Arautegia

Inprimatu

KONTSEILUAREN 92/43/EEE ZUZENTARAUA 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzkoa

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Erkidego
 • Arau-maila: Zuzentaraua
 • Organo arau-emailea: Europako Kontseilua
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean
 • Aldizkari ofiziala: EBAO (Europar Batasuna)
 • Aldizkari-zk.: 206
 • Hurrenkera-zk.: ---
 • Xedapen-zk.: 31992
 • Xedapen-data: 1992/05/21
 • Argitaratze-data: 1992/07/22

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza
 • Azpigaia: Ingurumena

Testu legala

EUROPAKO ERKIDEGOEN KONTSEILUA,

Europako Ekonomia Erkidegoa eratzeko Tratatua aztertu da, bereziki, 130 S artikulua.

Batzordearen proposamena aztertu da (1),

Europako Parlamentuaren irizpena aztertu da (2),

Ekonomia eta Gizarte Komitearen irizpena aztertu da (3),

Kontuan izanik ingurumena kontserbatzea, babestea, eta ingurumenaren kalitatea hobetzea funtsezko helburuak direla, baita habitat naturalak eta basoko fauna eta flora kontserbatzea ere, eta interes orokorra dutela erkidegoarentzat, Tratatuaren 130. R artikuluaren arabera;

Kontuan izanik Ingurumen arloko ekintza komunitarioen Programak badituela natura eta baliabide naturalak kontserbatzeari buruzko xedapenak (1987-1992) (4);

Zuzentarau honek luzerako garapena lortzeko helburu orokorra du; izan ere, helburu nagusia da biodibertsitatearen mantenua bultzatzea, kontuan izanik baldintza ekonomikoak, sozialak, kulturalak eta tokian tokikoak. Zenbait kasutan, biodibertsitate horren mantenuak eska dezake giza jardueren mantenua, baita pizgarria ere.

Kontuan hartu da estatu kideen Europako lurraldean, habitat naturalek narriatzen jarraitzen dutela, eta gero eta handiagoa den baso-espezieen kopurua mehatxupean dagoela; mehatxatutako habitatek eta espezieek osatzen dute erkidegoaren ondare naturala, eta, askotan, dituzten mehatxuek mugaz gaindiko izaera dute; horregatik, beharrezkoa da erkidegoak neurriak hartzea horiek kontserbatze aldera;

Kontuan hartu da zenbait habitat natural mota eta zenbait espezie lehentasunezkotzat definitu beharra dagoela, haien gaineko mehatxuak aintzat harturik, haiek kontserbatzera bideratutako neurriak azkar hartzeko lehentasuna izateko asmoz;

Europar Batasunaren intereseko habitat naturalak eta espezieen habitatak kontserbazio-egoera onean mantentzen direla edo egoera horretara berriro ekarriko direla bermatzeko, kontuan hartu da kontserbazio bereziko eremuak izendatzea, Europako sare ekologiko koherentea sortzeko asmoz, eta egutegi baten arabera;

Kontuan hartu da sailkatutako zona guztiak sartu behar direla Europako sare ekologiko koherentean, baita kontserbazio bereziko eremu gisa sailkatuta daudenak edo etorkizunean sailkatuko direnak ere, Basa hegaztiak zaintzeari buruzko (5) 1979ko apirilaren 2ko Kontseiluaren 79/409/EEE Zuzentarauaren arabera.

Kontuan hartu da komeni dela neurriak hartzea izendatutako zona guztietan, aintzakotzat hartuta ezarritako kontserbazio-helburuak;

Estatu kideek kontserbazio bereziko eremu izenda daitezkeen tokiak proposatzen dituztenez, kontuan hartu da prozedura bat ezarri behar dela, salbuespenezko kasuetan, izendatu ahal izateko estatu kide batek proposatu ez duen tokia, baina erkidegoarentzat funtsezkoa dena mantentzeko edo bizirik irauteko lehentasunezko habitat natural mota bat edo espezie bat;

Kontuan hartu da edozein plan edo programa behar bezala ebaluatu beharko dela, baldin eta izendatua izan den edo etorkizunean izendatua izango den toki bat kontserbatzeko helburuei nabarmen eragiten badie;

Kontuan hartu da aitortzen dela estatu kide guztien ardura dela hartzea Europar Batasunaren interesekotzat eta lehentasunezkotzat jotako habitat natural eta espezieak kontserbatzea bultzatzen duten neurriak; dena dela, horrek zenbait estatu kideri ezin dio ezarri gehiegizko finantza-karga, zehazki, erkidegoko habitaten eta espezieen banaketa desberdina, alde batetik, eta, bestetik, «kutsatzen duenak ordaindu egin behar duela» dioen printzipioaren aplikazioa mugatua izango da betiere, natura kontserbatzeko kasu bereziari dagokionez.

Kontuan hartu da, beraz, salbuespenezko kasu honi dagokionez, hauxe adostu dela: ekarpena ezarri beharko litzateke lagundutako finantzatze komunitario baten bidez, Europako Erkidegoko erabakien araberako baliabideen mugetan;

Kontuan hartu da komeni dela sustatzea paisaiaren elementuak kudeatzea, basoko fauna eta florarentzat oinarrizko garrantzia badute lurraldea antolatzeko politikak eta garapen-politikak kudeatzean;

Kontuan hartu da komeni dela bermatzea Zuzentarau honetan aipatu habitat naturalen eta espezieen kontserbazioa zaintzeko sistema aplikatzen dela;

Kontuan hartu da komeni dela ezartzea babes-sistema orokor bat, 79/409/EEE Zuzentarauaren osagarria, faunaren eta floraren zenbait espezierentzat; kontserbazio-egoerak justifikatzen badu, kudeatzeko zenbait neurri ezarri behar dira zenbait espezierentzat, baita harrapatzeko edo hiltzeko zenbait modu debekatu ere, baldintza jakin batzuetan egon daitezkeen salbuespenak ezarri bitartean.

Zuzentarau hau aplikatzen dela ziurtatzeko, kontuan hartu da Batzordeak aldian behin laburpen-txostena egingo duela, eta bereziki oinarrituko da estatu kideek emango dioten informazioan, Zuzentarau honen arabera hartutako xedapen nazionalak aplikatzeari buruz.

Kontuan hartu da ezinbestekoa dela hobetzea ezagutza zientifiko eta teknikoak, Zuzentarau hau aplikatzeko, eta, beraz, komeni dela ikerketa eta horretarako behar diren lan zientifikoak bultzatzea;

Kontuan hartu da aurrerapen teknikoak eta zientifikoak aukera eskatzen duela Eranskinak egokitzeko; eta, beraz, komeni da lantaldeak eranskin horiek aldatzeko prozedura ezartzea;

Kontuan hartu da araugintzako lantalde bat sortu beharko dela Batzordeari laguntzeko Zuzentarau hau aplikatzen eta, bereziki, lagundutako finantzatze komunitarioari buruzko erabakia hartzean.

Kontuan hartu da komeni dela neurri osagarriak ezartzea basoko fauna eta florako hainbat espezie indigena berriro sartzeko, baita indigenak ez diren espezieak sartzeko aukera ere.

Kontuan hartu da Zuzentarau honen helburuei buruzko hezkuntza eta informazioa ezinbestekoak direla benetako aplikazioa bermatzeko.

AURREKO GUZTIAGATIK ONARTU DA ZUZENTARAU HAU:

 

Definizioak.

1. artikulua.

Zuzentarau honen ondorioetarako, honako definizioak hartuko dira kontuan:

a) «kontserbazioa»: behar diren neurrien multzoa da habitat naturalen eta basa-fauna eta basa-floraren espezieen populazioak egoera egokian atxikitzeko edo lehengoratzeko, e) eta i) letren arabera;

b) «habitat naturalak»: lurreko edo uretako zonak dira, ezaugarri geografiko, abiotiko eta biotikoek alderatuta, guztiz naturalak izan zein erdi naturalak izan;

c) Hauek dira «Batasunaren intereseko habitat natural motak», 2. artikuluak aipatutako lurraldeari dagokienez:

i) desagertzeko mehatxupean daude berezko kokapen-inguruan;

edota

ii) berezko kokapen-inguru murriztua dute, beheraldiagatik edo eremua zuzenean mugatua izateagatik;

edota

iii) bederatzi eskualde biogeografikoen edo baten ohiko ezaugarrien adibide adierazgarriak dira, hauek: alpinoa, atlantikoa, boreala, kontinentala, estepakoa, Itsaso Beltzekoa, makaronesikoa, mediterraneoa eta panonikoa.

Habitat mota horiek I. eranskinean agertuko dira edo ager daitezke;

d) «Lehentasunezko habitat natural motak»: desagertzeko mehatxupean dauden habitat natural motak, zeinak 2. artikuluan deskribatutako lurraldean baitaude; erkidegoarentzat, ardura berezia da horiek kontserbatzea, 2. artikuluan aurreikusitako lurraldean dagoen berezko kokapen-inguruaren proportzioaren garrantzia ikusita. Lehenetsitako habitat natural mota horiek izartxo batez adieraziko dira I. eranskinean (*);

e) «Habitat baten kontserbazio egoera»: habitat naturalari eta bertan bizi diren ohiko espezieei eragiten dien arrazoien multzoa da, eta, epe luzera, 2. artikuluan aipatu lurraldeko ohiko espezieen kokapen naturalari, egiturari eta eginkizunei, baita bizirik irauteari ere eragin diezaieke.

Habitat natural baten «kontserbazio egoera» «aldekotzat» joko da honelakoetan:

—  berezko kokapen-ingurua eta horren barruan sartzen diren gainazalak egonkorrak badira edo handitzen badira, eta

—  etorkizun hurbilean, epe luzean mantentzeko beharrezkoak diren egitura eta eginkizun espezifikoak egotea eta egoten jarraitzea, eta

—  ohiko espezieen kontserbazio-egoera aldekoa izatea i) letraren arabera;

f) «espezie baten habitata»: faktore abiotiko eta biotiko espezifikoek baldintzatutako ingurunean bizi da espeziea bere ziklo biologikoaren fase batean.

g) Hauek dira «Batasunaren intereseko espezieak», 2. artikuluak aipatutako lurraldeari dagokionez:

i) arriskuan daude, salbu berezko kokapen-ingurua modu baztertuan hedatzen bada lurralde horretan eta mendebaldeko paleartikoaren eremuan mehatxupean ez badaude edo kalteberak ez badira; edota

ii) kalteberak dira, hau da, baliteke etorkizun hurbilean galzoriko espezietzat sailkatzea, mehatxua dakarten faktoreek jarraituz gero; edota

iii) bakanak dira, hau da populazio txikikoak dira eta, gaur egun arriskuan egon gabe eta kalteberak izan gabe, egon edo izan daitezke. Espezie horiek geografia-eremu mugatuetan bizi dira edo sakabanatuta daude eremu handiago batean; edota

iv) endemikoak dira eta arreta berezia eskatzen dute, bere habitataren berezitasunari eta/edo kontserbatzeko ustiatzeak ekar ditzakeen ondorioei esker.

Espezie horiek II. eta/edo IV. edo V. eranskinean egongo dira edo egon daitezke.

h) «lehentasunezko espezieak»: g) idatzi-zatiaren i) tartekian daude; erkidegoarentzat, ardura berezia da horiek kontserbatzea, 2. artikuluan aurreikusitako lurraldean dagoen berezko kokapen-inguruaren proportzioaren garrantzia ikusita. Lehenetsitako espezie horiek izartxo batez adieraziko dira II. eranskinean (*).

i) «espezie bat kontserbatzeko egoera»: espezieari eragiten dion arrazoien multzoa da, eta, epe luzera, 2. artikuluan aipatu lurraldeko populazioen banaketari eta garrantziari eragin diezaieke.

«Kontserbazio egoera» «aldekotzat» joko da honelakoetan:

—  espezie horren populazioen dinamikari buruzko datuek adierazten badute espezie hori aurrera doala eta, epe luzean, berezko habitatetako bizi-elementua izaten jarrai dezakeela.

—  espeziearen berezko kokapen-ingurua murrizten ez joatea, ezta, aurreikus daitekeen etorkizunean, murrizteko mehatxurik ez egotea, eta

—  populazioak epe luzera mantentzeko hedapen nahikoa duen habitata egotea eta, ziurrenik, egongo da.

j) «tokia»: definitutako eremu geografikoa, garbi murriztutako azalera;

k) «Batasunaren intereseko tokia»: dagokion eskualde biogeografikoan toki honek nabarmen laguntzen die kontserbazio-egoera onari eusten edo lehenera ekartzen I. eranskinean aipatu habitat natural mota bati edo II. eranskinean zerrendatutako espezie bati; horrela, Natura 2000ren koherentziari lagunduko dio, 3. artikuluak aurreikusi bezala, edo/eta aniztasun biologikoa mantentzen nabarmenki lagunduko dio behar diren eskualde biogeografikoetan.

Hedapen handiko lurraldeak hartzen dituzten espezieen kasuetan, Batasunaren garrantzizko lekuak izango dira espezie horiek kokatzeko eremu naturalaren barruko kokapen zehatzak, baldin eta bizitzeko eta erreproduzitzeko funtsezko elementu fisiko eta biologikoak badituzte.

l) «kontserbazio bereziko eremua»: estatu kideek Batasunaren intereseko tokia izendatutako tokia, arauzko, administrazioko edota kontratuzko egintza baten bidez; bertan aplikatuko dira kontserbatzeko beharrezko neurriak, habitat naturalen eta/edo tokian egongo diren espezieen populazioen kontserbazio egokia bermatzeko edo lehengoratzeko.

m) «espezimena»: IV. eta V. eranskinetan jasotako edozein animalia edo landare, bizirik edo hilik; haietatik lortutako edozein zati edo produktu, baita beste edozein gai ere, baldin eta, ziurtagiria, bilgarria, edo etiketa edo beste edozein gorabehera ikusita, ondorioztatzen bada espezie horien animalia edo landare zatiak edo produktuak direla.

n) «lantaldea»: 20. artikuluaren arabera sortutako lantaldea.

2. artikulua.

1.  Zuzentarau honen helburua da biodibertsitatea bermatzen laguntzea, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora kontserbatuz hitzarmenaren aplikazio-eremuan, estatu kideen Europako lurraldean.

2.  Zuzentarau honen arabera hartuko diren neurrien xedea izango da kontserbazio egoera onari eustea edo lehenera ekartzea Europar Batasunaren intereseko habitat naturalak eta basoko faunaren eta floraren espezie-habitatak.

3.  Zuzentarau honen arabera hartuko diren neurriek kontuan hartuko dute baldintza ekonomikoak, sozialak eta kulturalak, baita eskualdeetako eta tokian tokiko berezitasunak ere.

 

 

Habitat naturalak eta espezieen habitatak kontserbatzea.

3. artikulua.

1.  Kontserbazio bereziko eremuen Europako sare ekologiko koherente bat sortu da, «Natura 2000» izenekoa. Aipatu sare horrek barnean hartzen ditu I. eranskineko habitat natural motek dituzten tokiak, eta II. eranskineko espezieen habitatak; eta bermatu behar du berezko kokapen-inguruari dagozkion habitat natural motek eta espezieen habitatek kontserbazio-egoera onari eutsiko diotela edo, hala badagokio, lehenera ekarriko dituztela.

Natura 2000 sareak barnean hartuko ditu estatu kideek izendatutako babes bereziko eremuak 79/409/EEE Zuzentarauaren xedapenen arabera.

2.  Estatu kide bakoitzak lagunduko du Natura 2000 osatzen, I. paragrafoak aipatzen dituen habitat natural motak eta espezieen habitatak bere lurraldean duten ordezkaritzaren arabera. Xede horretarako eta 4. artikuluaren xedapenei jarraiki, estatu kide bakoitzak izendatuko ditu kontserbazio bereziko tokiak eta zonak, 1. paragrafoan aipatu diren helburuak kontuan hartuta.

3.  Beharrezkotzat jotzen badute, estatu kideek ahalegin egingo dute Natura 2000ren koherentzia ekologikoa hobetzeko, 10. artikuluak aipatu basoko fauna eta florarako funtsezkoak diren paisaiako elementuen kontserbaziorako eta, hala badagokio, garapenerako.

4. artikulua.

1.  Oinarri hartuta III. eranskinak aipatu irizpideak (1. estadioa) eta beharrezko informazio zientifikoa, estatu kide bakoitzak tokien zerrenda bat proposatuko du; bertan zerrendatuko dira I. eranskineko habitat natural motak eta II. eranskineko espezie autoktonoak. Lurralde zabala behar duten animalia-espezieen kasuan, aipatu tokiak toki zehatzei egokituko zaizkie, hain zuzen, bizitzeko eta erreproduzitzeko funtsezko elementu fisiko eta biologikoak dituztenei, espezie horien banaketa eremuaren barruan. Lurralde zabala behar duten uretako espezieen kasuan, ezaugarri horiek dituzten tokiak proposatuko dira soilik baldin eta argi mugatutako zona bat badago, zeinak bizitzeko eta erreproduzitzeko funtsezko elementu fisiko eta biologikoak dituen. Beharrezkoa balitz, estatu kideek proposatuko dute zerrenda hori egokitzea 11. artikuluak aipatu zaintzaren emaitzekin bat.

Batzordeari bidaliko zaio zerrenda Zuzentarau honen jakinarazpena egin eta hurrengo hiru urteetan zehar, toki bakoitzari buruzko informazioarekin batera. Informazio horren barruan hauek izango dira: tokiko mapa bat, haren izendapena, kokapena, zabalera, baita III. eranskinean zehaztutako irizpideak aplikatzetik lortutako datuak ere (1. estadioa); orobat, informazio hori emango da Batzordeak landuko duen formulario baten arabera, 21. artikuluan aurreikusitako prozedurarekin bat.

2.  III. eranskinean adierazi diren irizpideak oinarri hartuta (2. estadioa), eta 1. artikuluaren c) idatzi-zatiaren iii) tartekian aipatu bederatzi eskualde biogeografiko horietako bakoitzaren eta 2. artikuluaren 1. paragrafoak aipatu lurralde osoaren arloan, Batzordeak idatziko du Europar Batasunaren garrantzizko lekuen zerrenda-proiektua, estatu kide bakoitzarekin hartutako akordioaren arabera, eta estatu kideen zerrendetan oinarrituta; barnean hartuko dituzte lehentasunezko habitat natural mota bat edo batzuk edo lehentasunezko espezie bat edo batzuk.

Estatu kideek hauxe eska dezakete Batzordearen adostasunarekin bat, baldin eta lehentasunezko habitat natural mota bat edo batzuk eta lehentasunezko espezie bat edo batzuk dituzten tokiek badute nazio-lurraldearen % 5 baino gehiago: III. eranskinean zerrendatutako irizpideak malgutasun gehiagoz aplikatzea (2. estadioa), Batasunaren garrantzizko lekuen multzoa lurraldean aukeratzeko asmoz.

Batasunaren garrantzizko leku gisa aukeratu diren tokien zerrendan jasoko dira lehentasunezko habitat natural mota bat edo batzuk, edo lehentasunezko espezie bat edo batzuk hartzen dituzten tokiak. Batzordeak onartuko du zerrenda hori 21. artikuluan aipatu prozeduraren bidez.

3.  2. paragrafoan aipatutako zerrenda osatuko da sei urteko epean, Zuzentarau hau jakinarazten denetik aurrera.

4.  Batasunaren Intereseko Toki bat aukeratu eta gero 2. paragrafoan aipatutako prozedurarekin bat, dagokion estatu kideak aipatu tokia izendatuko du kontserbazio bereziko eremua, lehenbailehen eta gehienez ere sei urteko epean; orobat, lehentasunak finkatuko dituzte I. eranskineko habitat natural mota baten edo II. eranskinean zerrendatutako espezie baten kontserbazio-egoera onari eusteko, edo haiek lehenera ekartzeko tokien garrantziaren arabera; baita Natura 2000ren koherentziarako ere, eta horien gainean dagoen hondatzeko edo suntsitzeko mehatxuen arabera.

5.  2. paragrafoko hirugarren lerrokadak aipatutako zerrendan tokiren bat dagoen momentutik geratuko da 2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatutakoaren mende.

5. artikulua.

1.  Salbuespenezko kasuetan, informazio zientifiko fidagarrietan oinarrituta, erkidegoarentzat funtsezkoa bada lehentasunezko habitat natural mota bat edo espezie bat mantentzeko edo bizirik irauteko, eta Batzordeak frogatzen baldin badu lehentasunezko habitat natural mota edo espezie horrek duen tokia ez dagoela 4. artikuluaren 1. paragrafoan aurreikusitako nazio-zerrendan sartuta, hasiera emango zaio aldebiko hitzarmen-prozedurari Estatu kide horren eta Batzordearen artean, bi alderdiek erabilitako datu zientifikoak erkatzeko asmoz.

2.  Sei hilabetekoa baino luzeagoa ez den hitzarmen aldia amaitzean ezadostasunak bere horretan badirau, Batzordeak Kontseiluari aurkeztuko dio Batasunaren garrantziko toki gisa aukeratzeari buruzko proposamena.

3.  Kontseiluak aho batez erabakiko du hiru hilabeteko epean, proposamena jasotzen denetik kontatzen hasita.

4.  Hitzarmen aldian eta Kontseiluaren erabakiaren zain, dagokion tokia egongo da 6. artikuluaren 2. paragrafoko xedapenen mende.

6. artikulua.

1.  Kontserbazio bereziko zonei dagokienez, behar diren kontserbazio-neurriak finkatuko dituzte estatu kideek, eta, hala egokituz gero, hauek ekarriko: kudeatzeko plan egokiak, espezifikoak edo garatzeko beste plan batzuetan sartuta tokiei dagokienez, eta arauzko, administrazioko edo kontratuko neurri egokiak, zeinek I. eranskineko habitat natural moten eta II. eranskineko espezieen eskakizun ekologikoei erantzungo baitiete.

2.  Estatu kideek neurri egokiak hartuko dituzte, batetik, kontserbazio bereziko eremutan habitat naturalak eta espezieen habitatak hondatzea ekiditeko eta, bestetik, eremuen izendapena bultzatu duten espezieengan eragingo duten aldaketak ekiditeko, aldaketa horiek Zuzentarau honen helburuei dagokienean eragin nabarmena izan dezaketen neurrian.

3.  Eremuaren kudeaketarekin zerikusi zuzenik ez duen edo kudeaketarako beharrezkoa ez den edozein plan edo egitasmok nabarmen eragiten baldin badu aipatutako lekuen gainean, banaka edo beste proiektu edo planekin batera bada ere, tokiko ondorioen gaineko ebaluazio egokia egin beharko zaio, kontuan hartuta toki horren kontserbazio-helburuak. Eremuaren gaineko eraginei buruzko ebaluazioaren ondorioak ikusita, eta artikulu honetako 4. paragrafoan xedatutakoek baldintzatuta, estatuko agintari eskudunek plan edo egitasmoarekiko adostasuna adieraziko dute bakar-bakarrik plan edo egitasmo horrek aipatutako gunearen osotasunari kalterik eragiten ez diola ziurtatu ondoren eta, hala badagokio, jendaurrean jarri ondoren.

4.  Tokiaren gainean egindako ebaluazioaren ondorio negatiboak gorabehera, eta bestelako irtenbiderik izan ezean, interes publikoaren aldetik, arrazoi sozialak eta ekonomikoak barne, plan, programa edo proiektu bat egin beharko balitz, estatu kideak hartuko ditu behar beste konpentsazio-neurri Natura 2000ren koherentzia orokorraren babesa bermatzeko. Aipatutako estatu kideak hartutako konpentsazio-neurriak jakinaraziko dizkio Batzordeari.

Baldin eta kontuan hartutako tokiak badu lehentasunezko habitat natural mota eta/edo espeziea, giza osasunarekin eta segurtasun publikoarekin lotutako oharrak edo ingurumenerako erabateko garrantzia duten ondorio positiboei buruzkoak baino ezin izango dira alegatu, edota, Batzordeari kontsulta egin ondoren, lehen mailako interes publikoko ezinbesteko beste arrazoi batzuk.

7. artikulua.

Zuzentarau honen 6. artikuluaren 2., 3. eta 4. paragrafoen arabera ezarritako betebeharrek ordeztuko dute 79/409/EEE Zuzentarauaren 4. artikuluaren 4. paragrafoaren lehen esalditik eratorritako edozein betebehar, 4. artikuluaren 1. paragrafoaren arabera sailkatutako zonei dagokienez edo aipatu Zuzentarau honen 4. artikuluaren 2. paragrafoaren arabera antzeko aitorpenari dagokionez, Zuzentarau hau aplikatzen hasiko denetik aurrera edo 9/409/EEE Zuzentarauaren arabera estatu kide batek sailkatzen edo aitortzen duenetik, hura gerokoa balitz.

8. artikulua.

1.  Lehentasunezko habitat natural motak eta/edo espezieak dituzten kontserbazio bereziko zona gisa izendatu daitezkeen tokiei buruzko proposamenekin batera, estatu kideek, egokitzat hartuz gero, lagundutako finantzatze komunitarioaren arabera beharrezkotzat jotzen dituzten aurreikuspenak bidaliko dizkiote Batzordeari betebeharrak betetzen uzteko 6. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritakoaren arabera.

2.  Dagokion estatu kide bakoitzarekin bat etorriz, lagundutako finantzatzea behar duten Batasunaren Garrantzizko Lekuetarako, Batzordeak ezinbesteko neurriak zehaztuko ditu eragindako tokietan lehentasunezko habitat natural eta espezieak kontserbazio-egoera onean mantentzeko edo lehenera ekartzeko, baita neurri horiek eragindako kostu guztiak ere.

3.  Dagokion estatu kidearekin bat, Batzordeak behar den finantza-bidea ebaluatuko du, baita lagundutako finantzatzea ere, 2. paragrafoan aurreikusitako neurriak aplikatzeko; horretarako, kontuan hartuko ditu, besteak beste, estatu kide horren lurraldean lehentasunezko habitat natural eta espezieak kontzentratzea, baita estatu kide bakoitzarentzat behar diren neurriek eragindako kargak ere.

4.  Batzordeak hartuko du, 2. eta 3. paragrafoek aipatu ebaluazioarekin bat etorriz, hartu behar diren neurrien lehentasunezko ekintza-markoa, lehentasunezko ekintza-esparrua hartu beharreko neurriak eta 21. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera Erkidegoaren tresna egokien arabera, eta lagundutako finantzatzea behar badute tokia izendatu bada 4. artikuluaren 4. paragrafoko xedapenen arabera.

5.  Baliabiderik ez izateagatik ekintzaren esparruan aplikatu ezin izan diren neurriak, baita aipatu ekintza eremukoak ere, behar adinako finantzaketarik jaso ez dutelako edo zati batean bakarrik lagundutako finantzatzea delako, berriro hartuko dira kontuan ekintza programaren bi urteko berrikuspenaren testuinguruan 21. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera, eta estatu kideek bitartean atzeratu ahalko dituzte neurri horiek guztiak aipatu berrikuspenera arte. Berrikusketa horrek kontuan hartuko ditu, hala badagokio, eragindako tokiaren egoera berria.

6.  Lagundutako finantzatzearen mendeko neurriak atzeratuko diren tokietan, estatu kideek ez dute onartuko zona horietarako kaltegarria izan daitekeen edozein neurri berri.

9. artikulua.

21. artikuluaren prozeduraren arabera, Batzordeak aldiro ebaluatuko du Natura 2000 Sarearen ekarpena, 2. eta 3. artikuluek aipatu helburuak betetze aldera. Testuinguru horretan, kontserbazio bereziko eremu bat kategoriaz aldatzeko prozedura azter daiteke hala justifikatzen badu 11. artikuluak aipatu zaintzaren ondorioz erregistratutako bilakaera naturala.

10. artikulua.

Beharrezkotzat jotzen badute, lurraldea antolatzeko eta garatzeko politika nazionalen eremuan eta, bereziki, Natura 2000 sarearen koherentzia ekologikoa hobetze aldera, estatu kideek ahaleginak egingo dituzte basoko fauna eta florarako funtsezkoak diren paisaiako elementuen kudeaketa zuzena sustatzeko.

Bereziki, egitura lineala eta jarraitua izanik (ibaiak eta dagozkien erriberak edo lursail-mugetako sistemak) edo elkargune izanik (urmaelak edo ibar-basoak), funtsezko elementuak dira migraziorako, banaketa geografikorako eta basoko espezieen arteko trukaketa genetikoa errazteko.

11. artikulua.

Estatuak arduratuko dira 2. artikuluak aipatu espezieak eta habitatak kontserbatzeaz, bereziki kontuan izanik lehentasunezko habitat natural motak eta espezieak.

Espezieak babestea.

12. artikulua.

1.  Estatu kideek beharrezko neurriak hartuko dituzte IV. eranskineko a) idatzi-zatian dauden animalia-espezieen babes-sistema zorrotz bat ezartzeko berezko kokapen-inguruetan; eta, horren arabera, hauek debekatuko ditu:

a) Espezie horien espezimenak naturan nahita harrapatzeko edo hiltzeko edozein modu;

b) Espezie horiei asaldura eragitea berariaz, batik bat ugalketa, hazkuntza, hibernazio eta migrazio garaietan;

c) Naturan, arrautzak suntsitzea edo jasotzeko asmoa;

d) Ugaltze-tokiak edo atseden-zonak hondatzea edo suntsitzea.

2.  Espezie horiei dagokienez, estatu kideek debekatuko dute naturan jasotako espezimenak edukitzea, garraiatzea, salerostea edo trukatzea, eta saltzeko edo trukatzeko asmoz eskaintzea, salbu Zuzentarau hau aplikatu aurretik legearen barruan jasotakoak.

3.  Artikulu honek adierazitako animalien bizitzaren aldi guztietan aplikatuko dira 1. paragrafoko a) eta b) idatzi-zatian eta 2. paragrafoan aipatzen diren debekuak.

4.  IV. eranskineko a) idatzi-zatian zerrendaturiko animalia-espezieen harrapaketen edo ustekabeko hilketen kontrol-sistema ezarriko dute Estatu kideek. Jasotako informazioan oinarrituta, estatu kideek ikerketa berriak burutuko dituzte edo kontserbatzeko beharrezko neurriak hartuko dituzte, hain zuzen, bermatzeko harrapaketek eta ustekabeko hilketek ez dutela oso ondorio larriak espezie horietarako.

13. artikulua.

1.  Estatu kideek beharrezko neurriak hartuko dituzte IV. eranskineko b) idatzi-zatian dauden landare-espezieen babes-sistema zehatza ezartzeko, eta hauek debekatuko dituzte:

a) Landare horiek nahita jasotzea, baita moztea, errotik erauztea edo suntsitzea ere, berezko kokapen-inguruan;

b) Naturan jasotako espezimen horiek edukitzea, garraiatzea, salerostea edo trukatzea, eta saltzeko edo trukatzeko asmoz eskaintzea, salbu Zuzentarau hau aplikatu aurretik legearen barruan jasotakoak.

2.  Artikulu honek adierazitako landareen ziklo biologikoaren fase guztietan aplikatuko dira 1. paragrafoko a) eta b) idatzi-zatian aipatzen diren debekuak.

14. artikulua.

1.  Beharrezkotzat jotzen badute 11. artikuluak aurreikusitako zaintza ikusita, Estatu kideek neurriak hartuko dituzte V. eranskinean dauden basoko fauna- eta flora-espezimenak naturan jasotzea eta ustiatzea bateragarriak izan daitezen kontserbazio-egoera egokiari eustearekin.

2.  Neurri horiek beharrezkotzat jotzen badira, 11. artikuluak aurreikusitako zaintzaren jarraipena sartu beharko dute. Gainera, neurri horiek sar ditzakete, bereziki:

—  arlo jakin batzuetara iristeko moduari buruzko xedapenak;

—  aldi baterako debekatzea edo tokian debekatzea naturan espezimenak jasotzea, baita hainbat populazioen ustiapena ere;

—  espezimenak jasotzeko aldiak eta/edo moduak arautzea;

—  espezimenak jasotzeko, populazio horien kontserbazioa errespetatuko duten ehizaren edo arrantzaren gaineko arauak;

—  espezimenak jasotzeko baimen-sistema edo kuotak ezartzea;

—  espezimenen erosketa, salmenta, merkaturatzea, edukitzea edo saltzeko asmoz egindako garraioa arautzea;

—  animalia-espezieak itxian haztea, baita landare-espezieen zabaltze artifiziala ere, kontrol zorrotzaren baldintzetan naturan espezimenak jasotzea mugatzeko asmoz;

—  hartutako neurrien eragina ebaluatzea.

15. artikulua.

V. eranskineko a) idatzi-zatian zerrendaturiko basa-faunaren espezieak harrapatzeari edo hiltzeari dagokienez eta 16. artikuluaren araberako salbuespenei dagokienez IV. eranskineko a) idatzi-zatian zerrendaturiko espezieak jasotzeari, harrapatzeari edo hiltzeari aplikatuta, estatu kideek debekatuko dituzte baliabide ez hautakor guztiak, baldin eta espezie horiek toki-mailan desagerraraztea ekartzen badu edo populazioen lasaitasunari kalte larria eragiten badio; eta bereziki:

a) VI. eranskineko a) idatzi-zatian zerrendatzen diren harrapatzeko edo hiltzeko moduak erabiltzea;

b) VI. eranskineko b) idatzi-zatian zerrendaturiko garraio-bideak erabiltzen dituen harrapatzeko edo hiltzeko edozein modu.

16. artikulua.

1.   Betiere ez badago bestelako irtenbide egokirik eta horrek ez badio kalterik eragiten berezko kokapen-eremuan kasuan kasuko espezieen populazioek kontserbazio-egoera onari eusteari, estatu kideek salbuespenak ezar diezazkiokete 12., 13., 14. artikuluetan eta 15. artikuluaren a) eta b) idatzi-zatietan xedatutakoari:

a) basa-fauna eta -flora babesteko eta habitat naturalak kontserbatzeko asmoz;

b) kalte larriak saihesteko, bereziki, labore, abere, baso, arrantza-tegi eta urei, baita jabetzako bestelako moduei ere;

c) osasun eta segurtasun publikoaren onuran, edo lehen mailako interes publikoko premiazko arrazoiengatik, izaera sozioekonomikokoak barne, eta ingurumenerako ezinbesteko garrantzia duten ondorio onuragarriak;

d) ikerketa eta heziketa, espezieen populazioa berritzea eta berriro zabaltzea ahalbidetzeko, baita helburu horretarako beharrezkoak diren ugaltze-eragiketetarako ere, landareen ugaltze artifiziala barne;

e) kontrol zorrotzeko balditzen menpe, hautatze-irizpidea erabilita eta modu mugatuan, estatuko agintari eskudunek IV. eranskinean zerrendatutako espezieen espezimen zehatz baten kopuru mugatu eta zehatz bat har edo eduki dezaten baimentzeko.

2.  Estatu kideek, bi urtean behin, Batzordeari txosten bat bidaliko diote 1. paragrafoaren arabera aplikatutako salbuespenei buruzkoa, lantaldeak ezarritako ereduaren arabera. Batzordeak salbuespen horiei buruzko irizpen bat emango du hamabi hilabeteko gehieneko epean, txostena jasotzen denetik aurrera, eta horren berri lantaldeari emango dio.

3.  Txostenek hauxe aipatu behar dute:

a) salbuespenen helburu diren espezieak eta haien arrazoia, arriskuaren izaera barne, eta, hala badagokio, hartu ez diren aldizkako konponbideak eta erabilitako datu zientifikoak ere adieraziko dituzte;

b) animalia-espezieak harrapatzeko edo hiltzeko baimendutako baliabideak, instalazioak edo metodoak, eta horiek erabiltzeko arrazoiak;

c) salbuespen horiek onartzeko bildu diren denborazko eta tokiko inguruabarrak;

d) ahalmena duen agintaritza, eskatutako baldintzak betetzen direla adierazteko eta kontrolatzeko, eta erabakitzeko zein bitarteko, instalazio edo metodo aplika daitezkeen, baita mugak, zerbitzuak eta betearazteko arduradunak ere;

e) aplikatutako kontrol-neurriak eta lortutako emaitzak.

 

Informazioa

17. artikulua.

1.  Sei urtean behin, 23. artikuluak aurreikusitako epea amaitzen denetik aurrera, estatu kideek txosten bat landuko dute Zuzentarau honen arabera hartutako xedapenak aplikatzeari buruz. Txosten horrek izango ditu, bereziki, 6. artikuluaren 1. paragrafoak aipatutako kontserbazio-neurriei buruzko informazioa, baita neurri horien ondorioen ebaluazioa I. eranskineko habitat-moten eta II. eranskineko espezieen kontserbazio-egoeran, eta 11. artikuluak aipatu zaintzaren emaitza nagusiak ere. Lantaldeak ezarritako ereduaren arabera landutako txosten hori bidaliko zaio Batzordeari, eta jendaurrean jarriko da.

2.  Batzordeak laburpen-txosten bat egingo du 1. paragrafoak aipatu txostenetan oinarrituta. Txosten horrek izango du egindako aurrerapenen ebaluazio egokia eta, bereziki, Natura 2000 sarearen ekarpenarena 3. artikuluan zehaztutako helburuak lortzeko. Estatu kide batek emandako informazioari buruzko txosten-proiektuaren zatia aurkeztuko zaio dagokion estatu kidearen agintariei, haiek egiazta dezaten. Batzordeak argitaratuko du txostenaren behin betiko bertsioa, Lantaldeak aztertu eta gero, eta gehienez ere bi urtean Batzordeak 1. paragrafoak aipatutako txostenak jasotzen dituenetik, eta bidaliko die estatu kideei, Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari.

3.  Estatu kideek adierazi ahalko dituzte Zuzentarau honen arabera izendatutako zonak, lantaldeak horretarako aurreikusitako erkidegoko kartelen bidez.

 

Ikerketa

18. artikulua.

1.  Estatu kideek eta Batzordeak ikerketa eta beharrezkoak diren lan zientifikoak sustatuko dituzte, kontuan izanik 2. artikuluan enuntziatutako helburuak eta 11. artikuluak aurreikusitako betebeharra. Informazioa trukatuko dute, estatu kideetan zein Erkidegoan burutuko den ikerketaren koordinazio ona izateko asmoz.

2.  Arreta berezia emango zaie 4. eta 10. artikuluak aplikatzeko beharrezkoak diren lan zientifikoei eta, ikerketaren alorrean, mugaz haraindiko lankidetza sustatuko da estatu kideen artean.

 

Eranskinak aldatzeko prozedura

19. artikulua.

Kontseiluak hartuko ditu beharrezkoak diren aldaketak I., II., III., V. eta VI. eranskinak egokitzeko aurrerapen tekniko eta zientifikora, gehiengo kualifikatuz eta Batzordearen proposamenez.

Kontseiluak hartuko ditu beharrezkoak diren aldaketak IV. eranskinak egokitzeko aurrerapen tekniko eta zientifikora, gehiengo kualifikatuz eta Batzordearen proposamenez.

 

Lantaldea

20. artikulua.

Lantalde batek lagunduko dio Batzordeari.

21. artikulua.

1.  Artikulu hau aipatzen denean, aplikatuko dira 1999/468/CE Erabakiaren 5. eta 7. artikuluak (6), eta 8. artikuluan xedatutakoari ere erreparatuko zaio.

1999/468/CE Erabakiaren 5. artikuluaren 6. paragrafoan zehaztutako epea hiru hilabetekoa izango da.

2.  Lantaldeak berak onartuko du barne-erregelamendua.

 

Xedapen osagarriak

22. artikulua.

Zuzentarau honen xedapenak aplikatzean, estatu kideek:

a) zehazki aztertuko dute komenigarria den berriro sartzea IV. eranskineko espezieak, bere lurraldean autoktonoak, betiere neurri horrek laguntzen badu haiek kontserbatzen, eta, kontuan izanik beste estatu kide batzuen edo inplikatutako beste alderdi batzuen esperientzia, baldin eta ikerketa baten bidez ezartzen bada berriro sartze horrek eraginkortasunez lagunduko duela espezie horiek kontserbazio-egoera onean berrezartzen, eta ez bada egiten eragindako pertsonei egoki kontsultatu eta gero.

b) zehazki bermatuko dute arautuko dela lurralde horretan autoktonoa ez den espeziea intentzioz sartzea naturan, baldin eta kalterik eragiten ez badie bertako basa-fauna eta florari ezta berezko banaketa-eremuko habitat naturalei; eta, beharrezkotzat joz gero, sartze hori debekatuko dute. Lantaldeari jakinaraziko zaio egindako ebaluazioari buruzko azterketen emaitza, jakinaren gainean jartzeko.

c) Hezkuntza eta informazio orokorra sustatuko dute basoko fauna eta flora babesteko eta bere habitatak kontserbatzeko beharrari buruz, baita habitat naturalak ere.

 

Azken xedapenak

23. artikulua.

1.  Estatu kideek indarrean jarriko dituzte beharrezko lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak, Zuzentarau honek xedatutakoa betetzeko, bi urteko epean jakinarazten denetik aurrera. Lantaldeari berehala jakinaraziko zaio.

2.  Estatu kideek xedapen horiek onartzerakoan, xedapenok Zuzentarau honi egingo diote erreferentzia, edo erreferentzia hori ere agertuko da xedapenak ofizialki argitaratzean. Estatu kideek ezarriko dituzte aipatu erreferentziaren modalitateak.

3.  Barne-zuzenbideko oinarrizko xedapenen testua jakinaraziko diote Estatu kideek Batzordeari, zehazki, Zuzentarau honek araututako esparruaren barruan hartuta.

24. artikulua.

Estatu kideak dira Zuzentarau honen hartzaileak.

 

I. ERANSKINA

BATASUNAREN INTERESEKO HABITAT NATURAL MOTAK; KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMU IZENDATU BEHARRA DUTE EGOKI KONTSERBATZEKO

Ezagupena

20. artikuluak ezarritako lantaldeak onartutako («Habitat Lantaldea») eta Europar Batasunak argitaratutako «Europar Batasuneko habitatak ezagutzeko Eskuliburuan» jasotzen dira habitat-mota bakoitza ezagutzeko orientabideak (7).

Kodea NATURA 2000 kodeari dagokio.

Lehentasunezko habitat-motak adierazten ditu «*» ikurrak.

1.   KOSTALDEKO HABITATAK ETA LANDAREDI HALOFILOAK

11.       Itsasoko urak eta marea guneak

1110     Itsasoko urez estalitako sakonera gutxiko harea bankuak

1120     * Posidonia larrediak (Posidonion oceanicae)

1130     Estuarioak

1140     Itsasbeheran, urez estalita ez dauden lautada lohitsu edo hareatsuak

1150     * Kostaldeko aintzirak

1160     Kala handiak eta sakonera txikiko badiak

1170     Arrezifeak

1180     Gas-isuriek eragindako itsasoko azpiegiturak

12.       Itsaslabarrak eta uharrizko hondartzak

1210    Itsasoko hondakin-metaketetan hazten den urteko landaredi aitzindaria

1220     Uharrizko bankuetako landaredi iraunkorra

1230     Atlantikoko eta Baltikoko kostaldeetako landaredia duten itsaslabarrak

1240     Mediterraneoko kostaldeetako landaredia duten itsaslabarrak (Limonium spp. endemikoak)

 

1250   Kostalde makaronesikoetako landaredi endemikoa duten itsaslabarrak

13.       Atlantikoko eta barnealdeko padura eta larre gaziak

1310     Urteko landaredi aitzindaria, Salicornia eta eremu lohitsu eta hareatsuetako beste espezie batzuk dituena

1320     Spartina duten belardiak (Spartinion maritimae)

1330    Zelai gazi atlantikoak (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340     * Zelai gazi kontinentalak

14.         Padura eta larre gazi mediterraneoak eta termoatlantikoak

1410     Zelai gazi mediterraneoak (Juncetalia maritimi)

1420     Sastrakadi halofilo mediterraneoak eta termoatlantikoak (Sarcocornetea fruticosi)

1430     Sastrakadi halo-nitrofiloak (Pegano-Salsoletea)

15.       Estepa kontinental halofilak eta gipsofiloak

1510     * Estepa gazi mediterraneoak (Limonietalia)

1520     * Landaredi iberiar gipsofiloa (Gypsophiletalia)

1530     * Estepa eta padura gazi panonikoak

16.       Ipar Baltikoan agertutako artxipelagoak, kostak eta gainazalak

1610     Ipar Baltikoko Esker Irlak, hareazko, harrizko eta uharrizko hondartzek duten landaredia eta landaredi sublitorala dutenak

1620     Ipar Baltikoko irlak eta irlatxoak

1630     * Ipar Baltikoaren kostaldeko belardiak

1640     Ipar Baltikoko landare bizikorra duten hareazko hondartzak

1650     * Ipar Baltikoaren kala estuak

2.   ITSASERTZEKO ETA BARNEALDEKO DUNAK

21.       Kosta atlantikoko, Ipar Itsasoko eta Itsaso Baltikoko itsas-dunak

2110     Hastapeneko duna mugikorrak

 

2120   Ammophila arenaria duten itsasertzeko duna mugikorrak (duna zuriak)

2130    * Belar-landaredia duten kostako duna finkatuak (duna grisak)

2140     * Duna finkatuak eta deskaltzifikatuak (Empetrum nigrum)

2150     * Atlantikoko duna finkatuak eta deskaltzifikatuak (Calluno-Ulicetea)

2160     Hippophaë rhamnoides-a duten dunak

2170     Salix repens spp. argentea duten dunak (Salicion arenariae)

2180    Eskualde atlantiko, kontinental eta borealeko zuhaitz-dunak

2190    Duna barruko sakonune hezeak

 

21A0                Machairs (* Irlandan)

22.       Mediterraneoaren itsasertzeko dunak

2210   Itsasertzeko duna finkatuak (Crucianellion maritimae)

2220   Euphorbia terracina duten dunak

2230   Malcomietalia-z osatutako soropilak dituzten dunak

2240   Brachypodietalia eta urteko landarediko soropilak dituzten dunak

2250   * Juniperus spp. duten itsasertzeko dunak

2260   Landaredi esklerofiloko dunak (Cisto-Lavenduletalia)

2270   * Baso-dunak (Pinus pinea eta/edo Pinus pinaster)

23.       Barnealdeko duna zahar eta deskaltzifikatuak

2310   Txilardi psamofilo lehorrak (Calluna eta Genista)

2320   Txilardi psamofilo lehorrak (Calluna eta Empetrum nigrum)

2330   Zelai irekiko duna kontinentalak (Corynephorus eta Agrostisa)

2340   * Duna kontinental panonikoak

3.   UR-GEZAKO HABITATAK

31.       Ur geldiak

3110 Ordoki hareatsuetako ur oligotrofoak, mineral eduki oso baxukoak (Littorelletalia uniflorae)

3120 Mendebaldeko Mediterraneoaren ordoki hareatsuetako ur oligotrofoak, mineral eduki oso baxukoak (Isoetes spp.)

3130 Littorelletea uniflorae eta/edo Isoëto-Nanojuncetea landaredia duten ur geldiak, oligotrofikoak edo mesotrofikoak

3140 Chara spp. landaredi bentikoa duten ur oligomesotrofo karedunak

3150 Magnopotamion edo Hydrocharition landareak dituzten laku eutrofiko naturalak

3160 Laku eta urmael distrofiko naturalak

3170 * Aldi baterako urmael mediterraneoak

3180 * Turloughs

3190 Igeltsu karstikoko lakuak

31A0   * Transilvaniako laku termalen loto-ohantzeak

32.       Ur-lasterrak –– dinamika naturaleko eta erdi naturaleko ur-ibilguen tarteak (ohantze txiki, ertain eta handiak); bertako uraren kalitateak ez du aldaketa nabarmenik

3210    Fenoscandiako ibai naturak

3220    Ibai alpetarrak eta ibaiertzetako belar-landaredia

3230    Ibai alpetarrak eta ibaiertz horietako zurezko landaredia (Myricaria germanica)

3240    Ibai alpetarrak eta ibaiertz horietako zurezko landaredia (Salix elaeagnos)

3250    Emari iraunkorreko ibai mediterraneoak (Glaucium flavum)

3260    Estai muinotar eta menditarreko ibaiak, Ranunculion fluitantis eta Callitricho-Batrachion landaredia dutenak

3270 Ibaiertz lohitsuko ibaiak, Chenopodion rubri p.p. eta Bidention p.p. landaredia dutenak

3280 Emari iraunkorreko ibai mediterraneoak (Paspalo-Agrostidion), ur-bazterreko landare-gortinak dituztenak (Salix eta Populus alba)

3290 Aldizkako emaria duten ibai mediterraneoak, (Paspalo-Agrostidion)

32A0   Alpe Dinarikoetako ibai karstikoen ur-jausi tobazeak

4.   ZONA EPELETAKO TXILARDI ETA SASTRAKADIAK

4010      Ipar-atlantikoko txilardi hezeak (Erica tetralix)

 

4020    * Zona epeletako txilardi heze atlantikoak (Erica cillaris eta Erica tetralix)

4030    Txilardi lehor europarrak

4040    * Kostaldeko txilardi lehor atlantikoak (Erica vagans)

4050    * Txilardi makaronesiko endemikoak

4060    Txilardi alpetar eta borealak

4070    * Sastrakadiak: Pinus mugo eta Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Mulu-formazio subartikoak (Salix spp.)

4090 Elorri-triska duten txilardi oromediterraneo endemikoak

40A0   * Sastrakadi peripanoniko subkontinentalak

40B0   Rhodopeko basobera (Potentilla fruticosa)

40C0   * Basobera hostogalkor pontosarmatikoa

5.   SASTRAKADI ESKLEROFILOAK

51.       Sastrakadi submediterraneoak eta zona epeletakoak

5110 Malda arrokatsuetako Buxus sempervirens espeziearen formazio egonkor xerotermofiloak, (Berberidion p.p.)

5120  Formazio menditsuak (Genista purgans)

5130  Txilardi edo kare-larreetan Juniperus communis-eko formazioak

5140  * Itsas txilardien gaineko formazioak (Cistus palhinhae)

52.       Zuhaitz-formako sastrakadi mediterraneoak

5210    Zuhaitz-formako sastrakadiak (Juniperus spp.)

 

5220    * Zuhaitz-formako sastrakadiak (Zyziphus)

 

5230    * Zuhaitz-formako sastrakadiak (Laurus nobilis)

53.       Sastrakadi termo-mediterraneoak eta aurre-estepakoak

5310 * Basobera (Laurus nobilis)

5320     Itsaslabar-inguruetako behe formazioak (Euphorbia)

5330  Sastrakadi termo-mediterraneoak eta aurre-estepakoak

54.       Sastrakadi friganikoak

5410    Mendebaldeko Mediterraneoko itsaslabarren gailurretako sastrakadi friganikoak (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

 

5420    Arantza-sastrakadi friganikoak (Sarcopoterium spinosum)

5430     Arantza-sastrakadi friganiko endemikoak (Euphorbio-Verbascion)

6.   FORMAZIO BERLARKARA NATURALAK ETA ERDI-NATURALAK

61.       Belardi naturalak

6110     * Kare-belardi karstikoak edo basofiloak (Alysso-Sedion albi)

6120  * Hare serikoen kare-belardiak

 

6130  Belardi kalaminarioak (Violetalia calaminariae)

 

6140  Pirinioetako belardi silizeoak (Festuca eskia)

 

6150    Iparreko eta Pirinioetako belardi silizeoak

 

6160    Belardi iberiar silizeoak (Festuca indigesta)

 

6170    Kare-belardi alpetar eta subalpetarrak

 

6180    Belardi orofilo makaronesikoak

 

6190    Belardi harkaiztar panonikoak (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.       Formazio belarkara erdi-natural lehorrak eta sastrakadi-faziesak

6210    Belardi erdi-natural lehorrak eta kare-substratuetako sastraka-faziesak (Festuco-Brometalia) (*orkidea bikainak dituzten lekuak)

 

6220 * Subestepako zonak: gramineoak eta urteko landareak (Thero-Brachypodietea)

 

6230    * Nardus formazio belarkarak, espezie ugarikoak, zonalde menditarreko substratu silizeoen gainean (eta Europa kontinentaleko zonalde azpi-menditarrekoak)

 

6240  *Estepako larre subpanonikoak

 

6250  * Loess gaineko estepako larre panonikoak

 

6260  * Hareen gaineko estepa panonikoak

 

6270 * Behe-altitudeko larre fenoskandikoak, lehorretik orofiloetara, espezie askokoak

 

6280    * Ipar-albarra eta kareharrizko lauza prekanbrikoak

 

62A0 Ekialdeko submediterraneoko larre lehorrak (Scorzoneratalia villosae)

 

62B0   Zipreko belardi serpentinarrak

 

62C0   * Estepa pontosarmatikoak

 

62D0   Belardi azidofilo oromoesioak

63.       Larratzeko baso esklerofiloak (dehesak)

6310    Dehesa hostoiraunkorrak (Quercus spp.)

64.       Belar altuko belardi erdi-natural hezeak

6410    Molinia-dun belardiak kare-, zohikatz- edo buztin/limo-substratuetan (Molinion caeruleae)

 

6420  Belar altuko belardi heze mediterraneoak (Molinion-Holoschoenion)

 

6430    Lautada bazterreko, eta estai menditar eta alpetarreko megaforbio eutrofo hidrofiloak

 

6440  Urak har ditzakeen alubioi-belardiak (Cnidion dubii)

 

6450    Ipar borealeko alubioi-belardiak

 

6460    Troodos-eko zohikatz-belardiak

65.       Belardi mesofiloak

6510    Altitude baxuetako sega-belardi txiroak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

 

6520    Mendiguneko sega-belardiak

 

6530    * Zuhaitz-belardi fenoskandikoak

 

6540     Belardi submediterraneoak (Molinio-Hordeion secalini)

7.   ZOHIKAZTEGI ALTXATUAK, LINTZURAK (FEN ETA MIRE) ETA EREMU ZINGIRATSUAK

71.       Esfagnoen zohikaztegi azidoak

7110    * Zohikaztegi altxatu aktiboak

 

7120   Zohikaztegi altxatu hondatuak (oraindik berez birsor daitezke)

 

7130  Estaldura-zohikaztegiak (*zohikaztegi aktiboetarako)

 

7140    Trantsizio-zohikaztegiak eta istingak

 

7150   Zohikatz-substratuen gaineko sakonuneak (Rhynchonsporion)

 

7160    Mineral askoko iturburuak eta fens-iturbegiak

72.       Zohikaztegi kalkareoak

7210    * Kare-zohikaztegiak (Cladium mariscus) eta Caricion davallinae espezieak

 

7220    * Tofikoletako formazioak dituzten iturburu petrifikanteak (Cratoneurion)

 

7230    Lintzura alkalinoak

 

7240   * Formazio aitzindari alpetarrak (Caricion bicoloris-atrofuscae)

73.       Zohikaztegi borealak

7310    * Aapa mires

 

7320    * Palsa mires

8.   HARKAIZTIAK ETA HAITZULOAK

81.       Lur-jausi arrokatsuak

8110    Estai menditarretik estai elurtarrera izandako lur-jausi silizeoak (Androsacetalia alpinae eta Galeopsietalia ladani)

 

8120    Estai menditarretik elurtarrera izandako lur-jausi karetsuak eta kare-eskistoak (Thlaspietea rotundifolii)

 

8130    Mendebaldeko Mediterraneoko lur-jausi termofiloak

 

8140    Ekialdeko lur-jausi mediterraneoak

 

8150    Goi aldeko lur-jausi silizeo erdi-europarrak

 

8160 * Europa erdiko estai muinotarretik menditarrera izandako lur-jausi karetsuak

82.       Landaredi kasmofitikoa duten malda arrokatsuak

8210   Landaredi kasmofitikoa duten kareharrizko malkar arrokatsuak

 

8220    Malda harritsu silizeoak, landare kasmofitikodunak

 

8230    Landaredi aitzindaria duten harkaiztegi silizeoak (Sedo-Scleranthion edo Sedo albi-Veronicion dillenii)

 

8240    * Kare-zoladurak

83.       Bestelako harkaitz-habitatak

8310    Turistikoki ustiatu gabeko kobazuloak

 

8320    Laba-soroak eta hondeatze naturalak

 

8330    Itsaspeko edo erdi-itsaspeko itsasoko kobazuloak

 

8340    Glaziar iraunkorrak

9.   BASOAK

Espezie autoktonoko baso (sub)naturalak, oihanpe tipikoa duen baso garaietan eta irizpide hauen araberakoak: bakanak eta hondakinezkoak eta/edo Batasunaren intereseko espezieak dituzte.

90.       Europa borealeko basoak

9010    * Mendebaldeko taiga

 

9020    * Fenoskandiako baso heldu, hostogalkor, natural eta hemiborealak, epifitotan aberatsak (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus edo Ulmus)

 

9030    * Kostaldeko uretatik kanpoko eremuen segidako lehenengo faseetako baso naturalak

 

9040     Baso nordikoak/subartikoak (Betula pubescens spp. czerepanovii)

 

9050    Baso fenoskandikoak, belarkaratan aberatsak (Picea abies)

 

9060    Esker flubioglaziarren gaineko konifero-basoak.

 

9070    * Zuhaitz-larre fenoskandikoak

 

9080 * Fenoskandiako baso zingiratsuak eta hostogalkorrak

91.       Europa epeleko basoak

9110    Pagadiak (Luzulo-Fagetum)

 

9120    Pagadi azidofilo atlantikoak, oihanpeak dituztenak: Ilex eta batzuetan Taxus (Quercion robori-petraeae edo Ilici fagenion).

 

9130    Pagadiak (Asperulo-Fagetum)

 

9140    Europa erdialdeko pagadi subalpetarrak (Acer eta Rumex arifolius)

 

9150   Europa erdialdeko pagadi kaltzikolak (Cephalanthero-Fagion)

 

9160    Haritz pedunkulutako edo haritz kandugabeko baso subatlantikoak eta Europa erdikoak (Carpinion betuli)

 

9170    Hariztiak (Galio-Carpinetum)

 

9180    * Tilio-Acerion espeziea duten malda, lur-jausi edo amildegietako basoak

 

9190   Ordoki hareatsuetako harizti heldu azidofiloak (Quercus robur)

 

91A0 Britainia Uharteetako harizti helduak (Ilex eta Blechnum)

 

91B0   Lizardi termofiloak (Fraxinus angustifolia)

 

91C0   Baso kaledoniarrak

 

91D0   * Zohikaiztegi oihantsuak

 

91E0   * Baso alubialak: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 

91F0    Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior edo Fraxinus angustifolia espezieen baso mistoak, ibai handien erriberetan (Ulmenion minoris)

 

91G0   * Baso panonikoak (Quercus petraea eta Carpinus betulus)

 

91H0   * Baso panonikoak (Quercus pubescens)

 

91I0    * Estepako baso euro-siberiarrak (Quercus spp.)

 

91J0    * Britania Uharteetako basoak (Taxus baccata)

 

91K0   Fagus sylvatica duten baso iliriarrak (Aremonio-Fagion)

 

91L0   Haritzez eta xarmez osatutako baso iliriarrak (Erythronio-Carpinion)

 

91M0  Haritz turkiarra eta haritz kandugabea duten baso balkaniko-panonikoak

 

91N0   * Barnealdeko duna hareatsu panonikoz osatutako sastrakadiak (Junipero-Populetum albae)

 

91P0    Gurutze Santuaren izei basoak (Abietetum polonicum)

 

91Q0    Mendebaldeko Karpatoen baso kaltzofiloak (Pinus sylvestris)

 

91R0   Pinu gorriz osatutako baso dinariko dolomitikolak (Genisto januensis- Pinetum)

 

91S0    * Mendebaldeko pagadi pontikoak

 

91T0    Europa erdialdeko pinu gorriz eta likenez osatutako basoak

 

91U0   Pinu gorriz osatutako estepako baso sarmatak

 

91V0   Pagadi daziarrak (Symphyto-Fagion)

 

91W0  Moesiako pagadiak

 

91X0   * Dobrujako pagadiak

 

91Y0   Haritz- eta xarma-baso daziarrak

 

91Z0   Moesiako ezki zilarkarako zuhaiztiak

 

91AA  * Ekialdeko haritz zuri-basoak

 

91BA  Moesiako izeidiak

 

91CA  Rhodope eta Balkan mendilerroko pinu gorridun basoak

92.       Mediterraneoko baso hosto-erorkorrak

9210    * Apeninoetako pagadiak (Taxus eta Ilex)

 

9220    * Apeninoetako pagadiak (Abies alba eta Abies nebrodensis)

 

9230    Harizti galaiko-portugesak (Quercus robur eta Quercus pyrenaica)

 

9240    Harizti iberiarrak (Quercus faginea eta Quercus canariensis)

 

9250    Hariztiak (Quercus trojana)

 

9260    Basoak (Castanea sativa)

 

9270    Pagadi heleniarrak (Abies borisii-regis)

 

9280    Basoak (Quercus frainetto)

 

9290    Cupressus-basoak (Acero-Cupression)

 

92A0   Galeria-basoak (Salix alba eta Populus alba)

 

92B0   Aldizkako emaria duten Mediterraneoko ibaietako ibaiertzeko formazioak (Rhododendron ponticum, Salix eta beste batzuk)

 

92C0   Platanus orientalis-basoak eta Liquidambar orientalis-basoak (Platanion orientalis)

 

92D0   Galeria-baso eta ibai ertzeko sastrakadi termo-mediterraneoak (Nerio-Tamaricetea eta Securinegion tinctoriae)

93.       Mediterraneoko baso esklerofiloak

9310    Egeoko hariztiak (Quercus brachyphylla)

 

9320    Olea- eta Ceratonia-basoak

 

9330    Artelatz-basoak (Quercus suber)

 

9340    Artadiak (Quercus ilex eta Quercus rotundifolia)

 

9350    Quercus macrolepis-basoak

 

9360    * Erramu macaronesikoak (Laurus, Ocotea)

 

9370    * Phoenix-palmondoak

 

9380    Ilex aquifolium-basoak

 

9390   * Sastrakadiak eta mulu itxurako landaredia (Quercus alnifolia)

 

93A0 Quercus infectoria-basoak (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.       Mendi epeleko konifero-basoak

9410    Baso azidofiloak (Picea), estai menditarretatik alpetarretara (Vaccinio-Piceetea)

 

9420     Baso alpetarrak (Larix decidua- eta/edo Pinus cembra)

 

9430    Baso menditarrak eta subalpetarrak: Pinus uncinata (* igeltsu- edo kare-substratuetan)

95.       Mediterraneoko eta Makaronesiako konifero-basoak

9510    * Hegoaldeko Apeninoetako izeidiak (Abies alba)

 

9520    Izeidiak (Abies pinsapo)

 

9530    * Hego Mediterraneoko mendi-pinu endemikoz osatutako pinudiak

 

9540    Pinu mesogear endemikoz osatutako pinudi mediterraneoak

 

9550    Kanarietako pinudi endemikoak

 

9560    Baso endemikoak (Juniperus spp.)

 

9570    * Tetraclinis articulata-basoak

 

9580    * Baso mediterraneoak (Taxus baccata)

 

9590    * Cedrus brevifolia-basoak (Cedrosetum brevifoliae)

 

95A0   Pinudi supra-oromediterraneoak

 

 

II. ERANSKINA

EUROPAKO BATASUNAREN INTERESEKO ANIMALIA ETA LANDAREDI ESPEZIEAK; EGOKI KONTSERBATZEKO, KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMU IZENDATZEA BEHAR DUTE

Interpretazioa

a)          II. eranskinak I. eranskinaren osagarria da, kontserbazio bereziko eremuen sare koherente bat egiteari dagokionez.

 

b)     Eranskin honetako espezieak honen arabera adierazi dira:

- espeziearen edo azpi-espeziearen izena, edo

- goi-mailako taxoneko edo taxon horretako alderdi bateko espezie-multzoa.

Familia edo genero baten izenaren ondoren  «spp.» laburdurak balio du familia edo genero horretako espezie guztiak izendatzeko.

 

c)     Sinboloak

 

(*) izartxo bat jarriko da espezie baten izenaren aurretik, lehentasunezkoa dela adierazi nahi bada.

 

Eranskin honetako espezie gehienak daude IV. eranskinean. Izenaren ondoren jartzen den (o) sinboloarekin, eranskin honetan dauden espezieak adierazten dira eta ez IV. eranskinean edota V. eranskinean daudenak; izenaren atzean jartzen den (V) sinboloak esan nahi du eranskin honetan dauden espezieak V. eranskinean ere badaudela, baina ez IV. eranskinean.

 

a) ANIMALIAK

ORNODUNAK

UGAZTUNAK

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (salbu Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia eta Suediako populazioak)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (salbu Estoniako populazioa; Greziako populazioak: 39. paraleloaren hegoaldekoak soilik; Espainiako populazioak: bakar-bakarrik Dueroren hegoaldekoak; salbu Letonia, Lituania eta Finlandiako populazioak).

Ursidae

* Ursus arctos (salbu Estonia, Finlandia eta Suediako populazioak)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela eversmanii

* Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (salbu Estonia, Letonia eta Finlandiako populazioak)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (V)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* Bison bonasus

Capra aegagrus (populazio naturalak)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon): populazio naturalak – Korsika eta Sardinia

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

NARRASTIAK

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

* Chelonia mydas

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Dinarolacerta mosorensis

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* Coluber cypriensis

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii (salbu Vipera ursinii rakosiensis eta Vipera ursinii macrops)

* Vipera ursinii macrops

* Vipera ursinii rakosiensis

ANFIBIOAK

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (Discoglossus «jeanneae» barne)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

ARRAINAK

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (salbu Finlandiako eta Suediako populazioak)

Lampetra planeri (o) (salbu Estoniako, Finlandiako eta Suediako populazioak)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (salbu Suediako populazioak)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

Hucho hucho (populazio naturalak) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (ur gezan soilik) (V) (salbu Finlandiako populazioak)

Salmothymus obtusirostris (o)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (Ipar Itsasoko zenbait sektoretako populazio anadromak)

Umbridae

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Aulopyge huegelii (o)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (V) (salbu Finlandiako populazioak)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma knerii (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma phoxinus (o)

Chondrostoma polylepis (o) (C. willkommi barne)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

* Phoxinus percnurus

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

Squalius microlepis (o)

Squalius svallize (o)

Cobitidae

Cobitis elongata (o)

Cobitis taenia (o) (Finlandiako populazioak salbu)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata eta Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

* Romanichthys valsanicola

Zingel spp. ((o) salbu Zingel asper eta Zingel zingel (V))

Gobiidae

Knipowitschia croatica (o)

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (Finlandiako populazioak salbu)

Cottus petiti (o)

ORNOGABEAK

ARTROPODOAK

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* Nymphalis vaualbum

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proterebia afra dalmata

Pseudophilotes bavius

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* Xylomoia strix

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya harzi

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLUSKUAK

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

* Helicopsis striata austriaca (o)

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

* Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

* Paladilhia hungarica

Sadleriana pannonica

Theodoxus transversalis

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

b)    LANDAREAK

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

* Onosma tornensis Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula bohemica Hruby

* Campanula gelida Kovanda

Campanula romanica Săvul.

* Campanula sabatia De Not.

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

Campanula zoysii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O. Schwarz

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

* Dianthus diutinus Kit.

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* Dianthus moravicus Kovanda

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

* Minuartia smejkalii Dvorakova

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

Carlina onopordifolia Besser

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodríguez

* Centaurea borjae Valdés-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

Centaurea immanuelis-loewii Degen

Centaurea jankae Brandza

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

Cirsium brachycephalum Juratzka

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

* Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

* Arabis kennedyae Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

Arabis scopoliana Boiss

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Cochlearia polonica E. Fröhlich

* Cochlearia tatrae Borbas

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Crambe tataria Sebeok

* Degenia velebitica (Degen) Hayek

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Draba dorneri Heuffel.

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)

Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi jankae A.Kern.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ELATINACEAE

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

Rhododendron luteum Sweet

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

* Gentianella bohemica Skalicky

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernández-González & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Stipa danubialis Dihoru & Roman

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

* Stipa zalesskii Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus peterfii Jáv.

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* Pinguicula crystallina Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* Scilla morrisii Meikle

Tulipa cypria Stapf

Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* Linum dolomiticum Borbas

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E.Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo

* Ophrys lunulata Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P.H. Davis

* Delphinium caseyi B.L.Burtt

Pulsatilla grandis Wenderoth Pulsatilla patens (L.) Miller

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

* Pulsatilla slavica G. Reuss.

* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Potentilla emilii-popii Nyárády

* Pyrus magyarica Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.

* Galium litorale Guss.

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco

* Galium sudeticum Tausch

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

* Linaria ricardoi Cout.

Linaria tonzigii Lona

* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

* Pedicularis sudetica Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

* Daphne arbuscula Celak

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Ferula sadleriana Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola delphinantha Boiss.

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas

 

BEHE MAILAKO LANDAREAK

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

MACARONESIAKO ESPEZIEAK

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

BEHE MAILAKO LANDAREAK

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

 

III. ERANSKINA

BATASUNAREN GARRANTZIZKO LEKU GISA SAILKA DAITEZKEEN ETA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMU IZENDA DAITEZKEEN LEKUAK HAUTATZEKO IRIZPIDEAK

1. URRATSA:   Espainian ebaluatzea tokiek duten garrantzi erlatiboa I. eranskineko habitat natural mota bakoitzerako eta II. eranskineko espezie bakoitzerako (lehentasunezko habitat natural motak eta espezieak barne)

A. Lekuaren ebaluazio-irizpideak I. eranskineko habitat natural mota zehatz baterako

a) Tokiari lotutako habitat natural motaren ordezkaritza maila.

b) Habitat natural mota batek hartutako tokiaren azalera, habitat natural mota horrek hartzen duen azalera osoari lotuta, nazio-lurraldeari dagokionez.

c) Kasuan kasuko habitat natural motaren egitura eta eginkizunen kontserbazio-egoera, eta hura berreskuratzeko aukerak.

d) Tokiko balioaren ebaluazio orokorra dagokion habitat natural mota kontserbatzeko.

B. Lekuaren ebaluazio-irizpideak II. eranskineko espezie baterako

a) Tokiko espeziearen populazioaren neurria eta dentsitatea, nazio-lurraldeko populazioei dagokionez.

b) Kasuan kasuko espezierako garrantzitsuak diren habitataren elementuen kontserbazio-egoera eta haiek berreskuratzeko aukerak.

c) Tokiko populazioaren isolamendu-maila, espeziearen berezko kokapen-inguruari dagokionez.

d) Tokiko balioaren ebaluazio orokorra dagokion espeziea kontserbatzeko.

C.          Irizpide horien arabera, estatu kideek sailkatuko dituzte nazio-zerrendan proposatuko tokiak «Batasunaren Garrantzizko Leku» gisa, I. edo II. eranskinetan dauden habitat natural mota edo espezie bakoitza kontserbatzeko balio erlatiboaren arabera.

 

D.         Zerrenda horretan egongo dira estatu kideek aukeratutako lehentasunezko habitat natural motek eta espezieek erabilitako tokiak A eta B puntuetan zerrendatutako irizpideen arabera.

2. URRATSA:   Nazio-zerrendetako tokiek Batasunerako duten garrantzia ebaluatzea.

1.  Estatu kideek 1. urratsean definitutako toki guztiak izango dira Batasunaren Garrantzizko Leku, baldin eta lehentasunezko habitat naturalak eta/edo espezieak badituzte.

 

2.    Estatu kideetako zerrendetan dauden gainerako tokiek Batasunerako duten garrantzia ebaluatzeko, hau da I. eranskineko habitat natural baten edo II. eranskineko espezie baten kontserbazio-egoera egokian mantentzeko edo berrezartzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a) tokiaren balio erlatiboa nazioan;

b) tokiaren kokapen geografikoa, II. eranskineko espezieen migrazio-bideei dagokienez, baita batasunaren barruko hainbat mugaren alde batera eta beste aldera dagoen ekosistema koherente batekoa izatea ere;

c) tokiaren azalera osoa;

d) tokian dauden I. eranskineko habitat natural moten eta II. eranskineko espezieen kopurua;

e) tokiaren balio ekologikoa eskualde biogeografikorako edo 2. artikuluak aipatu lurralde-multzorako, bai osatzen dituzten elementuen alderdi bereizgarri edo bakanagatik bai elementu horiek konbinatzeagatik.

 

IV. ERANSKINA

BABES ZORROTZA BEHAR DUTEN EUROPAR BATASUNAREN INTERESEKO ANIMALIA- ETA LANDARE-ESPEZIEAK

Eranskin honetako espezieak honen arabera adierazi dira:

— espeziearen edo azpi-espeziearen izena, edo

— goi-mailako taxoneko edo taxon horretako alderdi bateko espezie-multzoa.

Familia edo genero baten izenaren ondoren «spp.» laburdurak balio du familia edo genero horretako espezie guztiak izendatzeko.

a) ANIMALIAK

ORNODUNAK

UGAZTUNAK

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Espezie guztiak,

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Espezie guztiak, salbu Glis glis eta Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castor fiber (salbu Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia eta Suediako populazioak)

Cricetidae

Cricetus cricetus (salbu Hungariako populazioak)

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (salbu Greziako populazioak 39. paraleloaren iparraldean, Estoniako populazioak, Dueroren iparraldeko Espainiako populazioak, Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia eta Eslovakiako populazioak, eta Finlandiako populazioak elur-oreina kudeatzeko arearen barruan, Elur-oreina kudeatzeari buruzko 1990ko irailaren 14ko 848/90 Finlandiako Legearen 2. paragrafoak definitutakoaren arabera)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx (salbu Estoniako populazioa)

Lynx pardinus

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus

Capra aegagrus (populazio naturalak)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (populazio naturalak) – Korsika eta Sardinia)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Espezie guztiak

NARRASTIAK

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Dalmatolacerta oxycephala

Dinarolacerta mosorensis

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Lacerta vivipara pannonica

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides bedriagai

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius

Coluber cypriensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix natrix cypriaca

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera seoanni (Espainiako populazioak barne)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBIOAK

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (Discoglossus «jeanneae» barne)

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

ARRAINAK

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus ((Ipar Itsasoko zenbait sektoretako populazio anadromak, salbu Finlandiako populazioak)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

Phoxinus percnurus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Romanichthys valsanicola

Zingel asper

ORNOGABEAK

ARTROPODOAK

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lopinga achine

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Nymphalis vaualbum

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proserpinus proserpina

Proterebia afra dalmata

Pseudophilotes bavius

Xylomoia strix

Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya harzi

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Saga pedo

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLUSKUAK

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Paladilhia hungarica

Patella ferruginea

Sadleriana pannonica

Theodoxus prevostianus

Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b)    LANDAREAK

II. eranskineko b) letran zerrendaturiko landare-espezie guztiak sartuta daude IV. eranskineko b) letran (8), baita jarraian izendatutakoak ere:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. villosus L.

LILIACEAE

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

 

 

V. ERANSKINA

EUROPAR BATASUNEKO INTERESEKO ANIMALIA- ETA LANDAREDI-ESPEZIEAK, NATURATIK BILTZEA ETA USTIATZEA ARAU DAITEZKEENAK

Eranskin honetako espezieak honen arabera adierazi dira:

— espeziearen edo azpi-espeziearen izena, edo

— goi-mailako taxoneko edo taxon horretako alderdi bateko espezie-multzoa.

Familia edo genero baten izenaren ondoren «spp.» laburdura egoteak balio du familia edo genero horretako espezie guztiak izendatzeko.

a) ANIMALIAK

ORNODUNAK

UGAZTUNAK

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (salbu Finlandia, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia eta Poloniako populazioak)

Cricetidae

Cricetus cricetus (Hungariako populazioak)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (Espainiako populazioak Duero ibaiaren iparraldean, Greziako populazioak 39. paraleloaren iparraldean, Finlandiako populazioak elur-oreinaren kudeatze-arearen barruan, Elur-oreina kudeatzeari buruzko 1990ko irailaren 14ko 848/90 Finlandiako Legearen 2. atalak definitzen duenaren arabera; Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia eta Eslovakiako populazioak).

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (Estoniako populazioa)

Phocidae

IV. eranskinean aipatu ez diren espezie guztiak

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (salbu Capra pyrenaica pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (salbu Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata eta Rupicapra rupicapra tatrica)

ANFIBIOAK

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

ARRAINAK

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

IV. eranskinean aipatu ez diren espezie guztiak

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (salbu Coregonus oxyrhynchus — Ipar Itsasoko zenbait sektoretako populazio anadromak)

Hucho hucho

Salmo salar (ur-gezetakoa bakarrik)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

ORNOGABEAK

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA — STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA — UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA — ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA — DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austrapotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA — LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b)   LANDAREAK

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (salbu Sphagnum pylaisii Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Tem

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martínez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

 

 

VI. ERANSKINA

HARRAPATZEKO ETA HILTZEKO BIDEAK ETA BALIABIDEAK, ETA DEBEKATUTAKO GARRAIO MODUAK

a) Bitarteko ez hautakorrak

UGAZTUNAK

— animalia itsuak edo elbarrituak erabiltzea beita bizi gisa

— magnetofonoak

— gailu elektrikoak eta elektronikoak, erail edo zorabiarazi dezaketenak

–– argi-iturri artifizialak

–– ispiluak eta beste baliabide batzuk itsualdia sortzeko

–– ituak argiztatzeko baliabideak

–– gauez tiro egiteko ikusmirak, irudi-handigailu edo irudi-bihurgailu elektronikoak dituztenak –– lehergailuak

–– bereizkeriarik egiten ez duten sareak, hasieran edo erabiltzeko baldintzetan

–– bereizkeriarik egiten ez duten tranpak, hasieran edo erabiltzeko baldintzetan

— baleztak

— pozoiak eta jaki pozoidunak edo anestesikoak

— Gasak edo keak eragindako itolarria.

— arma erdiautomatikoak edo automatikoak, zeinek bi kartutxo baino gehiagoko kargadoreak dituzten.

ARRAINAK

— pozoia

— lehergaiak

b) Garraio-moduak

— aireontziak

— ibilgailu motordunak.

 

 

( 1 ) EBAO, C 247 zenbakiduna, 1988.9.21ekoa, 3. or. Eta EBAO, C 195 zenbakiduna, 1990.8.3koa, 1. or.

( 2 ) EBAO, C 75 zenbakiduna, 1991.3.20koa, 12. or.

( 3 ) EBAO, C 31 zenbakiduna, 1991.2.6koa, 25. or.

( 4 ) EBAO, C 328 zenbakiduna, 1987.12.7koa, 1. or.

( 5 ) EBAO, L 103 zenbakiduna, 1979.4.25ekoa, 1. or. 91/244/EEE Zuzentarauak azken buruan aldatutako zuzentaraua (EBAO, L 115 zenbakiduna, 1991.5.8koa, 41. or.)

( 6 ) Kontseiluaren 1999/468/CE Erabakia, 1999ko ekainaren 28koa, Batzordeari esleituriko exekuzio-eskumenak baliatzeko prozedurak ezartzen ditu (EBAO, L 184 zenbakiduna, 1999.7.17, 23. or.).

( 7 ) (+) «Europar Batasuneko habitatak ezagutzeko Eskuliburua» Habitat Batzordeak onartu zuen 1999ko urriaren 4an, eta Habitat Batzordeak 2002ko apirilaren 24an onartu zuen «"Europar Batasuneko habitatak ezagutzeko Eskuliburuaren" aldaketak EB handitzeko asmoz» liburua, idatzizko kontsulta egin eta gero, Europako Batzordearen Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia.

( 8 ) Salbu II. eranskinaren b) idatzi-zatiko briofitak.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik