Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

58. zk., 2024ko martxoaren 20a, asteazkena

N.º 58, miércoles 20 de marzo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
1411
1411

26/2024 DEKRETUA, martxoaren 5ekoa, Turismo-gidarien Euskadiko Jarduerarena.

DECRETO 26/2024, de 5 de marzo, de la actividad de guía de turismo en Euskadi.

Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legean, 64.1 artikuluan, honela daude definituta turismo-gidariak: «Jarduera eta zerbitzu turistikoen erabiltzaileentzako informazio- eta interpretazio-lana egiten dute Euskadiko interes kulturaleko ondasun eta gainerako baliabide turistikoen ondare historiko, natural eta gastronomikoari buruz. Zerbitzu horiek ohikotasunez, profesionaltasunez eta prezio bidez ematen dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eta atzerriko beste edozein hizkuntzatan».

La Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, define en su artículo 64.1 la actividad de guía de turismo como la que «realizan las personas que se dedican profesionalmente con carácter habitual y retribuido a la prestación de servicios de información e interpretación del patrimonio histórico, natural o gastronómico de los bienes de interés cultural y del resto de los recursos turísticos de Euskadi a personas usuarias de actividades y servicios turísticos, tanto en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en cualquier otra lengua extranjera».

Turismoaren Legearen arabera, turismo-gidarien jarduera aske emateko zerbitzua da –hau zehaztuta: turismo-gidarientzat, zirkulazio askeko bide edo esparru publikoak beti dira beren zerbitzuak aske emateko esparruak–, «salbu eta euskal kultura-ondarea osatzen duten kategorietako baten barruko ondasuntzat katalogaturiko elementuen barruan egiten bada, bat etorriz Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak edo lege horren ordezko araudiak ezarritakoarekin». Erreferentzia hori Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legeari egindakotzat hartu behar da gaur egun.

La Ley de Turismo determina que la actividad de guía de turismo es de libre prestación -precisando que las vías o espacios públicos de libre circulación son siempre espacios de libre prestación de servicios de guía de turismo- «excepto en el interior de los elementos catalogados como bienes pertenecientes a alguna de las categorías en las que se integra el patrimonio cultural del País Vasco, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco, o normativa que la sustituya», referencia que en la actualidad hay que entender hecha a la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Esparru horietan turismo-gidari lan egiteko, Turismoaren Legeak gaikuntza espezifikoa eskatzen du, eta dekretu honen helburua da agindu hori betearaztea.

Para desarrollar la actividad de guía de turismo en esos espacios, la Ley de Turismo exige disponer de una habilitación específica, mandato al que el presente Decreto viene a dar cumplimiento.

Lehendabizi, legea zuzen aplikatzeko, oinarrizko alderdi batzuk finkatu behar dira. Batetik, mugatu behar da nola ulertu behar den «ohikotasunez» eta «prezio bidez» jardutea; izan ere, horrek balioko du zehazteko ea turismo-gidarien berezko zerbitzuen lanbide-jarduera den ala ez. Dekretuak bi osagai argienak aukeratzen ditu lanbide-jarduera den ala ez egiaztatzeko; hauek, alegia: urteko jarduketa kopurua eta zerbitzuak emateko publizitaterik ez izatea.

En primer lugar, una correcta aplicación de la Ley exige precisar ciertos aspectos básicos. De una parte, la delimitación de qué ha de entenderse por ejercicio «con carácter habitual y retribuido», pues ello servirá para determinar si nos encontramos ante un ejercicio profesional o no de los servicios propios de un guía de turismo. El Decreto escoge los dos elementos que con mayor claridad sirven para comprobar si nos hallamos ante una actividad profesional o no: el número de actuaciones en cómputo anual o la ausencia de publicidad de la prestación de servicios.

Dekretuak Turismoaren Legearen 64.1 artikuluan aitortutako zerbitzuak ematen dituzten pertsona guztiak hartzen ditu barnean, edozein dela ere zerbitzu horiek ematen diren espazio-eremua. Lege-eskemari jarraituz, proiektuak ez du obligaziorik ezartzen Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan izena emateko: inskripzio hori nahitaezkoa da gaikuntza duten pertsonentzat, baina borondatezkoa da gaikuntzarik behar ez duen espazio-eremutik kanpoko jarduerak egiten dituztenentzat; horretarako, nahikoa izango da horri buruzko komunikazio bat bidaltzea.

El decreto alcanza a todas aquellas personas que presten los servicios reconocidos en el artículo 64.1 de la Ley de Turismo con independencia del ámbito espacial en que los presten. Siguiendo el esquema legal, el proyecto no impone la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi: esta inscripción deviene obligada para aquellas personas que resulten habilitadas, pero se posibilita la inscripción voluntaria de aquellas personas que desarrollen su actividad fuera del ámbito espacial para el que se precisa habilitación, para lo que bastará con remitir una comunicación en tal sentido.

Dekretuak zehatz-mehatz arautzen ditu Euskadiko kultura-ondarea osatzen duten kategorietako baten barruko ondasuntzat katalogatu diren elementuen barruan zerbitzuak emateko eskatzen diren gaikuntzei buruzko auziak, baina barnean hartzen ditu, hala berean, turismo-gidariaren lanbide turistikoaren berezko zerbitzuak erreserbatutako eremu geografikotik kanpo ematen dituzten pertsonak; alegia, zerrendatu egiten ditu turismo-gidari orok bete eta errespetatu behar dituen eskubideak (proiektuaren 18. artikulua) eta betebeharrak (dekretuaren 19. artikulua), kontsumitzaile eta erabiltzaileen interes legitimoen babesa eta defentsa bermatze aldera.

El decreto regula exhaustivamente lo relativo a las habilitaciones exigidas para la prestación de los servicios en el interior de los elementos catalogados como bienes pertenecientes a alguna de las categorías en las que se integra el patrimonio cultural del País Vasco, pero alcanza a quienes presten los servicios propios de la profesión turística de guía de turismo fuera del ámbito geográfico reservado en el sentido de enumerar los derechos (artículo 18 del proyecto) y las obligaciones (artículo 19 del decreto) que toda persona guía de turismo debe cumplir y respetar, en garantía de la protección y defensa de los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias.

Turismoaren Legean berariaz aipatzen zen Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, garai hartan indarrean zegoena; baina lege hark diseinatutako sistema aldatu eta ordeztu zuen Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak, eta, beraz, mugatu egin behar da zein esparrutan jarduteko behar den gaikuntza Horrenbestez, kontuan hartuta elementu horiek sartu behar direla bai Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan (bertan biltzen baitira babes berezikotzat eta babes ertainekotzat deklaratutako ondasunak), bai Oinarrizko Babesa duten Kultura Ondasunen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan, dekretu honek higiezinen barrualdera mugatzen du turismo-gidarientzako espazio-eremu erreserbatua, honela ulertuta barrualdea: esparru itxiak edo mugatuak, zeinen sarbidea ez baita zirkulazio askeko esparrutzat hartzen.

La Ley de Turismo hacía expresa mención de la entonces vigente Ley de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990, de 3 de julio), pero el sistema en esta diseñado fue actualizado y sustituido por la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, lo que exige acotar los espacios en los que será preciso contar con habilitación para el ejercicio de la actividad. De esta manera y partiendo de la necesaria inclusión de los elementos en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco (que acoge a los bienes declarados como de protección especial y de protección media) y en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Bienes Culturales de Protección Básica, el Decreto circunscribe el ámbito espacial reservado a las personas guías de turismo al interior de los inmuebles entendiendo por tales espacios cerrados o delimitados y cuyo acceso no se considere espacio de libre circulación.

Bestalde, hizpidera ekarri beharra dago, kultura-ondasunen jabe edo edukitzaile legitimoak diren pertsonei dagokienez Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 32.3 artikuluak ezartzen duena, hau da, bisita publikoa baimendu behar dutela nahi eta nahi ez, dagokion foru-aldundian kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailak erregelamenduz ezartzen dituen baldintzetan.

Por otro lado, debe hacerse mención de la previsión que, respecto de las personas que tengan la condición de propietarias o poseedores legítimas de los bienes culturales, establece el artículo 32.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en el sentido de venir obligadas a permitir la visita pública en las condiciones que regule reglamentariamente el departamento competente en materia de patrimonio cultural de la diputación foral correspondiente.

Legearen 64.3 artikuluarekin bat etorriz, gaikuntza lortzeko behar den gaitasuna badutela egiaztatzen duten diren titulu- eta esperientzia-eskakizunak ezartzen dira. Zuzeneko gaikuntza-sistema baten bidez ahalbidetuko da jardueran hasi eta jardun ahal izatea; jakintza eta gaitasunak ziurtatzea izango da sistema horren oinarria, bai gaiaren funtsari buruzko gaitasun eta jakintza-akademiko-profesionalak, bai eta hizkuntzari buruzkoak ere.

De conformidad con el artículo 64.3 de la Ley, se establecen los requisitos de titulación y experiencia que acreditan la capacitación necesaria para obtener la habilitación. El acceso y ejercicio de la actividad se posibilita a través de un sistema de habilitación directa basado en la certificación de conocimientos y capacidades, tanto académicas y profesionales sobre la materia como lingüísticas.

Dekretuak, lehenik eta behin, titulu akademiko jakin batzuk ikasi ondoren lortutako lanbide-gaitasuna aitortzen du (Turismo gradua; Turismo Enpresa eta Jardueretako diplomatura; Turismo Gidaritzako, Informazioko eta Laguntzako goi-mailako teknikaria –305/2010 Dekretua, azaroaren 23koa, Turismo-gidaritzako, -informazioko eta -laguntzako goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena– eta horien baliokideak), bai eta kultura-ondarearekin zuzenean lotutako jakintza-arloetan (Arte Ederrak, Artea, Artearen Historia eta antzekoak) graduko ikasketak edo kultura-ondare historiko-arkitektonikoa xede duten graduondoko ikasketa ofizialak egin ondoren lortutakoa ere.

El Decreto opta en primer lugar por reconocer la capacitación profesional obtenida tras cursar ciertas titulaciones académicas (grado de turismo, diplomatura en empresas y actividades turísticas, técnico superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas –Decreto 305/2010, de 23 de noviembre, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas- o equivalente) así como la derivada de haber cursado estudios de grado en áreas del conocimiento directamente relacionadas con el patrimonio cultural (Bellas Artes, Arte, Historia del Arte y análogas) o estudios oficiales de posgrado cuyo objeto sea el patrimonio cultural histórico-arquitectónico.

Bigarrenik, arlo hauetako eskumena duen lan-agintaritzak emandako profesionaltasun-ziurtagirien bidezko lanbide-gaitasuna ere onartzen du: «Tokiko turismoa sustatzea eta bisitaria informatzea» (1376/2008 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko hamar profesionaltasun-ziurtagiri ezarri eta Profesionaltasun-ziurtagirien Estatuko Katalogoan sartzen dituena, zeina aldatu baitzen abuztuaren 2ko 619/2013 Errege Dekretuaren bidez), «Turisten eta bisitarien gidaritza» lanbide-kualifikazioa (1700/2007 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, Ostalaritza eta Turismoaren lanbide-arloko bederatzi lanbide-kualifikazio ezarrita Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala osatzen duena) edo «Turismo-gidaritza» (149/2022 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean jasotako Jarduera Fisikoak eta Kirolak, Nekazaritza, Energia eta Ura, eta Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloetako lanbide-kualifikazio jakin batzuk eguneratzen dituena).

En segundo lugar, admite la capacitación profesional que se pone de manifiesto mediante la obtención de certificados de profesionalidad expedidos por la autoridad laboral competente sobre «Promoción turística local e información al visitante» (Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad de la familia profesional Hostelería y turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 619/2013, de 2 de agosto), «cualificación profesional de»Guía de turistas y visitantes» (Real Decreto 1700/2007 de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo) o «Guía de Turismo» (Real Decreto 149/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales).

Azkenik, turismo-esparrukoak ez diren edo kultura-ondarearekin zuzenean lotuta ez dauden goi-mailako titulu ofiziala, lizentzia edo diplomatura duten pertsonak aitortzen ditu, betiere Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala garatzeko ezarritako konpetentzia-atal egokiak (HOT335_3) egiaztatzen badituzte: UC1069_3: «Turista eta bisitarien gidaritza» lanbide-kualifikazioko «ardun-esparruan kultura-interesa duten ondasunak eta ondarea interpretatzea turistei eta bisitariei», eta UC2579_3: «Turismo-gidaritza» lanbide-kualifikazioko «hiri-ingurunetan, kultura-intereseko ondasunak eta ondarea ezagutzeko jardueretan turistei gidaritza-, konpainia- eta laguntza-zerbitzuak ematea».

Finalmente, reconoce aquellas personas con título oficial superior, licenciatura o diplomatura diferentes del ámbito de turismo o de las directamente relacionadas con el patrimonio cultural siempre que acrediten las apropiadas unidades de competencia (HOT335_3) establecidas en desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: la UC1069_3: «interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del ámbito de actuación a turistas y visitantes» de la cualificación profesional «Guía de turistas y visitantes», y la UC2579-3: «prestar servicios de guía, acompañamiento y asistencia en actividades vinculadas a la divulgación del patrimonio y Bienes de Interés Cultural en entornos urbanos a turistas» de la cualificación profesional «Guía de Turismo».

Hizkuntzak jakitea funtsezkoa da turismo-gidarien jardueran; horrenbestez, eskakizun hori egiaztatzeko metodoak ezartzen ditu dekretuak. Interesdunek gaikuntza lortu nahi duten hizkuntzen jakintza hori egiaztatu beharko dute, Europako Kontseiluaren Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 mailan edo goragoko batean, eta dekretuan bertan dago zerrendatuta zer egoeratan eta zer baldintzatan ez den beharrezkoa izango hizkuntzak egiaztatzea, alegia, batez ere hizkuntzon jakite maila nahikoa frogatzen duten ikasketak egin izana hizkuntza horietan, curriculumekoak izan edo ez.

El conocimiento de idiomas resulta elemento esencial en la actividad de las personas guías de turismo, por lo que el decreto establece los métodos de acreditación. Las personas interesadas deberán acreditar que poseen el conocimiento de los idiomas en que deseen habilitarse correspondiente con el nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa y el Decreto enumera los supuestos y condiciones en los que se entenderá acreditada la posesión de idiomas, fundamentalmente por haber cursado estudios en idiomas, curriculares o no, que determinen el conocimiento suficiente de aquellos.

Proiektuak atal berezi bat eskaintzen dio hizkuntza-gaitasunak zeinu-hizkuntzan egiaztatzeari, zeinu-hizkuntza hizkuntza ofizialtzat hartzen baitu urriaren 23ko 27/2007 Legeak, Espainiako zeinu-hizkuntzak aitortu eta gorren, entzumen-desgaitasuna dutenen eta gor-itsuen ahozko komunikaziorako laguntza-baliabideak arautzen dituenak. Hartara, gaikuntza lortzeko aukera emango zaie besteekiko harremanetan hizkuntza hori erabili behar duten pertsonei –Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak agintzen duen moduan–, eta erabiltzaileei zeinu-hizkuntzan arreta jasotzeko eskubidea bermatuko zaie, lege horretan eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko apirilaren 27ko 4/2023 Legean kontsumitzaile eta erabiltzaile kalteberen alde ezarritako berdintasun-aukera, diskriminaziorik eza eta irisgarritasun unibertsala segurtatzeko.

El proyecto dedica un apartado específico a la acreditación de las competencias lingüísticas en lengua de signos, lengua oficial reconocida en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, de manera que se posibilite el acceso a la habilitación de personas que precisen del uso de dicha lengua en sus relaciones con las demás personas, conforme mandata el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y se garantiza el derecho de las personas usuarias a ser atendidas en la lengua de signos a fin de hacer efectivos los mandatos de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en favor de las personas consumidoras y usuarias vulnerables en la citada Ley y en la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias.

Beste alde batetik, Euskadin aldi baterako jarduteko eskubidea aitortzen die dekretuak beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariei; horretarako, nahikoa izango da aldez aurretiko deklarazio bat aurkeztea. Halaber, dekretuak honela definitzen du aldi baterako jardun hori: denboran iraupen jakin bat gainditzen ez duen jarduera, hots, ondoz ondoko hogeita hamar egun, edo aldizkako hirurogei egun, hamabi hileko aldian. Bestela, adierazitakoa baino denbora luzeagoz jardun nahi badute pertsona horiek kultura-ondareko elementuetan Euskadin, dagokion gaikuntza lortu beharko dute dekretuan ezarritako sistemaren bidez. Xedapen horiek merkatu-batasunaren arloko indarreko arauak betetzen dituzte, Merkatu Batasuna Bermatzeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legearen gaineko konstituzio-doktrinarekin bat etorriz: Konstituzio Auzitegiaren 2017ko ekainaren 22ko 79/2017, urriaren 5eko 110/2017 eta urriaren 5eko 111/2017 epaiak.

Por otra parte, el Decreto reconoce el derecho de quienes posean habilitación como guía de turismo en otra Comunidad Autónoma a ejercer la actividad en Euskadi de forma temporal sin más requisito que el de presentar una declaración previa. A estos efectos, el propio Decreto define el ejercicio temporal como aquel que no supere cierta duración en el tiempo –treinta días consecutivos o sesenta días discontinuos durante un período de doce meses-. Ahora bien, cuando dichas personas quieran desarrollar su actividad en los elementos del patrimonio cultural en Euskadi durante un período de tiempo superior al señalado, han de obtener la correspondiente habilitación mediante el sistema establecido en el decreto. Estas disposiciones respetan la normativa vigente en materia de unidad de mercado, de acuerdo con la doctrina constitucional recaída sobre la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado: SSTC 79/2017, de 22 de junio de 2017; 110/2017, de 5 de octubre, y 111/2017, de 5 de octubre.

Dekretuak erantzuna ematen dio, halaber, Europar Batasuneko beste estatu kide batean kokatuta dauden turismo-gidariek zerbitzuak emateari; horretarako, ekainaren 9ko 581/2017 Errege Dekretuan xedatutakoa betetzen du: 581/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikoan sartzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren azaroaren 20ko 2013/55/EB Zuzentaraua, zeinak aldatzen baititu, batetik, 2005/36/EE Zuzentaraua, Lanbide-kualifikazioak aitortzeari buruzkoa eta, bestetik, 1024/2012 Erregelamendua (EB), Barne Merkatuaren Informazio Sistemaren bidez administrazioko lankidetza emateari buruzkoa (BMI Erregelamendua).

El Decreto también da respuesta a la prestación de servicios de guía de turismo realizados por personas establecidas en otros estados miembros de la Unión Europea, siguiendo lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

Arauketa horrekin bat etorriz, dekretuaren II. kapituluko 5. atalak lanbide-kualifikazioen aitorpena ezartzen du Europar Batasunaren eremuan; 12. artikuluan, zerbitzuak aske emango direla xedatzen du, eta 13. artikuluan kokatzeko askatasuna, aipatutako ekainaren 9ko 581/2017 Errege Dekretuaren II. eta III. tituluetan ezarritakora hizpidera ekarriz, hurrenez hurren, eta beharrezkoak diren eskumen- eta prozedura-gaiak arautuz.

En coherencia con esta regulación, la sección 5.ª del capítulo II del Decreto establece el reconocimiento de cualificaciones profesionales en el ámbito de la Unión Europea y dispone, en el artículo 12, la libre prestación de servicios y, en el artículo 13, la libertad de establecimiento, remitiéndose, respectivamente, a lo establecido en los títulos II y III del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, citado; y regulando las cuestiones de competencia y procedimiento precisas.

Azaldutako guztia kontuan hartuta, turismo-gidarien Euskadiko jarduera arautzen da, gaikuntza duten turismo-gidariaren figura sustatzeko xedez, etengabeko prestakuntza espezifikoa duten langileak baitira; horren bidez, kalitateko informazio- eta interpretazio-zerbitzuak bermatu nahi dira eta, azken batean, behar bezala babestu euskal kultura-ondareko elementuak, Euskadiko gainerako baliabide turistikoak nahiz kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak.

En consideración a todo lo expuesto, se establece la regulación de la actividad de guía de turismo en Euskadi, con el objetivo de promover la figura de la persona guía de turismo habilitada, como profesional que cuenta con una formación específica y continua, en orden a garantizar unos servicios de información e interpretación de calidad y, en definitiva, una adecuada protección tanto de los elementos del patrimonio cultural vasco y demás recursos turísticos de Euskadi, como de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Dekretuaren egitura hau da: bost kapitulu, 23 artikulutan banatuta, xedapen iragankor bat, xedapen gehigarri bat eta hiru azken xedapen. I. kapitulua xedapen orokorrei buruzkoa da, eta dekretuaren xedea eta aplikazio-eremua ezartzen ditu, baita administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez egiteko betebeharra ere.

El decreto se estructura en cinco capítulos, divididos en 23 artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y tres disposiciones finales. El Capítulo I, sobre disposiciones generales, establece el objeto y el ámbito de aplicación del decreto, así como la obligación de relacionarse con la administración por medios electrónicos.

II. kapituluaren 1. atalak gaikuntza-sistema, horretarako eskatzen diren eskakizun orokorrak eta horiek lortzeko prozedura ezartzen ditu. 2. atalak lanbide-gaitasunerako eskakizunak arautzen ditu, eta 3. atala, berriz, hizkuntza-gaitasunak egiaztatzeari buruzkoa da.

La Sección 1.ª del Capítulo II establece el sistema de habilitación, los requisitos generales exigidos para ella y el procedimiento para su obtención. La Sección 2.ª regula los requisitos de capacitación profesional, mientras que la sección 3.ª trata de la acreditación de las capacidades lingüísticas.

II. kapituluko 4. atalak beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten gidarien jarduna arautzen du. Lehen adierazi bezala, xedapenak aitortzen du kasu horietan aldi baterako jardutea, aurretiko deklarazio bat aurkeztu ondoren. Jarduera modu iraunkorrean gauzatzeko, ordea, dagokion gaikuntza lortu beharko da, dekretuaren II. kapituluan ezarritako sistemetako baten bidez.

La Sección 4.ª del Capítulo II regula el ejercicio de la actividad por guías habilitados en otras Comunidades Autónomas. Como ya se ha señalado, la disposición reconoce el ejercicio temporal en dichos supuestos, previa presentación de una declaración previa. Para el ejercicio permanente de la actividad, sin embargo, será precisa la obtención de la correspondiente habilitación por uno de los sistemas establecidos en el capítulo II del decreto.

II. kapituluko 5. atalak dio lanbide-kualifikazioak aitortuko direla Europar Batasunaren eremuan, gorago adierazi den bezala. Alde batetik, zerbitzuak aske emango direla arautzen da; horren arabera, Europar Batasuneko beste estatu kide batean legez kokatuta dauden eta Euskadira etortzen diren turismo-gidariek aldi baterako edo noizbehinka jardun ahal izango dute, baldin eta aurretiko deklarazio bat aurkezten badute, ekainaren 9ko 581/2017 Errege Dekretuaren II. tituluan xedatutakoaren arabera. Bestalde, kokatzeko askatasuna ere aurreikusten da, zeinari jarraikiz gaikuntza duten turismo-gidarien jardueran hasi eta jardun ahal izateko baimena emango baitzaie, dekretu honetan araututako baldintza beretan, hala eskatzen duten pertsonei, aipatutako 581/2017 Errege Dekretuaren III. tituluan ezarritako kasuetan eta eskakizunekin.

La Sección 5.ª del Capítulo II contempla el reconocimiento de cualificaciones profesionales en el ámbito de la Unión Europea, como se ha señalado más arriba. De un lado, se regula la libre prestación de servicios, en virtud de la cual las personas guías de turismo que se encuentren legalmente establecidas en otro estado miembro de la Unión Europea y se desplacen a Euskadi podrán ejercer de manera temporal u ocasional, siempre que presenten una declaración previa de acuerdo con lo dispuesto por el Título II del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, citado. De otro lado, se prevé igualmente la libertad de establecimiento, en cuya virtud se concederá el acceso y ejercicio a la actividad de guía de turismo habilitado, en las mismas condiciones reguladas en el presente Decreto, a las personas que lo soliciten, en los supuestos y con los requisitos establecidos por el Título III del señalado Real Decreto 581/2017.

Azkenik, II. kapituluaren 6. atalak aztertzen du zer kasutan utziko dioten ondorioak izateari gaikuntzek, alegia: titularrak uko egiten dionean, titularra hil denean, beste autonomia-erkidego batzuetako edo Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako pertsonek aurkeztutako deklarazioetatik eratorritako aldi baterako jardun-epea igarotzen denean, zehapen-prozedura bat dela-eta edo legezko beste kausa bat dela-eta hala erabakitzen duen administrazio-ebazpen bat ematen denean.

Finalmente, la Sección 6.ª del Capítulo II trata los supuestos en los que las habilitaciones dejarán de surtir efectos sea por renuncia o fallecimiento de la persona titular o por el transcurso del plazo de ejercicio temporal dimanante de las declaraciones presentadas por personas de otras comunidades autónomas o de otros estados miembro de la Unión Europea, sea por resolución administrativa que así lo acuerde a resultas de un procedimiento sancionador u otra causa legal.

III. kapituluak gaikuntza duten gidarien ofiziozko erregistro-inskripzioa arautzen du, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 24. artikuluaren arabera, bai eta beren borondatez komunikazio bidez hala eskatzen duten turismo-gidarien erregistro-inskripzioa ere. Era berean, turismo-gidariek beren jardueran erakutsi beharko duten bereizgarria arautzen du.

El Capítulo III regula la inscripción registral de oficio de las personas guías habilitadas, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, así como de las personas guías de turismo que voluntariamente lo soliciten mediante comunicación. Igualmente regula el distintivo que deberá exhibirse por las personas guías de turismo en el ejercicio de su actividad.

IV. kapituluak turismo-gidarien eskubideak eta betebeharrak ezartzen ditu, bai turismo-gidariaren lanbidean diharduten pertsona guztiei oro har aplikatzekoak direnak, bai gaikuntza lortu dutenei berariaz dagozkienak, eta zerbitzuaren kalitatea, kultura-ondareko elementuen babesa eta erabiltzaileen eskubideak bermatzeko araubide juridikoa eratzen du.

El Capítulo IV establece los derechos y deberes de las personas guías de turismo, tanto los aplicables con carácter general a todas las personas que ejerzan la profesión de guía de turismo como los específicos propios de las que hayan resultado habilitadas, configurando un régimen jurídico tendente a garantizar la calidad del servicio, la protección de los elementos del patrimonio cultural y los derechos de las personas usuarias.

V. kapitulua turismo-diziplinari buruzkoa da, eta turismo-ikuskaritzako jarduketen mende jartzen du turismo-gidarien jarduera. Halaber, turismo-gidarien jarduerari dagozkion arau-hausteen tipifikazioa ezartzen du, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen VII. tituluko III. kapituluan xedatutakoaren esparruan.

El Capítulo V, relativo a la disciplina turística, somete la actividad de las personas guías de turismo a la actuación de la inspección de turismo. Igualmente, precisa la tipificación de las infracciones propias del ejercicio de la actividad de guía de turismo, en el marco de lo dispuesto por el Capítulo III del Título VII de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

Dekretuaren xedapen iragankorrak prozedura espezifiko bat ezartzen du gaikuntza zuzenean lortzeko, jardueran aritzeagatik: araua indarrean jartzen denean, aldi jakin batzuetan, euskal kultura-ondareko elementuen barruan turismo-gidari moduan lan egin dutenei aplikatuko zaie.

La disposición transitoria del decreto establece un procedimiento específico de habilitación directa por ejercicio de la actividad, para quienes, a la entrada en vigor de la norma, hayan ejercido la actividad de guía de turismo en el interior de los elementos del patrimonio cultural vasco, durante determinados períodos.

Xedapen gehigarriak akordioak eta hitzarmenak sustatzeko arau bat jasotzen du, turismo-gidariei euskal kultura-ondareko ondasunetara sartzeko baimena emateko.

La disposición adicional contiene una norma de promoción de acuerdos y convenios para facilitar el acceso de las personas guías de turismo al interior de los bienes del patrimonio cultural vasco.

Azken xedapenetako lehenengoak 112/2019 Dekretua aldatzen du (Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzko uztailaren 16ko 112/2019 Dekretua), turismo-gidariek aukera izan dezaten borondatez izena emateko eta, aldi berean, II. kapituluko 4. atalean (beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten gidariak) eta 5. atalean (Europar Batasunaren eremuan jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariak) xedatutakoa aplikatzearen ondorioz gaikuntza lortu duten edo nahitaez inskribatu behar duten pertsonen erregistroari buruzko atal espezifikoa atxikitzen du.

La disposición final primera modifica el Decreto 112/2019, de 16 de julio, de Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, a fin de posibilitar la inscripción voluntaria de las personas guías de turismo al tiempo que se mantiene la sección específica relativa al registro de aquellas que hayan obtenido habilitación o cuya inscripción resulte obligada por aplicación de lo dispuesto en las secciones 4.ª (personas guías habilitadas en otras comunidades autónomas) y 5.ª (personas guías de turismo habilitadas en el ámbito de la Unión Europea) del Capítulo II.

Azken xedapenetako bigarrenean, Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen sailburuari baimena ematen zaio dekretua erregelamenduz garatzeko, eta, azken xedapenetako hirugarrenean, berriz, arauaren indarraldiaren hasiera ezartzen da.

La disposición final segunda autoriza a la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de turismo para el desarrollo reglamentario y la disposición final tercera establece la entrada en vigor de la norma.

Dekretua idazteko, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko ekainaren 30eko 6/2022 Legearen II. kapituluan ezarritako arau-kalitatearen printzipioei jarraitu zaie.

Para su elaboración se han tenido en cuenta los principios de calidad normativa, establecidos en el artículo 4 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Bereziki, premia- eta efikazia-printzipioak errespetatzen ditu, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legeak aurreikusitako nahitaezko erregelamendu-garapena baita, eta Euskadiko kultura-intereseko ondasunen eta gainerako baliabide turistikoen ondare historiko, natural edo gastronomikoaren informazio- eta interpretazio-zerbitzuen interes orokorrari erantzuten baitio.

En particular, respeta los principios de necesidad y eficacia, dado que es el obligado desarrollo reglamentario previsto por la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, y responde al interés general de la prestación de servicios de información e interpretación del patrimonio histórico, natural o gastronómico de los bienes de interés cultural y del resto de los recursos turísticos de Euskadi.

Proportzionaltasun-printzipioa betetzen du, ez baitago eskubideak gutxiago murrizten dituen edo aipatutako interes orokorra ziurtatzeko betebehar gutxiago ezartzen dituen beste neurririk.

Cumple con el principio de proporcionalidad, toda vez que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones para asegurar el interés general señalado.

Segurtasun juridikoaren printzipioa ere betetzen du, gainerako ordenamendu juridikoarekin bat datorrelako eta arau-esparru koherente, egonkor eta argia osatzen duelako.

Observa, así mismo, el principio de seguridad jurídica, puesto que es congruente con el resto del ordenamiento jurídico y completa un marco normativo coherente, estable y claro.

Gardentasun-printzipioa bete da, batez ere aldez aurretik egindako kontsulta publikoaren bidez.

Se ha satisfecho el principio de transparencia, singularmente mediante la consulta pública previa realizada.

Azkenik, efizientziaren printzipioa bete da; izan ere, alferrikako administrazio-kargak edo karga osagarriak saihestu dira, eta baliabide publikoen erabilera arrazionalizatzeko ahalegina egin da.

Finalmente, se ha atendido el principio de eficiencia, ya que se han evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias y se ha procurado racionalizar la utilización de recursos públicos.

Dekretu hau izapidetzeko, aginduzko txostenak egin dira, hauek xedatutakoa betetzeko: batetik, 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena, eta, bestetik, Gobernu Kontseiluaren 2012ko abuztuaren 21eko Erabakia, zeinaren bidez jarraibideak onartu baitziren genero-inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa egiteko eta emakumeen eta gizonen desberdintasuna ezabatu eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko.

En la tramitación de este decreto se han emitido los informes preceptivos, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, y en el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21 de agosto de 2012, por el que se aprueban las directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak 2024ko martxoaren 5ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de marzo 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da turismo-gidarien jarduera arautzea, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 64.1 artikuluak xedatutakoaren arabera.

1.– Es objeto del presente Decreto la regulación de la actividad de guía de turismo en los términos previstos en el artículo 64.1 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

2.– Dekretu honetan xedatutakoa betetzeko, ulertu beharko da ohikotasuna dagoela zerbitzu horiek edozein publizitate-bideren bidez eskaintzen badira edo urte berean bitan edo gehiagotan ematen bada zerbitzua.

2.– A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entenderá que existe habitualidad cuando se ofrezca la prestación de dichos servicios a través de cualquier medio publicitario o cuando se preste el servicio en dos o más ocasiones dentro del mismo año.

2. artikulua.– Jarduera.

Artículo 2.– Ejercicio de la actividad.

1.– Turismo-gidarien jarduera aske emateko zerbitzua da, salbu eta Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan edo Oinarrizko Babesa duten Kultura Ondasunen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatutako ondasun higiezinen barruan egiten bada; horretarako, beharrezkoa izango da dekretu honetan ezarritako gaikuntza izatea.

1.– La actividad de guía de turismo es de libre prestación, excepto en el interior de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco o en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Bienes Culturales de Protección Básica, para lo cual será necesario disponer de la habilitación establecida en el presente Decreto.

2.– Nolanahi ere, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 32.3 artikuluak dioenez, jarduera hori foru-aldundiak onartutako bisita publikoaren araubideari segituz egin beharko da.

2.– En todo caso, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, dicha actividad deberá llevarse a cabo conforme al régimen de visita pública aprobado por la diputación foral.

3.– Turismo-gidarientzat, zirkulazio askeko bide edo esparru publikoak beti dira haien zerbitzuak aske emateko esparruak.

3.– Las vías o espacios públicos de libre circulación son siempre espacios de libre prestación de servicios de guía de turismo.

3. artikulua.– Administrazioarekiko harremanak.

Artículo 3.– Relaciones con la administración.

Dekretu honetan ezarritako eskabideak, deklarazioak eta komunikazioak bitarteko elektronikoen bidez soilik aurkeztu eta kudeatuko dira. Prozedurei buruzko izapide guztiak, inprimakiak eta dokumentu-ereduak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri.

Las solicitudes, declaraciones y comunicaciones establecidas en el presente Decreto se presentarán y gestionarán exclusivamente por medios electrónicos. Toda la información sobre los trámites a realizar y los formularios y modelos de documentos del procedimiento estarán disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TURISMO-GIDARIEN GAIKUNTZA
HABILITACIÓN DE LAS PERSONAS GUÍAS DE TURISMO
1. atala
Sección 1.ª
Gaikuntza-sistema
Sistema de habilitación

4. artikulua.– Turismo-gidarien gaikuntza.

Artículo 4.– Habilitación de las personas guías de turismo.

1.– Gaikuntzak ahalmena ematen dio titularrari turismo-gidari jarduteko, aurreko artikuluan adierazitako euskal kultura-ondarearen ondasunen barruan, egiaztatuak dituen hizkuntzetan, eta, hala badagokio, zeinu-hizkuntzan ere.

1.– La habilitación faculta a su titular para ejercer la actividad de guía de turismo en el interior de los bienes del patrimonio cultural vasco señalados en el artículo anterior, en el idioma o idiomas y, en su caso, lengua de signos, que hayan sido acreditados.

2.– Gaikuntzak bere jardueratik eratorritako eskubide-betebeharrak ezartzen dizkio turismo-gidariari, dekretu honetan adierazitakoaren arabera.

2.– La habilitación otorga a la persona guía de turismo los derechos e impone las obligaciones que se derivan de su actividad, en los términos que se recogen en este decreto.

3.– Jarduera hauetarako ez da beharko inolako gaikuntzarik:

3.– No es preciso obtener habilitación para las siguientes actividades:

a) Irakaskuntzako langile profesionalek ikasleekin egiten dituzten eskola-bisitaldiak.

a) Las visitas de carácter docente que realicen las personas profesionales de la enseñanza con su alumnado.

b) Administrazio publikoetako langileek noizean behin egiten dituzten bisitaldi instituzionalak.

b) Las visitas institucionales realizadas por personal al servicio de las administraciones públicas, de forma ocasional.

c) Museoetako, liburutegietako eta euskal kultura-ondareko beste entitate batzuetako langileek jendeari informazioa emateko egiten dituzten jarduerak, beren lanpostuaren eginkizunen barruan.

c) La actividad de información al público asistente que lleve a cabo el personal de los museos, bibliotecas y otras entidades del patrimonio cultural vasco, como parte de las funciones de su puesto de trabajo.

d) Foru-aldundietan kultura-ondarearen eskumena duten departamentuek edo udalek kultura-ondareari buruzko informazioa emateko eta zabaltzeko edo haren balioa nabarmentzeko egiten dituzten jarduerak.

d) Las actuaciones de información, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural que puedan ser organizadas por el departamento competente en materia de patrimonio cultural de las diputaciones forales o por los Ayuntamientos.

e) ITOURBASK Turismo Bulegoen Euskal Sareko turismo-informazioko bulego eta puntuetako langileek ematen dituzten informazio-zerbitzuak, baldin eta euskal kultura-ondareko ondasunen barruan ematen badira.

e) La prestación de servicios de información que preste el personal al servicio de las oficinas y puntos de información turística de la Red Vasca de Oficinas de Turismo–ITOURBASK que se ubiquen en el interior de bienes del patrimonio cultural vasco.

5. artikulua.– Gaikuntza lortzeko eskakizunak.

Artículo 5.– Requisitos para la habilitación.

1.– Turismo-gidariaren gaikuntza lortu nahi duten pertsona fisikoek eskakizun orokor hauek bete beharko dituzte:

1.– Podrán solicitar la habilitación como guía de turismo las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos generales:

a) Espainiako nazionalitatea izatea, edo Europar Batasuneko estatu kideren batekoa –Europako Esparru Ekonomikoari buruzko akordioari lotua, Espainiako Estatuan elkarrekikotasun-hitzarmena izanik edo langileen zirkulazio askearen aplikazio-eremuaren barnean–, edo Erkidegoz kanpoko estatu batekoa, baldin eta Espainian aitortuta badauka ordaindutako jarduerak egiteko eskubidea.

a) Poseer la nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea, asociado al acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con convenio de reciprocidad en el Estado español o incluido en el ámbito de aplicación de la libre circulación de trabajadores, así como de un estado extracomunitario, siempre que se tenga reconocido el derecho a ejercer una actividad remunerada en España.

b) Adin nagusikoa izatea.

b) Ser mayor de edad.

2.– Gaikuntza lortzeko, interesdunek egiaztatu beharko dute kapitulu honetako 2. ataleko lanbide-gaitasunerako eskakizunen bat betetzen dutela, bai eta 3. atalean ezarritako hizkuntza-gaitasuna ere.

2.– Para obtener la habilitación, las personas interesadas deberán acreditar que reúnen alguno de los requisitos de capacitación profesional de la sección 2.ª del presente capítulo, así como la capacitación lingüística conforme se establece en la sección 3.ª del mismo.

6. artikulua.– Gaikuntza lortzeko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de habilitación.

1.– Gaikuntza lortzeko prozedura eskabide-eredu ofiziala betetakoan hasiko du interesdunak, non adierazi beharko baitu zein hizkuntzatan eta, hala badagokio, zein zeinu-hizkuntzatan lortu nahi duen gaikuntza.

1.– El procedimiento de habilitación se iniciará por solicitud del interesado, cumplimentada en modelo oficial, en la que deberá indicarse el idioma o idiomas y, en su caso, lengua de signos en que se quiera obtener la habilitación.

2.– Eskabidearekin batera, lanbide-gaitasunari buruzko eskakizunak eta hizkuntza-gaitasunari buruzkoak betetzen direla egiaztatzen dituzten dokumentuak aurkeztu beharko dira.

2.– La solicitud deberá acompañarse de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de capacitación profesional, así como la capacidad lingüística.

3.– Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzak ebatziko ditu eskabideak.

3.– Las solicitudes serán resueltas por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

4.– Ebazpena eman eta jakinarazteko epea hiru hilekoa izango da, eskabidea Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzaren erregistro elektronikoan sartzen denetik aurrera, salbu eta hizkuntzetarako gaikuntza zabaltzeko eskabideen kasuan, zeinetan 10 egunekoa izango baita epea.

4.– El plazo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo, excepto para las solicitudes de ampliación de la habilitación de idiomas en que el plazo será de 10 días.

5.– Ebazpena ez bada epe horretan jakinarazten, baietsitzat hartuko da administrazio-isiltasunaren ondorioz.

5.– En el caso de no haberse notificado la resolución en dicho plazo, se entenderá estimada por silencio administrativo.

2. atala
Sección 2.ª
Lanbide-gaitasuna
Capacitación profesional

7. artikulua.– Lanbide-gaitasunari buruzko eskakizunak.

Artículo 7.– Requisitos de capacitación profesional.

1.– Interesdunek lanbide-gaitasuneko eskakizun hauetakoren bat bete behar dute:

1.– Las personas interesadas han de cumplir alguno de los siguientes requisitos de capacitación profesional:

a) Titulu hauetako bat izatea:

a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

1.– Turismo graduaren titulua.

1.º Título de grado de Turismo.

2.– Turismo Gidaritzako, Informazioko eta Laguntzako goi-mailako teknikaria edo haren baliokidea.

2.º Técnico o Técnica Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas o equivalente.

3.– Turismo Enpresa eta Jardueretako diplomadunaren titulua.

3.º Título de diplomado o diplomada en Empresas y actividades turísticas.

4.– Arte Ederretako, Arteko, Artearen Historiako, Arkitekturaren Oinarrietako edo antzekoetako lizentziaren edo graduaren titulua.

4.º Título de licenciatura o grado en Bellas Artes, Arte, Historia del Arte, Fundamentos de la Arquitectura o análogas.

5.– Kultura-ondare historiko-arkitektonikoa helburu duten graduondoko ikasketa ofizialak (masterra).

5.º Estudios oficiales de posgrado (master), cuyo objeto sea el patrimonio cultural histórico- arquitectónico.

b) Bestela, otsailaren 22ko 149/2022 Errege Dekretuan aurreikusitako «Turismo-gidaritza» (HOT335_3) lanbide-kualifikazioaren profesionaltasun-ziurtagiria izatea. Errege-dekretu horren bidez, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean jasotako Jarduera Fisikoak eta Kirolak, Nekazaritza, Energia eta Ura, eta Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arloetako lanbide-kualifikazio jakin batzuk eguneratzen dira.

b) Alternativamente, estar en posesión del certificado de profesionalidad de la cualificación profesional «Guía de Turismo» (HOT335_3) previsto por Real Decreto 149/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2.– Lanbide-konpetentziak egiaztatutzat hartuko zaizkie aurreko 1.a) apartatuan aipatu ez diren goi-mailako tituludun ofizialei, lizentziadunei edo diplomadunei, baldin eta, horretaz gain, «Turismo-gidaritza» (HOT335_3) lanbide-kualifikazioaren konpetentzia-atal hau egiaztatzen badute:

2.– Las competencias profesionales se entenderán también acreditadas a las personas en posesión de un título oficial de educación superior, licenciatura o diplomatura no incluidos en el apartado 1.a) anterior que, además, acrediten la siguiente unidad de competencia de la cualificación profesional de «Guía de Turismo» (HOT335_3):

– UC2579-3: hiri-ingurunetan, kultura-intereseko ondasunak eta ondarea ezagutzeko jardueretan turistei gidaritza-, konpainia- eta laguntza-zerbitzuak ematea.

– UC2579-3: prestar servicios de guía, acompañamiento y asistencia en actividades vinculadas a la divulgación del patrimonio y Bienes de Interés Cultural en entornos urbanos a turistas.

3. atala
Sección. 3.ª
Hizkuntza-gaitasuna
Capacitación lingüística

8. artikulua.– Hizkuntza-gaitasuna egiaztatzea.

Artículo 8.– Acreditación de la capacitación lingüística.

1.– Interesdunek gaikuntza lortu nahi duten hizkuntzen jakintza egiaztatu beharko dute, Europako Kontseiluaren Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 mailan edo goragoko batean.

1.– Las personas interesadas deberán acreditar poseer un conocimiento del idioma en que deseen habilitarse equivalente al nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

Artikulu honen hurrengo apartatuetan xedatzen ez denari dagokionez, prestigio handiko entitate ofizialek edo pribatuek eman eta ikasketa- edo lan-ondorioetarako onartu ohi diren ziurtagiriak onartuko dira.

En lo no dispuesto en los apartados siguientes del presente artículo, se admitirán los certificados expedidos por entidades oficiales o privadas de reconocido prestigio habitualmente reconocidos a efectos académicos o laborales.

2.– Gaztelaniari dagozkion hizkuntza-gaitasunak egiaztatutzat joko dira baldin eta eskatzaileek espainiera hizkuntza ofiziala duten herrialdeetako nazionalitatea edo jatorria badute. Zalantzarik izanez gero, gaztelaniari dagokion hizkuntza-gaitasuna egiaztatzeko, 1137/2002 Errege Dekretuak edo haren ordezko arauak araututako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira (1137/2002 Errege Dekretua, urriaren 31koa, Espainieraren diplomak atzerriko hizkuntza gisa arautzen dituena).

2.– Las competencias lingüísticas respecto del castellano se entenderán acreditadas cuando las personas solicitantes sean nacionales u oriundos de países en los que el idioma oficial sea el español. En caso de duda, la competencia lingüística en castellano se acreditará mediante la presentación de los certificados regulados en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE), o norma que lo sustituya.

Halaber, gaztelaniari dagozkion hizkuntza-gaitasunak egiaztatutzat joko dira eskatzaileek Espainiako estatuan lortu badute batxiler-titulua, edozein mailatako lanbide-heziketako titulua edo unibertsitate-graduko titulua.

Así mismo se entenderá acreditadas las competencias lingüísticas respecto del castellano cuando las personas solicitantes hayan obtenido el título de bachiller, formación profesional en cualquiera de sus niveles o grado universitario en el estado español.

3.– Euskarari dagozkion hizkuntza-gaitasunak 47/2012 Dekretuak edo haren ordezko arauak ezarritakoaren arabera joko dira egiaztatutzat (47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena).

3.– Las competencias lingüísticas respecto del euskera se entenderán acreditadas de conformidad con lo establecido en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera, o norma que lo sustituya.

Dekretu horretan jasota ez dauden kasuetan, 297/2010 Dekretuak edo haren ordezko arauak xedatutakoari jarraituz egiaztatuko da hizkuntza-gaitasuna (297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena).

En los supuestos no previstos en el citado decreto, la competencia lingüística en euskera se acreditará mediante la presentación de los certificados regulados en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o norma que lo sustituya.

4.– Estatu espainiarrean ofizialak diren beste hizkuntza batzuei dagozkien hizkuntza-gaitasunak kasuan kasuko autonomia-erkidegoek zehazten dutenaren arabera joko dira egiaztatutzat.

4.– Las competencias lingüísticas respecto de otros idiomas oficiales en el estado español se entenderán acreditadas de conformidad con lo que determinen las correspondientes Comunidades Autónomas.

5.– Atzerriko hizkuntzei dagozkien hizkuntza-gaitasunak egiaztatutzat joko dira baldin eta eskatzaileek hizkuntza hori ofiziala duten herrialdeetako nazionalitatea edo jatorria badute.

5.– Las competencias lingüísticas respecto de idiomas extranjeros se entenderán acreditadas cuando las personas solicitantes sean nacionales u oriundas de países en los que tal idioma sea oficial.

Hizkuntza horiei dagozkien hizkuntza-gaitasunak ere egiaztatutzat joko dira baldin eta...

Igualmente se considerarán acreditadas las competencias lingüísticas respecto de los idiomas.

a) dekretu honen 6. artikuluan aipatutako tituluak edo profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko edo konpetentziak egiaztatzeko programan sartuta egon badira hizkuntza horiek.

a) que hayan formado parte del programa para la obtención de los títulos o certificados de profesionalidad o la acreditación de competencias mencionados en el artículo 6 de este Decreto.

b) hizkuntza horietan egin eta gainditu badira bigarren hezkuntzako edo bigarren hezkuntzaren osteko titulu akademiko ofizialak lortzeko ikasketak, atzerriko hezkuntza-sistema baten arabera.

b) en que se hayan impartido títulos académicos oficiales de enseñanza secundaria o postsecundaria cursados y obtenidos conforme a un sistema educativo extranjero.

6.– Zeinu-hizkuntzari dagokion hizkuntza-gaitasuna egiaztatutzat joko da Zeinu-hizkuntzaren Interpretazioko goi-mailako teknikariaren edo Komunikazio Bitartekotzako goi-mailako teknikariaren titulua izanez gero.

6.– La competencia lingüística en lengua de signos se entenderá acreditada mediante la posesión del título de Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos o Técnico Superior en Mediación Comunicativa.

9. artikulua.– Hizkuntzetarako gaikuntza zabaltzea.

Artículo 9.– Ampliación de la habilitación para idiomas.

Gaikuntza duten gidariek edozein unetan eskatu ahal izango dute gaikuntza beste hizkuntza batera edo batzuetara edo zeinu-hizkuntzara zabaltzeko; horretarako, Europako Kontseiluaren Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 mailako edo goragoko hizkuntza-gaitasunak egiaztatzen dituzten dokumentuak aurkeztu beharko dituzte, edo, hala badagokio, Zeinu Hizkuntzaren Interpretazioko goi-mailako teknikariaren titulua eduki.

Las personas guías habilitadas podrán solicitar en cualquier momento ampliar su habilitación a otro u otros idiomas o lengua de signos acompañando los documentos que acrediten las competencias lingüísticas en el idioma con nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa, o, en su caso, estar en posesión del título de Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos.

4. atala
Sección 4.ª
Beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten gidariek gauzatzea jarduera
Ejercicio de la actividad por guías habilitados en otras Comunidades Autónomas

10. artikulua.– Aldi baterako jarduna.

Artículo 10.– Ejercicio temporal de la actividad.

1.– Beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariek aldi baterako jardun ahal izango dute Euskadiko kultura-ondareko elementuetan.

1.– Las personas guías de turismo que se encuentren habilitadas en otras Comunidades Autónomas podrán ejercer su actividad de forma temporal en los elementos del patrimonio cultural en Euskadi.

2.– Dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, jarduera bat aldi baterakotzat joko da baldin eta ez badu ematen zerbitzuan ondoz ondoko hogeita hamar egun baino gehiago, edo, hamabi hileko aldian, guztira, aldizkako hirurogei egun baino gehiago.

2.– A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entenderá que el ejercicio de la actividad es temporal cuando no supere los treinta días consecutivos de prestación de servicios o un total de sesenta días discontinuos durante un período de doce meses.

3.– Beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariek, Euskadin aldi baterako jardun ahal izateko, aurretiko deklarazio bat aurkeztu beharko dute, eredu ofizialean, Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzan.

3.– Para poder ejercer su actividad de forma temporal en Euskadi, las personas guías de turismo habilitadas en otras Comunidades Autónomas deberán presentar ante la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo una declaración previa, en modelo oficial.

4.– Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzak administrazio-koordinazioko mekanismoen bidez egiaztatu ahal izango du aurretiko deklarazioa aurkezten duten pertsonak ea gaikuntza duten turismo-gidariak diren, eta ea betetzen dituzten jatorrizko tokian beharrezkoak diren eskakizun guztiak jarduera hori gauzatzeko.

4.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo podrá comprobar, a través de mecanismos de coordinación administrativa, que quienes presentan la declaración previa son guías de turismo habilitados y cumplen los requisitos exigibles en su lugar de origen para el ejercicio de la actividad.

11. artikulua.– Jardun iraunkorra.

Artículo 11.– Ejercicio permanente de la actividad.

Beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariek dekretu honen 10.2 artikuluan adierazitakoa baino denbora luzeagoan jardun nahi badute Euskadiko kultura-ondareko elementuetan, horretarako behar den gaikuntza lortu beharko dute.

Cuando las personas guías de turismo habilitadas por otras Comunidades Autónomas quieran desarrollar su actividad en los elementos del patrimonio cultural en Euskadi durante un período de tiempo superior al señalado en el artículo 10.2 de este Decreto, deberán obtener la correspondiente habilitación.

5. atala
Sección 5.ª
Europar Batasunaren eremuan jarduteko gaikuntza duten gidarien jarduera
Ejercicio de la actividad de guías habilitados en el ámbito de la Unión Europea

12. artikulua.– Zerbitzuak aske ematea.

Artículo 12.– Libre prestación de servicios.

1.– Europar Batasuneko beste estatu kide batean legez kokatuta dauden baina aldi baterako edo noizbehinka lekualdatzen diren turismo-gidariek Euskadin eskaini ahal izango dituzte beren zerbitzuak, baldin eta aurretiko deklarazio bat aurkezten badute, 581/2017 Errege Dekretuaren II. tituluan edo haren ordezko arauan xedatutakoarekin bat: 581/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikoan sartzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren azaroaren 20ko 2013/55/EB Zuzentaraua, zeinak aldatzen baititu, batetik, 2005/36/EE Zuzentaraua, Lanbide-kualifikazioak aitortzeari buruzkoa eta, bestetik, 1024/2012 Erregelamendua (EB), Barne Merkatuaren Informazio Sistemaren bidez administrazioko lankidetza emateari buruzkoa (BMI Erregelamendua).

1.– Las personas guías de turismo que se encuentren legalmente establecidas en otro estado miembro de la Unión Europea y se desplacen de manera temporal u ocasional, podrán presar sus servicios en Euskadi, siempre que presenten una declaración previa de acuerdo con lo dispuesto por el Título II del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) o norma que lo sustituya.

2.– Ekainaren 9ko 581/2017 Errege Dekretuaren 13.5 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurretiko deklarazioa ez da beharrezkoa izango baldin eta aurretik aurkeztu bada beste autonomia-erkidego batean. Kasu horretan, aski izango da horren berri ematea jardunean hasi baino lehen.

2.– De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13.5 del citado Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, la declaración previa no será necesaria cuando haya sido presentada con anterioridad en otra Comunidad Autónoma, supuesto en el que bastará con comunicarlo con anterioridad al ejercicio de la actividad.

3.– Jarduera aldi baterakoa edo noizbehinkakoa dela ulertuko da baldin eta ez bada ematen zerbitzuan ondoz ondoko hogeita hamar egun baino gehiago, edo, hamabi hileko aldian, guztira, aldizkako hirurogei egun baino gehiago.

3.– Se entiende que el ejercicio de la actividad es temporal u ocasional cuando no supere los treinta días consecutivos de prestación de servicios o un total de sesenta días discontinuos durante un período de doce meses.

4.– Aurretiko deklarazioa, bai eta ekainaren 9ko 581/2017 Errege Dekretuak edo hura ordezten duen arauak eskatutako dokumentuak eta, hala badagokio, baita komunikazioa ere, Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzan aurkeztu beharko dira.

4.– La declaración previa, junto con los documentos exigidos por el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, o norma que lo sustituya, o, en su caso, la comunicación, deberá presentarse ante la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

5.– Artikulu honetan xedatutakoaren arabera aurretiko deklarazioa edo komunikazioa aurkeztu duen eta Euskadin ondoz ondoko urtaldietan aldi baterako edo noizbehinkako zerbitzuak ematen segitu nahi duen turismo-gidariak deklarazioa berritzeari buruzko komunikazioa aurkeztu beharko du Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzan. Berritze horrek hasierako prestazioaren denbora-muga berak izango ditu, artikulu honen 3. apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– La persona guía de turismo que haya presentado una declaración previa o comunicación con arreglo a lo dispuesto en este artículo y quiera continuar la prestación de servicios en Euskadi con carácter temporal u ocasional, en períodos anuales sucesivos, deberá presentar una comunicación de renovación de su declaración, dirigida a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo. La renovación estará sujeta a los mismos límites temporales que la prestación inicial, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

6.– Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzak administrazio-koordinazioko mekanismoen bidez egiaztatu ahal izango du aurretiko deklarazioa aurkeztu duten pertsonek ea benetan duten beharrezkoa den gaikuntza eta ea betetzen dituzten beharrezkoak diren eskakizun guztiak jarduera hori gauzatzeko.

6.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo podrá comprobar, a través de mecanismos de coordinación administrativa, que quienes presentan la declaración previa efectivamente se encuentran habilitadas y cumplen los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.

13. artikulua.– Kokatzeko askatasuna.

Artículo 13.– Libertad de establecimiento.

1.– Gaikuntza duten turismo-gidarien jardueran hasi eta jardun ahal izateko baimena emango zaie, dekretu honetan araututako baldintza beretan, hala eskatzen duten pertsonei, 581/2017 Errege Dekretuaren III. tituluan edo hura ordezkatzen duen arauan ezarritako kasuetan eta eskakizunekin: 581/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikoan sartzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren azaroaren 20ko 2013/55/EB Zuzentaraua, zeinak aldatzen baititu, batetik, 2005/36/EE Zuzentaraua, Lanbide-kualifikazioak aitortzeari buruzkoa eta, bestetik, 1024/2012 Erregelamendua (EB), Barne Merkatuaren Informazio Sistemaren bidez administrazioko lankidetza emateari buruzkoa (BMI Erregelamendua).

1.– Se concederá el acceso y ejercicio a la actividad de guía de turismo habilitado, en las mismas condiciones reguladas en el presente Decreto, a las personas que lo soliciten, en los supuestos y con los requisitos establecidos por el Título III del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) o norma que lo sustituya.

2.– Eskabideek ekainaren 9ko 581/2017 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute, eta Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzak ebatziko ditu.

2.– Las solicitudes deberán ajustarse a lo dispuesto en el citado Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, y serán resueltas por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

3.– Prozeduran, beharrezkoa izanez gero, txostena eskatu ahal izango zaio Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuari (IVAC-EEI).

3.– En el procedimiento se podrá solicitar, si fuera necesario, informe del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (IVAC-EEI).

4.– Ebazpena eman eta jakinarazteko epea hiru hilekoa izango da, eskabidea Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzaren erregistro elektronikoan sartzen denetik aurrera.

4.– El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses desde que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

5.– Ebazpena ez bada epe horretan jakinarazten, baietsitzat hartuko da administrazio-isiltasunaren ondorioz.

5.– En el caso de no haberse notificado la resolución en dicho plazo, se entenderá estimada por silencio administrativo.

14. artikulua.– Hizkuntza-gaitasuna.

Artículo 14.– Capacitación lingüística.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako kasuetan, gaikuntzetan aitortzen den hizkuntza-gaitasuna agintari eskudunak emandako tituluan berariaz adierazitako atzerriko hizkuntzarena izango da.

1.– En los supuestos previstos en el artículo anterior, en las habilitaciones se reconocerá la capacidad lingüística en el idioma extranjero que hayan sido expresamente recogidos en el título expedido por la autoridad competente.

2.– Eskatzaileek dekretu honen 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera zabaldu ahal izango dute gaikuntza gaztelaniara, euskarara edo beste hizkuntza batzuetara.

2.– Las personas solicitantes podrán extender su habilitación al castellano, euskera u otros idiomas de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de este Decreto.

6. atala
Sección 6.ª
Gaikuntza galtzea
Pérdida de la habilitación

15. artikulua.– Gaikuntza galtzea.

Artículo 15.– Pérdida de la Habilitación.

1.– Gaikuntzek ondorioak izateari utziko diote kasu hauetan:

1.– Las habilitaciones dejarán de surtir efectos en los siguientes casos:

a) Titularrak uko eginez gero, Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzari egindako komunikazio baten bidez.

a) Por renuncia de la persona titular, mediante comunicación dirigida a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

b) Erantzukizunpeko deklarazioaren edo komunikazioaren ondoriozko jarduera-aldia igaroz gero, beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten gidarien kasuan edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean kokatuta dauden turismo-gidarien kasuan, baldin eta dekretu honen arabera inskribatuta badaude.

b) Por transcurso del período de actividad resultante de la declaración responsable o comunicación en el caso de las personas guías de turismo habilitadas por otras Comunidades Autónomas o establecidas en otro estado miembro de la Unión Europea inscritas de conformidad con el presente Decreto.

c) Errebokatzearen, heriotzaren edo bestelako legezko kausaren bat dela eta, ondorio-galera deklaratzen duen administrazio-ebazpena emanez gero.

c) Por resolución administrativa que declare su pérdida de efectos por revocación, fallecimiento u otra causa legal.

2.– Aurreko apartatuko a) eta b) letren kasuetan, bertatik bertara galduko da gaikuntza, komunikazioa jaso bezain laster edo aipatutako epea igaro ondoren, hurrenez hurren.

2.– En los supuestos de las letras a) y b) del apartado anterior la habilitación se perderá con efectos inmediatos recibida la comunicación o transcurrido el citado período, respectivamente.

3.– Aurreko apartatuko c) letraren kasuan, ondorio-galera turismo-arloko arau-hauste baten ondoriozkoa bada, aplikatu beharreko zehapen-prozedura arautzen duten arauek xedatutakoa bete beharko da. Gainerako kasuetan, errebokatzeko prozedura ofizioz hasiko da, eta Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen zuzendaritzak emango du ondorio-galera deklaratzeko ebazpena, aldez aurretik gaikuntzaren titularrari entzuteko izapidea eginda. Hiru hilekoa izango da ebazpena eman eta jakinarazteko epea, prozedura hasteko erabakia hartzen denetik aurrera.

3.– En el supuesto de la letra c) del apartado precedente, cuando la pérdida de efectos se derive de la comisión de una infracción en materia de turismo, se estará a lo que dispongan las normas reguladoras del procedimiento sancionador que sean de aplicación. En los demás casos, el procedimiento de revocación se iniciará de oficio correspondiendo a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo dictar la resolución que declare la pérdida de efectos, previo trámite de audiencia a la persona titular de la habilitación. El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses desde el acuerdo de iniciación del procedimiento.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
TURISMO-GIDARIAK EUSKADIKO TURISMO ENPRESEN ETA JARDUEREN ERREGISTROAN INSKRIBATZEA
INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS GUÍAS DE TURISMO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE EUSKADI

16. artikulua.– Turismo-gidarien inskripzioa.

Artículo 16.– Inscripción de las personas guías de turismo.

1.– Bai euskal kultura-ondareko ondasunen barruan turismo-gidariaren jardueran aritzeko gaikuntza lortu duten pertsonak, bai beren borondatez beren jarduera esparru horietatik kanpo garatzen dutela komunikatzen dutenak inskribatuko dira.

1.– Serán inscritas tanto las personas que hayan resultado habilitadas para ejercer la actividad de guía de turismo en el interior de los bienes del patrimonio cultural vasco como aquellas que voluntariamente comuniquen desarrollar su actividad fuera de tales espacios.

2.– Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroko inskripzioak ofizioz egingo dira.

2.– Las inscripciones en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi se practicarán de oficio.

17. artikulua.– Gaikuntza duten turismo-gidarien inskripzioaren edukia.

Artículo 17.– Contenido de la inscripción de las personas guías de turismo habilitadas.

Zehazki, honako hauek inskribatuko dira:

En particular, será objeto de inscripción:

1.– Gaikuntza aitortzen duten ebazpenak, hauek banakatuta:

1.– Las resoluciones reconociendo la habilitación, con desglose de:

a) egiaztatutako lanbide-gaitasuna edo xedapen iragankor bakarrean aipatzen den egiaztatutako jarduera.

a) la capacitación profesional acreditada o el ejercicio de la actividad acreditada a que se refiere la disposición transitoria única.

b) egiaztatutako hizkuntzak edo zeinu-hizkuntzak.

b) los idiomas o lengua de signos acreditados.

2.– Gaikuntzaren ondorio-galerari buruzko ebazpenak, deklarazioak eta komunikazioak.

2.– Las resoluciones, declaraciones y comunicaciones sobre pérdida de efectos de la habilitación.

3.– Beste autonomia-erkidego batzuetan jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariek edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean legez kokatuta dauden gidariek aurkeztutako aurretiko deklarazioak, deklarazio horretatik ondorioztatzen den jarduera-aldia zehaztuta.

3.– Las declaraciones previas presentadas por parte de las personas guías de turismo habilitadas por otras Comunidades Autónomas o por personas guías legalmente establecidas en otro estado miembro de la Unión Europea, con expresión del período de actividad que se desprenda de aquella.

4.– Dekretu honen 13. artikuluaren babesean lanbide-kualifikazioa aitortzeko emandako ebazpenak eta egiaztatutako hizkuntzak edo zeinu-hizkuntza.

4.– Las resoluciones de reconocimiento de la cualificación profesional efectuadas al amparo del artículo 13 de este Decreto y los idiomas o lengua de signos acreditados.

18. artikulua.– Gaikuntza duten turismo-gidarien akreditazioa.

Artículo 18.– Acreditación de las personas guías de turismo habilitadas.

1.– Gaikuntza duten turismo-gidariek bereizgarri bat jasoko dute, zeinak argazki bat izango baitu eta hauek jasoko baititu: datu pertsonalak eta profesionalak, erregistro-zenbakia eta gaikuntzako hizkuntzak.

1.– Las personas guías de turismo habilitadas recibirán un distintivo acreditativo en el que se hará constar los datos personales y profesionales, número de registro y el idioma o idiomas para los que está habilitado, llevando a sí mismo una fotografía incorporada.

2.– Turismo-gidariek, jardun profesionalean dabiltzanean, agerian eraman beharko dute bereizgarria, ikusteko moduan.

2.– Las personas guías de turismo exhibirán el distintivo en lugar visible durante el ejercicio de su actividad profesional.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
TURISMO-GIDARIEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS GUÍAS DE TURISMO

19. artikulua.– Turismo-gidarien eskubideak.

Artículo 19.– Derechos de las personas guías de turismo.

1.– Turismo-gidariek eskubide hauek izango dituzte, oro har:

1.– Las personas guías de turismo tendrán los siguientes derechos con carácter general:

a) Euskadiko baliabide turistikoen informazio- eta interpretazio-zerbitzuak emateko eskubidea, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatutako ondasun higiezinen barruan izan ezik.

a) A la prestación de los servicios de información e interpretación de los recursos turísticos de Euskadi, excepto en el interior de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco.

b) Euskadiko lurraldean, turismo-jardueren eta -zerbitzuen erabiltzaileei gidaritza- eta konpainia-zerbitzuak emateko eskubidea.

b) A la prestación de servicios de guía y acompañamiento en el territorio de Euskadi de personas usuarias de actividades y servicios turísticos.

c) Ematen dituzten zerbitzuen truke ordainsaria jasotzeko eskubidea, libreki ezartzen dituzten prezioen arabera.

c) A la retribución de sus servicios de acuerdo con los precios que libremente establezcan.

d) Indarrean dauden gainerako arauak aplikatzearen ondorioz, haien jardueratik segitzen diren eskubideak.

d) Los que se deriven del ejercicio de su actividad, por aplicación del resto de la normativa vigente.

2.– Euskadin jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariek, eskubide horietaz gainera, beste hauek ere izango dituzte:

2.– Las personas guías de turismo habilitadas en Euskadi tendrán, además, los siguientes derechos en relación con el ejercicio de su actividad:

a) Euskadiko baliabide turistikoen informazio- eta interpretazio-zerbitzuak eskaintzeko gaitasuna ofizialki aitortua izatea.

a) Al reconocimiento oficial de su capacitación para ofrecer los servicios de información e interpretación de los recursos turísticos del País Vasco.

b) Haien jardunean ari direla, museoetara eta Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatutako gainerako higiezinetara sartzeko eskubidea, indarreko arauetan eta xede horretarako egiten diren akordio eta hitzarmenetan ezarritako baldintzetan.

b) A acceder, en el ejercicio de su actividad, a los museos y demás inmuebles del patrimonio cultural vasco inscritos en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco, en las condiciones establecidas por la normativa vigente y los acuerdos y convenios que se celebren con tal objeto.

c) Euskadin jarduteko gaikuntza duten turismo-gidari gisa identifikatzen dituen bereizgarri ofiziala lortzeko eta erabiltzeko eskubidea.

c) A obtener y usar el distintivo que les identifique como guía de turismo habilitado en Euskadi.

d) Turismo-administrazioak turismo-gidarien jarduera sustatzeko egiten dituen katalogo, gida edo bestelako sustapen-bitartekoetan parte izatea.

d) A ser incluidos en los catálogos, guías o cualquier otro medio de promoción de la actividad de guía turístico que realice la administración turística.

e) Turismo-administrazioak Euskadin gauzatzen dituen prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea eta sustapen-neurrietarako irispidea izatea.

e) A acceder a las medidas de fomento y a tomar parte en las acciones de formación y perfeccionamiento que desarrolle la administración turística en Euskadi.

20. artikulua.– Turismo-gidarien betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de las personas guías de turismo.

1.– Hona hemen turismo-gidarien betebeharrak:

1.– Son obligaciones de las personas guías de turismo:

a) Erabiltzaileei informazio argia, ulergarria eta zalantzarik gabea ematea jasoko duten zerbitzuaren funtsezko ezaugarriei eta prezioari buruz, betiere zerbitzua eman aurretik.

a) Informar a las personas usuarias, de forma clara, comprensible e inequívoca, sobre las características esenciales del servicio a prestar y de su precio, con anterioridad a su prestación.

b) Zerbitzuen erabiltzaileekin adostutako bisita-programaren edukia eta iraupena betetzea.

b) Cumplir con el contenido y la duración del programa de visitas acordado con las personas usuarias de sus servicios.

c) Objektibotasunez eta zabaltasunez informatzea eta behar den arduraz jardutea, zerbitzu-hartzaileei arreta egokia emateko.

c) Informar con objetividad y amplitud y actuar con la debida diligencia para asegurar una correcta atención a las personas destinatarias de sus servicios.

d) Bisitari asko toki berean elkartzearen ondorioz edo ahotsa anplifikatzeko sistemak erabiltzearen ondorioz herritarrei eragiten zaizkien eragozpenak desagerrarazteko edo gutxitzeko moduan jardutea.

d) Desarrollar su actividad de forma que se eviten o reduzcan las posibles molestias a la ciudadanía derivadas de la concentración de muchas personas visitantes en un mismo emplazamiento o de la utilización de sistemas de amplificación de la voz.

e) Merkataritza-salerosketetan esku ez hartzea, ez zuzenean ez zeharka, ez zerbitzuak ematearen ondoriozkoetan ez zerbitzuak iraun bitartekoetan.

e) Abstenerse de intervenir, de forma directa o indirecta, en cualquier tipo de transacción comercial que se realice con ocasión o en el curso de la prestación de sus servicios.

f) Emandako zerbitzua egiaztatzen duen faktura edo beste edozein egiaztagiri ematea.

f) Expedir la correspondiente factura, u otro documento acreditativo del servicio prestado.

g) Kontsumoaren arloko erreklamazio-orri ofizialak eskura izan eta zerbitzuen erabiltzaileei ematea.

g) Tener a disposición y facilitar a las personas usuarias de sus servicios las hojas de reclamación oficiales en materia de consumo.

h) Indarreko gainerako arauak aplikatzearen ondorioz haien jardueratik beretik eratorritakoak.

h) Las que se deriven del ejercicio de su actividad, por aplicación del resto de la normativa vigente.

2.– Euskadin jarduteko gaikuntza duten turismo-gidariek, betebehar horietaz gainera, beste hauek ere izango dituzte:

2.– Las personas guías de turismo habilitadas en Euskadi estarán sujetas, además, a las siguientes obligaciones:

a) Euskadin jarduteko gaikuntza duen turismo-gidariaren identifikazio-bereizgarria agerian izanda akreditatzea.

a) Acreditarse de forma visible mediante el distintivo que le identifique como guía de turismo habilitado en Euskadi.

b) Bisitaldietan, Euskadiko kultura-ondareko ondasunen erabilera- eta babes-arauak betetzea.

b) Ajustarse en sus visitas a las normas de uso y protección de los bienes del patrimonio cultural en Euskadi.

c) Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan inskribatutako datuen aldaketak jakinaraztea, baita jarduera bertan behera utzi izana ere.

c) Comunicar los cambios de los datos inscritos en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, así como el cese en la actividad.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
TURISMO-DIZIPLINAKO ARAUAK
NORMAS DE DISCIPLINA TURÍSTICA

21. artikulua.– Ikuskatzea eta kontrola.

Artículo 21.– Inspección y control.

Turismo-gidariak turismo-ikuskaritzaren mende daude, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen VII. tituluko II. kapituluan xedatutakoaren arabera, dekretu honetan ezarritako betebeharrei dagokienez.

Las personas guías de turismo están sujetas a la actuación de la inspección de turismo, en los términos del capítulo II del Título VII de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, en relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto.

22. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 22.– Infracciones.

1.– Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen VII. tituluko III. kapituluan araututako zehapen-araubidea aplikatuko zaie turismo-gidariei.

1.– Será de aplicación a las personas guías de turismo el régimen sancionador regulado por el capítulo III del Título VII de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

2.– Turismo-gidarien arau-hauste arinak hauek dira:

2.– Constituyen infracciones leves de las personas guías de turismo las siguientes:

a) Euskadin jarduteko gaikuntza duten turismo-gidari gisa identifikatzen dituen bereizgarria ikusteko moduan ez erakustea, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatutako ondasun higiezinen barruan jarduten dutenean.

a) No exhibir de forma visible el distintivo que les identifique como guías de turismo habilitados en Euskadi cuando ejerzan su actividad en el interior de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco.

b) Ez betetzea haien zerbitzuen erabiltzaileekin adostutako bisita-programaren edukia eta iraupena.

b) Incumplir el contenido y la duración del programa de visitas acordado con las personas usuarias de sus servicios.

c) Ondarea ez errespetatzea, zaintzea eta kontserbatzea, kalte larririk eragiten ez bada.

c) La falta de respeto, preservación y conservación del patrimonio si no se originan daños graves.

d) Kultura- edo arkitektura-ondareko ondasunetara sartzeko aukerei eta bisitei buruzko arauak ez betetzea, ondasunok titulartasun publikokoak zein pribatukoak izan.

d) El incumplimiento de las normas que regulen el acceso y las visitas a los bienes del patrimonio cultural o arquitectónico, sean de titularidad pública o privada.

e) Zerbitzuaren erabiltzaileei emandako informazioaren objektibotasun eta zabaltasun falta nabaria izatea.

e) Faltar de forma notoria a la objetividad y amplitud de la información facilitada a las personas usuarias del servicio.

f) Erabiltzaileari adeitasunik gabeko tratua edo tratu desegokia ematea.

f) El trato descortés o incorrecto con la persona usuaria.

g) Bisitari asko toki berean elkartzearen ondorioz edo ahotsa anplifikatzeko sistemak erabiltzearen ondorioz, jardunean, herritarrei eragozpen nabariak sortzea.

g) Desarrollar su actividad ocasionando evidentes molestias a la ciudadanía derivadas de la concentración de muchas personas visitantes en un mismo emplazamiento o de la utilización de sistemas de amplificación de la voz.

h) Arau-hauste arin gisa kalifikatu behar den beste edozein, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 93. artikuluan xedatutakoaren arabera.

h) Cualquier otra infracción que deba ser calificada como leve, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

3.– Turismo-gidarien arau-hauste astunak hauek dira:

3.– Constituyen infracciones graves de las personas guías de turismo, las siguientes:

a) Euskal kultura-ondareko elementuen barruan turismo-gidari jardutea gaikuntza izan gabe edo aurretiko deklarazioa edo deklarazioa berritzeko komunikazioa aurkeztu gabe, hala behar bada aldi baterako edo noizbehinkako zerbitzuak emateko Euskadin.

a) Desarrollar la actividad de guía de turismo en el interior de los elementos del patrimonio cultural vasco careciendo de la oportuna habilitación o sin presentar la declaración previa o la comunicación de renovación de dicha declaración, cuando ello sea exigible en las prestaciones de servicios en Euskadi de carácter temporal u ocasional.

b) Turismo-gidariaren jarduera garatzea euskal kultura-ondareko elementuen barruan, horretarako gaikuntzarik ez duen hizkuntza batean.

b) Desarrollar la actividad de guía de turismo en el interior de los elementos del patrimonio cultural vasco en un idioma para el que no ha sido habilitado.

c) Turismo-jardueren edo -zerbitzuen publizitatea edo merkaturatzea baliatzea «gaikuntza duen gidariaren» izaera aipatuta, gaikuntza hori eduki gabe, edo gaikuntzak jasotzen ez duen hizkuntza batean jardunda.

c) La publicidad o comercialización de actividades o servicios turísticos mencionando la condición de «guía habilitado», sin haber obtenido la oportuna habilitación o en un idioma en el que la persona guía no haya sido habilitada.

d) Ondarea ez errespetatzea, zaintzea eta kontserbatzea, kalte larriak eraginda.

d) La falta de respeto, preservación y conservación del patrimonio si se originan daños graves.

e) Erabiltzailearekin kontrataturiko zerbitzu bat emateari uko egitea edo zerbitzu horren kalitate-baldintzak nabarmenki okerragoak izatea itundutakoak baino.

e) La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en condiciones de calidad o en duración sensiblemente inferiores a las pactadas.

f) Merkataritza-salerosketetan esku hartzea, zuzenean edo zeharka, zerbitzuak ematearen ondoriozkoetan edo zerbitzuak iraun bitartekoetan, baldin eta esku-hartze horrek onura ekonomikorik badakar.

f) Intervenir, de forma directa o indirecta, en las transacciones comerciales que se realicen con ocasión o en el curso de la prestación de sus servicios, cuando se obtenga un beneficio económico derivado de la intervención.

g) Faktura edo kontsumo-harremana egiaztatzen duen agiria entregatzeari uko egitea.

g) La negativa a entregar factura o documento acreditativo de la relación de consumo.

h) Erreklamazio-orririk ez edukitzea edo hura emateri uko egitea, erabiltzaileek eskatzen duten unean.

h) La inexistencia de hojas de reclamaciones o la negativa a facilitar la hoja a las personas usuarias en el momento de ser solicitada.

i) Erabiltzailearenganako begirune falta larria izatea.

i) La grave desconsideración con la persona usuaria.

j) Arau-hauste astun gisa kalifikatu behar den beste edozein, Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 94. artikuluan xedatutakoaren arabera.

j) Cualquier otra infracción que deba ser calificada como grave, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

4.– Arau-hauste oso astunak izango dira Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 95. artikuluan xedatutakoaren arabera hala kalifikatutakoak.

4.– Constituyen infracciones muy graves cualesquiera otras que así deban ser calificadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

23. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 23.– Sanciones.

Turismoaren uztailaren 28ko 13/2016 Legearen VII. tituluko V. kapituluan xedatutakoaren arabera zehatuko dira arau-hausteak.

Las infracciones serán sancionadas conforme se dispone en el Capítulo V del Título VII de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Turismo-gidariek euskal kultura-ondareko ondasunetara sartzeko baimena izatea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Acceso de las personas guías de turismo a los bienes del patrimonio cultural vasco.

Eusko Jaurlaritzak eta Foru-aldundiek, bakoitzak bere eskumenen esparruan, elkarrekiko akordioak eta hitzarmenak sustatuko dituzte, baita euskal kultura-ondareko ondasunen titularrak diren entitate publiko edo pribatuekin eta sektoreko elkarte profesionalekin ere, turismo-gidariek beren jardunean ondasun horien barrualdean lan egin ahal izan dezaten

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, en el ámbito de sus respetivas competencias, promoverán la celebración de acuerdos y convenios entre sí, así como con las entidades públicas o privadas que sean titulares de los bienes del patrimonio cultural vasco y con las asociaciones profesionales del sector, con la finalidad de facilitar el acceso al interior de dichos bienes de las personas guías de turismo, en el ejercicio de su actividad.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Jardueran ari diren turismo-gidariei gaikuntza zuzenean emateko prozedura.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Procedimiento de habilitación directa para las personas guías de turismo que se hallen en el ejercicio de la actividad.

1.– Dekretu hau indarrean sartzen denean, euskal kultura-ondareko elementuen barruan turismo-gidari jardun duten pertsonek gaikuntza lortu ahal izango dute, baldin eta eskakizun hauek betetzen dituztela egiaztatzen badute:

1.– Aquellas personas que, a la entrada en vigor del presente Decreto, hayan ejercido la actividad de guía de turismo en el interior de elementos del patrimonio cultural vasco, podrán obtener la habilitación, siempre que acrediten la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Dekretu honen 5.1 artikuluan ezarritako eskakizun orokorrak.

a) Cumplir los requisitos generales establecidos por el artículo 5.1 de este Decreto.

b) Lan horretan jardun izana, ohikotasunez eta prezio bidez, gutxienez bi urtez lanaldi osoan edo horren baliokidea den ordu kopuruan, azken hamar urteetan.

b) Haber desarrollado dicha actividad, de manera habitual y retribuida, durante al menos dos años a jornada completa, o su equivalente en número de horas, durante los últimos diez años.

c) Hizkuntza-gaitasunak egiaztatzea, dekretu honen 8. artikuluan ezarritakoaren arabera.

c) Acreditar las correspondientes competencias lingüísticas, en los términos contemplados en el artículo 8 de este Decreto.

2.– Gaikuntza lortzeko, dekretu honen 6. artikuluan adierazten den eskabidea aurkeztu beharko dute turismo-gidariek, dekretua indarrean jarri eta hiru hileko epean.

2.– Para obtener la habilitación, las personas guías de turismo han de presentar la correspondiente solicitud de conformidad con el artículo 6 en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

3.– Xedapen honetan aipatzen diren turismo-gidariek gaikuntza duten gidarien baldintza berberetan jarraitu ahal izango dute beren jarduera behin-behinean egiten, espedientea ebatzi arte.

3.– Las personas guías de turismo a que se refiere la presente disposición podrán seguir ejerciendo de manera provisional su actividad en las mismas condiciones que los guías habilitados hasta la resolución del expediente.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aldatzea 112/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzkoa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 112/2019, de 16 de julio, de Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi.

Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzko uztailaren 16ko 112/2019 Dekretuaren 4.b) artikulua honela aldatzen da:

El artículo 4.b) del Decreto 112/2019, de 16 de julio, de Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, se modifica en los siguientes términos.

«b) II. liburua. Turismo-gidariak.

«b) Libro II. Personas guías de turismo.

1. epigrafea. Turismo-gidariak.

Epígrafe 1. Personas guías de turismo.

1a azpiepigrafea. Gaikuntza duten turismo-gidariak

Subepígrafe 1a. Personas guías de turismo habilitadas.

1b azpiepigrafea. Gaikuntzarik ez duten turismo-gidariak».

Subepígrafe 1b. Personas guías de turismo no habilitadas».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Arau-garapena baimentzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Autorización de desarrollo normativo.

Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen sailburuari baimena ematen zaio dekretu honetako 18. artikuluan adierazitako bereizgarri ofizialaren ezaugarriak eta diseinua arautzeko, bai eta dekretu honetan xedatutakoa garatu eta aplikatzeko behar diren gainerako arauak emateko ere.

Se autoriza a la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de turismo para regular las características y el diseño del distintivo oficial previsto por el artículo 18 de este Decreto y cuantas otras normas sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hiru hilabetera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko martxoaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Turismo, Merkataritza, eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental