Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 187. zk.), 2012ko irailaren 25a, asteartea

Sumario n.º 187, martes 25 de septiembre de 2012


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

OTRAS DISPOSICIONES

JUNTA ELECTORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

JUNTA ELECTORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO INSTRUKZIOKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Euskadi, bien común