Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

Arte eta Kultura Industrien Enpresa Konfiantza Adierazleak. 3. buletina

ENPRESA KONFIANTZA ADIERAZLEAK (EKA) KULTURAN / INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) EN CULTURA

ENPRESA KONFIANTZA ADIERAZLEAK (EKA) KULTURAN

2016ko I. Seihilekoa

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) EN CULTURA

I. Semestre 2016


Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) Arte eta Kultura Industrien sektoreko Enpresa Konfiantza Adierazleen (EKA) hirugarren inkesta landu du. Helburu nagusia, sei hilean behin,  Arte eta Kultura Industrietako enpresek negozioaren egungo egoeraz eta epe laburrerako aurreikuspenez dituzten pertzepzioak ezagutzea da. Estatistikaren hirugarren edizio honek Enpresa Konfiantzaren aldagaien bilakaera aztertzeko aukera ematen du.

Oraingoan ere, establezimendu kolaboratzaileen panel bera kontsultatu da, eta jasotako datuekin, sektore ezberdinen egoera eta espektatiba adierazleak kalkulatu dira.

Observatorio vasco de la cultura


El Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC) ha realizado la tercera encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de las Artes e Industrias Culturales. El objetivo principal es conocer, semestralmente,  las percepciones que las empresas de las Artes e Industrias Culturales tienen en torno a la situación actual del negocio y sobre las expectativas a corto plazo. Esta tercera edición de la estadística nos permite conocer cómo empieza a evolucionar la confianza empresarial.

Se ha vuelto a consultar al mismo panel de establecimientos colaboradores, y a través de los datos obtenidos, se han calculado los indicadores ICE de los diferentes subsectores.

EAEko Arte eta Kultura Industrien 2016ko lehen seihilebeteko EKA -3,8 puntukoa da. Orain arteko baliorik positiboena da.


Enpresa Konfiantza Adierazle Armonizatua 100,2 puntukoa da; honek adierazten du enpresa konfiantzak gora egin duela.
 El ICE del I semestre de 2016 de las Artes e Industrias Culturales de la CAE se sitúa en -3,8 puntos. Es el valor más positivo alcanzado hasta ahora.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado es de 100,2 puntos, lo que indica que la confianza empresarial ha aumentado.
  
Enpresa jardueran eragiten duten faktoreakFactores limitadores de la actividad empresarial
2014/II2015/I2015/II2014/II2015/I2015/II
Eskaria jaitsi:%32,8%39,5%29,4Descenso en la demanda:32,8%39,5%29,4%
Finantziazio/tesoreria arazoak:%12,0%14,0%9,2Insuficiente financiación/tesorería:12%14,0%9,2%
Gastu fiskalak:%12,0%14,0%16,0Costes fiscales:12%14,0%16,0%
Ekoizpen kostuak:%16,8%19,3%19,3Costes de producción:16,8%19,3%19,3%
Bestelako faktoreak:%26,4%13,2%26,1Otros factores:26,1%13,2%26,1%
  
2015eko bigarren seihilekoaren inguruko enpresa balorazioaValoración empresarial segundo semestre 2015

Egoera balantzea positiboa da lehenengo aldiz Arte eta Kultura Industrien Panelaren hirugarren edizio honetan. Joan den seihilekoaren inguruko balorazioan, erantzun baikorren eta ezkorren portzentajeen arteko aldea 4,4 puntukoa izan da.

Es la primera vez que el balance de situación del panel de las Artes e Industrias Culturales es positivo. La diferencia entre porcentajes favorables y desfavorables en torno a la situación ha sido de 4,4 puntos en el semestre anterior.
  
Aurreikuspenak: 2016ko lehen seihilekoaExpectativas: I semestre 2016
2016ko lehen seihilekorako aurreikuspenen balantzea Arte eta Kultura Industrien Paneleko orain arteko edizio guztietako ezkorrena dela esan daiteke. Datorren  seihilekorako aurreikuspenetan, erantzun baikorren eta ezkorren portzentajeen arteko aldea -11,8  puntukoa izan da.El balance de expectativas para el primer semestre del 2016 ha sido el más negativo de todas las ediciones del panel de Artes e Industrias Culturales. La diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas y respuestas negativas es de -11,8 puntos.
Giza baliabideakRecursos humanos
Establezimenduetako giza baliabideen inguruan lehenengo aldiz galdetu da. Jasotako informazioaren arabera, panela osatzen duten establezimenduetan guztira 681 lanpostu dira eta erdia baino gehiago (%56) emakumezkoak dira.

Ardura postuetan berriz, emakumeak %38a dira.

Se ha preguntado por primera vez por los recursos humanos de las empresas. Según la información recopilada, hay 681 puestos de trabajo en los establecimientos que conforman el panel de las Artes e Industrias Culturales, y más de la mitad son mujeres (56%).

El porcentaje de mujeres que ocupan ocupan cargos de responsabilidad baja al 38%.
Langile kopurua guztira eta ardura postuak dituzten langile kopuruaPersonal total y personal con cargos de responsabilidad
2015/IIII/2015
Kop.%Cant.%
Enpresako langileakEma.381,856,1Personal de la empresaMuj.381,856,1
Giz.298,843,9Hom.298,843,9
Guztira680,6100,0Total680,6100,0
Ardura postuakEma.59,537,8Cargos responsablesMuj.59,537,8
Giz.98,062,2Hom.98,062,2
Guztira157,5100,0Total157,5100,0