Hezkuntza Saila

Hizkuntzen Irakaskuntza

 

Araudi

 • 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa. (EHAA, 1993-02-25)
 • 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona. (EHAA, 2008-12-16)

 • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa. (BOE, 2006-05-4)
 • 806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza sistemaren antolaketa berriaren aplikazio egutegia ezartzen duena. (BOE, 14-07-2006)

 • Agindua, 2012ko maiatzaren 15eko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatu eta egiaztatzea arautzeko dena. (EHAA, 2012-06-11
 • Agindua, 2013ko uztailaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak prestatzen dituen Hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzeko dena. (EHAA, 2013-07-31)
 • Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-eskola ofizialetan ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa (EHAA,2013-07-22)

 Ofiziala

 • Ebazpena, 2018ko ekainaren 15ekoa. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako aurrez aurreko eta semipresentsiazko Hizkuntza-ikastaro ofizialetan ikasleak 2018-2019 ikasturterako onartu eta matrikulatzeko prozedura deitzen da

 Librea

 • Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako proba libreen deialdia arautu eta probak nola egingo diren finkatzekoa, 2018. Urterako

 • 1041/2017 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzako curriculumaren oinarrizko gutxienekoak ezartzen dituena eta errege dekretu honetako eta aurreko ikasketa planetako hizkuntzen irakaskuntzako baliokidetzak ezartzen dituena. (BOE, 2017-12-23)

 • 46/2009 Dekretuaren bidez, araubide bereziko hizkuntza – ikasketen mailetako oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila – curriculuma ezartzen da eta ikasketa horiek Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen dira. (EHAA, 2009-03-12)

 

 • 263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta irakasleen Hizkuntza eskakizunen baliokidetasunak ezarri, eguneratu eta berresten dituena. (EHAA, 1998-10-23)

 • 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena (EHAA, 2010-11-15)

 • 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila Hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA, 2012-04-16)

 • 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza- gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena (EHAA, 2012-05-29)

 • 117/2015 Dekretua, ekainaren 30ekoa, hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasuna ezartzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetarako (EHAA, 2015-07-08)

 • 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin pare­katzeko dekretua aldatzen duena (EHAA, 2017-07-20)