Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

PEGIP 2020ren jarraipena: 6. Ardatza, Kudeaketa Aurreratua

6 ardatza

egilea: Pegip 2020, 

PEGIP 2020 - Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoaren tarteko jarraipen-txosten bat egin zen 2019an, honekin hasi aurretik planaren ebaluazioari eta jarraipenari buruz hartutako konpromisoari erantzunez. Txosten hori euskadi.eus atarian dago eskuragarri.

Orain arte, jarraipen-post bat argitaratu da lehen bost ardatz estrategiko bakoitzeko. Oraingo honetan eta post-serie honekin bukatzeko, "Kudeaketa Aurreratua"ri dagokion 6. ardatz estrategikoren bilakaeraren eta betetze-mailaren berri emango dugu.

Seigarren ardatzari makro-ardatza dei dakioke. Izan ere, 5 azpi-ardatz ditu bere baitan, administrazio efizientea lortzeko helburu estrategikoan laguntze aldera. Hauek dira bost azpi-ardatzak:

6.1 Antolaketaren egokitzapena
6.2 Eraldaketa digitala
6.3 Aurrerabide
6.4 Administrazioarteko lankidetza
6.5 Pertsonak

Jarraian, horietako bakoitzean egindako aurrerapenak zehaztuko ditugu:

6.1 Antolaketaren egokitzapena

Azpi-ardatz honek PEGIP 2020ren “Administrazio efizientea” helburua bete nahi du: “Administrazioaren eta bere sektore publikoaren antolaketa-egitura egokitzea herritarren egungo beharretara eta eraldaketa digitalaren, elkarlanaren eta berrikuntzaren edo gobernu onaren ondoriozko lan egiteko modu berrietara, eta Administrazio publikoan gardentasuna, parte-hartzea eta elkarlana sustatzea”.

Ardatz honetako proiektuek helburu nagusi hauei erantzuten diete:

 • Eusko Legebiltzarrarekin elkarlanean aritzea Euskal sektore publikoaren lege-proposamenaburutzeko.
 • Xedapen orokorrak egiteko prozedura erreformatzeko legearen proiektua onartzea.
 • EAEko enpresa-sektore publikoaren egitura berrantolatzea.
 • Politika Publikoen Euskal Kontseiluak bere gain har ditzakeen eginkizunak dauzkaten kontseiluak eta batzordeak identifikatzea

Jarraipen-txostenaren datara arte, ardatzeko proiektuen gertaera, produktu eta lorpen esanguratsuenei dagokionez, hauek dira:

 • Euskal sektore publikoari buruzko lege-proposamena: Lege-proposamena Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zuten EAJk eta PSOEk 2017ko uztailaren 26an.
 • Xedapen orokorrak egiteko legea: Gobernu Kontseiluak 2019ko urtarrilaren 22an onartu zuen xedapen orokorrak egiteko prozedura erreformatzeko lege-proiektua; testu horrek Eusko Jaurlaritzak bere legeak eta dekretuak egiteko bete behar dituen faseak eta baldintzak zehaztu, mugatu eta arautzen ditu
 • Euskal sektore publikoa berrantolatzea: Proiektu honen garapena 6.1. proiektuaren (euskal sektore publikoari buruzko lege-proposamena) aurrerapenaren araberakoa da
 • Kide anitzeko organoak eta Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua ebaluatzea eta hobetzea: Aurrerapenak egin dira fase bakoitzean (abiaraztea, inbentario-fasea, analisia eta kontrastea, ebaluazio- eta diagnostiko-fasea, eta jarduera-plana proposatu eta onartzeko fasea).

Gainera, aldaketaren kudeaketa ere sartzen da, proiektuari buruzko era guztietako informazio-, komunikazio-, hedapen- eta prestakuntza-ekintzak biltzen dituena. Proiektu hau betetzeko gorabeheretan, esanguratsuena informazioa eta beharrezko datu guztiak eskuratzeko zailtasuna izan da. Izan ere, proiektuaren irismena eta dimentsioak hasiera batean espero zirenak baino handiagoak izan dira.


6.2 Eraldaketa digitala

Azpi-ardatz estrategiko honen helburua da jauzi kualitatiboa ematea administrazio elektronikoa ezarri eta hedatzeko prozesuan. Prozesu hori intentsitate oso handiz garatu da azken legegintzaldietan.

Helburuak:

 • Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko antolamendu-eredua aztertu eta eguneratzea.
 • Administrazio elektronikoko plataforma komun bat edukitzea, funtzionala, efizientea eta moldakorra.
 • Paperaren ordez baliokide elektronikoa jartzea Eusko Jaurlaritzaren prozedura administratiboetan.
 • Informazioaren teknologien kudeaketa-eredu berria eratzea.

Gertaera, produktu eta lorpen esanguratsuenak:

Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko ereduari buruz:

 • Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko antolamendu- eta funtzionaltasun-ereduak aztertu eta eguneratzea
 • Zerbitzu Elektronikoen Sareko (ZES) SharePoint espazioa sortuta dago
 • Aldaketaren kudeaketari buruzko ikastaroak egin dira, administrazio elektrikoa hedatzeko
 • Proiekturako input-a. Lanpostuen zerrenda (LPZ) eguneratzea, administrazio modernora egokitzeko
 • Herritarrek zerbitzu elektronikoekiko duten gogobetetasunari buruzko inkesta

Administrazio Elektrikoko Plataforma proiektuari buruz:

 • Tramitagune-PLATEA plataformaren bertsio berriak ezarri dira, eta hobekuntza teknologiko eta funtzional ugari txertatu dira, besteak beste:
  o ontzi-joko bidez sartzeko aukera,
  o hobekuntza nabarmenak ordezkarien erregistroan,
  o PLATEAko plataforma Euskalsarea.eus-era migratzea,
  o laguntzak eta dirulaguntzak izapidetzeko oinarrizko zeharkako ereduaren ezarpena,
  o pseudonimo-ziurtagirien onarpena
  o Giltza sartzea identifikazio eta sinadura elektronikoko tresna gisa.
  o Eusko Jaurlaritzako Erregistro Elektronikoa Estatuko gainerako administrazio publikoetako erregistroekin interkonektatu zen, Erregistroak Interkonektatzeko Sistemaren (ETS) bidez.
  o Posta-aplikazioarekin bat egin da, paperezko jasotze-agiriak ezabatzeko
  o PADES sinadura-formatua aktibatu da espedienteen kudeatzaileko sinaduren atalean
  o RdR-ren diseinu berria ezarri da EJIEren
  o Aplikazioak Garatzeko Erabileren egungo bertsioaren arabera
  o Tramitagune-PLATEA eta Giltza profesionalaren arteko integrazioa gauzatu da
  o interesdunak eta horien ordezkariek kudeatzeko eredu berria ezarri da

IKTen konbergentzia-planari buruz:

 • Erandioko Datuak Prozesatzeko Zentroa (DPZ) prestatu da, DPZen konbergentziarako lehen urrats gisa
 • IaaS-en eta Elkarlanen lehen bertsioak garatu dira
 • Eustaten DPZ EJIEren DPZra mugitu da
 • Dekretu-proiektu bat egiten ari dira, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko ereduari buruz

6.3 Aurrerabide

Aurrerabide da Eusko Jaurlaritzak “kudeaketa aurreratua” identifikatzeko daukan marka. Haren xedea administrazioa eraldatzea da, herritarren eskarira eta beharrizanetara egokitzeko, kudeaketa efikaz, efiziente eta ekitatiboagoa ahalbidetuz.
Eraldaketa hori lortzeko, Aurrerabidek bere kudeaketa publiko aurreratuaren eredua sortu du eta, pixkanaka, Eusko Jaurlaritzako antolaketa-unitateetan eta erakunde autonomoetan ezartzen ari da.

Helburuak:

 • Ereduari buruzko prestakuntza ematea antolamendu-unitateei.
 • Antolamendu-unitate bakoitzaren egoeraren diagnostikoa egitea, kudeaketa aurreratuari dagokionez: indarguneak eta hobetu beharrekoak.
 • Laguntzaile-sarea martxan egotea 2018ko urtarrilerako.

Gertaera, produktu eta lorpen esanguratsuenak:

 • Kudeaketa publiko aurreratuko eredua – Aurrerabide: Eginez Gara Memoria eguneratu zaie egitura organikoaren dekretu berrien ondorioz XI.legealdi honetan aldaketaren bat jasan duten antolakuntza-unitateei.
 • Aurrerabide ebaluazioak: Ez da ebaluaziorik egin.
 • Aurrerabide laguntzaileen sarea: Sareko pertsonek hausnarketa estrategikoan eta ebaluazioen jarraipenean parte hartzea

6.4 Administrazioarteko lankidetza

Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren barruan, Administrazio Publikoko Batzorde Sektoriala (APBS) eratu da, EAEko administrazio publikoen eraldaketa digitalarekin lotutako proiektuak koordinatzeko. Administrazio Publikoko Batzorde Sektoriala da administrazio elektronikoaren gaineko administrazioarteko lankidetza antolatzen duen tresna. Administrazio Publikoko Batzorde Sektorialeko kideak dira Eusko Jaurlaritza, hiru foru-aldundiak eta EUDEL.


Helburuak:

 • Antolaketa-tresna bat sor dadin sustatzea euskal administrazioen elkarlana koordinatu eta, haren bitartez, hiru eremutan lan egin ahal izateko ekimenak abiarazi ahal izateko
 • NISAE euskal administrazio guztietan abiaraztea eta hedatzea.
 • Prozedura elektronikoetan eskatutako egiaztagiri berriak, datuak trukatzeko zerbitzuekin ordeztu daitezkeenak, identifikatzea.
 • Euskal administrazioetan datuak egiaztatu eta kontsultatzeko zerbitzuak bultzatzea, herritarrek administrazio publikoen eskuetan dauden datuak eta dokumentuak ez aurkezteko duten eskubidea errespetatzeko.
 • Herritarrentzako eta administrazioen arteko jakinarazpen-sistemak 2015eko 39 eta 40 legeetara egokitzea
 • Herritarrentzako eta administrazioen arteko komunikazio-sistemak 2015eko 39 eta 40 legeetara egokitzea
 • EAEren eremuko identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemak Europako erregelamenduari egokitzea.
 • Identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoak kudeatzeko plataformaren hobekuntza ebolutiboa eta plataforma hori beste plataforma batzuekin integratzea.

Gertaera, produktu eta lorpen esanguratsuenak:

 • NISAE jarri da martxan EAEko administrazio guztietarako, herritarrek administrazio publikoen esku dauden datuak eta agiriak ez aurkezteko duten eskubidea errespetatu dadin
 • 2017an abiarazitako hodeiko identifikazio elektronikoko bitarteko berrien proiektuen uberari jarraituz, 2018an langile publikoen profila jarri da martxan hodeian.

6.5 Pertsonak

Ardatz honen asmoa da pertsonek antolamenduan daukaten eginkizuna birdefinitzea.

Helburuak:

 • Arau-oinarri bat sortu nahi da enplegu publikoa modernizatzeko, hura antolatuz, araubide juridikoa definituz eta kudeaketa-tresna aurreratuak garatuz eta ezarriz; enplegu publikoaren xedea herritarrei eta interes orokorrei zerbitzu ematea da, hain zuzen ere.
 • Pertsonen ezagutza eta “egiten jakitea” kudeatzeko diseinatutako plangintza-tresnak hedatu behar dira, jakite hori gizartearen premia eta eskarietara egokituz, hornitzeko eta eskuratzeko aldagaiak, antolatzeko aldagaiak nahiz enplegatu publikoen prestakuntza eta aintzatespena efikaziaz kudeatuz, estrategia politikoa eta administrazio-jarduera lerrokatzea lortzeko ahaleginean.
 • Gure erakundeetako pertsona guztien ahalmena maximizatzea lortzeko lan egin behar da, emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna errealitate bihurtuz.

Gertaera, produktu eta lorpen esanguratsuenak:

Euskal enplegu publikoaren lege-proiektuari buruz:

 • Lehen aldiz parekatzen da, Euskal Enplegu Publikoari buruzko Legearen aurreko proiektuaren bidez, bikotea osatzen duten bi pertsonen gurasotasunagatiko baimenen iraupena (2018/02/16).
 • Jaurlaritzak, aldundiek eta udalek Euskal Funtzio Publikoaren Kontseiluan onartu dute Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aurreproiektua (2018/09/25).
 • Gobernu Kontseiluak euskal enplegu publikoari buruzko lege-proiektua onartu du, eta Legebiltzarrera bidali du, izapidetu dezan (2019/01/29).

AGPren Enplegu Planaren proiektuari buruz:

 • Enplegu publikoari eta prestakuntzarako laguntzei buruzko aginduak, ebazpenak eta akordioak
 • Langileei harrera egiteko (harrera-plana) eta agur esateko (mentoring plana) prozedurak prestatu eta abian jartzea, "Langileei errekonozimendua" jarduketa-esparruan (2018ko ekaina).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Negoziazio Mahai Orokorraren akordioa sinatzen da, zeinaren bidez onartzen baita EAEko lan-kontratudun langile finkoentzako erretiro partzialeko plana 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra arte (2018/11/8).
 • "Herritarren eskariaren analisia eta administrazio-ereduaren gaineko proiekzioa (administrazio-ereduaren gaineko azterketa prospektiboa)" proiektua abiarazi da.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana proiektuari buruz:

 • Berdintasunerako Batzorde Iraunkorra eratu da.
 • Prestakuntza-plana (2018-2019) ezarri da Berdintasunerako Batzorde Iraunkorra osatzen duten pertsonentzat, eta berdintasunari eta sexu-jazarpenari buruzko ikastaroak eta jardunaldiak egiten zaizkie Administrazio Orokorreko langileei.
 • Komunikazio- eta dibulgazio-ekintza jakin batzuk ezartzen dira: ikusgarritasuna Jakinan, plana liburu formatuan argitaratzea eta laburpen exekutiboa (2018-2019).
 • Administrazioko langileentzako sarbide-berdintasuna sortu da (2018).
 • Batzorde iraunkorrean aurkeztu da "emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren jarraipen- eta ebaluazio-txostena" (2019ko otsaila).
 • Lantaldea sortu da sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazaren kasuak prebenitzeko eta horiei aurre egiteko protokoloa egiteko (2019ko martxoa).

LPZren balorazioa proiektuari buruz:

 • Kidegoak eta eskalak antolatzeko legea aldatzeko lege-proiektua egiteko prozedura hastea.
 • Lanpostu berriak sortzea eta beste batzuk aldatzea.
 • “Herritarren eskariaren analisia eta administrazio-ereduaren gaineko proiekzioa (administrazio-ereduari buruzko analisi prospektiboa)” izeneko proiektua jarri da abian.


Laburpen honekin amaitzeko, jarraian 6. ardatzeko proiektuen egoera txostenaren datan jasotzen duen taula bat agertzen da: