Lan eta Enplegu Saila

Euskadiko Lan Ikuskaritza

EUSKO JAURLARITZAKO LAN ETA ENPLEGU SAILARI ATXIKITAKO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LAN-IKUSKARITZA ZERBITZU PUBLIKOA DA, ETA HARI DAGOKIO LAN-ARLOKO ARAUDIA BETETZEN DELA ZAINTZEA ETA, BETETZEN EZ BADA, ERANTZUKIZUNA ESKATZEA.

ESKUMENAK

Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremuetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak berariaz zaintzen du bete egiten direla Gizarte Segurantzaren arauak, bai eta eremu hauetako araudiak ere: lana, enplegua eta lan-arriskuen prebentzioa. Bere jardun-eremuak zaintza orokorra, ikuskapen zehatza eta laguntza teknikoa dira, adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitrajea barne.

Zaindu
NOLA JOKATZEN DUGU?

BISITA

DATUAK EDO AURREKARIAK EGIAZTATZEA

ADMINISTRAZIO - ESPEDIENTEA
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetza Sistemako funtzionarioek isilpeko informazio gisa hartuko dute ikuskaritza-funtzioaren esparruan ezagutzen duten kexa ororen jatorria, lege-xedapenak ez betetzeari buruzko kexak, alegia.

Era berean, ikuskaritza-funtzioaren eremuan heltzen zaien informazioa isilpean gordeko dute, eta, beraz, ez dute zabalduko, ezta zerbitzua utzi ostean ere, beren funtzioak betetzean ezagutu ahal izan duten ezein datu, txosten edo aurrekari, salbu eta delitu publikoak ikertu edo jazartzeko beharrezkoa bada, legez ezarritako esparruan, Laneko Administrazioarekin, Gizarte Segurantzako Administrazioarekin, Zerga Administrazioarekin, Iruzurraren aurkako borrokarekin (bera askotariko formetan) eta legebiltzarreko ikerketa-batzordeekin lankidetzan aritzeko, bidezkoa den eran.

Beren eginkizunak betetzean, bai Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzaileek, autonomia tekniko eta funtzional osoko agintaritza publiko gisa, bai laneko ikuskatzaileordeek, Enplegu eta Gizarte Segurantzaren eskalan eta laneko segurtasun eta osasunaren eskalan, agintaritzaren agente gisa, objektibotasuna eta inpartzialtasuna izango dituzte beren egoera juridikoaren eta zerbitzu-baldintzen arabera. Guztiei bermatuko zaie babesa mota guztietako indarkeria, hertsapen eta mehatxuen aurrean, eta independentzia okerreko eraginen aurrean.
(OFIZIOZKO) JARDUEREN JATORRIA
HIRUGARREN LANKIDETZA EDO SALAKETA
ADMINISTRAZIOAK ESKATUTA
KANPAINAK EDO PLANGINTZA
IKUSKATZAILEEN EKIMENA
ZELAN SALATU

AURREZ AURRE

TELEMATIKOKI
1-Lan-arloko legedia ez bete izanaren salaketa-ekintza publikoa izango da.

2-Salaketen jatorria eta edukia konfidentziala da, eta Lan Ikuskaritzaren isiltasun-betebeharra bete behar du.

Aurrez aurre edo telematikoki egin daiteke (ziurtagiri edo sinadura elektroniko bidez), hurrengo loturan zerrendatzen diren agiri guztiak betez:
ZELAN JARDUN LANKIDETZAN?

Lankidetzan aritzeko ez da beharrezkoa norbere burua identifikatzea, anonimoa izan daiteke, baina helbide elektroniko bat edo batzuk eman daitezke. Anonimoa izan daiteke, baina beharrezkoa izango da helbide elektroniko bat ematea. Lankidetza telematikoki egin daiteke, soilik Lan Iruzurraren Postontzian. Tresna hori erabilgarria da edozein pertsonak aukera izan dezan lan-araudia, Gizarte Segurantzako araudia edo lan-arriskuen prebentzioko araudia urratzea izan daitekeen zerbaiten berri izanez gero, horren berri emateko laneko agintariei.