Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Lurraldeen arteko harremanak/ Relations entre territoires

2018ko azaroan Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Agence d´Urbanisme Atlantique et Pyrénees (AUDAP) erakundearekin sinatu zuen Lankidetza Asmoaren adierazpen bat mugaz gaindiko programak eta proiektuak egiteko. En novembre 2018, le Departament “Environnement, de Planificacion Teritoriale et Logement” a signé une Déclaration d’intention de collaboration pour les programmes et projets transfrontaliers avec l’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP).
Lankidetza hori hiri- bahiz lurralde-plangintza, azpiegiturak, hiriko zerbitzuak eta gobernatzeko tresnak elkarrekin eratzeko gune metropolitarra sortzeko helburua lortzea du xede. La collaboration vise à viser une zone métropolitaine dans laquelle l’urbanisme et le territoire, les infrastructures, les services urbains et leurs instruments gouvernementaux sont conçus conjointement

Ondorengo lan-ildoak zehaztu dira:

Les lignes de travail suivantes sont définies:
1.- Mugaz gaindiko espazioa behatzea eta azpiegitura berdearen, landa- eta hiri-habitataren, paisaiaren, mugikortasunaren, energiaren, uraren eta hondakinen gaineko adierazleak eraikitzea. 1.- L´observation des espaces transfontaliers et la constitution de socles cartographiques communs avec la construction d´indicateurs par exemple sur las infrastructures vertes, le paysage, la mobilité, l´énergie, l´eau ou les déchets.
2.- Lurralde bakoitzaren plangintzari buruzko dokumentuak partekatu eta bateratzea eta jarraibideak eta orientabideak bilatzea. 2.- La mise en dialogue des colectivités impliquées. Et plus spécifiquement, la mise en commun des documents de planification de nos territoires, ainsi que la recherche d´axes de dévelopement et d´orientations.
3.- Gune partekatuetan gai espezifiko hauei buruzko proiektuak zehaztea: energia, paisaia, bilbe berdea eta urdina, mugikortasuna, genero ikuspegia eta abar. 3.-La définition de projets sur des espaces partagés et sur des thèmes spécifiques tels l´énergie, le paysage, la trame verte et bleue, la mobilité, perspetive de genre, etc.
4.- Programa europarretarako hautagaitza komunak eraikitzea. 4.- L´élaboration de candidatures communes pour des programmes européens en lien avec les collectivités impliquées.
Lankidetza horretatik sortu dira DATAPASS. LURRALDEA ETA DEMOGRAFIA proiektua eta MERKATARITZAREN LURRALDE EZARPENAREN AZTERKETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN (EAE), USKAL HIRIGUNE ELKARGOAN (EHE) ETA SEIGNAUTZEN

De cette collaboration sont né le projet DATAPASS. TERRITOIRE ET DÉMOGRAPHIE et L´ÉTUDE DE L´IMPLANTATION DU COMMERCE SUR LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DU PAYS BASQUE (CAPV), LA COMMUNAUTÉ D´AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE (CAPB), ET LE SEIGNANX.

DATAPASS. LURRALDEA ETA DEMOGRAFIA

Lurraldeen arteko elkarlanak “lurralde behaketa” behar du, mugaz gaindiko politiken eta akzioen proposamen diseinuan, lurralde dinamikak ezagutzeko eta elkar trukatzeko.

 

Azterketa honetan muga-lerroaren alde bakoitzean dagoen gunea irudikatzen da, Txingudiko badiatik (Hendaia, Irun, Hondarribia), Portaleteko mendateraino (Laruns-Sallent de Gallego).

 

Muga zati horretan zeharkako iragazkortasuna dago, modu eta intentsitate askotariko trukea egonik. Inguru naturala eta biodibertsitatea ere protagonista da “muga” horretan. Hala ere, gaur egun ezaugarritzen duten datuak oraindik gutxi eta partzialak dira. Mugaren alde bakoitzeko lurraldeen lekuko datuen arteko korrespondentzia egitearen lana ez dago homogeneizatuta ezta sistematizatuta ere. Are gutxiago lurralde dinamikak.

 

Lan honen helburua da irudikatutako gunearen datuen lehenengo bateratzea egitea. Datu horiek lurralde antolamendu eta hirigintza politikan ardura zuzena duten zenbait entitate eta erakundetatik datoz.

 

Helburu erantsia da erakunde hauen arteko elkarlana:

  • mugako hegoaldetik, Nafarroako Foru Komunitatea (Lursarea-Nasuvinsaren partaidetzaren bidez), Aragoiko Autonomia Erkidegoa (IGEAR en partaidetzaren bidez), eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, bai eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Lurralde Antolaketa saila ere;
  • Iparraldetik, Département des Pyrénées Atlantiques eta Euskal Hirigune Elkargoa (AUDA P Hirigintza Agentziaren partaidetzaren bitartez).

 

Biztanleriari buruzko oinarrizko datu estatistiko batzuk dituzten mapa multzo txiki baten bidez, hiri sistema eta sortzen diren dinamika demografiko batzuk irudikatu nahi izan dira.

 

Lau hiri puntuk, Bilbok, Zaragozak, Pauk eta Baionak, zehazten dute analisi honen lurralde eremua.

DATAPASS. TERRITOIRE ET DÉMOGRAPHIE

 

“L ´observation territoriale” est un outil indispensable à la coopération transfrontalière : elle est nécessaire à la connaissance mutuelle des territoires, à la connaissance du fait transfrontalier et à la définition des politiques et des actions transfrontalières.

Ce travail s´intéresse à l´espace qui se trouve de part et d´autre de la frontière allant de la Baie de Txingudi (Hendaye, Irún, Fontarrabie) jusqu´au Col du Pourtalet (Laruns-Sallent de Gallego).

 

Les échanges sur ce segment de frontière sont de diverses natures et intensités selon les secteurs. L´environnement naturel et la biodiversité y tiennent une place importante. Toutefois, les informations qui permettraient de caractériser cet espace sont encore aujourd ´hui trop peu nombreuses et trop partielles. Et surtout, il n´existe pas de dispositifs assurant la correspondance systématique des données locales produites sur chacun des versants. Et moins encore d´indicateurs e suivi des dynamiques spatiales.

 

Le but de ce travail est de réaliser une première mise à plat de données sur le territoire et la démographie mises à disposition par les entités et organismes directement impliqués dans la définition des politiques publiques d´aménagement du territoire et d´urbanisme, sur ce périmètre d´étude.

 

Son autre objet est aussi de resserrer les liens de collaboration entre:

  • au sud de la frontière, la Communauté Forale de la Navarre avec la collaboration de Lursarea-Nasuvinsa, la Communauté Autonome d´Aragon (à travers la participation de l´IGEAR), et le Département «Environnement, Planification Territorial et Logement » du Gouvernement Basque, et enfin, la contribution du Département «Mobilité et Aménagement du Territoire » de la Diputación Foral du Gipuzkoa ;

 

  • au nord de la frontière, la participation du Département des Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté d´Agglomération du Pays Basque par l´implication de l´AUDA P (Agence d´Urbanisme Atlantique et Pyrénées).

 

Nous avons souhaité présenter l´implantation des populations et le système urbain de cet espace transfrontalier, et croiser nos données sur les principales dynamiques démographiques à l´oeuvre ces dernières années.

 

Quatre coins urbains, Bilbao, Saragosse, Pau et Baiona, Ils définissent donc la portée territoriale de cette analyse.

DATA PASS  (abre en nueva ventana)

MERKATARITZAREN LURRALDE EZARPENAREN AZTERKETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN (EAE), USKAL HIRIGUNE ELKARGOAN (EHE) ETA SEIGNAUTZEN

 

Historian zehar ikusi dugu produktuen trukea, merkataritza, hiriak sortzeko prozesuaren atzean egon dela, eta, halaber, herrialdeen mugak gainditzeko bultzada eta herrien arteko harreman-faktore nagusia izan dela. Bestela esanda, mugaz gaindiko loturen hazia izan da.

 

Merkataritzaren lurralde-ezarpenari buruzko kezka komunen eraginpean, eta lurralde-antolamenduko doku­mentuen aginduak jarraikiz, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) eta Communautée d 'Aglomération du Pays Basque (CAPB) erkidegoko administrazioek, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Agence d' urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP) erakundearen bidez, mugaren bi aldeetako merkataritzaren lurralde-antolamenduaren egoera isaltzen duen lana egin dute. 10 urteko aldia (2007-2017) hartu da kontuan adierazleen bilakaera ikusteko.

 

Lana bi mailatan gauzatzen da: lehena, Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) eta Communauté d 'Agglomeration Pays Basque (CAPB) erkidegoaren eskalan; eta bigarrena, xehetasun handiagoarekin, Donostialdea-Bidasoa Behereko Eremu Funtzionalean eta Euskal Kostaldean, Hendaiatik Landetako hegoalderaino. Eremu bakoit­zean, grafikoki kokatu dira 300 m2-tik gorako salmenta-azalera duten establezimenduak eta merkataritza-gune handiak.

Lanak irudikapen grafikoa lehenesten du, eta haren garapena gaikako mapa moduan aurkezten du, azalpen-testuekin batera, bi lan-mailetako mugaz gaindiko egoera konparatiboki aztertuz eta dokumentuan jasotako gogoetak laburbiltzen dituzten azken ondorioekin amaituz.

 

Azterlan hau COVID-19-ak sortutako osasun- eta ekonomia-krisi betean aurkezten da. Krisi horrek merkatarit­zan, batez ere txikizkakoan, duen eragina oso garrantzitsua izaten ari da, eta ziurgabetasun handiak sortzen ditu sektorearen etorkizuneko bilakaerari buruz. Beraz, abiapuntu egokia izan daiteke pandemiak barneko zein nazioarteko merkataritzan duen eragina aztertzeko eta horren arabera jokatzeko.

ÉTUDE DE L´IMPLANTATION DU COMMERCE SUR LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DU PAYS BASQUE (CAPV), LA COMMUNAUTÉ D´AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE (CAPB), ET LE SEIGNANX

 

Au cours de l'histoire l'échange de produits et le commerce ont été à l'origine de la fondation des villes; ils ont motivé la traversée des frontières entre Pays et ont forgé l´alliance entre les peuples. On peut dire que le commerce est à la base des liens transfrontaliers.

 

Animées de préoccupations communes vis-à-vis de la place du commerce sur le territoire, les administrations de la Communauté Autonome du Pays basque (CAPV) et de la Communauté d´Agglomération Pays Basque (CAPB), grâce à l´intervention de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et du Logement, et de l'Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), ont exploré les principes d´encadrement en vigueur de chaque côté de la frontière et la distribution du commerce. A travers quelques indicateurs, une période de 10 ans (2007-2017) est a été examinée.

 

Ce travail dresse une photographie transfrontalière du tissu commercial à deux échelles. D´abord sur le territoire regional englobant Euskadi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et le Seignanx. Puis, plus en détails, sur l´espace fonctionnel de Donostialdea-BajoBidasoa et l´aire du littoral basque-Sud des Landes. Les grands établissements de plus de 300 m2 de surface de vente et les grands centres commerciaux y sont localisés.

 

Des cartes thématiques accompagnées de textes explicatifs comparent la situation transfrontalière aux deux échelles. Puis un résumé final de ces réflexions vient clore l´étude.

 

La présentation de cette étude survient en pleine crise sanitaire et économique du Covid-19, crise dont l'impact sur le commerce, et en particulier le commerce de détail, pourrait être très grave. A l´heure où nous publions ce travail de sérieuses incertitudes quant à l'évolution future du secteur demeurent. Cette étude est peut-être appelée à devenir le point de départ d´une analyse de l'impact de la pandémie à la fois sur le commerce intérieur comme sur le commerce transfrontalier, pour agir en conséquence

Merkataritzaren Lurralde Ezarpenaren Azterketa (EAE), EHE eta Seignautzen (PDF, 15 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Azken aldaketako data: