Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2023ko abenduaren 13a, asteazkena

N.º 236, miércoles 13 de diciembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5518
5518

178/2023 DEKRETUA, azaroaren 28koa, Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

DECRETO 178/2023, de 28 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua.

1/2006 Legeak, ekainaren 23koak, Urarenak, II. kapituluan arautzen du Uraren Euskal Agentzia, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa; agentziaren xedea da uraren politikaz arduratzea EAEn, administrazioek eta pertsona erabiltzaileek osatutako erakunde bakar batetik. Agentziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenen esparruan uraren arloaz arduratzen den erakunde den heinean, aipatutako 1/2006 Legearen, ekainaren 23koaren, 7. artikuluan adierazitako eginkizunak betetzen ditu, lege beraren 3. artikuluan jasotako printzipioekin bat.

La Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, crea y regula en su Capítulo II la Agencia Vasca del Agua como ente público de derecho privado, cuyo objeto es llevar a cabo la política del agua en Euskadi, desde una única organización participada por administraciones y personas usuarias. La Agencia, como entidad responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 y de acuerdo con los principios recogidos en el artículo 3, ambos de la citada Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Agentziaren lehen estatutuak Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak onartzeko abenduaren 18ko 240/2007 Dekretuaren bidez onartu ziren, baina, ondoren, hainbat urtez jardunean egon ondoren, beste antolaketa-egitura bat onartu behar izan zen, erakunde operatiboagoa izan zedin. Hala, Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituen martxoaren 10eko 25/2015 Dekretuaren bidez jarri zen indarrean antolaketa berri hori.

Los primeros estatutos de la Agencia fueron aprobados por Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua, pero posteriormente, y tras años de funcionamiento, se hizo necesario la aprobación de una nueva estructura organizativa con el objetivo de resultar una entidad más operativa. Así, fue el Decreto 25/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua, el encargado de dar vigencia a esa nueva organización.

Berriz ere, denbora igaro ondoren, estatutu berriak onartzea sustatu behar da, agentziaren egituraren funtzionalitatea optimizatzeko, eta, horrela, administrazio publikoaren sinplifikazio-, profesionalizazio-, gertutasun- eta efizientzia-printzipio oinarrizkoetan sakontzeko. Helburu horrekin, Agentziari Administrazio Kontseiluari dagokio zerbitzuen sorrera, egitura eta eginkizunak onartzea. Egituraren berrikuspen horrek eta Administrazio Kontseiluaren eskumenari esleitutako beharrezko akordioek zehaztuko dute Agentziako langileen eremua. Estatutu berriek antolaketa-egitura bat diseinatu dute, goi-kargudun izaera duen lanpostu bakarrarekin: Zuzendaritza Nagusia.

De nuevo, transcurrido el tiempo, es necesario promover la aprobación de unos nuevos estatutos con el objetivo de realizar una óptima funcionalidad de la estructura de la Agencia, para profundizar en los principios básicos de simplificación, profesionalización, cercanía y eficiencia de la administración pública. Con tal finalidad, corresponderá al Consejo de Administración de la Agencia, aprobar la creación de los servicios, su estructura y funciones. Esta revisión de la estructura junto con los precisos acuerdos atribuidos a la competencia del Consejo de Administración determinarán el ámbito del personal de la Agencia. Los nuevos Estatutos diseñan una estructura organizativa con un único puesto con la consideración de Alto Cargo, la Dirección General.

Aurreko paragrafoan adierazitako aldaketa nagusiaz gain, estatutu berriek beste aldaketa arrunt edo tekniko batzuk ere badituzte, eta horien xedea da agentzia egituratzen den organoen funtzionamendua ahalik eta egokien arautzea. Azkenik, eguneratu eta osatu egin da aurrekontu-araubideari, ekonomia- eta finantza-araubideari eta ekonomia- eta kontabilitate-kontrolari buruzko antolamendua.

Además del núcleo de la modificación señalado en el párrafo anterior, los nuevos Estatutos contienen otras modificaciones de tipo ordinario o técnico, procurando la regulación más adecuada del funcionamiento de los órganos en que se estructura la Agencia. Finalmente, se actualiza y complementa la ordenación relativa al régimen presupuestario y económico financiero y de control económico y contabilidad.

Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 5. eta 11.2 artikuluetan xedatutakoarekin bat, Eusko Jaurlaritzari dagokio, ingurumenaren arloan eskumena duen sailaren proposamenari jarraikiz, Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzea dekretu bidez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 11.2 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, corresponde al Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento competente en materia de medio ambiente, aprobar mediante Decreto los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua.

Horrenbestez, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. artikuluan xedatutakoari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoari jarraikiz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren proposamenez eta Gobernu Kontseiluak 2023ko azaroaren 28an egindako bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, hau

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzea dekretu honen eranskin gisa jasotzen den testuaren arabera.

Artículo único.– Aprobar los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua conforme al texto que acompaña como anexo al presente Decreto.

LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Indargabetuta geratzen da 221/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluarena.

Queda derogado el Decreto 221/2007, de 4 de diciembre, del Consejo de Administración de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Indargabetuta geratzen da 25/2015 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

Queda derogado el Decreto 25/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko azaroaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO
URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IZENA, IZAERA, HELBIDEA ETA JARDUERA-ESPARRUA
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. artikulua.– Izena eta izaera.

Artículo 1.– Denominación y Naturaleza.

1.– Ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legeari jarraiki sortutako eta estatutu hauetan araututako zuzenbide pribatuko erakunde publikoak Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua du izena.

1.– El ente público de derecho privado creado por la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y regulado por los presentes Estatutos, se denomina Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

2.– Ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legearen arabera, Uraren Euskal Agentzia (aurrerantzean, Agentzia), zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean ingurumen arloko eskumenak dituen sailari atxikita dago, bere izaera juridikoa du, eta jarduteko ahalmen osoa du hura sortzeko legeak, estatutu hauek eta indarrean dagoen gainerako arauek eman dizkioten zereginak betetzeko.

2.– De conformidad con la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, la Agencia Vasca del Agua (en adelante la Agencia) es un ente público de derecho privado adscrito al Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de medio ambiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las funciones que le atribuyen su ley de creación, estos Estatutos y demás normativa vigente.

3.– Agentziaren jarduera, kanpoko harremanetan, oro har, zuzenbide zibilaren, merkataritza-zuzenbidearen eta lan-zuzenbidearen pean egongo da, Uraren 1/2006 Legearen 6.2 artikuluan jasotako egintzetan izan ezik; egintza horiek ahalmen publikoak gauzatzea dakarte, eta, beraz, zuzenbide publikoaren mende daude.

3.– La Agencia somete su actividad en las relaciones externas, con carácter general, a las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral que le sean aplicables, excepto en los actos recogidos en el artículo 6.2 de la Ley 1/2006, de Aguas, que implican el ejercicio de potestades públicas, los cuales quedan sometidos a Derecho público.

4.– Agentziari aplikagarri zaion araubide juridikoaren baitan sartzen dira Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeak ezarritako arauak, estatutu hauek eta Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio publikoan integratutako zuzenbide pribatuko erakunde publikoei aplikagarri zaizkien gainerako lege eta xedapen orokorrak. Zehazki, aipatutako lege horren 6.3 artikuluarekin bat, Agentzia zuzenbide publikoaren mende egongo da, besteak beste, zerga-arloan, eta aurrekontu-araubideari, ekonomia-kontrolari, ondareari eta kontratazioari dagokienean.

4.– El régimen jurídico aplicable a la Agencia comprende las normas que establece la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, los presentes Estatutos y las leyes y disposiciones de carácter general que resulten aplicables a los entes públicos de derecho privado integrados en la administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En concreto, de conformidad con el artículo 6.3 de dicha ley, la Agencia está sujeta al derecho público vigente, entre otras, en materia tributaria, de régimen presupuestario, control económico, patrimonio y contratación.

2. artikulua.– Helbidea eta jarduketa-esparrua.

Artículo 2.– Domicilio y ámbito de actuación.

1.– Agentziak Vitoria-Gasteizen du egoitza nagusia.

1.– La Agencia tiene la sede principal en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoa da Agentziaren jarduera-esparrua.

2.– El ámbito territorial de actuación de la Agencia es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
XEDEA ETA EGINKIZUNAK
OBJETO Y FUNCIONES

3. artikulua.– Xedea.

Artículo 3.– Objeto.

Agentziaren xedea da uraren politikaz arduratzea Euskal Autonomia Erkidegoan, administrazioek eta pertsona erabiltzaileek osatutako erakunde bakar batetik.

La Agencia tiene como objeto llevar a cabo la política del agua en Euskadi desde una única organización participada por las administraciones y las personas usuarias.

4. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 4.– Funciones.

1.– Agentziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenen esparruan uraren arloaz arduratzen den erakunde den heinean, Uraren ekainaren 23ko1/2006 Legeak 7. artikuluan adierazitako honako eginkizun hauek beteko ditu:

1.– La Agencia, como entidad responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas que se transcriben a continuación:

a) Lege honetan plangintza hidrologikorako aurreikusitako tresnak prestatu eta Jaurlaritzari bidaltzea, eskumena duten erakundeetan agiri horiek onartu, aldatu edo izapidetzeko.

a) La elaboración y remisión al Gobierno, para la aprobación, modificación o tramitación ante las autoridades competentes, de los instrumentos de planificación hidrológica previstos en esta Ley.

b) Estatuko plangintza hidrologikoan parte hartzea, erkidego arteko arro hidrologikoei dagokienean, gai horretan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

b) La participación en la planificación hidrológica estatal de las cuencas intercomunitarias, de acuerdo con su normativa reguladora.

c) Jabari publiko hidraulikoa babesteko zereginak burutzea, bereziki administrazioaren emakida eta baimenak ematea eta jabari publiko hidraulikoaren araudiarekin bat ez datorren arau-hausterik gertatzen ote den zaindu eta ikuskatu eta, halakorik bada, dagozkion zehapenak ezartzea.

c) Intervenciones para la protección del dominio público hidráulico, en especial el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas, así como la vigilancia e inspección y sanción de las infracciones contrarias a la normativa reguladora del dominio público hidráulico.

d) Bere jardunaren arloei dagozkien xedapen orokorren proiektuak egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko agintari eskudunei helaraztea.

d) La elaboración y remisión a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los proyectos de disposiciones generales en materias propias de sus áreas de actuación.

e) Estatuko Administrazioak eskualdatutako, eskuordetutako edo beraren ardurapean jarritako eskumenak.

e) Las competencias transferidas, delegadas o encomendadas por la Administración estatal.

f) Interes orokorreko obra hidraulikoak.

f) Las obras hidráulicas de interés general.

g) Uren Erregistro Nagusiaren antolamendu eta funtzionamendua.

g) La organización y funcionamiento del Registro General de Aguas.

h) Gune Babestuen Erregistroaren antolamendu eta funtzionamendua.

h) La organización y funcionamiento del Registro de Zonas Protegidas.

i) Indarrean dagoen araudiaren arabera ezarri beharreko kanon eta zergei buruzko azterketak eta txostenak egitea.

i) El estudio e informe sobre la aplicación de cánones o tributos de conformidad con la normativa en vigor.

j) Uraren arloan indarrean dagoen legediak ezarritako zergak kudeatu, kitatu, ikuskatu eta biltzea.

j) La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos establecidos en la legislación vigente en materia de aguas.

k) Hasierako onarpenaren ondoren, plan orokor, arau subsidiario, zatiko plan eta plan bereziei buruzko txosten lotesleak egitea. Txosten horiek udal-plangintzaren eta jabari publiko hidraulikoaren babesaren eta erabileraren arteko harremanari buruzkoak izango dira soilik, sektorearekin edo ingurumenarekin duten loturagatik aplikatzekoak diren beste lege batzuek edozer xedatzen dutela ere. Bi hilabeteko epean eman eta jakinarazten ez bada, dagokion plana edo araua ontzat emana ulertuko da.

k) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales después de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre el planeamiento municipal y la protección y utilización del dominio público hidráulico, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo dos meses.

l) Hasierako onarpenaren aurretik, plan orokor, arau subsidiario, zatiko plan eta plan bereziei buruzko txosten lotesleak egitea. Txosten horiek Euskal Autonomia Erkidegoko interes orokorreko obren eta udal-plangintzaren arteko harremanari buruzkoak izango dira soilik, sektorearekin edo ingurumenarekin duten loturagatik aplikatzekoak diren beste lege batzuek edozer xedatzen dutela ere. Bi hilabeteko epean eman eta jakinarazten ez bada, dagokion plana edo araua ontzat emana ulertuko da.

l) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales antes de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre las obras de interés general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el planeamiento municipal, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses.

m) Uholdeak egon daitezkeen guneetan erabilera-mugak jartzea proposatzea Jaurlaritzari, baldin eta pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko beharrezkoa izan daitekeela pentsatzen bada.

m) La propuesta al Gobierno del establecimiento de limitaciones de uso en las zonas inundables que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

n) Lehorretik itsasora isurketak egiteko baimena ematea.

n) La autorización de los vertidos tierra-mar.

ñ) Lehorreko eta itsasoko zortasun-aldeari dagokionez, baimenak ematea eta gune horiek zaintzea, ikuskatzea eta horietan izandako arau-hausteak zehatzea.

ñ) La autorización en zonas de servidumbre marítimo-terrestre, así como su vigilancia, inspección y sanción.

o) Bere eskumeneko arloekin zerikusia duten dirulaguntzak ematea.

o) La concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia.

p) Lege eta araubideak Agentziari emandako gainerakoak, bereziki uraren hornidurarekin, saneamenduarekin eta ureztatzearekin zerikusia duten arloetan, eta baita kudeaketa-organoak eta erabiltzaileen elkarteak kontrolatzearekin zerikusia dutenetan ere; esandakoez gainera, emango dizkioten gainerakoak ere bai.

p) Cuantas otras le sean atribuidas por las leyes y reglamentos, en especial en relación con la política de abastecimiento, saneamiento y riego, así como con el control sobre los órganos de gestión y comunidades de usuarias y usuarios, y otras que le resulten adscritas.

q) Arlo horretako eskumenak dituzten administrazioekin koordinatuta, jabari publiko hidraulikoaren babesa eta zaintza bermatzea.

q) Garantizar, en coordinación con las administraciones con competencias en la materia, la protección y conservación del dominio público hidráulico.

2.– Agentziari dagokio, halaber, ordenamenduak uren arloan administrazioei esleitzen dien beste edozein eginkizun, edo Autonomia Estatutuan gai horri buruz onartutako eskumena garatzearen ondorio direnak. Kudeaketa-mandatuaren bidez edo ordenamendu juridikoa aplikatuz dagozkion eskumenak baliatzeko beste edozein modalitateren bidez jasotzen dituen eginkizunak ere beteko ditu.

2.– Corresponde también a la Agencia cualquier otra función que el ordenamiento atribuya a las administraciones en materia de aguas o que sean resultado del desarrollo de la competencia en dicha materia asumida en el Estatuto de Autonomía. Igualmente, ejercerá las funciones que reciba por encomienda de gestión o cualquier otra modalidad de ejercicio de atribuciones que pudiera corresponderle en aplicación del ordenamiento jurídico.

5. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 5.– Principios generales.

1.– Agentziak bere gain dituen zereginak eta eskaini beharreko zerbitzuak eraginkortasunez betetzen ditu, erabiltzaileen parte-hartzearen printzipioarekin bat etorriz, haien eskubideak eta interesak bermatuz eta beste administrazio batzuei dagozkien eskumenak guztiz errespetatuz.

1.– La Agencia ejerce su actividad garantizando la máxima eficacia en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, de acuerdo con el principio de participación de las personas usuarias, garantía de sus derechos e intereses y con pleno respeto de las competencias que correspondan a otras administraciones.

2.– Agentziaren jarduera Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 3. artikuluan adierazitako ondorengo printzipio nagusietan oinarrituko da:

2.– La actuación de la Agencia se ajustará a los principios generales señalados en el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se transcriben a continuación:

a) Mugaketa hidrografikoak kudeatzerakoan eta horien plangintza egiterakoan, kudeaketaren eta plangintzaren batasuna errespetatzea.

a) Respeto a la unidad de gestión y planificación de las demarcaciones hidrográficas.

b) Tratamendu eta plangintza integrala, uraren ekonomia, baliabidearen iraunkortasuna, uraren egoeraren kontrola eta uraren erabilera arrazionala.

b) Tratamiento y planificación integral, economía del agua, sostenibilidad del recurso, control de su estado y utilización racional de él.

c) Koordinazioa, administrazioen arteko lankidetza, gardentasuna eta uraren inguruko politika zehaztu eta ezartzerakoan erakunde eta pertsona erabiltzaileek ere parte hartzea.

c) Coordinación, cooperación interadministrativa, transparencia y participación de las personas y entidades usuarias en la elaboración y aplicación de la política del agua.

d) Uraren kudeaketa publikoa bateragarria izatea lurraldearen antolamenduarekin eta ingurumena kontserbatu, babestu eta lehengoratzearekin.

d) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio y con la conservación, protección y restauración del medio ambiente.

e) Eraginkortasunez eskaintzea hornidurako, saneamenduko eta arazketako zerbitzu publikoak, betiere lehenengo helburutzat hornidura unibertsala hartuta.

e) Prestación eficaz de los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración, teniendo como objetivo prioritario el abastecimiento universal.

f) Solidaritatea, erantzukizuna eta uraren kudeaketak eta erabilerak eragindako kostuak erabiltzaileak ordaintzea.

f) Solidaridad, responsabilidad y pago de los costes producidos en la gestión y uso del agua por quien la usa.

g) Uraren inguruko informazioa herritar guztiek eskuratu ahal izatea, eta bereziki isurketei eta ur-masen egoerari buruzko informazioa jaso ahal izatea.

g) Accesibilidad universal a la información en materia de aguas, y en particular a la información sobre vertidos y estado de las masas de agua.

h) Urak eragindako uholde eta hondamendiei aurre hartzeko politika.

h) Política preventiva frente a inundaciones y catástrofes producidas por el agua.

i) Ura merkatuko legeetatik eta salerosketa asketik kanpora dagoen ondasun publikotzat hartzen duen politika.

i) Política basada en la consideración del agua como bien público excluido de las leyes del mercado y de la libre compraventa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EGITURA ORGANIKOA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

6. artikulua.– Agentziaren egitura.

Artículo 6.– Estructura de la Agencia.

1.– Agentzia ondorengo organoetan egituratu da bere gobernu, zuzendaritza, koordinazio, partaidetza eta aholkularitzarako:

1.– La Agencia se estructura en los órganos de gobierno, dirección, participación y asesoramiento que se establecen a continuación:

1.1.– Gobernu eta zuzendaritzako egiturak:

1.1.– Órganos de gobierno y dirección:

a) Administrazio Kontseilua.

a) El Consejo de Administración.

b) Zuzendaritza Nagusia.

b) La Dirección General.

1.2.– Partaidetza eta aholkularitzarako organoak:

1.2.– Órganos de participación y asesoramiento:

a) Erabiltzaileen Batzarra.

a) La Asamblea de Usuarios.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua.

b) El Consejo del Agua del País Vasco.

2.– Agentziak bere zerbitzuak antolatu ahal izango ditu, izaera funtzionala eta lurraldekoa duten antolamendu-irizpideen arabera, azken kasu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden arro hidrologikoekin bat etorriz. Zerbitzu horiei esleitutako egitura administratiboa eta eginkizunak Administrazio Kontseiluaren erabaki bidez ezarriko dira, Zuzendaritza Nagusiak proposatuta.

2.– La Agencia podrá organizar sus servicios atendiendo a criterios de ordenación de carácter funcional y territorial de conformidad, en este último caso, con las cuencas hidrológicas existentes en el País Vasco. La estructura administrativa y funciones atribuidas a tales servicios se establecerán mediante acuerdo del Consejo de Administración a propuesta de la Dirección General.

Zerbitzu horien zuzendaritza esleitzen zaien lanpostuak betetzen dituzten langileek zuzendari publiko profesionalaren izaera izango dute, eta beren zerbitzu-harremana formalizatuko dute Agentziarekin, Euskal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 Legearen 39. artikuluan edo hura ordezten duen arauan ezarritako irizpideen arabera.

El personal que ocupe los puestos a los que se atribuya la dirección de estos servicios reunirá la condición de directivo público profesional y formalizará su relación de servicios con la Agencia conforme a los criterios establecidos en el artículo 39 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco, o norma que la sustituya.

3.– Estatutu hauek arautu eta garatuko dute Administrazio Kontseiluaren eta Agentziaren Zuzendaritza Nagusiaren antolaketa eta eginkizunak.

3.– Los presentes Estatutos regulan y desarrollan la organización y funciones del Consejo de Administración y de la Dirección General de la Agencia.

4.– Erabiltzaileen Batzarra (agentziaren partaidetza-organoa) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua (agentziaren eztabaida-organoa eta aholkularitza-organoa, partaidetza-araubidean) beren araudi espezifikoaren arabera arautuko dira. Gaur egun, araudi hori Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarrari buruzko abenduaren 4ko 220/2007 Dekretuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluari buruzko abenduaren 4ko 222/2007 Dekretuak jasotzen dute.

4.– La Asamblea de Usuarios, órgano de participación de la Agencia, y el Consejo del Agua del País Vasco, órgano deliberante y de asesoramiento de la Agencia en régimen de participación, se regirán por su normativa específica, contemplada en la actualidad por el Decreto 220/2007, de 4 de diciembre, de la Asamblea de Usuarios de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua y el Decreto 222/2007, de 4 de diciembre, del Consejo del Agua del País Vasco.

7. artikulua.– Administrazio Kontseilua.

Artículo 7.– El Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseilua Agentziaren gobernu-organo gorena da eta Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeak 11. 5 artikuluan zehaztutako izaera eta osaera paritarioa dauka.

1.– El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno de la Agencia y tiene la naturaleza y composición paritaria que determina el artículo 11. 5 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

2.– Administrazio Kontseilua sei pertsonak osatuko dute. Horietatik hiru Agentzia atxikita dagoen Administrazio Orokorreko Sailaren titularrak izendatuko ditu, eta beste hirurak lurralde historiko bakoitzeko foru-organo eskumendunak. Agentzia atxikita dagoen Administrazio Orokorreko Sailaren titularrak izendatuko ditu guztiak ebazpen berean. Foru-organoren batek Administrazio Kontseiluko kide bat izendatzen ez badu ere, horrek ez du eragotziko benetan izendatu direnekin ohiko moduan jardutea.

2.– El Consejo de Administración estará compuesto por seis personas, de las que tres serán designadas por la persona titular del Departamento de la Administración General al que se encuentre adscrita la Agencia y otras tres por el órgano foral competente de cada uno de los Territorios Históricos. Todas ellas serán nombradas por la persona titular del Departamento de la Administración General al que se encuentre adscrita la Agencia en una misma resolución. La no designación de miembro del Consejo de Administración por algún órgano foral no impedirá el ordinario funcionamiento del mismo con los efectivamente designados y nombrados.

Organo horiek, ekitaldi berean, izendatutako pertsonen ordezkoak izendatuko dituzte, eta pertsona horiek, gutxienez, zerbitzu baten zuzendaritzako titular izan beharko dute dagokion administrazioan.

Los citados órganos designarán en el mismo acto suplentes de las personas designadas que deberán, al menos, ser titulares de la dirección de un servicio en la administración correspondiente.

3.– Agentzia atxikita dagoen saileko titularrak edo hark izendatutako beste pertsona batek beteko du Administrazio Kontseiluko lehendakaritza, baina ez da inola ere gaindituko saileko titularrak izendatutako hiru pertsonen muga, Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 11. artikuluan ezarritako parekotasun-arauari eusteko.

3.– Ejercerá la Presidencia del Consejo de Administración la persona titular del Departamento al que la Agencia se encuentra adscrita u otra persona designada por ella, sin que en ningún caso se supere el número de tres personas designadas por dicha persona titular del Departamento a fin de mantener la regla de paridad establecida en el artículo 11. 5 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

4.– Lehendakariari dagokio:

4.– Corresponde a la Presidencia:

a) Agentziaren ordezkaritza instituzionala.

a) La representación institucional de la Agencia.

b) Administrazio Kontseiluaren ohiko edo ezohiko bileren deialdia egitea eta bileretarako gai-zerrenda ezartzea.

b) Acordar la convocatoria ordinaria o extraordinaria de las sesiones del Consejo de Administración y la fijación del orden del día.

c) Administrazio Kontseiluaren bileretan buru aritzea, eztabaidak zuzentzea eta, oro har, bilerak ondo egiteko behar diren ahalmenak erabiltzea.

c) Presidir las sesiones del Consejo de Administración, dirigir las deliberaciones y, en general, ejercitar las facultades precisas para el adecuado desarrollo de las sesiones.

d) Berdinketak erabakitzea kalitate-botoaren bidez.

d) Dirimir los empates con su voto de calidad.

e) Administrazio-kontseiluaren bileraren batera beste batzuk etortzeko baimena ematea, aztertuko diren gaiak direla-eta egoki irizten badio, betiere, kontseiluko kideek ahal den informazio onena izan dezaten. Nolanahi, kanpoko jende horrek ez du botorik izango.

e) Autorizar la asistencia de otras personas a las reuniones del Consejo de Administración si lo juzga conveniente por la naturaleza de los asuntos a tratar, siempre con la finalidad de procurar la mejor información de los miembros del Consejo y sin que puedan estar presentes en las votaciones que tengan lugar.

f) Aktak zein administrazio-kontseiluaren erabakien ziurtagiriak ikus-onestea.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración.

g) Administrazio Kontseiluaren lehendakaritzak berezko dituen gainerako eginkizun guztiak betetzea.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia del Consejo de Administración.

5.– Administrazio Kontseiluko kideek kide anitzeko organo bateko kide izateagatik dagozkien eginkizunak beteko dituzte, eta, bereziki, bilkuretan parte hartzeko duten eskubidea. Horretarako, ekimenak eta proposamenak aurkeztuko dituzte, eztabaidetan iritziak emango dituzte eta, hala badagokio, botoa emango dute. Era berean, bermatuta dute bilkuretako gai-zerrendan sartutako gaiei buruzko informazioa behar besteko aurrerapenaz eskuratzea, gutxienez 48 ordu lehenago.

5.– Los miembros del Consejo de Administración ejercerán las funciones propias derivadas de la pertenencia a un órgano colegiado y, en particular, su derecho de participación en las sesiones, presentando iniciativas y propuestas, opiniones en los debates y, en su caso, emitiendo su voto. También tienen garantizado el acceso a la información de los temas incluidos en el orden del día de las sesiones con la antelación suficiente que no será inferior a 48 horas.

6.– Administrazio Kontseiluko idazkaria Administrazio Kontseiluko Lehendakaritzak Agentziaren zerbitzura dauden langileen artean eginkizun horretarako izendatzen duena izango da.

6.– Desempeñará la secretaría del Consejo de Administración quien sea designado para tal función por la Presidencia del Consejo de Administración de entre el personal al servicio de la Agencia.

7.– Administrazio Kontseiluak bere kideen artean hauta dezake Kontseiluko lehendakariordetza beteko duena, lehendakariak haren alde eskuordetzen dituen eskudantziak izango baititu. Halaber, baldin eta hautatzen bada, lehendakariordeak ordeztuko du lehendakaria hura gaixo edo kanpoan denean. Ordezkapenak ez ditu aldatzen lehendakariari dagozkion eskumenak eta ez dago argitara beharrik baliagarria izan dadin, baina ordezkapen bidezko egintzetan berariaz adieraziko da zirkunstantzia hori.

7.– El Consejo de Administración podrá elegir, de entre sus miembros, a una persona que desempeñe la Vicepresidencia, con las atribuciones que pudiera delegar a su favor la Presidencia. También ejercerá la Vicepresidencia, caso de haberse elegido, la suplencia en caso de ausencia o enfermedad de la Presidencia. La suplencia no altera la competencia atribuida a la Presidencia y su validez no requiere publicación, si bien en los actos que se dicten mediante suplencia se hará constar expresamente tal circunstancia.

8.– Lehendakariak artikulu honetako 4, e) apartatuaren arabera baimendutako bertaratzeez gain, Administrazio Kontseiluaren bilkuretara joan ahal izango da Agentziako zuzendari nagusia. Hitza izango du, baina botorik ez, eta bilkura osoan egon ahal izango da, baita bozketetan ere.

8.– Además de las asistencias autorizadas por la Presidencia según el apartado 4.e) del presente artículo, podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto, la persona titular de la Dirección General de la Agencia, quien podrá permanecer durante la totalidad de la sesión, incluso en las votaciones que tuvieren lugar.

8. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren jarduteko erregimena.

Artículo 8.– Régimen de funcionamiento del Consejo de Administración.

1.– Dagozkion funtzioak egiteko behar beste aldiz bilduko da Administrazio Kontseilua eta, gutxienez, hiru hilean behin.

1.– El Consejo de Administración se reunirá tantas veces sea necesario para el desempeño de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre.

2.– Administrazio Kontseilua behar bezala eratuko bada, lehendakaria eta idazkaria bildu behar dira, presentzialki zein urrunetik, eta, gainera, kontseilukideen erdia baino gehiago. Nolanahi ere, Kontseilua behar bezala eratuta geratuko da, deialdi-baldintzak bete ez arren, kontseilukide guztiak bilduta, presentzialki zein urrunetik, aho batez erabakitzen badute behar bezala eratuta dagoela. Arau horixe bera aplikatuko da eguneko gai-zerrendan sartuta ez dagoen gairen bat tratatu eta, egokitzen bada, adosteko ere.

2.– El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando, además de la Presidencia y la Secretaría, asistan de forma presencial o a distancia más de la mitad de sus miembros. En cualquier caso, el Consejo quedará válidamente constituido, aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria, cuando hallándose de forma presencial o a distancia todos sus miembros así lo acordaran por unanimidad. La misma regla se aplicará para tratar y, en su caso, acordar un tema no incluido en el orden del día.

3.– Administrazio Kontseiluaren eztabaidak isilpekoak izango dira.

3.– Las deliberaciones del Consejo de Administración tendrán carácter reservado.

4.– Bertaratutako kideen gehiengo soilarekin hartuko dira erabakiak, eta lehendakariak kalitatezko botoa izango du berdinketak erabakitzeko.

4.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, teniendo la Presidencia voto de calidad para dirimir los empates.

5.– Bilkura bakoitza bukatzean akta egingo da, eta bertan jasoko da bilkuran nork parte hartu duen, noiz eta non izan den saioa, puntu bakoitzean izan diren eztabaiden laburpena, botazioen forma eta emaitzak eta zer erabaki hartu diren. Aktak idazkariaren sinadura beharko du, bai eta lehendakariaren oniritzia ere, eta bilkura horretan bertan edo hurrengoan onartuko da.

5.– De cada sesión se levantará acta que contendrá la indicación de los miembros asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, un resumen de la deliberación que haya tenido lugar en cada punto, la forma y resultados de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia y se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión.

6.– Estatutu hauetan aurreikusi ez den orotan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak xedatzen duena aplikatuko da kide anizteko organoen araubideari dagokionez.

6.– En lo no previsto en estos Estatutos se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público respecto al régimen de los órganos colegiados.

9. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 9.– Funciones del Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseiluari dagokio Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeak 13. artikuluan definitutako eginkizunak betetzea.

1.– Corresponde al Consejo de Administración el ejercicio de las funciones definidas en el artículo 13 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

2.– Aurreko paragrafoan aipatutakoez gain, honako hauek dagozkio Administrazio Kontseiluari:

2.– Además de las referidas por remisión en el anterior apartado, corresponde al Consejo de Administración:

a) Jardun-, inbertsio-, finantzaketa-, kontu-, balantze- eta memoria-programak urtero onartzea, Zuzendaritza Nagusiak proposatuta.

a) La aprobación anual de los programas de actuación, inversión, financiación, cuentas, balances y memoria, a propuesta de la Dirección General.

b) Agentziaren aurrekontu-kredituen kargurako 5 milioi eurotik gorako gastuak baimentzea.

b) Autorizar gastos con cargo a créditos presupuestarios de la Agencia por cuantía superior a 5 millones de euros.

c) Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 15.l) artikuluaren arabera Agentziaren Zuzendaritza Nagusia kontratazio-organoa izango bada ere, egin beharreko kontratazioaren beharra eta egokitasuna aldez aurretik baimentzea, kontratuaren balio zenbatetsia 5 milioi eurotik gorakoa den kasuetan.

c) Sin perjuicio del carácter de órgano de contratación de la Dirección General de la Agencia conforme al artículo 15.l) de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, autorizar previamente la necesidad y oportunidad de la contratación a celebrar en los casos en que el valor estimado del contrato sea superior a 5 millones de euros.

d) Agentziako lanpostu-zerrenda onartzea.

d) Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Agencia.

e) Iritzia ematea Eusko Jaurlaritzak Agentziako zuzendaria izendatu aurretik.

e) Emitir su opinión previa al nombramiento de la persona titular de la Dirección de la Agencia por el Gobierno Vasco.

f) Zerbitzuen sorrera, egitura eta eginkizunak onartzea, irizpide funtzionalen eta lurralde-irizpideen arabera antola daitezkeenak, aurreko 6.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

f) Aprobar la creación de los servicios, su estructura y funciones, que puedan organizarse mediante criterios de carácter funcional y territorial, de conformidad con lo previsto en el anterior artículo 6.2.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluari proposatzea merkataritza-sozietateak edo izaera publiko edo pribatuko beste erakunde batzuk sortzea edo horietan parte hartzea.

g) Proponer al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi la creación o participación en sociedades mercantiles u otras entidades de naturaleza pública o privada.

h) Agentziak toki-erakundeekin izan dezakeen edozein elkarte-mota baimentzea.

h) Autorizar cualquier forma asociativa de la Agencia con Entidades Locales.

3.– Funtzio publikoak betetzean, Administrazio Kontseiluak administrazio-organoaren izaera izango du.

3.– En el ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Administración tendrá naturaleza de órgano administrativo.

10. artikulua.– Zuzendaritza Nagusia.

Artículo 10.– La Dirección General.

1.– Zuzendaritza Nagusia Agentzia kudeatu eta ordezkatzen duen pertsona bakarreko organoa da, ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legearen 11.6 artikuluak ezartzen duen bezala.

1.– La Dirección General es el órgano unipersonal que gestiona y representa a la Agencia, tal y como establece el artículo 11.6 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

2.– Zuzendaritza Nagusia administrazio-organoa da, eta administrazio-ahalak baliatzen ditu Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 5.1 artikuluaren arabera esleitzen zaizkion izaera publikoko eginkizunetan.

2.– La Dirección General tiene naturaleza de órgano administrativo y ejerce potestades administrativas en las funciones de naturaleza pública que le son atribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Zuzendaritza Nagusiari dagokio Agentziaren zuzendaritza eta bere zereginak zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea. Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 15. artikuluan finkatutako eginkizunak dagozkio, baita honako hauek ere:

3.– La Dirección General ejerce la dirección, coordinación, impulso y supervisión de las funciones que tiene atribuidas la Agencia. Le corresponden las funciones fijadas en el artículo 15 de Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y, además, las siguientes:

a) Lehorretik itsasorako isurketak egin eta itsas zortasun-eremua erabiltzeko baimenak ematea.

a) Otorgar las autorizaciones de los vertidos tierra-mar y las autorizaciones en zonas de servidumbre marítima.

b) Erkidego arteko arroei dagokienez, jabari publiko hidraulikoaren administrazioari buruzko administrazio-espedienteen ebazpen-proposamena egitea, aginduta daukanaren arabera.

b) Realizar la propuesta de resolución de los expedientes administrativos relativos a la administración del dominio público hidráulico, correspondientes a las cuencas intercomunitarias, según lo tenga encomendado.

c) Agentziaren eskumenen barruan, indarrean dagoen legedian uraren gainean ezarritako tributuak likidatzea.

c) Liquidar los tributos en materia de aguas establecidos en la legislación vigente, de competencia de la Agencia.

d) Zehatzeko ahala erabiltzea arau-hauste arin eta larrietan, eta, behar denean, dosierrak jurisdikzio penalera bidaltzea.

d) Ejercer la potestad sancionadora en las infracciones leves y graves y ordenar, cuando sea procedente, el envío de expedientes a la jurisdicción penal.

e) Zehatzeko ahala erabiltzeko behar dituen aldi baterako eta kautelazko neurriak hartzea eta Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 61. artikuluan ezarritako hertsapen-isunak jartzea.

e) Adoptar las medidas cautelares y provisionales que requiera el ejercicio de la potestad sancionadora e imponer las multas coercitivas establecidas en el artículo 61 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

f) Lankidetzarako hitzarmenak sinatzea erakunde publiko eta pribatuekin, Agentziak bere zereginak hobeto bete ditzan.

f) Firmar convenios de colaboración, con entidades públicas y privadas, para un mejor desempeño de las funciones encomendadas a la Agencia.

g) Agentziaren eskumenekin zerikusia duten gaietan oinarriak ezarri eta dirulaguntzak ematea.

g) Aprobar las bases y conceder subvenciones en materias relacionadas con las competencias de la Agencia.

h) Agentziaren aurrekontuaren konturako gastuak onartzea, 5 milioi euro baino gutxiagokoak direnean.

h) Autorizar los gastos con cargo a créditos presupuestarios de la Agencia por importe igual o inferior a 5 millones de euros.

i) Agentziako langileen plantilla proposatzea organo eskudunari, onar dezan.

i) Proponer, al órgano competente para su aprobación, la plantilla de personal de la Agencia.

j) Agentziako lanpostuak betetzeko prozeduretarako deia egin eta ebaztea.

j) Convocar y resolver los procedimientos de provisión de plazas de la Agencia.

k) Agentziaren kontratazio-organoaren eginkizunak betetzea, alde batera utzi gabe Administrazio Kontseiluaren aldez aurreko baimena kontratuaren balio zenbatetsia 5 milioi eurotik gorakoa den kasuetan, estatutu hauen 9.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

k) Ejercer las funciones de órgano de contratación de la Agencia, sin perjuicio de la autorización previa por el Consejo de Administración en los casos en que el valor estimado del contrato sea superior a 5 millones de euros, conforme a lo establecido en el artículo 9.2.c) de estos Estatutos.

ñ) Ondare-erantzukizuneko prozedurak ebaztea.

ñ) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

l) Informazio publikora iristeko prozedurak ebaztea, bere eskumeneko gaietan.

l) La resolución de los procedimientos de acceso a la información pública en las materias de su competencia.

m) Administrazio Kontseiluak bere esku utzi ditzakeen gainerako zereginak.

m) Las que le delegue el Consejo de Administración.

4.– Zuzendari nagusiak bere ahal publikoak baliatuta ematen dituen egintzek eta ebazpenek administrazio-egintzen izaera izango dute, eta egintza horientzat ezarrita dagoen araubideari dagozkionak izango dira haien baldintzak, eraginkortasuna eta ondorioak. Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeak 6.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, zuzendari nagusiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal zaio Agentzia atxikita dagoen Administrazio Orokorreko Sailaren titularrari. Zuzendari nagusiak onartutako zerga-izaerako egintzen aurkako errekurtsoen araubidea Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 6.4 artikuluan xedatutakoa izango da.

4.– Los actos y resoluciones que dicte la Dirección General en el ejercicio de potestades públicas tendrán la condición de actos administrativos y sus requisitos, eficacia y efectos serán los propios del régimen jurídico establecido para dichos actos. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, contra las resoluciones de la Dirección General procederá recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de la Administración General al que la Agencia se encuentre adscrita. El régimen de recursos frente a los actos de naturaleza tributaria aprobados por la Dirección General será el establecido en el citado artículo 6.4 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

5.– Agentziaren zuzendari nagusia Eusko Jaurlaritzak izendatuko du, Agentzia atxikita dagoen Administrazio Orokorreko Sailaren titularrak proposatuta, Administrazio Kontseiluaren iritzia entzun eta Erabiltzaileen Batzarrari jakinarazi ondoren. Autonomia Erkidegoko administrazioarekin lotuta egongo da zerbitzu-harreman baten bitartez eta goi-karguduntzat hartuko da, maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 13. artikuluaren 4. paragrafoko d) apartatuaren arabera; zerbitzu berezietan geratuko da lehen funtzio publikoa betetzen ari baldin bazen. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan Eusko Jaurlaritzako sailburuordeentzat izendatuta dauden ordainsariak eta gainerako eskubideak dagozkio. Kargu publiko horientzat ordenamenduak ezarritako eskubideak eta betebeharrak ere aplikatuko zaizkio, oro har.

5.– La persona titular de la Dirección General de la Agencia será nombrada por el Gobierno Vasco a propuesta de la persona titular del Departamento al que la Agencia se encuentre adscrita, una vez escuchado al Consejo de Administración e informada la Asamblea de Usuarios. Estará vinculada a la Administración de la Comunidad Autónoma por una relación de servicio y tendrá la consideración de Alto Cargo conforme al apartado d) del párrafo 4 del artículo 13 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, quedando en situación de servicios especiales o excedencia forzosa según provenga del desempeño de una función pública o de una relación laboral. Le corresponden las retribuciones y demás derechos que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco tengan asignados los Viceconsejeros y Viceconsejeras del Gobierno Vasco. Se le aplicarán también, en general, los derechos y obligaciones que el ordenamiento establezca para estos cargos públicos.

6.– Agentziako Zuzendaritza Nagusiak dedikazio osoa eta esklusiboa behar du bere zereginetan, eta Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritakoa aplikatuko zaio. Aplikatzekoak izango dira, halaber, funtzio publikoak betetzeko bateraezintasunei buruzko araudia eta jarduerak, eskubideak eta ondare-ondasunak aitortzeari buruzkoa.

6.– La Dirección General de la Agencia requiere una dedicación absoluta y exclusiva en sus tareas, siéndole de aplicación lo establecido en la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos. También le serán de aplicación la normativa relativa a incompatibilidades para el ejercicio de funciones públicas y de declaración de actividades, derechos y bienes patrimoniales.

7.– Zuzendaritza Nagusia hutsik badago edo titularra absente edo gaixorik badago, hari esleitutako eginkizunak Administrazio Kontseiluko lehendakariak beteko ditu, organoen artean dagoen eskumen-banaketa aldatu gabe eta ordezkapena argitara eman beharrik gabe.

7.– En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección General las funciones atribuidas serán ejercidas por la Presidencia del Consejo de Administración, sin que ello altere la distribución competencial existente entre los órganos y sin que resulte precisa la publicación de dicha suplencia.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANGILEAK, EKONOMIA-ARAUBIDEA, ONDARE-ARAUBIDEA ETA KONTRATAZIO-ARAUBIDEA
PERSONAL, RÉGIMEN ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y DE CONTRATACIÓN

11. artikulua.– Agentziako langileak.

Artículo 11.– Personal de la Agencia.

1.– Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 8. artikuluari jarraituz, Agentziako lanpostuak horretarako kontratatutako langileen bidez edota Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetako langileen bidez beteko dira, lanpostu bakoitzaren egitekoek zein izaera duten kontuan izanda.

1.– En los términos del artículo 8 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, los puestos de trabajo de la Agencia serán desempeñados por personal contratado al efecto y por personal de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

2.– Zuzendaritzako langile publiko profesionalak arautzeko, Euskal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 Legearen III. tituluan («Zuzendaritza-funtzioa eta zuzendaritzako langile profesionalen estatutua euskal administrazio publikoetan») edo hura ordezten duen arauan ezarritakoari jarraituko zaio, eta Agentziarekin zerbitzu-harremana formalizatuko dute, Lege horren 39. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.

2.– El personal que reúna la condición de directivo público profesional se regirá por lo establecido en el Título III («La función directiva y el estatuto del personal directivo profesional en las administraciones públicas vascas») de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empelo Público Vasco, o norma que la sustituya, y formalizará su relación de servicios con la Agencia conforme a los criterios establecidos en el artículo 39 de la misma.

Lege horren arabera, zuzendaritzako langile publiko profesionalak izendatzeko prozedurek aintzat hartuko dituzte merezimendu-, gaitasun- eta objektibotasun-printzipioak, bai eta egokitasuna ere, gaitasun profesionalak egiaztatzeko sistemaren arabera, eta deialdi publikoa da.

De conformidad con dicha ley, los procedimientos de designación del personal directivo público profesional atenderán a los principios de mérito, capacidad y objetividad, así como a su idoneidad mediante el sistema de acreditación de competencias profesionales y serán objeto de convocatoria pública.

3.– Langile lan-kontratudunei dagokienez, agentziaren esku dago lanpostuak betetzeko sistema erabakitzea, hautespen-proben baldintzak eta ezaugarriak zehaztea nahiz lanpostuak betetzeko eta laneko sustapeneko prozeduretarako deiak egitea eta horiek kudeatu eta ebaztea, betiere publizitate-, meritu- eta gaitasun-printzipioekin bat. Euskara badakitela egiaztatu beharko dute gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileei eskatzen zaien moduan.

3.– Con respecto al personal laboral, corresponde a la Agencia determinar el régimen de acceso a sus puestos de trabajo, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, debiéndose acreditar el conocimiento del euskera en términos equiparables a los exigidos al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Funtzionarioentzat gordetako lanpostuak lehiaketa bidez edo izendapen aske bidez beteko dira funtzio publikoko arloan eskumena duen sailak deialdia egin ondoren. Deialdi horretan Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetako funtzionarioek hartu ahal izango dute parte, betiere, lanpostu bakoitzerako eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

4.– Los puestos reservados a personal funcionario se proveerán por concurso o libre designación, previa convocatoria del departamento competente en materia de función pública, a la que podrá acceder el personal funcionario de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que cumplan los requisitos exigidos para cada puesto en la relación de puestos de trabajo.

5.– Funtzionarioentzat gordeta ez dauden lan-kontratupeko lanpostuak, berriz, Agentziako Zuzendaritza Nagusiak egindako deialdi publiko bidez beteko dira, enplegu publikoa eskuratzeko ezarritako printzipioak zorrotz betez.

5.– Los puestos no reservados a personal funcionario y sujetos a relación laboral se proveerán mediante convocatoria pública de la Dirección General de la Agencia, con estricto respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público.

6.– Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak onartuko du Agentziako langile-plantilla.

6.– Corresponde a la Asamblea de Usuarios de la Agencia aprobar la plantilla de personal.

7.– Agentziako Administrazio Kontseiluak onartuko du lanpostu-zerrenda, zuzendari nagusiak proposamena egin ondoren. Lanpostu-zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lanpostu-zerrenda onartzeko, Funtzio Publikoaren arloan eskumena duen Sailaren nahitaezko txostena beharko da aldez aurretik. Hori gertatzen EAEko Administrazio Orokorrerako eta bere erakunde autonomoetarako izaera orokorrez onartutako irizpideak jarraituko dira.

7.– Corresponde al Consejo de Administración de la Agencia, a propuesta de su Dirección General, aprobar la relación de puestos de trabajo que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Su aprobación requerirá informe preceptivo previo del Departamento competente en materia de Función Pública. En su elaboración se seguirán los criterios aprobados con carácter general para la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos.

12. artikulua.– Hizkuntza-araubidea.

Artículo 12.– Régimen lingüístico.

Euskararen erabilpena arautzeko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legean eta indarrean dagoen gainerako araudian herritarrei aitortzen zaizkien hizkuntza eskubideak bermatuko ditu Agentziak. Horretarako, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, EAEko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena, betez, Agentziak euskararen normalizaziorako plan bat izango du, eta, horrek, beste gauza batzuen artean, zerbitzu bakoitzerako aplikagarri izango diren hizkuntza-helburuak eta horiek benetan lortzera bideratutako neurriak ezarri beharko ditu.

La Agencia garantiza los derechos lingüísticos reconocidos a la ciudadanía en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y demás normativa vigente. Para ello, en cumplimiento del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Agencia dispondrá de un plan de normalización que fije, entre otras cuestiones los objetivos lingüísticos que han ser de aplicación a los distintos servicios y las medidas tendentes a su efectivo cumplimiento.

13. artikulua.– Ondare-araubidea.

Artículo 13.– Régimen patrimonial.

1.– Euskadiko ondarearen barruan, Agentziaren ondare izango dira bere titulartasuneko ondasun eta eskubideak, Euskadiko Ondareari buruzko azaroaren 17ko 2/2007 Legean ezarritakoari jarraituz.

1.– Constituye el patrimonio de la Agencia, integrado en el patrimonio de Euskadi, el conjunto de los bienes y derechos cuya titularidad le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

2.– Uraren Euskal Agentziari dagozkio bere titulartasuneko eta berari atxikitako ondasun eta eskubideen gaineko ahalmenak, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoarekin bat.

2.– Corresponden a la Agencia Vasca del Agua las facultades sobre los bienes y derechos cuya titularidad ostente, así como sobre los que tengan adscritos, de conformidad con lo dispuesto en el referido Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

3.– Ez dira Agentziaren ondare izango Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeak agindutakoa betetzeko beste herri-administrazio batzuetara atxiki beharreko ondasunak.

3.– En ningún caso integrarán el patrimonio de la Agencia los bienes que hayan de adscribirse a otras administraciones públicas para la prestación de los servicios que la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, les encomienda.

4.– Agentziari atxikitako ondasunen eta eskubideen jarraipena egingo da haren ondare-kontabilitatearen bidez. Era berean, Agentziak bere lankidetza osoa eskainiko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko dagokion organo eskudunari inbentario orokorra egin dezan.

4.– Los bienes y derechos adscritos a la Agencia serán objeto de seguimiento a través de su contabilidad patrimonial. Asimismo, la Agencia prestará la colaboración que requiera la confección del Inventario General llevado a cabo por el órgano competente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

14. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 14.– Recursos económicos.

Agentziak, bere helburuak bete ditzan, Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 9. artikuluan ezarritako diru-baliabideak izango ditu.

La Agencia cuenta para el cumplimiento de sus fines con los recursos económicos establecidos en el artículo 9 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

15. artikulua.– Aurrekontu- eta ekonomia- eta finantza-araubidea.

Artículo 15.– Régimen presupuestario y económico financiero.

1.– Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 6.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Agentzia zuzenbide publikoaren mende egongo da zerga-arloan eta aurrekontu-araubideari dagokienean, eta aplikagarri izango zaio maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskadiko aurrekontu- araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina eta Dekretu horrek araututako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea.

1.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, la Agencia está sujeta al Derecho Público en materia tributaria y de régimen presupuestario, siéndole de aplicación el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo.

2.– Aipatutako Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 10. eta 13.e) artikuluen arabera, aurrekontu-aurreproiektua lantzen eta onartzen du eta Eusko Jaurlaritzari helarazten dio.

2.– Conforme a los artículos 10 y 13.e) de la citada Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, elabora y aprueba su anteproyecto de presupuesto para su remisión al Gobierno Vasco.

16. artikulua.– Ekonomia kontroleko eta kontabilitateko araubidea.

Artículo 16.– Régimen de control económico y contabilidad.

1.– Agentziaren kontrol ekonomikoa ekonomia-, finantza- eta kudeaketa-kontrol iraunkorraren modalitatean egiten da, urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bateginean aurreikusitako moduan.

1.– El control económico de la Agencia se ejerce en la modalidad de control económico-financiero y de gestión de carácter permanente, conforme al texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre.

2.– Agentziak bere informazio ekonomiko-finantzarioa darama, Kontabilitate Plan Orokorraren irizpideen arabera egina, aurreko 16.1 artikuluan aipatutako testu bateginaren III. tituluko II. kapituluko 2. atalean ezarritakoarekin bat etorriz. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoentzat Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritakoa eta helburu bererako Ekonomia Kontrolerako Bulegoak ezartzen dituen jarraibideak beteko ditu informazio ekonomiko-finantzario horrek.

2.– La Agencia lleva su propia información económico-financiera, elaborada de acuerdo a los criterios del Plan General de Contabilidad, de conformidad con lo establecido en la Sección 2 del Capítulo II del Título III del Texto Refundido citado en el anterior artículo 16.1. Esta información económico-financiera se ajustará a lo que la normativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi establezca al respecto para los entes públicos de derecho privado, así como a las directrices que con ese mismo fin dicte la Oficina de Control Económico.

17. artikulua.– Kontratazioko araubidea.

Artículo 17.– Régimen de Contratación.

1.– Sektore Publikoko Kontratuen Legearen ondorioetarako administrazio publikotzat hartzen diren botere esleitzaileei aplikatu beharreko kontratuen legeriaren mende jartzen ditu Agentziak bere kontratazioak.

1.– La Agencia somete sus contrataciones a la legislación de contratos aplicable a los poderes adjudicadores que tienen la consideración de administraciones públicas a los efectos de la legislación de Contratos del Sector Público.

2.– Zuzendaritza Nagusia da Agentziaren kontratazio-organoa, Estatutu hauetako 10.3.k) artikuluan xedatutakoaren arabera. Halaber, baldintza berberetan, eskumena izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren baliabide propio eta zerbitzu teknikotzat hartzen diren entitateekin prestazioren bat hitzartzeko negozio juridikoak egiteko. Arlo publikoko kontratazioaren arauetan jarriko du zein diren baliabide propio eta zerbitzu tekniko horiek.

2.– El órgano de contratación de la Agencia es la Dirección General en los términos establecidos en el artículo 10.3.k) de estos Estatutos. Igualmente, y en las mismas condiciones, le corresponderá la competencia respecto de los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad, que de acuerdo con los establecido en la normativa reguladora de la contratación en el sector público, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la realización de una determinada prestación.

3.– Agentzian kontratazio-mahai bat egongo da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sektore publikoaren kontratazioko araubideari buruzko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuan ezarritako moduan eratuko dena.

3.– En la Agencia existirá una mesa de contratación constituida conforme a lo establecido en el Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre régimen de contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

18. artikulua.– Merkataritzako sozietateak, partzuergoak eta mankomunitateak.

Artículo 18.– Sociedades mercantiles, consorcios y mancomunidades.

1.– Estatutu hauetako 9.2.g) artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Agentziak merkataritzako sozietateak sortzeko edota erakunde publiko zein pribatu batzuk dagoeneko sortuta dituzten beste sozietate batzuetan parte hartzeko proposamena egin diezaioke Gobernu Kontseiluari, baldin eta bere eskumeneko eginkizunetarako komeni bada, eta betiere, finantzen eta ondarearen arloan Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu beharreko araudi orokorra errespetatuz.

1.– La Agencia, conforme a lo previsto en el artículo 9.2.g) de estos Estatutos, podrá proponer al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando resulte conveniente para la ejecución de las actividades de su competencia, la creación de sociedades mercantiles, así como la participación en otras sociedades ya constituidas por entidades públicas o privadas, todo ello de acuerdo con la normativa general en materia de finanzas y de patrimonio aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Agentziak mankomunitateak, partzuergoak edota arlo horretan aplika daitekeen araudi orokorrean toki erakundeentzat aurreikusitako beste elkarte batzuk sortzea susta dezake, uraren ziklo osoa modu eraginkorragoan kudeatzeko.

2.– La Agencia puede promover la constitución de mancomunidades, consorcios u otras formas asociativas de entes locales prevista en la normativa general de aplicación en la materia, con la finalidad de llevar a cabo una gestión más eficiente del ciclo integral del agua.

3.– Agentziak toki-erakundeen edozein elkarte-motatan parte hartzeko, Administrazio Kontseiluaren berariazko baimena behar da.

3.– La participación de la Agencia en cualquier forma asociativa de entes locales requiere autorización expresa del Consejo de Administración.

4.– Agentziaren eskumeneko eginkizunekin zerikusia duten Herri Administrazioen arteko harremanetan jarraitu behar diren koordinaziorako eta lankidetzarako printzipioak betez, eta Agentziak bere zereginak modu eraginkorrago batean gauza ditzan, haren eskumeneko jarduera materialak edo teknikoak egiteko agindua eman ahal izango die Agentziak horrekin lotutako toki-erakundeei, partzuergoei edo mendeko erakundeei.

4.– En cumplimiento de los principios de coordinación y cooperación que deben regir las relaciones entre las distintas Administraciones públicas implicadas en el ejercicio de las competencias de la Agencia y a efectos de un más eficaz desarrollo de las funciones que le corresponden, la Agencia podrá encomendar en las entidades locales, consorcios y/o entidades dependientes que resulten afectadas la realización de actividades de carácter material o técnico de su competencia.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Martxoaren 10eko 25/2015 Dekretuak onartutako Estatutuetan ezarritakoaren arabera, Arloko Zuzendaritzen eta Arroko Bulegoen arabera antolatutako Agentziaren egiturak indarrean jarraituko du, Agentziaren Administrazio Kontseiluak beste administrazio- eta zerbitzu-antolamendu bat onartzen ez duen bitartean, Estatutu hauen 6.2 eta 9.2.f) artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Seguirá en vigor la estructura de la Agencia organizada en base a Direcciones de Área y Oficinas de Cuenca, según lo establecido en los Estatutos aprobados por el Decreto 25/2015, de 10 de marzo, en tanto el Consejo de Administración de la Agencia no apruebe una organización de administrativa y de servicios diferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 y 9.2.f) de los presentes Estatutos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental