Eusko Jaurlaritza

Erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak

Eskubideak:

- Zuzenean zerbitzuko langileek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan kasu egitekoa.

- Interesdun direla egiaztatzen duten prozeduretan, izapideak, une oro, zer egoeratan dauden jakitekoa.

- Prozedurak izapidetzeko ardura duten herri-administrazioetako agintariak eta langileak identifikatzekoa.

- Jatorrizko agiriak aurkeztu beharrik ez izatekoa, non eta, salbuespenez, aplikatzekoa den araudiak ez duen kontrakoa ezartzen. Salbuespenez, jatorrizko agiri bat aurkeztu behar badute, haren kopia autentifikatua eskuratzeko eskubidea izango dute.

- Entzunaldia izan baino lehen, prozeduraren edozein fasetan alegazioak eta agiriak aurkeztekoa.

- Aholkulari batek lagundurik jardutekoa, baldin eta beren interesak defendatzeko komenigarria dela uste badute.

- Administrazio publikoekin administrazioaren irispide-puntu elektroniko orokor baten bitartez komunikatzekoa.

- Administrazio publikoekiko harremanetan, baliabide elektronikoak erabiltzeko laguntza jasotzekoa.

- Informazio publikora, artxiboetara eta erregistroetara irispidea izatekoa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta gainerako ordenamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera.

- Administrazio publikoen eta agintarien erantzukizuna eskatzekoa, legez hala dagokionean.

- Identifikaziorako eta sinadura elektronikorako bitartekoak eskuratzekoa eta erabiltzekoa.

- Datu pertsonalak babestekoa, eta, bereziki, administrazio publikoen fitxategi, sistema eta aplikazioetan jasota dauden datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna izatekoa.

- Zuzeneaneko langileek errespetuz eta begirunez hartzekoa, laguntza eman beharko baitie herritarrei haien eskubideez baliatzeko eta eginbeharrak betetzeko.

- Informazio ulergarria eta langile espezializatuen laguntza jasotzekoa, modu arin eta eraginkorrean.

- Eskatutako informazioa, orientazioa edo kudeaketa izatekoa, betiere Eusko Jaurlaritzaren eta haren erakunde autonomoen eskumenen barruan badago.

- Edozein eskaera, iradokizun, kexa edo esker-emate egitekoa, eta erantzuna ahalik eta lasterren jasotzekoa. Horretarako, herritarren eskura jarriko dira inprimakiak.

- Konstituzioak eta legeek aitortzen dizkieten gainerako guztiak.

Betebeharrak:

- Beti gizalegez eta begirunez jokatzea, bai Zuzenean zerbitzuko langileekin bai une horretan instalazioak erabiltzen ari diren gainerako erabiltzaileekin.

- Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoak zaintzea, eta gune eta ekipamendu publikoa errespetatzea.

- Langileei laguntzeko jarrera izateko betebeharra eta gainera, zinez eta doitasunez langile horiek izapideak edo kudeaketak egiteko beharrezko datu identifikagarriak ematea.

- Zerbitzuen lanorduak gordetzea eta, nolanahi ere, langileen jarraibideak betez.

- Administrazioari ematea kudeaketa eta izapideak egiteko behar den edozein agiri.

- Ahaleginak egitea formatu elektronikoan dauden dokumentuak formatu horretan betetzeko, eta gainerakoak garbi eta modu ulergarriak egiteko.

- Hartarako emandako inprimakiak erabiliz, iradokizunak, erreklamazioak, kexak edo esker-emateak egitea modu zehatzean, eta harremanetan jartzeko beharrezko datu guztiak emanez.

Azken aldaketako data: 2017/09/25