Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Berdintasunaren arloko eskubidea eta betebeharrak

Jarraian, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta haurren eta nerabeen kiroleko defentsarako funtsezko politika publikoen tresna arauemaileak eta dokumentuak zerrendatzen dira.

Badakigu testu asko direla; horregatik, zalantzarik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan!

 • Nazio Batuen Gutuna (1945).
 • Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala (1948).
 • Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna (1966).
 • Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Ituna (1966).
 • Emakumezkoen aurkako diskriminazio-mota guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioa (CEDAW, 1979).
 • Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa (1989).
 • Beijing eta Ekintzarako Plataformaren Adierazpena (1995).
 • Kirolean berdintasuna sustatzeko esparrua. Beijingo Ekintza Plataforma ezartzea kirol-testuinguruan (2020).
 • Giza Eskubideen Kontseiluaren ebazpena, kirolean emakumeen eta nesken aurkako diskriminazioa ezabatzeari buruzkoa (2019).
 • Giza Eskubideetarako Nazio Batuen Goi Komisarioaren txostena, kiroleko arraza- eta genero-bereizkeriaren intersekzioari buruzkoa (2020).
 • Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda (2015).
 • Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua (EBFT, 2012).
 • 2012/29/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2012ko urriaren 25ekoa, delituen biktimen eskubideei, laguntzari eta babesari buruzko gutxieneko arauak ezartzen dituena.
 • Europako Parlamentuaren Ebazpena, 2014ko otsailaren 25ekoa, emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko Batzordeari zuzendutako gomendioekin.
 • Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmena (1983).
 • Haurrak esplotaziotik eta sexu-abusutik babesteko hitzarmena eta (Lanzaroteko Hitzarmena, 2007).
 • Emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta borrokatzeko Europako Hitzarmena, 2011koa (Istanbulgo Hitzarmena), Espainiako Estatuak 2014ko abuztuan berretsia.
 • Kirolaren Europako Gutuna (1992).
 • Kirol-etikaren kodea (1992).
 • Genero-berdintasuna kirolean. 2014-2020 Ekintza Estrategikoen Proposamena.
 • Kiroleko genero-berdintasunari buruzko gomendioak (2016).
 • Europar Batasuneko Kirolerako Lan Plana 2021-2024.
 • Espainiako Konstituzioa: 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 35.1 eta 53.2 artikuluak.
 • 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa.
 • 4/2015 Legea, apirilaren 27koa, Delituaren Biktimaren Estatutuarena.
 • 15/2015 Legea, uztailaren 2koa, Borondatezko Jurisdikzioarena.
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakume eta gizonen berdintasun eragingarrirako.
 • 8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, haurtzaroa eta nerabezaroa babesteko.
 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, hartzaroa eta nerabezaroa babes-sistema aldatzen duena.
 • 5/2018 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko
 • 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duena, genero-indarkeriaren arloko estatu-ituna aplikatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • 19/2007 Legea, uztailaren 11koa, kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkakoa.
 • 901/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen dituena eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua, lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboak erregistratu eta gordailutzeari buruzkoa, aldatzen duena.
 • 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena.
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak zaintzeko eta babestekoa Nerabezaroa.
 • 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa.
 • EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana. Euskal Autonomia Erkidegoa (2018).
 • Genero-ikuspegia txertatzeko estrategia 2017-2020 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.