Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Gobernantzaren, Berrikuntza Publikoaren eta Gobernu Digitalaren Plan Estrategikoa, ARDATZ 2030

Ezaugarriak eta funtsezko elementuak

ARDATZ 2030 plan bat da…

 • Estrategikoa: Gobernuaren konpromisoa da, Legegintzaldiko Plan Estrategikoa.
 • Zeharkakoa: Eusko Jaurlaritzako sail guztiek eta horien erakunde eta ente guztiek partekatzen dute; Eusko Jaurlaritzako sail guztiak buru direla.
 • Lankidetzakoa eta koordinatua: Eusko Jaurlaritzako sail guztien lankidetzarekin egin da, eta sail guztien koordinazioarekin gauzatuko da.
 • Parte-hartzaile: herritarren parte-hartzearekin egin da, gobernu irekiaren atariaren bidez.
 • Ondorioa: aurreko planaren emaitzak eta ebaluazioa hartzen ditu abiapuntutzat.
 • «Nazioarteko eta Europako estrategiekin eta konpromisoekin lerrokatuta».
 • Integratzailea: garapen iraunkorraren hiru dimentsioak hartzen ditu (soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa).
 • Gobernuaren 2030erako estrategia globalaren esparruan, politika publikoen gainerako plan estrategikoekin kontestualizatuta eta integratuta.
 • Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-programazioarekin eta plangintza ekonomikoarekin koherentea.
 • Epe luzerako ikuspegiarekin: 2030era arte izango duen irismena bat dator 2030 Agendarekin eta Europar Batasuneko beste plangintza estrategiko batzuekin».
 • Berdinzalea: inspirazio-printzipioak dira emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal botere publikoen jarduna gidatu eta bideratu behar duten printzipio orokorrak.
 • Ebaluatua eta gardena: exekuzioaren jarraipena egin behar da, eta emaitzak eta eraginak ebaluatu.
 • Egokigarria: jarraipenaren eta ebaluazioaren ondorioz, etengabeko hobekuntza-prozesu baten esparruan behar diren aldaketak sartuko dira. Berrikuspen eta birformulazio posiblea NBEk gobernu digitalari buruz egiten duen inkestarekin bat etorriko da.

Hauek dira ARDATZ 2030 planaren funtsezko elementuak:

Esparru estrategikoa eta testuingurua

Haren beharraren eta aukeraren justifikazioa jasotzen du; gizartearen erronkei eta herritarren beharrei egiten dien ekarpena; eta beste ekimen batzuekin duen lerrokatzea.

Printzipioak, misioa, ikuspegia

ARDATZ 2030 planaren izateko arrazoia, helburuak, balioak eta gidatzen duten printzipio inspiratzaileak jasotzen ditu.

Formulazio estrategikoa: eremu eta ardatz estrategikoak

ARDATZ 2030 programaren esparru eta jarduera-ildo nagusiak dira.

Helburuak

Eremu eta ardatz bakoitzeko helburuak ezartzen ditu, bi denbora-horizonterekin: 2025 eta 2030.

Plan operatiboa

Helburuak lortzeko ekintzek, proiektuek eta ekimenek osatzen dute.

Kontrola, jarraipena eta ebaluazioa

Ekintza-planaren gauzatzearen jarraipena egiteko eta emaitzak eta eraginak ebaluatzeko mekanismoak jasotzen ditu (helburu operatiboak lortzea).

 • Xedea: «Administrazio zintzoa, berdinzalea, elebidun eta berritzailea eraikitzea, enplegatu publikoen eta herritarren parte-hartze aktiboa kontuan hartuko duena, herritarren premietan arreta jartzen duena, bere burua ebaluatzen duena eta emaitzetara bideratua, kontuak ematen dituena, irekia eta gardena, eta zerbitzu irisgarriak, kalitatezkoak, efizienteak, efikazak eta seguruak eskaintzen dituena».
 • Ikuspegia: «EAEko administrazio publikoa harremanetarako gunea izango da herritar eratzukideen eta gizartearen ongizatea lortzeko lan egiteaz harro dauden zerbitzu publikoko langileentzako».
 • ARDATZ 2030 planaren helburu programatikoa administrazioa eraldatzea da, eta horren bidez lortu nahi den erakunde publikoak balio publikoa sortu eta 1.1. atalean adierazitako herritarren nahiz sektore publikoaren beharrei eta 3.3. atalean deskribatutako erronkei erantzungo die.