Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Arte eta Kultura Industrien Enpresa Konfiantza Adierazleak. 6 buletina.

ENPRESA KONFIANTZA ADIERAZLEAK (EKA) KULTURAN

2019KO I. BULETINA

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) EN CULTURA

BOLETÍN I DE 2019


Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) Arte eta Kultura Industrien sektoreko Enpresa Konfiantza Adierazleen (EKA) seigarren inkesta landu du. Helburu nagusia, sei hilean behin, Arte eta Kultura Industriek negozioaren egungo egoeraz eta epe laburrerako aurreikuspenez dituzten pertzepzioak ezagutzea da.

Establezimendu kolaboratzaileen panel bera kontsultatu da eta 68 establezimenduen erantzuna lortu da. Adierazleak 2018ko bigarren seihilekoari eta 2019ko lehen seihilekoari dagozkio.

Observatorio vasco de la cultura


El Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC) ha realizado la sexta encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de las Artes e Industrias Culturales. El objetivo es conocer, semestralmente, las percepciones que las empresas de las Artes e Industrias Culturales tienen sobre la situación actual del negocio y sus expectativas a corto plazo.

Se ha vuelto a consultar al mismo panel de establecimientos colaboradores y han respondido 68 establecimientos. Los indicadores corresponden al segundo semestre del 2018 y al primero del 2019.

EAEko Arte eta Kultura Industrien 2019ko lehen seihilabeteko EKA 5,5 puntukoa da. Eragina izan du enpresek egoeraz egin dituzten balorazio positiboek 2018ko bigarren seihilekorako.

 

El ICE del I semestre de 2019 de las Artes e Industrias Culturales de la CAE se sitúa en 5,5 puntos. Inciden directamente las valoraciones positivas de la situación de las empresas en el segundo semestre del 2018.

Enpresa Konfiantza Adierazle Armonizatua 105,0 puntukoa da. Inoiz lortutako bigarren balio positiboenean kokatu da.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado es de 105,0 puntos. Se ha obtenido el segundo valor más elevado de todas las ediciones del panel.

   
Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak Factores limitadores de la actividad empresarial
  2014/II 2015/I 2015/II 2016/I 2016/II 2018/II   II/2014 I/2015 II/2015 I/2016 II/2016 II/2018
Eskaria jaitsi: %32,8 %39,5 %29,4 %27,6 %34,6 %25,5 Descenso en la demanda: 32,8% 39,5% 29,4% 27,6% 34,6% 25,5%
Finantziazio/tesoreria arazoak: %12,0 %14,0 %9,2 %12,4 %10,6 %12,2 Insuficiente financiación/tesorería: 12,0% 14,0% 9,2% 12,4% 10,6% 12,2%
Gastu fiskalak: %12,0 %14,0 %16,0 %14,3 %14,4 %11,2 Costes fiscales: 12,0% 14,0% 16,0% 14,3% 14,4% 11,2%
Ekoizpen kostuak: %16,8 %19,3 %19,3 %21,9 %23,1 %26,5 Costes de producción: 16,8% 19,3% 19,3% 21,9% 23,1% 26,5%
Bestelako faktoreak (egungo egoera ekonomikoa, digitalizazioa eta pirateria, kultura kontsumoan aldaketak): %26,4 %13,2 %26,1 %23,8 %17,3 %24,5 Otros factores (situación económica, digitalización y piratería, cambios en el consumo cultural): 26,4% 13,2% 26,1% 23,8% 17,3% 24,5%
   
2018ko bigarren seihilekoaren inguruko enpresa balorazioa Valoración empresarial II semestre 2018

Paneleko inoizko emaitza ekonomikoen inguruko ikuspegirik positiboena agertu dute enpresek. Egoeraren inguruko balorazioaren saldoa inoizko positiboena izan da, 22 puntuko saldoarekin (aurreko edizioarekiko saldoaren igoera ia 14 puntukoa izan da)

La visión de las empresas sobre la situación de la empresa en el semestre saliente, ha sido la más positiva de todas las ediciones del panel. El saldo de valoración de la situación ha sido más elevado que los de pasadas ediciones: de 22 puntos (aumenta en 14 puntos respecto al saldo de la edición anterior).

   
Aurreikuspenak: 2019ko lehenengo seihilekoa Expectativas: I semestre 2019

Berriz ere ikuspegi ezkorra gailendu da. Etorkizunean duen itxaropenari buruz galdetzean, urte-garaiak eragin zuzena du erantzunean.

2019ko lehen seihilekorako enpresek dituzten espektatibak, aurreko edizioan lehen seihilekorako zituzten espektatibak baino baikorragoak dira (-9,4) (eta duela hiru edizioko lehen seihilekoarekiko zituztenak baino baikorragoa).

Vuelve a predominar la visión pesimista. Se observa que al preguntar por las expectativas de cara al futuro incide directamente la estacionalidad.

Las expectativas para el primer semestre de 2019 son más positivas (-9,4) que las expectativas para el primer semestre de la pasada edición (y más positivas que las expectativas de hace tres ediciones).

Giza baliabideak   Recursos humanos

Arte eta Kultura Industrietako establezimenduetan 712 lanpostu daude guztira eta erdia baino gehiago gizonezkoak dira (% 54). Ardura postuak dituzten langileak 144 dira, eta postu horietan emakumeen presentzia are baxuagoa da (% 39).

 

Hay 712 puestos de trabajo en los establecimientos que conforman el panel de las Artes e Industrias Culturales, y más de la mitad son hombres (54%). El número de personas que ocupa cargos de responsabilidad es de 144, y el porcentaje de mujeres es todavía menor: 39%.

     
Langile kopurua guztira eta ardura postuak dituzten langile kopurua   Personal total y personal con cargos de responsabilidad
    2018/II             II/2018      
    Kop. %             Cant. %      
Enpresako langileak Ema. 325 45,7         Personal de la empresa Muj. 325 45,7      
Giz. 387 54,3         Hom. 387 54,3      
Guztira 712 100,0         Total 712 100,0      
     
Ardura postuak Ema. 57 39,3         Cargos responsables Muj. 57 39,3      
Giz. 87,0 60,7         Hom. 87,0 60,7      
Guztira 144 100,0         Total 144 100,0