"LANDAOLA" GIPUZKOAKO LANDA GARAPEN ELKARTEEN FEDERAZIOA
Registro de asociación
Imprimir Descargar PDF

Datos de la asociación

Nº Registro: FD/G/00173/2012
Fecha de constitución: 04/10/2011
Fecha de inscripción: 16/01/2012
Ámbito de actuación: T.H. de Gipuzkoa
Utilidad pública: No
43.1722529 -2.10909
Domicilio: Alkiza Plaza
C.P.: 20494
Territorio: gipuzkoa
Añadir a la libreta de direcciones

FinesDatos extraídos de los estatutos

  • Clasificación: Socio-Económico
  • Finalidad: Promociones Sectoriales
  • 1. Honako helburu orokor hauek lortzea: a) Euskadiko nekazaritzaren eta landa ingurune osoaren funtzioaniztasuna eta iraunkortasuna bermatu eta sustatzea ekonomi, gizarte, ingurugiro eta kultur alderdietan, nola eta Euskadiko nekazaritzaren egoera eta ezaugarrietara egokitutako eredua diseinatuz, landa eremuak despopulatu eta lagatzeko prozesuak eragotziz, eta landa eta hiri inguruen arteko elkarreragina diskriminazio positiboaren bitartez bultzatuz. b) Landa ingurunearen berezko ezaugarri nagus1e1 eustea, landa ingurunea nekazaritzako elikagaien sektoreko produkzio eta eraldakuntzaren inguruan egituratzea, hori guztia oinarri ekonomikoa dibertsifikatzearekin bateragarri eginez. d) Nekazaritzak lehiatzeko duen gaitasunaren hobekuntza sustatzea, ingurune fisikoaren ezaugarriak eta nekazariek betetzen duten funtzio sozial garrantzitsua kontutan harturik, familia ustiategia oinarritzat harturik, asoziazionismo eta kooperatibismoaren bidez artikulaturik, betiere merkatuari -euskal kontsumitzaileei kalitatezko elikagaien bidez on eginez-, ingurugiroa babesteari eta nekazaritzako elikagaien kalitatea eusteari begira. e) Landa inguruetako enpresen eta ekonomi egituren lehiakortasuna areagotzea, arreta berezia jarriz nekazaritzako elikagaien enpresetan, nekazalturismokoetan, landa turismokoetan, nekazaritza ekologikokoetan eta landa ingurunean garapen endogenoko proiektuei ekiten dien beste edozein enpresatan, horiek merkatuaren eta lehiaren joeretara egokitzea bultzatuz, prozesu hori landa inguruak betetzen dituen mota guztietako funtzio eta zerbitzuekin uztartuz. Horren guztiaren helburu nagusia 1 izango da enplegua mantendu eta sortzea landa inguruko biztanleen onerako. ·1 1 ~ Landa ingurunearen garapenean eragina duten administrazio eta herri erakundeen arau eta jarduketak integratzea, disfuntzioak eta koordinazio falta eragozteko, eta tresnen koherentzia hobea, eskuhartzeen eraginkortasun handiagoa eta landa eta hiri inguruen arteko elkarreragina bultzatzea. g) Emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzea. Horretarako, genero ikuspegia eta emakumeen ahalduntza txertatuko dira elkartearen ekintza alor guztietan. h) Landa eremuen garapenaren protagonismoari eustea, bai biztanlerian, bai bertako erakundetan; asoziazionismoa bultzatzea, eta emakume, gazte eta aniztasun funtzionala dutenei prozesu ekonomiko eta sozialetan parte hartzeko erraztasunak ematea. i) Landa inguruetako natur, histori, kultur eta hizkuntza ondarea berreskuratu, artatu, garatu eta zabaltzea. j) Lurraldearen antolamendua hobetzea, espazioaren erabilera arrazoizkoago eta orekatuagoa bultzatuz. k) Landa ingurunearen balioak aintzat hartzen dituen eta landa ingurunearen garapenerako neurri egokiak ezartzeko bidea ematen duen kultura soziala bultzatzea. 2. Honako helburu espezifiko edo sektorial hauek lortzea: 1.- Lurralde antolamenduaren arloan: a) Lurraldearen eta hirigintzaren antolamendurako tresnak landa zonaldeen ezaugarri eta beharrizanen arabera ezartzea, harmoniaz uztar daitezen, batetik, natur baliabideak antolatu eta artatzeko premiak eta nekazaritza eta basogintzaren ikuspegitik balio handia duten lurren babesa eta, bestetik, jarduera ekonomikoen mantenimendu eta garapena eta landa herriguneak behar beste zerbitzuz hornitu beharra. b) Arreta berezia jartzea landa zonaldeak eta bertako biztanleria beharrezko zerbitzu eta azpiegiturez hornitzen eta alde horietako ekonomiaren dibertsifikatze eta garatze jasangarrian, eta behar bezala haztatzea zein neurritan eratxiki behar zaizkien landa zonaldeei hiri ingurunean sortzen diren eta hiri ingurunearen beharrizanen asegarri diren funtzioak, landa garapenerako politikaren helburuekin bateragarri egin behar dituzten mugen barruan. d) Landa inguruneak nekazaritza, basogintza eta natur arloetan dituen balioak babestea. 2.- Nekazaritza eta basogintza arloan: a) Mendiei buruzko foru arauen esparruan, nekazaritza eta basogintzaren zeregina bultzatzea, landa ingurunearen ekonomiaren oinarria izan dadin, eta funtsezko faktorea izan dadin gutxiegi erabilitako lurrak eta natur baliabideak hobeto aprobetxatzeko, artatzeko eta agenteen partaidetzaz antolatzeko, eta lurraldea behar bezala artikulatzeko. b) Sektoreko enpresen lehiakortasuna hobetzea, nola eta produktuak kalitateagatik bereiztea sustatuz eta ekoizkortasuna eta ekoizpen kostuak hobetzeko sustapen komertziala bultzatuz, arreta berezia jarriz garapen endogenoko jarduketetan eta hurbileneko merkatuetako sustapenean. d) Gazteak nekazaritzan aritzea errazteko baldintzak sortzea, belaunaldi aldaketa gauzatzeko eta enplegua sortzeko bidea emanez. e) Transferentzia teknologikoa, teknika eta enpresa arloko prestakuntza, informazioko teknologia berrien erabilera eta ezagutza lehiakortasunerako faktoretzat hartu eta hobetzea. ~ Euskal nekazaritzako elikagaigintzan kooperatibismoa bultzatzea, sektorearen artikulazioa agenteen parte-hartzetik abia dadin lagunduz. g) Sektoreen arteko lankidetza eta nekazaritzako elikagaien industriaren garapena bultzatzea, eta, modu horretara, nekazaritza eta elikagaigintza egituratzea, nekazaritza merkatuetara hurbil dadin eta ahalik eta handiena izan dadin haren balio erantsia, hurbileneko merkatuak bereziki kontuan izanez. 3.- Landa inguruneko ekonomi ehuna dibertsifikatzeari eta enplegua sortzeari dagokionez: ~ a) Enplegu sorkuntza eta landa inguruneko aukera berdintasuna sustatzea eta bultzatzea. \ b) lndustri lurzorua eta haren oinarrizko azpiegiturak eta ordenatuan eta zentzuz garatzen eta okupatzen laguntzea, betiere landa ingurunearen ezaugarri bereziak errespetatu eta zaintzen direlarik, eta ekonomia dibertsifikatu eta dinamizatu beharrari erantzuten zaiolarik, arreta berezia jarriz garapen endogenoko ekimenak bultzatzen dituzten nekazaritzako elikagaien industriaren proiektuetan. d) lndustri enpresa txiki eta ertainak ezartzeko erraztasunak ematea, arreta berezia jarriz garapen endogenoko proiektuak sustatzen dituzten lurraldeko produktuen eraldakuntzarako enpresetan, baita zerbitzu enpresetan ere, nekazaritza tradizionaleko ekoizpenari balio erantsirik handiena ematen diotenei lehentasuna emanez. e) Lana informazioaren teknologia berrietan oinarriturik antolatzeko eredu berrien garapena bultzatzea, landa inguruneko enpleguaren lan baldintzak eta bizi kalitatea hobetzeko aukera egon dadin. 4.- Hezkuntza eta kultur arloan: a) Hezkuntzako eskaintza landa inguruneko biztanleriarengana behar bezala iristeko modua bermatzea, biztanleria horren berezitasunak kontutan hartzen dituzten irizpide eta baremoekin, hezkuntzako eskaintza landa ingurunera gero eta hurbilagotzen ahaleginduz, batez ere herrigunerik apartatu eta txikienentzako derrigorrezko hezkuntzari dagokionez. b) Hezkuntzaren kalitatea hobetzea. Horretarako, euskal landa ingurunearen berezitasunekin bat datozen hezkuntza eredu, teknika eta jarraibide berritzaileak garatu behar dira, landa inguruneko biztanleari bere ingurua ezagutu eta baloratzeko aukera ematen dioten kurrikulumak diseinatu behar dira, eta zonalde horietako emakume eta gazteen prestakuntza eta trebakuntza lehentasunez bultzatu behar dira. d) Landa zonaldeetako biztanleen lanbide heziketa eta heziketa okupazionala egokitzea zonalde bakoitzak lanesku kualifikatua lortzeko dituen beharrizan berezien arabera, lanesku hori beharrezkoa baita enpresa berriak irekitzeko, aktiboen erreziklapena bultzatzeko eta teknologia zein ekoizpen modu berriak erabiltzeko. e) Hezkuntza, kultur eta kirol ekipamenduen artikulazio orokorra erraztea, ekipamenduon balioaniztasuna eta funtzioaniztasuna sustatuz, eta egun dauden desorekak zuzenduz. f) Landa inguruneko kulturaren ezagutza, zabalkundea eta balorazioa sustatzea. 5.- Osasun arloan: a) Osasun arloko eskaintza lurraldeko herrigunerik apartatu eta txikienetako biztanleengana hurbiltzea, gero eta hurbilagotzea. b) Ordenazio Farmazeutikorako Legearen markoan, landa ingurunearen premia bereziei erantzuteko berariaz diseinatutako eskaintza farmazeutikoa sustatzea. 6.- Etxebizitza arloan: Landa ingurunearen berezitasun eta aukeren araberako etxebizitza politika garatzea, kalitate onekoa eta dentsitate txikikoa edo ertaineko, landa ingurunea ohiko bizilekutarako erakargarri bilakatzeko, espekulazioa eragozteko eta landa inguruneko gazteei etxebizitza lortzeko modua errazteko. 7.-Azpiegitura arloan: a) Landa inguruneko biztanleek lana, zerbitzuak, heziketa. aisia, gizarte harremanak eta kontsumoa eskuratzeko dauzkaten aukerak hobetzea, hartarako beharrezko diren azpiegitura guztiak behar bezala garatuz. b) Oinarrizko azpiegiturak presaz eta lehentasuna emanez garatzea, hala nola garraio, elektrifikazio, urhorniketa, saneamendu, gas, telefonía eta ureztatze arlokoak, azken hauek nekazaritza sektorearentzat funtsezkoak baitira. Era berean, arreta berezia jarriko da landa zonaldeetako jarduera ekonomikoak eta zerbitzuak garatzeko aukera onak eman ditzaketen telekomunikazio azpiegituretan. 8.- lngurugiro arloan: a) Landa ingurunearen garapen jasangarria bultzatzea, oraingo beharrizanei erantzunez, baina etorkizuneko elaunaldiei beharrizanak asebetetzeko ahalmena eragotzi gabe. b) lngurugiroa babestea, narriadurari aurrea hartzea eta kaltetuak izan diren aldeak lehengoratzea. d) Bioaniztasuna babestea. Arreta berezia jarriko da agroaniztasunean eta euskal espezie eta arrazak artatu eta berreskuratzen; horretarako, jatorrizko ekosistemetako material genetikoa erabiliko da. 9.- Turismo arloan: a) Landa turismoa bultzatzea. Horretarako, hainbat sustapen ekintza burutuko dira - landa zonaldeetan eta natur ingurunean aisiako jarduerak egiteko gero eta handiagoa den eskariari begira-, eta landa ingurunea helmuga turistiko berezia bilakatuko da. Nekazalturismoa nekazaritzako ustiategien osagarri gisa bultzatzea. b) Landa turismoaren garapena antolatzea. nola eta masifikazioa saihestuz, jarduera tradizionalekiko eta natur ingurunearekiko orekari eutsiz, arauak landa ingurunearen egoera, aukera eta beharrizan turistikoetara egokituz, ekimen endogenoetan eta nekazalturismoan arreta berezia jarrita. 3. Administrazioak arazoarekiko sentikor bihurtzea. jardueraren xede diren inguruneen baliabide endogenoen aprobetxamenduari ahalik eta etekinik handiena ateratzeko, eta inguru horien garapen harmonikoa eta osokoa lortze aldera. 4. Landa Garapenaren arloari buruzko informazio guztia jasotzen eta banatzen duen zentroko kideei zerbitzu egitea; zeregin hori, gehienbat, hauxe jakitea izango da: une oro zein zuzkidura, baliabide eta proiektu dagoen, Elkarteak edo bere kideek egiteko modukoak. 5. Kidei aukera ematea landa-garapenean esku hartzeko metodologiak eta esperientziak beren artean truka ditzaten. 6. Garapen-programetan parte hartzea eta horrelako programak egitea. Landa Garapenerako programetan parte hartzea eta horiek egitea. Programa horiek genero ikuspegia txertatu eta emakumeen ahalduntzea bultzatuko dute. 1. La consecución de los siguientes objetivos generales: a) Garantizar y fomentar la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la agricultura vasca y del conjunto de su medio rural en su vertiente económica, social, ambiental y cultural, diseñando un modelo adaptado a la realidad y características de la agricultura vasca, frenando los procesos de despoblamiento y abandono, asi como propiciando la interacción del mundo rural y el urbano, mediante actuaciones de discriminación positiva. b) Preservar las señas de identidad fundamentales del medio rural, así como su vertebración futura en torno a la producción y transformación del sector agroalimentario, compatibilizándose con la diversificación de su base económica. d) Promover la mejora de la capacidad competitiva de la agricultura, teniendo en cuenta las características del medio físico y la importante función social que desarrolla el sector agrícola, basada en un modelos de explotación familiar, articulada a través del asociacionismo y el cooperativismo y orientada hacia el mercado beneficiando a los consumidores vascos con productos alimentarios de calidad, la protección del medio ambiente y la calidad agroalimentaria. e) Incrementar la competitividad de las empresas y estructuras económicas de las zonas rurales, con especial atención a las empresas agroalimentarias, de agroturismo, de turismo rural, de agricultura ecológica y cualesquiera otras que acometan proyectos de desarrollo endógeno en el medio rural, impulsando su adaptación a las tendencias del mercdo y la competencia, compaginando este proceso con las funciones y servicios de todo tipo que desempeña el medio rural. Todo ello tendrá como objetivo primordial el mantenimiento y la creación de empleo en beneficio de los habitantes del medio rural. f) Integrar las normas y actuaciones de las diferentes Administraciones y entidades públicas que afecten al desarrollo de las zonas rurales, evitando disfuncionalidades y descoordinación, a la vez que propiciando una mejor coherencia de los instrumentos, una mayor eficacia de las intervenciones y la interacción del entorno rural y urbano. g) Fomentar la igualdad afectiva entre mujeres y hombres incorporando la perspectiva de género asómo el empoderamiento de las mujeres en todos Jos ámbitors de actuaciónn de la Federación h) Mantener el protagonismo del desarrollo de Ja zonas rurales en su población y en las entidades de las propias zonas, potenciando el asociacionismo, así como la participación e incorporación de las mujeres, jóvenes y personas con diversidad funcional a los procesos económicos y sociales. i) Recuperar, conservar, desarrollar y divulgar el patrimonio natural, histórico, cultural y lingüístico de las zonas rurales. j) Mejorar la ordenación del territorio, favoreciendo una ocupación más racional, equilibrada e interrelacionada del espacio. k) Favorecer una cultura social que perciba los valores del medio rural y propicie el establecimiento de las medidas adecuadas para su desarrollo. 2. La consecución de los siguientes objetivos específicos o sectoriales: 1.- En materia de ordenación del territorio: a) Establecer los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos con arreglo a las características y necesidades de las zonas rurales, de manera que se conjuguen, de forma armonizada, las exigencias de ordenación conservación de los recursos naturales y la protección del suelo de alto valor agrológico y forestal conel mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas y la dotación adecuada de servicios a las poblaciones rurales. b) Prestar especial atención a las necesidades específicas de dotación de servicios e infraestructuras y a la diversificación y desarrollo económico sostenible de las zonas rurales y su población, ponderando de manera adecuada la atribución a las zonas rurales de funciones originadas en el medio urbano y destinadas a satisfacer las necesidades de éste, dentro de los límites que las hagan compatibles con los objetivos de la política de desarrollo rural. d) Proteger los valore agrarios, forestales y naturales del medio rural. 2.- En materia de agricultura y silvicultura: a) Impulsar el papel de la agricultura y la silvicultura, en el marco de las normas forales de montes, como base de la economía del medio rural y factor esencial para la ordenación participativa, conservación y optimización del aprovechamiento de tierras infrautilizadas y de los recursos naturales, y una adecuada articulación territorial. b) Mejorar la capacidad competitiva de las enpresas del sector, estimulando la diferenciación de los productos por la calidad y una promoción comercial que optimice su productividad y los costes de producción, con especial atención a las actuaciones de desarrollo endógeno y a la promoción en los mercados más próximos. d) Crear las condiciones precisas para favorecer la incorporación de las personas jóvenes a la agricultura propiciando el recambio generacional y la creación de empleo. e) Optimizar la transferencia tecnológica, la formación técnico-empresarial, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento como factores de competitividad. f) Fomentar el cooperativismo en el sector agroalimentario vasco, favoreciendo la articulación secorial desde unas bases participativas. g) Vertebrar el conjunto del sector agroalimentario impulsando la colaboración intersectorial y el desarrollo de la industria agroalimentaria, con el fin de aproximar la agricultura a los mercados y maximizar su valor añadido, teniendo especialmente presentes los mercados más próximos. 3.- En materia de diversificación del tejido económico del espacio rural y la creación de empleo: a) Promover y apoyar la creación de empleo y la igualdad de oportunidades de la población rural. b) Promover el desarrollo y ocupación de suelo industrial y de sus infraestructuras básicas de forma ordenada y racional, respetando y preservando las características específicas del medio rural y dando respuesta a sus necesidades de diversificación y dinamización económica, con especial atención a los proyectos de la industria agroalimentaria que impulsen iniciativas de desarrollo endógeno. d) Propiciar la instalación de pequeñas y medianas empresas industriales, con especial atención a las empresas de transformación de los productos del territorio que promuevan proyectos de desarrollo endógeno, así como de servicios, dando prioridad a aquellas que proporcionen un mayor valor añadido a la producción agraria tradicional. e) Apoyar el desarrollo de nuevos modelos de organización del trabajo en base a las nuevas tecnologías de la información que posibiliten la mejora de las condiciones laborales y la calidad de vida del empleo rural. 4.- En materia educativa y cultural: a) Garantizar el acceso adecuado a la población rural de la oferta educativa, con criterios y baremos que tengan en cuenta sus especificidades, procurando una aproximación progresiva de la misma al medio rural, en especial en los relativo a la enseñanza obligatoria para los núcleos de población más alejados y de menor tamaño. b) Mejorar la calidad de la enseñanza, desarrollando modelos, técnicas y pautas educativas innovadoras que se adecuen a las peculiaridades del medio rural vasco, favorezcan el conocimiento y valoración de ese medio por parte de la población de las zonas rurales, e impulsen la formación y capacitación prioritaria de las mujeres y los jóvenes de tales zonas. d) Adecuar la formación profesional y ocupacional de los habitantes de las zonas rurales a las necesidades específicas de cada una de ellas para obtener mano de obra cualificada necesaria para la apertura de nuevas empresas, potenciar el reciclaje de los activos e introducir nuevas tecnologías y métodos de producción. e) Favorecer la articulación global de los equipamientos educativos, culturales y deportivos, promoviendo su polivalencia y multifuncionalidad y corrigiendo los desequilibrios existentes. f) Promover el conocimiento, difusión y valorización de la cultura rural. 5.- En materia sanitaria: a) Promover una oferta sanitaria que acerque progresivamente los recursos sanitarios a la población de los núcleos rurales más alejados y de menor tamaño. b) Promover, en el marco de la ley de Ordenación Farmecéutica, una oferta farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural. 6.- En materia de vivienda: Desarrollar una política de vivienda adaptada a las peculiaridades y oportunidades del medio rural, de calidad y baja densidad, que lo haga atractivo como lugar de residencia habitual, evite la especulación y favorezca el acceso de los jóvenes del medio rural a la vivienda. 7.- En materia de infraestructuras: a) Mejorar las posibilidades de acceso de la población rural al trabajo, los servicios, la formación, el ocio, las relaciones sociales y el consumo, mediante el desarrollo adecuado de todas aquellas infraestructuras necesarias para ello. b) Desarrollar de manera urgente y prioritaria las infraestructuras básicas. tales como las de transporte, electrificación, abstecimiento de aguas, saneamiento, gas, telefonía y regadío, estas últimas vitales para el sector agrario.. Asimismo, se prestará especial atención a las infraestructuras de telecomunicaciones que puedan reportar importantes posibilidades para las actividades económicas y los servicios en las zonas rurales. 8.- En materia de medio ambiente: a) Propiciar el desarrollo sostenible del medio rural, de manera que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. b) Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido dañado. d) Proteger la biodiversidad, con especial atención a la agrodiversidad, la conservación y recuperación de especies y razas autóctonas, empleando para ello material genético procedente de los ecosistemas originarios. 9.- En materia de turismo: a) Fomentar el turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente demanda de actividades de ocio en las zonas rurales y el medio natural, configurándolo como un destino turístico singular. Promover el agroturismo como actividad complementaria de las explotaciones agrarias. b) Ordenar el desarrollo del turismo rural evitando la masificación, manteniendo el equilibrio con las actividades tradicionales y el medio natural, adecuando la normativa a la realidad, oportunidades y necesidades del medio rural en materia turística, con especial atención a las iniciativas endógenas y el agroturimo. 3. Sensibilizar a la administración acerca de los problemas, con el fin de sacar el mayor provecho posible a los recursos endógenos del entorno, objetos de la actividad, y lograr asi un desarrollo total y armónico del entorno 4. Servicio de recopilación y distribución a los socios del centro receptor de toda la información referente al desarrollo rural; esta labor comprende principalmente saber en todo momento qué suministro, recurso y proyecto existe capaz de ser realizado por la asociación federación o sus miembros. quienes la componen. 5. Dar la oportunidad a lo socios para intercambiar metodologías y experiencias válidas para la intervención en el desarrollo rural. 6. Participar en los programas de desarrollo y realizar programas de este tipo. Participar y elaborar programas de desarrollo rural con perspectiva de género y fomentando el empoderamiento de las mujeres
Estos son los datos que constan en el Registro a fecha de 16/09/2021 Esta publicación de datos del registro tiene carácter meramente informativo