Osasun Saila

Araudia

Elikagaien kontrola

178/2002 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, elikagaiei buruzko legeriaren betekizun orokorrak eta printzipioak ezartzen dituena, eta Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritza sortzen duena eta elikagaien segurtasunari buruzko prozedurak ezartzen dituena.
852/2004 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, elikagaien higieneari buruzkoa.
853/2004 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, animalia-jatorriko produktuen higieneari buruzko arau espezifikoak ezartzen dituena.
854/2004/EE Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2004ko apirilaren 29koa, giza kontsumorako animalia-jatorriko produktuen kontrol ofizialak antolatzeko arau espezifikoak ezartzen dituena.
2017/625/EB Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2017ko martxoaren 15ekoa, kontrolei eta beste jarduera ofizial batzuei buruzkoa, zeinen bidez bermatu nahi baita betetzen direla hala elikagaien eta pentsuen legeria nola animalien ongizate eta osasunaren eta landareen osasunaren eta produktu fistosanitarioen arauak.
17/2011 Legea, uztailaren 5ekoa, elikagaien segurtasunari eta nutrizioari buruzkoa.
Azaroaren 26ko 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Prozedura Erkidearena.
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari buruzkoa.
2/1998 Legea, otsailaren 20koa, dEuskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa.
Ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa.
2073/2005/EE Erregelamendua, elikagaiei aplikatu ahal zaizkien irizpide mikrobiologikoei buruzkoa.
135/2010 ED, elikagaien irizpide mikrobiologikoei buruzko xedapenak indargabetzen dituena.
1333/2008/EE Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2008ko abenduaren 16koa, elikagai-gehigarriei buruzkoa.
1334/2008/EE Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2008ko abenduaren 16koa, elikagaietan erabilitako aroma eta propietate aromatizatzailedun osagarri batzuei buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baitira 1601/91/EEE Erregelamendua, Kontseiluarena, 2232/96/EE eta 110/2008/EE Erregelamenduak eta 2000/13/EE zuzentaraua.
37/2010/EE Erregelamendua, Batzordearena, 2009ko abenduaren 22koa, farmakologiaren aldetik aktiboak diren substantziei eta substantzia horien sailkapenari buruzkoa animalia-jatorriko elikagaietan gehieneko hondakin-mugei dagokienez. Kontsultatu azken aldaketak.
396/2005 Erregelamendua,Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2005eko otsailaren 23koa, animalia- eta landare-jatorriko elikagaietako eta pentsuetako pestizida-hondakinen muga maximoei buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baita 91/414/EEE zuzentaraua, Kontseiluarena.
1881/2006 Erregelamendua, Batzordearena, abenduaren 19koa, zeinaren bidez finkatzen baita elikagaietan dauden zenbait kutsatzaileren muga maximoa (2007ko martxoaren 1etik aurrera aplikatzekoa)
10/2011/EE Erregelamendua, Kontseiluarena, 2011ko urtarrilaren 14koa, elikagaiekin kontaktuan egoteko diren material eta objektuei buruzkoa.
1749/1998 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, animalia bizietan eta animalia horien produktuetan zenbait substantziei eta substantzia horien hondakinei aplikatu beharreko kontrolak ezartzen dituena.
2017/625 Araudia (EB), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2017ko martxoaren 15ekoa, elikagaien eta pentsuen legedia eta animalien osasunari eta ongizateari, landareen osasunari eta produktu fitosanitarioei buruzko arauak aplikatzen direla bermatzeko egiten diren kontrolei eta jarduera ofizialei buruzkoa
219/2014 Erregelamendua (EB), Batzordearena, 2014ko martxoaren 7koa, 854/2004 Erregelamenduaren (EB) I. Eranskina etxeko suidoen post mortem ikuskapenerako berariazko baldintzei dagokienez aldatzen duena
361/2009 Errege Dekretua, martxoaren 20koa, haragitarako abereek elikakateari buruz izan behar duten informazioa arautzen duena
1099/2009 Erregelamendua, 2009ko irailaren 24koa, animaliak hiltzeko unean haiek babesteari buruzkoa
32/2007 LEGEA, azaroaren 7koa, animaliak zaintzekoa, ustiatu, garraiatu, saiakuntzak egin eta hiltzeko orduan.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 999/2001 Erregelamendua (EE), 2001eko maiatzaren 22koa, entzefalopatia espongiforme kutsakor jakin batzuk prebenitzeko, kontrolatzeko eta desagerrarazteko xedapenak ezarri dituena
Batzordearen 2015/1375 Betearazteko Araudia (EB), 2015eko abuztuaren 10ekoa, haragiko trikinaren presentzia kontrol ofizialetarako berariazko arauak ezartzen dituena
1069/2009 Erregelamendua (EE), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2009ko urriaren 21ekoa, gizakiak jatekoak ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplikatzeko osasun-arauak ezartzen dituena eta 1774/2002 Erregelamendua (EE) (Animalia-jatorriko azpiproduktuei buruzko Erregelamendua) indargabetzen duena
1169/2011 Erregelamendua (EE), kontsumitzailearentzako informazioari buruzkoa
126/2015 Errege Dekretua, azken kontsumitzaileari eta elkarteei saltzeko ontziratu gabe aurkezten diren elikagaien, eta erosleak eskatuta saltokietan ontziratutako elikagaien eta xehekako saltokien titularrek ontziratutako elikagaien elikadura-informazioari buruzko arau orokorra onesten duena.

Azken aldaketako data:

Elikagaien gaineko alertak

  • 178/2002/EE Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2002ko urtarrilaren 28koa, elikagaiei buruzko legeriaren betekizun orokorrak eta printzipioak ezartzen dituena, Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritza sortzen duena eta elikagaien segurtasunari buruzko prozedurak ezartzen dituena.
  • 16/2011/ Erregelamendua (EB), Batzordearena, 2011ko urtarrilaren 10ekoa, elikagai eta animalientzako jakientzako Alerta Azkarreko Sistema (RASFF) exekutatzeko neurriak ezartzen dituena.

Elikagaien industriak

AGINDUA, 2003ko martxoaren 20koa,, Osasun sailburuarena, janarien elaborazioko establezimenduen baldintza sanitarioak eta sailkapena ezartzen dituena, janariak kolektibitateei banatzeko edota txikizkako establezimenduetan eta ostalaritzan (sukalde zentraletan eta plater prestatuetako industrietan) saltzeko.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 882/2004/EE Erregelamendua, pentsuen eta elikagaien arloko legeria eta animalien osasun eta ongizateari buruzko araudia betetzen direlako egiaztapena bermatzeko egindako kontrol ofizialei buruzkoa.
1169/2011 (EE) Erregelamendua, kontsumitzailearentzako informazioari buruzkoa.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 178/2002/EE Erregelamendua, elikagaiei buruzko legeriaren betekizun orokorrak eta printzipioak ezartzen dituena, eta Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritza sortzen duena eta elikagaien segurtasunari buruzko prozedurak ezartzen dituena.
852/0204 Erregelamendua, apirilaren 29koa, elikagaien higieneari buruzkoa.
853/2004 Erregelamendua (EE), apirilaren 29koa, animalia-jatorriko elikagaien higieneari buruzko berariazko arauak ezartzen dituena.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017/625 (EE) Erregelamendua, 2017ko martxoaren 15ekoa, kontrolei eta beste jarduera ofizial batzuei buruzkoa.
191/2011 Errege Dekretua, otsailaren 18koa, Elikadura Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrari buruzkoa.
682/2014 Errege Dekretua,, abuztuaren 1ekoa, honakoa aldatzen duena: 191/2011 Errege Dekretua, otsailaren 18koa, elikagai-enpresen nahiz elikagaien osasun-erregistro orokorrari buruzkoa.

Establezimendu ez-industrialak

AGINDUA, 2019ko otsailaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez jatorri begetaleko produktuen sektoreko establezimenduetako baldintza higieniko eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko espezifikoak onartzen baitira.
AGINDUA, 2019ko otsailaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira okintza, pastelgintza eta iringintzako produktuen sektoreko establezimenduetako baldintza higieniko-sanitarioak egokitzeko arau tekniko espezifikoak.
79/2018 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, zeinaren bidez elikagai-enpresa eta -establezimenduen baimen sanitarioen eta komunikazioen erregimena arautzen baita eta Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai-establezimenduen erregistroa (ELESE) sortzen baita.
Agindua, 2018ko urtarrilaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, esneki eta izozkietarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dituena.
Agindua 2018ko urtarrilaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, A kategoriako arrautza ez industrialetarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dituena.
852/2004 (EE) Erregelamendua, elikagaien higieneari buruzkoa.
1169/2011 (EE) Erregelamendua, kontsumitzailearentzako informazioari buruzkoa.
1376/2003 Errege Dekretua, haragi freskoak eta horien eratorriak txikizkako merkataritza-establezimenduetan ekoitzi, biltegiratu eta merkaturatzeko baldintza sanitarioak ezartzen dituena.
126/2015 Errege Dekretua, azken kontsumitzaileari nahiz kolektibitateei saltzeko ontziratu gabe aurkeztutako, saltokian bertan erosleak horrela eskatua ontziratutako eta txikizkako merkataritzaren titularrek ontziratutako elikagaien informazioarekin loturiko arau orokorra onartzen duena.
76/2016 Dekretua, maiatzaren 17koa, Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzeko dena.

Jantoki kolektiboak eta plater prestatu ez-industrialak

2002ko martxoaren 15eko Agindua, jantoki kolektiboak eta azken kontsumitzailearentzako janari prestatuak egiten dituzten establezimendu ez-industrialak sailkatzeko eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoan bete behar dituzten neurri sanitarioak finkatzeko dena.
Real Decreto 3484/2000 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, janari prestatuak egiteko, banatzeko eta merkaturatzeko higiene-arauak ezartzeko dena.
126/2015 ED,azken kontsumitzaileari nahiz kolektibitateei saltzeko ontziratu gabe aurkeztutako, saltokian bertan erosleak horrela eskatua ontziratutako eta txikizkako merkataritzaren titularrek ontziratutako elikagaien informazioarekin loturiko arau orokorra onartzen duena.
1420/2006 Errege Dekretua,  abenduaren 1ekoa, anisakisaren parasitosiari aurrea hartzeko, azken kontsumitzaileei edo kolektibitateei janaria ematen dieten establezimenduek eskaintzen dituzten itsas produktuetan.

Azken aldaketako data: