Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Next Funtsen laguntzak jasotzeko betekizunak eta betebeharrak

3., 4. eta 5. programen deskribapen indibidualizatuetan, laguntzen azken onuradunek eta jarduketen xede diren eraikin eta/edo etxebizitzek bete beharreko betekizunak eta betebeharrak zehazten dira. Hala eta guztiz ere, nahitaez bete behar dira 2022ko ekainaren 21eko Aginduan zehazten diren betekizunak eta betebeharrak, III. kapituluko I. atalean.

Baldintza eta betebehar orokorrak

 • Pertsona fisikoen edo hainbat pertsona fisikok osatutako bizikidetza-unitateen urteko diru-sarrerak, kalteberatasun ekonomikoagatik laguntzaren osagarria lortzeko eskatzen dutenak, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenen arabera kalkulatuko dira. Aitorpen horiek elkarreragingarritasunaren bidez eskuratuko dira edo eskatzaileek emango dituzte.
 • Berehala jakinaraztea laguntza jasotzeko eskubidea galtzea eragin dezakeen edo eragin dezakeen edozein aldaketa. Aldaketa horiek ez jakinaraztea nahikoa arrazoi izango da bidegabe kobratu diren zenbatekoak itzultzeko espedientea hasteko.
 • Benetako titulartasuna egiaztatzea, datuak lagatzeko baimena ematea beharrezkoa denean, eta indarreko araudiaren arabera eskatzen diren erantzukizunpeko adierazpen guztiak aurkeztea.
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak agiriak egiaztatuz proiektura bideratutako funtsen aplikazioaren gaineko kontrola eta jarraipena egitea, eta, halaber, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren funtsen kontrola eta jarraipena egiteko ardura duten estatuko eta Europako organoek (bereziki, Europako Batzordeak, Europako Kontuen Auzitegiak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak eta Europako Fiskaltzak) horien finantza-kontrola egingo dute, eta egindako xehetasunen berri izateko aukera izango dute.
 • Laguntzen onuradunek konpromisoa hartzen dute Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari bidaltzeko hitzarmen honen esparruan egiten diren jarduketa guztien kudeaketari, gauzatzeari eta kontrolari buruz beharrezkoa den informazio guztia.
 • Onuradunak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 34. artikuluan ezarritako informazio-, komunikazio- eta publizitate-betebeharren mende daude.
 • “Ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragitea” izeneko printzipioa (do no significant harm – DNSH printzipioa) eta etiketatze klimatiko eta digitala betetzearen justifikazioa ematea, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean aurreikusitakoaren arabera, DNSH printzipiora egokitzearen aldeko ebaluazio baten bidez, edo, hala badagokio, printzipio hori betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.
 • Aplikatzekoa den araudi europarra eta nazionala betetzea, eta, bereziki,  Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren Erregelamendua betetzearen ondoriozko betebeharrak. Betebehar horiek betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira.
 • Urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan eta 2022ko ekainaren 21eko Agindu honetan ezarritako oinarriak baldintzarik gabe onartzea.
 • Laguntzen azken hartzaileak pertsona juridikoak direnean, behar bezala eratuta daudela berariaz egiaztatzea edo adieraztea.

Emandako laguntzari buruzko betebehar espezifikoak

 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean ezarritako betebeharrak betetzea.
 • Emandako laguntza onartzea eta emandako helbururako erabiltzea, behar bezala gauzatzeko nahitaezkoak diren lizentziak, baimenak eta gainerako baldintza sektorialak betez eta hitzartutako epeetan.
 • Laguntza emateko betekizunak eta baldintzak betetzen direla justifikatzea.
 • Obretarako sarbidea erraztea, obren jarraipena egiteko, obren azken egiaztapena egiteko, eta laguntzen xede izan diren birgaitze-obrei buruz eskatzen den informazioa ematea.
 • Dirulaguntza ematen duen erakundeari xede bererako lortutako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.
 • Kontabilitateko liburuak, jasotako funtsak zertan erabili diren egiaztatzen duten agiriak eta behar bezala ikuskatutako gainerako agiriak edukitzea, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ahalmenak erraztu eta bermatzearren. Dokumentuak bost urtez gordeko dira jarduera amaitzen denetik, edo hiru urtez, laguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada.
 • Uneoro lankidetza-betebeharra errespetatzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 46. artikuluan edo hura ordezten duen araudian ezarritako baldintzetan.
 • Laguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatu bada, horren berri ematea, eta, hala badagokio, jasotako funtsak itzultzea, hala eskatzen bazaio.
 • Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida
 • Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. La conservación de los documentos será de cinco años desde la finalización de la actuación o de tres años si el importe de la ayuda es inferior a los 60.000 €.
 • Aportar la información que se le solicite sobre las obras de rehabilitación que han sido objeto de ayudas y en los formatos que se le soliciten.

Azpikontratazioko betebehar espezifikoak

 • Laguntzen azken hartzaile diren onuradunek edo erakunde onuradunek hirugarren batzuekin itundu ahal izango dute laguntzaren xede den jardueraren % 100 egitea.
 • Onuradunak ezin izango du inolaz ere obrak osorik edo zati batean gauzatzea itundu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29.7 artikuluan edo hura ordezten duen oinarrizko araudian araututako kasuetan dauden pertsona edo erakundeekin.
 • Cuando el importe de la inversión subvencionable que va ser objeto de subcontratación supere las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, solicitar con carácter mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. El contrato deberá celebrarse por escrito.
 • No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo
 • La selección de proveedores se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
 • Asimismo deberán comunicar a los contratistas con los que hayan concertado la ejecución parcial o total de la obra, que están sujetos al deber de colaboración.

Laguntzak argitaratzeko betebehar espezifikoa

 • Laguntzen azken onuradunek laguntzen publizitatearen arloko betebeharrak bete beharko dituzte.
 • Halaber, obrak irauten duen bitartean, aldi baterako kartel bat eta kartel iraunkor bat jarri eta mantendu beharko dira, proiektua dagoen tokian, jendeak ikusteko moduan, udal-ordenantzen arabera. Kartel horretan Europar Batasunak emandako laguntza ekonomikoa aipatu beharko da, EBren logoa eta “Europa egiteko modu bat” leloa barne.
 • Kartelaren diseinu grafikoak eta hedapen-euskarriek Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak ezartzen dituen baldintzak beteko dituzte, eta eskuragarri egongo dira Programaren Irudiaren Eskuliburuan, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren Interneteko helbidean (http://www.mitma.es).
 • Laguntzen onuradunak Europako funtsetatik jasotako laguntzaren berri emango dio jendeari, eta eragiketaren deskribapen labur bat egingo du bere Interneteko gunean, halakorik badu, emandako laguntzaren eta bere helburu eta emaitzen arabera, eta Batasunaren finantza-laguntza nabarmenduko du.

Betebehar espezifikoak Estatuaren laguntzen eta administrazio-kontratazioaren mugak betetzeari dagokionez

 • Azken hartzaileei emandako laguntzak, baldin eta enpresak badira edo merkataritza-jarduera garatzen badute eta energia-efizientziako neurrietara eta iturri berriztagarrietatik sortutako energia sustatzeko inbertsioak egiteko estatu-laguntzen araudia aplikatzen bazaie, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritako betekizunak eta mugak bete beharko dituzte. Horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak eta Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua aplikatuz. Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Halaber, hala badagokio, “Aldi baterako Esparru Nazionala, zuzeneko dirulaguntzak, aurrerakin itzulgarriak, zerga-abantailak, maileguen bermeak eta interes-tasen hobariak enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzkoa, egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko maileguetan” izenekoan ezarritakoa aplikatuko da.
 • Bereziki, laguntzaren azken hartzailea jarduera ekonomikoak edo merkataritza-jarduerak egiten dituen pertsona fisiko edo juridikoa bada, honako araubide hau aplikatuko da estatu-laguntzen arloan:
 • Azken 3 zerga-urteetan emandako laguntzen eta deialdi honetan eskatutako laguntzaren zenbatekoaren batura 200.000 eurotik beherakoa bada, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa aplikatuko da.
 • Azken 3 urte fiskaletan emandako laguntzen zenbatekoaren eta deialdi honetan eskatutako laguntzaren zenbatekoaren batura 200.000 eurokoa edo handiagoa bada, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa aplikatuko da. Erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz, eta energia-efizientziako neurrietara bideratutako inbertsiorako laguntzei dagokien salbuespena aplikatuko da (38. artikulua). Salbuespen horren berri emango zaio Europako Batzordeari, deialdi-agindu hau argitaratu eta 20 eguneko epean. Aurreko letretan xedatutakoa alde batera utzi gabe, kontuan hartuta laguntzek enpresen eta autonomoen likidezia hobetzen lagun dezaketela gaur egungo testuinguruan, “Aldi baterako Esparru Nazionala, zuzeneko dirulaguntzak, aurrerakin itzulgarriak, zerga-abantailak, maileguen bermeak eta interes-tasen hobariak enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzkoa, egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko maileguetan” (Europako Batzordeak 2020ko apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian onartu zuen) eta haren aldaketak aplikatu ahal izango dira, laguntza emateko behin betiko ebazpena araubide honen indarraldia amaitu baino lehenagokoa denean.
 • Ezarritako laguntzen gehieneko mugak errespetatze aldera, laguntzen azken hartzaileek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute emandako laguntza guztiei buruz, baita laguntza horiek egiaztatzen dituzten agiriak ere. Era berean, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute adierazteko enpresa ez dagoela krisian, 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluaren 18. paragrafoan ezarritako “krisian dagoen enpresa” definizioaren arabera. Diruz lagundutako proiektuei lotutako sektore publikoko erakundeen lizitazioak Sektore Publikoaren Kontratazio Plataforman argitaratu beharko dira, aplikatu beharreko araudian aurreikusitakoaren arabera. Era berean, 9/2017 Legearen 23. artikuluan zehaztutako zentzuan erregulazio harmonizatuko kontratu diruz lagunduak direnean, Sektore Publikoko Kontratuen Plataforman argitaratzeaz gain, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean aurreikusitakoa aplikatuko da, oro har eta betiere lizitazio horien berezitasunen arabera. Horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten da ordenamendu juridikora.

Jarduketen xede diren eraikinek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Egin beharreko jarduketen proiektua edukitzea. Jarduketek proiekturik eskatzen ez badute, teknikari eskudunak sinatutako memoria batean justifikatu beharko da jarduketa bat datorrela Eraikuntzaren Kode Teknikoarekin eta aplikatu beharreko gainerako araudiarekin. Proiektuak eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko azterlan bat barne hartuko du, zeina geroago garatuko baita eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko dagokion planean, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Azterlan horretan, honako baldintza hauek beteko dira: 1.- Eraikuntza-gunean sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez (pisuan) (2000/532/EE Erabakiak ezarritako hondakinen Europako zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala izan ezik), beste material batzuk berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da, hondakinak beste material batzuk ordezteko erabiliz egindako betelanak barne, hondakinen hierarkiaren eta EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloaren arabera. 2.- Operadoreek hondakinen sorrera mugatu beharko dute eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako prozesuetan, Europar Batasuneko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloaren arabera eta teknika erabilgarri onenak kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliz, substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatzeko eta manipulatzeko, eta materialen hautazko ezabaketaren bidez kalitate handiko berrerabilpena eta birziklapena errazteko, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri dauden sailkapen-sistemak erabilita. Era berean, eraispena, ahal dela, modu selektiboan egitea ezarriko da, eta sailkapena hondakinak sortzen diren lekuan egingo da lehentasunez.
 • Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna bermatuko dute, eta, bereziki, frogatu egingo dute, ISO 20887 araua edo eraikinen desmuntatzeko edo egokitzeko gaitasuna ebaluatzeko beste arau batzuk aintzat hartuta, nola dauden diseinatuta efizienteagoak izateko baliabideak, moldagarriak, malguagoak eta desmuntagarriagoak izan daitezen berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko.
 • Amiantoa duten eraikuntza-produktuak eraikinetik edo jarduera-eremutik kentzea.

Bizitza kolektiboko eraikinen kasuan, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 • Sestra gaineko azalera eraikiaren % 50ek, gutxienez, etxebizitza-erabilera izango du, beheko solairua edo beheko solairuak alde batera utzita, beste erabilera bateragarri batzuk baditu edo badituzte. Ez da beharrezkoa izango egiaztatzea jarduketen xede diren etxebizitzen erabilera pertsonen ohiko bizileku jasangarria dela.
 • Dagokion jabeen erkidegoaren akordioa izatea, jabe bakarreko eraikinen kasuan izan ezik.
 • 2000. urtea baino lehen amaituta egotea.
 • Eskaera formalizatu aurretik eraikinaren ikuskapen teknikoa (EIT) eginda izatea eta dagokion Erabilera eta Mantentze Plana izatea, dokumentu horiek 5. programako laguntzen xede izan zitezkeen arren.
 • Jenderik gabeko eraikinak, aurri-deklarazioa dutenak edo deklaratzeko espedientea hasita dutenak ez izatea. Eraikin bat hutsik dagoela joko da etxebizitzen % 75 okupatu gabe daudenean, etxebizitza bakoitzaren erroldatze kolektiboaren ziurtagirian jasotakoaren arabera.
 • Zati batean eraitsita ez egotea, barruan hutsik egotea edo fatxada eraistea aurreikustea.
 • Egiturazko finkapena edo birgaitze integrala proiektatuta ez edukitzea, lehendik zeuden solairuen kopurua handitzeko edo eraikinaren berezko bizitegi-erabilera aldatzeko.
 • Esku-hartzeek kultura-interesekotzat deklaratutako eraikinei edo beste edozein babes-araubideren mende dauden eraikinei eragiten badiete, aplikatzekoa den babes-araubidea kudeatzeko eskumena duen organoak aldez aurretik aldeko txostena eman beharko du, edo, hala badagokio, baimena eman beharko du, bere araudiaren arabera.

Eraikina egiteko eta birgaitze-proiektuak idazteko laguntzen xede diren eraikinek bete beharreko betekizunak

 • 2000. urtea baino lehen amaituta egon behar dute, eta sestra gaineko azalera eraikiaren % 50ek gutxienez etxebizitza-erabilera izan behar du, beheko solairua edo beheko solairuak alde batera utzita, beste erabilera bateragarri batzuk baditu edo badituzte. Bi baldintza horiek eskrituraren, erregistroko ohar soilaren edo katastroko datuen kontsulta deskriptibo eta grafikoaren bidez egiazta daitezke.
 • Proiektuak barne hartuko du eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko azterlan bat, zeina geroago garatuko baita eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko dagokion planean, otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Arau horren bidez, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen da. Plan horretan, honako baldintza hauek beteko dira: eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 (pisuan), gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Europako Hondakinen Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala izan ezik), eraikuntza-gunean sortutako beste material batzuk berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da, hondakinak beste material batzuk ordezteko betelanak barne, hondakinen hierarkiaren eta EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloaren arabera.
 • Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.
 • Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.

Etxebizitzetako energia-efizientzia hobetzeko 4. programako jarduketen xede diren etxebizitzek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Laguntza eskatzeko unean jabeen, gozamendunen edo errentarien ohiko bizileku jasangarria izatea. Hori egiaztatzeko, errolda-ziurtagiria edo -txartela aurkeztu beharko da. Baldintza horretatik salbuetsita daude etxebizitzak:
  • Lan-, osasun- eta mendekotasun-arrazoiengatik aldi baterako okupatu gabeak, justifikatuta
  • Indarreko araudian ezarritako irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituztenak eta mugikortasun urria edo desgaitasun sentsoriala duten desgaituek okupatu gabeak. 
  • Bikoteko kide bakar bati esleitutakoak, ezkontza-banantze, dibortizo edo izatezko bikotearen hausturaren kasuan
  • Genero-indarkeriagatik edo behar bezala egiaztatutako antzeko arrazoi sozialengatik abandonatutakoak
 • Indarreko araudian ezarritako gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzea, gutxienez, jarduketak amaitzean.
 • Ez da eskatzen eraikin osoan aldez aurretik Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egin izana.

Azken aldaketako data: