Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Arte eta Kultura Industrien Enpresa-Konfiantza Adierazleak. 7 buletina.

ENPRESA-KONFIANTZA ADIERAZLEAK (EKA) KULTURAN

2020EKO BULETINA

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) EN CULTURA

BOLETÍN 2020

Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) Arte eta Kultura Industrien sektoreko Enpresa-Konfiantza Adierazleen inguruan (EKA) egindako zazpigarren estatistikari dagokion txostena da hau. Estatistika honen helburu nagusia, maiztasun jakin batekin Arte eta Kultura Industriek negozioaren egungo egoeraz eta epe laburrerako aurreikuspenez dituzten pertzepzioak ezagutzea da.

Orain arte estatistika honetan erreferentzia modura erabili izan den denbora tartea sei hilekoa bazen ere, zazpigarren edizio honetatik aurrera estatistika urtean behingoa izatera pasako da, eta beraz, erreferentzia aldia urte osoa izango da. Modu honetara datuetan estazionalizazioak duen eragina murriztuko da.

Observatorio vasco de la cultura

Este es el informe de la séptima estadística de Indicadores de Confianza Empresarial de las Artes e Industrias Culturales (en adelante, ICE) realizada por el Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC). El objetivo principal de esta estadística es conocer con cierta frecuencia las percepciones que los establecimientos de las Artes e Industrias Culturales tienen en torno a la situación actual del negocio y sobre las expectativas a corto plazo.

Hasta ahora el periodo de referencia utilizado en esta estadística era semestral. A partir de esta séptima edición la estadística pasará a ser anual, por lo que el periodo de referencia será de todo el año. De este modo se reducirá el impacto de la estacionalización en los datos.

EAEko Arte eta Kultura Industrien 2020ko Enpresa-Konfiantza Adierazlea -43 puntukoa da. Adierazlea balio negatiboetan da, inoizko baliorik negatiboena izanik gainera.

 

El Indicador de Confianza Empresarial del 2020 de las Artes e Industrias Culturales de la CAE es de -43 puntos. El indicador se situa en valores negativos,siendo el valor más negativo obtenido hasta ahora.

Enpresa-Konfiantza Adierazle Armonizatua 80 puntukoa da. Adierazle honetan ere inoizko baliorik negatiboena lortu da panelaren edizio honetan.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado es de 80 puntos. En esta edición del panel se ha obtenido el valor más negativo hasta ahora en este indicador.

   
Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak Factores que limitan la actividad empresarial
  Arte eszenikoak Ikus-entzunezko Ikusizko arteak Liburugintza Musika Guztira   Artes escénicas Audiovisual Artes visuales Libro Música Total
Ekoizpen gastuak (%): %16,7 %25,0 %0,0 %14,8 %0,0 %10,8 Costes producción (%): 16,7% 25,0% 0,0% 14,8% 0,0% 10,8%
Eskariaren jaitsiera (%): %58,3 %30,0 %36,4 %44,4 %42,1 %43,3 Descenso de la demanda (%) 58,3% 30,0 36,4% 44,4% 42,1% 43,3%
Finantziazio/tesoreria arazoak (%): %0,0 %5,0 %18,2 %11,1 %10,5 %8,3 Insuficiente financiación/tesorería (%): 0,0% 5,0% 18,2% 11,1% 10,5% 8,3%
Gastu fiskalak (%): %0,0 %20,0 %18,2 %3,7 %2,6 %6,7 Costes fiscales (%): 0,0% 20,0% 18,2% 3,7% 2,6% 6,7%
Bestelakoak (%): %25,0 %20,0 %27,3 %25,9 %44,7 %30,8 Otros (%): 25,0% 20,0% 27,3% 25,9% 44,7% 30,8%
   
2020 urtearen inguruko balorazioa Valoración empresarial del año 2020

Arte eta Kultur Industrien paneleko emaitza ekonomikoen inguruko inoizko ikuspegirik negatiboena agertu dute enpresek edizio honetan. Azken edizioetako datuen goranzko joerarekin hautsi eta egoeraren ikuspegi negatiboa gailendu da 2020ko edizio honetan. 2020ko egoeraren saldoa -65 puntukoa da, hau da, 2020ko egoera ezkorra izan dela adierazi duten enpresen ehunekoa (% 72) egoera baikorra izan dela adierazi dutenen (% 7) oso gainetik kokatzen da.

En la presente edición la visión de las empresas sobre la situación ha sido la más negativa de todas las ediciones del panel de las Artes e Industrias Culturales. En esta edición de 2020 se ha roto la tendencia al alza de las últimas ediciones y ha destacado la visión negativa en cuanto a la situación. El saldo de la situación de 2020 es de -65 puntos, es decir, el porcentaje de empresas que han indicado que la situación de 2020 ha sido desfavorable (72 %) se sitúa por encima de los que indican que ha sido favorable (7 %).

   
2021urtearen inguruko aurreikuspenak Expectativa empresarial para el 2021

2021. urterako aurreikuspen saldoa negatiboa da Arte eta Kultur Industrien panelisten artean.

Espektatiba ezkorrak dituzten enpresak espektatiba baikorrak dituztenak baino gehiago dira. Zehazki saldo hori -18 puntukoa.

En cuanto a las expectativas o las previsiones para el año 2021 el saldo es negativo.

El número de empresas con expectativas desfavorables es mayor que el número de empresas con expectativas favorables. Concretamente dicho saldo ha sido de -18 puntos.

Giza baliabideak   Recursos humanos

Arte eta Kultura Industrietako establezimenduetan guztira 766 lanpostu daude eta erdia baino gehiago emakumezkoak dira (% 54). Ardura postuak dituzten langileak 165 dira, eta postu horietan emakumeen presentzia baxuagoa da (% 45).

 

Según la información recopilada, hay 766 puestos de trabajo en los establecimientos que conforman el panel de las Artes e Industrias Culturales, y más de la mitad son mujeres (54 %). El número de personas que ocupa cargos de responsabilidad es de 165, y el porcentaje de mujeres es menor: 45 %.

     
Langile kopurua guztira eta ardura postuak dituzten langile kopurua   Personal total y personal con cargos de responsabilidad
    Guztira             Total      
    Kop. %             Cant. %      
Enpresako langileak Ema. 413 54,0         Personal de la empresa Muj. 453 54,0      
Giz. 352 45,9         Hom. 352 45,9      
Ez-bin. 1 0,1         No bin. 1 0,1      
Guztira 766 100,0         Total 766 100,0      
     
Ardura postuak Ema. 74 44,7         Cargos responsables Muj. 74 44,7      
Giz. 90 54,7         Hom. 90 54,7      
Ez-bin. 1 0,6         No bin. 1 0,6      
Guztira 165 100,0         Total 165 100,0      
     
Covid-19ak eragindako pandemiari aurre egiteko neurriak   Medidas para hacer frente a la pandemia por Covid-19

Covid-19ari aurre egiteko hartutako neurriez galdetuta, neurri zabalduenak izan dira enpresaren presentzia eta komunikazio digitala hobetzea eta zerbitzuak, produktuak edo formatuak egokitzea.

 

Al preguntar sobre las medidas adoptadas por el Covid-19, las medidas más extendidas han sido mejorar la presencia y la comunicación digital y adaptar servicios, productos o formatos.

Covid-19ak eragindako pandemiari aurre egiteko neurriak / Medidas para hacer frente a la pandemia por Covid-19