Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko diru-laguntzak, 2022

Deskribapena


Xedea

Agindu honen xedea da Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako diru-laguntzak emateko+deialdia iragartzea. Lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira diru-laguntzok. 2022

Aurrekontuko zuzkidura

300.000 euros

Prestazio ekonomikoa

-Diruz laguntzeko moduko gastuak eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Paisaiaren Ekintza Planak idazteko zerbitzu-sarien % 90 lagunduko da diruz, planeko 30.000 euro gehienez, dagoen aurrekontu-kreditua agortu arte, betiere. BEZa edo bestelako zergak ez dira inolaz ere diruz lagunduko.

-Diru-laguntza esleitzeko, kudeaketa-organoak honako irizpide hauek izango ditu kontuan:

a) Aurkeztutako Ekintza Plana 3.3 artikuluan ezarritako irizpideei egokitzea: 6 puntu.

Horretarako, lehentasuna izango dute aipatu artikuluan zehazten diren ordena berean:

  • Gehienez 6 puntu a.1) irizpidearentzat.
  • Gehienez 6 puntu a.2) irizpidearentzat.
  • Gehienez 3 puntu a.3) irizpideak.
  • Gehienez 2 puntu a.4) irizpideak.
  • Gehienez 2 puntu b.1) irizpidearentzat.
  • Gehienez 2 puntu b.2) irizpidearentzat.
  • Gehienez 2 puntu b.3) irizpidearentzat.

b) Ekintza-planaren bidez lortu beharreko helburuak, eta adierazitako arazoak konpontzeko proposatutako ekintzak. Inpaktua eta izan daitekeen paisaia-hobekuntza – 3 puntu.

c) Eragile publiko zein pribatuen eta herritarren parte-hartze prozesua diseinatzea. Proposatutako metodologiaren kalitatea eta jardun-eremura egokitzen den – 1 puntu

- Gehienezko epeak honako hauek dira, hain zuzen ere:

2023ko azaroaren 15a baino lehen:

   • Paisaiaren Ekintza Plana, agindu arautzailean 3. artikuluan aipatzen dena.
   • Ordaindutako zerbitzu-sarien ziurtagiria, udal-idazkariak emandakoa, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30.4. artikuluan jasotako baldintzen egiaztagiria.

   • Paisaiaren Ekintza Plana eskuragarri dagoen udal webgunearen URL estekaren komunikazioa.

 

 

Ordainketa-modua:

 • Lehenengo ordainketa, emandako diru-laguntzaren heren bat, esleipen-ebazpena jakinarazi eta erakunde onuradunak onartu ondoren.
 • Bigarren ordainketa, azkena, emandako diru-laguntzatik jasotzeko dagoen zenbatekoari dagokiona, diru-laguntza justifikatu ondoren; horretarako, 18.b) artikuluan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoko udalak

TOKI-ERAKUNDEAREN IZENEAN ESKAERA EGITEAN KONTUAN HARTU BEHARREKOA

ESKAERAREN TITULARRA E.A.E.KO UDAL BAT EDO ARABAKO UDALERRIEN KONTZEJU BAT IZAN BEHAR DA

Erabiltzailea kanal elektronikoan sartu eta Xlnets sistemaren bidez identifikatuko da, eskaera-inprimakia eskuratzeko. Identifikazio-zenbakiaren bidez, Ordezkarien Erregistroan bete beharreko inprimakiaren prozedurarako erabiltzaileak indarrean dituen ordezkaritzak eskuratuko dira. Erabiltzailearen balidazioa egindakoan, “eskaera elektronikoa” pantailan sartuko da.

Eskaera egiteko aukerak:

1.- Titularra:

“Titularra” aukeraren bidez eskuratzen bada eskaera, titularra beti E.A.E.ko Udala edo Arabako udalerrien kontzejua izan beharko da. “Hurrengoa” sakatuz gero, automatikoki kargatzen diren “datu pertsonalak” izango dira eskaera elektronikoa egiten ari den erabiltzaileari dagozkionak.

2.- Ordezkaria:

Erabiltzailea Ordezkarien Erregistroan toki-erakundearen ordezkari gisa agertu beharko da, aukera hori sakatu ahal izateko, eta ez diru-laguntzaren eskaeraren titular gisa.

Eskakizunak:

 • Euskal autonomia-erkidegoko udaletxea izatea egiaztatzeko | Euskal Autonomia Erkidegoko udala izatea

Arabako Herri-Batzarrak

Eskakizunak:

 • Arabako Lurralde Historikoko Herri-Batzarra izatea

Betekizunak

 • Beste finantziazio-iturriren bat badagoen edo ez egiaztatzeko, bateragarriak diren kasuetan | Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

 • Erakunde eskatzaileek eskabidearekin batera eman beharreko erantzukizunpeko adierazpenean adieraziko dute ez daudela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzeko edo bukatzeko dagoen inongo itzultze- edo zigor-prozeduratan. Prozedura horietako batean baldin badago, zehaztu egin beharko du zeinetan.
 • Erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean.

 • Aurreko hiru ekitaldietan laguntza hori jaso ez izana, laguntza horri berariaz uko egin ezean.

 • Gizarte Segurantzarekiko obligazioak egunean izatea eskaera egiteko unean. Eskaerak berekin dakar baimena, organo kudeatzaileak ofizioz eta behar bestetan egiaztatu dezan dirulaguntzak eskatzen dituzten erakundeek Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituztela.

 • Erakunde eskatzailea ez dago laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.
 • Erakunde eskatzaileak Estatuko araudiaren araberako berdintasun-plan bat indarrean izan behar badu, halakorik badu, eta/edo 50 langile baino gehiago baditu, neurriak ezarri ditu sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko, Estatuko legeriak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan ezarritakoaren arabera.
 • Zerga betebeharrak betetzen direla

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza.

e-maila: lurraldea @euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

1029707

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Hiru hilabeteko epean eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita emango du ebazpena.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Beste tramite batzuk