Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Next Funtsen laguntzengatik diruz lagundu daitezkeen kostuak

Etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko Next Funtsen laguntzetarako diruz lagundu daitezkeen kostuak honako jarduketa hauek osatzen dituzten partiden eta kontzeptuen multzora mugatzen dira:

 • Eraikinen elementu komunak
 • Etxebizitzen pribatiboak
 • Baita proiektatzen dituzten dokumentu teknikoak idazteari lotutako kostuak ere.

Oro har, honako hauek lagun daitezke diruz:

 • Jardueren garapenari atxikitako kudeaketa eta lotutako gastuak
 • Esku hartzen duten profesionalen ordainsariak, obra-zuzendaritza barne
 • Proiektuak, txosten teknikoak eta beharrezko ziurtagiriak idaztearen kostua.
 • Administrazio-izapidetzearen ondoriozko gastuak eta antzeko beste gastu orokor batzuk, behar bezala justifikatuta badaude.
 • BEZa, baldin eta ezin bada berreskuratu edo guztiz edo partzialki konpentsatu.

Ez dira diruz laguntzeko moduko kostutzat hartuko honako hauek:

 • Lizentzia, tasa, zerga edo tributuetarako eskubidea.
 • Birgaitze-lanak egiteko proiektuak idaztea, baldin eta Next Funtsen programaren baten kontura diruz lagundu badira. Azken programa horren kargurako laguntzaren gehieneko zenbatekoa zehazteko, diruz lagun daitekeen inbertsioan proiektuaren kostua barne hartuko da, eta gehieneko zenbateko horretatik proiektua idazteko dagokion programaren barruan jasotako laguntza deskontatuko da.
 • Lurzorua edo eraikinen zatiak eskuratzearen kostua, birgaitze-jarduketak gauzatzeko beharrezkoa bada.

Esku-hartze orokorrak diruz lagundu ezin daitezkeen kontzeptuak jasotzen dituenean, esku-hartze orokorraren ordainsari teknikoak eta gainerako kudeaketa-gastuak bakarrik hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, modu proportzionalean, diruz lagundu daitezkeen kostuen zenbatekoa obraren guztizko kostuarekiko kontuan hartuta.

Azken aldaketako data: