Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan finantza-laguntzak. Sendotu programa 2019/2020

[Sendotu]

Deskribapena


Xedea

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetako inbertsio-proiektuak sustatzea. Horiek finantzaketaren esparruan egituratuko dira, Finantzen Euskal Institutuak finantza-erakundeekiko lankidetzan eman beharreko maileguen bermeak eskainiz, horiek baitira laguntzen euskarria.

Planteatzen diren laguntza-lerroak ondorengo hauek dira:

a) Finantza-laguntzen lerroa: bermeak emango zaizkie nekazaritza, arrantza, elikagai eta landa-garapenaren sektoreetako ETE kotizatu gabeek aurkeztutako arrisku-finantzaketako hasierako inbertsioen proiektuei. Laguntzok Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduaren (EB) hirugarren kapituluko hirugarren sekzioan daude jasota. Erregelamendu horrek laguntza kategoria batzuk Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz barne-merkatuarekin bateragarri deklaratzen ditu.

b) Finantza-laguntzen lerroa: bermeak emango zaizkie nekazaritza, arrantza, elikagai eta landa-garapenaren sektoreetako enpresek aurkeztutako inbertsio-proiektuei. Laguntzok minimis erregelamendu hauetan daude jasota: abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Batzordearen Erregelamendua, Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa; abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Batzordearen Erregelamendua, nekazaritza-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa; eta ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Batzordearen Erregelamendua, arrantza- eta akuikultura-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa. 

c) Interes-tasen hobaria, finantza-kostua murrizteko, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren kontura, nekazaritza, arrantza, elikagai eta landa-garapenaren sektoreetako enpresentzako finantzaketa-lerroaren barnean. Laguntzok minimis erregelamendu hauetan daude jasota: abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Batzordearen Erregelamendua, Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa; abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Batzordearen Erregelamendua, nekazaritza-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa; eta ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Batzordearen Erregelamendua, arrantza- eta akuikultura- sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa.

Sendotu laguntzak finantziatzeko, hurrengo erakundea hauek Finantzen Euskal Institutuarekin kolaboratzen dute orain arte:

- Caixabank

- Kutxabank

- Laboral Kutxa

- Banco Sabadell

- Bankinter

- Caja Rural de Navarra

Laguntzen eskabideak betetzeko eskuliburua erabiltzaileentzat

Aurrekontuko zuzkidura

2.740.000 €

Prestazio ekonomikoa

Finantza-bermeen bidezko arrisku-finantzaketako lerroak: 15.250.000 euro, Finantzen Euskal Institutuak, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eta Finantza Erakunde laguntzaileek izenpetutako Lankidetza Hitzarmenaren esparruan formaliza¬tuko dira.

Finantza-kostua murriztearren interes-tasetarako hobari gisa ematekoak diren laguntzen gehieneko zenbatekoa 300.000 euro izango da.

Berme-funtsak estaldura emango dio, maileguz mailegu, programan parte hartzen duen finantza-erakunde laguntzaile bakoitzak formalizatutako mailegu-zorroko kobraezin bakoitzaren % 80ari, finantza-erakunde laguntzaile bakoitzak eta/edo Finantzen Euskal Institutuak formalizatutako zenbateko nominal osoaren % 20ko mugarekin.

Agindu honen bidez esleitzen diren laguntzak bateragarriak izango dira agindu honetan aurreikusten diren helburu berak dituzten eta diruz lagun daitezkeen ekintza berak gauzatzeko jasotzen den beste edozein laguntza publikorekin, betiere, horien baturak ez duenean gaindi-tzen kasu bakoitzerako zehazten den laguntzaren intentsitatea, ez 651/2014 (EB) Erregelamenduan, ez minimis erregelamenduetan.

Ordainketa-modua:

Laguntzak esleitzeko, ondoz ondoko konkurrentziaren prozedura erabiliko da; hau da, eskabideak aurkezteko unearen hurrenkerari errepara­tuko zaio, eta, ezarritako funts guztiak  amaitzen diren arte esleituko zaizkie laguntzak agindu honetan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei.

Nori dago zuzenduta


Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduko laguntza-lerroa arriskua finantzatzeko

Enpresa pribatuak, direla pertsona fisikoak edo juridikoak, enpresa txiki edo ertain kotizatugabearen kategoria dutenak, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetakoak direnak, eta arriskuko finantzaketako hasierako inbertsioaren unean ondorengo baldintza hauetako bat behintzat betetzen dutenak:

- ezein merkatutan eragiketarik ez egin izatea;

- beren lehenengo merkataritza-salmentaz geroztik edozein merkatutan eragiketak egiten zazpi urte baino gutxiago eramatea;

- arriskuko finantzaketako hasierako inbertsio bat behar izatea; geografiaren edo produktuen aldetik berria den merkatu batean sartzeko asmoz egindako negozio-plan batean oinarrituta, inbertsio horrek azken bost urteko urteko negozio-bolumenaren batez bestekoaren % 50 baino gehiago izan behar du.

Minimis Erregelamenduetako arriskua finantzatzeko laguntzen lerrorako

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai edo landa-garapeneko sektoreetako kide diren pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.

Finantza-kostua murrizteko, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren kontura, nekazaritza, arrantza, elikagai eta landa-garapenaren sektoreetako enpresentzako finantzaketa-lerroaren barnean

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira finantza-laguntzak nekazaritza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan maileguak bermatzeko eta finantza-kostuak murrizteko (Sendotu 2019-2020 Programa), 2019ko azaroaren 19ko aginduaren II. kapituluan araututako bermeak emateari loturiko laguntzen onuradun izan diren enpresa pribatuak, izan pertsona fisiko edo juridiko.

Betekizunak

 • Edozelan ere, finantzaketa-beharren zati bat finantzaketa pribatuak estali beharko du, gutxienez inbertsio osoaren %20, agindu honen eranskintzat argitaratu den lankidetza-hitzarmenari lotutako finantzaketak alde bat utzita.
 • b) Minimis Erregelamenduetako laguntza-lerroetarako, Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduko 3. artikuluan aurreikusitako baldintzak, Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Erregelamenduko 3. artikuluan eta Europako Batzordearen ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Erregelamenduko 3. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzea.
 • c) Inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparruan egitea.
 • d) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
 • Diru-laguntzaren onuradun den pertsona fisikoa edo juridiko pribatua krisian den enpresatzat hartua ez izatea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).
 • f) Eskatzaileek jakinaraztea diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez ere, orobat, hala dagokionean, azken bi urteetan zer minimis laguntza jaso dituzten.
 • g) Eskabidean jakinaraztea ea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edota haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasiera eman zaion itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dauden ala ez.
 • h) Edozein itzulketa-prozeduraren ordainketa-betebeharrak beteta izatea.
 • i) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barnean izanik, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005) azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.
 • j) Konkurtso-deklarazioa ez eskatu izana, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez egotea edo desgaitu ez izana, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.
 • k) Administrazioarekin hitzartutako edozein kontratu ezeztatzea ez eragin izatea.
 • l) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea ekainaren 26ko 1/2014 Legean (kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituena) ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, horietan ezarritako baldintzetan.
 • m) Zerga-egoitza ez izatea erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.
 • n) Hartzailea ezingo da egon kaudimengabezia kolektiboko prozeduran eta ezingo ditu bete hartzekodunek eskatuta kaudimengabezia kolektiboko prozeduraren pean egoteko betekizunak.
 • o) Elkarteen kasuan, horiek elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. zenbakietan aurreikusitako debekuen kausetan nahastuta ez egotea. Eta inskribatzeko administrazio-prozedura eten ez izana, ez-zilegitasun penalaren arrazoizko zantzuak aurkitzeagatik, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, harik eta ebazpen judizial irmoa egon arte; kasu horretan, dagokion inskripzioa egin ahalko da, dagokion erregistroan.
 • p) Berreskuratze agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Mirari De Prado Embid

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaritza

Tfnoa: 945 01 96 79

Emaila: m-pradoembid@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

1028003

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Sendotu 2017/2018 laguntzak finantziatzeko, hurrengo erakundea hauek Finantzen Euskal Institutuarekin kolaboratzen dute orain arte: Caixabank, KutxabankLaboral Kutxa, Banco Sabadell, Bankinter eta Caja Rural de Navarra.

Laguntzen eskabideak betetzeko eskuliburua erabiltzaileentzat

Eskabide bat webgunearen bitartez kudeatzen hasi ahal izateko, beharrezkoa izango da Erabiltzailearen izena eta Pasahitza sartzea. Erabiltzailerik ez baduzu, sakatu “Erregistratu” testuaren gainean eta bete formularioa.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Finantza-bermez hornitutako mailegu-eragiketaren eskabidea aurkezten den egunaren ondoren gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Inbertsioa gauzatu izanaren justifikazioa


Inbertsioa eskaeran ezarritako epe barruan egin beharko da.

Onartutako inbertsioa justifikatzeko, eta horren araberako, maileguaren bermea eman zenez, enpresa onuradunak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzara bidali behar du ondoko dokumentazio hau:

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen alta / doakion hirugarrena
 • Nazioarteko ordaindetaren kasuetan aukeratu inprimaki hau.

 • Inprimaki hau aukeratu nazioarteko- ordaindeten kasuetan.

Beste tramite batzuk