Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 12, lunes 20 de enero de 2020


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
227

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se corrigen los errores detectados en la Resolución de 10 de diciembre de 2019, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2020 a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad, bajo el régimen de ayudas de minimis.

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Boletín Oficial del País Vasco, establece que los errores u omisiones materiales que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido de la disposición, acto o anuncio, se salvarán mediante disposición del mismo rango.

Advertidos errores de dicha índole en la publicación en euskera de la Resolución de 10 de diciembre de 2019 de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2020 a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad, bajo el régimen de ayudas de minimis, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 241 de 19 de diciembre de 2019, se procede a la corrección de los mismos.

RESUELVO:

Artículo único.– Subsanar los errores observados en la Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2020 a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad, bajo el régimen de ayudas de minimis, publicada en el BOPV número 241, de 19 de diciembre de 2019.

– En el artículo 1, en la página 2019/5807 (14/02),

donde dice:

Ebazpen honen bidez, enpresa eta erakunde pribatuentzako dirulaguntzak arautzen dira, eta dirulaguntzetarako deia egiten da, 2019. urtean aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten. Aholkularitza-enpresek laguntza teknikoa emango dute emakume eta gizonen arteko berdintasunerako diagnostikoak egiteko eta berdintasun-planak diseinatzeko, bai barne-antolamendurako, bai ematen dituzten zerbitzu edo produktuetarako.

debe decir:

Ebazpen honen bidez, enpresa eta erakunde pribatuentzako dirulaguntzak arautzen dira, eta dirulaguntzetarako deia egiten da, 2020. urtean aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten. Aholkularitza-enpresek laguntza teknikoa emango dute emakume eta gizonen arteko berdintasunerako diagnostikoak egiteko eta berdintasun-planak diseinatzeko, bai barne-antolamendurako, bai ematen dituzten zerbitzu edo produktuetarako.

– En el artículo 3.1.d), en la página 2019/5807 (14/03),

donde dice:

d) EAEko lantokietan gutxienez 10 langile eta gehienez 250 izan behar dituzte.

debe decir:

d) EAEko lantokietan gutxienez 10 langile eta gehienez 150 izan behar dituzte.

– En el artículo 4.1., en la página 2019/5807 (14/04),

donde dice:

1.– Aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko izango da dirulaguntza. Aholkularitza-enpresek, dirulaguntzak emateko Ebazpena argitaratzen den unetik ekainaren 30era, honako hauek egiten lagundu beharko die enpresei edo erakundeei:

debe decir:

1.– Aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko izango da dirulaguntza. Aholkularitza-enpresek, 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era, honako hauek egiten lagundu beharko die enpresei edo erakundeei:

– En el artículo 5.1., en la página 2019/5807 (14/05),

donde dice:

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

debe decir:

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2020ko otsailaren 7an amaituko da (egun hori barne).

– En el artículo 6.2.c), en la página 2019/5807 (14/06),

donde dice:

c) Aholkularitza-enpresa homologatuak egindako eta sinatutako laguntza teknikoari buruz egindako lan-proposamena, 2019. urterako, non honako hauek jasoko diren:

debe decir:

c) Aholkularitza-enpresa homologatuak egindako eta sinatutako laguntza teknikoari buruz egindako lan-proposamena, diagnostikoa, berdintasun-plana eta erakunde eskatzailearen prestakuntza ingurukoa, 2020. urterako, non honako hauek jasoko diren:

– En el artículo 14.1., en la página 2019/5807 (14/14),

donde dice:

1.– Dirulaguntza zatika ordainduko da: % 80 ordainduko da 2020ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura, ez bazaio uko egin 13.a) artikuluan aipatutako epean, eta gainerakoa, % 20, 2021eko aurrekontu-ekitaldiaren kargura ordainduko da, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak egiaztatzen duenean diruz lagundutako jardueretan sortutako gastu guztiak justifikatu direla –Emakundek estali ez dituenak ere bai–, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30. artikuluari jarraikiz. Bigarren zatia ordaintzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira 2020ko uztailaren 8ra arteko epean, (egun hori barne):

debe decir:

1.– Jarduerak gauzatu ondoren eta jarduera horien ondorioz izandako gastu guztiak –Emakundek estali ez dituenak ere bai– justifikatu ondoren ordainduko da dirulaguntza, jardueraren guztizkora iritsi arte, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30. artikuluari jarraikiz; horretarako, 2020ko azaroaren 30a baino lehen (egun hori barne), agiri hauek aurkeztu behar dira:

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2019.

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.


Análisis documental