Lan eta Justizia Saila

[karrera judiziala bekak]  Karrera Judizial eta Fiskalerako eta Idazkari Judizialen Kidegorako oposizioak prestatzeko diru-laguntzak

Herri Administrazioa eta Justizia

LABURPENA
Xedea

Zuzenbideko lizentziadunek erraz izan dezaten beren urratsak Karrera judizialera eta fiskalera eta idazkaritza judizialeko karrerara bideratzea. Hartara, Justizia Administrazioak langile egonkorrak izango ditu, eta lana zorrotzago eta kalitate hobeaz egiteko moduan egongo da.

Entitateak edo pertsona eskatzaileak
 • Pertsona fisikoak informazio zehatza
  Betekizunak:
  • Pertsona fisikoaren nortasuna
  • Zuzenbideko lizentziaduna izatea.
  • Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta bertan izatea, gutxienez, bost urtez azkeneko zazpi urteetan

   Udal ziurtagiria, eskatzailearen administrazio-auzotasuna eta bizilekua egiaztatzen duena (azken zazpi urteetatik gutxienez bostetan bertan bizi izatea), bizileku horretan bizi direnak sartuta.

  • Eskatzailea aurkezten den oposizioen azken deialdian eskatzen ziren baldintzak betetzea.

   Administrazioak ofizioz kontsultatuko du baldintza hau betetzen duzun.

  • Karrera Judizial edo Fiskaleko nahiz Idazkari Judizialen Kidegoko prestatzaile baten zuzendaritza izatea.

   Eskatzaileak prestakuntzaren zuzendaritzaren ardura duenaren nortasun-datuak adieraziko ditu eskaeran dagoen erantzukizunezko adierazpenean.

  • Lizentziatura gehienez ere orain dela zazpi urte lortutakoa izatea.
Prozeduraren betekizunak
 • Eskatzailea mantentzen dutenen egoera ekonomikoari buruzko egiaztagiriak. Horretarako, 2012. urteko Errentaren Gaineko Zerga-aitorpenaren behin-behineko edo behin betiko likidazioaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, bestela, 2012an izandako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten agiriak. Halaber, eskatzaileak edo hura mantentzen dutenek langabezia-prestaziorik, aurre-erretirorik, larrialdi sozialeko diru-sarrerarik, gizarteratzeko laguntzarik edo halako sarrera osagarririk jaso izan badu 2012. urtean, horiek egiaztatzeko agiriak (INEMekoak, Gizarte Segurantzakoak edo dagokien erakunde edo organoenak); berdin dio jasotzailea errenta-aitorpenean sartuta dagoen ala ez. informazio zehatza

  Egoera ekonomikoa, 0-45 puntu bitarteko eskalan baloratuta.

 • Euskararen ezagutza-maila egiaztatzea. informazio zehatza

  Euskara jakitea, 0 - 15 puntu bitarteko eskalan baloratuta.

  Oharra: Aurretik parte hartu duten eskatzaileek ez dute agiri hau aurkeztu behar baldin eta aldaketarik egon ez bada.

 • Ez izan eskuratu deialdi honek aipatzen dituen oposaketak prestatzeko aurreko urteetan EAEn deitu diren deialdiren batean emandako beken onuradun dutenak informazio zehatza

  Administrazioak ofizioz kontsultatuko du baldintza hau betetzen duzun ala ez.

 • Eskatzailea aurkezten den oposizioen azken deialdian eskatzen ziren baldintzak betetzea. informazio zehatza

  Administrazioak ofizioz kontsultatuko du baldintza hau betetzen duzun.

 • Ikasketa-espedientean puntuazioa egiaztatzea. informazio zehatza

  Baldin eskatzaileren batek ez baditu lortzen gutxienez 3,5 puntu ikasketen espedientean, besterik gabe lehiaketatik kanpo geratuko da, beste inongo merezimendurik baloratzen hasi gabe.

  Ikasketa-espedientea, 0 – 35 puntu bitarteko eskalan baloratuta.

  Oharra: Laguntza lehen aldiz eskatzen dutenek baino ez dute dokumentazio hau aurkeztu behar. 

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea. informazio zehatza

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei informazio zehatza

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko

Diru kopurua
132.000 (euro)
Prestazio ekonomikoa

Agindu honetan arautzen diren laguntzetarako, hamaika mila (11.000) euro jarriko dira 2012an, eta 2013. urterako, ehun eta hogeita bat mila (121.000) euro konpromiso-kredituaren bidez; dena Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan helburu honetarako jarritako partidatik.

Ordainketa:

Beka bakoitzak 6.600 euroko laguntza emango du, urtero. Hilero emango du zati bat, 550 euro, hila hasterako.

ESKABIDEA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Diru-laguntzaren izapide bereziak
Izapide hauek Administrazioak hala eskatzen dizunean bete behar dituzu.
 • Hirugarrenaren datuen alta/aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan

  Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

  Aurkeztu beharreko agiriak
 • Laguntza Onartzea

  Emandako laguntzarekin konforme baldin bazaude, ondorengo inprimakia betez onar dezakezu. Administrazioak ordainketa egiteko egin beharreko izapideekin jarraituko du.

  Aurkeztu beharreko agiriak
 • Justifikazioa

  Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

  Aurkeztu beharreko agiriak
Beste izapide batzuk
Izapide hauek ez dira nahitaezkoak. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
ERABAKIA ETA ERREKURTSOAK
Deialdia egiten duen organoa
 • Herri Administrazioa eta Justizia / Justizia Sailburuordetza > Justizia Administrazioko Zuzendaritza
Ebazten duen organoa
 • Herri Administrazioa eta Justizia > Justizia Sailburuordetza
Ebazteko epea
Sei hilabeteko epea izango du, gehienez, erabakia hartu eta jakinarazteko, agindu hau indarrean sartzen denetik kontatzen hasita.
Diru-laguntzaren emateko mota
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Ez onartzea
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da eta, administrazio-organo bati hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko eskatzeko erabiltzen da.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo horrek hierarkian gorago daukan hurrengoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete 1, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

   Zer epe dauka administrazioak ebazteko?

  •  3 hilabete.

   Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da presuntziozko egintzaren kasuan.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da egintza espresuaren kasuan.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago, hemen: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea)

   

  Aurkeztu beharreko agiriak
Kontaktu-datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38