Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Animalien esperimentazioan gaitasunari eustea

Esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako (irakaskuntza barne) erabili, hazi edo hornitutako animaliak maneiatzen dituzten langileentzako gaikuntzari eusteko eskabidean EAEan jarraitu beharreko prozedura eta irizpideak.

Gaitasunari eusteko eskaera

Kasuaren arabera aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • LEGE ETA TEKNIKA ARLOKO GOGOETAK

ECC/566/2015 Agindua, martxoaren 20koa, esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako (irakaskuntza barne) erabili, hazi edo hornitutako animaliak maneiatzen dituzten langileek bete behar dituzten gaikuntza-baldintzak ezartzen dituena (2015eko apirilaren 1eko BOE, 78. zk.)

 • XEDEA
 1. Esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako (irakaskuntza barne) erabili, hazi edo hornitutako animaliak maneiatzeko gaikuntzari eusteko eskabideak ebazteko Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak jarraituko dituen irizpideak ezartzea.
 2. Esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako (irakaskuntza barne) erabili, hazi edo hornitutako animaliak maneiatzeko gaikuntzari eustea eskatzen duten pertsonek jarraitu beharreko prozedura deskribatzea.
 • ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO JARDUERA GUZTIAK BALORATZEKO APLIKATUKO DIREN IRIZPIDE OROKORRAK

Etengabeko prestakuntzako jardueren gutxieneko iraupena ECC/566/2015 Aginduak III. eranskinean ezarritakoa izango da. Jarduera horiek 8 urteko epean egin behar dira, gaitasunei eusteko:

- 20 ordu a funtziorako, animaliak zaintzeko.

- 25 ordu, b funtziorako (animalien eutanasia).

- 45 ordu c funtziorako, prozedurak egiteko.

- 40 ordu d funtziorako, proiektuen diseinurako eta prozeduretarako.

- 90 ordu animalien ongizatea eta zaintza in situ gainbegiratzeko.

- 90 ordu, f funtziorako, izendatutako albaitaria.

Prestakuntza-jarduera berberak aurkez daitezke funtzio bat baino gehiagoko etengabeko prestakuntza egiaztatzeko. Hainbat funtzio aldi berean mantentzen direla egiaztatzeko, iraupen luzeena duena hartuko da erreferentziatzat.

a, b eta c funtzioen kasuan, mantendu nahi diren espezie-taldeetara bideratuko dira prestakuntza-jarduerak. Hala ere, edukiaren zati bat espezie batek baino gehiagok eduki dezaketenez, prestakuntza-jarduera berberak egin ahal izango dira espezie-talde batean baino gehiagotan etengabeko prestakuntza dutela egiaztatzeko.

Etengabeko prestakuntza hainbat prestakuntza-jardueraren bidez justifika daiteke. Jarduera bakar batek ezin izango ditu justifikatu eginkizun bati edo batzuei eusteko beharrezkoak diren etengabeko prestakuntzako ordu guztiak.

Etengabeko prestakuntzako jarduerek ez dute organo eskudunen aldez aurreko egiaztapenik beharko.

 • EUROPAR BATASUNEKO ESTATU KIDEETAN EGINDAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO JARDUERA MOTA DESBERDINETARAKO BALORATUKO DIREN IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK
 1. Jasotako edo emandako ikastaroak, tailerrak, txostenak eta mintegiak

Horrelako jarduerak jardunaldi edo biltzar baten barruan egin daitezke, edo unean uneko prestakuntza-jarduera gisa. Presentzialak edo online formatukoak izan daitezke, eta antolatzaileak emandako diplomen edo bertaratze-ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, edukia eta iraupena adierazita.

Edukia: Jardueraren izenburua dagokion eginkizunari dagozkion moduluekin erlazionatuta egongo da, Ministro Aginduaren I. eranskinaren arabera. Tituluak ez badu informazio nahikorik jardueraren eta moduluetako prestakuntza-gaien arteko erlazioari buruz, interesdunak azalpen-laburpen txiki bat aurkeztuko du, jarduera etengabeko prestakuntza gisa justifikatzeko, I. eranskinean ezarritako parametroei jarraikiz.

Iraupena: Kongresu edo jardunaldietara joanez gero, kasuan kasuko funtzioari dagozkion moduluen gaiari buruzko mintegiak edo saioak bakarrik hartuko dira kontuan, Ministro Aginduaren I. eranskinaren arabera. Iraupena justifikatzeko, kongresuaren programa edo jarduera eskabidean aurkeztutako dokumentazioarekin batera aurkeztuko da.

Jarduera presentziala denean, jarduera horren ordu guztiak zenbatuko dira.

Online jarduera denean, baina diploma lortzeko azken azterketa bermatzen duenean, jarduera horren ordu guztiak zenbatuko dira.

Online jarduera denean, diploma lortzeko azterketarik egin gabe, jarduera horren ordu guztien % 40 zenbatuko da.

 1. Lantokian edo beste zentro batzuetan trebetasun berriak eskuratzea

Ezagutza edo trebetasun berriak lantokian bertan edo lantokitik kanpoko egonaldietan eskura daitezke.

Justifikatzeko, eskabidearekin batera jardueraren ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, eskuratutako trebetasun edo metodo berriak edo egonaldiaren helburua jasotzen dituena. Ziurtagiri hori egonaldia egin den zentroko legezko ordezkariak sinatu beharko du.

Jardueraren iraupena ziurtagirian sartu beharko da, eta ezin izango du gainditu funtzio bakoitzari esleitutako beharrezko ordu guztien % 50.

 1. Proiektuen ebaluazio etikoa

Esperimentaziorako animaliak dituzten proiektuak ebaluatzen dituen batzorde etiko bateko kide dela justifikatzeko, Batzordeko idazkaritzak edo antzeko kargu instituzional batek sinatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da. Ziurtagiri horretan, Batzordeko kide dela eta proiektuen ebaluazioan aktiboki parte hartu duela justifikatu beharko da, bai eta Batzordeko kide den aldia eta aldi horretan ebaluatutako proiektuen kopurua ere. Ebaluatutako esperimentazioko animaliekin proiektu bakoitzeko etengabeko prestakuntzako ordu 1 justifikatu ahal izango da.

Gehienezko aldia. Proiektu bakoitzeko etengabeko prestakuntzako ordu 1 justifikatu ahal izango da esperimentazioko animaliekin. Ordu horiek jarduera horretarako justifikatu ahal izango dira, eta eginkizun bakoitzerako eskatzen diren orduen % 50 izango dira.

 1. Argitalpen zientifikoak (a), animalien esperimentazioarekin edo haien alternatibekin lotutako beste batzorde, batzorde edo lantalde batzuetako kide izatea (b) eta animaliekin egindako proiektuen ikerketa-taldeko kide izatea, beren zentroko animalien esperimentazioan etika batzordeak emandako aldeko txostena badute (c)

Jarduera horiei esker, animaliekin esperimentatzeko eremu jakin batzuei buruzko ezagutza handitu daiteke.

(a) Gehienez 3 argitalpen aurkeztu ahal izango dira, eta laburpena duen lehenengo orria erantsiko da. 5 ordu lehen edo azken egilearentzat, eta 2 ordu gainerako sinatzaileentzat.

(b) Lantaldeak moduluen ikaskuntzaren emaitzekin lotuta egon beharko du. Lantaldeari dagokion erakundearen ziurtagiri bat erantsiko da. Ziurtagiri horretan, eskatzailea agertuko da, eta honako hauek adieraziko dira: batzordea, batzordea edo lantaldea, egin diren bilerak eta horien data eta iraupena. Batzorde, batzorde edo lantalde hori sortzeko ardura duen erakundearen legezko arduradunaren ziurtagiria erantsiko da. Lantaldeko arduradunarentzat 5 ordu hartuko dira kontuan, eta 2 ordu lantaldeko gainerako kideentzat. Etengabeko prestakuntza justifikatu ahal izango da, gehienez ere animalien esperimentazioarekin edo haren aukerekin lotutako 3 batzorde, batzorde edo lantaldetan parte hartuz.

(c) Dagokion Foru Aldundiaren baimena erantsiko da animaliekin egindako ikerketa-proiektu bakoitzerako, ikerketa-taldea barne. 5 ordu ikertzaile arduradunarentzat eta 2 ordu gainerako kideentzat aurkeztutako proiektu bakoitzeko. Organo eskudunak baimendutako 3 proiektu justifikatu ahal izango dira gehienez.

Eginkizun bakoitzerako eskatzen diren orduen % 50 justifikatu ahal izango da gehienez jarduera horiekin.

 • EUROPAR BATASUNEKOAK EZ DIREN ESTATUETAN EGINDAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO JARDUERETARAKO BALORATUKO DIREN IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK

Etengabeko prestakuntza Europar Batasuneko estatu kideetako irizpide berberen arabera arautuko da. Gure herrialdean prestakuntza jaso duten langileei eskatzen zaien eskaera-izapide bera egingo da.

 • EPEAK ETA AITORPEN-ZIURTAGIRIA

Gaikuntzari eustea gutxienez 8 urtean behin eskatuko da, hasierako gaikuntza lortzen denetik edo azken aldiz berritzen denetik aurrera. Berritzeko eskaera aipatutako 8 urteko epea bete baino lehen aurkeztuko da. Eskabidea animalia-esp@euskadi.eus helbide elektronikoaren bidez aurkeztuko da.

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Abeltzaintza eta Ingurumen Sailean eskabidea aurkeztu ondoren, interesdunek hiru hilabete itxaron beharko dute, horixe baita administrazioak ebazteko duen epea. Denbora horretan, eta gaitasun hori lortu zenetik zortzi urte baino gehiago igaro badira ere, langileak gaituta dagoen eginkizunak betetzen jarraitu ahal izango du, ebazpenik lortzen ez den bitartean edo administrazio-isiltasunaren hiru hilabeteak betetzen diren bitartean.

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak hasiera batean aitortutako animalien edo espezie-taldeen funtziorako eta espezierako gaikuntzari eusten zaiola egiaztatzen duen ziurtagiria emango du, indarraldia adierazita.

Berritzea lortu ondoren, pertsona bakoitzak emandako gaikuntzari eutsi beharko dio, gutxienez zortzi urtean behin, dekretu honetan araututako prestakuntza-jardueren bidez.

Ministro-aginduaren 20. artikuluaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Abeltzaintza eta Ingurumen Sailak gaitasunaren aitorpena eten ahal izango du dekretu honetan araututako etengabeko prestakuntzako eskakizunak betetzen ez badira, eta kendu ahal izango du, interesdunari entzunda izapidetutako espedientea egin ondoren.

Eskabidea, interesdunari entzun ondoren, azkenean ukatzen bada, edo eskatzaileak aurkeztu ez badu, ezin izango du dagokion eginkizuna betetzen jarraitu, eta berriro gaitu beharko da prestakuntza-ikastaro teoriko-praktikoak eginez.

 • ESKATZAILEENTZAKO GOMENDIOAK

Ez da beharrezkoa zortzi urte bete arte itxarotea gaikuntza berritzeko eskatzeko.

Gaikuntzari eutsi nahi zaion espezieentzat edo espezie-taldeentzat eta funtzioetarako egindako etengabeko prestakuntza-ekintza guztiak bateratzea eskabidean.

Aurreko ataletan emandako jarraibideen arabera prestakuntza justifikatzeko behar-beharrezkoa den dokumentazioa eranstea.

Ikastaro, tailer, txosten eta mintegietara joanda etengabeko prestakuntza egiaztatzeko, programa bertaratze-ziurtagiriari erantsi beharko zaio. Diplomak programa jasoko du, edo, bestela, diplomari erantsiko zaio, justifikatutako orduak egiaztatu ahal izateko.

Harremanetarako posta elektronikoa: animalia-esp@euskadi.eus

Azken aldaketako data: