Departamento de Hacienda y Economía

Contact

Ekonomiaz journal editorial

Dirección de Economía y Planificación

Departamento de Economía y Hacienda

01010 Vitoria-Gasteiz

Phone numbers. 945019038 / 945019036

Email: ekonomiaz@euskadi.eus

Subscription

If you want to subscribe to the Ekonomiaz Newsletter, send a message to economia@euskadi.eus

Last modified date: