Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

2. eta 3. Kategoriako Instalazio Erradioaktiboen aldaketa.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboak ustiatzen diren aldian egiten diren aldaketekin, eta instalazioen aldaketekin zerikusia duen orotan administrazio-baimenen izapideak arautzea.

Nori Zuzendua

Euskal Autonomia Erkidegoko 2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboei aplikatu behar zaie.

Oharra: Instalazioa aldatzeko, beharrezkoa izan daiteke abian jartzeko jakinarazpenerako izapideak egitea, edota betebehar horretaz salbuetsita gera daiteke. Horretarako, IMAZek instalazioaren diseinuan edo ustiapen-baldintzetan segurtasunari eta babes erradiologikoari dagokienez eragina izan dezaketen aldaketen garrantziari buruz egiten duen ebaluazioa hartu beharko da kontuan.

SNK-k funtzionamendu-baimenaren aurretik emandako irizpenean egiten dituen baldintzen zehaztapenen barruan adieraziko da abian jartzeko jakinarazpenaren baldintza hori..

1. Abian jartzeko jakinarazpena behar izanez gero.
 Izapideak egiteko prozedura berari jarraituko zaio, eta instalazio berriaren funtzionamendurako baimena eskatzeko erabilitako dokumentu berak erabiliko dira.

2. Abian jartzeko jakinarazpena behar izan ezean.
Kasu honetan, aldaketarako baimena lortzeko, izapideak amaitzeko, Ebazpena atxikita bidaltzeko gutuna bidaliko zaio instalazioaren titularrari, dagokion dokumentuaren bidez.

Araudia
 • Ley 25/1964, de 29 de abril de 1964 (B.O.E. 4-05-1964). sobre Energía Nuclear.

 • Decreto 2177/1967 (B.O.E. 18-09-1967), por el que se aprueba el Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares.

 • Ley 15/1980, de 22 de abril de 1980 (B.O.E. 25-04-1980). de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Reformada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre (B.O.E. 08-11-2007)

 • Real Decreto 1157/1982 (B.O.E. 07-06-1982), por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.

 • Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, (D.O.C.E. 19-06-1993) relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros

 • 295/1994 DEKRETUA, uztailaren 12koa (1994-07-22ko), Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko maiatzaren 31ko Akordioa, bigarren eta hirugarren mailako instalazio erradioaktiboen alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomi Elkarteari egozteari buruzkoa, onartzen duena..

 • Real Decreto 1549/1994 (BOE 22-7-1994), sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la CAPV.

 • Real Decreto 1841/1997 (B.O.E.19-12-1997), sobre criterios de calidad en medicina nuclear.

 • Real Decreto 1566/1998 (B.O.E. 28-05-1998), sobre criterios de calidad en radioterapia.

 • Ley de tasas 14/1999, de 4 de mayo de 1999 (B.O.E. 05-05-1999)

 • Real Decreto 1836/1999 (B.O.E. 31-12-1999), sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

 • Real Decreto 783/2001 (B.O.E. 26-07-2001), sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

 • Instrucción IS/05, de 26 de febrero de 2003 del Consejo de Seguridad Nuclear (B.O.E. 10-04-2003), por la que se definen los valores de exención para nucleidos.

 • Orden ECO/1449/2003, de 21 de mayo de 2003 (B.O.E. 05-06-2003). sobre gestión de materiales residuales sólidos con contenido radiactivo.

 • Decreto 229/2006 (B.O.E. 28-02-2006), sobre el control de fuentes radiactivas de alta actividad y fuentes raidactivas huérfanas.

 • Real Decreto 551/2006 (B.O.E.12-05-2006), sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

 • AGINDUA, 2006ko abenduaren 4koa (2006-12-26ko EHAA), Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Honen bidez, Industria, Merkataritza eta Turismoko lurralde-bulegoen egitura organikoa eta funtzionala arautzen da.

 • Real Decreto 35/2008 (B.O.E. 18-02-2008), que modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas aprobado por R.D. 1836/1999.

 • Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (B.O.E. 29-07-2009)

 • 514/2009 DEKRETUA, irailaren 22koa (2009-09-24ko EHAA), Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

 • Instrucción IS-28, de 22 de septiembre de 2010 (B.O.E. 11-10-2010), del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

 • Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre (B.O.E. 18-11-2010), por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.

 • Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos (B.O.E. 28-05-2011)

 • Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas (B.O.E. 7-10-2011)

Harremanak norekin

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
Tel.: 945 019696 / 945 019935

Erantsi beharreko agiriak
 • Instalazio erradioaktiboa aldatzeko eskaera.
 • Aldaketa deskribatzeko memoria.
 • Segurtasunari buruzko azterlana.
 • Instalazio-egiaztapena.
 • Jarduera-araudia.
 • Barne larrialdietarako plana.
 • Ixterako aurreikuspenak eta aurreikusitako estaldura ekonomikoa.
 • Aldaketa-aurrekontua.

 • Dagokion tasa

  Honako dekretu honetan araututakoak: 1/2007 LEGEGINTZA DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

  Eskabideak Aurkezteko Epea

  Urte osoa.


  Eskabideak aurkezteko lekua

  Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
  Tel.: 945 019696 / 945 019935

  Tramiteen deskripzioa ---
  Egitura Atal Ebazlea

  Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza


  Ebazteko epea

  ---

  Isilbidearen Ondorioak

  Ez dagokio


  Administrazio Bidearen Bukaera

  Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


  Errekurtsoak / Erreklamazioa

  Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
  Gorako errekurtsoa


  Formularioak

  Aldatzeko baimen-eskaera.

  Bestelako Agiriak

  Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren (SNK) segurtasun-gidak


  Oharrak

  ---

  Abisua

  Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


  Azken aldaketa

  07/02/2013