Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

169. zk., 2021eko abuztuaren 25a, asteazkena

N.º 169, miércoles 25 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
4561
4561

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzako lehendakariarena, zeinaren bidez publiko egiten baitira Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduera-esparruko prestakuntza-beken oinarriak eta deialdia.

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, por la que se hacen públicas las bases y la convocatoria de becas de formación en los ámbitos de actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Lehiaren Euskal Agintaritza sortzeko legearen bidez (otsailaren 2ko 1/2012) eratu zen Lehiaren Euskal Agintaritza, administrazioko erakunde autonomo gisa, ekonomia-politikaren eta lehiaren defentsaren ardura duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikirik eta esleitu zaizkion eginkizunak betetzeko berezko nortasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoarekin.

La Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, crea la Autoridad Vasca de la Competencia, como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política económica y defensa de la competencia, con personalidad jurídica propia, y plena capacidad de obrar para ejercer sus funciones.

Lehiaren Euskal Agintaritzaren helburu orokorra da merkatuko lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren jarduera ekonomikoei dagokienez. Horretarako, zenbait eskumen baliatuko ditu, hain zuzen ere, zehatzeko, sustatzeko, aurkaratzeko, irizpenak emateko, kontsultatzeko eta arbitratzekoak.

La Autoridad Vasca de la Competencia tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para ello, ejerce las competencias sancionadoras, de promoción, de impugnación, de dictamen y consulta, y de arbitraje.

Lehia sustatzea da Lehiaren Euskal Agintaritzaren 2018-2022 aldirako Plan Estrategikoaren helburuetako bat. Lehiaren kultura sustatzeko, hainbat jarduera egin asmo ditu: unibertsitateekin kolaboratzea, bekak ematea eta lehiaren defentsako ikerlanen deialdia.

El Plan Estratégico de LEA/AVC para el periodo 2018-2022, recoge entre sus objetivos potenciar la promoción de la competencia. Para promocionar la cultura de la competencia prevé la realización de diferentes actuaciones, como la colaboración con las universidades, el otorgamiento de becas y la convocatoria de trabajos de investigación en defensa de la competencia.

Egiaztatu da jarduera horiek eraginkorrak izan direla lortu nahi den helburua lortzeko, eta, era berean, haien xedea da Lehiaren Euskal Agintaritzan jasotako eskaera kopuru gero eta handiagoari erantzuna eman ahal izatea; izan ere, maiz jasotzen dira Lehiaren Euskal Agintaritzarekin harremanetan ipintzen diren ikasleen eta unibertsitateko graduatu berrien zuzeneko eskaerak, erakunde horren egoitzan prestakuntza-praktikak egiteko aukerarekin interesaturik.

Dichas actuaciones, que se han verificado eficaces en la consecución del fin perseguido, pretenden así mismo dar respuesta a la creciente demanda recibida en LEA/AVC, en tanto que son frecuentes las solicitudes directas de estudiantes y recién graduados universitarios que contactan con LEA/AVC interesándose por la posibilidad de realizar prácticas de formación en su sede.

Eskaera horri erantzuteko eta goi-mailako ikasketak amaitu berri dituztenen gaitasunetarako prestakuntza-praktikak sustatzeko, Lehiaren Euskal Kontseiluak Lehiaren Euskal Agintaritzaren 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onetsi zuen 2021eko urtarrilaren 29an egindako bilkuran, aldez aurreko nahitaezko urrats gisa eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra betez. Plan horretan, berariaz jasotzen da unibertsitate tituludunak lehiaren arloan eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren berezko funtzioetan prestatzeko programa baten deialdia egiteko aukera.

Al objeto de dar respuesta a esa demanda y promocionar las prácticas de formación en competencia de quienes han acabado recientemente sus estudios superiores, en cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Consejo Vasco de la Competencia, reunido en sesión el 29 de enero de 2021, aprobó como paso previo preceptivo el Plan Estratégico de Subvenciones de la Autoridad Vasca de la Competencia para el año 2021, en el cual específicamente contempla la convocatoria de un programa para formar en materia de competencia y respecto a las funciones propias de LEA/AVC a titulados universitarios.

Azaldutako gogoetak oinarri harturik, Lehiaren Euskal Agintaritzak egokitzat jo du lehen aldiz deialdi publiko bat egitea bere egoitzan prestakuntza-praktikak egitera bideratutako bekak emateko, eta, hala, prestakuntza teoriko-praktikoa sakondu ahalko dute goi-mailako unibertsitate-titulua lortu berri dutenek eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren berezko funtzioetan sakondu nahi dutenek.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, LEA/AVC ha estimado oportuno realizar por primera vez una convocatoria pública para el otorgamiento de becas para la realización de prácticas de formación en su sede, y posibilitar de esta manera que quienes hayan obtenido recientemente su titulación universitaria superior y deseen profundizar su formación teórico-práctica en los ámbitos correspondientes a las funciones propias de LEA/AVC puedan acceder a ello.

Lehiaren Euskal Agintaritzaren baliabide ekonomikoak eta teknikoak mugatuak direnez, bekadunak hautatzeko prozesu bat egingo da lehiaketa-emakidaren prozedura bidez, eta jasotako eskabideak erkatuko dira, deialdian aldez aurretik ezarritako balorazio-irizpideak aintzakotzat harturik.

Toda vez que los recursos tanto económicos como técnicos de LEA/AVC son limitados, se realizará un proceso de selección de las personas becarias mediante un procedimiento de concesión concursal, mediante la comparación de las solicitudes en atención a criterios de valoración previamente fijados en la convocatoria.

Esandako guztia kontuan izanik, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau

Por cuanto antecede, y de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da bekak ematea goi-mailako unibertsitate-titulua duten pertsonei (graduatuak, lizentziatuak edo titulazio baliokidea dutenak), baldin eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren jardun-eremuetako gaietan osatu eta garatu nahi badute beren lanbide-heziketa, erakunde horren egoitzan prestakuntza-praktikak eginez 2021ean.

La presente convocatoria tiene por objeto el otorgamiento de becas a personas con titulación universitaria superior (graduados, licenciados o titulación equivalente), que quieran completar y desarrollar su formación profesional en las materias propias de los ámbitos de actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia, mediante la realización de prácticas de formación en la sede de dicho organismo durante 2021.

Gehienez ere bi beka emango dira.

El número máximo de becas a otorgar será de dos.

2. artikulua.– Beken ezaugarriak eta diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Características de las becas y dotación económica.

1.– Bekei esker, adjudikaziodunek prestakuntza teoriko-praktikoa jasoko dute Lehiaren Euskal Agintaritzaren berezko jarduera-eremuetan, hala nola zehapen-espedienteak izapidetzea eta lehia sustatzeko txostenak egitea, besteak beste.

1.– Las becas permitirán que las personas adjudicatarias reciban una formación teórico-práctica en los ámbitos de actuación propios de LEA/AVC, como la tramitación de expedientes sancionadores y elaboración de informes de promoción de competencia, entre otros.

Horretarako, bekadunek Lehiaren Euskal Agintaritzako langileekin batera esku hartuko dute lehia-espedienteen dokumentazioa aztertzen, jurisprudentzia biltzen eta aztertzen, eduki juridiko-ekonomikoko txostenak egiten eta araudiaren analisia egiten. Era berean, hainbat eratako espedienteak izapidetzen lagundu ahal izango dute (hala nola administrazioko zehapen-espedienteak, aurkaratzekoak eta bide judizialean defendatzekoak). Gainera, prestakuntzarako egokitzat jotzen diren jardunaldi eta jardueretara joan ahal izango dira.

Para ello, podrán participar, junto con el personal de LEA/AVC, en el análisis de la documentación de los expedientes de competencia, en el estudio y recopilación de jurisprudencia, en la elaboración de informes de contenido jurídico-económico y en el análisis de la regulación. Así mismo, podrán colaborar en la tramitación de diferentes tipologías de expedientes (como sancionadores administrativos, de impugnación y de defensa en la vía judicial). Además, podrán asistir a jornadas y realizar otras actividades que se consideren adecuadas de cara a su formación.

2.– Bekok esleitzeak ez du sortzen inolako kontratu-, lan- edo estatutu-harremanik Lehiaren Euskal Agintaritzarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin, prestakuntzakoak diren aldetik. Ordaintzen den zenbatekoa ez da hartuko ordainsaritzat, prestakuntzarako laguntzatzat baizik.

2.– La concesión de las becas, dado su carácter formativo, no establece relación contractual, laboral o estatutaria alguna con la Autoridad Vasca de la Competencia ni con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La cuantía que se abone no tendrá carácter retributivo sino de ayuda para la formación.

3.– Bekak emateko, norgehiagoka-prozedura baliatuko da, eta, horretarako, deialdian ezarritako balorazio-irizpideen arabera alderatuko dira aurkeztutako eskabideak, lehentasun-hurrenkera ezartzeko.

3.– La concesión de las becas se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.

Eman beharreko beken kopurua aurrekontu-erabilgarritasunaren eta horiek emateko unearen araberakoa izango da. Beka emateak hileko zenbateko gordin finko bat ordaintzea dakarrenez, bekok emateko unean aurrekontuak ahalbidetzen duen adina beka eman ahal izango dira.

El número de becas a conceder dependerá de la disponibilidad presupuestaria y el momento de concesión de las mismas. Dado que el otorgamiento de la beca lleva aparejado el abono de una cantidad bruta mensual fija, se podrán otorgar tantas becas como lo permita la disponibilidad presupuestaria en el momento de la concesión.

4.– Deialdiko beka-programaren kreditua, guztira, 7.000 eurokoa da. Lehiaren Euskal Agintaritzaren gastuen aurrekontuaren 2021eko ordainketa-kreditua da (CAC 453.01 eta 61150 programa).

4.– El crédito total del programa de becas que se convoca asciende a 7.000 euros. Se trata de crédito de pago 2021 del presupuesto de gastos de la Autoridad Vasca de la Competencia, CAC 453.01 y programa 61150.

Adjudikaziodunei 500 euro ordainduko zaizkie hilean. Ordainketa guztiak gordinak izango dira, eta bekaren jasotzaileak ordaindu beharreko gizarte- eta zerga-kotizazioen atxikipenen mende egongo dira, indarrean dauden arauek ezarritako baldintzetan. Bekadunak Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartuko dira.

El importe a abonar mensualmente a mes vencido a las personas adjudicatarias, será de 500 euros mensuales. Todos los pagos se consideran brutos y estarán sujetos a las retenciones de las cotizaciones sociales y tributarias que a la persona perceptora de la beca corresponden abonar en los términos que fijen las normas en vigor. Las personas becadas serán incluidas en el régimen general de la Seguridad Social.

5.– Beka bakoitzak lau hilabete iraungo du, eta ezingo da luzatu 2021eko abenduaren 31tik aurrera; kasu horretan, laburragoa izango da epea. Praktikaldia ezingo da izan hilabete baino laburragoa, gutxieneko prestakuntza bermatzeko.

5.– La duración de cada beca será de cuatro meses, si bien no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2021, en cuyo caso el periodo sería menor. El periodo de prácticas no podrá tener una duración menor a un mes, de manera que se garantice una mínima formación.

Adjudikaziodunak Lehiaren Euskal Agintaritzaren bulegoetan egin beharko du prestakuntza, beka eman ondotik bi alderdiek adosten duten ordutegiaren arabera. Astean 25 ordu izango dira, astelehenetik ostiralera, lan-ordutegian.

La persona adjudicataria deberá realizar su formación en las dependencias de LEA/AVC, de conformidad con el horario que se acuerde entre ambas partes tras la concesión y que deberá comprender 25 horas por semana, de lunes a viernes, en horario laboral.

6.– Beka jasotzea bateraezina da beste edozein laguntza edo dirulaguntza instituzionalekin –kontsiderazio pertsonalei lotutakoak izan ezik–, bai eta ordaindutako edozein lan egitearekin ere.

6.– El disfrute de la beca es incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda o subvención de carácter institucional, salvo las vinculadas a consideraciones personales, y con la realización de cualquier tipo de trabajo remunerado.

Prestakuntza-aldian zehar gertatutako inguruabarrengatik adierazitako egoeraren bat gertatzen bada, jakinaren gainean ipini beharko da Lehiaren Euskal Agintaritza eta aukeretako bati uko egitea erabaki beharko du bekadunak.

En el supuesto de que por circunstancias sobrevenidas durante el transcurso del periodo de formación se produzca alguna de las circunstancias señaladas, deberá ponerse en conocimiento de LEA/AVC y optar por renunciar a una de las posibilidades.

7.– Adjudikaziodunak bilduta egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren erantzukizun zibileko eta istripuen polizaren barruan, beka indarrean den bitartean.

7.– Las personas adjudicatarias estarán incluidas en la póliza de responsabilidad civil y accidente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante el tiempo en que disfruten de la beca.

3. artikulua.– Eskabideak izapidetzea.

Artículo 3.– Tramitación de solicitudes.

1.– Deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek prozedura honetako izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta egin ahal izango dituzte, bai aurrez aurreko kanala erabiliz, bai bitarteko elektronikoak baliatuz.

1.– Las personas que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando tanto el canal presencial como medios electrónicos.

2.– Aurrez aurreko kanala aukeratuz gero, eskabide inprimatua, data eta sinadura aurkeztu beharko da, eskatutako dokumentazioarekin batera, Lehiaren Euskal Agintaritzaren Idazkaritza Nagusian (Lehiaren Euskal Agintaritza, Ercilla kalea 4, 2. solairua, 48009 Bilbao). I. eranskinean dago jasota eskabide-eredu normalizatua.

2.– Cuando se opte por el canal presencial, la solicitud impresa, fechada y firmada, junto con la documentación requerida, se dirigirá a la Secretaría General de la Autoridad Vasca de la Competencia - LEA/AVC, C/ Ercilla n.º 4, 2.ª planta, 48009, Bilbao. El modelo de solicitud normalizado se encuentra en el Anexo I.

Eskabideak Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan aurkeztu ahalko dira, aldez aurretik https://www.euskadi.eus/web01-ejqmatic/eu/zuzeneanwebbooking/#/preselect/services/4e32f48ac71d930bc3a94c121b2e7f70c51e7334641c37a75ca83489af89b8b1?lang=eu_es atarian hitzordua hartuta, edo aldez aurreko hitzorduak eskatzeko edo ezeztatzeko berariazko telefono-zenbakira hots eginda: 945 019 000. Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako moduak ere baliatu ahalko dira eskabideak egiteko.

Las solicitudes se podrán presentar en las Oficinas del Servicio Zuzenean, exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/web01-ejqmatic/eu/zuzeneanwebbooking/#/preselect/services/4e32f48ac71d930bc3a94c121b2e7f70c51e7334641c37a75ca83489af89b8b1?lang=es , o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa telematikoki izapidetzeko zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/11131

3.– Las especificaciones de cómo tramitar telemáticamente las solicitudes, declaraciones responsables y documentación a aportar, están disponibles en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/servicios/11131).

Prozedura honen izapide guztiak bitarteko elektroniko bidez egin nahi dituzten pertsona interesdunek onartutako ziurtagiri elektronikoa eduki behar dute: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

Las personas interesadas deberán disponer de un certificado electrónico admitido para realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos: https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/

Eskabidearen ondorengo izapideak bide elektronikoz egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» baliatuz: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los tramites posteriores a la presentación de la solicitud por el canal electrónico se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

4.– Eskabidea eredu normalizatuaren bidez egingo da, behar bezala beteta, zeina egoitza elektronikoko helbide honetan baitago eskura: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/11131

4.– La solicitud se realizará mediante el modelo normalizado, debidamente cumplimentado, disponible en la siguiente dirección de la sede electrónica https://www.euskadi.eus/servicios/11131

Identifikatzeko eta eskabideak sinatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak baliatuko dira, zeinak honako helbide honetan baitaude eskura: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

La identificación y firma de las solicitudes se deberá realizar mediante los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/

5.– Eskatzaileak elektronikoki izapidetu ahal izango du eskabidea, ordezkari baten bidez. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu ahalko du ordezkariak, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

5.– La persona solicitante podrá tramitar la solicitud electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-sede/es/

6.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

6.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

4. artikulua.– Eskatzailearen betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos de las personas solicitantes.

1.– Lehiaren arloko prestakuntza-bekak jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisikoei zuzenduak dira, eta nahitaezkoa izango da honako baldintza hauek betetzea, dela bekaren onuradun izateko, dela bekari eusteko, harik eta haren likidazioa egin arte:

1.– Las becas de formación en materia de competencia están dirigidas a personas físicas con plena capacidad de obrar, que deberán cumplir los siguientes requisitos que serán exigidos tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria de la beca, como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la misma:

a) Zuzenbidearen, ekonomiaren edo enpresaren arloetan, graduko unibertsitate-titulua, lizentzia edo baliokidea izatea, eta ez igarotzea 6 urte baino gehiago unibertsitate-titulua lortu zenetik.

a) Estar en posesión de titulación universitaria de Grado, Licenciatura o equivalente, en los campos de Derecho, Economía o Empresa, y no haber transcurrido más de 6 años desde la fecha de obtención del título universitario.

Kasu guztietan ere, atzerrian edo estatuz kanpoko Espainiako zentroetan lortutako tituluek baliozkotuta edo aitortuta egon beharko dute.

En todo caso, los títulos obtenidos en el extranjero o centros españoles no estatales deberán estar convalidados o reconocidos.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan edukitzea auzotasun administratiboa, beka-deialdiaren data baino lehenagotik.

b) Tener la vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco con anterioridad a la fecha de convocatoria de las becas.

c) Ez jaso izana zigorrik, ez penalik, ez administratiborik, laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea galarazten dionik.

c) No haber recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

d) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik, berariaz kontuan harturik sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak.

d) No estar incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

e) Egunean izatea indarrean dauden xedapenen bidez ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Ez egotea dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan jasotako legezko debekuren baten pean.

f) No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones legales recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Era berean, adierazpen bat helarazi beharko du, adieraziz aldi horretan ez duela jasotzen beste laguntza instituzional bateraezinik eta ez duela egiten ordaindutako bestelako lanik.

g) Asimismo, deberá remitir una declaración de no estar disfrutando en ese periodo de ninguna otra ayuda de carácter institucional incompatible, ni realizando cualquier trabajo remunerado.

5. artikulua.–– Prestakuntza-programaren betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos del programa de formación.

Eskatzaileek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera, beka jasotzeko eskaturiko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko:

Las personas solicitantes deberán presentar junto con la solicitud, para la acreditación de los requisitos requeridos, la siguiente documentación:

NANa, AIZ edo pasaportea.

DNI, NIE o pasaporte.

Alegatutako merezimenduak zerrendatzen dituen curriculum vitaea.

Currículum vitae donde se relacionen los méritos alegados.

Aipatutako eremuetako baten unibertsitate-titulua edo hura emateko eskubideen ordainketarena, bai eta ziurtagiri akademiko pertsonalarena ere, unibertsitate-tituluari dagozkion irakasgai guztien kalifikazioak eta deialdiak adierazita.

Título universitario de alguno de los campos mencionados o del abono de los derechos de su expedición, así como de la certificación académica personal, con indicación de las calificaciones y convocatorias de todas las asignaturas correspondientes al título universitario.

– Graduondoko titulua (masterra, doktoregoa, espezialista edo baliokideak) eta hari dagozkion kalifikazioen eta irakasgaien ziurtagiria.

– Título, así como certificación de las calificaciones y las asignaturas correspondientes a títulos de postgrado (master, doctorado, especialista, o equivalentes).

– Alegatutako ikastaroen ziurtagiriak.

– Certificados acreditativos de los cursos alegados.

– Alegatutako hizkuntzen maila egiaztatzen duen titulu ofiziala.

– Titulación oficial donde se acredite el nivel de los idiomas alegados.

– Aurreko puntuetan zerrendatu gabe egonik, curriculum vitaean alegatzen diren merezimenduen egiaztagiriak.

– Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen en el currículum vitae no relacionados en los puntos anteriores.

– Lehenagotik horrelako edo antzeko bekarik jaso ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura.

– No haber disfrutado con anterioridad de una beca de igual o similar naturaleza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horretarako, beken eskatzaileek ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; besteak beste, gai bakoitzeko ordu edo kreditu kopurua eta landutako gai zehatzak jasoko dira haietan.

A estos efectos, las personas solicitantes de las becas deberán aportar certificados en los que consten, entre otros, el número de horas o créditos en cada materia y los temas concretos tratados.

Nortasun- eta titulazio-eskakizunen egiaztapena elkarreragingarritasun-zerbitzuen bidez lor daiteke.

La acreditación de los requisitos de identidad y titulaciones se pueden obtener a través de los servicios de interoperabilidad.

6. artikulua.– Eskatzailearen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de requisitos de la persona solicitante.

1.– Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, Administrazioak datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bidez egiaztatu ahal izango du betetzen direla betekizunak. Eskatzaileak uko egiten badio egiaztapen horri, eskabidean adierazi beharko du, eta berak aurkeztu beharko ditu agiri horiek.

1.– En virtud de lo establecido en el Decreto 21/2012 de 21 de febrero de Administración electrónica, la Administración podrá verificar el cumplimiento de los requisitos a través del servicio de verificación de datos. En caso de que la persona solicitante se oponga a ello deberá manifestarlo en la solicitud y aportar dichos documentos.

2.– Erantzukizunpeko adierazpen baten bidez (eskabide-orrian bertan azaltzen da), betebehar hauek egiaztatuko dira:

2.– Mediante declaración responsable incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

– Eskatzaileak adierazten du egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkezturiko dokumentazioan jasotako datuak; adierazten du, orobat, betetzen dituela laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak, eta, bereziki, ez duela dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako debekurik, ordainduta dauzkala dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak eta ez duela eduki ezaugarri berak edo antzekoak dituen bestelako bekarik Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura.

– La persona solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas y, en particular, no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en el 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y no haber disfrutado de una beca de igual o similar naturaleza con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

– Halaber, eskatzaileak adierazten du ez dagoela laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez duela horretarako legezko debekurik.

– Así mismo, manifiesta no hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

7. artikulua.– Aurkeztutako eskabideko akatsak ongitzea.

Artículo 7.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Aurkezturiko dokumentazioa ez bada osoa, eskatzaileari hamar eguneko epea emango zaio agiriak osorik bidaltzeko.

1.– En el supuesto de que la documentación fuera incompleta, la persona solicitante será requerida para que en el plazo de diez días remita la documentación completa.

2.– Epe hori igaro ondoren, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, ez baldin bada aurkeztu eskatutako dokumentazioa, ulertuko da eskaeran atzera egin duela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako moduan ebazpena eman ondoren.

2.– Transcurrido dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que se hubiera presentado la documentación requerida, se tendrá por desistida su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 8.– Comisión de Valoración.

1.– Balioespen Batzordeak aztertuko eta balioetsiko ditu eskabideak, eta honako kide hauek izango ditu:

1.– El análisis y la valoración de las solicitudes será realizada por una Comisión de Valoración que estará compuesta por:

Batzordeburua: Lehiaren Euskal Kontseiluko batzordekidea (Enara Venturini Álvarez).

Presidente: Vocal del Consejo Vasco de la Competencia (Enara Venturini Álvarez).

Batzordekideak: Lehiaren arloko hiru arduradun (Guillermo Aranzabe Pablos, Jaione Aberasturi Erezuma eta Ibon Álvarez Casado).

Vocales: Tres Responsables en materia de competencia (Guillermo Aranzabe Pablos, Jaione Aberasturi Erezuma e Ibon Álvarez Casado).

Idazkaria: Lehiaren Euskal Agintaritzako idazkari nagusia (Ainara Herce San Martín). Hitza izango du, baina ez botorik.

Secretario/a: La Secretaria general de LEA/AVC (Ainara Herce San Martín), quien actuará con voz pero sin voto.

2.– Kideren baten postua hutsik badago, inor falta bada edo batzordekideren bat gaixorik egonez gero, edo are Balorazio Batzordeko kideren batek parte hartzea eragozten duen arrazoirik balitz, Lehiaren Euskal Agintaritzako presidenteak izendatuko du ordezkoa.

2.– En caso de vacante, ausencia o enfermedad, o cualquier otra causa legal que imposibilite la participación de alguno de los miembros de la Comisión de Valoración, la Presidenta de LEA/AVC nombrará a la persona sustituta.

9. artikulua.– Hautagaiak aukeratzea eta balorazio-irizpideak.

Artículo 9.– Selección de candidaturas y criterios de valoración.

1.– Bekadunak bi fasetan hautatuko dira, irizpide hauek kontuan hartuta:

1.– La selección de las personas becarias se efectuará en dos fases, teniendo en cuenta los criterios que a continuación se especifican:

a) Lehenengo fasea: 85 puntu.

a) Primera fase: 85 puntos.

– Eskatzailearen espediente akademikoa: 40 puntu, gehienez ere. Honako hauek izango dira hautaketa egiteko irizpideak:

– Expediente académico de la persona solicitante: Máximo 40 puntos. Los criterios de valoración serán los siguientes:

Ikasketa-espedienteari 40 puntu emango zaizkio gehienez, graduko unibertsitate-titulua, lizentzia edo baliokidea eskuratzean lortutako batez besteko nota kontuan hartuta. Hori horrela:

El expediente académico se valorará con hasta 40 puntos, que serán otorgados teniendo en cuenta la nota media obtenida en la obtención de la titulación universitaria de grado, licenciatura o equivalente, del modo siguiente:

5 puntu, batez besteko nota 5 eta 5,99 artean dagoenean.

5 puntos cuando la nota media se encuentre entre 5 y 5,99.

10 puntu, batez besteko nota 6 eta 6,99 artean dagoenean.

10 puntos cuando la nota media se encuentre entre el 6 y el 6,99.

20 puntu, batez besteko nota 7 eta 7,99 artean dagoenean.

20 puntos cuando la nota media se encuentre entre el 7 y el 7,99.

30 puntu, batez besteko nota 8 eta 8,99 artean dagoenean.

30 puntos cuando la nota media se encuentre entre el 8 y el 8,99.

40 puntu, batez besteko nota 9 eta 10 artean dagoenean.

40 puntos cuando la nota media se encuentre entre 9 y 10.

– Graduondoko ikastaroak, eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren berezko arlo eta eginkizunekin lotutako beste prestakuntza-ikastaro eta merezimendu akademiko batzuk, bereziki Europako zuzenbidea, merkataritza-zuzenbidea, merkatuen erregulazioa, lehia, analisi ekonomikoa eta abar: 30 puntu, gehienez ere. (Ez dira balioetsiko, Lehiaren Euskal Agintaritzaren eginkizunekin zerikusirik izan ezean).

– Cursos de postgrado, así como otros cursos de formación y méritos académicos relacionados con las áreas y funciones propias de LEA/AVC, especialmente derecho europeo, mercantil, regulación de mercados, competencia, análisis económico, etc.: Máximo 30 puntos. (no se valorarán si no tienen relación con las funciones propias de LEA/AVC).

Graduondokoak: Gutxienez 450 orduko iraupena edo kreditu baliokideak (gehienez 25 puntu):

Postgrados: Duración mínima de 450 horas o créditos equivalentes (máximo 25 puntos):

20 puntu, 450 eta 999 ordu bitartean, edo kreditu baliokideak.

20 puntos entre 450 horas y 999 horas o créditos equivalentes.

25 puntu, mila ordutik aurrera, edo kreditu baliokideak.

25 puntos a partir de mil horas o créditos equivalentes.

Hobekuntza- eta prestakuntza-ikastaroak (450 ordutik beherako graduondokoak barne) (5 puntu, gehienez):

Cursos de perfeccionamiento y formación (incluidos postgrados inferiores a 450 horas) (máximo 5 puntos):

2,5 puntu, 20 eta 49 ordu bitartean, edo kreditu baliokideak.

2,5 puntos entre 20 horas y 49 horas o créditos equivalentes.

5 puntu, 50 ordutik aurrera, edo kreditu baliokideak.

5 puntos a partir de 50 horas o créditos equivalentes.

– Euskaraz jakitea. Gehienez ere 10 puntu, honela baloratuta:

– Conocimientos de euskera. Máximo 10 puntos, que se valorarán de la siguiente forma:

C1 ALTE = EGA; IVAP 3HE; Hirugarren Maila HABE = 10 puntu.

C1 ALTE = EGA; PL3- IVAP; Hirugarren Maila HABE = 10 puntos.

B2 ALTE= IVAP 2HE; Bigarren Maila HABE = 5 puntu.

B2 ALTE= PL2- IVAP; Bigarren Maila HABE = 5 puntos.

B1 ALTE= IVAP 1HE; Lehenengo Maila HABE = 2 puntu.

B1 ALTE= PL1- IVAP; Lehenengo Maila HABE = 2 puntos.

– Ingelesez jakitea. Gehienez ere 4 puntu, honela baloratuta:

– Conocimientos de inglés. Máximo 4 puntos, que se valorarán de la siguiente forma:

C1 ALTE = Advanced; BEC3; BULATS3; ESOL10-11; TRINITY 10-11 = 4 puntu.

C1 ALTE = Advanced; BEC3; BULATS3; ESOL10-11; TRINITY 10-11 = 4 puntos.

B2 ALTE= FIRST; BEC2; BULATS3; ESOL 7-9; TRINITY 7-8-9 = 2 puntu.

B2 ALTE= FIRST; BEC2; BULATS3; ESOL 7-9; TRINITY 7-8-9 = 2 puntos.

B1 ALTE= PET; BEC1; BULATS2; ESOL 5-6; TRINITY 5,6 = 1 puntu.

B1 ALTE= PET; BEC1; BULATS2; ESOL 5-6; TRINITY 5,6 = 1 punto.

– Frantsesez eta/edo alemanez jakitea. Gehienez ere puntu 1, honela baloratuta:

– Conocimientos de francés y/o alemán. Máximo 1 puntos, que se valorará de la siguiente forma:

C1 ALTE = 1 puntu.

C1 ALTE = 1 punto.

Lehenengo fasean gutxienez 25 puntu lortzen dituzten izangaiak igaroko dira bigarren fasera.

Pasarán a la segunda fase de selección las personas que obtengan, como mínimo, 25 puntos en la primera fase.

b) Bigarren fasea: 15 puntu.

b) Segunda fase: 15 puntos.

Elkarrizketa pertsonala, gaiaren inguruko prestakuntza egiaztatu ahal izateko. Gehienez ere 15 puntu emango dira.

Entrevista personal que permita comprobar su preparación en la materia. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

Fase honetan gutxienez 6 puntu lortzen ez dituzten eskatzaileak beken adjudikazio-prozesutik kanpo geratuko dira.

Las personas solicitantes que en esta fase no alcancen el mínimo de 6 puntos quedarán eliminadas del proceso de adjudicación de las becas.

2.– Balorazio Batzordeak bekak esleitzeko proposamen bat egingo du, eta Lehiaren Euskal Agintaritzako presidenteari helaraziko dio. Proposamen horretan, ordezkoak ere adieraziko ditu, eta hurrenkeraren arabera deitu ahal izango zaie bekak estaltzeko, Lehiaren Euskal Agintaritzako presidenteak egoki iritziz gero, balizko uko-egiteak edo bestelako gorabeherak izanez gero. Bekadun titularrari ordezkapenaren unean beka amaitzeko geratzen zaion denborarako izango da aipaturiko ordezkapen hori.

2.– La Comisión de Valoración efectuará una propuesta de adjudicación de las becas que elevará a la Presidenta de LEA/AVC, indicando igualmente las personas suplentes que, según orden, podrán ser llamadas, si así lo considera oportuno la Presidenta de LEA/AVC, para cubrir las becas en caso de posibles renuncias u otros incidentes. Dicha suplencia será por el tiempo que reste a la persona becaria titular para la finalización de su beca en el momento en que se produzca la sustitución.

3.– Deialdia hutsik geratu ahal izango da ez badago lehiakiderik edo hautagaiak ez badira iristen eskatutako mailara.

3.– La convocatoria podrá ser declarada desierta por no haber concurrencia o por no alcanzar ninguna persona candidata el nivel exigido.

4.– Lehiaren Euskal Agintaritzako presidenteak, Balorazio Batzordearen proposamena ikusita, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gehienez ere sei hilabeteko epean erabakiko ditu bekak, eta banan-banan jakinaraziko du ebazpena. Era berean, Lehiaren Euskal Agintaritzaren webgunean eta EHAAn ere argitaratuko da ebazpena, herritarrak jakinaren gainean ipintzeko.

4.– La Presidenta de LEA/AVC, a la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración, acordará en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la concesión de las becas mediante resolución que será notificada individualmente. Así mismo, la resolución será publicada en la página web de LEA/AVC y en el BOPV para general conocimiento.

5.– Ebazpen horrek agortu egingo du administrazio-bidea, eta, haren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lehiaren Euskal Agintaritzaren presidenteari hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere aurkez daiteke Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

5.– Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de LEA/AVC, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación.

6.– Prozeduraren gehieneko epea igaro eta ez bada jakinarazi ebazpena, ulertuko da administrazioaren isilbidez ezetsi dela dirulaguntzaren eskaera, eta, hala, dagokion errekurtsoa jarri ahalko da.

6.– El vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención, a efectos de entablar el correspondiente recurso.

7.– Bekak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzultze- edo zehapen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen esparruan hasita eta oraindik izapidetze-aldian badaude.

7.– La concesión de las becas y, en su caso, el pago de las mismas, quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

8.– Bekei uko eginez gero, baliatu ez den beka-zatiak galdu egingo ditu eskubide ekonomikoak.

8.– La renuncia a las becas dará lugar a la pérdida de los derechos económicos por la parte de la beca no disfrutada.

10. artikulua.– Bekadunaren betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones de la persona becada.

Bekaren onuradunak nahitaez bete beharko ditu dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan aurreikusitako betebeharrak.

La persona beneficiaria de la beca deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, esencialmente:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, bekaren onuradunak, esleipen-ebazpena jakinarazten zaionetik zazpi eguneko epean, idazki bat bidali beharko du esanez onartzen duela beka eta bere egiten dituela beka jasotzetik eratorritako betebeharrak. Beka onartzeak esan nahi du onartzen direla deialdi honetako oinarriak.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, la persona beneficiaria de la beca deberá remitir en el plazo de siete días desde la notificación de la resolución de adjudicación, un escrito aceptándola y comprometiéndose a cumplir las obligaciones derivadas de su concesión. La aceptación de la beca implica la de las normas fijadas en esta convocatoria.

Era berean, adierazpen bat helarazi beharko du, adieraziz aldi horretan ez duela jasotzen beste laguntza instituzional bateraezinik eta ez duela egiten ordaindutako bestelako lanik.

Asimismo, deberá remitir una declaración de no estar disfrutando en ese periodo de ninguna otra ayuda de carácter institucional incompatible, ni realizando cualquier trabajo remunerado.

2.– Deialdian eta dirulaguntzak arautzen dituen araudi aplikagarrian ezarritako baldintzak betetzea.

2.– Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria y en la normativa aplicable reguladora de subvenciones.

3.– Prestakuntza-jarduerak tutoreak emandako jarraibideen arabera egitea, ahalik eta probetxu handiena ateraz.

3.– Realizar las acciones formativas conforme a las instrucciones dadas por su tutor, procurando el máximo aprovechamiento de las mismas.

Prestakuntza-aldiaren azken astean, txosten bat aurkeztu beharko du, Lehiaren Euskal Agintaritzan gauzaturiko prestakuntza-lanaren alderdi esanguratsuenak zehaztuz.

En la última semana de su período de formación, deberá presentar un informe en el que detalle los aspectos más significativos de su labor formativa en LEA/AVC.

4.– Ezarritako ordutegiak betetzea eta ondo erabiltzea eskura jarritako bitartekoak, izan ekipamenduak, izan instalazioak.

4.– Cumplir con los horarios establecidos y realizar un buen uso de los medios puestos a su disposición, tanto del equipamiento como de las instalaciones.

5.– Behar den konfidentzialtasuna gordetzea prestakuntza-aldian eskura ditzakeen gai, gertaera, txosten edo bestelako informazioei dagokienez. Horretarako, dagokion dokumentua sinatu beharko da. (III. eranskina).

5.– Guardar la debida confidencialidad respecto a los asuntos, hechos, informes o cualquier tipo de información de la cual pueda tener conocimiento con ocasión de su periodo de formación. A dichos efectos deberán firmar el documento correspondiente (Anexo III).

6.– Bekei uko eginez gero, baliatu ez den beka-zatiak galdu egingo ditu eskubide ekonomikoak.

6.– La renuncia a las becas dará lugar a la pérdida de los derechos económicos por la parte de la beca no disfrutada.

7.– Beken onuradunen betebeharra izango da Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea eskatzen dieten informazio guztia, laguntzen zertarakoa fiskalizatze-funtzioak betetzean eskatzen dietena.

7.– Las personas beneficiarias de las becas estarán obligadas a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

8.– Alta emanda egotea Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan. Betekizun hori nahitaezkoa izango da deialdia ebazteko eta ordainketak egiteko https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml

8.– Estar dado de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Este requisito es necesario para resolver la convocatoria y poder realizar los pagos https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/eu/contenidos/informacion/regtelter_infor/eu_rtt/index.shtml

9.– Beka lortzeko, nahitaezkoa izango da deialdian adierazitako baldintzak betetzea, dela bekaren onuradun izateko, dela hari usteko, beka likidatu bitarte guztian.

9.– El cumplimiento de los requisitos señalados en la convocatoria para obtener la beca serán exigidos tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria de la beca, como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la misma.

11. artikulua.– Bekadunaren eskubideak.

Artículo 11.– Derechos de la persona becada.

1.– Onuradunak hilabetea amaitu ondoren jasoko du bekaren hileko zenbatekoa. Prestakuntza-aldia hilabetetik beherakoa bada, benetako prestakuntza-egunen arabera kalkulatuko da ordaindu beharreko zenbatekoa.

1.– La persona beneficiaria recibirá el importe mensual de la beca a mes vencido. En caso de que el periodo de formación hay sido inferior al mes la cantidad a abonar se calculará en función de los días efectivos de formación.

2.– Bekadunak Lehiaren Euskal Agintaritzako langileen laguntza izango du prestakuntza-aldian. Horretarako, plantillako pertsona batek tutoretza-lanak egingo ditu eta gidatu egingo du egin beharreko lanetan.

2.– La persona becada será acompañada por personal de LEA/AVC en su periodo de formación. A dichos efectos una persona de la plantilla realizará las tareas de tutorización y le dirigirá en las tareas a realizar.

3.– Bekadunak 22 egun balioduneko oporraldia izango du bekaren urte oso bakoitzeko, eta bekaren benetako iraupenaren arabera hainbanatuko da. Atseden-egunak gutxienez hartu baino astebete lehenago adostu beharko dira tutorearekin.

3.– La persona becada disfrutará de un periodo de vacaciones de 22 días hábiles por año completo de duración de la beca, procediéndose a su prorrateo en función de la duración real de la misma. Las fechas de descanso deberán ser acordadas con la persona que realice las funciones de tutorización al menos una semana antes de su disfrute.

4.– Prestakuntza zuzen aprobetxatzen duen bekadunak alderdi hori egiaztatzen duen ziurtagiria jasoko du.

4.– La persona becada que realice un correcto aprovechamiento de la formación recibirá un certificado acreditativo de dicho extremo.

12. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 12.– Incumplimientos.

Egiaztatuz gero ez direla betetzen beka ematea eragin zuten baldintzak, jasotako zenbateko guztiak eta berandutze-interesak ordaindu beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, hala zehazten baitute, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak eta, bestetik, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak. Eta horrek ez du eragotziko, halaber, dagozkion gainerako eginbideei ekitea. Zehazkiago, dirua itzultzeko arrazoi izango dira 38/2003 Legearen, azaroaren 17koaren, 36. eta 37. artikuluetan hartutako egintza eta egoerak.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la beca dará lugar, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la totalidad de las cantidades percibidas más los intereses de demora aplicables conforme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Más específicamente, serán causa de reintegro los hechos y las situaciones contenidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

13. artikulua.–– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de reintegro.

Ezarritako baldintzak eta/edo betebeharrak betetzen ez badira, emandako beka itzultzeko prozedurari ekingo zaio, azaroaren 17ko 38/2003 Legeak dioenari jarraikiz, bai eta 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoaren arabera ere (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren araubide orokorra arautzen da, eta horietan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dira; 1992ko otsailaren 7ko EHAA, 26. zk.)

El procedimiento para la devolución de la beca concedida, en el supuesto de incumplimiento de las condiciones y/u obligaciones establecidas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre de 1991 (BOPV n.º 26, de 7 de febrero de 1992) por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

14. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 14.–Tratamiento de datos personales.

Deialdi honetan parte hartzen dutenen datu pertsonalak Lehiaren Euskal Agintaritzaren laguntza, dirulaguntza, sari eta beketarako datuen tratamendurako artxibo batean sartuko dira. Tratamendu horretarako, kontuan hartuko dira batetik, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, eta, bestetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena (II. eranskina).

Los datos personales de quienes participen en esta convocatoria serán incorporados para su tratamiento de datos denominado ayudas, subvenciones, premios y becas de LEA/AVC, sujeto a lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). (Anexo II).

Informazio gehiago eskuratzeko, jo esteka honetara: https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-aprat/eu/

Pueden obtener más información a través de este enlace: https://www.euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/web01-aprat/es/

Datu horiek Lehiaren Euskal Agintaritzak sustatutako laguntzen kudeaketara mugatuko dira, botere publikoen jarduneko misio bat betetzeko. Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta erregelamenduan aurreikusitako beste edozein eskubide ere. Datuak babesteari buruzko informazioa: https://www.euskadi.eus/datu-babesa-eta-segurtasun-politika/web01-sede/eu/

El uso de dichos datos se circunscribe al uso exclusivo de la gestión de las ayudas promovidas por LEA/AVC en el cumplimiento de una misión en ejercicio de poderes públicos. Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así como cualquier otro derecho previsto por el reglamento. Información de protección de datos: https://www.euskadi.eus/proteccion-de-datos-y-politica-de-seguridad/web01-sede/es/

Datuak ez dira ipiniko hirugarrenen eskura, salbu eta lege-betebeharren bat bada, eta ez zaizkie lagako hirugarren herrialdeei.

No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal, ni se transferirán a terceros países.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honen xede diren laguntza-deialdiak nahitaez beteko ditu honako lege-testu hauek: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean adierazitako oinarrizko araudia, eta azken horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

La convocatoria de ayudas objeto de esta Resolución está sujeta a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du; hala ere, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke organo beraren aurrean, hilabeteko epean, edota zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietarako aretoan, bi hilabeteko epean. Epeok ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko dira zenbatzen.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de publicación.

Bilbao, 2021eko abuztuaren 2an.

En Bilbao, a 2 de agosto de 2021.

Lehiaren Euskal Agintaritzako lehendakaria,

La Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia,

ALBA URRESOLA CLAVERO.

ALBA URRESOLA CLAVERO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común