Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Natura ondare eta biodibertsitateari buruzko araudia

Europakoa

Estatukoa

Euskadi

Espezie mehatxatuen EAEko katalogoa

Espainiako Espezie Mehatxatuen Katalogoa

 • 139/2011 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 4koa, Babes Bereziko Erregimenean dauden Basa Espezieen Zerrenda eta Espainiako Espezie Mehatxatuen Katalogoa garatzeko dena. Hutsen zuzenketa.
 • Resolución de 6 de marzo de 2017 (leiho berri batean irekitzen da), de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
 • Orden TEC/1078/2018 (leiho berri batean irekitzen da), de 28 de septiembre, por la que se declara la situación crítica de Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y Tetrao urogallus cantabricus en España, y se declaran de interés general las obras y proyectos encaminados a la recuperación de dichos taxones.

Zetazeoak

Hegaztiak

 • 1432/2008 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), abuztuaren 29koa, goi-tentsioko linea elektrikoetako hegaztien elektrokuzioaren eta talken ondoriozko heriotzak murrizteko neurriak ezartzen dituena.
 • AGINDUA, 2016ko maiatzaren 6koa (leiho berri batean irekitzen da), Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena. Honen bidez, arriskupean dauden hegazti-espezieen ugalketa, elikadura, sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak mugatzen dira eta hegazti-faunaren babes-eremuak, non goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan ez elektrokutatzeko edo talka ez egiteko neurriak aplikatuko baitira, argitaratzen.
 • EBAZPENA, 2018ko ekainaren 18koa (leiho berri batean irekitzen da), Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita zein diren 1432/2008 Errege Dekretuaren 6. eta 7. artikuluetan ezarritako arau teknikoekin bat ez datozen goi-tentsioko aireko linea elektrikoak.

Nazioarteko merkataritza

 • Real Decreto 7/2018 (leiho berri batean irekitzen da), de 12 de enero, por el que se establecen los requisitos de documentación, tenencia y marcado en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de acuerdo con lo establecido por la reglamentación de la Unión Europea en aplicación de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.

  

Estatukoa

Gipuzkoa

Bizkaia

 • Mendiei eta Babespeko Naturguneen Administrazinoari buruzko 94/3 Foru-Araua.

ALDAKETAK:

Martiaren 20ko 3/2007 Foru-araua, mendiei eta babespeko naturguneen administrazioari buruzko 3/1994 Foru Araua aldatzen duena.

Araba

Nazioartekoa

 • Munduko kultur- eta natura-ondarea babesteko Konbentzioa. (Paris, 1972)
 • UICN. Naturari buruzko Mundu Biltzarra. 4.040 Ebazpena: Geodibertsitatearen eta geologia-ondarearen kontserbazioa.
 • UICN. Kontserbazioari buruzko Mundu Biltzarra. WCC-2012-Res-048-SP Ebazpena: Geologia-ondarea balioestea eta kontserbatzea UICNren 2013-2016 Programaren barruan. (Jeju, Korea, 2012)

Europakoa 

Rec(2004)3 Gomendioa geologia ondarea eta geologia interes bereziko guneak kontserbatzeari buruzkoa dena. Europar Batsauneko Kontseilua.

Estatukoa

 • 45/2007 Legea, landa ingurunearen garapen jasangarriari buruzkoa. Legeak proposatzen du, alde batetik, baserri inguruko baliabide geologikoak erabiltzeko eta horiek garapen jasangarrirako erabiliak izan daitezela; eta, beste aldetik, ingurumen plangintzako lanetan geologia-, meatze- eta biologia-ondarea ezagutzeko, bebesteko eta modu jasangarrian erabiltzeko ekimenak gauzatzeko  zientzia-, kultura- eta turismo-baliabideak modura. 
 • 5/2007 Legea, apirilaren 3koa, Parke Nazionalen Sareari buruzkoa. Legeak definitzen duenez, Parke Nazionalak dira, besteak beste, ekologia- eta kultura-balio handidun natura guneak, giza ustiaketak eta jarduerak gutxi erasandakoak, zeintzuek, [...] geologia eta geomorfologia-formazioak direla eta, ekologia-, estetika-, kultura-, hezkuntza- eta zientzia-balioak dituzten eta, hori dela eta, kontserbazioak arreta berezia merezi duen eta Estatuko interes orokorrekoa izendatzen den.
 • 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa, Espainiako Historia Ondareari buruzkoa. Estatuko ondare paleontologikoaren babesa ondare historiko-artistikoari buruzko araudian aurreikusten da.

Euskadi

 • 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa.
 • 341/1999 Dekretua, urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa. (hutsen zuzenketa) Euskal Autonomia Erkidegoko ondare paleontologikoaren babesa kultura ondareari buruzko araudian aurreikusten da.
 • AGINDUA, 2011ko martxoaren 18koa, zeinen bidez argitara ematen bai­ta Euskal Kostaldeko Geoparkearen nazioarteko izendapena eta Europako Geoparkeen Sarean zein Unescok lagunduriko Munduko Geoparke Nazio­nalen Sarean sartu izana.

Adierazpenak

Azken aldaketako data: