Segurtasun Saila

Ikuskizunetako Araudia

Alderdi orokorrak

 • 119/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa (leiho berri batean irekitzen da), zeinaren bidez aldatzen baita jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen Dekretua.
 • 17/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa (leiho berri batean irekitzen da), jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
 • 10/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena. (2016ko urtarrilaren 7ko EHAA, 3. Zk.)
 • Indargabetuta. 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzekoa. (abenduaren 1eko EHAA, 230. zk.).
 • 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko zenbait lege aldatzeko dena. (apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.).
 • 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, Larrialdi egoerei aurre egiteko, jarduera, zentro edo establezimendu zehatz batzuei eskatuko zaizkion autobabeserako beharrak arautzen dituena (abenduaren 14ko EHAA, 238. zk.)

Zezen-ikuskizunak

 • 181/1989 Dekretua, uztailaren 27koa, Zezenketa abereen ustiakuntzen eta ikuskizunen erregistroa eta zezenketa-abereen jaiotzen erregistroa arautzen duena. (abuztuaren 30eko EHAA, 160. zk.).
 • 124/2010 Dekretua, de 27 de abril, apirilaren 27koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onesten zuen Dekretua aldatzen duena.
 • 183/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena (abenduaren 19ko EHAA, 243. zk.).
 • Agindua, 1991ko uztailaren 18koa, Herrizaingo eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuena, Euskal Autonomi Elkartean lidia-abereen adarren araketari buruzkoa dena (abuztuaren 9ko EHAA, 160. zk.).
 • Indargabetuta. Agindua, 1999ko ekainaren 23a, Herrizaingo sailburuarena, zezen.-ikuskizun orokorretan laginak hartzeko prozedura eta lagin horiek analizatuko dituzten laboratorioak homologatzeko prozedura araupetu dituena (uztailaren 20ko EHAA, 137. zk.).
 • AGINDUA, 2015eko abuztuaren 3koa, Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira zezen-ikuskizun orokorretan lagin biologikoak hartzeko eta analizatzeko prozedura eta lagin horiek analizatuko dituzten laborategiak homologatzeko prozedura (abuztuaren 3ko EHAA, 145. zk.).
 • EBAZPENA, 2019ko ekainaren 6koa (leiho berri batean irekitzen da), Joko eta Ikuskizunen zuzendariarena, zeinaren bidez erabakitzen baita zezenketa-abelburuei post-mortem ausazko analisiak egitea 2019ko zezenketa-denboraldian.

Kirol-ikuskizunetako indarkeria prebenitzea

Pirotekniako ikuskizunak

Ikuskizun publikoak eta jolas-jarduerak