Osasun Saila

Zentro mugikorren osasun-baimena

Deskribapena


Euskal Autonomia Erkidegoan instalatuko diren unitate mugikor guztiek, baita beste osasun-profesional batzuen, zentro balioaniztunen eta zentro espezializatu publiko zein pribatuen kontsultek ere, instalatzeko aurretiko osasun-baimena eta ondorengo funtzionamendu-baimena lortu behar dituzte.

Instalazio-baimena lortzeko, funtzionamendu-baimenaren aurretik, honako hauek aurkeztu behar dira: dagokion eskabidea, baimen horren titularra den pertsona fisikoa edo juridikoa identifikatzeko aukera ematen duen dokumentazioa; unitate mugikorraren ezaugarriak, instalazioak, barne-antolaketa, asistentzia-eskaintza eta jarduerak eta xehetasunak deskribatzen dituen memoria, sarbideak, espazioen banaketa eta azalerak zehaztuta; arauak eskatzen dituen agiriak eta dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. Kasu horietan, jardueraren ondoriozko betekizunak ere bete beharko dira, hala nola kirurgia txikia edo beste araudi batzuk, hala nola erradiazioaren kontrako-babesari buruzkoa.

Ondoren, eta jarduera hasi aurretik, unitate mugikorrek jarduteko baimena lortu behar dute, bost urteko indarraldia izango duena, eta epe hori igarotakoan berritu egin beharko da.

Jarduteko baimena lortzeak Zentro, Zerbitzu eta Establezimendu Sanitarioen Erregistroan inskribatzea dakar. Erregistro horretako hasierako inskripzioa ofizioz erabakiko da unitate mugikorraren funtzionamendua baimentzeko ebazpenean.

Salbuetsita daude aurretik beste autonomia-erkidego batek baimendutako asistentzia sanitarioko zentro mugikorrak, betiere haien titularrek aurretik Osasun Sailari haien jardueren hasieraren berri eman eta aipatu erkidegoak emandako baimena aurkezten badiote.


Instalatzeko baimena

 

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoan unitate mugikor publiko edo pribatu bat abian jarri nahi duten pertsona fisiko zein juridikoei.

Aplikatu beharreko araudia


Araudi autonomikoa 31/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzkoa Araudi autonomikoa 76/2003 Dekretua, martxoaren 25ekoa Estatuaren araudia 1277/2003 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa Araudi autonomikoa AGINDUA, 1997ko abenduaren 26koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomi Elkarteko optikak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egiteko baimenak arautzen dituena. Araudi autonomikoa 248/1996 DEKRETUA, azaroaren 5ekoa, Osasun zentru, zerbitzu eta establezimenduak irekitzeko, ihardunean jartzeko eta aldatzeko baimenei buruzko Dekretua aldatzen duena. Estatuaren araudia 248/1996 DEKRETUA, azaroaren 5ekoa, Osasun zentru, zerbitzu eta establezimenduak irekitzeko, ihardunean jartzeko eta aldatzeko baimenei buruzko Dekretua aldatzen duena. Araudi autonomikoa AGINDUA, 2013ko azaroaren 12koa, Osasuneko sailburuarena, kirurgia-jarduerak edo ospitalizaziorik gabeko prozedura diagnostiko edo terapeutiko inbasiboak egiten dituzten zentro eta zerbitzu sanitarioetan aplikatzeko eskakizun teknikoak arautzen dituena Araudi autonomikoa 78/2016 DEKRETUA, maiatzaren 17koa, Euskadiko osasun-zentro eta -zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzkoa. AGINDUA, 2017ko urriaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, Euskadiko osasun-zentroetako eta -zerbitzuetako pazienteen segurtasun-batzordeak garatzen dituena Araudi autonomikoa 38/2012 DEKRETUA, martxoaren 13koa, historia klinikoari eta paziente eta osasun-profesionalek informazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta betebeharrei buruzkoa

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Eusko Jaurlaritza

 • Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza
 • Antolamendu eta Egiaztapen Sanitarioko Zerbitzua
 • Donostia kalea 1 1. Vitoria-Gasteiz 01010
 • E-mail: soac@euskadi.eus
 • Telefonoa: 945019234

Kodea(k)

 • Instalatzeko baimena: 0103101
 • Funtzionatzeko baimena: 0103102
 • Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena: 0103102
 • Funtzionatzeko baimena berritzea: 0103102
 • Funtsezko aldaketarako baimena: 0103105
 • Funtsezkoa ez den aldaketaren jakinarazpena: 0103106
 • Itxieraren jakinarazpena: 0103108

Instalatzeko baimena


Instalatzeko baimena unitate mugikor bat abian jartzen edo egokitzen hasi aurretik egin beharreko izapidea da.

31/2006 Dekretuaren arabera, zentro guztiek, unitate mugikorrak barne, instalazio- eta funtzionamendu-baimen sanitarioak lortu behar dituzte. Instalatzeko baimenarekin batera eska daiteke, sortzeak obra berri bat egitea edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea ez dakarrenean.

Salbuetsita daude aurretik beste autonomia-erkidego batek baimendutako asistentzia sanitarioko zentro mugikorrak, betiere haien titularrek aurretik Osasun Sailari haien jardueren hasieraren berri eman eta aipatu erkidegoak emandako baimena aurkezten badiote.

Fase honetan tasa ordaintzen da, proiektua aurkezten da eta zerbitzuak ebaluatzen du, osasun-estandarretara egokitzeko alderdiei dagokienez.

Instalazio-baimena iraungi egiten da, zentroaren funtzionamendu-baimena eskatu ez bada, jakinarazten denetik bi urtera.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena


Osasun-jarduerari ekin aurretik, ikuskapen-taldearen bisita jaso ondoren, unitate mugikorrari baimena ematen zaio funtzionatzen hasteko, zentro guztietarako irizpide homogeneo batzuk betez. 5 urtean iraungitzen da.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena


Baimen honen bidez, batera, obra berririk egin behar ez duen edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatu behar ez duen zentro bat instalatzeko eta jardunean jartzeko baimena eska daiteke.

 

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena berritzea


Funtzionamendu-baimena berritzeko eskatu behar da, 5 urteko indarraldia amaitu baino hiru hilabete lehenago.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezko aldaketarako baimena


Baimendutako zentro edo zerbitzu batean honako aldaketa hauetakoren bat gertatzen denean:

 • a) Higiezinaren banaketa edo egitura aldatzea.
 • b) Erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko unitate asistentzialak aldatzea.
 • c) Eskaintza asistentziala aldatzea.
 • d) Pertsona titularra aldatzea.

Funtsezko aldaketa batez ari gara. Oro har, ikuskapen-bisita egin behar da, baina ez da beharrezkoa titularra aldatzeko eta asistentzia-eskaintza aldatzeko, salbu eta berariazko arauak edo Osasun Sailaren kontrol-planek hala eskatzen dutenean.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezkoa ez den aldaketaren jakinarazpena


Funtzionamendu-baimena duen zentro edo unitate mugikor sanitario baten funtsezkoak ez diren aldaketatzat hartuko dira honako hauek:

 • a) Zentroaren arauek hala eskatzen badute, zuzendari teknikoa edo jarduera asistentzialaren arduraduna aldatzea.
 • b) Osasun-langileak edo haien dedikazio-erregimena aldatzea, zentroaren asistentzia-eskaintzaren barruan.
 • c) Erradiodiagnostikoko unitate asistentziala aldatzea.
 • d) Zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioaren jarduna, osoki edo partzialki, aldi baterako etetea.

Funtsezkoak ez diren aldaketa horiek gertatu eta hilabeteko epean jakinarazi behar zaizkio Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari.

Ez da ebazpenik emango, eta zentroaren espedientean baino ez dira sartuko.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Itxieraren jakinarazpena


Zentro sanitarioa jardunean egon den bitartean sortutako dokumentazio klinikoaren mantentze-prozeduraren deskripzio-memoria, indarrean dagoen araudian aurreikusitakoarekin bat.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk