Hezkuntza Saila

Unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak

2019-2020 ikasturtea

Unibertsitate-beketarako dokumentazioa entregatzeko prozesuari buruzko informazio inportantea 

Maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren bitartez, zeinek martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezarritako alarma-egoera luzatzen duen, era orokor batean administrazio-epeen etetea nahiz etenaldia altxatzea erabakitzen da 2020ko ekainaren 1etik aurrera, egun hori barne.

Epe horiek berriro hasteak honako prozedura hauei eragingo die:

 • 4. behin-behineko proposamena: alegazioak aurkezteko beste epe bat, ekainaren 1etik 12ra.
 • 4. eta 5. behin betiko ebazpenak: gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko beste epe bat, ekainaren 1etik 30era.

Ekainaren 1etik aurrera EZ da onartuko dokumentazioa posta elektronikoz bidaltzea, eta edozein motatako dokumentazioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan (leiho berri batean irekitzen da) aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Behin-behineko proposamena: ebazpena argitara eman arte ez da behin-betikoa, alegazioak aurkezten badira edo Administrazioak, ofizioz, berrikuspenen bat egiten badu, alda baitaiteke. Kurtsoan zehar proposamen berriak emango dira iragarki-taulan argitara. Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak SMS bat eta abisua emateko e-mail bat bidaliko die, aldez aurretik, proposamen edo ebazpen bakoitzean dauden ikasleei. Beka ebazpen proposamenaren emaitza ezagutzeko, zure espedientera, erabiltzaile eta pasa-hitzarekin, sartu behar duzu. Firefox Mozilla nabegatzailea erabiltzea gomendatzen da.

Proposamenarekin ados egonez gero, onartzea gomendatzen da, ebazpena azkarrago emateko eta osagaiak, ikasturtearen bukaeran ordaintzen den prezio publikoa izan ezik, arinago ordaintzeko. Proposamena onartzeko, espedientearen kontsultara sartu eta “proposamena onartzen dut “ markatu behar da.

Proposamenaren kontra egonez gero, “alegazioak aurkeztuko dituela “ aplikazioan adieraztea gomendatzen da. Ondoren, alegazioen idazkia, beharrezkotzat jotzen den dokumentazioarekin batera, ezinbestean aurkeztu beharko da, baimendutako erregistro batean. (Alegazioak egiteko eredu  bat dago eskura)

Alegazioen fasean, proposamenaren ondoren, besterik ez da dokumentazio berria onartuko. Alegazioen tramitean errekurtsogileak, aurkezteko aukera zuen arren, aurkeztu ez dituen agiriak edo alegazioak ez dira errekurtsoak ebazteko orduan kontuan hartuko (39/2015 legearen 118. artikulua).

Ebazpena: beka eman edo ukatu den aditzera emateko behin-betiko ebazpena jakinarazten da. Beka, prezio publikoa izan ezik, hilabete bateko epean ordainduko da, ebazpenaren berri eman ondoren. Beka ebazpenaren emaitza ezagutzeko, zure espedientera, erabiltzaile eta pasa-hitzarekin, sartu behar duzu. Hor bertan, beka ebazpenaren emaitzaren ziurtagiri bat deskargatzeko aukera izango duzu. Firefox Mozilla nabegatzailea erabiltzea gomendatzen da.

Prozedura-ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari (Gora jotzeko errekurtsoa- Eredua (leiho berri batean irekitzen da))

          Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2020ko ekainaren 1etik 30 arte, biak barne.

 • Matrikularen osagaiak eta prezio publikoa ordaintzea. Unibertsitate-beka eman zaien ikasleei bi fase desberdinetan ordainduko zaie. Beka eman zaiela jakinarazteko ebazpenaren ondoren, behar diren bekaren osagai guztiak (egoitzari, aprobetxamendu akademikoari eta familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoak, eta ikaskuntzari laguntzeko prozesuari lotutako zenbateko osagarri aldakorra eta Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra) gehienezko hilabeteko epean ordainduko dira, ikasturtearen bukaeran ordainduko den matrikularen prezio publikoa izan ezik.
 • Matrikularen salneurri publikoa
 • Deialdi honetatik aurrera, “matrikula” osagaiaren salneurria, gehienez, ikasketa berdinean edo baliokidean Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulak duen kostua izango da. Matrikulen prezioa arautzen da 2019ko ekainaren 11koa, Hezkuntza sailburuaren Aginduaren bidez (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2019-06-25)
 • Matrikularen kredituak zabaltzea
 • Unibertsitate Zuzendaritzari 2020ko martxoaren 31ren ondoren jakinarazten zaizkion kredituen zabaltzeak ez dira kontuan hartuko
 • Elkarbizitza-unitateak. Ezkontzaren edo izateko bikotearen lokarria desagertu ez den egoera jakin batzuetan gurasoek elkarbizitza-unitateari egin beharreko ekarpena kalkulatzeko, deialdi-aginduak 15.4 artikuluan ezarritako irizpide (EHAA, 2019-07-11 (leiho berri batean irekitzen da))

Unibertsitate beken araudia

2019-2020 ikasturtea (EHAA, 2019-07-11 (leiho berri batean irekitzen da))

Orokorrak

(10. artikulua)

 • Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea 2018ko abenduaren 31n.
 • Familia-unitateko ordaintzaile nagusienetako batek, gutxienez, foru-ogasunetan ordaindu behar ditu zergak.
 • Ikasketa ofizial batean matrikulatuta egotea eta beka eskatzen den maila bereko titulaziorik ez izatea.
 • Atzerritarren kasuan, errolda ez ezik, Espainian legez bizitzeko baimena ere izan behar dute indarrean.

Akademikoak

(22. artikulutik 29ra)

 • Beka lortu ahal izateko, 60 kreditutan, gutxienez, egin behar da matrikula, 24. artikuluan jasota agertzen diren salbuespenak izan ezik. Kredituen konputuan ez dira baliokidetutako, ezagututako edo egokitutako kredituak kontuan hartzen.
 • Aurreko ikasturtean exijitutako errendimendu akademikoa, irakaskuntza-adarraren arabera, gainditu behar da:
  • Graduko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak:
   • Unibertsitate- edo goi mailako ikasketetan, arte-ikasketetan, ikasketa militarretan edo ikasketa erlijiosoetan lehen aldiz matrikulatzen diren ikasleei ez zaie errendimendu akademikorik exijituko.
   • Unibertsitate- edo goi mailako ikasketetako, arte-ikasketetako, ikasketa militarretako edo ikasketa erlijiosoetako 2. kurtsoan edo goragokoetan matrikulatzen diren ikasleei ondorengo errendimendua exijituko zaie:
    • Ingeniaritza eta Arkitektura adarreko ikasketak: matrikulatutako kredituen % 60.
    • Zientzien adarreko ikasketak: matrikulatutako kredituen % 65.
    • Osasun Zientzien, Gizarte Zientzien, Zientzia Juridikoen eta Arte eta Humanitateen adarreko ikasketak: matrikulatutako kredituen % 75.
  • Masterraren titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak: Urtebeteko master baterako edo bi urteko master bateko lehen kurtsorako: gutxienez 6,5 puntuko batez besteko nota izatea masterrera sartzeko aukera ematen dien unibertsitate-titulazioko ikasketetan. Gaitzen duten edo lanbide arautu batean aritzeko bete beharreko baldintza diren masterretako lehen kurtsoko ikasleek 6 puntuko edo 6tik gorako batez besteko nota egiaztatu beharko dute. Ondorio horietarako, bi kasuetan ingeniaritza eta arkitektura adarretako ikasketetatik datozen batez besteko notak eta 1,17 koefizientea biderkatuko dira, Zientzien adarretako ikasketetatik datozenak eta 1,11 koefizientea biderkatuko dira eta Osasun Zientzien adarretako ikasketetatik datozenak eta 1,05 koefizientea biderkatuko dira.

Ekonomikoak: errenta eta ondarea

(13. artikukutik 21era)

 • Ezin izango da kideen kopuruaren arabera baimendutako gehienezko ataria gainditu.
 • Familia-unitateko kideen jabetza diren hiri-finka guztien katastro-balioa ezin izango da 42.900 eurotik gorakoa izan.
 • Jabetzan, gehienez ere, bi etxebizitza, ohiko etxebizitza barne, izatea. Jabetza soila izaten den etxebizitzak ez dira zenbatuko, baina egoera hori justifikatu beharko da (19. artikulua).
Konputatzeko moduko kideak

1. ataria

(Euros) 

2. ataria

(Euros) 

3. ataria

(Euros)

 1  3.962  11.937  14.826
 2  7.646  19.444  25.308
 3  11.143  25.534  34.352
 4  14.613  30.287  40.796
 5  18.076  34.370  45.598
 6  21.463  38.313  49.224
 7  24.773  42.041  52.810
 8  28.009  45.744  56.380
 • Errenta-aitorpena aurkeztu bada, ondorengo formularen arabera kalkulatuko dira diru-sarrerak:
  • 2018ko ekitaldiaren PFEZren gaineko aitortzan, zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren zenbatekoak hartu eta batuko dira. Zerga-oinarri orokor guztiak edo berorren zati batek jarduera ekonomikoen errendimenduak baditu eta errendimendu horiek negatiboak badira, zero balioarekin konputatuko dira. Ateratzen den zenbatekotik, kuota likidoa kenduko da.
  • Gainera, diru-jasotzaileak PFEZrik gabeko diru-sarrerak lortu baditu, haien zenbatekoak aurreko formularen bidez lortutako emaitzari gehituko zaizkio.
 • Derrigortuta ez egoteagatik errenta-aitorpena aurkeztu ez bada, ondorengo formularen arabera kalkulatuko da konputatzeko moduko kideen errenta, bekaren ondorioetarako:
  • 2018ko ekitaldian edozein kontzepturengatik (lan-etekinak, langabezia-prestazio edo sorospenak, pentsioak, gizarte-laguntzak, salbuetsitako errentak … ) lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira, baita ohiko etxebizitza,-aplikatu beharreko zerga-araudiaren arabera konputatzen da PFEZren ondorioetarako,- ez diren hiri-izaerako ondasunen errendimendua ere.
  • Ateratzen den zenbatekotik konturako atxikipenak eta aplikatzeko moduko gastu kengarriak (Gizarte Segurantza … ) deskontatuko dira.

   18. artikuluan familia-zirkunstantzien arabera- guraso bakarreko familiak, kide ugariko familiak, elbarritasuna, beka eskatzen duten unibertsitate-anaia /arrebak, ekonomikoki zutabe nagusia ez diren konputatzeko moduko kideengatik dedukzioa … - diru-sarrerei aplikatu ahal zaizkien zenbait kenketa ezartzen dira.

 • Diru-sarrerak, ikasketa-gastuari begira, behar bezala justifikatzea (13. artikulua)
 • Kapital higigarriaren errendimendu garbi murriztu guztien eta konputatzeko moduko familiako kideen ondare-irabazi eta galera guztien saldo garbi positiboaren arteko batuketa ezin izango da 1.700 eurotik gorakoa izan.
 • Familia- /elkarbizitza-unitateko konputatzeko moduko kideen jarduera ekonomikoen fakturazio-bolumenaren batuketa ezin izango da 155.500 eurotik gorakoa izan 2018ko ekitaldian.