Arautegia

Inprimatu

2009/147/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2009ko azaroaren 30ekoa, basa-hegaztiak kontserbatzeari buruzkoa

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Erkidego
 • Arau-maila: Zuzentaraua
 • Organo arau-emailea: Europako Parlamentua eta Kontseilua
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EBAO (Europar Batasuna)
 • Aldizkari-zk.: 20
 • Hurrenkera-zk.: ---
 • Xedapen-zk.: 147
 • Xedapen-data: 2009/11/30
 • Argitaratze-data: 2010/01/26

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza
 • Azpigaia: Ingurumena

Testu legala

 2009/147/EE ZUZENTARAUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 

2009ko azaroaren 30ekoa, 

basa-hegaztiak kontserbatzeari buruzkoa 

(bertsio kodifikatua)

EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA EUROPAR BATASUNAREN KONTSEILUAK

Europako Erkidegoa eratzeko Tratatua eta, bereziki, haren 175.1 artikulua aztertu dute,

Batzordearen proposamena aztertu dute,

Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen irizpena aztertu dute (1),

Tratatuko 251. artikuluan ezarritako prozedurari jarraitu diote (2),

Eta alderdi hauek kontuan hartu dituzte:

(1)             Basa-hegaztiak kontserbatzeari buruzko Kontseiluaren 1979ko apirilaren 2ko 79/409/EEE Zuzentaraua (3) behin baino gehiagotan aldatu da, funtsean aldatu ere (4). Argitasunaren mesedetan, komeni da zuzentarau hori kodifikatzea.

(2)             Ingurumenaren arloan Europako Erkidegoaren Seigarren Ekintza Programa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 22ko 1600/2002/EE Erabakiak (5) ekintza jakin batzuk jasotzen ditu biodibertsitateari begira, hegaztien eta haien habitaten babesa barne direla.

(3)             Estatu kideen lurralde europarrean naturan aske bizi ohi diren hegazti-espezie asko eta asko populazio-beherakada handia sufritzen ari dira; kasu batzuetan oso denbora laburrean, gainera. Horrek arrisku larrian jartzen du ingurumenaren kontserbazioa, batez ere oreka biologikoa hausteko mehatxua delako.

(4)             Estatu kideen lurralde europarrean naturan aske bizi ohi diren hegazti-espezie asko hegazti migratzaileak dira. Espezie horiek guztion ondarea dira, eta haien babes eraginkorra mugaz gaindiko ingurumen-arazoa da, guztion erantzukizuna eskatzen duena.

(5)             Estatu kideen lurralde europarrean naturan aske bizi ohi diren hegazti-espezieen kontserbazioa beharrezkoa da, bizi-baldintzak hobetzeko arloan eta garapen jasangarria bultzatzeko bidean Erkidegoak dituen helburuak lortzeko.

(6)             Hartu beharreko neurriak hegazti-populazioaren mailan eragin dezaketen faktoreei aplikatu behar zaizkie; hau da, giza jardueraren ondorioei eta, bereziki, hegaztien habitatak suntsitzeari eta kutsatzeari, hegaztiok harrapatzeari eta hiltzeari, eta horrek dakarren salerosketari. Neurri horien zorroztasun-maila kontserbazio-politika baten esparruan espezie bakoitzaren egoerari egokitu beharra dago.

(7)             Kontserbazioaren helburua natur baliabideen epe luzeko babesa eta kudeaketa da, Europako herrien ondarearen parte gisa. Kontserbazioak baliabide horiek erregulatzeko bidea ematen du, bai eta haien ustiaketa arautzeko ere, espezieen oreka naturala iraunarazteko eta egokitzeko beharrezkoak diren neurrietan oinarrituta, betiere arrazoizko mugen barruan.

(8)             Habitat-dibertsitate eta -azalera aski bat babestea, iraunaraztea edo lehengoratzea ezinbestekoak dira hegazti-espezie guztiak kontserbatzeko. Hegazti-espezie jakin batzuek beren habitatari buruzko kontserbazio-neurri berezi batzuk behar dituzte, beren banaketa-arearen barruan biziraun eta ugaltzen direla ziurtatzeko. Neurri horiek espezie migratzaileak ere kontuan hartu behar dituzte, eta elkarrekin koordinatuta egon behar dute sare koherente bat eratzeari begira.

(9)             Merkataritza-interesek harrapaketa-kopuruaren gainean presio kaltegarririk izan ez dezaten, beharrezkoa da komertzializazioa debekatzea oro har eta soil-soilik salbuestea beren egoera biologikoaren argitan horretarako aukera ematen duten espezieak, eskualdez eskualde nagusi diren baldintza espezifikoak aintzat hartuta.

(10)           Erkidego osoan duten populazio-maila altuagatik, banaketa geografikoagatik eta ugalketa-tasagatik, espezie jakin batzuk ehiza-espezieak izan daitezke, eta onartzeko moduko ustiaketatzat hartu behar da hori, baldin muga zehatz batzuk jartzen badira. Ehiza-mota hori bateragarria izan behar da espezie horien populazioak maila egoki batean irautearekin.

(11)           Debekatu egingo da harrapaketa edo hilketa masibo edo ez-selektiborako trepeta, instalazio edo metodoak erabiltzea, baita ibilgailu jakin batzuetatik jazartzea ere, gehiegizko presioa sortzen dutelako edo sor dezaketelako eraginpeko espezieen populazio-kopuruetan.

(12)           Egoera espezifiko jakin batzuek garrantzi berezia izan dezaketenez, salbuesteko aukera aurreikus daiteke, baldintza zehatz batzuk jarrita eta Batzordeak gainbegiratuta.

(13)           Hegaztien kontserbazioak, bereziki hegazti migratzaileenak, arazo batzuk planteatzen ditu oraindik ere, ikerketa zientifikoak eskatzen dituztenak. Ikerketa horiek, gainera, hartu diren neurrien eraginkortasuna ebaluatuko dute.

(14)           Estatu kideen lurralde europarrean naturan aske bizi ez diren hegazti-espezieak sartuz gero, arretaz zainduko da, Batzordeari kontsulta eginez, horrek ez duela kalterik sortuko bertako flora eta faunan.

(15)           Hiru urtean behin, sintesi-txosten bat landu eta helaraziko die estatu kideei Batzordeak. Zuzentarau honen indarrez abian jarri dituzten arau nazionalei buruz estatu kideek bidalitako informazioan oinarrituko da txostena.

(16)           Zuzentarau hau betetzeko beharrezko neurriak onartu behar dira, Kontseiluaren 1999ko ekainaren 28ko 1999/468/EE Erabakiari jarraiki, hau da, Batzordeari esleituriko eskumenak baliatzeko prozedurak ezartzen dituen erabakiari jarraiki (6).

(17)           Bereziki komeni da Batzordeari eskumenak ematea eranskin zehatz batzuk aldatzeko, aurrerapen zientifiko eta teknikoaren argitan.

Neurri horiek orokorrak direnez gero, eta haien helburua zuzentarau honetan funtsezkoak ez diren elementuak aldatzea denez gero, 1999/468/EE Erabakiko 5 bis artikuluan agindutako kontroldun arautze-prozedura erabiliko da neurriok emateko.

(18)           Zuzentarau honek ez du eraginik izango estatu kideek zuzentarauak beren estatuko zuzenbidera ekartzeko dituzten epeei buruzko betebeharretan (VI. eranskineko B zatian agertzen dira epe horiek).

 

ZUZENTARAU HAU ONARTU DUTE:

1. artikulua

1. Zuzentarau honen gaia da Tratatuaren eraginpean dauden estatu kideen lurralde europarrean naturan aske bizi ohi diren hegazti-espezie guztien kontserbazioa. Xedea du espezie horiek babestea, kudeatzea eta erregulatzea, eta arauak ezartzen ditu haiek ustiatzeko. 

2. Zuzentaraua hegaztiei, haien arrautzei, habiei eta habitatei aplikatuko zaie.

2. artikulua

Estatu kideek behar diren neurri guztiak hartuko dituzte lehenengo artikuluan aipatzen diren hegazti-espezie guztien populazioak bereziki eskakizun ekologiko, zientifiko eta kulturaren araberako maila egoki batean iraunarazteko edo egokitzeko, baina eskakizun ekonomiko eta aisialdikoak ere kontuan hartuta.

3. artikulua

  1. Bigarren artikuluan adierazitako eskakizunak aintzat hartuta, lehenengo artikuluan aipatzen diren hegazti-espezie guztientzako habitat-dibertsitate eta -azalera aski bat babesteko, iraunarazteko edo lehengoratzeko neurriak hartuko dituzte estatu kideek.

  2. Biotopoak eta habitatak babestu, iraunarazi eta lehengoratzeko, hasteko, honako neurri hauek hartu beharko dira:

  a)    babes-eremuak sortzea;

  b)    eskakizun ekologikoen arabera iraunaraztea eta antolatzea babes-eremuen barruan nahiz kanpoan dauden habitatak;

  c)    suntsitutako biotopoak lehengoratzea;

  d)    biotopoak sortzea.

  4. artikulua

  1. I. eranskinean aipatutako espezieei beren habitatari buruzko kontserbazio-neurri bereziak aplikatuko zaizkie, beren banaketa-arearen barruan biziraun eta ugaltzen direla ziurtatzeko.

  Horretarako, kontuan izan behar ditugu hauek:

  a)     galtzeko arriskuan dauden espezieak;

  b)    habitaten aldaketa jakin batzuekiko kalteberak diren espezieak;

  c)     bakantzat jotako espezieak, populazio txikiak dituztelako edo tokiko banaketa txikia dutelako;

  d)    beren habitat berezia dela eta, arreta berezia eskatzen duten beste espezie batzuk.

  Ebaluazioak egiteko, populazio-mailaren joerak eta aldaketak hartuko dira kontuan.

  Zuzentaraua aplikagarria den itsasoko eta lehorreko eremu geografikoaren barruan espezie horiek kontserbatzeko egokienak diren lurraldeak –kopuruaren aldetik zein gainazalaren aldetik– babes bereziko eremu gisa sailkatuko dituzte estatu kideek.

  2. Antzeko neurriak hartuko dituzte estatu kideek I. eranskinean adierazten ez diren baina gurera erregularki iritsi ohi diren espezie migratzaileen kasuan ere, kontuan hartuta zuzentarau hau aplikagarria den itsasoko eta lehorreko eremu geografikoan dauden babes-beharrak, ugalketa, lumaberritze eta negupasarako eremuen eta migraziobideetako atseden-lekuen aldetik. Horretarako, estatu kideek garrantzi berezia emango diote hezeguneak babesteari; batez ere, nazioarteko garrantzia duten hezeguneak babesteari.

  3. Informazio baliagarri guztiak bidaliko dizkiote estatu kideek Batzordeari, horrela behar den koordinazioari begira Batzordeak ekimenak har ditzan, 1. ataleko eremuek, alde batetik, eta 2.ekoek, beste aldetik, sare koherente bat osa dezaten, zuzentarau hau aplikagarria den itsasoko eta lehorreko eremu geografikoaren barruan espezieen babes-beharrei erantzuteko.

  4. Estatu kideek behar diren neurriak hartuko dituzte 1. eta 2. paragrafoetan aipaturiko babes-eremuen barruan habitaten kutsadura edo hondatzea eta hegaztiei eragiten dieten asalduak eragozteko, esanguratsuak baldin badira artikulu honetako helburuen argitan. Babes-eremu horietatik kanpo ere, habitaten kutsadura edo hondatzea eragozteko ahaleginak egingo dituzte estatu kideek.

  5. artikulua

  7. eta 9. artikuluetan ezarritakoa eragotzi gabe, 1. artikuluko hegazti-espezie guztiak babesteko araubide orokorra jartzeko behar diren neurriak hartuko dituzte estatu kideek. Bereziki, honako debeku hauek ezarriko dira: 

  a)     nahita hiltzea edo harrapatzea, erabiltzen den metodoa edozein delarik ere;

  b)    haien habiak eta arrautzak nahita suntsitzea edo hondatzea, eta habiak kentzea;

  c)     haien arrautzak naturan biltzea eta atxikitzea, nahiz eta hutsik egon;

  d)    nahita asaldatzea, bereziki ugaltzeko eta umeak hazteko garaian, asalduaren ondorioz eragin esanguratsua sortzen baldin bada zuzentarau honen helburuen argitan;

  e)     ehiza eta harrapaketa debekatua duten hegazti-espezieak atxikitzea. 

  6. artikulua

  1. 2. eta 3. paragrafoetan ezarritakoa eragotzi gabe eta 1. artikuluko hegazti-espezie guztiei dagokienez, honako jarduera hauek debekatuko dituzte estatu kideek: hegazti biziak edo hilak –bai eta erraz identifikatzeko moduko edozein hegazti-zati edo produktu eratorri ere– saltzea, salmentarako garraiatzea, salmentarako atxikitzea eta salgai jartzea.

  2. 1. paragrafoko jarduerak ez dira debekatuko III. eranskineko A zatiko espezieen kasuan, baldin eta hegaztiak legearen arabera hil edo harrapatu badira edo beste bide zilegiren batez eskuratu badira.

  3. Estatu kideek 1. paragrafoko jarduerak egiteko baimena eman dezakete III. eranskineko B zatiko espezieen kasuan, eta horretarako muga batzuk aurreikusi, baldin eta hegaztiak legearen arabera hil edo harrapatu badira edo beste bide zilegiren batez eskuratu badira.

  Baimen hori eman nahi duten estatu kideek kontsulta egingo diote aldez aurretik Batzordeari, harekin batera aztertzeko ea kasuan kasuko espeziearen aleak merkaturatzeak ez ote duen, zantzu guztien arabera, arriskuan jartzen, edo arriskuan jartzeko bidea ematen, espezieak Erkidego osoan duen populazio-maila, banaketa geografikoa edo ugalketa-tasa. Azterketa horren ondorioz ikusten bada, Batzordearen irizpenaren arabera, baimen horrek lehen aipaturiko arriskuetako bat dakarrela edo horretarako bidea eman lezakeela, behar bezala arrazoitutako gomendio bat bidaliko dio Batzordeak estatu kideari kasuan kasuko espeziearen merkaturatzea gaitzesteko. Batzordeak uste badu ez dagoela arrisku hori, horren jakitun ipiniko du estatu kidea.

  Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da Batzordearen gomendioa.

  Paragrafo honi jarraituz baimena ematen duen estatu kideak aldiro-aldiro egiaztatuko du betetzen diren ala ez baimena emateko eskatzen diren baldintzak.

  7. artikulua

  1. Erkidego osoan duten populazio-maila, banaketa geografikoa eta ugalketa-tasa direla eta, II. eranskinean zerrendaturiko espezieak ehiza-espezie izan daitezke estatuko legeriaren esparruan. Estatu kideek bermatu egingo dute espezie horiek ehizatzeak ez dituela haien banaketa-arean kontserbazioaren alde egindako ahaleginak zapuztuko.

  2. II. eranskineko A zatian zerrendatzen diren espezieak zuzentarau hau aplikagarria den itsasoko eta lehorreko eremu geografikoan ehizatu ahal izango dira.

  3. II. eranskineko B zatian zerrendatzen diren espezieak, aldiz, eranskinean bertan aipatzen diren estatu kideetan bakarrik ehizatu ahal izango dira.

  4. Estatu kideek bermatu egingo dute ezen ehizak –baita falkoneriak ere, halakorik badago–, indarrean dauden estatuko arauak aplikatuz gero, eraginpeko hegazti-espezieen arrazoizko erabilera baten eta erregulazio ekologiko orekatu baten printzipioak errespetatuko dituela, eta jarduera hori bateragarria izango dela, espezieen populazioari dagokionez eta, bereziki, espezie migratzaileei dagokienez, 2. artikulutik eratortzen diren arauekin.

  Bereziki zainduko dute ehiza-legeria aplikatzen zaien espezieak ez direla ehizatuko habia egiteko garaian, ezta ugaltzeko eta umatzeko garaian ere.

  Espezie migratzaileak direnean, bereziki zainduko dute ehiza-legeria aplikatzen zaien espezieak ez direla ehizatuko ugaltzeko garaian, ez eta haien habialekuetara itzultzeko bidean ere.

  Estatu kideek beren ehiza-legeria praktikan aplikatzeari buruzko informazio esanguratsu guztia bidaliko diote Batzordeari. 

  8. artikulua

  1. Zuzentarau honen esparruan hegaztiak ehizatu, harrapatu edo hiltzea dela eta, estatu kideek debekatu egingo dute harrapaketa edo hilketa masibo edo ez-selektiborako trepeta, instalazio edo metodoak erabiltzea, baita espezie bat eremu jakin batean desagertzea ekar dezaketenak ere, eta bereziki IV. eranskineko a) letran aipatzen direnak.

  2. Gainera, IV. eranskineko b) letran aipatzen diren garraio-bide eta baldintzetan jazartzea debekatuko dute estatu kideek.

  9. artikulua

  1. Estatu kideek salbuespenak egin ditzakete 5. artikulutik 8.era artekoetan, beste irtenbide egokirik ez badago, arrazoi hauek direla eta:

  a)          

   —  osasun eta segurtasun publikoaren onerako,

   —  aire-segurtasunaren onerako,

   —  kalte larriak eragozteko laboreetan, abeltzaintzan, basoetan, arrantzan eta uretan,

   —  flora eta fauna babesteko;

  b)    ikerketa edo irakaskuntza helburuetarako, birpopulatze edo birsartzerako edo ekintza horiei begira egindako hazkuntzarako.

  c)     baimentzeko, egoera erabat kontrolatuetan eta modu selektiboan, hegazti jakin batzuen kopuru txiki batzuk harrapatzea, atxikitzea edo bestelako ustiaketa zuhur oro egitea.

  2. 1. paragrafoan adierazitako salbuespenek honakoak aipatu beharko dituzte:

  a)     salbuespenen xede izango diren espezieak;

  b)    hegaztiak harrapatzeko edo hiltzeko baimendutako trepeta, instalazio edo metodoak;

  c)     salbuespen horietan zer arrisku egoera dauden eta zer garai eta tokitan egin ahal izango diren;

  d)    eskatutako baldintzak betetzen direla adierazteko gaitutako agintaria eta zer trepeta, instalazio edo metodo erabili ahal izango diren, zer mugaren barruan eta zeinek ezarri ahal izango dituen;

  e)     egingo diren kontrolak.

  3. Estatu kideek urtero txosten bat igorriko dute Batzordera, 1. eta 2. paragrafoak aplikatzeari buruz.

  4. Eskura dituen informazioak aintzat hartuta, eta bereziki 3. paragrafoari jarraiki jakinarazitakoen argitan, Batzordeak etengabe bermatuko du 1. paragrafoko salbuespenen ondorioak bateragarriak direla zuzentarau honekin. Horretarako behar diren ekimenak abiatuko ditu. 

  10. artikulua

  1. 1. artikuluan aipatutako hegazti-espezie guztiak babesteko, kudeatzeko eta ustiatzeko behar diren ikerketa eta lanak sustatuko dituzte estatu kideek. Arreta berezia jarriko da V. eranskinean zerrendaturiko gaiei buruzko ikerketa eta lanetan.

  2. Estatu kideek beharrezkoa den informazio guztia bidaliko diote Batzordeari, neurri egokiak har ditzan 1. paragrafoan aipatutako ikerketa eta lanak koordinatzeari begira. 

  11. artikulua 

  Estatu kideek zaindu egingo dute haien lurralde europarrean naturan aske bizi ez diren hegazti-espezierik sartuz gero ez dela kalterik sortuko bertako floran eta faunan. Kasu horietan, kontsulta egingo diote Batzordeari.

  12. artikulua

  1. Hiru urtean behin –1981eko apirilaren 7tik zenbatzen hasita–, zuzentarau honi jarraituz hartutako xedapen nazionalak aplikatzeari buruzko txosten bat bidaliko dute Batzordera estatu kideek.

  2. Hiru urtean behin, 1. paragrafoan adierazitako informazioan oinarritutako laburpen-txostena landuko du Batzordeak. Txosten horren zirriborroan estatu kide jakin batek emandako informazioetan oinarritutako zatia estatu kide horretako agintariei bidaliko zaie, berrets dezaten. Txostenaren azken bertsioa estatu kideei bidaliko zaie. 

  13. artikulua

  Zuzentarau honi jarraiki harturiko neurrien aplikazioak ezin izango du okertu 1. artikuluan adierazitako espezie guztien kontserbazioaren oraingo egoera.

  14. artikulua

  Estatu kideek zuzentarau honetan jasotakoak baino babes-neurri zorrotzagoak hartu ahal izango dituzte.

  15. artikulua

  Behar diren aldaketak egingo dira I. eta V. eranskinak aurrerapen tekniko eta zientifikora egokitzeko. Neurriok zuzentarau honetan funtsezkoak ez diren elementuak aldatzeko izango dira, eta 16.2 artikuluan ezarritako kontroldun arautze-prozeduraren arabera onartuko dira.

  16. artikulua

  1. Batzordeari aurrerapen tekniko eta zientifikorako komite batek lagunduko dio.

  2. Paragrafo honi erreferentzia egiten zaion kasuetan, 1999/468/EE Erabakiko 5 bis artikuluko 1. paragrafotik 4.era bitartekoak eta 7. artikulua aplikatuko dira, 8. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta. 

  17. artikulua

  Zuzentarau honek arautzen duen esparruan hartzen dituzten barne-zuzenbideko oinarrizko xedapenen testua jakinaraziko diote estatu kideek Batzordeari. 

  18. artikulua

  Indargabetu egiten da 76/464/EEE Zuzentaraua, zeina VI. eranskineko A zatian adierazten diren egintzen bidez aldatua izan baita. Horrek, baina, ez ditu kentzen zuzentarauak estatuetako zuzenbidera ekartzeko VI. eranskineko B zatian azaltzen diren epeei buruz estatu kideek dituzten betebeharrak.

  Indargabeturiko zuzentarauari egindako erreferentziak zuzentarau honi egindakotzat joko dira, VII. eranskinean jasotako korrespondentzia-taulari jarraiki. 

  19. artikulua

  Zuzentarau hau Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogei egunera jarriko da indarrean. 

  20. artikulua

  Estatu kideak dira zuzentarau honen hartzaileak.

  Bruselan egina, 2009ko azaroaren 30

  Europako Parlamentuaren izenean, Presidentea

  J.  BUZEK

  Kontseiluaren izenean, Presidentea

  B. ASK


  (1)    2009ko ekainaren 10eko Irizpena (Aldizkari Ofizialean oraindik argitaratu gabea).

  (2)    Europako Parlamentuaren 2009ko urriaren 20ko Irizpena (oraindik Aldizkari Ofizialean argitaratu gabea) eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 26ko Erabakia..

  (3) EBAO L 103, 1979-04-25, 1. or.

  (4) Ikus VI. eranskineko A zatia.

  (5) EBAO L 242, 2002-09-10, 1. or.

  (6) EO C 184 E, 1999-07-17koa, 23. or.

   


  I. ERANSKINA

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

  Gavia stellata

  Gavia arctica

  Gavia immer

  PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

  Podiceps auritus

  PROCELLARIIFORMES

  Procellariidae

  Pterodroma madeira

  Pterodroma feae

  Bulweria bulwerii

  Calonectris diomedea

  Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

  Puffinus yelkouan

  Puffinus assimilis

  Hydrobatidae

  Pelagodroma marina

  Hydrobates pelagicus

  Oceanodroma leucorhoa

  Oceanodroma castro

  PELECANIFORMES

  Pelecanidae

  Pelecanus onocrotalus

  Pelecanus crispus

  Phalacrocoracidae

  Phalacrocorax aristotelis desmarestii

  Phalacrocorax pygmeus

  CICONIIFORMES

  Ardeidae

  Botaurus stellaris

  Ixobrychus minutus

  Nycticorax nycticorax

  Ardeola ralloides

  Egretta garzetta

  Egretta alba (Ardea alba)

  Ardea purpurea

  Ciconiidae

  Ciconia nigra

  Ciconia ciconia

  Threskiornithidae

  Plegadis falcinellus

  Platalea leucorodia

  PHOENICOPTERIFORMES

  Phoenicopteridae

  Phoenicopterus ruber

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

  Cygnus cygnus

  Anser albifrons flavirostris

  Anser erythropus

  Branta leucopsis

  Branta ruficollis

  Tadorna ferruginea

  Marmaronetta angustirostris

  Aythya nyroca

  Polysticta stelleri

  Mergus albellus (Mergellus albellus)

  Oxyura leucocephala

  FALCONIFORMES

  Pandionidae

  Pandion haliaetus

  Accipitridae

  Pernis apivorus

  Elanus caeruleus

  Milvus migrans

  Milvus milvus

  Haliaeetus albicilla

  Gypaetus barbatus

  Neophron percnopterus

  Gyps fulvus

  Aegypius monachus

  Circaetus gallicus

  Circus aeruginosus

  Circus cyaneus

  Circus macrourus

  Circus pygargus

  Accipiter gentilis arrigonii

  Accipiter nisus granti

  Accipiter brevipes

  Buteo rufinus

  Aquila pomarina

  Aquila clanga

  Aquila heliaca

  Aquila adalberti

  Aquila chrysaetos

  Hieraaetus pennatus

  Hieraaetus fasciatus

  Falconidae

  Falco naumanni

  Falco vespertinus

  Falco columbarius

  Falco eleonorae

  Falco biarmicus

  Falco cherrug

  Falco rusticolus

  Falco peregrinus

  GALLIFORMES

  Tetraonidae

  Bonasa bonasia

  Lagopus mutus pyrenaicus

  Lagopus mutus helveticus

  Tetrao tetrix tetrix

  Tetrao urogallus

  Phasianidae

  Alectoris graeca

  Alectoris barbara

  Perdix perdix italica

  Perdix perdix hispaniensis

  GRUIFORMES

  Turnicidae

  Turnix sylvatica

  Gruidae

  Grus grus

  Rallidae

  Porzana porzana

  Porzana parva

  Porzana pusilla

  Crex crex

  Porphyrio porphyrio

  Fulica cristata

  Otididae

  Tetrax tetrax

  Chlamydotis undulata

  Otis tarda

  CHARADRIIFORMES

  Recurvirostridae

  Himantopus himantopus

  Recurvirostra avosetta

  Burhinidae

  Burhinus oedicnemus

  Glareolidae

  Cursorius cursor

  Glareola pratincola

  Charadriidae

  Charadrius alexandrinus

  Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

  Pluvialis apricaria

  Hoplopterus spinosus

  Scolopacidae

  Calidris alpina schinzii

  Philomachus pugnax

  Gallinago media

  Limosa lapponica

  Numenius tenuirostris

  Tringa glareola

  Xenus cinereus (Tringa cinerea)

  Phalaropus lobatus

  Laridae

  Larus melanocephalus

  Larus genei

  Larus audouinii

  Larus minutus

  Sternidae

  Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

  Sterna caspia

  Sterna sandvicensis

  Sterna dougallii

  Sterna hirundo

  Sterna paradisaea

  Sterna albifrons

  Chlidonias hybridus

  Chlidonias niger

  Alcidae

  Uria aalge ibericus

  PTEROCLIFORMES

  Pteroclididae

  Pterocles orientalis

  Pterocles alchata

  COLUMBIFORMES

  Columbidae

  Columba palumbus azorica

  Columba trocaz

  Columba bollii

  Columba junoniae

  STRIGIFORMES

  Strigidae

  Bubo bubo

  Nyctea scandiaca

  Surnia ulula

  Glaucidium passerinum

  Strix nebulosa

  Strix uralensis

  Asio flammeus

  Aegolius funereus

  CAPRIMULGIFORMES

  Caprimulgidae

  Caprimulgus europaeus

  APODIFORMES

  Apodidae

  Apus caffer

  CORACIIFORMES

  Alcedinidae

  Alcedo atthis

  Coraciidae

  Coracias garrulus

  PICIFORMES

  Picidae

  Picus canus

  Dryocopus martius

  Dendrocopos major canariensis

  Dendrocopos major thanneri

  Dendrocopos syriacus

  Dendrocopos medius

  Dendrocopos leucotos

  Picoides tridactylus

  PASSERIFORMES

  Alaudidae

  Chersophilus duponti

  Melanocorypha calandra

  Calandrella brachydactyla

  Galerida theklae

  Lullula arborea

  Motacillidae

  Anthus campestris

  Troglodytidae

  Troglodytes troglodytes fridariensis

  Muscicapidae (Turdinae)

  Luscinia svecica

  Saxicola dacotiae

  Oenanthe leucura

  Oenanthe cypriaca

  Oenanthe pleschanka

  Muscicapidae (Sylviinae)

  Acrocephalus melanopogon

  Acrocephalus paludicola

  Hippolais olivetorum

  Sylvia sarda

  Sylvia undata

  Sylvia melanothorax

  Sylvia rueppelli

  Sylvia nisoria

  Muscicapidae (Muscicapinae)

  Ficedula parva

  Ficedula semitorquata

  Ficedula albicollis

  Paridae

  Parus ater cypriotes

  Sittidae

  Sitta krueperi

  Sitta whiteheadi

  Certhiidae

  Certhia brachydactyla dorotheae

  Laniidae

  Lanius collurio

  Lanius minor

  Lanius nubicus

  Corvidae

  Pyrrhocorax pyrrhocorax

  Fringillidae (Fringillinae)

  Fringilla coelebs ombriosa

  Fringilla teydea

  Fringillidae (Carduelinae)

  Loxia scotica

  Bucanetes githagineus

  Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

  Emberizidae (Emberizinae)

  Emberiza cineracea

  Emberiza hortulana

  Emberiza caesia

   

  II. ERANSKINA 

  A ZATIA

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Anser fabalis

  Anser anser

  Branta canadensis

  Anas penelope

  Anas strepera

  Anas crecca

  Anas platyrhynchos

  Anas acuta

  Anas querquedula

  Anas clypeata

  Aythya ferina

  Aythya fuligula

  GALLIFORMES

  Tetraonidae

  Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

  Lagopus mutus

  Phasianidae

  Alectoris graeca

  Alectoris rufa

  Perdix perdix

  Phasianus colchicus

  GRUIFORMES

  Rallidae

  Fulica atra

  CHARADRIIFORMES

  Scolopacidae

  Lymnocryptes minimus

  Gallinago gallinago

  Scolopax rusticola

  COLUMBIFORMES

  Columbidae

  Columba livia

  Columba palumbus

  B ZATIA

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Cygnus olor

  Anser brachyrhynchus

  Anser albifrons

  Branta bernicla

  Netta rufina

  Aythya marila

  Somateria mollissima

  Clangula hyemalis

  Melanitta nigra

  Melanita fusca

  Bucephala clangula

  Mergus serrator

  Mergus merganser

  GALLIFORMES

  Meleagridae

  Meleagris gallopavo

  Tetraonidae

  Bonasa bonasia

  Lagopus lagopus lagopus

  Tetrao tetrix

  Tetrao urogallus

  Phasianidae

  Francolinus francolinus

  Alectoris barbara

  Alectoris chukar

  Coturnix coturnix

  GRUIFORMES

  Rallidae

  Rallus aquaticus

  Gallinula chloropus

  CHARADRIIFORMES

  Haematopodidae

  Haematopus ostralegus

  Charadriidae

  Pluvialis apricaria

  Pluvialis squatarola

  Vanellus vanellus

  Scolopacidae

  Calidris canutus

  Philomachus pugnax

  Limosa limosa

  Limosa lapponica

  Numenius phaeopus

  Numenius arquata

  Tringa erythropus

  Tringa totanus

  Tringa nebularia

  Laridae

  Larus ridibundus

  Larus canus

  Larus fuscus

  Larus argentatus

  Larus cachinnans

  Larus marinus

  COLUMBIFORMES

  Columbidae

  Columba oenas

  Streptopelia decaocto

  Streptopelia turtur

  PASSERIFORMES

  Alaudidae

  Alauda arvensis

  Muscicapidae

  Turdus merula

  Turdus pilaris

  Turdus philomelos

  Turdus iliacus

  Turdus viscivorus

  Sturnidae

  Sturnus vulgaris

  Corvidae

  Garrulus glandarius

  Pica pica

  Corvus monedula

  Corvus frugilegus

  Corvus corone

   

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  EL

  ES

  FR

  IE

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  Cygnus olor

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anser brachyrhynchus

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  Anser  albifrons

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

  +

  +

  +

   

  +

   

  +

   

  +

   

  +

   

  +

   

  +

  +

  Branta bernicla

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Netta rufina

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aythya marila

  +

   

   

  +

  +

   

  +

   

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

  Somateria  mollissima

   

   

   

  +

   

  +

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Clangula hyemalis

   

   

   

  +

   

  +

   

   

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

  Melanitta  nigra

   

   

   

  +

  +

  +

   

   

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

  Melanitta  fusca

   

   

   

  +

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

  Bucephala clangula

   

   

   

  +

   

  +

  +

   

  +

  +

   

   

  +

  +

   

  +

   

   

  +

   

   

  +

   

   

  +

  +

  +

  Mergus serrator

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Mergus merganser

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Bonasa  bonasia

   

   

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  +

   

  +

  +

  +

   

  Lagopus lagopus lagopus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Tetrao tetrix

  +

   

   

   

  +

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

  Tetrao urogallus

   

  +

   

   

  +

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

  +

  +

  +

  Francolinus francolinus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alectoris barbara

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alectoris chukar

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Coturnix  coturnix

   

  +

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Meleagris gallopavo

   

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

  Rallus aquaticus

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gallinula chloropus

  +

   

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

  Haematopus  ostralegus

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pluvialis apricaria

  +

   

   

  +

   

   

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

  Pluvialis squatarola

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  Vanellus  vanellus

  +

   

   

  +

   

   

  +

  +

  +

  +

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  EL

  ES

  FR

  IE

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  Calidris canutus

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Philomachus pugnax

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Limosa  limosa

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Limosa  lapponica

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  Numenius phaeopus

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  Numenius arquata

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  Tringa erythropus

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tringa totanus

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  Tringa nebularia

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Larus ridibundus

  +

   

   

  +

  +

  +

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  Larus canus

   

   

   

  +

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Larus fuscus

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Larus argentatus

  +

   

   

  +

  +

  +

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Larus cachinnans

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Larus  marinus

   

   

   

  +

  +

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

  Columba oenas

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

   

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Streptopelia decaocto

   

  +

  +

  +

  +

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

  +

   

  +

   

   

   

  Streptopelia  turtur

   

  +

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Alauda  arvensis

   

   

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

  Turdus  merula

   

   

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

  Turdus pilaris

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

  +

   

   

  +

  +

   

  Turdus  philomelos

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Turdus iliacus

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Turdus viscivorus

   

   

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Sturnus  vulgaris

   

  +

   

   

   

   

  +

  +

  +

   

   

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

   

  +

  +

   

   

   

   

   

  Garrulus glandarius

  +

   

   

  +

  +

   

   

   

  +

   

  +

   

   

   

  +

  +

   

  +

   

   

  +

  +

  +

  +

   

  +

  +

  Pica  pica

  +

  +

  +

  +

  +

   

  +

  +

  +

   

  +

  +

  +

   

  +

  +

   

  +

   

   

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Corvus monedula

   

  +

   

   

   

   

  +

  +

   

   

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

   

   

  +

   

   

  +

  +

  +


   

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  EL

  ES

  FR

  IE

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  Corvus frugilegus

   

  +

   

   

   

  +

   

   

  +

   

   

   

   

  +

   

  +

   

   

   

   

   

  +

   

  +

   

  +

  +

  Corvus  corone

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

   

  +

  +

  +

  +

  +

  +

   

  +

   

   

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE =  Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

  + =  7.3 artikuluaren arabera, zerrendatutako espezieak ehizatzeko baimena eman dezaketen estatu kideak.

   

  III. ERANSKINA

   A ZATIA

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Anas platyrhynchos

  GALLIFORMES

  Tetraonidae

  Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

  Phasianidae

  Alectoris rufa

  Alectoris barbara

  Perdix perdix

  Phasianus colchicus

  COLUMBIFORMES

  Columbidae

  Columba palumbus

  B ZATIA

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Anser albifrons albifrons

  Anser anser

  Anas penelope

  Anas crecca

  Anas acuta

  Anas clypeata

  Aythya ferina

  Aythya fuligula

  Aythya marila

  Somateria mollissima

  Melanitta nigra

  GALLIFORMES

  Tetraonidae

  Lagopus mutus

  Tetrao tetrix britannicus

  Tetrao urogallus

  GRUIFORMES

  Rallidae

  Fulica atra

  CHARADRIIFORMES

  Charadriidae

  Pluvialis apricaria

  Scolopacidae

  Lymnocryptes minimus

  Gallinago gallinago

  Scolopax rusticola

  IV. ERANSKINA

  a)           

  — Lakioak (Finlandian eta Suedian salbu, Lagopus lagopus lagopus eta Lagopus mutus 58° N-ko latitudetik gora harrapatzeko), likak, amuak, apeu gisako hegazti itsutu edo mutilatu biziak, tresna grabatzaileak, tresna elektrokutatzaileak.

  — Argi-iturri artifizialak, ispiluak, ituak argiztatzeko tresnak, irudi-handigailu edo irudi-bihurgailu elektronikodunez hornitutako bisore gauez tiro egitekoak.

  — Lehergaiak.

  — Sareak, zepoak, jaki pozoidunak edo lasaigarriak.

  — Arma erdiautomatikoak edo automatikoak, kargadoreak bi kartutxo baino gehiago har baditzake.

  b)          

  — Hegazkinak, ibilgailu automobilak.

  — Orduko 5 kilometrotik gorako abiaduraz dabiltzan ontziak. Itsas zabalean, segurtasun arrazoiak direla medio, orduko 18 kilometrorainoko abiadura duten ontzi motordunak baimendu ahalko dituzte estatu kideek. Estatu kideek baimen horien berri emango diote Batzordeari.

  V. ERANSKINA

  a)      Galtzeko arriskuan edo banaketa geografikoaren arabera arrisku berezian dauden espezieen zerrenda nazionala egitea.

  b)      Migrazio garaian, negualdian eta habiak egiteko garaian espezie migratzaileentzat garrantzi berezia duten eremuen zentsua eta deskribapen ekologikoa.

  c)      Hegazti migratzaileen populazio-mailari buruzko datuak biltzea, eraztunketaren emaitzak erabiliz.

  d)      Hegaztiak harrapatzeko metodoek populazioetan duten eragina zehaztea.

  e)      Metodo ekologikoak lantzea eta garatzea, hegaztiek egiten dituzten kalteei aurre egiteko.

  f)       Espezie jakin batzuek kutsadura-adierazle gisa duten papera zehaztea.

  g)      Kutsadura kimikoak hegazti-espezieen populazioetan sortzen duen kaltea ikertzea. 

  VI. ERANSKINA

   A ZATIA

  INDARGABETURIKO ZUZENTARAUAK ETA ALDAKETAK

  (18. artikuluan bildutakoak)

  Kontseiluaren 79/409/EEE Zuzentaraua

  (EO L 103, 1979-04-25, 1. or.)

   

  1979ko Atxikitze Akta, I. eranskina, XIII puntua

  (EO L 291, 1979-11-19, 111. or.).

   

  Kontseiluaren 81/854/EEE Zuzentaraua

  (EO L 319, 1981-11-07, 3. or.).

   

  Batzordearen 85/411/EEE Zuzentaraua

  (EO L 233, 1985-08-30, 33. or.).

   

  1985eko Atxikitze Akta, I. eranskina, X.1.h) eta X.6 puntuak

  (EO L 302, 1985-11-15, 218. or.).

   

  Kontseiluaren 86/122/EEE Zuzentaraua

  (EO L 100, 1986-04-16, 22. or.).

   

  Batzordearen 91/244/EEE Zuzentaraua

  (EO L 115, 1991-05-08, 41. or.).

   

  Kontseiluaren 94/24/EE Zuzentaraua

  (EO L 164, 1994-06-30, 9. or.).

   

  1994ko Atxikitze Akta. I. eranskina, VIII.E.1 puntua

  (EO C 241, 1994-08-29, 175. or.).

   

  Batzordearen 97/49/EE Zuzentaraua

  (EO L 223, 1997-08-13, 9. or.).

   

  Kontseiluaren 807/2003/EE Erregelamendua

  (EO L 122, 2003-05-16, 36. or.).

  III. eranskina, 29. puntua baino ez.

  2003ko Atxikitze Akta, II. eranskina, 16.C.1 puntua

  (EO L 236, 2003-09-23, 667 or.).

   

  Kontseiluaren 2006/105/EE Zuzentaraua

  (EO L 363, 2006-12-20, 368. or.).

  Bakarrik 1. artikuluan 79/409/EEE Zuzentarauari egiten zaion aipamenari dagokionez eta eranskineko A.1 puntuari dagokionez

  2008/102/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena

  (EO L 323, 2008-12-03, 31. or.).

   

   B ZATIA

   

  TRANSPOSIZIO EPEAK

  (18. artikuluan bildutakoak)

   

  Zuzentaraua

  Aldatzeko epea

  79/409/EEE

  1981eko apirilaren 7a

  81/854/EEE

  85/411/EEE

  1986ko uztailaren 31

  86/122/EEE

  91/244/EEE

  1992ko uztailaren 31

  94/24/EE

  1995eko irailaren 29a

  97/49/EE

  1998ko irailaren 30a

  2006/105/EE

  2007ko urtarrilaren 1a

  2008/102/EE

   

  VII. ERANSKINA

  KORRESPONDENTZIA TAULA


  79/409/EEE Zuzentaraua

  Oraingo zuzentaraua

  1. artikulua, 1. eta 2. paragrafoak

  1. artikulua, 1. eta 2. paragrafoak

  1. artikulua, 3. paragrafoa  

  2. artikulutik 5.era 

  2. artikulutik 5.era

  6. artikulua, 1., 2. eta 3. paragrafoak

  6. artikulua, 1., 2. eta 3. paragrafoak

  6. artikulua, 4. paragrafoa

  7. artikulua, 1., 2. eta 3. paragrafoak

  7. artikulua, 1., 2. eta 3. paragrafoak

  7. artikulua, 4. paragrafoa, lehenengo esaldia

  7. artikulua, 4. paragrafoa, lehenengo lerrokada

  7. artikulua, 4. paragrafoa, bigarren esaldia

  7. artikulua, 4. paragrafoa, bigarren lerrokada

  7. artikulua, 4. paragrafoa, hirugarren esaldia

  7. artikulua, 4. paragrafoa, hirugarren lerrokada

  7. artikulua, 4. paragrafoa, laugarren esaldia

  7. artikulua, 4. paragrafoa, laugarren lerrokada

  8. artikulua

  8. artikulua

  9. artikulua, 1. paragrafoa

  9. artikulua, 1. paragrafoa

  9. artikulua, 2. paragrafoa, sarrerako esaldia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, sarrerako esaldia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, lehen gidoia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, a) idatzi-zatia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, bigarren gidoia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, b) idatzi-zatia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, hirugarren gidoia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, c) idatzi-zatia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, laugarren gidoia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, d) idatzi-zatia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, bosgarren gidoia

  9. artikulua, 2. paragrafoa, e) idatzi-zatia

  9. artikulua, 3. paragrafoa

  9. artikulua, 3. paragrafoa

  9. artikulua, 4. paragrafoa

  9. artikulua, 4. paragrafoa

  10. artikulua, 1. paragrafoa

  10. artikulua, 1. paragrafoa

  10. artikulua, 2. paragrafoa, lehen esaldia

  10. artikulua, 1. paragrafoa, bigarren esaldia

  10. artikulua, 2. paragrafoa, bigarren esaldia

  10. artikulua, 2. paragrafoa

  11. artikulutik 15.era

  11. artikulutik 15.era

  16. artikulua, 1. paragrafoa

  17. artikulua 

  16. artikulua

  18. artikulua, 1. paragrafoa

  18. artikulua, 2. paragrafoa

  17. artikulua

  18. artikulua

  19. artikulua

  19. artikulua

  20. artikulua

  I. eranskina

  I. eranskina

  II/1 eranskina

  II. eranskina, A zatia

  II/2 eranskina

  II. eranskina, B zatia

  III/1 eranskina

  III. eranskina, A zatia

  III/2 eranskina

  III. eranskina, B zatia

  IV. eranskina

  IV. eranskina

  V. eranskina

  V. eranskina

  VI. eranskina

  VII. eranskina

  Gaiarekin lotutako edukiak.


  Arauaren historia

  Ez dago lotutako edukirik

  Eskumenak eta transferentziak

  Ez dago lotutako edukirik

  Garrantzi juridikoko dokumentazioa

  Ez dago lotutako edukirik