Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

COVID-19 errentamendu-abalen lerroa

COVID-19 birusa osasun-krisia sortzen ari da, eta egoera sozial eta ekonomiko kalteberan dauden familiei eta kolektiboei eragiten die. Ondorio ekonomiko horiei erantzuna emateko premiazko neurrien esparruan, ICO (Kreditu Ofizialeko Institutua) erakundearen abal-lerro bat aktibatu da, 5.400 eurorainoko maileguen estaldurarako, alokairuko 6 hilabeterako.

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioaren apirilaren 30eko TMA/378-/2020 Aginduak (leiho berri batean irekitzen da) ezartzen du zer irizpide eta baldintza bete behar dituzten COVID-19 birusaren hedapenaren ondorioz egoera sozial eta ekonomiko kalteberan dauden errentariek Estatuak abalatutako eta diruz lagundutako maileguen modalitateko finantzaketa-laguntza iragankorrak eskuratu ahal izateko, ohiko etxebizitzaren alokairuari aurre egiteko.

Maileguak behin bakarrik emango zaizkie ministerio-aginduan ezarritako baldintza guztiak betetzen dituzten ohiko etxebizitzaren errentariei, eta ohiko etxebizitzaren errentamendu-errenta ordaintzeko bakarrik erabili beharko dira. Mailegu horiek bateragarriak dira 2018-2021 aldirako Estatuko Etxebizitza Planean araututako alokairu-laguntzekin. Mailegua eman ondoren, erakundeak, maileguaren titularrari jakinarazi ondoren, hilero ordainduko dio, printzipioz, hileko kuotei dagokien zenbatekoa zuzenean etxebizitzaren pertsona edo entitate errentatzaileari.

Kreditu-erakundeak maileguak ematea ezin da lotuta egon inolako produktu edo zerbitzu gehigarriren kontratazioarekin.

Maileguen zenbatekoa hileroko 1, 2, 3 edo 6 hileroko izan daiteke, indarrean dagoen ohiko etxebizitzaren errentamendu-kontratuaren arabera, gehienez ere 5.400 euro, hileko 900 euro gehienez. Finantzatu daitezkeen 6 hilabeteak 2020ko apirilaren 1etik aurrera izango dira, eta ezingo dira 6 hilabete igaro ondoren, banketxeak eta errentariak mailegua sinatzen dutenetik zenbatzen hasita, ez eta errentamendu-kontratuaren edo haren luzapenen indarraldia amaitu ondoren ere.

Mailegu horiek kreditu-erakundeek emango dituzte; Estatuaren abalaren bidez estaldura osoa izango dute, eta ez dute inolako gastu eta interesik sortuko eskatzailearentzat. Kredituak ICOren COVID-19 errentamendu-abalen lerroari atxikitako edozein kreditu-erakundetan eska daitezke. Laguntza ekonomikorako neurri hori dagoeneko martxan dago atxikitako erakundeetara jo dezaketen EAEko herritarrentzat. Euskadin, Euskadiko Kutxak eta Bankoak sinatu dute dagoeneko.

Informazio gehiago

Maileguak eman ahal izango zaizkie ohiko etxebizitzaren errentariak diren, Espainian bizi diren eta Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen babesean indarrean dagoen errentamendu-kontratua duten pertsona guztiei, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Errentaria edo familia-unitateko kideren bat, COVID-19 birusaren hedapenaren ondorioz diru-sarrerak murriztea dakarren egoera baten eraginpean badago, arrazoi hauetakoren batengatik:
  • Langabezian egotea
  • Edo enplegu-erregulazioko aldi baterako espediente baten eraginpean egotea.
  • Lanaldia murriztu izana zaintzak direla-eta
  • Lan- edo enpresa-jarduerari lotutako gerora sortutako beste inguruabar batzuk, agiri bidez egiazta daitezkeenak eta diru-sarreren murrizketa dakartenak.
 • Familia-unitateko kideen diru-sarrerak, laguntza eskatu aurreko hilabetean, hileko Ondorio Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoa (IPREM) baino bost aldiz txikiagoak izan behar dira, hau da, 2.689,20 €.
 • Errentamendu-errentaren eta oinarrizko gastu eta horniduren baturak familia-unitateko kide guztiek jasotzen dituzten diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izan beharko du. Oinarrizko gastuak eta hornidurak honako hauek dira: elektrizitatea, gasa, berokuntzarako gasolioa, ur korrontea, telekomunikazio-zerbitzu finko eta mugikorrak, eta errentariak ordaindu beharreko ohiko etxebizitzaren hilabeteko aldiari dagokionez jabeen erkidegoari egin dakizkiokeen ekarpenak.
 • Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako bat ere ezin da izan Espainian bizi daitezkeen etxebizitzaren baten jabe edo gozamenduna, Aginduan ezarritako kasu jakin batzuetan izan ezik.

Baldintza horiek betetzeko, honako hauek osatzen dute familia-unitatea: errentamendua zor duen pertsonak, legez banandu gabeko ezkontideak edo inskribatutako izatezko bikotekideak eta etxebizitzan bizi diren seme-alabek, haien adina edozein dela ere, tutoretza, zaintza edo familia-harrerako harreman batekin lotutakoak eta legez banandu gabeko ezkontideak edo inskribatutako izatezko bikotekideak, etxebizitzan bizi direnek.

Alokairu-kontratu baten titular bat baino gehiago badago, nahitaezkoa izango da guztiek mailegu-kontratu bakarra formalizatzea mailegu-hartzaile gisa, eta guztiek modu solidarioan erantzungo diote horri.

Honako dokumentu hauek, alegatutako egitatearen arabera, mailegu-eskaerarekin batera aurkeztu behar dira:

 • Legezko langabezia-egoera: prestazioak kudeatzen dituen erakundeak emandako ziurtagiria, langabeziagatiko prestazio edo sorospen gisa jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.
 • Norberaren konturako langileen jarduera uztea, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria, interesdunak jarduera uzteko deklarazioan oinarrituta.
 • Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonak:
  • Familia-liburua edo izatezko bikotearen egiaztagiria.
  • Etxebizitzan erroldatutako pertsonen errolda-ziurtagiria, egiaztagiriak aurkezteko uneari buruzkoa.
 • Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien katastro-ziurtagiria edo Jabetza Erregistroko aurkibideen zerbitzuaren ohar sinplea.
 • Errentariaren erantzukizunpeko adierazpena, aginduaren 4. artikuluan ezarritako betekizunak eta aplikatzekoak diren Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko betekizunak betetzeari buruzkoa. Adierazpen horrek ordeztu ahal izango du aurreko dokumentuetako batzuk aurkeztea, baldin eta ekarpen hori egitea eragozten dioten COVID-19 birusaren krisiaren ondorioekin lotutako arrazoiak berariaz justifikatzen badira. Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hiru hilabeteko epea izango du agiri horiek kreditu-erakundeari aurkezteko.

Mailegu-eskaera Aginduaren I. eranskineko (leiho berri batean irekitzen da) ereduaren arabera egin daiteke. Maileguak ICOren COVID-19 errentamendu-abalen lerroari atxikitako kreditu-erakunde hauetan eska daitezke:

Zerrenda 2020/06/01ean eguneratu da:

 • Caja Onteniente
 • Caja Pollença
 • Laboral Kutxa
 • Bankoa
 • Abanca
 • Unicaja
 • Liberbank
 • Cajamar
 • Sabadell
 • Santander
 • Bankia
 • BBVA

ICOren web-orrian, hori baino eguneratze handiagoa izan dezaketen erakundeen zerrenda bat aurki daiteke, erakunde sinatzaile berriei buruzko informazioa orri horren bidez ematen baita.

Errentariek 2020ko irailaren 30a baino lehen eskatu behar dizkiote maileguak kreditu-erakundeari, eta 2020ko urriaren 31 baino lehen formalizatu beharko dira. Hala ere, epe hori luzatu ahal izango da, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren Agindu bidez.

Azken aldaketako data: