Osasun Saila

Elikagaien establezimendu edo jarduera berriak inskribatzea

Laburpena

 • Elikagaien enpresa edo establezimenduen arduradunek Agintaritza eskudunari jakinarazi behar diote haien kontrolpean dauden establezimenduek elikagaiak ekoitzi, transformatu, garraiatu, banatu eta/edo inportatzearekin erlazionatutako jardueraren bat egiten dutela.
 • Hala, Euskadiko lurralde-eremuan dauden elikagaien industria eta establezimendu guztiek eta egoitza soziala EAEn duten elikagaien jarduera guztiek (lokalik gabeak) Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagaien Establezimenduen Erregistroan (REACAV) inskribatuta egon behar dute. Gainera horietako zenbaitek, duten jardueraren arabera, eremu nazionaleko Elikagai eta Janarien Enpresen Erregistro Sanitario Nagusian (RGSEAA) inskribatuta egon behar dute. Inskripzio-tramite hori jarduera hasi aurretik egin behar da
 • Gainera, REACAV / RGSEAAn establezimenduari buruz agertzen den informazio guztia eguneratuta mantentzeko helburuarekin, elikagaien enpresa edo establezimenduen arduradunek hau jakinarazi behar dute:
  • Inskripzioko «identifikazio-datuetan» egiten den edozein aldaketa.
  • Inskribatu zen jarduerarekiko edozein jarduera-aldaketa.
  • Establezimenduaren jardueraren behin betiko baja
 • Elikagaien industria, establezimendu edo jarduera baten REACAV / RGSEAAko inskripzio-zenbakia inskripzio horren «identifikazio administratiboa» besterik ez da. RGSEAAn edo soilik REACAVen inskribatuta egoteak ez du alderik ekartzen egingo den kontrol ofizialeko bermeei dagokienez, ezta aplikatu behar den elikagaien legeria betetzeari dagokionez ere.

 

Tramiterako sarbidea

Elikagaien establezimendu edo jarduera berriak inskribatzea

Egiten duen jardueraren eta erabiltzen dituen elikagaien produktuen arabera, elikagaien establezimendu edo jarduera berriak inskribatzeko tramite mota bi eratakoa izan daiteke:

 

Elikagaien establezimendu edo jarduera berriak inskribatzea

Lehendik inskribatuta dauden establezimenduen datuak edo jarduera aldatzea

Elikagaien jarduera, industria edo establezimenduen arduradunek jakinarazi egin beharko dute establezimenduaren aurretiazko inskripzioaren «identifikazio-datuetan» izan daitekeen edozein aldaketa. Zehatzago esanda, jakinarazi egin beharko du kasu hauei dagokien inskripzio-datuetako edozein aldaketa:

 • Izena edo sozietatearen izena
 • NAN, AIZ edo IFZ, IFK
 • Sozietatearen helbidea
 • Establezimenduaren egoitza

Era berean, garatzen d(it)uen elikagaien jarduer(et)an egindako edozein aldaketa jakinarazi behar dute:

 • Jarduera-zabaltzeak, aurretiazko inskripzioan agertzen ez diren elikagaien jarduera berrietan aritzeagatik.
 • Jardueraren behin-behineko etenak, aurretiaz inskribatuta zegoen elikagaien jarduerak egiteari uzteagatik.

 

Lehendik inskribatuta dauden establezimenduen datuak edo jarduera aldatzea

Establezimenduen behin betiko baja

 • Elikagaien jarduera, industria edo establezimenduen arduradunek beren jarduera behin betiko amaitu dela jakinarazi behar die agintaritza eskudunari.
 • Establezimendu batek bere jarduera behin betiko amaitu duela ulertuko da, establezimenduak uzten dionean REACAV / RGSEAAn inskribatuta zegoen (eta hala badagokio, baimendua) jarduera guztiak eta beste edozein elikagai-jarduera egiteari. Hau da, bere instalazioak itxi ditu edo elikagaiekin zerikusirik ez duen bestelako edozein jarduera egitera pasatu da.
 • Jarduera behin betiko amaitu dela adierazteko jakinarazpen hau jarduera-amaiera gertatzen denean egin behar da.

 

Establezimenduen behin betiko baja

Tramiterako sarbidea

Elikagaien establezimendu eta jardueren inskripzioarekin erlazionatutako tramite telematikoak honela egin ahal izango dira:

 • Titularrak zuzenean: horrelakotzat joko da elikagaien jarduera hori ardurapean duen «pertsona fisikoa».
 • Ordezkari baten bidez: horrelakotzat joko da titularrak (pertsona fisikoa edo juridikoa) Administrazioaren aurrean bere izenean jarduteko, era elektronikoan, ahalmena ematen dion hirugarren pertsona. Ordezkaria izateko, ordezkariak aurrez inskribatuta egon beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro elektronikoan.

Adierazitako prozeduren espedienteetan ekintza telematikoak egin ahal izateko, ziurtagiri digitalaren bidez balioztatu behar dira

Tramite horretara sartu aurretik, egin nahi den tramite mota zehaztu behar da:

Eskatzailearen datuak

ESKATZAILEA: Izena, abizenak eta NANa

Establezimenduaren titularra edo ordezkari administratiboa izan daiteke

 • Jarduera, industria edo establezimenduaren titulartzat joko da jarduera, industria edo establezimendua ustiatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa.
 • Ordezkari administratibotzat joko da tramitean enpresaren titularra ordezkatuko duen pertsona. Tramitea ordezkari batek egiteko, ordezkaritzak indarrean egon behar du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ordezkarien erregistro elektronikoan alta emanda egon behar du.

JAKINARAZPENA: Hizkuntza, kanala eta jakinarazpen-helbidea eta abisu-kanala

 • Interesdunak adieraziko du zein hizkuntzatan (euskara edo gaztelania), zein bidetatik (posta arrunta edo telematikoki) eta, hala badagokio, zein helbidetan jaso nahi dituen tramitearekin erlazionatutako jakinarazpenak.
 • Era berean, adierazi egin beharko du tramitearen fase desberdinekin erlazionatutako abisuak (tramitearen egoerari buruzko jakinarazpenak edo jakinarazpenen bidalketen komunikazioak) jaso nahi dituen, eta zein «bidetatik» (SMS, e-maila).

Titularraren datuak

TITULARRA: Abizenak eta izena eta NANa/AIZ edo sozietatearen izena eta IFZ:

 • Jarduera, industria edo establezimendu baten titulartzat joko da jarduera, industria edo establezimendua ustiatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa, hala:
  • Establezimenduaren titularra «pertsona fisikoa» bada, bere abizen eta izenarekin, eta NAN edo AIZrekin inskribatuko da.
  • Establezimenduaren titularra «pertsona juridikoa» (sozietate bat) bada, haren izenarekin inskribatuko da, identifikazio fiskaleko dokumentuan agertzen den bezala, bertan agertzen den IFZ ere idatziko da.
 • Tramitea titularrak egiten badu, eskatzaileak datuak zuzenean erregistratuko ditu Titularra/Sozietatearen izena atalean. Tramitea ordezkari batek egiten badu, establezimenduaren titularraren datuak erregistratu behar ditu.

EGOITZA SOZIALA: Helbide osoa, udalerria, PK, probintzia, kontakturako telefonoak eta helbide elektronikoa.

 • Egoitza sozialtzat joko da jarduera, industria edo establezimenduaren administrazioa eta zuzendaritza dauden egoitza edo tokia, eta horiek bat etor daitezke ala ez establezimenduaren egoitzarekin (egoitza industriala).
  • Establezimenduaren titularra «pertsona fisikoa» bada, egoitza sozial gisa idatziko da jarduera ekonomikoen lizentzian agertzen dena, egoitza fiskala. Egoitza soziala ez balu zehaztuta izango, bere NAN edo AIZn agertzen den ohiko egoitza idatziko da (printzipioz eta ez badago kointzidentziarik).
  • Establezimenduaren titularra «pertsona juridikoa» (sozietate bat) bada, haren egoitza sozialaren kokapena idatziko da, identifikazio fiskalaren dokumentuan agertzen den bezala.

Establezimenduaren datuak

MERKATARITZAKO IZENA: Izena

 • Nahiz eta elikagaien jarduera, industria edo establezimendu guztiek ez duten izan behar, merkataritzako izentzat joko da elikagaien jarduera, industria edo establezimendu hori merkataritzaren aldetik identifikatzeko erabiltzen den izena, eta ez du bat egin beharrik sozietatearen izenarekin. Normalean, industria edo establezimendua identifikatzen duen anagrametan, irudi korporatiboetan edo errotulazioan agertzen da.

HELBIDE INDUSTRIALA: Helbide osoa, udalerria, PK, probintzia, kontakturako telefonoak eta helbide elektronikoa eta webgunea

 • Helbide industrialtzat joko da establezimendua edo industria fisikoki kokatzen den tokia eta bat egin dezake ala ez egoitza sozialarekin. «Lokala duten» jardueren kasuan, laukitxo horretan establezimendua edo industria kokatzen den helbide osoa idatziko da. «Lokalik gabeko» jardueren kasuan, (banatzaileak, inportatzaileak eta garraiolariak) sozietatearen izenaren helbide osoa idatziko da, edo izanez gero, bulegoaren helbide osoa edo jarduten duten bulegoaren helbide osoa.

ORDEZKARI TEKNIKOA: Izena eta abizena, kontakturako telefonoa eta kargua

 • Jarduera, industria edo establezimenduaren ordezkari teknikotzat joko da enpresak kontrol ofizialaren jardueretan agintaritza eskudunarekin izango duen erlazioan ordezkatuko duen pertsona eta ez du bat egin beharrik jardueraren titularrarekin.

Erantzukizunpeko adierazpena

Eskatzaileak, bere erantzukizunpean, adierazpeneko eremu guztiak bete behar ditu

 • Erantzukizunpeko adierazpentzat joko da jardueraren titularrak edo bere ordezkariak izenpetutakoa, eta bertan hau adieraziko du bere erantzukizunpean:
  • Jakinarazpenean emandako datuak egiazkoak direla
  • Aplikatzen zaion legeria betetzen duela eta legeri hori betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen duela, establezimenduko jarduera mantentzen den bitartean.
  • Jakinarazpenean emandako datuetako eta establezimenduan egiten duen jarduerako edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela, baita jardueraren amaiera jakinaraztekoa ere.

Jardueraren datuak

JARDUERAREN DESKRIBAPENA ETA LANTZEN EDO MERKATURATZEN DITUEN PRODUKTUAK: Egiten duen jarduera deskribatzea

 • Atal honetan establezimenduaren jarduera partikularra era zehatzean deskribatuko da, ahal dela egiten den jarduera zehatza azalduz eta zehaztuz. Deskribatu egingo da zein produktu edo produktu-gamarekin jarduten den, egiten den prozesu mota, bere produktuen banaketa- / merkataritza-eremu geografikoa, bezero potentzialak eta egiten den elikagai-jardueraren ideia zehatza izateko balio duen beste edozein informazio.

Gainera, «hirugarrenen» establezimenduetan beren produktuak biltegiratzen dituzten banatzaile eta/edo inportatzaileen (lokalik gabe) kasuan, merkaturatzen duten merkantzia biltegiratzen duten elikagai-establezimenduko datuak adierazi beharko dira, baita RGSEAAko inskripzio-zenbakia ere.

JARDUEREN AUKERAKETA: Jakinarazi nahi d(it)uen jarduera(k) identifikatzea

 • aplikazioak elikagai-jarduera posible guztiak eskaintzen ditu aukeratzeko moduan, dena delako tramite motaren arabera bereizten dira soilik (baimenaren hasierako eskaera/gainerakoa). Jardueren deskribapenen konplexutasuna eta horien balizko konbinazioak direla eta, hautapenean laguntzeko, «laguntza interaktiboa» du.

Erabiltzaileak ez bad(it)u aurkitzen zerrendan egingo d(it)uen jarduera(k), litekeena da jardueretara egokitzen ez den tramite mota bat aukeratu izana; beraz, jarduera horietara egokitzen den tramite bat hasi beharko luke.

Dokumentuak aurkeztea

Dokumentazio hau guztia edo zati bat aurkeztu beharko da, egin beharreko tramite motaren arabera:

 • Elikagaien jardueraren, industriaren edo establezimenduaren titularraren NANaren, AIZen edo IFZaren kopia.
 • Dagokion ekonomia-jardueren lizentziaren (IAE) alta. Bertan azaldu beharko dira titularraren izena eta/edo, jardueraren egoitza gisa, establezimenduaren helbidea.
 • Lokalaren planoa edo krokisa, eskalan, DIN A4 neurrikoa. Hauek agertu behar dira:
  • Instalazioko eremu edo lokal bakoitza identifikatuta
  • Azalera, guztira, eta eremu edo lokal bakoitzaren azalera
  • Instalatutako makineria / ekipamendua, lan-azalerak eta ur-puntuak
  • Planoa / krokisa ulertzeko beharrezkotzat jotzen den informazio guztia.

Tramite motaren arabera,(establezimendu edo jarduera berrien inskripzioa; lehendik inskribatutako establezimenduen datuak edo jarduera aldatzea; edo establezimenduen behin betiko baja) aplikazio informatikoak jasoko du tramite zehatz horretan aurkeztu beharreko dokumentazioa.

«Beste dokumentu batzuk» atalean, eskatzaileak interesgarritzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk (administrazioak eskatzen ez dituenak) erantsi ahal izango ditu.

JAKINARAZPENAREN SINADURA:

 • Eskatzaileak, ziurtagiri digitalaren bidez, jakinarazpena sinatuko du, sartutako datuekiko adostasuna emanez.

JAKINARAZPENAREN LABURPENA:

 • Jakinarazpena bidali baino lehen, bertan jasotako datuetan akatsen bat dagoen egiaztatzeko aukera ematen du

JAKINARAZPENAREN BIDALKETA:

 • Jakinarazpena erakunde eskudunari bidaltzen dio kudea dezan.

EGIAZTAGIRIAREN DESKARGA:

 • Eskaera administrazioari bidali ondoren, sistemak pantaila bat bistaratzen du eta, bertatik, erabiltzaileak bidalitako jakinarazpenaren egiaztagiria deskargatu ahal izango du

 

AURKEZTEKO EPEA:

Tramite motaren arabera, jakinarazpena egiteko epea hau da:

 • Establezimendu edo jarduera berriak inskribatzea: Data jakinik gabe baina beti jarduerarekin hasteko aurreikusitako data baino lehen.
 • Lehendik inskribatuta dauden establezimenduen datuak edo jarduera aldatzea: Data zehatzik gabe, establezimenduak aurrez inskribatuta zituen establezimenduko «identifikazio-datu» edo jarduerarekiko edozein aldaketa egiten denean
 • Establezimenduen behin betiko baja: Data zehatzik gabe, establezimenduak elikagaien edozein jarduerarekin behin betiko amaitzen duenean.

HASIERAKO ESKAERAREN TRAMITEAREN EDO BAIMEN SANITARIOAREN DATU-ALDAKETAREN DESKRIBAPENA

 • Baimen sanitarioaren eskaera eta horrekin batera izaten den dokumentazioa euskadi.eus webgunearen bidez aurkeztu/betetzea.
 • Dokumentazio gehigarria eskatzea (aurkeztutakoa ez denean eskatutakora egokitzen).
 • Administrazioaren atzera egiteko ebazpena, ez badio erantzuten dokumentazio-eskaerari edo eskaera gehigarriari.
 • Interesdunaren atzera egiteko ebazpena, hasitako tramitea baliogabetu nahi duenean.
 • Baimen-ebazpena: kontrol-ikuskaritzaren emaitza aldekoa bada.
 • Ukatzeko ebazpena: kontrol-ikuskaritzaren emaitza aurkakoa bada.
 • Inskripzioa RGSEAAn ebazpena aldekoa denean.

EBAZPENA EGITEN DUEN ORGANOA:

 • Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

EBAZPENA EMATEKO EPEA:

 • Baimen sanitarioaren eskaeraren mende dauden jardueren jakinarazpen-tramitea administrazio-prozeduraren mende dago, ebazpena egiteko sei hilabeteko epearekin eskaera aurkezten denetik

ISILTASUNAREN ONDORIOAK:

 • Baiespena

ADMINISTRAZIO-BIDEAREN AMAIERA:

 • Ukatze-ebazpena emateak ez du amaitzen administrazio-bidea

ERREKURTSOAK/ERREKLAMAZIOAK:

 • Gora jotzeko errekurtsoa Osasun Sailburuordetzari.

INPRIMAKIAK

 • Eskaera-eredu normalizatua
 • Inprimakia webgunearen bidez

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

 • Gipuzkoako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetza
 • Tolosa/Goierriko Eskualde Zentroa
 • Urolako Eskualde Zentroa
  • Salbide, 10. (Lehenengo solailua) 20800 Zarautz (Gipuzkoa)
  • : 943 130 429. Faxa: 943 133 759 Urola@euskadi.eus
 • Debagoieneko Eskualde Zentroa
  • Artxagako Lorategiak 1 20600 Eibar (Gipuzkoa)
  • : 943 201 074. Faxa: 943 208 970 Deba@euskadi.eus
 • Bidasoako Eskualde Zentroa
  • Nafarroa hiribidea 41, 3.a, 20300 Irun (Gipuzkoa)
  • : 943 024 030. Faxa: 943 024 031 Bidasoa@euskadi.eus
 • Osasun Publikoaren eta Animalien Ongizatearen Zerbitzua  

Azken aldaketako data:

Azken aldaketako data: