Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 129, miércoles 2 de julio de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Ayuntamiento de Andoain
3893

ANUNCIO por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público Parcial de 2003.

Oferta de Empleo Público Parcial para 2003, aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2003.

Bereiziki Karrerako funtzionarientzako plaza hutsak

Plazas vacantes reservadas a funcionarios/as de carrera:

Lanpostuaren Izena	6/89 Leg. 43.art. 	Kopurua	 Hizkuntz

	Taldea		Eskakiz.

Denominación del puesto	Grupo art.43 	N.º vacantes	Perfil

	Ley 6/89.		Lingüístico

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Laguntzaileen Azpieskala

Subescala Auxiliares			

– Zergabilketa sailari atxikitako Administrari Laguntzailea	D	1	3. Ezinbestekoa

– Auxiliar Administrativo/a adscrito/a a Recaudación	 D	1	3 Preceptivo

– Enplegua eta Gazteria sailari atxikitako Administrari Laguntzailea	D	1	3. Ezinbestekoa

– Auxiliar Administrativo/a adscrito/a a Empleo y Juventud	D	1	3 Preceptivo

Aurrekoa argitaratzekoa da, herritarrek horren berri izan dezaten, 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Toki Jaurpideari buruzko Arauen Testu Bateginaren 128.1 artikuluak agindutakoari jarraituz, eta Toki Jaurpidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 91. artikuluari eta uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoaren Legeko 24. artikuluari jarraituz (azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatutakoa kontuan hartuta).

Andoain, 2003ko maiatzaren 26a.

Behin-behineko Alkatea,
JOXAN BARANDIAREN EZAMA.

Oferta de Empleo Público Parcial para 2003, aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2003.

Bereiziki Karrerako funtzionarientzako plaza hutsak

Plazas vacantes reservadas a funcionarios/as de carrera:

Lanpostuaren Izena	6/89 Leg. 43.art. 	Kopurua	 Hizkuntz

	Taldea		Eskakiz.

Denominación del puesto	Grupo art.43 	N.º vacantes	Perfil

	Ley 6/89.		Lingüístico

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Laguntzaileen Azpieskala

Subescala Auxiliares			

– Zergabilketa sailari atxikitako Administrari Laguntzailea	D	1	3. Ezinbestekoa

– Auxiliar Administrativo/a adscrito/a a Recaudación	 D	1	3 Preceptivo

– Enplegua eta Gazteria sailari atxikitako Administrari Laguntzailea	D	1	3. Ezinbestekoa

– Auxiliar Administrativo/a adscrito/a a Empleo y Juventud	D	1	3 Preceptivo

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 128.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986, art. 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 24 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, según la redacción dada por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre.

En Andoain, a 26 de mayo de 2003.

El Alcalde en funciones,
JOXAN BARANDIAREN EZAMA.

Análisis documental

Euskadi, bien común