Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Erakunde laguntzaileak

Birgaitze-bulegoak

Eusko Jaurlaritzak energia-efizientzia hobetzeko birgaitzerako Next Funtsen laguntza-eskaerak jasotzeko hitzarmen bidez gaitutako erakundeak dira.

Eginkizun hauek ditu:

 • Laguntzen kudeaketa koordinatzea, informatzea eta erraztea.
 • Laguntzen azken hartzaileei zerbitzuak ematea.
 • Bizitegi-eremuko birgaitze energetikoko proiektuen inplementazioa eta kudeaketa integrala errazten laguntzea.

Birgaitze-bulegoek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

 • Eusko Jaurlaritzaren Iruzurraren aurkako Neurrien Planarekin eta Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an sinatutako iruzurraren aurkako adierazpen instituzionalarekin bat egitea.
 • Interes Gatazkarik ezaren Adierazpena  aurkeztea.
 • “Ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko” printzipioa (do no significant harm – DNSH printzipioa) errespetatzea.
 • Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalean esleitutako klima-etiketatzearen, ingurumen-etiketatzearen eta etiketatze digitalaren baldintzak betetzea.
 • Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren irudi-eskuliburuan agertzen diren baldintzak betetzea.
 • Finantzaketaren jatorria aipatzea eta diruz lagun daitezkeen jarduerak sustatzen direnean haren ikusgarritasuna eta emaitzak bermatzea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta dokumentazio bidaltzea.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erakunde laguntzaile baten edo batzuen bidez jardun ahal izango du, eta horiek agindutako jarduerak egingo dituzte, baita, hala badagokio, funts publikoak onuradunei transferitu edo eman ere. Hori guztia urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 7. artikuluan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 52. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da. Nolanahi ere, funts ekonomikoak ezin izango dira inoiz erakunde laguntzailearen beraren ondaretzat hartu.

2.- Erakunde laguntzaileek organo instrukzio-egile gisa jardungo dute laguntzak kudeatzeko, dirulaguntzei buruzko legeria orokorrean ezartzen diren eginkizunen esparruan. Egiten diren eskaeren izapidetzea bultzatzea, organo eskudunei ebazpen-proposamenak egitea eta, hala badagokio, ordainketak artikulatzea dagokie, konturako aurrerakin gisa edo laguntzen azken ordainketa gisa. Sektore publikoko erakundeek, erakunde laguntzaile izaera beren gain hartzen dutenean, beste eginkizun batzuk garatzeko organo delegatu gisa ere jardun ahal izango dute, betiere izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmenean horrela xedatu bada eta horretarako behar adina baliabide badute.

Horiek horrela, interesdunek eskaeran aurkeztutako dokumentazioa egiaztatu ondoren, baita programa bakoitzean laguntzak jasotzeko eskatzen diren baldintzak ere, ebazpen-proposamena egingo dute, eta espedientea bultzatzeko neurriak ezarriko dituzte, pertsona interesdunekin egoki izan daitezkeen komunikazioak eta jakinarazpenak eginez.

Erakunde laguntzaileen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko harremanak bien artean ezartzen diren lankidetza-hitzarmenen bidez arautuko dira. Hitzarmen horietan zehaztuko dira lan-kargak banatzeko irizpideak.

Artikulu honetan xedatzen den organo kudeatzailearen izaerak ez du zerikusirik irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan aipatzen denarekin. HFP/1030/2021 Aginduak Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen du.

Laguntzen organo kudeatzaileek eta instruktoreek hautaketa-prozesuan edo baldintzak betetzen direla egiaztatzeko prozesuan parte hartzen duten pertsonek interes-gatazkarik ez dagoela adierazteko erabiltzen dituzten prozeduretara egokituko dituzte beren jarduerak, hori guztia Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren 29ko bilkuran onartutako iruzurraren aurkako neurrien planean xedatutakoaren arabera.

3.- Artikulu honetan aipatzen diren erakunde laguntzaileak ezin izango dira onuradunak ematen ez duen zerga-informazioaren hartzaile izan, baldin eta administrazio publikotzat hartzen ez badira edo Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera izaera hori ez badute.

Interesdunak informazioa lagatzeko baimena ematen badu, informazio hori ezin izango zaie hirugarrenei laga, baldin eta izaera tributarioa edo ekonomikoa badu. Zerga Administraziotik edo Foru Ogasunetik jasotako informazioan oinarrituta egiten denean laguntza horiek aitortzeko eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, eskaeran eskatzaileari buruzko zerga-informazioa eskuratzeko baimena duen administrazio publikoak egin beharko du zuzenean.

4.- VISESA SA sozietate publikoak erakunde laguntzaile gisa jardungo du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta erakundearen beraren artean hitzartzen diren baldintzetan.

5.- Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak arautzen dituen birgaitzeko hirigintza-sozietate publikoak laguntzen erakunde laguntzaile izan ahalko dira, hitzartzen diren baldintzetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta kasuan kasuko sozietateen artean aldebiko lankidetza-hitzarmenak sinatuz.

6.- Erakunde laguntzaile izan ahal izateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren (DLO) 13. artikuluan xedatutako baldintzak bete beharko dituzte, 2. zenbakiko e) letran adierazitakoa izan ezik. Era berean, DLOren 15. artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte erakunde laguntzaileek, erakunde laguntzaile horiek hautatzeari dagokionez, eta DLOren 16. artikuluan ezarritakoaren arabera formalizatuko da.

7.- Horrez gain, honako erakunde hauek ere izan daitezke erakunde laguntzaileak:

a) Organismo publikoak eta zuzenbide publikoko gainerako entitate eta korporazioak.

b) Administrazio publikoen partaidetza osoa edo gehiengoduna duten enpresa publikoak eta merkataritza-sozietateak.

c) Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bosgarren xedapen gehigarrian aipatzen diren elkarteak.

d) Gobernuz kanpoko erakundeak, gizarte-ekonomia ordezkatzen duten elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko gainerako erakunde pribatuak, bereziki babes berezia merezi duten sektore kalteberen artean jarduten dutenak, Gizarte Ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legean jasotzen den bezala.

e) Kreditu-erakundeak eta beste edozein sozietate edo erakunde pribatu, baldin eta Administrazioaren lankidetza beharrezkotzat jotzen bada eta laguntzak aitortzen baditu, betiere erakunde laguntzaile gisa egiaztatuta badaude eta prozesuan horien neutraltasuna eta objektibotasuna behar bezala bermatuta badaude.

8.- Horretarako berariazko araudirik ezean, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoa aplikatuko zaie erakunde laguntzaileei. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautu zen, eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezarri ziren.

9.- Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean ezarritakoa betez (2021eko apirilaren 27an Ministroen Kontseiluak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduak onartua; horren bidez, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen da), eta Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren Betearazpen Erabakian eskatutakoarekin bat etorriz, erakunde laguntzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

9.1.- Iruzurraren aurkako Eusko Jaurlaritzaren Neurrien Planarekin bat egitea (2022ko martxoaren 29an onartua), edo, hala badagokio, antzeko edukia duen plan propio bat izatea, bermatzeko eta deklaratzeko, bakoitzaren jardun-eremuan, aplikatzekoak diren arauen arabera erabili direla funtsak, bereziki, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez. Iruzurraren aurkako Plan propioa izanez gero, Eusko Jaurlaritzaren Planean xedatutakoa bete beharko du.

9.2.- Iruzurraren aurka borrokatzeko Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an sinatutako erakunde-adierazpenari atxikitzea.

9.3.- Interes-gatazkarik ez dagoela adierazteko adierazpena aurkeztea, agindu honen VI. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Betebehar hori kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten enplegatu publikoei eta eginkizun horietako baten edo batzuen eskuordetza duten beste eragile batzuei ezartzen zaie, baita onuradun pribatuei, bazkideei, kontratistei eta azpikontratistei ere, baldin eta haien jarduketak funtsekin finantzatzen badira eta beren interesen alde jardun badezakete, baina EBren finantza-interesen aurka, interes-gatazka baten esparruan.

9.4.- “Ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko” printzipioa errespetatzea (do no significant harm – DNSH printzipioa). Printzipio hori Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan,  Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duenean, eta Europako gainerako araudi aplikagarrian dago aurreikusita. Horretarako, DNSH printzipioaren autoebaluazioa egin beharko da, hau da, kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioaren autoebaluazioa, agindu honen V. eranskinean jasotako ereduaren arabera.

9.5.- Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalean esleitutako klima-etiketatzearen, ingurumen-etiketatzearen eta etiketatze digitalaren baldintzak betetzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. eta VII. eranskinen arabera (2021eko otsailaren 12koa,  Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena).

9.6.- Proiektuari buruzko erreferentzia guztiek, argitalpenetan, zabalkunde-jardueretan, web-orrietan eta, oro har, edozein hedabidetan, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren irudi-eskuliburuan agertzen diren baldintzak bete behar dituzte. Aurrekoa gorabehera, jarduera Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionala funtsen bidez finantzatzeari eta hura Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak kudeatzeari buruzko aipamena agertu beharko da beti, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 18.4 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

9.7.- Era berean, finantzaketa horren jatorria aipatu beharko da, eta haren ikusgarritasuna bermatu beharko da, bereziki diruz lagun daitezkeen jarduerak eta horien emaitzak sustatzen direnean, informazio koherentea, efizientea eta proportzionatua emanez hartzaile askori, komunikabideak eta publikoa barne. Era berean, esparru horretan garatzen diren lizitazio, hitzarmen eta gainerako tresna juridiko guztiek, beren goiburuan eta beren garapen-gorputzean, “Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana – Europar Batasunak finantzatua – NextGenerationEU” erreferentzia izan beharko dute, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluaren arabera. Agindu horrek Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen du.

9.8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta agiri bidaltzea.

Laguntza publikoak sustatzeko, jarraipena egiteko eta kudeatzeko jarduerak egin ditzakeen pertsona fisiko edo juridikoa, edo erakunde publiko edo pribatua, barne hartuta hirugarrenen konturako laguntzei dagozkien zenbatekoak jasotzea, finantzaketa eskuratzea, dokumentazioa edo proiektu teknikoak egitea edo birgaitzeko edo hobetzeko jarduerak garatzeko beharrezkoak diren beste jarduketa batzuk.

Energia-efizientziaren arloan eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko Next Funtsen laguntzak jasotzea eskuordetu ahal izango zaie birgaitzearen eragile edo kudeatzaileei, baldin eta etxebizitza-eraikinen jabeei eta jabeen erkidegoei “giltza eskuan” motako ereduak ematen badizkiete. Horretarako, jabeekin, jabeen erkidegoarekin edo jabeen erkidegoen elkartearekin edo onuradunekin akordio bat aurkeztu beharko dute, jabekide gisa jarduteko ahalmena eta baimena emango diena, baita eragile horiek laguntzen zuzeneko onuradun gisa eratzen badira ere.

Birgaitzeko eragileak edo kudeatzaileak parte hartzeak ez du azken onuraduna dagozkion betebehar guztiak betetzetik salbuesten, eragile edo kudeatzaile horri, gainera, eska dakiokeen erantzukizunari kalterik egin gabe.

Birgaitzearen eragile edo kudeatzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • 2022ko martxoaren 29an onartutako Eusko Jaurlaritzaren Iruzurraren aurkako Neurrien Planarekin bat egitea, edo, hala badagokio, antzeko edukia duen plan propio bat izatea, bermatzeko eta deklaratzeko, dagokion jardun-eremuan, funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez. Iruzurraren aurkako Plan propioa izanez gero, Eusko Jaurlaritzaren Planean xedatutakoa bete beharko du.
 • Iruzurraren aurka borrokatzeko Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an sinatutako erakunde-adierazpenari atxikitzea.
 • Interes-gatazkarik ez dagoela adierazteko adierazpena aurkeztea, agindu honen VI. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Betebehar hori kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten enplegatu publikoei eta eginkizun horietako baten edo batzuen eskuordetza duten beste eragile batzuei ezartzen zaie, baita onuradun pribatuei, bazkideei, kontratistei eta azpikontratistei ere, baldin eta haien jarduketak funtsekin finantzatzen badira eta beren interesen alde jardun badezakete, baina EBren finantza-interesen aurka, interes-gatazka baten esparruan.
 • Ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa errespetatzea (do no significant harm printzipioa - DNSH). Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduan, 2021eko otsailaren 12koan,  Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duenean, eta aplikatu beharreko Europako gainerako araudian dago aurreikusita. Horretarako, DNSH printzipioaren autoebaluazioa egin beharko da, hau da, kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioaren autoebaluazioa, agindu honen V. eranskinean jasotako ereduaren arabera.
 • Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalean esleitutako klima-etiketatzearen, ingurumen-etiketatzearen eta etiketatze digitalaren baldintzak betetzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. eta VII. eranskinen arabera. Erregelamendu horrek Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen du.
 • Argitalpenetan, zabalkunde-jardueretan, web-orrietan eta, oro har, edozein hedabidetan proiektuari egiten zaion erreferentzia orok Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren irudi-eskuliburuan agertzen diren baldintzak bete behar ditu. Aurrekoa gorabehera, jarduera Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionala funtsen bidez finantzatzeari eta hura Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak kudeatzeari buruzko aipamena agertu beharko da beti, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 18.4 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.
 • Era berean, finantzaketa horren jatorria aipatu beharko da, eta haren ikusgarritasuna bermatu, bereziki diruz lagun daitezkeen jarduerak eta horien emaitzak sustatzen direnean, informazio koherentea, efizientea eta proportzionatua emanez hartzaile askori, komunikabideak eta publikoa barne. Era berean, esparru horretan garatzen diren lizitazio, hitzarmen eta gainerako tresna juridiko guztiek, goiburuan eta garapen-gorputzean, “Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana – Europar Batasunak finantzatua – NextGenerationEU” erreferentzia izan beharko dute, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluaren arabera. Agindu horrek Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen du.
 • Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatze- eta kontrol-jarduerak egiteko erabil baitaitezke.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta dokumentazio bidaltzea.

Azken aldaketako data: