Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Arte eta Kultura Industrien Enpresa Konfiantza Adierazleak. 5 buletina.

ENPRESA KONFIANTZA ADIERAZLEAK (EKA) KULTURAN

2017KO I. BULETINA

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) EN CULTURA

BOLETÍN I DE 2017


Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) Arte eta Kultura Industrien sektoreko Enpresa Konfiantza Adierazleen (EKA) bosgarren inkesta landu du. Helburu nagusia, sei hilean behin,  Arte eta Kultura Industriek negozioaren egungo egoeraz eta epe laburrerako aurreikuspenez dituzten pertzepzioak ezagutzea da.

Establezimendu kolaboratzaileen panel bera kontsultatu da eta 66 establezimenduen erantzuna lortu da. Adierazleak 2016ko bigarren seihilekoari eta 2017ko lehen seihilekoari dagozkio.

Observatorio vasco de la cultura


El Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC) ha realizado la quinta encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de las Artes e Industrias Culturales. El objetivo es conocer, semestralmente,  las percepciones que las empresas de las Artes e Industrias Culturales tienen sobre la situación actual del negocio y sus expectativas a corto plazo.

Se ha vuelto a consultar al mismo panel de establecimientos colaboradores y han respondido 66 establecimientos. Los indicadores corresponden al segundo semestre del 2016 y al primero del 2017.

EAEko Arte eta Kultura Industrien 2017ko lehen seihilebeteko EKA        -2,6 puntukoa da. Datorren seihilekoarekiko aurreikuspen negatiboak ondorio zuzena du berriz ere EKA balioa negatiboa izatean.

 

El ICE del I semestre de 2017 de las Artes e Industrias Culturales de la CAE se sitúa en -2,6 puntos. Las expectativas negativas o desfavorables para el primer trimestre del 2017 hacen que el valor del ICE sea negativo.

Enpresa Konfiantza Adierazle Armonizatua 100,9 puntukoa da. Paneleko lehen ediziotik EKAA adierazleak ez du aldaketa handirik izan oraingo honetan.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado es de 100,9 puntos. En este caso, el ICEA apenas ha sufrido variaciones en relación a la primera edición.

   
Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak Factores limitadores de la actividad empresarial
  2014/II 2015/I 2015/II 2016/I 2016/II   II/2014 I/2015 II/2015 2016/I 2016/II
Eskaria jaitsi: %32,8 %39,5 %29,4 %27,6 %34,6 Descenso en la demanda: 32,8% 39,5% 29,4% 27,6% %34,6
Finantziazio/tesoreria arazoak: %12,0 %14,0 %9,2 %12,4 %10,6 Insuficiente financiación/tesorería: 12,0% 14,0% 9,2% 12,4% %10,6
Gastu fiskalak: %12,0 %14,0 %16,0 %14,3 %14,4 Costes fiscales: 12,0% 14,0% 16,0% 14,3% %14,4
Ekoizpen kostuak: %16,8 %19,3 %19,3 %21,9 % 23,1 Costes de producción: 16,8% 19,3% 19,3% 21,9% % 23,1
Bestelako faktoreak (egungo egoera ekonomikoa, digitalizazioa eta pirateria, kultura kontsumoan aldaketak): %26,4 %13,2 %26,1 %23,8 %17,3 Otros factores (situación económica, digitalización y piratería, cambios en el consumo cultural): 26,4% 13,2% 26,1% 23,8% %17,3
   
2017ko lehenengo seihilekoaren enpresa balorazioa Valoración empresarial I semestre 2017

2016ko bigarren seihilekoko emaitza ekonomikoaren inguruko ikuspegi positiboa gailendu da. Panelaren aurreko bi ediziotan hasitako ikuspegi positiboari jarraikortasuna ematen zaio edizio honetan ere. Hala ere, aurreko edizioarekiko egoera saldoa 3 puntu jaitsi da: 2016ko bigarren seihilekorako 7,7 puntukoa izan da egoera saldoa.

Predomina una visión optimista del entorno económico del segundo semestre del 2016. Sigue la tendencia optimista en relación al saldo de situación iniciada en las dos ediciones anteriores del panel. Pero el saldo de situación ha disminuido en 3 puntos respecto a la edición anterior: el saldo de situación del segundo semestre del 2016 es de 7,7 puntos.

   
Aurreikuspenak: 2017ko bigarren seihilekoa Expectativas: II semestre 2017

Berriz ere ikuspegi ezkorra gailendu da. Etorkizunean duen itxaropenari buruz galdetzean, urte-garaiak eragin zuzena du erantzunean.

Datorren seihilekoarekiko aurreikuspen ezkorrenak jaso dira. Beste edizio batzuetan ere aurreikuspen ezkorrak gailendu izan diren arren, aurreikuspen saldorik negatiboena izan da oraingoan: -12 puntukoa.

Vuelve a predominar la visión pesimista. Se observa que al preguntar por las expectativas de cara al futuro incide directamente la estacionalidad.

Se han recogido las respuestas más negativas de cara al futuro. Aunque también ha habido ediciones donde ha predominado la visión pesimista, en la presente edición se obtiene el saldo más negativo de todas las ediciones: -12 puntos.

Giza baliabideak   Recursos humanos

Panela osatzen duten establezimenduetan guztira 616 lanpostu dira eta erdia baino zertxobait gehiago dira emakumezkoak (% 52). 150 lanpostu ardura postutakoak dira, eta postu horietan emakumeen presentzia % 33ra jaisten da.

 

Hay 616 puestos de trabajo en los establecimientos que conforman el panel, y más de la mitad son mujeres (52 %). El número de personas que ocupa cargos de responsabilidad es de 150, y el porcentaje de mujeres baja al 33 %.

     

Langile kopurua guztira eta ardura postuak dituzten langile kopurua

  Personal total y personal con cargos de responsabilidad
    2016/I           I/2016    
    Kop. %           Cant. %    
Enpresako langileak Ema. 320,8 52,1       Personal de la empresa Muj. 320,8 52,1    
Giz. 294,7 47,9       Hom. 294,7 47,9    
Guztira 615,5 100,0       Total 615,5 100,0    
     
Ardura postuak Ema. 50,0 33,3       Cargos responsables Muj. 50,0 33,3    
Giz. 100,0 66,7       Hom. 100,0 66,7    
Guztira 150,0 100,0       Total 150,0 100,0