Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Klima-aldaketari buruzko legeria

Europakoa

  • Kontseiluaren 94/69/EB Erabakia,  1993ko abenduaren 15ekoa, Klima aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa egiteari buruzkoa.
  • Kontseiluaren 2002/358/EB Erabakia, 2002ko apirilaren 25ekoa, Europar Batasunaren izenean Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren Kyotoko Protokoloa onartu eta bertan hartutako konpromisoak betetzeari buruzkoa.
  • Komisioaren 2006/944/EE Erabakia, 2006ko abenduaren 14koa, Erkidegoari eta Estatu Kide bakoitzari esleitutako emisio-mailak  zehazten dituena, Kiotoko Protokoloaren arabera eta Kontseiluaren 2002/358/EE Erabakiari jarraituz. Hutsen zuzenketa.
  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 842/2006 Erregelamendua, 2006ko maiatzaren 17koa, berotegi efektuko gas fluoratu batzuei buruzkoa.

Estatukoa

Emisio Eskubideen Salerosketako Erregimeneko araudia oso zabala da. Araudi guzti horren barruan lege erabilgarrienak ondorengo hauek dira.

Europakoa

  • Batzordearen 601/2012 Erregelamendua, 2012ko ekainaren 21ekoa, Europar Kontseiluaren eta Parlamentuaren 2003/87/CE Zuzentaraua aplikatzeko berotegi efektuko gasen isurien jarraipen eta notifikazioari buruzkoa.
  • Decisión de la comisión de 27 de abril de 2011 por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Estatukoa

  • 1/2005 LEGEA, berotegi-efektua eragiten duten gasak salerosteko erregimena arautzen duena.
  • 13/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, 1/2005 Legea, martxoaren 9koa aldatzen duena, berotegi efektuko gasak isurtzeko eskubide-salerosketaren erregimena arautzeari buruzkoa, isurtzeko eskubide-salerosketaren erregimen orokorra hobetzeko eta zabaltzeko eta abiazioa barne hartzeko.
  • 301/2011 Errege Dekretua, martxoaren 4koa, tamaina txikiko instalazioak salbuesteari dagokionez, emisioen eskubide merkataritzaren erregimenean parte hartzearen baliokideak diren murrizte-neurriei buruzkoa.
  • 1722/2012 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, emisio-eskubideak esleitzeari buruzko arloak garatzen dituena, martxoaren 9ko1/2005 Legeak, negutegi efektuko gasak emititzeko eskubideen salerosketa-erregimena arautzen duenak, ezartzen duenari jarraituta.

 

Zerrenda zabalagoa aurki daiteke Ingurumen Ministerioaren web gunean.

Azken aldaketako data: 2015/11/05