Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Next Funtsetarako laguntzen zenbatekoak

Energia-efizientzia hobetzea dakarren birgaitzerako Next Funtsen laguntzen gehieneko zenbatekoa hiru faktoreren mende dago:

 • Jarduera-eremua
 • Jardueraren beraren kostu subentzionagarriak
 • Energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoan jardutearen ondorioz lortutako energia-efizientziaren hobekuntzaren ehunekoa

Dirulaguntza gisako laguntzak emateko prozedura zuzenean ematen da norgehiagoka-modalitatean, eta horren deialdi publikoa irekita egongo da aurrekontu-ekitaldi bakoitzean aurreikusitako funtsak agortu arte.

Lortutako energia-aurrezpena:

% 30etik % 45era

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehienekoa:

% 40

Gehieneko zenbatekoa:

6.300 euro

Lortutako energia aurreztea:

% 45etik % 60ra

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehienekoa:

% 65

Gehieneko zenbatekoa:

11.600 euro

Lortutako energia aurreztea:

% 60tik gora

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehieneko kopurua:

% 80

Gehieneko zenbatekoa:

18.800 euro

Lortutako energia-aurrezpena:

% 30tik % 45era

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehienekoa:

% 40

Gehieneko zenbatekoa:

56 euro/m2

Lortutako energia aurreztea:

% 45tik % 60ra

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehienekoa:

% 65

Gehieneko zenbatekoa:

104 euro/m2

Lortutako energia aurreztea:

% 60tik gora

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehieneko kopurua:

% 80

Gehieneko zenbatekoa:

168 euro/m2

Eraikin-mailako jarduketetarako ezarritako gehieneko zenbatekoak osatu egin daitezke kalteberatasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonen mesedetan.

Kalteberatasunagatiko osagarria eskuratzeko pertsonek bete behar dituzten baldintzak

 • Eraikineko elementu pribatiboen jabea edo gozamenduna izateagatik jarduketa ordaindu behar izatea
 • Kalteberatasun-baldintzak betetzea.

Bizikidetza-unitateen kalteberatasun-baldintzak

 • Urteko 25.000 euro/urte baino gutxiagoko diru-sarrera haztatuak dituztenak, eta, kideen artean, 65 urtetik gorako pertsonak dituztenak eta/edo mugikortasun murriztua edo zentzumenezkoa dutenak.
 • 12.000 eurotik beherako urteko diru-sarrera haztatuak dituzten bizikidetza-unitateak.

Kalteberatasun-egoeragatiko laguntzak ehuneko baten arabera kalkulatuko dira, urteko familia-errenta haztatuaren eta bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren arabera, honako taula honetan ezarritakoaren arabera:

DIRU-SARRERA HAZTATUAK KIDE KOPURUA
Kide 1 2 Kide 3 Kide edo gehiago
9.000 eurora arte % 100  % 100  % 100 
9.001 eurotik 12.000 eurora % 100  % 100  % 100 
12.001 eurotik 15.000 eurora % 25  % 50  % 100 
15.001 eurotik 18.000 eurora % 0 % 25   % 50
18.001 eurotik 25.000 eurora % 0  % 0  % 25 

Kasu horietako bakoitzerako, Erkidegoko laguntzaren eta kalteberatasun-egoeragatiko banakako laguntza gehigarriaren batura batera hartuta, ezin izango dira etxebizitza bakoitzeko gehieneko zenbateko hauek gainditu:

EDIFICIOS PLURIFAMILIARES
Ahorro energético SUBVENCIÓN MÁXIMA
Vulnerabilidad 0 % Vulnerabilidad 25 % Vulnerabilidad 50 % Vulnerabilidad 100 %
del 30 % hasta el 45 % 6.300 € 8.663 € 11.025 € 15.750 €
del 45 % hasta el 60 % 11.600 € 13.162 € 14.723 € 17.846 €
a partir del 60 % 18.800 € 19.975 € 21.150 € 23.500 €

EDIFICIOS UNIFAMILIARES
Ahorro energético SUBVENCIÓN MÁXIMA
Vulnerabilidad 0 % Vulnerabilidad 25 % Vulnerabilidad 50 % Vulnerabilidad 100 %
del 30 % hasta el 45 % 8.100 € 11.138 € 14.175 € 20.250 €
del 45 % hasta el 60 % 14.500 € 16.452 € 18.404 € 22.308 €
a partir del 60 % 21.400 € 22.738 € 24.075 € 26.750 €
Jardueraren gutxieneko kostua:

1.000 euro

Diruz lagundu daitekeen kostuaren gehienekoa:

% 40

Gehieneko zenbatekoa:

3.000 euro

Familia bakarreko etxebizitza:

700 euro + 60 euro/etxebizitza

Familia anitzeko eraikina, 20 etxebizitza arte:

700 euro + 60 euro/etxebizitza

Familia anitzeko eraikina, 20 etxebizitza baino gehiago:

1.100 euro + 40 euro/etxebizitza, 3.500 euro arte

Familia bakarreko etxebizitza:

4.000 euro + 700 euro/etxebizitza

Familia anitzeko eraikina, 20 etxebizitza arte:

4.000 euro + 700 euro/etxebizitza

Familia anitzeko eraikina, 20 etxebizitza baino gehiago:

12.000 euro + 300 euro/etxebizitza, 30.000 euro arte

 • Si no se dispone de la Inspección Técnica del Edificio, del Informe de Evaluación del Edificio o documento análogo, la ayuda podrá incrementarse hasta en un 50 %.
 • La cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total, excluidos los impuestos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.
 • Resultarán subvencionables los documentos redactados posteriormente al 1 de febrero de 2020 que deberán estar redactados con carácter definitivo antes de 30 de junio de 2026.

Laguntzen ordainketa

 • Laguntzak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez ordainduko dira, organo instrukzio-egileak proposatuta, programa bakoitzean eskatzen diren egiaztagiriak aurkeztu eta, hala badagokio, egiaztatu ondoren.
 • Jardunak finantzatzen badira, finantzaketaren hartzekodun diren finantza-erakundeen alde jasotako laguntzak edo dirulaguntzak kobratzeko eskubidea pignoratu edo laga daiteke.

Zerga-onurak

 • Dirulaguntza horiek bateragarriak dira foru-ogasunek ezarritako kenkariekin, hobariekin edo beste edozein zerga-onurarekin, etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko jarduketei dagokienez.

Konturako aurrerakinak

Eskaera egiteko unean, laguntzak aurreratzea eska daiteke, baldintza hauetan:

 • Ezin da gainditu emandako laguntzaren guztizko zenbatekoaren % 30.
 • Aurreratutako zenbatekoa dirulaguntzaren xede den jarduketaren gastuak ordaintzeko baino ez da erabili behar, eta behar bezala justifikatu beharko dira.
 • Aurrerakin horien azken hartzaileek, baldin eta aurrez Europako funtsak kudeatzeko berariaz esleitutako kredituen kargura emandako beste edozein aurrerakin itzultzeko betebeharrak ordainduta dituztela egiaztatu behar dute.

Azken aldaketako data: