Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

60. zk., 2024ko martxoaren 22a, ostirala

N.º 60, viernes 22 de marzo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1451
1451

29/2024 DEKRETUA, martxoaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate anonimo publikoa sortu eta haren partaidetzak erosteko.

DECRETO 29/2024, de 12 de marzo, sobre autorización a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y adquisición de participaciones en la sociedad anónima pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.».

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) 5. artikuluan xedatutakoaren arabera, Segurtasun Sailari dagokio, funtzio eta jardun-arlo gisa, meteorologiaren arloa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el Departamento de Seguridad es el órgano del Gobierno Vasco al que corresponde, como función y área de actuación, el área de meteorología.

Bestalde, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuaren 14. artikuluak adierazten du Segurtasun Sailburuordetzari dagokiola Segurtasun Sailari meteorologiaren arloan esleitutako eginkizunak betetzea, eta sailburuordetza horren mende dagoela Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza (aurrerantzean, LAEMZ).

Por su parte, el artículo 14 del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, señala que corresponde a la Viceconsejería de Seguridad el ejercicio de las funciones atribuidas al Departamento de Seguridad en el ámbito de la meteorología, y que de dicha Viceconsejería depende la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (en adelante, DAEM).

Era berean, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuaren 15. artikuluak adierazten duenez, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari dagokio, meteorologiaren eremuan eta zuzendaritza horri atxikitako Euskal Meteorologia Agentziaren bitartez, honako hauek: a) planifikatzea eta koordinatzea titulartasun propioko zerbitzu meteorologikoak eta horien azpiegiturak, baita sarearen sare ozeano-hidro-meteorologikoa eta informazio-kalitatea ere, b) eguraldia zaintzea eta azterketa eta iragarpen meteorologikoa egitea, eta c) informazio meteorologiko ofiziala landu eta kudeatzea eta zerbitzu publikoetarako (babes zibila edo bide-segurtasuna) informazio meteorologikoko produktuak garatzea, edo meteorologiak garrantzi berezia duen sektore eta jarduera ekonomiko espezifikoetarako beste produktu espezifiko batzuk garatzea.

A su vez, el artículo 15 del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, señala que corresponde a la DAEM, en el ámbito de la meteorología y a través de la Agencia Vasca de Meteorología adscrita a dicha dirección: a) planificar y coordinar los servicios meteorológicos de titularidad propia y sus infraestructuras, así como la red océano-hidro-meteorológica y de la calidad de información de la red, b) vigilar el tiempo atmosférico y efectuar el análisis y predicción meteorológica, y c) elaborar y gestionar la información meteorológica oficial y desarrollar productos de información meteorológica destinados a servicios públicos como protección civil o seguridad vial, u otros productos específicos para sectores y actividades económicas específicas en los que la meteorología tenga especial relevancia.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak meteorologiari buruz ematen duen informazioa eta horri lotutako abisuen, alerten eta alarmen sistema gure gizartean eta haren informazio-kanaletan erabat integratu diren aktiboak dira.

La información meteorológica y el sistema de avisos, alertas y alarmas de meteorología adversa asociado a ella que parten de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología son un activo que se ha integrado plenamente en nuestra sociedad y en sus canales de información.

Hidrologia, trafikoa, ikuskizunak, ingurumen-kutsadura, ozeanografia, arrantza, nekazaritza, erradiologia, hirigintza, komunikazioa, osasuna, segurtasuna eta abar bezalako gaiak, estuki lotuta daude meteorologiarekin eta klimatologiarekin, eta erronkak planteatzen dituzte meteorologiaren eremutik, batez ere balizko larrialdi baten aurrean arriskua prebenitzeko ikuspegitik.

Cuestiones como la hidrología, tráfico, espectáculos, contaminación ambiental, oceanografía, pesca, agricultura, radiología, urbanismo, comunicación, sanidad, seguridad, etc. están estrechamente relacionadas con la meteorología y la climatología y plantean desafíos desde el ámbito meteorológico, especialmente desde la óptica de prevención del riesgo ante una posible emergencia.

Testuinguru horretan, meteorologia-zerbitzua erronka berrietara zabaltzeko beharra planteatzen da, sail eta erakunde eskudunekin harreman handiagoa eskatzen baitute.

En este contexto, se plantea la necesidad de abrir el servicio de meteorología a nuevos retos que requieren de una mayor interrelación con los departamentos y organismos competentes.

Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak bere tresna eta baliabide propioak izan ditzan Euskadiko meteorologiaren zaintza-, informazio- eta ezagutza-lanetarako behar den eguneroko operatiba bere bitartekoekin emateko, eta kontuan hartuta gizartearen jarduerek prestazio- eta merkatu-edukia izango dutela, administratiboa edo publikoa baino gehiago, funtsezkoa da nortasun propioa duen forma juridiko bat izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egituran bertan integratua.

Para ello, con el objeto de que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi disponga de sus propias herramientas y recursos para prestar con sus medios la operativa diaria que se requiere para las tareas de vigilancia, suministro de información y conocimiento de la meteorología de Euskadi, y teniendo en cuenta que las actividades de la sociedad tendrán un contenido de naturaleza prestacional, de mercado, más que administrativas o públicas, resulta fundamental disponer de una forma jurídica con personalidad propia integrada en la propia estructura de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ildo horretan, beharrezkotzat jotzen da sozietate publiko bat sortzea, meteorologiaren arloan egoki diren zerbitzuak eman ditzan. Zerbitzu horiek, orain arte, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak ematen zituen, zuzendaritza horri atxikitako Euskal Meteorologia Agentziaren bitartez.

En tal sentido, se considera necesaria la creación de una sociedad pública a la que se pueda encargar la realización de los servicios que resulten oportunos en materia de meteorología, servicios que, hasta la fecha, venía prestando la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología a través de la Agencia Vasca de Meteorología adscrita a esta dirección.

Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen (aurrerantzean, ESPL) 40.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko sozietateak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, haren Administrazio instituzionaleko erakundeen edo gainerako erakunde instrumentalen partaidetza nagusia duten kapital-sozietateak, horiek zuzenbide publikoaren edo pribatuaren mende egon.

De conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 40.2 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco (en adelante, LSPV) son sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi las sociedades de capital en las que sea mayoritaria la participación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los entes de su Administración institucional o de sus otros entes instrumentales, ya se rijan estos por el derecho público o por el derecho privado.

Sozietate bateko partaidetza maioritario hori zehazteko, elkarrekin hartuko dira kontuan aipatutako erakundeen titulartasuneko kapitala ordezkatzen duten partaidetza edo akzio guztiak.

Para la determinación de dicha participación mayoritaria en una sociedad, se tendrán en cuenta de forma conjunta todas las participaciones o acciones representativas del capital titularidad de las entidades referidas.

Era berean, ESPLren 45.1 artikuluak dioenez, sozietate publikoak eratzeko, Jaurlaritzak dekretu bidez baimendu beharko du horiek sortzea eta Administrazio Orokorrak edo Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunderen batek partaidetzak eskuratzea.

Asimismo, el artículo 45.1 de la LSPV señala que la constitución de sociedades públicas requerirá que el Gobierno autorice mediante decreto su creación y la adquisición de participaciones por la Administración General o por alguna de las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bestalde, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 115. artikuluak, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren barruko merkataritza-sozietateak sortzeari eta azkentzeari dagokionez, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua) III. tituluko IV. kapituluan xedatutakora igortzen du, eta ulertu behar da Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen III. tituluko II. kapitulura igortzen duela.

Por su parte, el artículo 115 del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, remite, respecto a la creación y extinción de sociedades mercantiles integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma, a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título III de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, remisión que debe entenderse realizada al Capítulo II del Título III de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

Ondorioz, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2024ko martxoaren 12an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de lo anterior, a propuesta del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad y del Consejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de marzo de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Sorrera eta egoitza.

Artículo 1.– Creación y sede.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari sozietate publiko bat sortzeko baimena ematea. Sozietate hori sozietate anonimoa izango da, eta, eratzeko unean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra izango da bazkide bakarra. Sozietate horrek «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» izena izango du.

1.– Autorizar a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la creación de una sociedad pública, con forma de sociedad anónima, cuyo único socio en el momento de la constitución será la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que tendrá la denominación de «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.»

2.– Sozietatearen egoitza Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren bulegoetan egongo da: Forondako Atearen kalea 41 (La Torre eraikina), 01010 Vitoria-Gasteiz.

2.– El domicilio social de la Sociedad queda fijado en las dependencias de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología: Portal de Foronda, 41 (edificio La Torre), 01010 Vitoria-Gasteiz.

2. artikulua.– Sozietatearen estatutuak onartzea eta sozietateari aplikatu beharreko xedapenak.

Artículo 2.– Aprobación de Estatutos sociales y disposiciones aplicables a la sociedad.

1.– Onartu egiten dira sozietatearen estatutuak, dekretu honen eranskinean jasotako idazkeraren arabera.

1.– Se aprueban los Estatutos de la sociedad según la redacción que consta en el anexo del presente Decreto.

2.– Bere estatutu sozialak ez ezik, «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate publikoa sozietate publikoei aplikagarri zaizkien xedapenek eta kapital-sozietateei buruzko legeriak arautuko dute.

2.– Además de por sus estatutos sociales, la sociedad pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.» se regirá por las disposiciones aplicables a las sociedades públicas y por lo dispuesto en la legislación sobre sociedades de capital.

3. artikulua.– Xedea eta eginkizunak.

Artículo 3.– Objeto y funciones.

1.– Oro har, sozietatearen xedea da zerbitzuak eta informazioa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrei, sektore publikoari eta enpresa-sareari, meteorologiaren eta antzeko zientzien esparruan, larrialdiekin duten harremanean arreta berezia jarrita.

1.– Con carácter general, la sociedad tiene como objeto el suministro de servicios e información, tanto a la ciudadanía como al sector público y tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de la meteorología y ciencias afines, con especial énfasis en su relación con las emergencias.

2.– Aurrekoarekin lotuta, eta adierazpen gisa baina ez modu zehatzean, sozietateak zaintza- eta iragarpen-zerbitzuak eman ahal izango ditu meteorologiaren eta antzeko zientzien arloan. Zerbitzu horiek, besteak beste, honako lan hauek hartu ahal izango dituzte:

2.– En relación con lo anterior y, con carácter enunciativo pero no exhaustivo, la sociedad podrá prestar servicios de vigilancia y predicción en el área de la meteorología y ciencias afines, los cuales podrán abarcar, entre otras labores:

a) Askotariko sistema eta teknologiek emandako informazioaren tratamendu masiboa.

a) El tratamiento masivo de la información suministrada por múltiples sistemas y tecnologías muy diversas.

b) Urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, atmosferaren, ibaien, lurraren eta itsasoaren zaintza operatiboa egitea, sentsoreak, komunikazioak, koordinazioa eta mantentze-lanak barne, eta gorabehera guztiak egiaztatzea.

b) La vigilancia operativa 24 horas al día los 365 días del año tanto de la atmósfera, como de los ríos, tierra y la mar, incluyendo sensores, comunicaciones, coordinación, mantenimiento, comprobando todas las incidencias.

c) Aplikazioak garatu eta zaintzea; webgunea, larrialdietara mugatutako webgunea, aplikazioak, intranetak, sare sozialak eta abar.

c) El desarrollo y vigilancia de aplicativos; web, web restringida a emergencias, apps, intranets, redes sociales, etc.

d) Modelizazio meteorologikoak, hidro-meteorologikoak, agro-meteorologikoak, ozeano-meteorologikoak, klimatikoak, klima-aldaketakoak eta horiekin lotutako inpaktuak eta antzeko zientziak garatzea eta gauzatzea.

d) El desarrollo y operativa de modelizaciones meteorológicas, hidro-meteorológicas, agro-meteorológicas, océano-meteorológicas, climáticas, de cambio climático y de impactos relacionados y ciencias afines.

e) Tresnen, komunikazioen, softwarearen, hardwarearen eta ikerketaren beharrei eta meteorologiarekin eta antzeko zientziekin lotutako garapenari aholkularitza ematea.

e) Asesoría a las necesidades de instrumental, de comunicaciones, de software, de hardware y de investigación, así como su desarrollo relacionado con la meteorología y ciencias afines.

f) Epe oso labur, labur eta ertaineko iragarpenak egitea, iragarleen esperientzian eta eredu eta aplikazio-eremu desberdinen irteeretan oinarrituta.

f) La realización de predicciones a muy corto, corto y medio plazo, apoyándose en la experiencia de los predictores como en las salidas de los distintos modelos y áreas de aplicación.

g) Era guztietako informazioa biltzea, meteorologikoa, klimatologikoa eta antzeko zientzietakoa, bai eta euskal gizartean dituen inpaktuak ere.

g) La recopilación de todo tipo de información, de tipo meteorológico, climatológico y ciencias afines y de sus impactos en la sociedad vasca.

h) Inpaktu-azterketak egitea, meteorologian, klimatologian eta antzeko zientzietan jatorria dutenak.

h) La realización de estudios de impacto con origen meteorológico, climatológico y ciencias afines.

i) Euskalmeten WEBak, intranetak eta APPak elikatzea, eta Eusko Jaurlaritzako arloei, gizarteari, enpresei eta beste administrazio batzuei datuak ematea.

i) La alimentación de las WEBs, intranets y APP de Euskalmet, así como suministro de datos a las distintas áreas del Gobierno Vasco, a la sociedad, a empresas y a otras Administraciones.

j) Erakundeak bildu, landu edo zaindutako datuak jendearen esku jartzea, berrerabiltzeko, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko araudia aplikatuz.

j) Poner a disposición pública, para su reutilización, los datos recogidos, elaborados o custodiados por la entidad en aplicación de la normativa sobre reutilización de la información del sector público.

k) Prentsako komunikabideetan (batez ere irratian eta telebistan), informazio meteorologikoa gaztelaniaz eta euskaraz ematea.

k) La realización de intervenciones operativas en medios de prensa (principalmente radio y tv) con información meteorológica en castellano y euskara.

l) Komunikabideetan (telebista, irratia, prentsa tradizionala eta digitala, sare sozialak, eta abar) meteorologiari buruzko informazioa (eta horrekin lotutakoa) banatzearekin, prestakuntza meteorologikoarekin eta, batez ere, zoritxarreko egoerekin lotutako gaiak proposatzea, prestatzea eta horiei buruzko aholkularitza ematea.

l) La propuesta, preparación y asesoría en medios de comunicación (televisión, radio, prensa tradicional y digital, redes sociales, etc.) con temas relacionados con distribución de información meteorológica (y relacionada), formación meteorológica y en especial en situaciones de adversidad.

m) Abisu, alerta eta alarma meteorologikoak eta erlazionatuak sortzea eta proposatzea.

m) La generación y propuesta de avisos, alertas y alarmas meteorológicas y relacionadas.

n) Informazio koordinatua etengabe sartzea, bai generikoa, bai sare sozialetako larrialdiekin lotutakoa.

n) La introducción continua de información coordinada tanto genérica como relacionada con emergencias en redes sociales.

o) Klimatologiak sortzea eta serieak araztea.

o) La generación de climatologías y depuración de series.

p) Klimako, klima-aldaketako eta horiekin lotutako inpaktuetako modelizazioak, lanak eta azterketak egitea eta lankidetzan aritzea.

p) Realización y colaboración de modelizaciones, trabajos y estudios climáticos, de cambio climático y de impactos relacionados con los mismos.

q) Garapen- eta ikerketa-proiektuetan parte hartzea, bai Euskadin, bai Estatuan eta Europan.

q) La participación en proyectos de desarrollo e investigación, tanto a nivel de Euskadi, como a nivel del Estado y de Europa.

r) Lehen aipatutako arloetan ezagutza sustatzea gizartean eta hainbat sektoretan.

r) El fomento e impulso del conocimiento en la sociedad y diversos sectores en las áreas antes nombradas.

3.– Era berean, eta salbuespen gisa, sozietateak bere jardun-eremuarekin zerikusia duten enpresen kapitalean parte hartu ahal izango du, kasu bakoitzean zehazten diren baldintzetan.

3.– Asimismo, y con carácter excepcional, la Sociedad podrá participar en el capital de empresas relacionadas con su ámbito de actuación, en las condiciones que en cada caso se determinen.

4. artikulua.– Sozietatearen kapitala.

Artículo 4.– Capital social.

1.– Fundazioaren kapital soziala 60.000 eurokoa izango da, euro bateko balio nominala duten 60.000 akziok osatua.

1.– El capital social fundacional será de 60.000 euros, representado por 60.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una.

2.– Akzioak izendunak izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak harpidetu eta ordainduko du oso-osorik fundazioaren kapitala.

2.– Las acciones serán nominativas y el capital fundacional será suscrito y desembolsado íntegramente por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Sozietatea eratzen den unean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak harpidetzen dituen akzioen nominala osorik ordaintzeko baimena ematen da.

3.– Se autoriza la realización del desembolso íntegro del nominal correspondiente a las acciones que se suscriben por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de constituirse la sociedad.

5. artikulua.– Atxikipena eta ondare-araubidea.

Artículo 5.– Adscripción y régimen patrimonial.

1.– «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate publikoa segurtasunaren arloan eskumena duen sailari atxikitzen zaio.

1.– La sociedad pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.» se adscribe al departamento competente en materia de seguridad.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak bere titulartasuneko ondasunak edo eskubideak atxiki ahal izango dizkio «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, SA» sozietate publikoari, bere helburu soziala lortzeko, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bateginaren 61.1 artikulua aplikatuz.

2.– La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá adscribir bienes o derechos de su titularidad a la sociedad pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.», para la consecución de su objeto social, en aplicación del artículo 61.1 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre.

3.– Atxikipen horrek ez du ekarriko ondasunen eta eskubideen titulartasunean aldaketarik egitea, ez kalifikazio juridikoan, ez eta titulartasunean ere, eta sozietate publikoak bere gain hartuko ditu ondasun eta eskubide horien tutoretza, zaintza, kudeaketa eta administrazioa.

3.– La citada adscripción no implicará un cambio en la calificación jurídica ni en la titularidad de los bienes y derechos y conllevará la asunción, por parte de la sociedad pública, de la tutela, guarda, gestión y administración de los bienes y derechos de que se trate.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EGITURA ORGANIKOA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

6. artikulua.– Gobernu-organoak.

Artículo 6.– Órganos de gobierno.

1.– «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate publikoa Akziodunen Batzar Nagusiak eta Administrazio Kontseiluak zuzenduko dute, eta azken hori izango da sozietatearen ordezkaria.

1.– La sociedad pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.» estará regida por La Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración, que ostentará la representación de la sociedad.

2.– Halaber, sozietateak zuzendaritza izango duen pertsona bat izango du.

2.– Asimismo, la sociedad contará con una persona que ostentará la dirección.

3.– Gobernu-organoen osaera eta eginkizunak estatutuetan zehaztuko dira.

3.– La composición y funciones de los órganos de gobierno se determinarán en sus Estatutos.

7. artikulua.– Akziodunen Batzar Nagusia.

Artículo 7.– Junta General de Accionistas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion bazkide-eskubideak Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak baliatuko ditu. Gobernu Kontseiluak, bazkide bakar gisa, Akziodunen Batzar Nagusia eratuko du.

Los derechos de socio correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán ejercitados por el Consejo de Gobierno Vasco, que, como socio único, constituirá la Junta General de Accionistas.

8. artikulua.– Aholku Batzordea.

Artículo 8.– Comité Consultivo.

«Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate publikoak aholku-batzorde bat izango du, bere gobernu-organoei aholkuak emateko.

La sociedad pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.» contará con un Comité Consultivo, para el asesoramiento a sus órganos de gobierno.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EKONOMIA-, FINANTZA- ETA LANGILE-ARAUBIDEA
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE PERSONAL

9. artikulua.– Ekonomia- eta finantza-araubidea.

Artículo 9.– Régimen económico-financiero.

1.– Sozietatea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berezko gaiei dagokienez, gai horiei buruz berariaz aplikatzekoak zaizkion xedapenek arautuko dute, eta, xedapen horiekin kontraesanean ez dagoen orotan, ordenamendu juridiko pribatuak.

1.– La sociedad se regirá, en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por el ordenamiento jurídico privado.

2.– Ezin izango du, inola ere, agintaritza publikoa erabiltzea dakarren ahalmenik izan.

2.– En ningún caso podrá disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.

10. artikulua.– Langileen araubidea.

Artículo 10.– Régimen de personal.

«Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate publikoan zerbitzuak ematen dituzten langileak lan-zuzenbideko arauen eta Euskal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 Legearen aginduen eta horiekin bat datozen arauen arabera arautuko dira, aplikatzekoa denaren arabera.

El personal que preste servicios en la sociedad pública «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.» se regirá por las normas de derecho laboral y por los preceptos de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, del Empleo Público Vasco y normativa concordante, según resulte de aplicación.

11. artikulua.– Sozietatea eratzeko jarduketak egitea.

Artículo 11.– Realización de actuaciones para la constitución de la sociedad.

Ondare eta Kontratazioko zuzendariari ahalmena ematen zaio, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean, honako ekintza hauetan parte hartzeko: sozietatea eratzeko eskritura publikoa ematea; Administrazio Kontseiluko kideen eta kargudunen izendapena formalizatzea, behin izendatuta; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari esleitutako akzioak harpidetu eta estaltzeko beharrezkoak diren ordainketak eta ekarpenak egitea; eta sozietatea eratzeko behar diren dokumentu publiko eta pribatu guztiak egitea.

Se faculta al Director o Directora de Patrimonio y Contratación para concurrir, en nombre de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al acto de otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad, formalización de la designación de los cargos y miembros del Consejo de Administración, una vez hayan sido designados, así como para materializar los desembolsos y aportación necesarios para la suscripción y cobertura del importe de las acciones atribuidas a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y extender cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la constitución de la sociedad.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad.

1.– Aldatu egiten da Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuaren 3. artikulua eta honela idatzita geratzen da:

1.– Se modifica el artículo 3 del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad y queda redactado en los siguientes términos:

«3. artikulua.– Segurtasun Sailari atxikita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde hauek, beren sorrera-arauetan ezartzen den moduan:

«Artículo 3.– Quedan adscritas al Departamento de Seguridad, en los términos que establecen sus normas de creación, las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se relacionan a continuación:

1.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia administrazio-erakunde autonomoa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– El organismo autónomo administrativo "Academia Vasca de Policía y Emergencias" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

2.– "Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A." sozietate publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari "Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A." sozietate anonimo publikoa sortzeko eta haren partaidetzak erosteko baimena emateari buruzko martxoaren 12ko 29/2024 Dekretuarekin bat etorriz."

2.– La sociedad pública "Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.", de conformidad con el Decreto 29/2024, de 12 de marzo, sobre autorización a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y adquisición de participaciones en la Sociedad Anónima Pública "Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A."»

2.– Aldatu egiten da Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuaren 15.2 artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

2.– Se modifica el artículo 15.2 del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, y queda redactado en los siguientes términos:

«15.2 artikulua.– Meteorologiaren arloan dagokio:

«Artículo 15.2.– En el ámbito de la meteorología le corresponde:

a) Lotutako azpiegiturak planifikatu, koordinatu, finkatu eta mantentzea, hala nola Euskal Autonomia Erkidegoko sare hidro-ozeano-meteorologikoa, eta sare horrek ematen duen informazioaren kalitatea bermatzea.

a) Planificar, coordinar, afianzar y mantener las infraestructuras asociadas, tales como la red hidro-océano-meteorológica del País Vasco, así como asegurar la calidad de la información que suministra dicha red.

b) Sare horrek ematen duen informazioa ziurtatzea.

b) Certificar la información que suministra dicha red.

c) "Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia S.A." sozietate publikoak garatu beharreko lanak koordinatu eta lehenestea, Segurtasun Sailak eta Euskal Administrazioko gainerako sail eta erakundeek planteatzen dituzten beharrei ahalik eta ondoen erantzuteko.

c) Coordinar y priorizar los trabajos a desarrollar por la sociedad pública "Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S. A.", de forma que se optimice la satisfacción de las necesidades que planteen el Departamento de Seguridad, así como del resto de departamentos y entes de la Administración Vasca.

d) Ekitaldi atmosferikoekin lotutako larrialdi-beharrak koordinatzea eta Segurtasun Sailaren ildo estrategikoak garatzea.»

d) Coordinar las necesidades de emergencias relacionadas con eventos atmosféricos y desarrollar las líneas estratégicas del Departamento de Seguridad."

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko martxoaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

MARTXOAREN 12KO 29/2024 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 29/2024, DE 12 DE MARZO
EUSKALMET – EUSKAL METEOROLOGIA AGENTZIA S.A. MERKATARITZA-SOZIETATEAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EUSKALMET – AGENCIA VASCA DE METEOROLOGÍA, S.A.
I. TITULUA
TÍTULO I
ERAKETA, XEDEA, IRAUPENA ETA HELBIDEA
CONSTITUCIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

1. artikulua.– Eraketa, izena eta araubide juridikoa.

Artículo 1.– Constitución, Denominación y régimen jurídico.

1.– «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» izenarekin (aurrerantzean, Sozietatea), sozietate publiko bat eratzen da, honako hauek izango dituena araubide: estatutu hauek, Batzar Nagusiaren erabakiak eta, horietan aurreikusita ez dagoen guztian, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Kapital Sozietateen Legearen testu bategina eta aplikatzekoak diren gainerako lege-xedapenak.

1.– Con la denominación de «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología, S.A.» (en lo sucesivo, la «Sociedad») se constituye una sociedad pública que se regirá por los presentes estatutos, por los acuerdos de su Junta General y, en cuanto no esté previsto en ellos, por el Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y por las demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

2.– Sozietatea, gainera, Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak (aurrerantzean, ESPL) arautuko du.

2.– La Sociedad se regirá, además, por la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco (en adelante LSPV).

3.– Sozietatea kide bakarreko sozietate anonimo gisa eratzen da, eta akziodun bakarra Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra da. Sozietatearen kapital sozial osoa titulartasun publikokoa da.

3.– La Sociedad se constituye como sociedad anónima de carácter unipersonal, cuyo único accionista es la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La totalidad del capital social de la Sociedad es de titularidad pública.

4.– Sozietatea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 32.2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen bitarteko propio pertsonifikatua da (erakunde horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoari buruzko Legearen 8. eta 9. artikuluetan definituta daude).

4.– La Sociedad tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la condición de medio propio personificado de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi definidas en los artículos 8 y 9 de la LSPV.

Horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeek beren xede sozialarekin zerikusia duten lanak, zerbitzuak eta bestelako jarduerak egiteko agindu ahal izango diote Sozietateari, betiere horrek administrazio-ahalak baliatzea ez badakar.

Como consecuencia de ello, los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán encargar a la Sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social, siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

5.– Enkargua egiten duen sailak edo erakundeak bere kabuz ezarritako jarraibideen arabera egin beharko ditu sozietateak enkargatutako lanak. Lan horiek berariaz ezarritako tarifen arabera baloratutako enkarguetan definituko dira.

5.– La Sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad que realiza el encargo, los trabajos que le sean encargados. Dichos trabajos estarán definidos en encargos valorados de acuerdo con las tarifas fijadas al efecto.

6.– Enkargu horien araubide juridiko-administratiboa instrumentala da, eta ez kontratuzkoa. Sozietateak nahitaez bete beharrekoak izango dira, eta sozietatea atxikita dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren arau organikoek zehazten duten organoak nahikotasun ekonomiko-finantzarioaren irizpideari jarraikiz ezarritako tarifen arabera ordainduko dira.

6.– El régimen jurídico administrativo de los mencionados encargos se define por su naturaleza instrumental y no contractual. Serán de ejecución obligatoria para la Sociedad y se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi al que se encuentra adscrita la Sociedad.

7.– Sozietateak zuzenbide pribatuaren mende jarduten du, bere jardueraren berezko gaiagatik aplikatu behar zaion legeria publikoa kontuan izanda, bereziki 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora, bai eta hura garatzeko araudia ere.

7.– La Sociedad actúa sometida al derecho privado, sin perjuicio de la legislación de carácter público que por razón de la materia propia de su actividad le resulte de aplicación, en particular la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como su normativa de desarrollo.

8.– Bitarteko propio pertsonifikatua denez, sozietateak ezin izango du parte hartu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, bitarteko propio pertsonifikatuak, edo enkarguak jaso ditzaketen gainerako botere esleitzaileek deitutako lizitazio publikoetan. Nolanahi ere, lizitatzailerik aurkezten ez bada, lizitazioen xede den prestazioa gauzatzeko agindua eman dakioke.

8.– Como consecuencia de su condición de medio propio personificado, la Sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de quien es medio propio personificado, o por los demás poderes adjudicadores de quienes pueda recibir encargos, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

2. artikulua.– Xedea.

Artículo 2.– Objeto.

1.– Sozietatearen xedea, oro har, zerbitzuak eta informazioa ematea da, bai Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrei, bai sektore publikoari eta enpresa-sareari, meteorologiaren eta antzeko zientzien esparruan, larrialdiekin duten harremanari garrantzi berezia emanez.

1.– La Sociedad tiene por objeto, con carácter general, el suministro de servicios e información tanto a la ciudadanía como al sector público y tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ámbito de la meteorología y ciencias afines, con especial énfasis en su relación con las emergencias.

2.– Aurrekoarekin lotuta, eta adierazpen gisa baina ez modu zehatzean, Sozietateak zaintza- eta iragarpen-zerbitzuak eman ahal izango ditu meteorologiaren eta antzeko zientzien arloan. Zerbitzu horiek, besteak beste, honako lan hauek hartu ahal izango dituzte:

2.– En relación con lo anterior y, con carácter enunciativo pero no exhaustivo, la Sociedad podrá prestar servicios de vigilancia y predicción en el área de la meteorología y ciencias afines, los cuales podrán abarcar, entre otras labores:

a) Askotariko sistema eta teknologiek emandako informazioaren tratamendu masiboa.

a) El tratamiento masivo de la información suministrada por múltiples sistemas y tecnologías muy diversas.

b) Urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, atmosferaren, ibaien, lurraren eta itsasoaren zaintza operatiboa egitea, sentsoreak, komunikazioak, koordinazioa eta mantentze-lanak barne, eta gorabehera guztiak egiaztatzea.

b) La vigilancia operativa 24 horas al día los 365 días del año tanto de la atmósfera, como de los ríos, tierra y la mar, incluyendo sensores, comunicaciones, coordinación, mantenimiento, comprobando todas las incidencias.

c) Aplikazioak garatu eta zaintzea; webgunea, larrialdietara mugatutako webgunea, aplikazioak, intranetak, sare sozialak eta abar.

c) El desarrollo y vigilancia de aplicativos; web, web restringida a emergencias, apps, intranets, redes sociales, etc.

d) Modelizazio meteorologikoak, hidro-meteorologikoak, agro-meteorologikoak, ozeano-meteorologikoak, klimatikoak, klima-aldaketakoak eta horiekin lotutako inpaktuak eta antzeko zientziak garatzea eta gauzatzea.

d) El desarrollo y operativa de modelizaciones meteorológicas, hidro-meteorológicas, agro-meteorológicas, océano-meteorológicas, climáticas, de cambio climático y de impactos relacionados y ciencias afines.

e) Tresnen, komunikazioen, softwarearen, hardwarearen eta ikerketaren beharrei eta meteorologiarekin eta antzeko zientziekin lotutako garapenari aholkularitza ematea.

e) Asesoría a las necesidades de instrumental, de comunicaciones, de software, de hardware y de investigación, así como su desarrollo relacionado con la meteorología y ciencias afines.

f) Epe oso labur, labur eta ertaineko iragarpenak egitea, iragarleen esperientzian eta eredu eta aplikazio-eremu desberdinen irteeretan oinarrituta.

f) La realización de predicciones a muy corto, corto y medio plazo, apoyándose en la experiencia de los predictores como en las salidas de los distintos modelos y áreas de aplicación.

g) Era guztietako informazioa biltzea, meteorologikoa, klimatologikoa eta antzeko zientzietakoa, bai eta euskal gizartean dituen inpaktuak ere.

g) La recopilación de todo tipo de información, de tipo meteorológico, climatológico y ciencias afines y de sus impactos en la sociedad vasca.

h) Inpaktu-azterketak egitea, meteorologian, klimatologian eta antzeko zientzietan jatorria dutenak.

h) La realización de estudios de impacto con origen meteorológico, climatológico y ciencias afines.

i) Euskalmeten WEBak, intranetak eta APPak elikatzea, eta Eusko Jaurlaritzako arloei, gizarteari, enpresei eta beste administrazio batzuei datuak ematea.

i) La alimentación de las WEBs, intranets y APP de Euskalmet, así como suministro de datos a las distintas áreas del Gobierno Vasco, a la sociedad, a empresas y a otras Administraciones.

j) Erakundeak bildu, landu edo zaindutako datuak jendearen esku jartzea, berrerabiltzeko, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko araudia aplikatuz.

j) Poner a disposición pública, para su reutilización, los datos recogidos, elaborados o custodiados por la entidad en aplicación de la normativa sobre reutilización de la información del sector público.

k) Prentsako komunikabideetan (batez ere irratian eta telebistan), informazio meteorologikoa gaztelaniaz eta euskaraz ematea.

k) La realización de intervenciones operativas en medios de prensa (principalmente radio y tv) con información meteorológica en castellano y euskara.

l) Komunikabideetan (telebista, irratia, prentsa tradizionala eta digitala, sare sozialak, eta abar) meteorologiari buruzko informazioa (eta horrekin lotutakoa) banatzearekin, prestakuntza meteorologikoarekin eta, batez ere, zoritxarreko egoerekin lotutako gaiak proposatzea, prestatzea eta horiei buruzko aholkularitza ematea.

l) La propuesta, preparación y asesoría en medios de comunicación (televisión, radio, prensa tradicional y digital, redes sociales, etc.) con temas relacionados con distribución de información meteorológica (y relacionada), formación meteorológica y en especial en situaciones de adversidad.

m) Abisu, alerta eta alarma meteorologikoak eta erlazionatuak sortzea eta proposatzea.

m) La generación y propuesta de avisos, alertas y alarmas meteorológicas y relacionadas.

n) Informazio koordinatua etengabe sartzea, bai generikoa, bai sare sozialetako larrialdiekin lotutakoa.

n) La introducción continua de información coordinada tanto genérica como relacionada con emergencias en redes sociales.

o) Klimatologiak sortzea eta serieak araztea.

o) La generación de climatologías y depuración de series.

p) Klimako, klima-aldaketako eta horiekin lotutako inpaktuetako modelizazioak, lanak eta azterketak egitea eta lankidetzan aritzea.

p) Realización y colaboración de modelizaciones, trabajos y estudios climáticos, de cambio climático y de impactos relacionados con los mismos.

q) Garapen- eta ikerketa-proiektuetan parte hartzea, bai Euskadin, bai Estatuan eta Europan.

q) La participación en proyectos de desarrollo e investigación, tanto a nivel de Euskadi, como a nivel del Estado y de Europa.

r) Lehen aipatutako arloetan ezagutza sustatzea gizartean eta hainbat sektoretan.

r) El fomento e impulso del conocimiento en la sociedad y diversos sectores en las áreas antes nombradas.

3.– Era berean, eta salbuespen gisa, sozietateak bere jardun-eremuarekin zerikusia duten enpresen kapitalean parte hartu ahal izango du, kasu bakoitzean zehazten diren baldintzetan.

3.– Asimismo, y con carácter excepcional, la Sociedad podrá participar en el capital de empresas relacionadas con su ámbito de actuación y en las condiciones que en cada caso se determinen.

3. artikulua.– Sozietatearen jardueren iraupena eta hasiera.

Artículo 3.– Duración y comienzo de actividades sociales.

Sozietatearen iraupena mugagabea izango da eratzen den egunetik aurrera; data horretan hasiko dira eragiketa sozialak.

La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido a partir de la fecha de su constitución, en la que darán comienzo las operaciones sociales.

4. artikulua.– Sozietatearen egoitza.

Artículo 4.– Domicilio social.

1.– Sozietatearen egoitza Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren bulegoetan egongo da: Forondako Atearen kalea 41 (La Torre eraikina), 01010 Vitoria-Gasteiz.

1.– El domicilio social de la Sociedad queda fijado en las dependencias de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología: Portal de Foronda, 41 (edificio La Torre), 01010 Vitoria-Gasteiz.

2.– Administrazio Kontseiluari dagokio egoitza soziala aldatzea, bai eta sukurtsalak, agentziak edo ordezkaritzak sortzea, kentzea edo lekuz aldatzea ere, baldin eta enpresaren jarduera garatzeko beharrezkoa edo komenigarria bada, bai lurralde nazionalaren barruan, bai lurralde nazionaletik kanpo.

2.– Corresponde al Consejo de Administración el traslado del domicilio social, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

II. TITULUA
TÍTULO II
KAPITAL SOZIALA ETA AKZIOAK
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

5. artikulua.– Sozietatearen kapitala.

Artículo 5.– Capital social.

1.– Sozietatearen kapitala 60.000 eurokoa da, 1 euroko balio nominala duten 60.000 akziok osatua, mota eta serie bakarrekoak, 1etik 60000 arteko zenbakiak dituztenak, biak barne, eta osorik harpidetu eta ordainduak.

1.– El capital social es de 60.000 euros, representado por 60.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una, de una sola clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 60000, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas.

2.– Akzioak izendunak izango dira, eta serie bereko akzio bat edo gehiago jaso ditzaketen tituluen bidez irudikatuko dira; korrelatiboki zenbakituta egongo dira, taloitegi-liburuetan egingo dira, eta, gutxienez, legeak eskatutako aipamenak jasoko dituzte. Akzioak Akzio Izendunen Erregistro Liburuan jasoko dira. Liburu hori sozietateak eramango du, Merkataritzako Erregistroak behar bezala legeztatuta. Liburu horretan agerraraziko dira hurrengo transferentziak, bai eta horien gaineko eskubide errealen eraketa eta bestelako kargak ere. Sozietateak Liburu horretan inskribatuta dagoena bakarrik hartuko du akzioduntzat.

2.– Las acciones serán nominativas y estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros talonarios y contendrán como mínimo las menciones exigidas por la ley. Las acciones figurarán en el Libro Registro de Acciones Nominativas que llevará la Sociedad debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se anotarán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La Sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro.

6. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren parte-hartzea.

Artículo 6.– Participación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Eratzen den unean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra da sozietatearen kapital osoaren titularra.

1.– En el momento de su constitución, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta la titularidad de la totalidad del capital de la Sociedad.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak zuzenean edo zeharka sozietatean izango duen partaidetza ezin izango da kapitalaren ehuneko berrogeita hamaika baino txikiagoa izan.

2.– La participación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la Sociedad, directa o indirectamente, no podrá ser inferior al cincuenta y uno por ciento de su capital.

7. artikulua.– Akzioak.

Artículo 7.– Las acciones.

1.– Akzioak bazkide-izaera ematen dio legezko titularrari, eta legeak eta estatutu hauek aitortzen dizkioten eskubideak ematen dizkio. Akzio bakoitzak boto bat emateko eskubidea ematen du.

1.– La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, y le atribuye los derechos que le reconocen la ley y los presentes Estatutos. Cada acción da derecho a un voto.

2.– Akzioak zatiezinak dira. Akzio baten jabekideek pertsona bakar bat izendatu beharko dute akzioei datxezkien eskubideak baliatzeko, eta modu solidarioan erantzungo diote sozietateari akziodun izatetik eratortzen diren betebehar guztiei.

2.– Las acciones son indivisibles. Las personas copropietarias de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones, y responderán solidariamente frente a la Sociedad, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.

3.– Akzioen gozamenari dagokionez, jabe soila izango da akzioduna, baina gozamendunak, gozamenak dirauen bitartean, sozietateak erabakitako dibidenduak jasotzeko eskubidea izango du beti, eta gainerako akziodun-eskubide guztiak baliatzea jabe soilari dagokio.

3.– En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de accionista reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo, correspondiendo al nudo propietario el ejercicio de todos los demás derechos de accionista.

8. artikulua.– Akzioen eskualdagarritasun askearen murrizketak.

Artículo 8.– Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Sozietatearen akzioak eskualdatzeari buruzko guztia Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan eta aplikatu beharreko beste edozein arauditan xedatutakoaren mende egongo da.

Todo lo relativo a la transmisión de acciones de la Sociedad quedará sujeto a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como a cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

9. artikulua.– Lehentasunez erostea nahitaezko eskualdaketetan.

Artículo 9.– Tanteo en transmisiones de carácter forzoso.

Akzioen nahitaezko «inter vivos» eskualdaketa judizial edo administratiboen ondorioz lehentasunez erosteko eskubidea egikarituz gero, desadostasunik egonez gero, sozietatearen auditoreak zehaztuko du akzioen balioa, eta, sozietateak urteko kontuak egiaztatzeko betebeharrik ez badu, edozein interesdunek eskatuta sozietatearen egoitzako merkataritza-erregistratzaileak izendatzen duen auditoreak.

En el supuesto del ejercicio del derecho de tanteo como consecuencia de transmisiones «inter vivos» de carácter forzoso, judicial o administrativo, de las acciones, la determinación del valor de las mismas, en caso de discrepancia, se realizará por el Auditor de la Sociedad, y si esta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, por el Auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

10. artikulua.– Lehentasunezko harpidetza-eskubidea.

Artículo 10.– Derecho de suscripción preferente.

1.– Erabakitzen den kapital-gehikuntza orotan, erabakia hartzeko unean akziodun direnek lehentasunezko harpidetza-eskubidea izango dute. Akziodunek hilabeteko epea izango dute, Batzar Orokorrak akzio berriak zabaltzeko eta jaulkitzeko baimena eman eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, lehenespenez harpidetzeko eskubidea egikaritzeko, eta eskuratu nahi dituzten tituluen prezio nominala ordaindu beharko dute eskubide hori egikaritzeko egintzan.

1.– En toda ampliación de capital que se acuerde, los y las accionistas que lo sean en el momento de adoptarse la decisión gozarán de un derecho de suscripción preferente. Los y las accionistas tendrán un plazo de un mes, a contar desde la fecha de resolución de la Junta General autorizando la ampliación y emisión de nuevas acciones, para ejercitar su derecho de suscripción preferente, desembolsando en el acto de ejercitar su derecho el precio nominal de los títulos que deseen adquirir.

2.– Akziodunek lehentasunez harpidetzen ez dituzten akzioak beste eskuratzaile batzuei eskainiko zaizkie, Administrazio Kontseiluak zehaztutako epean.

2.– Las acciones no suscritas con preferencia por los y las accionistas serán ofrecidas a otros posibles adquirentes en el plazo que determine el Consejo de Administración.

11. artikulua.– Eskualdatze irregularren ondorioak.

Artículo 11.– Efectos de las transmisiones irregulares.

Akziodunen, Batzar Nagusiaren edo Administrazio Kontseiluaren alde kasu horietarako ezarritako lehentasunezko harpidetza- edo eskuratze-eskubideei kalterik egin gabe, aurreko bi artikuluetan aipatutako arauak urratuz egindako harpidetza edo eskualdaketa orok ez du ondoriorik izango Sozietatearekiko.

Sin perjuicio de los derechos de suscripción o adquisición preferente establecidos a favor de los y las accionistas, de la Junta General o del Consejo de Administración para estos supuestos, toda suscripción o transmisión efectuada con infracción de las reglas mencionadas en los dos artículos anteriores, carecerá de efectos frente a la Sociedad.

12. artikulua.– Eskualdatze askearen murrizketen publizitatea.

Artículo 12.– Publicidad de las restricciones a la libre transmisión.

Estatutu hauen titulu honetan jasotako akzioen eskualdagarritasun askearen murrizketak zigilatuta edo inprimatuta agertuko dira sozietatearen akzioak ordezkatzen dituzten titulu guzti-guztietan.

Las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones contenidas en el presente Título de estos estatutos constarán estampilladas o impresas en todos y cada uno de los títulos representativos de las acciones de la Sociedad.

III. TITULUA
TÍTULO III
SOZIETATEAREN ARAUBIDEA ETA ADMINISTRAZIOA
RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

13. artikulua.– Sozietatearen organoak.

Artículo 13.– Órganos Sociales.

Sozietatea Akziodunen Batzar Nagusiak eta Administrazio Kontseiluak zuzenduko dute, eta azken hori izango da Sozietatearen ordezkaria.

La Sociedad estará regida por la Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración, que ostentará la representación de la Sociedad.

LEHENENGO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
BATZAR OROKORRA
DE LA JUNTA GENERAL

14. artikulua.– Erabakien izaera eta nahitaezkotasuna.

Artículo 14.– Naturaleza y obligatoriedad de sus acuerdos.

Batzar Orokorreko akziodunen bilera, legez deitua eta eratua, sozietatearen organo eztabaidatzaile eta gorena da, eta haren erabakiak, legezko preskripzioen eta estatutu hauen arabera hartutakoak, nahitaezkoak dira akziodun guztientzat, baita ez daudenentzat, disidenteentzat edo botoa emateari uzten diotenentzat ere, aurkaratzeko eta banantzeko eskubideak alde batera utzita, hala badagokio.

La reunión de los y las accionistas de la Junta General, legalmente convocada y constituida, constituye el órgano deliberante y supremo de la sociedad y sus acuerdos, adoptados conforme a las prescripciones legales y de estos Estatutos, son obligatorios para todos los y las accionistas, incluso para los ausentes, los disidentes o los que se abstuviesen de votar dejando a salvo los derechos de impugnación y separación en su caso.

15. artikulua.– Deialdia.

Artículo 15.– Convocatoria.

1.– Batzar Orokorraren deialdiaren iragarkia Merkataritza Erregistroaren Aldizkari Ofizialean eta zabalkunde handieneko egunkarietako batean argitaratuko da, sozietatearen egoitzan, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kapital Sozietateen Legearen testu bateginak eskatzen duen aurrerapenarekin.

1.– El anuncio de la convocatoria de Junta General será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación, en el domicilio de la sociedad con la antelación exigida por el Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako deialdiaren iragarkiaz gain, akziodunei posta ziurtatuz, hartu-agiriarekin edo jakinarazpena bidali dela eta jaso dela egiaztatzea ahalbidetzen duen beste edozein komunikazio-prozedura indibidual eta idatziren bidez deituko zaie, bilera egin baino hilabete lehenago gutxienez. Deialdi berezi hau ez da nahitaezkoa izango akziodunen kopurua berrogeita hamarretik gorakoa bada.

2.– Además del anuncio de convocatoria previsto en el párrafo anterior, los y las accionistas serán convocados por correo certificado, con acuse de recibo o por cualquier otro procedimiento de comunicación individual y escrita que permita justificar el envío y el recibo de la notificación, dentro de un plazo no inferior a un mes anterior a la fecha de la reunión. Esta convocatoria especial dejará de ser obligatoria en el caso de que el número de accionistas exceda de cincuenta.

3.– Aurreko artikuluetan xedatutakoa gorabehera, Batzar Orokorrerako deia egin dela eta edozein gai aztertzeko balio osoz eratu dela ulertuko da, baldin eta sozietatearen kapital guztia bertan badago eta bertaratutakoek aho batez onartzen badute Batzar Orokorra egitea.

3.– No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General.

16. artikulua.– Batzarra egitea.

Artículo 16.– Celebración.

Batzar Orokorra sozietateak egoitza duen herrian egingo da, deialdirako ezarritako egunean, baina bilkurak luzatu ahal izango dira ondoz ondoko egun batean edo gehiagotan.

La Junta General se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, el día señalado para la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos.

17. artikulua.– Quoruma.

Artículo 17.– Quórum.

1.– Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorra balio osoz eratzeko, ordaindutako kapitalaren bi herenen ordezkaritza agertu beharko da lehenengo deialdian, eta bigarren deialdian Batzarra eratzea baliozkoa izango da, ordezkatutako akzio-kopurua edozein dela ere.

1.– Para que sea válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se requerirá que en primera convocatoria asista la representación de los dos tercios del capital desembolsado, siendo válida la constitución de la Junta en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de acciones representadas.

2.– Batzarrak obligazioen jaulkipena erabaki ahal izateko, kapitala gehitu edo txikitzea, sozietatea eraldatzea, bat egitea, zatitzea edo desegitea, eta, oro har, sozietatearen estatutuetan edozein aldaketa egitea (salbu eta sozietatearen egoitza Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan aldatzea), beharrezkoa izango da lehenengo deialdian ordaindutako kapitalaren gutxienez hiru laurden ordezkatzen duten akziodunek parte hartzea, eta bigarren deialdian, ordaindutako kapitalaren gutxienez bi heren ordezkatzen dituzten akziodunek.

2.– Para que la Junta pueda acordar la emisión de obligaciones el aumento o la disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de la Sociedad, y. en general cualquier modificación de sus Estatutos (salvo el traslado del domicilio social dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi) será preciso que concurran a las mismas en primera convocatoria accionistas que representen, al menos, tres cuartas partes del capital desembolsado, y en segunda convocatoria, accionistas que representen, al menos, dos tercios del capital desembolsado.

3.– Aurreko paragrafoan ezarritako erabakiak hartzeko, lehenengo deialdian kapital sozialaren bi heren ordezkatzen dituzten akziodunek aldeko botoa eman beharko dute, eta bigarren deialdian kapital sozialaren gehiengo osoa ordezkatzen duten akziodunek aldeko botoa eman beharko dute.

3.– La adopción de los acuerdos establecidos en el apartado anterior requerirá que voten a favor de su adopción accionistas que representen al menos dos tercios del capital social en primera convocatoria y la mayoría absoluta del capital social en segunda convocatoria.

4.– Nolanahi ere, aldaketa, bat-egite, zatiketa eta desegite kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluaren aldez aurreko baimena beharko da.

4.– En todo caso, se requerirá autorización previa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los casos de modificación, fusión, escisión y disolución.

18. artikulua.– Bertaratzea.

Artículo 18.– Asistencia.

1.– Batzar Orokorrera bertaratzeko eskubidea izango dute beren tituluak Erregistro Liburuan inskribatuta dituzten akziodun guztiek, Batzarra egin baino bost egun lehenago, baldin eta dibidendu pasiboen ordainketa egunean badute.

1.– Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los y los accionistas que tengan sus títulos inscritos en el Libro Registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y estén al corriente en el pago de los dividendos pasivos.

2.– Administratzaileek Batzar Orokorrera joan beharko dute. Era berean, zuzendaria, gerenteak, teknikariak eta gizarte-gaien martxa egokian interesa duten gainerako pertsonak ere joan ahal izango dira. Administratzaileek egoki deritzote horiei entzungo diete, baina guztiek izango dute hitz egiteko eskubidea, baina ez botoa ematekoa.

2.– Los Administradores y las Administradoras deberán asistir a la Junta General. Podrán asistir también el Director o la Directora, gerentes, técnicos o técnicas y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, a quienes los Administradores y las Administradoras consideren conveniente oír si bien todos ellos contarán con derecho de voz, pero no de voto.

3.– Batzar Orokorreko lehendakariak egokitzat jotzen duen beste edozein pertsona bertaratzeko baimena eman dezake, baina Batzarrak baimen hori baliogabetu ahal izango du.

3.– El Presidente o la Presidenta de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

19. artikulua.– Batzar Orokorreko ordezkaritza.

Artículo 19.– Representación en la Junta General.

1.– Batzarrera joateko eskubidea duten akziodunak beste bazkide batek ordezkatu ahal izango ditu, lehendakariari zuzendutako idazki baten bidez, bereziki batzar bakoitzerako; ordezkatutako akzioduna titularra den akzio guztiak hartuko ditu ordezkaritzak, eta idatziz eman beharko da; hori guztia Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 187. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

1.– Los y las accionistas que tenga derecho de asistencia podrán hacerse representar por otra persona socia mediante escrito dirigido al Presidente o a la Presidenta, con carácter especial para cada Junta; la representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el o la accionista representado, y deberá conferirse por escrito; todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

2.– Ordezkaritza ezeztagarria da beti: ordezkatua batzarrera joaten bada, errebokatze-balioa izango du.

2.– La representación es siempre revocable: la asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación.

20. artikulua.– Batzar Orokorraren eskumenak.

Artículo 20.– Atribuciones de la Junta General.

Akziodunen Batzar Nagusiaren eskumen esklusiboa da:

Es de competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas:

a) Sozietateko zuzendaria izendatzea eta, hala badagokio, kargutik kentzea.

a) Nombrar y separar, en su caso, al Director o a la Directora de la Sociedad.

b) Administrazio Kontseiluko kideak hautatzea eta, hala badagokio, administrazio-organoaren egitura aldatzea.

b) Elegir las personas miembros del Consejo de Administración, y modificar, en su caso, la estructura del Órgano de Administración.

c) Sozietatearen Administrazioak ekitaldi bakoitzean aurkezten dizkien memoria eta urteko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea; haren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokio, onartzea edo gaitzestea, eta, hala badagokio, Kapital Sozietateen Legearen arabera Kontu Auditoretzan jardun behar duten pertsonak izendatzea.

c) Examinar, y en su caso, aprobar la Memoria, las Cuentas anuales que, de cada ejercicio les sean presentadas por la Administración de la Sociedad; examinar y, en su caso, aprobar o censurar la gestión de esta, y nombrar las personas que deben ejercer, en su caso, la Auditoría de Cuentas con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital.

d) Administratzaileek proposatuta, urteko emaitzen aplikazioari buruz erabakitzea, estatutuetan estatutuen legezko eta borondatezko erreserbetara bideratu beharreko zenbatekoei buruz ezarritakoaren arabera.

d) Decidir, a propuesta de las personas administradoras, acerca de la aplicación de resultados anuales de conformidad con lo establecido en los Estatutos sobre las cantidades que deban destinarse a reservas legales estatutarias y voluntarias.

e) Administrazioak aztertu eta onartu behar dituen gaiei buruz eztabaidatzea eta erabakiak hartzea, bai eta akziodunek aurkezten dituzten proposamenei buruz ere.

e) Deliberar y tomar acuerdo sobre los asuntos que la Administración someta a su examen y aprobación, así como las proposiciones que presenten los y las accionistas.

f) Sozietatearen kapitala gehitzea edo murriztea, obligazio sinple edo hipotekarioak jaulkitzea, sozietatearen bat-egitea, transformazioa, zatiketa edo desegitea eta estatutuen beste edozein aldaketa erabakitzea.

f) Acordar el aumento o la reducción del capital social, la emisión de obligaciones simples o hipotecarias, la fusión, transformación, escisión o disolución de la Sociedad y cualquier otra modificación de los Estatutos.

g) Legez berari bakarrik dagokion beste edozein.

g) Cualquier otra que legalmente le corresponda con carácter exclusivo.

21. artikulua.– Lehendakaritza eta idazkaritza.

Artículo 21.– Presidencia y Secretaría.

1.– Batzar Orokorraren buru Administrazio Kontseiluko lehendakaria izango da, eta, hori ezean, bilerara bertaratutako akziodunek kasu bakoitzean aukeratzen duten akzioduna.

1.– La Junta General será presidida por el Presidente o por la Presidenta del Consejo de Administración, y en su defecto, por el o la accionista que elijan en cada caso los o las accionistas asistentes a la reunión.

2.– Administrazio Kontseiluko idazkaria izango da idazkaria, edo, bestela, akzioduna edo batzarrera joateko eskubidea duen pertsona, batzordeak kasu bakoitzerako aukeratzen duena.

2.– Actuará de Secretario o Secretaria el Secretario o Secretaria del Consejo de Administración, o en su defecto el o la accionista o persona con derecho de asistencia que elija la Junta para cada caso.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
ADMINISTRAZIO-KONTSEILUA
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

22. artikulua.– Osaera, izendapena eta kargu-uztea.

Artículo 22.– Composición, nombramiento y cese.

1.– Administrazio Kontseiluak gutxienez hiru kide eta gehienez zortzi izango ditu. Kide guztiak Batzar Orokorrak izendatuko ditu, kapital sozialaren gehiengo osoaren aldeko botoarekin.

1.– El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros que será de tres como mínimo y de ocho como máximo, debiendo ser todos ellos nombrados por la Junta General con el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social.

2.– Sailburu izateko, ez da beharrezkoa izango akziodun izatea, baina ezin izango dira akziodun izan legezko debekuetan eta bateraezintasunetan sartuta daudenak. Pertsona juridiko bat Administrazio Kontseiluko kide izendatzen bada, hark pertsona fisiko bat izendatuko du karguaren berezko eginkizunak betetzeko ordezkari gisa.

2.– Para ser Consejero o Consejera, no se requerirá la cualidad de accionista, pero no podrán serlo los incursos en prohibiciones y en las incompatibilidades legales. Si se nombra miembro del Consejo de Administración a una persona jurídica, esta designará a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

3.– Kontseiluko kideek beren karguak betetzean izan ditzaketen erantzukizunak alde batera utzita, automatikoki utziko dute Kontseiluko kide izateari, baldin eta, justifikatu gabeko absentzia dela-eta, Kontseilua bi deialditan jarraian biltzea eragozten badute, estatutu-quoruma eratzea galarazteagatik.

3.– Independientemente de las responsabilidades en que puedan incurrir las personas miembros del Consejo en el ejercicio de sus cargos, cesarán automáticamente en su calidad de tales aquellas que con su ausencia injustificada imposibiliten la reunión del Consejo en dos convocatorias consecutivas por impedir la constitución del quórum estatutario.

23. artikulua.– Egungo osaera.

Artículo 23.– Composición actual.

Estatutu hauek onartzeko unean, Administrazio Kontseiluak honako kide hauek izango ditu:

En el momento de la aprobación de los presentes estatutos, el Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros:

Lehendakaria; kargu hori Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburuak izango du eta kalitate-botoa izango du.

Presidente o presidenta, cargo que corresponderá al Consejero o a la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, que tendrá voto de calidad.

Lehendakariordea: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Segurtasuneko sailburuordea.

Vicepresidente o vicepresidenta, cargo que corresponderá al Viceconsejero o a la Viceconsejera de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Batzordekideak:

Vocales:

– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria.

– Director o Directora de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

– Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua edo hark eskuordetutako pertsona.

– Consejero o Consejera del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o persona en quien delegue.

– Ekonomia eta Ogasun Saileko Ondare eta Kontratazioko zuzendaria.

– Director o Directora de Patrimonio y Contratación del Departamento de Economía y Hacienda.

– Euskal Irrati Telebista (EITB) zuzenbide pribatuko erakunde publikoko zuzendari nagusia edo hark eskuordetzen duena.

– Director o Directora General del ente público de derecho privado Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB) o persona en quien delegue.

Hitza bai baina botorik ez duten kideak:

Miembros con voz, pero sin voto:

– Sozietatearen zuzendaria.

– Director o Directora de la sociedad.

– Idazkaria, sozietatearen Administrazio Kontseiluak izendatua.

– Secretario o secretaria, que será designado o designada por el Consejo de Administración de la sociedad.

24. artikulua.– Iraupena.

Artículo 24.– Duración.

Kontseilari-karguaren iraupena bost urtekoa izango da, eta behin edo gehiagotan berrautatu ahal izango dira, gehienez ere iraupen bereko aldietarako.

La duración del cargo de Consejero o Consejera será de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima.

25. artikulua.– Karguak izendatzea.

Artículo 25.– Designación de cargos.

1.– Batzar Orokorrak izendatzen ez baditu, Administrazio Kontseiluak lehendakaria eta idazkaria hautatuko ditu, eta, hala badagokio, lehendakariordea eta idazkariordea.

1.– Cuando no hayan sido designados por la Junta General, el Consejo de Administración elegirá a su Presidente o Presidenta y al Secretario o a la Secretaria y, en su caso, a un Vicepresidente o una Vicepresidenta y a un Vicesecretario o una Vicesecretaria.

2.– Idazkariak eta idazkariordeak kontseilari izan daitezke edo ez. Azken kasu horretan, hitza izango dute, baina botorik ez.

2.– El Secretario o la Secretaria y el Vicesecretario o la Vicesecretaria podrán o no ser Consejeros. En este último caso tendrán voz, pero no voto.

26. artikulua.– Lehendakaritza eta lehendakariordetza.

Artículo 26.– Presidencia y Vicepresidencia.

1.– Lehendakariaren egitekoa izango da Kontseiluaren bileretarako deia egitea, eta, Kontseiluaren erabakiz, Batzar Nagusietarako deia egitea. Bataren eta bestearen lehendakaria izango da.

1.– Será misión del Presidente o de la Presidenta convocar las reuniones del Consejo, y por acuerdo del mismo, de las Juntas Generales, ocupando la Presidencia de uno y otro.

2.– Lehendakariari dagokio Kontseilutik jasotzen dituen jarraibideak betetzea, sozietatearen martxak eskatzen dituen jarraibideak betetzea eta, kasu zehatzetan, Administrazio Kontseiluak esleitzen dizkion eginkizunak betetzea.

2.– Corresponde al Presidente o a la Presidenta la ejecución de las instrucciones que reciba del Consejo, así como la realización de las orientaciones que requiera la marcha de la sociedad, y la ejecución de las funciones que, en caso concreto, le sean conferidas por el Consejo de Administración.

3.– Lehendakaria ez badago, lehendakariordeak ordezkatuko du.

3.– En caso de ausencia del Presidente o de la Presidenta le sustituirá el Vicepresidente o la Vicepresidenta.

4.– Lehendakariak bere borondatez edo Batzar Orokorraren erabakiz utz dezake kargua.

4.– El Presidente o la Presidenta puede cesar por voluntad propia o por decisión de la Junta General.

27. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren bilerak.

Artículo 27.– Reuniones del Consejo de Administración.

1.– Sozietatearen interesak hala eskatzen duenean bilduko da Administrazio Kontseilua, sozietatearen egoitzan edo beste edozein tokitan. Lehendakariak egingo du deialdia, bere ekimenez edo hiru kontseilarik edo gehiagok eskatuta.

1.– El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo convocarlo al Presidente o a la Presidenta, bien por iniciativa propia, bien a petición de tres o más Consejeros.

2.– Bilera-eguna baino gutxienez bost egun lehenago egingo da deialdia. Ez da halako formaltasunik behar izango, eta Kontseilua behar bezala batzartutzat joko da, baldin eta kontseilari guztiak bertan edo ordezkatuta egonik, kontseilari horiek batzarra egitea onartzen badute.

2.– La convocatoria se hará con cinco días de antelación al menos a la fecha de la reunión. No será necesaria tal formalidad, y el Consejo se entenderá válidamente reunido, siempre que, estando presentes o representados todos los consejeros y las consejeras, estos acepten su celebración.

28. artikulua.– Administrazio Kontseilura joatea.

Artículo 28.– Asistencia al Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseilua balio osoz eratzeko, kideen erdiak gehi bat bertaratu beharko dira, bertan egonda edo ordezkatuta. Administrazio Kontseiluak bideokonferentziaz edo telefono-konferentzia anizkoitzez hartutako erabakiak baliozkoak izango dira, baldin eta kontseilarietako batek ere ez badio aurka egiten prozedura horri, horretarako behar diren baliabideak badituzte eta elkarri aitortzen bazaizkio; hori guztia Kontseiluaren aktan eta ematen diren erabakien ziurtagirian adierazi beharko da. Kasu horretan, Kontseiluaren bilkura bakartzat joko da, eta sozietatearen egoitzan egingo da.

1.– El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los consejeros o las consejeras se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

2.– Lehendakariak zuzenduko ditu bilkurak, eta erabakiak hartzeko, bertaratzen diren edo ordezkaritza duten kideen erdiek baino gehiagok eman beharko dute aldeko botoa, ahalmenen delegazio iraunkorrerako izan ezik.

2.– Dirigirá las sesiones el Presidente o la Presidenta, tomándose los acuerdos cuando voten a favor de los mismos al menos más de la mitad de los vocales o las vocales que concurran personalmente o en representación, salvo para la delegación permanente de facultades.

3.– Idatziz eta bilkurarik gabe bozkatzea onartuko da baldin eta ezein sailburu ez badago prozedura horren aurka.

3.– La votación por escrito y sin sesión solo será admitida cuando ningún Consejero o ninguna Consejera se oponga a este procedimiento.

4.– Boto-zenbaketan berdinketa gertatuz gero, Kontseiluaren beste bilera baterako deia egin beharko da, gutxienez hurrengo zazpi egunetan gai hori aztertzeko.

4.– En caso de empate de votos en el escrutinio deberá convocarse para tratar, al menos, de dicho asunto una nueva reunión del Consejo en los siete días siguientes.

29. artikulua.– Ahalmenak eskuordetzea.

Artículo 29.– Delegación de facultades.

1.– Kontseiluak zuzendari baten esku utz ditzake beti bere ahalmenak. Ezin izango dira eskuordetzan eman legeak eskuordetzan ematen ez dituen ahalmenak, ez eta estatutu hauek Administrazio Kontseiluan bozketarako quorum berezia ezartzen dutenak ere. Administrazio Kontseiluak ere ahalorde bereziak eman ahal izango ditu.

1.– El Consejo podrá delegar con carácter permanente sus facultades en un Director o una Directora. No serán delegables las facultades cuya delegación no permite la Ley ni aquellas para cuyo ejercicio los presentes estatutos establezcan un quórum especial de votación en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración podrá conferir igualmente apoderamientos singulares.

2.– Administrazio Kontseiluak egoki iritzitako batzorde delegatuak izendatu ahal izango ditu.

2.– El Consejo de Administración podrá nombrar las comisiones delegadas que estime convenientes.

30. artikulua.– Ordezkaritza.

Artículo 30.– Representación.

Administrazio Kontseiluko kideek ahalordea eman ahal izango diote beste kontseilari bati beren izenean botoa emateko, idatziz eta bilkura bakoitzerako bereziki. Lehendakariari zuzendutako gutun bidez emango da ordezkaritza.

Los miembros del Consejo de Administración podrán dar poder para votar en su nombre a otro Consejero u otra Consejera por escrito y con carácter especial para cada sesión. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente o a la Presidenta.

31. artikulua.– Akta-liburua.

Artículo 31.– Libro de actas.

Kontseiluaren eztabaidak eta erabakiak akta-liburu batean jasoko dira, eta lehendakariak eta idazkariak sinatuko dituzte.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, y serán firmados por el Presidente o por la Presidenta y por el Secretario o por la Secretaria.

32. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren eskumenak.

Artículo 32.– Atribuciones del Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseilua sozietatearen kide anitzeko gobernu-organo gorena da.

1.– El Consejo de Administración es el órgano colegiado superior de gobierno de la sociedad.

2.– Administrazio Kontseiluari dagokio sozietatea ordezkatzea, bai epaiketetan, bai epaiketatik kanpo. Sozietatea kudeatzeko eta administratzeko ahalik eta ahal gehien izango du, inolako mugarik gabe, eta ahalmenak eskuordetzan eman ahal izango ditu estatutu hauen 29. artikuluan ezarritako moduan.

2.– Corresponde al Consejo de Administración la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, y tendrá los más amplios poderes para la gestión y administración de la misma, sin limitación alguna, pudiendo delegar las facultades en los términos establecidos en el artículo 29 de los presentes estatutos.

3.– Administratzaileen ordezkaritza-ahalordea eta ahalorde hori osatzen duten ahalmenak ahalik eta zabaltasun handienaz ulertu beharko dira, edozein motatako ondasun higigarri, higiezin, akzio eta eskubideei dagokienez, oro har kontratatzeko eta era guztietako egintza eta negozioak, obligaziozkoak eta dispositiboak, ohiko edo ezohiko administraziokoak eta jabari zorrotzekoak egiteko; horretarako, Batzar Orokorraren baimena beharko da, hala eskatzen zaionean, indarrean dagoen araudiaren arabera.

3.– El poder de representación de los administradores y de las administradoras y las facultades que lo integran, deberán ser entendidas con la mayor extensión para contratar en general y para realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales y dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos, debiendo contar con la autorización de la Junta General en los casos en que la misma sea requerida de conformidad con la normativa vigente.

33. artikulua.– Administrazio Kontseiluko kideen ordainsariak.

Artículo 33.– Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseiluko karguek ez dute ordainsaririk jasoko, baldin eta eginkizun exekutiborik esleituta ez badute.

1.– Los cargos del Consejo de Administración no serán retribuidos en la medida en que no tengan encomendadas funciones con carácter ejecutivo.

2.– Eskuordetze bidez edo beste edozein tituluren bidez eginkizun betearazleak esleituta dituzten Administrazio Kontseiluko kideek sozietatetik ordainsari bat jasotzeko eskubidea izango dute beren eginkizunak betetzeagatik. Ordainsari hori zenbateko finko bat izango da, eta Batzar Orokorrak finkatuko du.

2.– Los miembros del Consejo de Administración que tengan encomendadas funciones ejecutivas, sea mediante delegación o por cualquier título, tendrá derecho a percibir de la Sociedad una retribución por el desempeño de sus funciones que consistirá en una cantidad fija que será fijada por la Junta General.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
AHOLKU BATZORDEA
DEL COMITÉ CONSULTIVO

34. artikulua.– Aholku Batzordea.

Artículo 34.– Comité consultivo.

1.– Administrazio Kontseiluaren Aholku Batzordea eratu ahal izango da, eta Administrazio Kontseiluak izendatu eta ezeztatuko ditu kideak. Karguaren iraupena Administrazio Kontseiluak zehaztuko du, baina ezin izango da 5 urtetik gorakoa izan.

1.– Podrá constituirse un Comité Consultivo del Consejo de Administración, cuyos miembros serán nombrados y revocados por el Consejo de Administración. La duración del cargo será la que determine el Consejo de Administración, que en ningún caso podrá ser superior a 5 años.

2.– Aholku Batzordea gutxienez bost kidek eta gehienez hamar kidek osatuko dute. Kide horiek ez dira kontseilari izango. Ahal dela, Aholku Batzordearen osaera orekatua izango da emakumeen eta gizonen artean, eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia izango dute. Ondorio horietarako, ordezkaritza orekatutzat joko da bi sexuek gutxienez ehuneko berrogeiko ordezkaritza dutenean.

2.– El Comité Consultivo estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de diez miembros, los cuales podrán no tener la condición de consejeros o consejeras. Se procurará que la composición del Consejo Consultivo tenga una representación equilibrada entre mujeres y hombres, con capacitación, competencia y preparación adecuada. A estos efectos, se considerará representación equilibrada cuando ambos sexos estén representados al menos en un cuarenta por ciento.

3.– Aholku Batzordeak horien artean lehendakari bat eta idazkari bat izendatuko ditu. Kide zaharrenak eta kide gazteenak ordezkatu ahal izango dituzte, hurrenez hurren, batzordeburua edo idazkaria ez dagoenean edo ezin denean.

3.– El Comité Consultivo nombrará de entre ellos un Presidente o una Presidenta y un Secretario o una Secretaria que podrán ser sustituidos, respectivamente, en caso de ausencia o imposibilidad, por el miembro de más edad y por el miembro de menos edad de entre sus componentes.

4.– Aholku Batzordeko kideek ez dute ordainsaririk jasoko.

4.– Los y las miembros del Comité Consultivo no serán retribuidos.

35. artikulua.– Egungo osaera.

Artículo 35.– Composición actual.

Estatutu hauek onartzeko unean, Aholku Batzordeak bederatzi kide izango ditu:

En el momento de la aprobación de los presentes estatutos, el Comité Consultivo estará integrado por los siguientes nueve miembros:

a) Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundietako hiru kide, foru aldundiek izendatuta.

a) Tres vocales provenientes de cada una de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, por designación de estas.

b) Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendaria.

b) El Director o Directora de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco.

c) Itelazpi, S.A. merkataritza-sozietate publikoko zuzendari nagusia.

c) El Director o Directora General de la Sociedad Pública Mercantil Itelazpi, S.A.

d) Bokal bat, EUDEL Euskadiko Udalen Elkartearen ordezkari gisa, elkarteak berak izendatuta.

d) Un vocal o una vocal en representación de la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, por designación de esta.

e) Azti Fundazioaren ordezkari bat, fundazioak berak izendatuta.

e) Un representante de Fundación Azti – Azti Fundazioa, por designación de esta.

f) Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - Sociedad Informática del Gobierno Vasco SAren ordezkari bat (EJIE), hark izendatuta.

f) Un representante de Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE), por designación de esta.

g) Tecnalia Research & Innovation Fundazioaren ordezkari bat, fundazioak izendatua.

g) Un representante de la Fundación Tecnalia Research & Innovation, por designación de esta.

36. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 36.– Funciones.

Hauek dira Aholku Batzordearen eginkizunak:

Son funciones del Comité Consultivo:

a) Sozietatearen gobernu-organoei aholkularitza ematea.

a) El asesoramiento a los órganos de gobierno de la sociedad.

b) Sozietatearen zuzendaritzak eskatzen dizkion gai guztiei buruzko txostenak egitea, eta sozietatearen xede sozialen barruko gaiekin zerikusia duten gaiei buruzko proposamenak egitea.

b) La emisión de informes sobre todas aquellas cuestiones que le someta la dirección de la sociedad, pudiendo formular propuestas en temas relacionados con las materias comprendidas en el objeto social de la sociedad.

37. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 37.– Funcionamiento.

1.– Administrazio Kontseiluak eskatzen duen guztietan bilduko da Aholku Batzordea, eta, gutxienez, sei hilean behin.

1.– El Comité Consultivo se reunirá tantas veces como lo solicite el Consejo de Administración y, al menos, una vez al semestre.

2.– Administrazio Kontseiluko lehendakariak dagokion deialdia zuzenduko du, eta kontsulta egingo dio Aholku Batzordeko lehendakariari, behar den dokumentazio edo informazioarekin.

2.– El Presidente o la Presidenta del Consejo de Administración dirigirá la correspondiente convocatoria y elevará la correspondiente consulta al Presidente o a la Presidenta del Comité Consultivo con la documentación o información que proceda.

3.– Deialdia eta kontsulta jaso ondoren, Aholku Batzordeko lehendakariak txostena proposatuko duen kide bat izendatuko du, sozietateko teknikariei aholkua emateko.

3.– Recibida la convocatoria y la consulta, el Presidente o la Presidenta del Comité Consultivo designará un miembro proponente del informe que haya de emitirse y que podrá asesorarse de los técnicos y las técnicas de la sociedad.

4.– Aholku Batzordeko lehendakariak eguna eta ordua jarriko ditu Aholku Batzordearen bilerarako eta proposamena egin duen kideak prestatutako txosten-proiektuaren eztabaidarako. Aholku Batzordeko lehendakariak hala erabakiz gero, sozietatearen zuzendaria edo hark egoki iritzitako beste edozein pertsona joan ahal izango da bilerara.

4.– El Presidente o la presidenta del Comité Consultivo señalará día y hora para la reunión del Comité Consultivo y el debate del proyecto de informe preparado por el o por la miembro proponente. Por decisión del Presidente o de la presidenta del Comité Consultivo, podrá asistir a la reunión la persona que ostente la dirección de la sociedad, así como cualquier otra persona que aquel juzgue conveniente.

5.– Aholku Batzordea sozietatearen egoitzan eratutzat joko da, bilerara kideen erdia gehi bat bertaratzen direnean, bertan egonda edo ordezkatuta.

5.– El Comité Consultivo se entenderá constituido, en el domicilio social de la sociedad, cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

6.– Bilkura hasi ondoren, Aholku Batzordeko lehendakariak jasotako kontsulta azalduko du, txostena proposatu duen kideari emango dio hitza, eztabaidatu eta bozkatu egingo da. Aholku Batzordeko lehendakariak zuzenduko eta moderatuko ditu eztabaidak, eta erabakiak bilkuran dauden edo ordezkatuta dauden kideen gehiengo osoz hartuko dira.

6.– Abierta la sesión, el Presidente o la Presidenta del Comité Consultivo expondrá la consulta recibida y dará la palabra a la o el miembro proponente del informe, procediéndose a su debate y correspondiente votación. El Presidente o la presidenta del Comité Consultivo dirigirá y moderará los debates y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros, presentes o representados, concurrentes a la sesión.

7.– Idazkariak aktan jasoko ditu erabakiak, eta onartutako txostena erantsiko zaio aktari. Akta dagokion akta-liburuan egin edo transkribatuko da. Idazkariari dagokio akta-liburua zaintzea eta gordetzea, bai eta liburu horren edukiaren ziurtagiriak egitea ere. Aktak Aholku Batzordeak berak onartuko ditu bileraren amaieran edo hurrengoan. Onartutzat joko dira, halaber, akta-proiektua jaso eta hurrengo bost egunen barruan inork eragozpenik jarri ez badu. Administrazio Kontseiluko kideek eskubidea izango dute Aholku Batzordeak onartutako erabakiei buruz egokitzat jotzen dituzten eragozpenak aktan idatziz jasotzeko.

7.– Los acuerdos se consignarán en acta por el Secretario o por la Secretaria, a la que se anexará el informe aprobado. El acta se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente. Corresponde al Secretario o a la Secretaria la custodia y conservación del libro de actas, así como expedir certificados de su contenido. Las actas se aprobarán por el propio Comité Consultivo al final de la reunión o en la siguiente. También se considerarán aprobadas cuando, dentro de los cinco días siguientes a la recepción del proyecto de acta, ningún miembro hubiere formulado reparos. Los miembros del Consejo de Administración tendrán derecho a que conste por escrito en el acta los reparos que estimen convenientes a los acuerdos aprobados por el Comité Consultivo.

8.– Aktak, erantsitako txostenarekin batera, onartu ondoren, idazkariak sinatuko ditu, lehendakariaren oniritziarekin.

8.– Las actas, con su informe anexo, una vez aprobadas, serán firmadas por el Secretario o por la Secretaria, con el visto bueno del Presidente o de la Presidenta.

9.– Lehendakariak Administrazio Kontseiluko lehendakariari helaraziko dizkio txostenak, bere sinadurarekin, eta dokumentuaren kopia bat artxibatuko da sozietatearen bulegoetan.

9.– El Presidente o la Presidenta dará traslado de los informes, con su firma, al Presidente o a la Presidenta del Consejo de Administración, procediéndose al archivo de una copia del documento en las dependencias de la sociedad.

10.– Administrazio Kontseiluko lehendakariak Aholku Batzordeari eskatu ahal izango dio emandako txostenari buruzko argibideak emateko.

10.– El Presidente o la Presidenta del Consejo de Administración podrá solicitar al Comité Consultivo las aclaraciones que sean necesarias en relación con el informe emitido.

V. TITULUA
TÍTULO V
ZUZENDARIA
DEL DIRECTOR O DIRECTORA

38. artikulua.– Izendapena.

Artículo 38.– Nombramiento.

Batzar Orokorrak izendatuko eta kargugabetuko du zuzendaria, Administrazio Kontseiluak proposatuta, kapital sozialaren gehiengoz.

La persona que ostente la dirección será nombrada y cesada por la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración por mayoría del capital social.

39. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 39.– Competencias.

1.– Administrazio Kontseiluak baliozkotasunez eta berariaz esleitzen dizkion eskumenak izango ditu zuzendariak. Kontseiluak edozein unetan errebokatu edo aldatu ahal izango ditu eskumen horiek, eta, nolanahi ere, honako hauek:

1.– Las competencias del Director o de la Directora serán las que en forma expresa le sean atribuidas válidamente por el Consejo de Administración, quien podrá, en cualquier momento, revocarlas o modificarlas, y, en cualquier caso, las siguientes:

a) Enpresaren alderdi ekonomikoa normaltasunez eta behar bezala ustiatzeko proposamenak kudeatu, aztertu eta abiarazteko jarduerak egitea.

a) Practicar aquellas actividades de gestión, estudio e iniciativa de propuestas encaminadas a conseguir una normal y correcta explotación de la empresa en su aspecto económico.

b) Kontseiluak eta presidenteak aztertu, ezagutu, bideratu eta onartu behar dituzten gai eta dokumentu guztiak prestatzea, biltzea eta ordenatzea.

b) Preparar, recoger y ordenar todos los asuntos y documentos que hayan de ser sometidos a estudio, conocimiento, despacho y aprobación por el Consejo y el Presidente o la Presidenta.

c) Kontseiluak hartutako erabakiak eta ebazpenak prestatzea, izapidetzea eta betearazteaz arduratzea, lehendakariaren zuzendaritzapean.

c) Preparar, tramitar y cuidar de la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo, bajo la superior dirección del Presidente o de la Presidenta.

d) Ekitaldi bakoitza amaitzean, Kontseiluari bere kudeaketaren garapenari buruzko memoria aurkeztea, eta Kontseiluak Batzar Nagusiari aurkeztu behar diona idaztea.

d) Elevar al Consejo, al término de cada ejercicio, la Memoria comprensiva del desarrollo de su gestión y redactar la que el Consejo ha de elevar a la Junta General.

e) Bere sinadurarekin baimentzea baldintza hori behar duten gutunak eta dokumentuak.

e) Autorizar con su firma la correspondencia y documentos que necesiten tal requisito.

2.– Administrazio Kontseiluak bere eskumeneko ahalmenak eskuordetu ahal izango dizkio zuzendaritza duen pertsonari, eskuordetzan ezartzen diren baldintzetan, betiere Kapital Sozietateen Legean eta aplikatu beharreko beste edozein arauditan ezarritako mugekin.

2.– El Consejo de Administración podrá delegar en la persona que ostente la dirección facultades de su competencia en los términos que se establezcan en la delegación, siempre con las limitaciones establecidas en la Ley de Sociedades de capital y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

3.– Eskuordetza eskritura publikoan jaso beharko da eta Merkataritza Erregistroan inskribatu.

3.– La delegación deberá constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil.

4.– Ezin izango da inola ere eskuordetu Batzar Orokorrari kontuak ematea eta balantzeak aurkeztea, ezta Batzar Orokorrak Kontseiluari emandako ahalmenak ere, salbu eta Batzar Orokorrak berariaz baimentzen badu.

4.– En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que esta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

5.– Sozietateko zuzendaria Administrazio Kontseiluaren bileretara joango da, behatzaile gisa, bere kabuz edo ordezkari gisa, eta hitza izango du, baina botorik ez.

5.– La persona que ostente la dirección de la sociedad asistirá a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de observadora, por sí misma o representada, y con voz, pero sin voto.

40. artikulua.– Iraupena.

Artículo 40.– Duración.

1.– Zuzendariaren agintaldiaren iraupena mugagabea izango da, eta Administrazio Kontseiluak izendapena errebokatu egingo du.

1.– La duración del mandato de la persona que ostente la dirección será indefinida, estando aquel sujeto a revocación de nombramiento por el Consejo de Administración.

2.– Artikulu honetan aipatzen diren Kontseiluaren erabakiak gehiengo osoz hartuko dira.

2.– Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo serán tomados por mayoría absoluta.

41. artikulua.– Ordainsariak.

Artículo 41.– Retribución.

Administrazio Kontseiluak ezarriko du zuzendariaren ordainsaria, aurreko artikuluan ezarritako gehiengoarekin.

La retribución de la persona que ostente la dirección será establecida por el Consejo de Administración, con la mayoría establecida en el artículo anterior.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
BETEBEHARRAK
OBLIGACIONES

42. artikulua.– Zorra.

Artículo 42.– Deuda.

Sozietateak obligazioak eta zorra aitortzen edo sortzen duten bestelako tituluak jaulki ahal izango ditu serie inprimatuan eta zenbakituan, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako indarreko Kapital Sozietateen Legean obligazioetarako ezartzen den araubideari jarraikiz.

La Sociedad podrá emitir en serie impresa y numerada, obligaciones y otros títulos que reconozcan o creen una deuda, con sujeción al régimen que para las obligaciones se establece en la vigente Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
BALANTZEA, ERRESERBA-FUNTSA, MOZKINAK ETA HORIEN BANAKETA
BALANCE, FONDO DE RESERVAS, BENEFICIOS Y SU DISTRIBUCIÓN

43. artikulua.– Ekitaldiaren iraupena.

Artículo 43.– Duración del ejercicio.

1.– Sozietatearen ekitaldiak urtebeteko iraupena izango du, eta urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n amaituko da. Salbuespen gisa, sozietatearen lehenengo ekitaldia sozietatearen eratze-eskritura ematen den egunean hasiko da, eta hurrengo abenduaren 31n amaituko.

1.– El ejercicio social tendrá duración anual iniciándose el primero de enero y terminando el 31 de diciembre de cada año. Excepcionalmente, el primer ejercicio social se iniciará el día del otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad y finalizará el 31 de diciembre siguiente.

2.– Balantzea, Galera eta Irabazien Kontua, Kudeaketa Memoria eta Txostena, Mozkinak Banatzeko Proposamena eta, oro har, urteko kontuen onespenari, mozkinaren zehaztapenari, horren aplikazioari eta dibidenduen ordainketari dagokien guztia eratu, egiaztatu eta onartzeari dagokienez, Kapital Sozietateen Legean xedatutakoa beteko da, Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoen guztian.

2.– Respecto a la formación, verificación y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de distribución de beneficios, y en general respecto de todo cuanto concierne a la aprobación de las cuentas anuales, determinación del beneficio, aplicación del mismo y pago de dividendos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en lo no previsto en los presentes Estatutos.

44. artikulua.– Dibidenduen banaketa eta kapital sozialaren murrizketa.

Artículo 44.– Distribución de dividendos y reducción del capital social.

Ezingo dira dibidenduak banatu edo kapital soziala murriztu erreserben kargura, harik eta sozietateak legezko erreserba eratu arte (kapital sozialaren % 20).

No podrán distribuirse dividendos ni reducir el capital social con cargo a reservas hasta que la Sociedad no tenga constituida la Reserva Legal (20 % del Capital Social).

VIII. TITULUA
TÍTULO VIII
DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

45. artikulua.– Xedapen orokorrak.

Artículo 45.– Disposiciones generales.

1.– Sozietatea desegin eta likidatzeari dagokionez, Kapital Sozietateen Legean xedatutakoa beteko da, estatutu hauetan bertaratze- eta bozketa-quorumari buruz ezarritako betekizunei dagokienez izan ezik.

1.– Respecto de la disolución de la Sociedad y su consiguiente liquidación, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, salvo en lo relativo a los requisitos de «quórum» de asistencia y votación establecidos en los presentes Estatutos.

2.– Sozietatea aldatzeko, bat egiteko, zatitzeko edo desegiteko, Gobernu Kontseiluaren baimena behar da, ogasunaren arloan eskumena duen sailak proposatuta, eta aldez aurretik segurtasun-arloan eskumena duen sailaren ekimenez, merkataritza-legeriaren arabera hartu behar diren sozietate-erabakiak onartu aurretik. Deseginez gero, Gobernu Kontseiluak erabakiko du sozietatearen ondasunen destinoa.

2.– La modificación, fusión, escisión y disolución de la Sociedad requiere autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de hacienda, previa iniciativa del departamento competente en materia de seguridad, con carácter previo a la aprobación de los acuerdos sociales que deben adoptarse según la legislación mercantil. En caso de disolución, el Consejo de Gobierno determinará, en su caso, el destino del haber social.

IX. TITULUA
TÍTULO IX
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

46. artikulua.– Lege-araubidea.

Artículo 46.– Régimen legal.

Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoen guztia indarrean dauden xedapen aplikagarrien arabera arautuko da.

Todo cuanto no esté en estos Estatutos previsto, será regulado y conforme a las disposiciones vigentes aplicables.


Azterketa dokumentala


Análisis documental