Departamento de Economía y Hacienda

Terminología del Concierto Económico

Glosario de términos del Concierto Económico


Castellano Euskera
accionista akziodun
actividad económica jarduera ekonomiko
ekonomia-jarduera
actividad empresarial jarduera enpresarial
enpresa-jarduera
actividad personal jarduera pertsonal
actividad profesional jarduera profesional
activo de una entidad erakundearen aktibo
acto administrativo administrazio-egintza
acto de naturaleza tributaria tributu-izaera duen egintza
tributu-egintza
acto jurídico documentado egintza juridiko dokumentatu
actuación comprobadora egiaztapen-jarduketa
egiaztatze-jarduketa
actuación de inspección de los tributos tributuak ikuskatzeko jarduketa
actuación inspectora ikuskapen-jarduketa
ikuskatze-jarduketa
actuación investigadora ikertze-jarduketa
actualización del cupo kupoa eguneratze
acuerdo internacional nazioarteko akordio
acumulación de donaciones dohaintzak metatze
administración acreedora administrazio hartzekodun
administración común administrazio erkide
administración del Estado Estatuko Administrazioa
administración foral foru-administrazio
administración institucional administrazio instituzional
administración territorial lurralde-administrazio
administración tributaria tributu-administrazio
administración tributaria foral tributuen foru-administrazio
adquirente eskuratzaile
adquisición eskurapen
adquisición intracomunitaria Europar Batasunaren barruko eskurapen
adquisición mortis causa mortis causa eskurapen
aduana aduana
afianzado fidantza-hartzaile
agrupación de interés económico ekonomia-intereseko talde
ajuste doikuntza
ajuste a consumo en los impuestos zergak kontsumoari doitze
ajuste por el impuesto sobre el valor añadido balio erantsiaren gaineko zergak eragindako doikuntza
ajuste por los impuestos especiales de fabricación fabrikazio-zerga bereziek eragindako doikuntza
ámbito de aplicación del impuesto zergaren aplikazio-eremu
ámbito territorial lurralde-eremu
ampliación de actividad jarduera zabaltze
año base abiaburu-urte
año natural egutegiko urte
anotación de bienes o actos ondasunen edo egintzen idatzoharra egite
anotación preventiva prebentziozko idatzohar
aportación ekarpen
aportación de activos aktiboen ekarpen
aprobar onetsi
apuesta apustu
apuesta mutua deportivo-benéfica kirol eta ongintzako elkarrekiko apustu
apuesta mutua hípica elkarrekiko hipika-apustu
armonización fiscal harmonizazio fiskal
arrendamiento errentamendu
arrendamiento de bienes ondasunen errentamendu
arrendamiento de bienes inmuebles ondasun higiezinen errentamendu
arrendamiento de derechos eskubideen errentamendu
arrendamiento de medios de transporte garraiobideen errentamendu
arrendamiento de minas meatzeen errentamendu
arrendamiento de negocios negozioen errentamendu
arrendamiento no inmobiliario higiezinez bestelakoen errentamendu
ondasun higiezin ez direnen errentamendu
arrendatario errentari
aseguramiento del derecho eskubidea segurtatze
asignación del número de identificación fiscal identifikazio fiskaleko zenbakia esleitze
asignación presupuestaria aurrekontu-esleipen
asignación presupuestaria íntegra aurrekontu-esleipen oso
asistencia mutua elkarren laguntza
atribución de renta errenta eratxikitze
auto-liquidación autolikidazio
autonomía financiera autonomia finantzario
finantza-autonomia
autonomía fiscal autonomia fiskal
autonomía fiscal y financiera autonomia fiskal eta finantzario
autoridad portuaria portu-agintaritza
base imponible zerga-oinarri
base imponible total zerga-oinarri oso
base imputada oinarri egotzi
base liquidable likidazio-oinarri
beneficiario onuradun
beneficiario de seguro de vida bizi-aseguruaren onuradun
beneficio tributario tributu-onura
bien ondasun
bien corporal ondasun gorpuzdun
bien de naturaleza rústica landa-ondasun
bien de naturaleza urbana hiri-ondasun
bien en tránsito comercial merkataritzako igarobidean dagoen ondasun
bien hipotecado ondasun hipotekatu
bien inmueble ondasun higiezin
bien mueble ondasun higigarri
bien transformado ondasun eraldatu
bienes acumulados ondasun metatu
bono bonu
caja de ahorro aurrezki-kutxa
calendario de transferencia de competencias eskumenak eskualdatzeko egutegi
calificación de operaciones eragiketen kalifikazio
cambio de domicilio fiscal egoitza fiskala aldatze
egoitza fiskalaren aldaketa
cambio de oficio de domicilio egoitza ofizioz aldatze
canje de valores balore-truke
cantidad contraída hartutako kopuru
cantidad devengada sortutako kopuru
cantidad liquidada likidatutako kopuru
capacidad recaudatoria zerga-bilketarako ahalmen
capital kapital
capital mobiliario kapital higigarri
carga asumida bereganatutako zama
carga del Estado Estatuaren zama
carga general zama orokor
carga no asumida bereganatu gabeko zama
causante kausatzaile
cesar en la actividad jarduera amaitu
cesión lagapen
lagatze
cesión onerosa de derechos reales eskubide errealak kostu bidez lagatze
cifra umbral atalase-zifra
clase pasiva klase pasibo
cobro kobrantza
cobro de rentas de valores balore-errenten kobrantza
colaboración elkarlan
colocación de capitales kapitalak jartze
combinación aleatoria ausazko konbinazio
comercio electrónico transfronterizo mugaz haraindiko merkataritza elektroniko
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordea
Comisión Mixta del Concierto Económico Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa
compensación konpentsazio
compensación de cupo kupoaren konpentsazio
compensación tributaria tributu arloko konpentsazio
competencia eskumen
competencia asumida bereganatutako eskumen
competencia atribuida eskumen esleitu
competencia exaccionadora ordainarazpen-eskumen
ordainarazteko eskumen
competencia exclusiva eskumen esklusibo
competencia exclusiva del Estado Estatuaren eskumen esklusibo
competencia inspectora ikuskapen-eskumen
ikuskapenak egiteko eskumen
competencia normativa araugintzarako eskumen
competencia para comprobación e investigación egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumen
compraventa salerosketa
comprobación egiaztapen
compromiso konpromiso
comunero erkide
comunidad autónoma autonomia-erkidego
Comunidad Autónoma Del País Vasco Euskal Autonomia Erkidegoa
comunidad de bienes ondasun-erkidego
concepto kontzeptu
concertación de los tributos tributuak ituntze
concesión administrativa administrazio-emakida
concesión administrativa de bienes ondasunen administrazio-emakida
concesión de ejecución de obras obrak egiteko emakida
concesión de explotación de bienes ondasunak ustiatzeko emakida
concesión de explotación de servicios zerbitzuak ustiatzeko emakida
concesión mixta emakida misto
Concierto Económico Ekonomia Itun
concurso lehiaketa
condición política de vasco euskal herritar izaera politiko
conflicto de competencias eskumen-gatazka
consolidación fiscal kontsolidazio fiskal
baterakuntza fiskal
consorcio de adscripción estatal Estatuan adskribatutako partzuergo
constitución de hipoteca mobiliaria ondasun higigarrien gaineko hipoteka eratze
constitución onerosa de derechos reales eskubide errealak kostu bidez eratze
consulta tributaria tributu-kontsulta
consumo residentes egoiliarren kontsumo
contraprestación kontraprestazio
contratante kontratatzaile
kontratugile
contrato de seguro de invalidez baliaezintasun-aseguruen kontratu
contrato de seguro de vida
contrato de seguro sobre la vida
bizi-aseguruen kontratu
contribución especial kontribuzio berezi
contribuyente zergadun
controversia gatazka
convenio de colaboración y asistencia mutua elkarlanerako eta elkarren laguntzarako hitzarmen
convenio internacional nazioarteko hitzarmen
cooperación administrativa administrazio-lankidetza
cooperativa de crédito kreditu-kooperatiba
coordinación koordinatze
koordinazio
coordinación de competencias exaccionadoras ordainarazteko eskumenen koordinazio
coordinación de competencias inspectoras ikuskatzeko eskumenen koordinazio
coordinación de las actuaciones jarduketak koordinatze
coordinación en la exacción e inspección tributaria tributuak ordainarazteko eta ikuskatzeko koordinazio
corporación de territorio común lurralde-erkideko korporazio
crédito kreditu
cubrir (un seguro) estali (aseguruak)
cuenta kontu
cuota kuota
cuota de amortización amortizazio-kuota
cuota de amortización de las deudas zorren amortizazio-kuota
cuota gradual kuota gradual
cuota líquidada likidatutako kuota
cuota municipal udal-kuota
cuota provincial probintzia-kuota
cupo kupo
cupo global kupo global
cupo líquido kupo likido
cupo provisional behin-behineko kupo
cupón de lotería loteriako kupoi
décimo de lotería loteriako dezimo
declaración aitorpen
declaración-liquidación por el impuesto sobre el valor añadido balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazio
declaración-liquidación por el impuesto sobre sociedades sozietateen gaineko zergaren aitorpen-likidazio
declaración complementaria aitorpen osagarri
declaración conjunta baterako aitorpen
declaración de carácter censal errolda-aitorpen
declaración de retenciones e ingresos a cuenta atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen
declaración individual banakako aitorpen
declaración por el impuesto sobre actividades económicas jarduera ekonomikoen gaineko zergaren aitorpen
declaración recapitulativa de entregas y adquisiciones intracomunitarias Europar Batasunaren barruko emate eta eskurapenak laburbiltzeko aitorpen
declaración-liquidación aitorpen-likidazio
declaración-liquidación del impuesto
declaración-liquidación por el impuesto
zergaren aitorpen-likidazio
deducción
deducción fiscal
kenkari
kenkari fiskal
deducción parcial kenkari partzial
deducción total kenkari oso
deducir kendu
déficit presupuestario aurrekontu-defizit
delito contra la hacienda pública Ogasun Publikoaren aurkako delitu
delito fiscal delitu fiskal
depositario gordailuzain
depósito territorializado lurraldeari atxikitako gordailu
derecho eskubide
derecho a la deducción kenkarirako eskubide
derecho acumulado eskubide metatu
derecho de importación inportazio-eskubide
derecho de suscripción harpidetza-eskubide
derecho histórico eskubide historiko
derecho supletorio zuzenbide osagarri
determinación del cupo
señalamiento del cupo
kupoa zehazte
deuda zor
deuda del Estado Estatuaren zor
deuda devengada sortutako zor
deuda tributaria tributu-zor
devengar sortu
devengo sortzapen
devengo del impuesto zergaren sortzapen
devolución itzulketa
devolución extraordinaria aparteko itzulketa
devolución parcial itzulketa partzial
diputación foral foru-aldundi
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, pora la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad Kontseiluaren 2003ko urriaren 27ko 2003/96/EE Zuzentaraua, Energia-produktuen eta elektrizitatearen gaineko Europar Batasuneko zergapetze-araubidea berregituratzen duena
discrepancia desadostasun
dividendo dibidendu
doble imposición zergapetze bikoitz
doble imposición internacional nazioarteko zergapetze bikoitz
domiciliación de los contribuyentes zergadunen egoitza
domicilio fiscal
residencia fiscal
egoitza fiskal
domicilio social egoitza sozial
donación dohaintza
donación de bienes inmuebles ondasun higiezinen dohaintza
donante dohaintza-emaile
donatario dohaintza-hartzaile
eficacia de los pagos a cuenta konturako ordainketen eraginkortasun
ejecución de obra obrak egite
ejercer competencias eskumenak egikaritu
elemento de hecho egitatezko elementu
elemento patrimonial objeto de tributación tributupeko ondare-elementu
eliminación intergrupo taldearteko kenketa
emisión (de bonos…) jaulkitze (bonoak…)
jaulkipen
empleado enplegatu
empresario enpresari
empréstito jesapen
ente de la administración administrazioko erakunde
ente sin personalidad jurídica
entidad carente de personalidad jurídica
nortasun juridikorik gabeko erakunde
entidad erakunde
entitate
entidad aseguradora aseguru-erakunde
entidad concesionaria erakunde emakidadun
entidad de crédito
establecimiento de crédito
kreditu-erakunde
entidad de previsión social voluntaria borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde
entidad dependiente mendeko erakunde
entidad depositaria erakunde gordailuzain
entidad dominante erakunde nagusi
entidad en régimen de atribución de rentas errentak eratxikitzeko araubideko erakunde
entidad en régimen de imputación de rentas errentak egozteko araubideko erakunde
entidad en régimen de transparencia fiscal gardentasun fiskalaren araubideko erakunde
entidad no residente erakunde ez-egoiliar
entidad pagadora erakunde ordaintzaile
entidad privada erakunde pribatu
entidad pública erakunde publiko
entidad pública empresarial erakunde publiko enpresarial
entidad representante erakunde ordezkari
entidad representante del grupo fiscal talde fiskalaren erakunde ordezkari
entidad sin establecimiento permanente establezimendu iraunkorrik gabeko erakunde
entidades vinculadas erakunde lotuak
entrega entregatze
emate
entrega de bienes ondasunak emate
ondasunak entregatze
entrega de bienes exenta ondasun-emate salbuetsi
ondasun-entregatze salbuetsi
entrega de bienes inmuebles ondasun higiezinak emate
ondasun higiezinak entregatze
entrega de bienes muebles corporales ondasun higigarri gorpuzdunak emate
ondasun higigarri gorpuzdunak entregatze
entrega realizada por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo arrantzako ustiatzaileek edo arrantzontzi-armadoreek egindako ekoizkin-emate
escisión de activos aktiboak bereizte
escisión de empresas enpresak zatitze
escritura notarial notario-eskritura
estabilidad presupuestaria aurrekontu-egonkortasun
establecimiento establezimendu
establecimiento permanente establezimendu iraunkor
estado contable consolidado kontabilitate-orri kontsolidatu
kontabilitate-orri bateratu
estado español Espainiako Estatu
estimación de ingresos sarreren zenbatespen
estructura general impositiva del Estado Estatuko zergen egitura orokor
exacción de impuestos zergak ordainarazte
exacción de ingresos a cuenta konturako sarrerak ordainarazte
exacción de las tasas tasak ordainarazte
exacción de retenciones atxikipenak ordainarazte
exención salbuespen
exención por destino a reventa berriz saltzeko delako salbuespen
exento salbuetsi
expendeduría de tabaco y timbre tabako- eta tinbre-saltoki
exploración de recursos naturales baliabide naturalak esploratze
explotación agrícola nekazaritza-ustiapen
explotación de servicios zerbitzu-ustiapen
explotación forestal baso-ustiapen
explotación pecuaria abeltzaintza-ustiapen
exportación esportazio
exportaciones del estado Estatuko esportazioak
exportaciones del País Vasco Euskadiko esportazioak
extensión de efectos efektuak zabaltze
extracción de recursos naturales baliabide naturalak erauzte
extractor erauzle
fábrica lantegi
facultad ahalmen
facultad de tutela financiera finantza-zaintzako ahalmen
fecha de devengo sortzapen-egun
fecha de efectividad eraginkortasun-egun
fianza fidantza
figura impositiva de naturaleza indirecta zeharkako zerga-figura
figura tributaria tributu-figura
financiación conjunta de inversiones inbertsioak elkarrekin finantzatze
Fondo de Compensación Interterritorial Lurraldearteko Konpentsazio Funtsa
fondo de promoción de empleo enplegua sustatzeko funts
fondo propio funts propio
forma de presentación de declaraciones aitorpenak aurkezteko era
formación bruta de capital kapital-eraketa gordin
formación bruta de capital del estado Estatuko kapital-eraketa gordina
formación bruta de capital del País Vasco Euskadiko kapital-eraketa gordina
fracción de lotería loteriako zatiki
fundación estatal Estatuko fundazio
fundamento de derecho zuzenbideko oinarri
fusión bat-egite
bat egite
fusión de acrivos aktiboen bat-egite
aktiboak bat egite
fusión de empresas enpresen bat-egite
enpresak bat egite
ganancia patrimonial ondare-irabazi
ganancia patrimonial derivada de bienes inmuebles ondasun higiezinen ondoriozko ondare-irabazi
ganancia patrimonial derivada de derechos o participaciones en una entidad erakunde bateko eskubide edo partaidetzen ondoriozko ondare-irabazi
garantía berme
gasto gastu
gestión de los tributos
gestión de tributos
tributuak kudeatze
tributu-kudeaketa
gestión del impuesto zergaren kudeaketa
zerga kudeatze
giro igorpen
gravamen karga
gravamen a la importación inportazio-karga
inportazioen gaineko karga
gravamen de actos jurídicos documentados egintza juridiko dokumentatuen gaineko karga
gravamen especial karga berezi
gravar kargatu
gravar rentas errentak kargatu
grupo fiscal talde fiskal
haber pasivo hartzeko pasibo
hacienda general ogasun orokor
hacienda local toki-ogasun
hacienda pública ogasun publiko
hecho imponible zerga-egitate
herencia yacente jarauntsi banatugabe
hipoteca inmobiliaria
hipoteca sobre bienes inmuebles
ondasun higiezinen gaineko hipoteka
higiezinen hipoteka
hipoteca mobiliaria ondasun higigarrien gaineko hipoteka
higigarrien hipoteka
igualdad de trato y tributación tratu- eta tributazio-berdintasun
importación inportazio
importador inportatzaile
imposición de capital kapital-ezarpen
imposición directa zuzeneko zergapetze
imposición indirecta zeharkako zergapetze
impuesto zerga
impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko zerga
impuesto sobre determinados servicios digitales zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zerga
impuesto sobre las transacciones financieras finantza-transakzioen gaineko zerga
impuesto de sociedades
impuesto sobre sociedades
sozietateen gaineko zerga
sozietate-zerga
impuesto directo zuzeneko zerga
impuesto directo concertado zuzeneko zerga itundu
impuesto especial zerga berezi
impuesto especial de fabricación fabrikazio-zerga berezi
impuesto especial sobre determinados medios de transporte
impuesto especial sobre ciertos medios de transporte
zenbait garraiobideren gaineko zerga berezi
impuesto especial sobre el carbón ikatzaren gaineko zerga berezi
impuesto especial sobre la electricidad elektrizitatearen gaineko zerga berezi
impuesto indirecto zeharkako zerga
impuesto municipal udal-zerga
impuesto no concertado zerga itundugabe
impuesto sobre actividades de juego
impuesto sobre las actividades de juego
joko-jardueren gaineko zerga
impuesto sobre actividades económicas jarduera ekonomikoen gaineko zerga
impuesto sobre actos jurídicos documentados egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga
impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga
impuesto sobre bienes inmuebles ondasun higiezinen gaineko zerga
impuesto sobre el patrimonio ondarearen gaineko zerga
impuesto sobre el valor añadido
IVA
balio erantsiaren gaineko zerga
BEZ
impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzte-balioaren gaineko zerga
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica energia elektrikoaren ekoizpen-balioaren gaineko zerga
impuesto sobre hidrocarburos hidrokarburoen gaineko zerga
impuesto sobre la cerveza garagardoaren gaineko zerga
impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak ekoiztearen gaineko zerga
impuesto sobre la renta de las personas físicas
IRPF
pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
PFEZ
impuesto sobre la renta de no residentes ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga
impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga
impuesto sobre las labores del tabaco tabako-laboreen gaineko zerga
impuesto sobre las primas de seguros aseguru-primen gaineko zerga
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito kreditu-erakundeen gordailuen gaineko zerga
impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga
impuesto sobre productos intermedios tarteko produktuen gaineko zerga
impuesto sobre sucesiones y donaciones oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos zenbait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga
imputación a contribuyentes zergadunei egozte
imputación del índice indizearen egozpen
incidente de ejecución beterarazte-intzidente
incremento de coste de insumos inputen kostu-igoera
índice de actualización eguneratze-indize
índice de consumo kontsumo-indize
índice de imputación egozpen-indize
índice de la capacidad recaudatoria zerga-bilketarako ahalmenaren indize
información tributaria tributu-informazio
infracción tributaria tributu-arloko arau-hauste
ingreso diru-sarrera
sarrera
ingreso a cuenta konturako sarrera
ingreso del cupo kupoa ordaintze
ingreso no tributario
ingreso de naturaleza no tributaria
sarrera ez-tributario
ingreso por impuesto directo zuzeneko zergen sarrera
ingreso presupuestario aurrekontuko sarrera
ingreso público sarrera publiko
inicio de actividad jarduera haste
inmovilizado ibilgetu
inmueble hipotecado hipotekadun higiezin
inscripción de bienes o actos ondasunak edo egintzak inskribatze
inspección de los tributos tributuak ikuskatze
tributu-ikuskapen
inspección del impuesto zerga ikuskatze
zerga-ikuskapen
institución erakunde
instituzio
institución de inversión colectiva inbertsio kolektiboko erakunde
institución financiera
entidad financiera
finantza-erakunde
Instituto Nacional de Empleo Enpleguko Institutu Nazionala
interés interes
interés de demora berandutze-interes
interés de las deudas zorren interes
interés de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria ondasun higiezinen gaineko hipotekaren bidez bermatutako maileguen interes
higiezinak hipotekatuz bermatutako maileguen interes
interesado interesdun
intracomunitario Europar Batasunaren barruko
investigación tributaria tributu-ikerketa
tributu-arloko ikerketa
juego joko
junta arbitral Arbitraje Batzordea
junta arbitral del Concierto Económico Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordea
letra de cambio kanbio-letra
Ley 8/2015, por la que se modifica la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos 8/2015 Legea, Hidrokarburoen Sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatu eta hidrokarburoen esplorazio, ikerketa eta ustiaketarekin loturiko hainbat zerga-neurri eta zerga-neurri ez direnak arautzen dituena
Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 28/2007 Legea, urriaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena
Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 7/2014 Legea, apirilaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena
Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 10/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena
Ley de Cupo Kupoari buruzko Legea
Ley General Tributaria Tributuen Lege Orokorra
libertad de circulación y establecimiento de personas pertsonen zirkulazio aske eta kokatzeko askatasun
libramiento (de bonos) igortze (bonoak…)
libre circulación de bienes, capitales y servicios ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen zirkulazio aske
liquidación de cupo kupoaren likidazio
liquidación de impuestos (de tributos…) zerga-likidazio
zergak likidatze
liquidación definitiva behin betiko likidazio
liquidación provisional behin-behineko likidazio
lotería loteria
lugar de presentación de declaraciones aitorpenak aurkezteko leku
mecanismo de ventanilla única leihatila bakarreko mekanismo
media aritmética batezbesteko aritmetiko
medida no tributaria neurri ez-tributario
medida tributaria neurri tributario
tributu-neurri
minoración del cupo líquido kupo likidoa gutxitze
modelo de declaración aitorpen-eredu
modelo de ingreso sarrera-eredu
montepío montepio
mutualidad mutualitate
no residente ez-egoiliar
no residente sin establecimiento establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliar
norma de armonización harmonizazio-arau
norma de armonización fiscal harmonizazio fiskalari buruzko arau
norma de individualización indibidualizazio-arau
norma formal arau formal
norma sustantiva arau substantibo
normativa araudi
normativa aplicable aplikatu beharreko araudi
normativa autónoma araudi autonomo
normativa de territorio común en régimen de tributación individual (estar sujetas a) banakako tributazioaren araubideko lurralde erkideko araudi
normativa foral foru-araudi
normativa foral en régimen de tributación individual banakako tributazioaren araubideko foru-araudi
normativa tributaria tributu-araudi
número de identificación fiscal identifikazio fiskaleko zenbaki
obligación obligazio (balore-titulua)
obligación de información informatzeko betebehar
obligación de suministro general de información tributaria tributu-informazioa orokorrean emateko betebehar
obligación liquidada likidatutako obligazio
obligación personal betebehar pertsonal
obligación real de contribuir zerga ordaintzeko betebehar erreal
obligado tributario zergapeko
tributu-betebeharpeko
obra de construcción eraikuntza-obra
obra de instalación instalazio-obra
obra de montaje muntatze-obra
operación activa aktiboko eragiketa
operación de capitalización kapitalizazio-eragiketa
operación de fusión y escisión de enpresas enpresak bat egiteko eta zatitzeko eragiketa
operación de seguro aseguru-eragiketa
operación de trascendencia tributaria tributuen arloan eragina duen eragiketa
operación pasiva eragiketa pasibo
operación societaria sozietate-eragiketa
ordenamiento jurídico tributario tributuei buruzko ordenamendu juridiko
organismo autónomo erakunde autonomo
órgano competente organo eskudun
órgano de inspección organo ikuskatzaile
otorgamiento (de escritura…) egileste (eskritura...)
egite
pagador ordaintzaile
pagaré ordainduko
pago ordainketa
pago a cuenta konturako ordainketa
pago a cuenta del impuesto zergaren konturako ordainketa
pago fraccionado ordainketa zatikatu
pago fraccionado a cuenta konturako ordainketa zatikatu
parte imputable zati egozgarri
parte imputable de los ingresos sarreren zati egozgarri
parte imputable de los tributos tributuen zati egozgarri
parte imputable del déficit defizitaren zati egozgarri
participación partaidetza
parte hartze
participación en los tributos del Estado
participacíon en tributos
Estatuko tributuetan parte hartze
participación en tributos concertados tributu itunduetan parte hartze
participación en tributos no concertados tributu itundugabeetan parte hartze
participación social sozietate-partaidetza
partícipe partaide
pensión pentsio
pensionista pentsiodun
perceptor jasotzaile
período de liquidación likidazio-aldi
período impositivo zergaldi
persona física pertsona fisiko
persona jurídica pertsona juridiko
personas o entidades vinculadas pertsona edo erakunde lotu
plan conjunto de inspección ikuskatzeko baterako plan
plan conjunto y coordinado de informática fiscal informatika fiskaleko baterako plan koordinatu
plan de pensiones pentsio-plan
plazo de ingreso sarrerak egiteko epe
plazo de presentación de declaraciones aitorpenak aurkezteko epe
plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones aitorpen-likidazioa aurkezteko epe
póliza de seguro aseguru-poliza
porcentaje de variación negativo aldakuntza-ehuneko negatibo
porcentaje de variación positivo aldakuntza-ehuneko positibo
precio aplazado prezio geroratu
prenda sin desplazamiento lekualdaketarik gabeko bahi
presión fiscal efectiva global benetako presio fiskal orokor
prestación prestazio
prestación de servicio gravada zerbitzu-prestazio kargatu
prestación de servicio zerbitzu-prestazio
tributu-izaera duen egintza
tributu-egintza
prestación pasiva prestazio pasibo
préstamo con garantía real berme errealeko mailegu
préstamo garantizado mailegu bermatu
préstamo simple mailegu soil
prestatario mailegu-hartzaile
presupuesto general del estado Estatuaren aurrekontu orokor
primera venta lehen salmenta
principio básico oinarrizko printzipio
principio de celeridad bizkortasun-printzipio
principio de colaboración elkarlanaren printzipio
principio de economía ekonomia-printzipio
principio de eficacia efikazia-printzipio
procedimiento prozedura
procedimiento abreviado prozedura laburtu
procedimiento especial prozedura berezia
producto ekoizkin
produktu
productor ekoizle
profesional profesional
proporciones de tributación tributazio-proportzio
propuesta de resolución ebazpen-proposamen
prorrateo hainbanatze
puesta a autoconsumo autokontsumorako jartze
puesta a consumo kontsumorako jartze
punto de conexión lotune
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de Valores 4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duena
recargo de equivalencia baliokidetasun-errekargu
recaudación zerga-bilketa
bilketa
recaudación final anual urteko azken zerga-bilketa
recaudación final anual para el País Vasco
RFPV
urteko azken zerga-bilketa Euskadin
RFPV
recaudación líquida bilketa likido
recaudación real benetako bilketa
recaudación real anual urteko benetako zerga-bilketa
recaudación real anual del territorio común
RRTC
urteko benetako zerga-bilketa lurralde erkidean
RRTC
recaudación real anual para el Páis Vasco
RRPV
urteko benetako zerga-bilketa Euskadin
RRPV
recaudación real anual por importaciones
RRAD
urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta
RRAD
rectificación tributaria tributu-zuzenketa
recurso contencioso administrativo administrazioarekiko auzi-errekurtso
reducción murriztapen
murrizte
reducción de actividad jarduera murrizte
reembolso de acciones akzioak itzultze
reforma del sistema tributario tributu-sistemaren erreforma
régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad energia-produktuen eta elektrizitatearen gaineko zergen Europar Batasuneko araubide
régimen comunitario de ventas a distancia urrutiko salmentaren Erkidegoko araubide
régimen de atribución de rentas errentak eratxikitzeko araubide
régimen de cesión de tributos tributuak lagatzeko araubide
régimen de consolidación fiscal kontsolidazio fiskalaren araubide
baterakuntza fiskalaren araubibe
régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales talde fiskalen kontsolidazio fiskalaren araubide
talde fiskalen baterakuntza fiskalaren araubide
régimen de consolidación fiscal foral kontsolidazio fiskalaren foru-araubide
baterakuntza fiskalaren foru-araubibe
régimen de imputación de rentas errentak egozteko araubide
régimen de recargo de equivalencia baliokidetasun-errekarguaren araubide
régimen de transparencia fiscal gardentasun fiskalaren araubide
régimen de tributación individual banakako tributazioaren araubide
régimen de ventas a distancia urrutiko salmenten araubide
régimen especial araubide berezi
régimen especial del grupo de entidades erakunde-taldearen araubide berezi
régimen foral foru-araubide
régimen público de clases pasivas klase pasiboen araubide publiko
régimen público de la Seguridad Social Gizarte Segurantzaren araubide publiko
régimen simplificado araubide erraztu
régimen transitorio de los nuevos tributos concertados tributu itundu berrien araubide iragankor
régimen tributario tributu-araubide
regir arautu
eraendu
registro público erregistro publiko
regulación arautze
arautegi
regularización de cuotas devueltas itzulitako kuoten erregularizazio
regularización de operaciones eragiketen erregularizazio
relación financiera finantza-harreman
relación tributaria tributu-harreman
rendimiento etekin
rendimiento de actividades económicas jarduera ekonomikoen etekin
rendimiento de explotaciones económicas ustiapen ekonomikoen etekin
rendimiento de trabajo
rendimiento del trabajo
lan-etekin
rendimiento del capital mobiliario kapital higigarriaren etekin
rendimiento derivado de la participación en fondos propios de entidades privadas erakunde pribatuetako funts propioetako partaidetzatik lortutako etekin
rendimiento derivado de la participación en fondos propios de entidades públicas vascas euskal erakunde publikoetako funts propioetako partaidetzatik lortutako etekin
rendimiento derivado de prestaciones de servicios zerbitzu-prestazioetatik lortutako etekin
rendimiento procedente de la prestación de asistencia técnica laguntza teknikoa ematetik lortutako etekin
rendimiento procedente de la propiedad industrial industria-jabetzatik lortutako etekin
rendimiento procedente de la propiedad intelectual jabetza intelektualetik lortutako etekin
renta errenta
renta de valores balore-errenta
renta obtenida mediante establecimiento permanente establezimendu iraunkorraren bidez lortutako errenta
renta satisfecha ordaindutako errenta
renta temporal aldi baterako errenta
renta vitalicia biziarteko errenta
rescate erreskate
residencia habitual ohiko bizileku
residente egoiliar
resolución de la junta arbitral Arbitraje Batzordearen ebazpen
resolución firme ebazpen irmo
respeto de la solidaridad elkartasunari begirune
resumen anual de ingresos a cuenta konturako sarreren urteko laburpen
resumen anual de retenciones atxikipenen urteko laburpen
resumen de las retenciones e ingresos a cuenta atxikipenen eta konturako sarreren laburpen
retención atxikipen
retención a cuenta konturako atxikipen
retención e ingreso a cuenta por determinadas ganancias patrimoniales zenbait ondare-irabazi direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera
retención e ingreso a cuenta por rendimiento del capital mobiliario kapital higigarriaren etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera
retención e ingreso a cuenta por rendimientos del trabajo lan-etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera
retención e ingresos a cuenta por rendimiento de actividades económicas jarduera ekonomikoen etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera
retenciones e ingresos a cuenta atxikipenak eta konturako sarrerak
retribución ordainsari
retribución activa ordainsari aktibo
retribución de prestaciones de capital kapital-prestazioen ordainsari
retribución pasiva ordainsari pasibo
reventa berriz saltze
revisión (de tributos) berrikuste
revocación del número de identificación fiscal identifikazio fiskaleko zenbakia errebokatze
riesgo arrisku
rifa zozketa
sanción zehapen
sancionar (ratificar una ley) berretsi
sancionar (aplicar una sanción o castigo) zehatu
sede central egoitza nagusi
sede de dirección zuzendaritzaren egoitza
sede de dirección efectiva benetako zuzendaritza-egoitza
seguro de invalidez baliaezintasun-aseguru
seguro sobre la vida bizi-aseguru
semoviente azienda
servicio de grúa garabi-zerbitzu
servicio de mudanza etxe-aldaketako zerbitzu
servicio de remolque atoi-zerbitzu
servicio de transporte garraio-zerbitzu
sistema de comercialización no presencial merkaturatze-sistema ez-presentzial
sistema tributario tributu-sistema
sistema tributario local de régimen común araubide erkideko tokiko tributu-sistema
sociedad civil sozietate zibil
sociedad dependiente mendeko sozietate
Sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado Estatuko Loterien eta Apustuen Estatuko Sozietatea
sociedad mercantil estatal Estatuko merkataritza-sozietate
sociedad sujeta a tributación en proporción al volumen de operaciones en el impuesto de sociedades sozietateen gaineko zerga eragiketen zenbatekoaren arabera ordaindu behar duen sozietate
socio bazkide
subarrendamiento de bienes inmuebles ondasun higiezinen azpierrentamendu
subvención diru-laguntza
sucursal sukurtsal
sujeto pasivo subjektu pasibo
sujeto pasivo con domicilio fiscal en territorio común egoitza fiskala lurralde erkidean daukan subjektu pasibo
sujeto pasivo con domicilio fiscal en territorio vasco egoitza fiskala Euskadiko lurraldean daukan subjektu pasibo
sujeto pasivo no residente subjektu pasibo ez-egoiliar
suministro de energía eléctrica energia elektrikoaren hornidura
superávit superabit
taller tailer
tanto de culpa erruduntasun-testigantza
tarifa tarifa
tasa
tipo
tasa
tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias zozketa, tonbola, apustu eta ausazko konbinazioen gaineko tasa fiskal
tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar zori-, enbido- edo adur-jokoen gaineko tasa
tenedor edukitzaile
territorialización lurralde bati atxikitze
territorio común lurralde erkide
territorio de nula tributación tributaziorik gabeko lurralde
territorio foral foru-lurralde
territorio histórico lurralde historiko
territorio vasco Euskadiko lurralde
tesorería general diruzaintza nagusi
Tesorería General de la Seguridad Social Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia
testimonio notarial notario-testigantza
tipo de gravamen karga-tasa
tipo impositivo autonómico zerga-tasa autonomiko
titularidad titulartasun
título titulu
tomador del seguro aseguru-hartzaile
tráfico bancario bankako trafiko
tráfico crediticio kredituen trafiko
tráfico intracomunitario de bienes Europar Batasunaren barruko ondasunen trafiko
transferencia transferentzia
transferencia de crédito de pago ordainketa-kredituen transferentzia
transmisión a título gratuito de valores baloreak dohainik eskualdatze
transmisión de acciones akzioak eskualdatze
transmisión de bienes ondasunak eskualdatze
transmisión de derechos eskubideak eskualdatze
transmisión de derechos de suscripción harpidetza-eskubideak eskualdatze
transmisión de participaciones partaidetzak eskualdatze
transmisión onerosa kostu bidez eskualdatze
transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak kostu bidez eskualdatze
transparencia fiscal gardentasun fiskal
tratado internacional nazioarteko tratatu
tributación tributazio
tributatze
zergak ordaintze
tributación conjunta baterako tributazio
tributación individual banakako tributazio
tributo tributu
tributo concertado tributu itundu
tributo no concertado tributu itundugabe
tributo devengado tributu sortu
tributo local toki-tributu
tributo propio tributu propio
tributo propio de las entidades locales toki-erakundeen tributu propio
tributo sobre el juego jokoaren gaineko tributu
unidad familiar familia-unitate
unión temporal de empresas aldi baterako enpresa-elkarte
universidad pública no transferida transferitu gabeko unibertsitate publiko
valor (título) balore (titulu)
valor añadido bruto al coste de los factores faktoreen kostuari erantsitako balio gordin
valor añadido bruto al coste de los factores del Estado Estatuko faktoreen kostuari erantsitako balio gordina
valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco Euskadiko faktoreen kostuari erantsitako balio gordina
valor del inmovilizado ibilgetuaren balio
ventanilla única leihatila bakar
vivienda habitual ohiko etxebizitza
volumen de operaciones eragiketen zenbateko
Euskaraz Gaztelaniaz
28/2007 Legea, urriaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
7/2014 Legea, apirilaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zuen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
10/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duena Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de Valores
8/2015 Legea, Hidrokarburoen Sektorearen urriaren 7ko 34/1998 Legea aldatu eta hidrokarburoen esplorazio, ikerketa eta ustiaketarekin loturiko hainbat zerga-neurri eta zerga-neurri ez direnak arautzen dituena Ley 8/2015, por la que se modifica la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos
abeltzaintza-ustiapen explotación pecuaria
aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas
abiaburu-urte año base
administrazioarekiko auzi-errekurtso recurso contencioso administrativo
administrazio-egintza acto administrativo
administrazio erkide administración común
administrazio hartzekodun administración acreedora
administrazio instituzional administración institucional
administrazio-emakida concesión administrativa
administrazioko erakunde ente de la administración
administrazio-lankidetza cooperación administrativa
aduana aduana
ahalmen facultad
aitorpen declaración
aitorpen osagarri declaración complementaria
aitorpenak aurkezteko epe plazo de presentación de declaraciones
aitorpenak aurkezteko era forma de presentación de declaraciones
aitorpenak aurkezteko leku lugar de presentación de declaraciones
aitorpen-eredu modelo de declaración
aitorpen-likidazio declaración-liquidación
aitorpen-likidazioa aurkezteko epe plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones
aktiboak bereizte escisión de activos
aktiboen bat-egite
aktiboak bat egite
fusión de acrivos
aktiboen ekarpen aportación de activos
aktiboko eragiketa operación activa
akzioak eskualdatze transmisión de acciones
akzioak itzultze reembolso de acciones
akziodun accionista
aldakuntza-ehuneko negatibo porcentaje de variación negativo
aldakuntza-ehuneko positibo porcentaje de variación positivo
aldi baterako errenta renta temporal
aldi baterako enpresa-elkarte unión temporal de empresas
alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas
amortizazio-kuota cuota de amortización
aparteko itzulketa devolución extraordinaria
aplikatu beharreko araudi normativa aplicable
apustu apuesta
arau formal norma formal
arau substantibo norma sustantiva
araubide berezi régimen especial
araubide erkideko tokiko tributu-sistema sistema tributario local de régimen común
araubide erraztu régimen simplificado
araudi normativa
araudi autonomo normativa autónoma
araugintzarako eskumen competencia normativa
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordea Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa
arautu
eraendu
regir
arautze
arautegi
regulación
Arbitraje Batzordea junta arbitral
Arbitraje Batzordearen ebazpen resolución de la junta arbitral
arrisku riesgo
aseguru-eragiketa operación de seguro
aseguru-erakunde entidad aseguradora
aseguru-hartzaile tomador del seguro
aseguru-poliza póliza de seguro
aseguru-primen gaineko zerga impuesto sobre las primas de seguros
atalase-zifra cifra umbral
atoi-zerbitzu servicio de remolque
atxikipen retención
atxikipenen eta konturako sarreren laburpen resumen de las retenciones e ingresos a cuenta
atxikipenen urteko laburpen resumen anual de retenciones
atxikipenak ordainarazte exacción de retenciones
atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen declaración de retenciones e ingresos a cuenta
aurrekontu-defizit déficit presupuestario
atxikipenak eta konturako sarrerak retenciones e ingresos a cuenta
aurrekontu-egonkortasun estabilidad presupuestaria
aurrekontu-esleipen asignación presupuestaria
aurrekontu-esleipen oso asignación presupuestaria íntegra
aurrekontuko sarrera ingreso presupuestario
aurrezki-kutxa caja de ahorro
ausazko konbinazio combinación aleatoria
autokontsumorako jartze puesta a autoconsumo
autolikidazio auto-liquidación
autonomia finantzario
finantza-autonomia
autonomía financiera
autonomia fiskal autonomía fiscal
autonomia fiskal eta finantzario autonomía fiscal y financiera
autonomia-erkidego comunidad autónoma
azienda semoviente
bizi-aseguru seguro sobre la vida
baliabide naturalak erauzte extracción de recursos naturales
baliabide naturalak esploratze exploración de recursos naturales
baliaezintasun-aseguruen kontratu contrato de seguro de invalidez
baliaezintasun-aseguru seguro de invalidez
balio erantsiaren gaineko zerga
BEZ
impuesto sobre el valor añadido
IVA
balio erantsiaren gaineko zergak eragindako doikuntza ajuste por el impuesto sobre el valor añadido
balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazio declaración-liquidación por el impuesto sobre el valor añadido
baliokidetasun-errekarguaren araubide régimen de recargo de equivalencia
baliokidetasun-errekargu recargo de equivalencia
balore (titulu) valor (título)
balore-errenten kobrantza cobro de rentas de valores
balore-truke canje de valores
baloreak dohainik eskualdatze transmisión a título gratuito de valores
banakako aitorpen declaración individual
banakako tributazioaren araubideko lurralde erkideko araudi normativa de territorio común en régimen de tributación individual (estar sujetas a)
banakako tributazioaren araubideko foru-araudi normativa foral en régimen de tributación individual
bankako trafiko tráfico bancario
banakako tributazio tributación individual
banakako tributazioaren araubide régimen de tributación individual
baso-ustiapen explotación forestal
baterako aitorpen declaración conjunta
baterako tributazio tributación conjunta
batezbesteko aritmetiko media aritmética
bat-egite
bat egite
fusión
bazkide socio
behin betiko likidazio liquidación definitiva
behin-behineko kupo cupo provisional
behin-behineko likidazio liquidación provisional
benetako presio fiskal orokor presión fiscal efectiva global
benetako zuzendaritza-egoitza sede de dirección efectiva
benetako bilketa recaudación real
berandutze-interes interés de demora
bereganatu gabeko zama carga no asumida
bereganatutako eskumen competencia asumida
bereganatutako zama carga asumida
berme garantía
berme errealeko mailegu préstamo con garantía real
berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
berretsi sancionar (ratificar una ley)
berrikuste revisión (de tributos)
berriz saltze reventa
berriz saltzeko delako salbuespen exención por destino a reventa
betebehar pertsonal obligación personal
beterarazte-intzidente incidente de ejecución
bilketa likido recaudación líquida
bizi-aseguruaren onuradun beneficiario de seguro de vida
bizi-aseguruen kontratu contrato de seguro de vida
contrato de seguro sobre la vida
biziarteko errenta renta vitalicia
bizkortasun-printzipio principio de celeridad
bonu bono
borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakunde entidad de previsión social voluntaria
defizitaren zati egozgarri parte imputable del déficit
delitu fiskal delito fiscal
desadostasun discrepancia
dibidendu dividendo
diru-laguntza subvención
diru-sarrera
sarrera
ingreso
diruzaintza nagusi tesorería general
dohaintza donación
dohaintza-emaile donante
dohaintza-hartzaile donatario
dohaintzak metatze acumulación de donaciones
doikuntza ajuste
ebazpen irmo régimen comunitario de ventas a distancia
ebazpen-proposamen propuesta de resolución
edukitzaile tenedor
efektuak zabaltze extensión de efectos
efikazia-printzipio principio de eficacia
egiaztapen comprobación
egiaztapenak eta ikerketak egiteko eskumen competencia para comprobación e investigación
egiaztapen-jarduketa
egiaztatze-jarduketa
actuación comprobadora
egileste (eskritura...)
egite
otorgamiento (de escritura…)
egintza juridiko dokumentatu acto jurídico documentado
egintza juridiko dokumentatuen gaineko karga gravamen de actos jurídicos documentados
egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga impuesto sobre actos jurídicos documentados
egitatezko elementu elemento de hecho
eragiketen zenbateko volumen de operaciones
egoiliarren kontsumo consumo residentes
egoitza fiskal domicilio fiscal
residencia fiscal
egoitza fiskala aldatze
egoitza fiskalaren aldaketa
cambio de domicilio fiscal
egoitza fiskala Euskadiko lurraldean daukan subjektu pasibo sujeto pasivo con domicilio fiscal en territorio vasco
egoitza fiskala lurralde erkidean daukan subjektu pasibo sujeto pasivo con domicilio fiscal en territorio común
egoitza nagusi sede central
egoitza ofizioz aldatze cambio de oficio de domicilio
egoitza sozial domicilio social
egozpen-indize índice de imputación
eguneratze-indize índice de actualización
egutegiko urte año natural
ekarpen aportación
ekoizkin
produktu
producto
ekoizle productor
Ekonomia Itun Concierto Económico
Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordea junta arbitral del Concierto Económico
Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa Comisión Mixta del Concierto Económico
ekonomia-intereseko talde agrupación de interés económico
ekonomia-printzipio principio de economía
elkarlanaren printzipio principio de colaboración
elektrizitatearen gaineko zerga berezi impuesto especial sobre la electricidad
elkarlan colaboración
elkarlanerako eta elkarren laguntzarako hitzarmen convenio de colaboración y asistencia mutua
elkarrekiko hipika-apustu apuesta mutua hípica
elkarren laguntza asistencia mutua
elkartasunari begirune respeto de la solidaridad
emakida misto concesión mixta
energia elektrikoaren ekoizpen-balioaren gaineko zerga impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak ekoiztearen gaineko zerga impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
energia-produktuen eta elektrizitatearen gaineko zergen Europar Batasuneko araubide régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad
energia elektrikoaren hornidura suministro de energía eléctrica
enplegatu empleado
enplegua sustatzeko funts fondo de promoción de empleo
Enpleguko Institutu Nazionala Instituto Nacional de Empleo
enpresak bat egiteko eta zatitzeko eragiketa operación de fusión y escisión de enpresas
enpresak zatitze escisión de empresas
enpresari empresario
enpresen bat-egite
enpresak bat egite
fusión de empresas
entregatze
emate
entrega
eragiketa pasibo operación pasiva
errentak egozteko araubide régimen de imputación de rentas
errenta renta
egoiliar residente
eragiketen erregularizazio regularización de operaciones
eragiketen kalifikazio calificación de operaciones
eraginkortasun-egun fecha de efectividad
eraikuntza-obra obra de construcción
erakunde
entitate
entidad
erakunde
instituzio
institución
erakundearen aktibo activo de una entidad
erakunde autonomo organismo autónomo
erakunde bateko eskubide edo partaidetzen ondoriozko ondare-irabazi ganancia patrimonial derivada de derechos o participaciones en una entidad
erakunde emakidadun entidad concesionaria
erakunde ez-egoiliar entidad no residente
erakunde gordailuzain entidad depositaria
erakunde lotuak entidades vinculadas
erakunde nagusi entidad dominante
erakunde ordaintzaile entidad pagadora
erakunde ordezkari entidad representante
erakunde pribatu entidad privada
erakunde pribatuetako funts propioetako partaidetzatik lortutako etekin rendimiento derivado de la participación en fondos propios de entidades privadas
erakunde publiko entidad pública
erakunde publiko enpresarial entidad pública empresarial
erakunde-taldearen araubide berezi régimen especial del grupo de entidades
erauzle extractor
erkide comunero
erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko zerga impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
erregistro publiko registro público
errentak eratxikitzeko araubide régimen de atribución de rentas
errenta eratxikitze atribución de renta
errentak egozteko araubideko erakunde entidad en régimen de imputación de rentas
errentak eratxikitzeko araubideko erakunde entidad en régimen de atribución de rentas
errentak kargatu gravar rentas
errentamendu arrendamiento
errentari arrendatario
erreskate rescate
errolda-aitorpen declaración de carácter censal
erruduntasun-testigantza tanto de culpa
eskubide derecho
eskubide errealak kostu bidez eratze constitución onerosa de derechos reales
eskubide errealak kostu bidez lagatze cesión onerosa de derechos reales
eskubide historiko derecho histórico
eskubide metatu derecho acumulado
eskubidea segurtatze aseguramiento del derecho
etxe-aldaketako zerbitzu servicio de mudanza
eskubideen errentamendu arrendamiento de derechos
eskubideak eskualdatze transmisión de derechos
eskumen competencia
eskumen esklusibo competencia exclusiva
eskumen esleitu competencia atribuida
eskumenak egikaritu ejercer competencias
eskumenak eskualdatzeko egutegi calendario de transferencia de competencias
eskumen-gatazka conflicto de competencias
eskurapen adquisición
eskuratzaile adquirente
Espainiako Estatu estado español
esportazio exportación
establezimendu establecimiento
establezimendu iraunkor establecimiento permanente
establezimendu iraunkorraren bidez lortutako errenta renta obtenida mediante establecimiento permanente
balore-errenta renta de valores
establezimendu iraunkorrik gabeko erakunde entidad sin establecimiento permanente
establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliar no residente sin establecimiento
estali (aseguruak) cubrir (un seguro)
Estatuan adskribatutako partzuergo consorcio de adscripción estatal
Estatuaren aurrekontu orokor presupuesto general del estado
Estatuaren eskumen esklusibo competencia exclusiva del Estado
Estatuaren zama carga del Estado
Estatuaren zor deuda del Estado
Estatuko Administrazioa administración del Estado
Estatuko esportazioak exportaciones del estado
Estatuko faktoreen kostuari erantsitako balio gordina valor añadido bruto al coste de los factores del Estado
Estatuko fundazio fundación estatal
Estatuko kapital-eraketa gordina formación bruta de capital del estado
Estatuko Loterien eta Apustuen Estatuko Sozietatea Sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado
Estatuko merkataritza-sozietate sociedad mercantil estatal
Estatuko tributuetan parte hartze participación en los tributos del Estado
participacíon en tributos
Estatuko zergen egitura orokor estructura general impositiva del Estado
etekin rendimiento
Europar Batasunaren barruko intracomunitario
Europar Batasunaren barruko emate eta eskurapenak laburbiltzeko aitorpen declaración recapitulativa de entregas y adquisiciones intracomunitarias
Europar Batasunaren barruko eskurapen adquisición intracomunitaria
Europar Batasunaren barruko ondasunen trafiko tráfico intracomunitario de bienes
Euskadiko esportazioak exportaciones del País Vasco
Euskadiko faktoreen kostuari erantsitako balio gordina valor añadido bruto al coste de los factores del País Vasco
Euskadiko kapital-eraketa gordina formación bruta de capital del País Vasco
Euskadiko lurralde territorio vasco
Euskal Autonomia Erkidegoa Comunidad Autónoma Del País Vasco
euskal erakunde publikoetako funts propioetako partaidetzatik lortutako etekin rendimiento derivado de la participación en fondos propios de entidades públicas vascas
euskal herritar izaera politiko condición política de vasco
ez-egoiliar no residente
ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga impuesto sobre la renta de no residentes
fabrikazio-zerga berezi impuesto especial de fabricación
fabrikazio-zerga bereziek eragindako doikuntza ajuste por los impuestos especiales de fabricación
faktoreen kostuari erantsitako balio gordin valor añadido bruto al coste de los factores
familia-unitate unidad familiar
fidantza fianza
fidantza-hartzaile afianzado
finantza-erakunde institución financiera
entidad financiera
finantza-transakzioen gaineko zerga impuesto sobre las transacciones financieras
finantza-zaintzako ahalmen facultad de tutela financiera
foru-administrazio administración foral
foru-aldundi diputación foral
foru-araubide régimen foral
foru-araudi normativa foral
foru-lurralde territorio foral
funts propio fondo propio
garabi-zerbitzu servicio de grúa
garagardoaren gaineko zerga impuesto sobre la cerveza
gardentasun fiskal transparencia fiscal
gardentasun fiskalaren araubide régimen de transparencia fiscal
gardentasun fiskalaren araubideko erakunde entidad en régimen de transparencia fiscal
garraiobideen errentamendu arrendamiento de medios de transporte
garraio-zerbitzu servicio de transporte
gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzte-balioaren gaineko zerga impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
gastu gasto
gatazka controversia
Gizarte Segurantzaren araubide publiko régimen público de la Seguridad Social
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia Tesorería General de la Seguridad Social
gordailuzain depositario
hainbanatze prorrateo
harmonizazio fiskal armonización fiscal
harmonizazio fiskalari buruzko arau norma de armonización fiscal
harmonizazio-arau norma de armonización
harpidetza-eskubide derecho de suscripción
harpidetza-eskubideak eskualdatze transmisión de derechos de suscripción
hartutako kopuru cantidad contraída
hartzeko pasibo haber pasivo
hidrokarburoen gaineko zerga impuesto sobre hidrocarburos
higiezinez bestelakoen errentamendu
ondasun higiezin ez direnen errentamendu
arrendamiento no inmobiliario
hipotekadun higiezin inmueble hipotecado
hiri-ondasun bien de naturaleza urbana
ibilgetu inmovilizado
ibilgetuaren balio valor del inmovilizado
identifikazio fiskaleko zenbaki número de identificación fiscal
identifikazio fiskaleko zenbakia esleitze asignación del número de identificación fiscal
identifikazio fiskaleko zenbakia errebokatze revocación del número de identificación fiscal
igorpen giro
igortze (bonoak…) libramiento (de bonos)
ikatzaren gaineko zerga berezi impuesto especial sobre el carbón
ikertze-jarduketa actuación investigadora
ikuskapen-eskumen
ikuskapenak egiteko eskumen
competencia inspectora
ikuskapen-jarduketa
ikuskatze-jarduketa
actuación inspectora
ikuskatzeko baterako plan plan conjunto de inspección
ikuskatzeko eskumenen koordinazio coordinación de competencias inspectoras
inbertsio kolektiboko erakunde institución de inversión colectiva
inbertsioak elkarrekin finantzatze financiación conjunta de inversiones
indibidualizazio-arau norma de individualización
indizearen egozpen imputación del índice
industria-jabetzatik lortutako etekin rendimiento procedente de la propiedad industrial
informatika fiskaleko baterako plan koordinatu plan conjunto y coordinado de informática fiscal
informatzeko betebehar obligación de información
inportatzaile importador
inportazio importación
inportazio-eskubide derecho de importación
inportazio-karga
inportazioen gaineko karga
gravamen a la importación
inputen kostu-igoera incremento de coste de insumos
instalazio-obra obra de instalación
interes interés
interesdun interesado
itzulketa devolución
itzulketa partzial devolución parcial
itzulitako kuoten erregularizazio regularización de cuotas devueltas
jabetza intelektualetik lortutako etekin rendimiento procedente de la propiedad intelectual
jarduera amaitu cesar en la actividad
jarduera ekonomiko
ekonomia-jarduera
actividad económica
jarduera ekonomikoen etekin rendimiento de actividades económicas
jarduera ekonomikoen etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingresos a cuenta por rendimiento de actividades económicas
jarduera ekonomikoen gaineko zerga impuesto sobre actividades económicas
jarduera ekonomikoen gaineko zergaren aitorpen declaración por el impuesto sobre actividades económicas
jarduera enpresarial
enpresa-jarduera
actividad empresarial
jarduera haste inicio de actividad
jarduera murrizte reducción de actividad
jarauntsi banatugabe herencia yacente
jarduera pertsonal actividad personal
jarduera profesional actividad profesional
jarduera zabaltze ampliación de actividad
jarduketak koordinatze coordinación de las actuaciones
jasotzaile perceptor
jaulkitze (bonoak…)
jaulkipen
emisión (de bonos…)
jesapen empréstito
joko juego
jokoaren gaineko tributu tributo sobre el juego
joko-jardueren gaineko zerga impuesto sobre actividades de juego
impuesto sobre las actividades de juego
kapital higigarriaren etekin rendimiento del capital mobiliario
klase pasiboen araubide publiko régimen público de clases pasivas
kontsolidazio fiskalaren foru-araubide
baterakuntza fiskalaren foru-araubibe
régimen de consolidación fiscal foral
konturako sarreren urteko laburpen resumen anual de ingresos a cuenta
kredituen trafiko tráfico crediticio
kanbio-letra letra de cambio
kapital capital
kapital higigarri capital mobiliario
kapital higigarriaren etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingreso a cuenta por rendimiento del capital mobiliario
kapitalak jartze colocación de capitales
kapital-eraketa gordin formación bruta de capital
kapital-ezarpen imposición de capital
kapitalizazio-eragiketa operación de capitalización
kapital-prestazioen ordainsari retribución de prestaciones de capital
karga gravamen
karga berezi gravamen especial
karga-tasa tipo de gravamen
kargatu gravar
kausatzaile causante
kendu deducir
kenkari
kenkari fiskal
deducción
deducción fiscal
kenkari oso deducción total
kenkari partzial deducción parcial
kenkarirako eskubide derecho a la deducción
kirol eta ongintzako elkarrekiko apustu apuesta mutua deportivo-benéfica
klase pasibo clase pasiva
kobrantza cobro
konpentsazio compensación
konpromiso compromiso
kontabilitate-orri kontsolidatu
kontabilitate-orri bateratu
estado contable consolidado
kontraprestazio contraprestación
kontratatzaile
kontratugile
contratante
kontribuzio berezi contribución especial
Kontseiluaren 2003ko urriaren 27ko 2003/96/EE Zuzentaraua, Energia-produktuen eta elektrizitatearen gaineko Europar Batasuneko zergapetze-araubidea berregituratzen duena Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, pora la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad
kontsolidazio fiskal
baterakuntza fiskal
consolidación fiscal
kontsolidazio fiskalaren araubide
baterakuntza fiskalaren araubibe
régimen de consolidación fiscal
kontsumo-indize índice de consumo
kontsumorako jartze puesta a consumo
kontu cuenta
konturako atxikipen retención a cuenta
konturako ordainketa pago a cuenta
konturako ordainketa zatikatu pago fraccionado a cuenta
konturako ordainketen eraginkortasun eficacia de los pagos a cuenta
konturako sarrera ingreso a cuenta
konturako sarrerak ordainarazte exacción de ingresos a cuenta
kontzeptu concepto
koordinatze
koordinazio
coordinación
kostu bidez eskualdatze transmisión onerosa
kreditu crédito
kreditu-erakunde entidad de crédito
establecimiento de crédito
kreditu-erakundeen gordailuen gaineko zerga impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito
kreditu-kooperatiba cooperativa de crédito
kuota cuota
kuota gradual cuota gradual
kupo cupo
kupo global cupo global
kupo likido cupo líquido
kupo likidoa gutxitze minoración del cupo líquido
kupoa eguneratze actualización del cupo
kupoa ordaintze ingreso del cupo
kupoa zehazte determinación del cupo
señalamiento del cupo
kupoaren konpentsazio compensación de cupo
kupoaren likidazio liquidación de cupo
Kupoari buruzko Legea Ley de Cupo
lagapen
lagatze
cesión
laguntza teknikoa ematetik lortutako etekin rendimiento procedente de la prestación de asistencia técnica
lan-etekin rendimiento de trabajo
rendimiento del trabajo
lan-etekinak direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingreso a cuenta por rendimientos del trabajo
landa-ondasun bien de naturaleza rústica
lantegi fábrica
lehen salmenta primera venta
lehiaketa concurso
leihatila bakar ventanilla única
leihatila bakarreko mekanismo mecanismo de ventanilla única
lekualdaketarik gabeko bahi prenda sin desplazamiento
likidatutako kopuru cantidad liquidada
likidatutako kuota cuota líquidada
likidatutako obligazio obligación liquidada
likidazio-aldi período de liquidación
likidazio-oinarri base liquidable
loteria lotería
loteriako dezimo décimo de lotería
loteriako kupoi cupón de lotería
loteriako zatiki fracción de lotería
lotune punto de conexión
lurralde erkide territorio común
lurralde historiko territorio histórico
lurralde bati atxikitze territorialización
lurralde-administrazio administración territorial
lurraldeari atxikitako gordailu depósito territorializado
Lurraldearteko Konpentsazio Funtsa Fondo de Compensación Interterritorial
lurralde-eremu ámbito territorial
lurralde-erkideko korporazio corporación de territorio común
mailegu-hartzaile prestatario
mailegu bermatu préstamo garantizado
mailegu soil préstamo simple
meatzeen errentamendu arrendamiento de minas
mendeko erakunde entidad dependiente
mendeko sozietate sociedad dependiente
merkataritzako igarobidean dagoen ondasun bien en tránsito comercial
merkaturatze-sistema ez-presentzial sistema de comercialización no presencial
montepio montepío
mortis causa eskurapen adquisición mortis causa
mugaz haraindiko merkataritza elektroniko comercio electrónico transfronterizo
muntatze-obra obra de montaje
murriztapen
murrizte
reducción
mutualitate mutualidad
nazioarteko akordio acuerdo internacional
nazioarteko hitzarmen convenio internacional
nazioarteko tratatu tratado internacional
nazioarteko zergapetze bikoitz doble imposición internacional
negozioen errentamendu arrendamiento de negocios
nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo arrantzako ustiatzaileek edo arrantzontzi-armadoreek egindako ekoizkin-emate entrega realizada por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos
nekazaritza-ustiapen explotación agrícola
neurri ez-tributario medida no tributaria
neurri tributario
tributu-neurri
medida tributaria
nortasun juridikorik gabeko erakunde ente sin personalidad jurídica
entidad carente de personalidad jurídica
notario-eskritura escritura notarial
notario-testigantza testimonio notarial
obligazio (balore-titulua) obligación
obrak egite ejecución de obra
obrak egiteko emakida concesión de ejecución de obras
ogasun orokor hacienda general
ogasun publiko hacienda pública
Ogasun Publikoaren aurkako delitu delito contra la hacienda pública
ohiko bizileku residencia habitual
ohiko etxebizitza vivienda habitual
oinarri egotzi base imputada
oinarrizko printzipio principio básico
oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga impuesto sobre sucesiones y donaciones
ondarearen gaineko zerga impuesto sobre el patrimonio
ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
ondare-irabazi ganancia patrimonial
ondasun bien
ondasunak eskualdatze transmisión de bienes
ondasun eraldatu bien transformado
ondasun gorpuzdun bien corporal
ondasun higiezin bien inmueble
ondasun higiezinen azpierrentamendu subarrendamiento de bienes inmuebles
ondasun higigarriak, aziendak eta kredituak kostu bidez eskualdatze transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos
ondasun higiezinak emate
ondasun higiezinak entregatze
entrega de bienes inmuebles
ondasun higiezinen dohaintza donación de bienes inmuebles
ondasun higiezinen errentamendu arrendamiento de bienes inmuebles
ondasun higiezinen gaineko hipoteka
higiezinen hipoteka
hipoteca inmobiliaria
hipoteca sobre bienes inmuebles
ondasun higiezinen gaineko hipotekaren bidez bermatutako maileguen interes
higiezinak hipotekatuz bermatutako maileguen interes
interés de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria
ondasun higiezinen gaineko zerga impuesto sobre bienes inmuebles
ondasun higiezinen ondoriozko ondare-irabazi ganancia patrimonial derivada de bienes inmuebles
ondasun higigarri bien mueble
ondasun higigarri gorpuzdunak emate
ondasun higigarri gorpuzdunak entregatze
entrega de bienes muebles corporales
ondasun higigarrien gaineko hipoteka
higigarrien hipoteka
hipoteca mobiliaria
ondasun higigarrien gaineko hipoteka eratze constitución de hipoteca mobiliaria
ondasun hipotekatu bien hipotecado
ondasun metatu bienes acumulados
ondasunak edo egintzak inskribatze inscripción de bienes o actos
ondasunak emate
ondasunak entregatze
entrega de bienes
ondasunak ustiatzeko emakida concesión de explotación de bienes
ondasun-emate salbuetsi
ondasun-entregatze salbuetsi
entrega de bienes exenta
ondasunen administrazio-emakida concesión administrativa de bienes
ondasunen edo egintzen idatzoharra egite anotación de bienes o actos
ondasunen errentamendu arrendamiento de bienes
ondasunen, kapitalen eta zerbitzuen zirkulazio aske libre circulación de bienes, capitales y servicios
ondasun-erkidego comunidad de bienes
onetsi aprobar
onuradun beneficiario
ordainarazpen-eskumen
ordainarazteko eskumen
competencia exaccionadora
ordainarazteko eskumenen koordinazio coordinación de competencias exaccionadoras
ordainduko pagaré
ordainsari aktibo retribución activa
ordainsari pasibo retribución pasiva
ordainketa-kredituen transferentzia transferencia de crédito de pago
ordaindutako errenta renta satisfecha
ordainketa pago
ordainketa zatikatu pago fraccionado
ordainsari retribución
ordaintzaile pagador
organo eskudun órgano competente
organo ikuskatzaile órgano de inspección
partaide partícipe
partaidetza
parte hartze
participación
partaidetzak eskualdatze transmisión de participaciones
pentsio pensión
pentsiodun pensionista
pentsio-plan plan de pensiones
pertsona edo erakunde lotu personas o entidades vinculadas
pertsona fisiko persona física
pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga
PFEZ
impuesto sobre la renta de las personas físicas
IRPF
pertsona juridiko persona jurídica
pertsonen zirkulazio aske eta kokatzeko askatasun libertad de circulación y establecimiento de personas
portu-agintaritza autoridad portuaria
prebentziozko idatzohar anotación preventiva
prestazio prestación
prezio geroratu precio aplazado
prestazio pasibo prestación pasiva
probintzia-kuota cuota provincial
profesional profesional
prozedura laburtu procedimiento abreviado
prozedura procedimiento
prozedura berezia procedimiento especial
salbuespen exención
salbuetsi exento
salerosketa compraventa
sarrera-eredu modelo de ingreso
sarrera ez-tributario ingreso no tributario
ingreso de naturaleza no tributaria
sarrera publiko ingreso público
sarrerak egiteko epe plazo de ingreso
sarreren zati egozgarri parte imputable de los ingresos
sarreren zenbatespen estimación de ingresos
sortu devengar
sortutako kopuru cantidad devengada
sortutako zor deuda devengada
sortzapen devengo
sortzapen-egun fecha de devengo
sozietateen gaineko zerga
sozietate-zerga
impuesto de sociedades
impuesto sobre sociedades
sozietate-eragiketa operación societaria
sozietate-partaidetza participación social
sozietateen gaineko zerga eragiketen zenbatekoaren arabera ordaindu behar duen sozietate sociedad sujeta a tributación en proporción al volumen de operaciones en el impuesto de sociedades
sozietateen gaineko zergaren aitorpen-likidazio declaración-liquidación por el impuesto sobre sociedades
sozietate zibil sociedad civil
subjektu pasibo sujeto pasivo
subjektu pasibo ez-egoiliar sujeto pasivo no residente
sukurtsal sucursal
superabit superávit
tabako- eta tinbre-saltoki expendeduría de tabaco y timbre
tabako-laboreen gaineko zerga impuesto sobre las labores del tabaco
talde fiskal grupo fiscal
talde fiskalaren erakunde ordezkari entidad representante del grupo fiscal
taldearteko kenketa eliminación intergrupo
tarteko produktuen gaineko zerga impuesto sobre productos intermedios
tarifa tarifa
tasak ordainarazte exacción de las tasas
tailer taller
talde fiskalen kontsolidazio fiskalaren araubide
talde fiskalen baterakuntza fiskalaren araubide
régimen de consolidación fiscal de los grupos fiscales
tasa tasa
tipo
titulartasun titularidad
titulu título
toki-erakundeen tributu propio tributo propio de las entidades locales
toki-ogasun hacienda local
trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
transferentzia transferencia
transferitu gabeko unibertsitate publiko universidad pública no transferida
tratu- eta tributazio-berdintasun igualdad de trato y tributacióón
tributazio
tributatze
zergak ordaintze
tributación
tributazio-proportzio proporciones de tributación
tributu-araubide régimen tributario
tributu-harreman relación tributaria
tributuak lagatzeko araubide régimen de cesión de tributos
tributaziorik gabeko lurralde territorio de nula tributación
tributu-izaera duen egintza
tributu-egintza
tributu propio tributo propio
tributu-sistema sistema tributario
tributu-sistemaren erreforma reforma del sistema tributario
tributu sortu tributo devengado
tributu-zuzenketa rectificación tributaria
tributu arloko konpentsazio compensación tributaria
tributu tributo
tributu-informazio información tributaria
tributu itunduetan parte hartze participación en tributos concertados
tributu itundugabe tributo no concertado
tributu itundugabeetan parte hartze participación en tributos no concertados
toki-tributu tributo local
tributu itundu tributo concertado
tributu-administrazio administración tributaria
tributuak ikuskatze
tributu-ikuskapen
inspección de los tributos
tributuak ikuskatzeko jarduketa actuación de inspección de los tributos
tributuak ituntze concertación de los tributos
tributuak kudeatze
tributu-kudeaketa
gestión de los tributos
gestión de tributos
tributuak ordainarazteko eta ikuskatzeko koordinazio coordinación en la exacción e inspección tributaria
tributu itundu berrien araubide iragankor régimen transitorio de los nuevos tributos concertados
tributu-araudi normativa tributaria
tributu-arloko arau-hauste infracción tributaria
tributuei buruzko ordenamendu juridiko ordenamiento jurídico tributario
tributuen arloan eragina duen eragiketa operación de trascendencia tributaria
tributuen foru-administrazio administración tributaria foral
Tributuen Lege Orokorra Ley General Tributaria
tributuen zati egozgarri parte imputable de los tributos
tributu-figura figura tributaria
finantza-harreman relación financiera
tributu-ikerketa
tributu-arloko ikerketa
investigación tributaria
tributu-informazioa orokorrean emateko betebehar obligación de suministro general de información tributaria
tributu-izaera duen egintza
tributu-egintza
acto de naturaleza tributaria
tributu-kontsulta consulta tributaria
tributu-onura beneficio tributario
tributupeko ondare-elementu elemento patrimonial objeto de tributación
tributu-zor deuda tributaria
udal-kuota cuota municipal
udal-zerga impuesto municipal
urrutiko salmentaren Erkidegoko araubide régimen comunitario de ventas a distancia
urteko azken zerga-bilketa recaudación final anual
urteko azken zerga-bilketa Euskadin
RFPV
recaudación final anual para el País Vasco
RFPV
urteko benetako zerga-bilketa lurralde erkidean
RRTC
recaudación real anual del territorio común
RRTC
urteko benetako zerga-bilketa Euskadin
RRPV
recaudación real anual para el Páis Vasco
RRPV
urteko benetako zerga-bilketa recaudación real anual
urteko benetako zerga-bilketa inportazioak direla-eta
RRAD
recaudación real anual por importaciones
RRAD
urrutiko salmenten araubide régimen de ventas a distancia
ustiapen ekonomikoen etekin rendimiento de explotaciones económicas
zama orokor carga general
zati egozgarri parte imputable
zehapen sanción
zeharkako zerga impuesto indirecto
zeharkako zergapetze imposición indirecta
zeharkako zerga-figura figura impositiva de naturaleza indirecta
zehatu sancionar (aplicar una sanción o castigo)
zenbait garraiobideren gaineko zerga berezi impuesto especial sobre determinados medios de transporte
impuesto especial sobre ciertos medios de transporte
zenbait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
zenbait ondare-irabazi direla-eta egindako atxikipen eta konturako sarrera retención e ingreso a cuenta por determinadas ganancias patrimoniales
zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zerga impuesto sobre determinados servicios digitales
zerbitzuak ustiatzeko emakida concesión de explotación de servicios
zerbitzu-prestazio prestación de servicio
zerbitzu-prestazio kargatu prestación de servicio gravada
zerbitzu-prestazioetatik lortutako etekin rendimiento derivado de prestaciones de servicios
zerbitzu-ustiapen explotación de servicios
zerga impuesto
zerga berezi impuesto especial
zerga ikuskatze
zerga-ikuskapen
inspección del impuesto
zerga itundugabe impuesto no concertado
zerga ordaintzeko betebehar erreal obligación real de contribuir
zerga-bilketa
bilketa
recaudación
zerga-bilketarako ahalmen capacidad recaudatoria
zerga-bilketarako ahalmenaren indize índice de la capacidad recaudatoria
zerga-oinarri oso base imponible total
zergadun contribuyente
zergadunei egozte imputación a contribuyentes
zergadunen egoitza domiciliación de los contribuyentes
zerga-egitate hecho imponible
zergak kontsumoari doitze ajuste a consumo en los impuestos
zergak ordainarazte exacción de impuestos
zergaldi período impositivo
zerga-likidazio
zergak likidatze
liquidación de impuestos (de tributos…)
zerga-oinarri base imponible
zergapeko
tributu-betebeharpeko
obligado tributario
zergapetze bikoitz doble imposición
zergaren aitorpen-likidazio declaración-liquidación del impuesto
declaración-liquidación por el impuesto
zergaren aplikazio-eremu ámbito de aplicación del impuesto
zergaren konturako ordainketa pago a cuenta del impuesto
zergaren kudeaketa
zerga kudeatze
gestión del impuesto
zergaren sortzapen devengo del impuesto
zerga-tasa autonomiko tipo impositivo autonómico
zor deuda
zori-, enbido- edo adur-jokoen gaineko tasa tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar
zorren amortizazio-kuota cuota de amortización de las deudas
zorren interes interés de las deudas
zozketa rifa
zozketa, tonbola, apustu eta ausazko konbinazioen gaineko tasa fiskal tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias
zuzenbide osagarri derecho supletorio
zuzenbideko oinarri fundamento de derecho
zuzeneko zerga impuesto directo
zuzeneko zerga itundu impuesto directo concertado
zuzeneko zergapetze imposición directa
zuzeneko zergen sarrera ingreso por impuesto directo
zuzendaritzaren egoitza sede de dirección

Fecha de última modificación: