiboko egoeran dauden langileek betetzeko modukoa ez bada, eta behin-behinean atxikiko zaio lan hori egiteko moduko zerbitzuak ematen ari den unitateko lanpostu bati. Unitatean lanpostu hutsik ez badago, atxikipena egingo da Polizia Kidegoaren lanpostu-zerrendan definitutako lanposturen bat hutsik egonik interesdunak proposatutako hiru lanpostuen artean administrazioak erabakitzen duen lantokian.

4.– Cuando se acuerde el reingreso al servicio activo desde la situación administrativa de segunda actividad conforme al artículo 92.2 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, el personal cesará en el puesto de trabajo al que esté adscrito de no ser de susceptible desempeño por personal en la situación de servicio activo y será adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo en la unidad en la que se encontrare prestando servicios susceptibles de tal desempeño. En el supuesto de que en la unidad no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo en el centro de trabajo en que, existiendo un puesto vacante de los definidos en la relación de puestos del cuerpo policial, determine la administración de entre los tres propuestos por la persona interesada.

Apartatu honetan aipatzen diren kasuetan, langileak Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 90.6 artikuluaren arabera hartutako konpromisoaren mende egongo dira.

En los supuestos a que se refiere este apartado el personal seguirá vinculado por el compromiso asumido conforme al artículo 90.6 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

33. artikulua.– Jarduneko zerbitzura itzultzea.

Artículo 33.– Reingreso al servicio activo.

1.– Lanpostu-erreserbarik eta destinorik ez duten funtzionarioak zerbitzu aktibora itzultzeko, baldintza hau bete beharko da: lanpostu huts bat egotea, konprometitu gabea sartzeko edo hornitzeko deialdi publikoan, eta aurrekontuko diru-hornidura duena, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

1.– El reingreso al servicio activo del personal funcionario que no tenga reserva de plaza y destino se efectuará, condicionado a la existencia de vacante, no comprometida en convocatoria pública de ingreso o provisión, y dotada presupuestariamente, conforme al siguiente orden de prelación:

a) Nahitaezko eszedentzian daudenak.

a) Personal excedente forzoso.

b) Lanpostutik etenda daudenak.

b) Personal suspenso.

c) Borondatezko eszedentzian daudenak.

c) Personal excedente voluntario.

d) Beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan daudenak.

d) Personal en servicio en otras administraciones públicas.

e) Errehabilitatuak, Euskal Herriko Poliziaren Legearen testu bateginaren 84. artikuluan xedatutakoaren arabera.

e) Personal rehabilitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

2.– Lehiaketa bidez edo izendapen askearen bidez lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartuz itzuliko da lanera.

2.– El reingreso se producirá mediante la participación en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo a través de los sistemas de concurso o libre designación.

3.– Era berean, beren eskala eta kategoriako lanpostu huts batera behin-behinean atxikita itzuli ahal izango dira, baldin eta lanpostua betetzeko eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte. Egoera horretan egongo dira lehiaketa bidez edo izendapen askearen bidez behin betiko destinoa lortu arte.

3.– Asimismo, podrá reingresar mediante su adscripción con carácter provisional a una vacante propia de su escala y categoría, siempre que cumpla los requisitos requeridos para su provisión, permaneciendo en dicha situación hasta tanto obtengan destino definitivo por concurso o libre designación.

34. artikulua.– Bigarren jarduerako egoerara itzultzea.

Artículo 34.– Reingreso a la situación de segunda actividad.

Plaza- eta destino-erreserbarik ez duten funtzionarioak bigarren jarduerako egoerara itzultzeko baldintza hau bete beharko da: aurrekontuko diru-hornidura duen lanpostu huts bat egotea eta lanpostu-zerrendetan berariaz adieraztea bigarren jarduerako langileek bete dezaketela, aurreko artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako moduan eta artikulu horren 1. apartatuan ezarritako lehentasun-ordenaren arabera.

El reingreso a la situación de segunda actividad del personal funcionario que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará, condicionado a la existencia de vacante dotada presupuestariamente que expresamente venga señalada en las relaciones de puestos de trabajo como de susceptible desempeño por personal en segunda actividad, en la forma prevista en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y conforme al orden de prelación establecido en el apartado 1 del mismo.

35. artikulua.– Espezialitateekin lotutako neurriak.

Artículo 35.– Medidas relacionadas con las especialidades.

Espezialitate bat lortzeak Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginean aurreikusitako ondorioak dakartza, eta Ertzaintzako espezialitateei buruzko dekretuan garatzen dira.

La obtención de una especialidad conlleva los efectos previstos en el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco que son objeto de desarrollo en el decreto sobre las especialidades en la Ertzaintza.

36. artikulua.– Lanpostuak betetzeko prozeduren ondorioak.

Artículo 36.– Efectos de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

1.– Lanpostuak betetzeko prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak zehaztuko du zein egunetan utzi eta atxikiko diren langileak, hargatik eragotzi gabe plangintza eta atseden-bermeak.

1.– La resolución que ponga fin al procedimiento de provisión determinará la fecha concreta de cese y adscripción del personal a que se refiera, sin perjuicio de la planificación y las garantías de descanso.

Ebazpenak zerbitzu aktibora edo bigarren jarduerara itzultzea badakar, planifikatutako lehenengo lanegunean egin beharko da.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo o segunda actividad, este deberá efectuarse en el primer día planificado de trabajo.

2.– Sartzeko eta barne-sustapeneko prozeduretan, izendatutako langileek hamar egun balioduneko epea izango dute dagokien kategoriaz jabetzeko, izendapen-ebazpena argitaratzen denetik aurrera.

2.– En los procedimientos de ingreso y promoción interna el personal nombrado deberá tomar posesión de la correspondiente categoría en el plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación de la resolución de nombramiento.

Baimenak, lizentziak, oporrak edo funtzionarioaren beste edozein zirkunstantzia amaitzen diren egunera arte atzeratuko da kategoriaz jabetzea, baldin eta zerbitzu aktiboko edo bigarren jarduerako administrazio-egoeretan jarraitu eta zerbitzuak benetan ezin baditu eman. Salbuespen gisa, eta behar bezala arrazoitutako kausa justifikatuengatik, organo eskudunak horiek etetea erabaki dezake.

La toma de posesión de la categoría se diferirá a la fecha de la finalización de los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra circunstancia en que se encuentre el personal funcionario que, manteniéndose en las situaciones administrativas de servicio activo o segunda actividad, impida la prestación efectiva de sus servicios. Excepcionalmente, por causas justificadas y debidamente motivadas, el órgano competente podrá acordar suspender el disfrute de los mismos.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Segurtasunaren arloko eskumena duen sailburuak merezimenduen baremo komun eta bateratua onartu dezake, Ertzaintzako eskala edo kategoria jakin bateko lanpostu hutsak lehiaketa bidez betetzeko.

El consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad podrá aprobar un baremo de méritos común y unitario para la provisión mediante concurso de las vacantes propias de una determinada escala o categoría del cuerpo de la Ertzaintza.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Ertzaintzaren unitateen jarduteko lurralde-eremuari dagokion derrigorrez bete beharreko indizea % 50etik gorakoa bada, 2. hizkuntza-eskakizuna aplikatuko zaie Ikuskapen Eskalako ofizialordeen kategoriako ikerketa-lanpostuei.

Cuando el índice de obligado cumplimiento correspondiente al ámbito territorial de actuación de las unidades de la Ertzaintza sea superior al 50 %, se aplicará el perfil lingüístico 2 a los puestos de trabajo de investigación de la categoría de suboficial de la Escala de Inspección.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Administrazioa berregituratzearen ondorioz, behin betiko hornitutako lanpostuen izena, adskripzio organikoa edo funtzioak aldatzen badira, ez da beharrezkoa izango beste deialdi bat egitea lanpostu horiek betetzeko, baldin eta lanpostu berrian bete beharreko eginkizunak, funtsean, aurreko lanpostuarenak badira.

Cuando, como consecuencia de una reestructuración administrativa, los puestos de trabajo provistos con carácter definitivo experimenten un cambio en su denominación, en la adscripción orgánica o en las funciones, no será necesario volver a realizar una convocatoria para proveer esos puestos de trabajo, siempre que las funciones que corresponda ejercer en el nuevo puesto estén contenidas, esencialmente, en las del anterior.

Kasu horretan, eta lanpostu-motaren arabera, beharrezkoa izango da izendapena egiteko eskumena duen organoak aurrekoa egoera berrira egokitzea, dagokion egintzaren bidez. Egintza horretan, berariaz jaso beharko da bete beharreko funtzio berriak funtsean aldatutako lanpostuan jasota daudela edo antzekoak direla eta horiek garatzeko konpetentzia- eta gaitasun-maila bera eskatzen dela.

En este caso, y según el tipo de puesto de que se trate, será necesario que el órgano competente para efectuar el nombramiento adapte el anterior a la nueva situación mediante el acto correspondiente, en el que se ha de hacer constar expresamente que las nuevas funciones a ejercer están básicamente contenidas en el puesto modificado o son de naturaleza similar e implican un mismo nivel de competencia y capacidad para desarrollarlas.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioek, baldin eta lanpostuak betetzeko sistema aldatzen bada, lanpostu horiek betetzen jarraituko dute, eta, kargua uzteari dagokionez, izendatu zireneko sistemaren arauei jarraituko diete.

El personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco que ocupe puestos de trabajo cuyo sistema de provisión se modifique continuará ocupando dichos puestos y, a los efectos de cese, se regirá por las reglas del sistema por el que fue nombrado.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioek, baldin eta lanpostuak behin betiko betetzen ari direla, lanpostu horietan sartzeko baldintzak aldatzen badira lanpostu-zerrendan dagokion aldaketaren bidez, lanpostu horietan jarrai dezakete, berariaz hala aurreikusten bada. Nolanahi ere, lanpostu horietan jarraitzeko, horiek betetzeko eskatzen diren baldintzak bete beharko dira.

El personal funcionario de los cuerpos de policía del País Vasco que ocupe, con carácter definitivo, puestos de trabajo cuyos requisitos de acceso sean alterados a través de la correspondiente modificación en la relación de puestos de trabajo podrá continuar ocupando dichos puestos, cuando así se prevea expresamente. En todo caso, la permanencia en dichos puestos de trabajo estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño.

Baldintzak betetzen direla egiaztatzen ez bada dagokion lanpostu-zerrendan aurreikusitako epean eta moduan, funtzionarioa mugiaraztea edo kargutik kentzea eragin dezake, erregelamendu honetan aurreikusitako moduan.

Su no acreditación en el plazo y forma previstos en la correspondiente relación de puestos podrá llevar aparejada la remoción o el cese de la persona funcionaria en la forma prevista en el presente reglamento.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

1.– Gehieneko iraunaldia duten Ertzaintzako Laguntza Taktikoaren Buruzagitza Nagusiari eta Segurtasun Instituzionalaren Buruzagitzari atxikitako lanpostuen jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osora hedatzen da, lanpostu horietan garatu beharreko funtzioen ezaugarri bereziak eta gaitasun fisikoa edo oreka psikikoa dela-eta. Hala ere, Ertzaintzako lanpostu-zerrendetan lanpostu horien lurralde-kokapena langileen instrukzio-instalazioak dauden herria edo lurralde-eremua identifikatuz egiten da.

1.– El ámbito de actuación de los puestos de trabajo adscritos a la Jefatura Central de Apoyo Táctico y de la Jefatura de Seguridad Institucional de la Ertzaintza, sujetos a un período de máxima permanencia, por las especiales características de las funciones a desarrollar y porque razones de capacidad física o equilibrio psíquico lo requieren, se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, la localización territorial de dichos puestos en las relaciones de puestos de trabajo de la Ertzaintza se lleva a cabo identificando la localidad o demarcación territorial en que radican las instalaciones de instrucción de su personal.

2.– Horregatik guztiagatik, erregelamendu honen 28. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Ertzaintzako Laguntza Taktikoko Buruzagitza Nagusiko eta Segurtasun Instituzionaleko Buruzagitzako lanpostu bat uzten duten funtzionarioek, gehieneko iraupen-aldia bete dutelako, lehentasunezko eskubidea izango dute egingo den lehen lehiaketan eta behin bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan dauden lanpostu hutsak betetzeko, betiere horiek betetzeko eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

2.– Por todo ello, a efectos de lo dispuesto en el artículo 28 del presente reglamento, el personal funcionario que cese en un puesto de trabajo de la Jefatura Central de Apoyo Táctico y de la Jefatura de Seguridad Institucional de la Ertzaintza como consecuencia del cumplimiento del período de máxima permanencia, tendrá derecho preferente para proveer, en el primer concurso que se celebre y por una sola vez, las vacantes existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– SÉPTIMA

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zerbitzu-eginkizunak, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 32. artikuluan aurreikusitakoak, gehienez ere lau urterako eman daitezke, eta beste lau urtez luzatu ahal izango dira gehienez ere, eta betetzen dituzten funtzionarioek lanpostuei edo betetzen dituzten eginkizunei esleitutako ordainsariak jasoko dituzte. Eginkizunak betetzeko zerbitzu-eginkizuna bada, ordainsariak ezingo dira izan jatorrizko lanpostuari dagozkionak baino txikiagoak.

Las comisiones de servicios en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, previstas en el artículo 32 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, podrán ser conferidas por un período no superior a cuatro años, prorrogable por otro de igual duración máxima, y el personal funcionario que las desempeñe percibirá las retribuciones asignadas a los puestos de trabajo o a las funciones desempeñadas. Si se trata de una comisión de servicios para desempeño de funciones las retribuciones no podrán ser en ningún caso inferiores a las señaladas al puesto de trabajo de origen.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Ertzaintzako Miñoien, Foralen eta Mikeleteen atalen barruko zerbitzu-eginkizunak dagokion foru aldundiko organo eskudunak emango ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 49. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Las comisiones de servicio, dentro de la sección de Miñones, Forales y Mikeletes de la Ertzaintza, serán conferidas por el órgano competente de la diputación foral correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Gaur egun indarrean dauden lanpostuak betetzeko prozesuak dagokion deialdia argitaratzen den unean indarrean dagoen araudiaren arabera arautuko dira.

Los procesos de provisión de puestos de trabajo actualmente en curso se regirán por la normativa vigente en el momento de publicarse la respectiva convocatoria.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

1.– Udaltzaingoan garapen profesionaleko gradua garatzen ez den bitartean, lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko lehiaketetan gradu pertsonal jakin bat izatea baloratuko da.

1.– En tanto no se desarrolle el grado de desarrollo profesional en la Policía Local, en los concursos para la provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos, se valorará la posesión de un determinado grado personal.

2.– Gradu pertsonala lortzeko, dagokion mailako lanpostu bat edo gehiago bete behar dira bi urtez jarraian edo hiru urtez etenekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioentzat oro har xedatutakoaren arabera.

2.– El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, de conformidad con lo dispuesto con carácter general para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 388/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuen Hornidurari buruzko Araudia onesten duena, eta horren ondorengo aldaketak, bai eta dekretu honen bidez onartutako erregelamenduan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko arau guztiak ere.

Queda derogado el Decreto 388/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos de policía del País Vasco y sus modificaciones posteriores, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el reglamento aprobado por el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Segurtasunaren arloan eskumena duen sailburuari baimena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoa betearazteko eta garatzeko behar diren xedapenak emateko.

Se autoriza al consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen egina, 2023ko apirilaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental