Hezkuntza Saila

Lanbide Heziketako Legedia

 • 32/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, hezkuntza sistemako lanbide heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena.
 • 14/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, hezkuntza sistemako lanbide heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen dekretua aldatzen duena.
 • 86/2015 DEKRETUA, oinarrizko lanbide heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoa.
 • 46/2016 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, lanbide heziketako zenbait tituluri dagokien curriculuma ezarri eta lehengo zenbait titulurekin lotutako titulu berriak lortzeko kurtso osagarriak sortzen dituena.
 • 4/2018 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzkoa.

BOEn argitutako legedia:

LIBREA

PARTZIALA

URRUTIKOA

 • AGINDUA, 2010eko urriaren 11koa, urrutiko prestakuntza telematikoaren modalitatean Lanbide Heziketako irakaskuntzen ezarpena eta antolamendua arautzen duena. (BOPV 9-11-2010)

DUALA

ESPEZIALIZAZIO PROGRAMAK

SARBIDEA

ONARPENA

 • 1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko EAEko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.
 • AGINDUA, 2023ko apirilaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena; honen bidez, 2023-2024 ikasturterako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatu itunduek eskaintzen dituzten hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako zikloetan eta ikastetxe publikoek eskaintzen dituzten espezializazio-kurtsoetan izena emateko eskaerak aurkezteko, berauek onartzeko eta matrikula egiteko epeak biltzen dituen egutegi komuna ezartzen da, eta zentro horietan onartua izateko eta matrikula egiteko jarraibideak onesten dira, hezkuntza hori eskaintzen duten zentro guztietan eskaerak grabatzeko eta matrikula egiteko irizpideak onesteaz gain.
 • AGINDUA, 1997ko uztailaren 15ekoa, Berariazko Lanbide Heziketa egin dezaten ikasleen ebaluazio prozesua arautzen duena (EHAA 1997-10-3)
 • AGINDUA, 1998ko abenduaren 3koa, ebaluazio prozesuari buruzko lehengo Agindua aldatzen duena (EHAA 1999-2-3)
 • AGINDUA, 1998ko maiatzaren 20koa, Lanbide Gaitasunen Kreditazio Agiria arautzen duena eta Agiri hori igortzeko baldintzak zehartzen dituena (EHAA 1998-8-14)
 • EBAZPENA, 2000ko apirilaren 20koa, LH Zuzendariarena, lanbide-moduluen ebaluaketa eta kalifikazioa arautzen dituena, ikastetxean matrikulatuta egon izanik, bertaratze erregimeneko deialdiak agortu dituzten eta modulu ez gaindituak izanik, eskubidea duten deialdiak agortu ez dituzten ikasleentzat (EHAA 2000-7-12)
 • AGINDUA, 2010eko otsailaren 19koa, lanbide-heziketako heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen duena (EHAA 2010-3-24)
 • AGINDUA, 2018ko otsailaren 21ekoa, LHko heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen duen agindua aldatzen duena (EHAA 2010-3-6)
 • EBAZPENA, 2014ko uztailaren 18koa, zikloen lanbide-moduluen ebaluazioa eta kalifikazioa arautzen duena, ikastetxera joateko aukera agortu duten ikasleentzat, eta gainditu gabeko moduluak edukita, dagozkien deialdiak agortu ez dituztenentzat (EHAA 2014-09-03)

LHko zikloen ebaluazio prozesua eta kurtsoz igarotzeko eskema
       •  HSAOLko zikloak (PDF, 121 KB)
       •  HLOko zikloak (PDF, 112 KB)

 

 • 1085/2020 Errege Dekretua, abenduaren 9koa, Espainiako hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako tituluetako lanbide-moduluen baliozkotzeak eta horiek aplikatzeko neurriak ezartzen dituena eta hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretua aldatzen duena.
 • 86/2015 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoa. 20. artikulua.– Baliozkotzeak eta salbuespenak.
 • ECD/2159/2014 AGINDUA, azaroaren 7koa, Lanbide Heziketako moduluen arteko baliozkotzeei buruzkoa agintzen duena. TESTU BATERATUA.
 • 127/2014 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 28koa, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barneko Oinarrizko Lanbide Heziketaren berariazko alderdiak arautu, hamalau oinarrizko lanbide titulu onartu, horien oinarrizko curriculumak finkatu eta hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Orga­nikoan ezarritako irakaskuntzei dagozkion titulu akademikoak eta profesionalak emateari eta ezartzeari buruzko abenduaren 4ko 1850/2009 Errege Dekretua aldatzen duena. 19. artikulua.– Baliozkotzeak eta salbuespenak.
 • EBAZPENA, 2004ko urtarrilaren 23koa,  Euskal Herriko Unibertsitatean Lanbide Heziketako Goi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleen ikasgaiak baliozkotzeari buruzkoa.

 • JARRAIBIDEAK (leiho berri batean irekitzen da), Lanbide Heziketako heziketa-zikloen salbuespenei, baliozkotzeei, baliokidetasunei eta homologazioei buruzkoak
LANBIDE ARLOA

ARGITARATUTAKO TITULUAK
Oinarrizko LH, Erdi Maila, , Goi Maila

Administrazioa eta kudeaketa
Arte eta Artisautza
Arte grafikoak
Beira eta zeramika
Elektrizitatea eta elektronika
Elikagintza
Energia eta ura
Eraikuntza eta obra zibila
Erauzketaren industriak
Fabrikazio mekanikoa
Garraioa eta ibilgailuen mantenimendua
Gizarte eta kultur zerbitzuak
Jarduera Fisikoak eta Kirolak
Informatika eta komunikazioak
Instalazioa eta mantenimendua
Irudi pertsonala
Irudia eta soinua
Itsasoa eta arrantza
Jantzigintza eta larrugintza
Kimika
Merkataritza eta Marketina
Nekazaritza
Osasungintza
Ostalaritza eta turismoa
Sekuritatea eta ingurumena
Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa
LANBIDE ARLOA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAK
1. maila, 2. maila, 3. maila

Administrazioa eta kudeaketa
Arte grafikoak
Artegintza
Beira eta zeramika
 • Beirazko dekorazioa eta moldeaketa BOE 10/12/2011
 • Zeramika-produktuak eskuz edo modu erdiautomatikoan erreproduzitzeko eragiketak BOE 10/06/2011
 • Tresneria automatikoen bidezko oinarrizko eragiketak zeramika-instalazioetan BOE 10/06/2011
 • Beirazko produktuen fabrikazioa eta transformazio erdiautomatikoa edo eskuzkoa BOE 10/06/2011
 • Beira fabrikatzeko eta transformatzeko linea automatikoko eragiketak BOE 15/02/2014
 • Beira-industrietako kalitate-saiakuntzak BOE 15/02/2014
 • Zeramika-laborategian materialak, prozesuak eta produktuak kontrolatzea BOE 24/12/2011
 • Zeramika-produktu konformatuak fabrikatzeko eragiketak BOE 10/12/2011
 • Fritakin, esmalte eta zeramika-pigmentuen fabrikazioko eragiketak BOE 10/12/2011
 • Beirazko produktuen fabrikazioa antolatzea BOE 15/02/2014
 • Beirazko produktuen transformazioan fabrikazioa antolatzea BOE 15/02/2014
 • Zeramika-produktuen fabrikazioa antolatzea BOE 24/12/2011
 • Fritakin, esmalte eta pigmentu zeramikoen fabrikazioa antolatzea BOE 24/12/2011
 • Konposizio zeramikoak garatzea BOE 24/12/2011
Elektrizitatea eta elektronika
 • Sare elektrikoak muntatzeko eragiketa osagarriak BOE 04/09/2009
 • Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioetakoak muntatzeko eragiketa osagarriak BOE 09/06/2011
 • Tresneria elektrikoa eta elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak BOE 05/09/2012
 • Sistema domotikoak eta immotikoak muntatzea eta mantentzea BOE 05/09/2012
 • Datu-sare lokaletako telefonia-sistemak eta azpiegiturak muntatzea eta mantentzea BOE 09/06/2011
 • Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko sare elektrikoak eta transformazio-zentroak muntatzea eta mantentzea BOE 09/06/2011
 • Ikus-entzunezko eta irrati-difusioko sistemak muntatzea eta mantentzea BOE 05/09/2012
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea BOE 09/06/2011
 • Automatizazio industrialeko sistemak muntatzea eta mantentzea BOE 12/09/2013
 • Etxetresna elektrikoak mantentzea BOE 12/09/2013
 • Audio eta bideoko ekipo elektronikoak konpontzea BOE 12/09/2013
 • Lokalen sonorizazioko, megafoniako eta telebista-zirkuitu itxietako instalazioak muntatzea eta mantentzea BOE 09/06/2011
 • Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak muntatzea eta mantentzea BOE 04/09/2009
 • Elektromedikuntzako sistemak instalatzea eta mantentzea BOE 04/09/2009 BOE 09/06/2011
 • Telefoniako deien banaguneak eta sareko ekipamendua muntatzea eta mantentzea BOE 05/09/2012
 • Trenbide-elektrifikazioko elikatze-lineak muntatzea eta mantentze-lanak egitea. BOE 13/03/2017
 • Eraikinen ingurunean telekomunikazio-azpiegiturak eta ahots- eta datu-sareen azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 10/12/2011
 • Eraikinen ingurunean telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen azpiegituren proiektuak garatzea BOE 10/12/2011
 • Eraikinen inguruneko eta xede berezietako instalazio elektrikoen proiektuak garatzea BOE 10/12/2011
 • Behe- eta goi-tentsioko sare elektrikoen proiektuen garapena BOE 10/12/2011
 • Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko lurpeko sare elektrikoak eta barneko transformazio-zentroak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 10/12/2011
 • Behe tentsioko sare elektrikoak eta kanpo-argiteria muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 10/12/2011
 • Elektromedikuntzako sistemak instalatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea BOE 09/06/2011
 • Eraikinen ingurunean telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen azpiegituren proiektuak garatzea BOE 10/12/2011
 • Telefoniako deien banaguneak eta sareko ekipamenduak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 12/09/2013
 • Industria-automatizazioko sistemen proiektuak garatzea BOE 10/12/2011
 • Industria-automatizazioko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 10/12/2011
 • Ikus-entzunezko eta irrati-difusioko produkzio-sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 05/09/2012
 • Sistema domotikoak eta immotikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 12/09/2013
 • Sistema domotikoen eta immotikoen proiektuak garatzea BOE 12/09/2013
 • Tresneria elektronikoa mantentzea BOE 12/09/2013
 • Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko aireko sare elektrikoak eta aire zabaleko transformazio-zentroak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 10/12/2011
Elikagintza
Energia eta ura
 • Energia berriztagarriko instalazioak muntatzeko eta mantentzeko oinarrizko eragiketak BOE 12/09/2013
 • Gas-sareak muntatzea eta mantentzea BOE 15/01/2009
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzea eta mantentzea BOE 10/09/2008
 • Eguzki-instalazio termikoak muntatzea eta mantentzea BOE 15/01/2009
 • Montaje y mantenimiento de redes de agua BOE 10/09/2008
 • Instalazio hartzaileak eta gas-aparatuak muntatzea, zerbitzuan jartzea, mantentzea, ikuskatzea eta berrikustea BOE 14/12/2011
 • Zentral hidroelektrikoetako eragiketa kudeatzea BOE 14/12/2011
 • Eguzki-instalazio termikoak antolatzea eta proiektuak egitea BOE 15/01/2009
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoen antolamendua eta proiektuak BOE 25/08/2009
 • Uraren erabilera eraginkorra kudeatzea BOE 05/02/2014
 • Eraikinen energia-eraginkortasuna BOE 08/06/2011
 • Azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea BOE 14/12/2011
 • Gas-sareak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea BOE 08/06/2011
 • Parke eolikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea BOE 15/01/2009
 • Zentral termoelektrikoetako jarduna kudeatzea BOE 08/06/2011
 • Ur- eta saneamendu-sare eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea BOE 08/06/2011
Eraikuntza eta obra zibila
Erauzketaren industria
Fabrikazio mekanikoa
Garraioa eta ibilgailuen mantenimendua
 • Kirol- eta jolas-ontzietako egiturazko elementuak eta gainazaletako estaldura mantentzeko eragiketa osagarriak BOE 24/12/2011
 • Kirol- eta jolas-ontzietako sistemak eta tresneria mantentzeko eragiketa osagarriak BOE 24/12/2011
 • Ibilgailuen karrozeria mantentzeko eragiketa osagarriak BOE 23/06/2011
 • Mantentze aeronautikoko eragiketa osagarriak BOE 23/06/2011
 • Ibilgailuen elektromekanikako mantentze-eragiketa osagarriak BOE 23/06/2011
 • Aireportuan bidaiari, bagaje, salgai eta aireontziei laguntzeko eragiketa osagarriak BOE 15/02/2014
 • Ibilgailuen karrozeriaren egiturazkoak ez diren elementuak mantentzea BOE 23/06/2011
 • Nekazaritzako, erauzpen-industrietako eta eraikuntza eta obra zibileko makineriako transmisio- eta errodaje-sistemak eta horien tresneria eta lanabesak mantentzea BOE 24/12/2011
 • Nekazaritzako, erauzpen-industrietako eta eraikuntza eta obra zibileko makineriako motorra eta sistema elektrikoak eta segurtasun eta erosotasunekoak mantentzea BOE 24/12/2011
 • Errepidean zehar salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak gidatzea BOE 24/12/2011
 • Ibilgailuen sistema elektrikoen eta elektronikoen mantentze-lanak BOE 23/06/2011
 • Ibilgailuen pintura BOE 23/06/2011
 • Ibilgailuen karrozeriaren egiturak mantentzea BOE 23/06/2011
 • Tren-material errodatzaileko sistema elektrikoak eta elektronikoak mantentzea BOE 18/09/2013
 • Motorra eta sistema osagarriak mantentzea BOE 23/06/2011
 • Ibilgailu automobilen indarra transmititzeko sistemen eta errodaje-trenen mantentze-lanak BOE 23/06/2011
 • Ibilgailuaren gainazalak txukuntzea eta dekoratzea BOE 23/06/2011
 • Tren-material errodatzaileko sistema mekanikoak mantentzea BOE 18/09/2013
 • Autobusak gidatzea BOE 24/12/2011
 • Kirol- eta olgeta-ontzietako zuntzez sendotutako plastikozko elementuak margotzea, konpontzea eta eraikitzea BOE 18/09/2013
 • Kirol- eta olgeta-ontzietako zurezko elementuak mantentzeko eragiketak BOE 18/09/2013
 • Kirol- eta olgeta-ontzietako prestagaiak mantentzea BOE 18/09/2013
 • Automobilen eta furgoneten gidatze profesionala BOE 15/02/2014
 • Aireportuetako bidaiari, tripulazio, aireontzi eta salgaietarako laguntza BOE 15/02/2014
 • Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta, makinak eta ekipo lagungarriak mantentzea BOE 15/02/2014
 • Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektriko eta elektronikoak mantentzea eta instalatzea BOE 15/02/2014
 • Karrozeriaren arloaren plangintza eta kontrola BOE 23/06/2011
 • Hegazkineko laguntzaileak BOE 15/02/2014
 • Kirol-ontzien eta laketontzien sistemak eta ekipoak mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea BOE 15/02/2014
 • Kirol-ontzien eta laketontzien tresneria mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea BOE 15/02/2014
 • Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak estaltzeko egiturazko osagaiak mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea BOE 15/02/2014
 • Elektromekanikaren arloaren plangintza eta kontrola BOE 24/12/2011
Gizarte eta kultur zerbitzuak
Jarduera Fisikoak eta Kirolak
Informatika eta komunikazioak
Instalazioa eta mantenimendua
 • Etxeko iturgintzako eta berotzeko eta girotzeko eragiketak BOE 24/09/2009
 • Tresneria industrialaren mantentze eta muntatze mekanikoa BOE 20/06/2011
 • Bero-instalazioak muntatzea eta mantentzea BOE 20/06/2011
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak muntatzea eta mantentzea BOE 20/06/2011 BOE 24/09/2009
 • Hozteko instalazioak muntatzea eta mantentzea BOE 24/09/2009
 • Igogailuak eta jasotzeko eta garraiatzeko beste tresna finko batzuk instalatzea eta mantentzea BOE 26/09/2012
 • Isolamendu termikoko eta akustikoko sistemak eta suaren kontrako babes pasiboko sistemak instalatzea eta mantentzea BOE 26/09/2012
 • Makineria, tresneria industriala eta produkzio-lerro automatizatuak mantentzeko eta muntaketa ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea BOE 20/06/2011
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea BOE 20/06/2011
 • Bero-instalazioak mantentzeko eta muntaketa ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea BOE 20/06/2011
 • Isolamendu termikoko eta akustikoko sistemak eta suaren kontrako isolamenduko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea BOE 26/09/2012
 • Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea BOE 20/06/2011
 • Bero-instalazioen proiektuak garatzea BOE 20/06/2011
 • Mantentzeko, jasotzeko eta garraiatzeko instalazioen proiektuak garatzea BOE 26/09/2012
 • Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen proiektuak garatzea BOE 20/06/2011 BOE 24/09/2009
 • Hotz-instalazioen proiektuak garatzea BOE 20/06/2011
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioen proiektuak garatzea BOE 20/06/2011
 • Hotz-instalazioak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea BOE 20/06/2011
Irudi pertsonala
Irudia eta soinua
Itsasoa eta arrantza
Jantzigintza eta larrugintza
Kimika
Merkataritza eta Marketina
Nekazaritza
Osasungintza
Ostalaritza eta turismoa
Sekuritatea eta ingurumena
 • Toki irekietako eta industria-instalazioetako garbiketa BOE 23/06/2011
 • Mikroorganismo kaltegarriak ugaltzeko eta aerosolizazio bidez barreiatzeko arriskua duten instalazioen mantentze-lan higieniko-sanitarioak BOE 17/09/2013
 • Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak BOE 08/12/2011
 • Ur-tratamenduko estazioak erabiltzea BOE 08/12/2011
 • Su-itzalketa eta salbamendua BOE 17/09/2013
 • Hiri- eta industria-hondakinak kudeatzea BOE 21/09/2009
 • Baso-suteak zaintzeko eta itzaltzeko eragiketak egitea eta natura- eta landa-inguruneko kontingentzietan laguntzea BOE 17/09/2013
 • Zaintza, segurtasun pribatua eta pertsonak babestea BOE 17/09/2013
 • Zaintza, segurtasun pribatua eta lehergailuak babestea BOE 17/09/2013
 • Onarrizko trebakuntza eta txakurren heziketa BOE 17/09/2013
 • Suteen prebentzioa eta mantentze-lanak BOE 17/09/2013
 • Baso-suteetan eragiketak koordinatzea eta natura- eta landa-inguruneko kontingentzietan laguntzea BOE 17/09/2013
 • Babes zibila eta larrialdiak kudeatzea eta koordinatzea BOE 17/09/2013
 • Laguntza, kudeaketa eta koordinazioko teleoperazioak larrialdietan BOE 17/09/2013
 • Organismo kaltegarriak kontrolatzeko zerbitzuak kudeatzea BOE 17/09/2013
 • Zarata eta bibrazioen kontrola eta isolamendu akustikoa BOE 17/09/2013
 • Ingurumen-kudeaketa BOE 17/01/2012
 • Poluzio atmosferikoa kontrolatzea BOE 17/01/2012
 • Ingurune naturala kontrolatzea eta babestea BOE 23/06/2011
 • Ingurumen-arloko interpretazioa eta hezkuntza BOE 23/06/2011
 • Txakurren heziketa segurtasuneko eta babes zibileko operazioetarako BOE 17/09/2013
Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa

2023/2024 IKASTURTEKO EBAZPENA (leiho berri batean irekitzen da), ikastetxe pribatuen antolamenduari buruzkoa (2023/09/20)

 

Azken aldaketako data: