Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

262. zk., 2021eko abenduaren 31, ostirala

N.º 262, viernes 31 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
6489
6489

AGINDUA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean kudeaketa-sistemak ezartzeko, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa eta jasangarritasuna sustatzeko eta berrikuntzari laguntzeko 2022rako dirulaguntzak arautzen dituena eta haien deialdia egiten duena (Eraikal 2022 programa).

ORDEN de 21 de diciembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se regulan y se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2022.

Eraikal ekimen bat da, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailarena, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoaren kudeaketa sustatzeko, obra berrian nahiz Eraikinen Ikuskapen Teknikoen ondorioz burutu behar diren birgaitze- eta mantentze-lanetan. Eraispen eta birziklapen lanak ere barneratzen ditu eraikinaren balio-bizitza osoa barnean hartzeko. Gainera, ingurumenaren aldagarria eta laneko arriskuen prebentzioa sartu nahi ditu eraikuntzaren sektorean, jasangarritasuna sustatuz eta berrikuntzaren alde eginez Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan eta profesionalen artean.

Eraikal es una iniciativa del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes para la promoción de la gestión de la calidad constructiva y arquitectónica tanto en la obra nueva como en la obra de rehabilitación y mantenimiento derivada de las Inspecciones Técnicas del Edificios, así como del derribo y reciclado de forma que se abarque el ciclo de vida útil del edificio. Además, persigue incorporar al sector de la construcción la variable ambiental y de prevención de riesgos laborales, a través del fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en las empresas y profesionales del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bizitegi-eraikuntzaren sektorean eragile ugarik parte hartzen dute zuzenean edo zeharka, zeinek bere funtzioarekin: proiektugileak, sustatzaileak, eraikitzaileak, gremioak, materialen hornitzaileak, kalitatea kontrolatzeko laborategiak eta entitateak, bezeroak, erabiltzaileak. Hori dela eta, azken kalitatean eragin dezaketen puntu kalteberak ugaritu egiten dira. Kalitatea kudeatzeko modu bakarra da sistema bat ezartzea prozesuan esku hartzen duten eragile guztien arteko harremana eta oreka bermatzeko.

En el sector de la edificación residencial participan directa o indirectamente multitud de agentes (proyectista, persona promotora, persona constructora, gremios, proveedores de materiales, laboratorios y entidades de control de calidad, clientes, personas usuarias) con diversas funciones. Esta circunstancia multiplica el número de puntos vulnerables que pueden afectar a la calidad final. La implantación de un sistema de gestión de la calidad es la única forma de asegurar la relación y el equilibrio entre todos los agentes que intervienen en el proceso.

Eraikal ekimenaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorea eraldatzen lagundu nahi da, sektore hori sendotzeko eta lehiakor eta eraginkor bihurtzeko, enpresetan etengabe hobetzera bideratutako kudeaketa-praktikak ezarriz. Izan ere, behar-beharrezkoa da praktika horiek abiaraztea, ingurumena errespetatuko duten kalitatezko lan-prozesu seguruen arabera eraikitako etxebizitzak herritarren eskura jartzeko, horien eta oro har gizartearen beharrekin bat etorriz.

Eraikal se establece como instrumento que debe servir para ayudar a transformar el sector de la edificación residencial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y convertirlo en un sector sólido, competitivo y eficiente, a través de la implantación en sus empresas de prácticas de gestión orientadas a la mejora continua, necesarias para proporcionar a los ciudadanos viviendas realizadas bajo procesos de trabajo seguros, de calidad y respetuosos con el medio ambiente, de acuerdo a sus necesidades y a las de la sociedad en general.

Etengabeko hobekuntza indartzea oinarrizko osagaia da lehiakortasunerako, baina ez nahikoa; hori ikusirik, Eraikalek Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean ere berrikuntza sustatzen du, sektore horren oraina ez ezik, etorkizuna ere bermatzeko. Hori dela eta, honako hauekin lotutako proiektuak sustatu nahi dira:

Dado que el incremento de la mejora continua es solo un ingrediente básico, pero no suficiente para la competitividad, Eraikal promueve también la innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de forma que se garantice no solo el presente sino el futuro de este sector, por ello se quiere potenciar aquellos proyectos relacionados con:

– Eraikinen kontserbazio-egoera.

– Estado de conservación de los edificios.

– Eraikinen kalitatea, eraikuntzarekin lotutakoa zein arkitektonikoa.

– Calidad de la edificación, tanto constructiva como arquitectónica.

– Energia-eraginkortasuna.

– Eficiencia energética.

– Kalitatearen kudeaketa, kalitate-sistemak ezartzea eta eraikuntzaren informazioa modelatzea.

– Calidad de la gestión e implantación de sistemas de calidad y Modelado de Información de Edificación.

– Eraikuntza-prozesuak industrializatzea.

– Industrialización de los procesos de construcción.

– Eraikuntza jasangarria.

– Construcción sostenible.

– Laneko segurtasuna eta osasuna.

– Seguridad y salud laboral.

– Irisgarritasuna eta domotika.

– Accesibilidad y domótica.

XII. legegintzaldirako gobernu-programan (2020-2024), altxatutako eraikin-parkea berroneratzen laguntzeko konpromisoa dago jasota (39. konpromisoa), etxebizitzei eta hiriak leheneratzeari eskainitako blokean. Ildo horretan, konpromiso horren 6. ekimenean arkitekturaren arloko berrikuntza eta eraikuntza iraunkorraren, eko-berrikuntzaren eta energia-eraginkortasunaren arloko ikerketa-proiektuak sustatzea aurreikusten da.

En el Programa de Gobierno para la XII Legislatura (2020-2024) se encuentra el compromiso de apoyar la rehabilitación del parque edificado (compromiso 39), en el bloque destinado a la vivienda y regeneración urbana. En este sentido, en la iniciativa número 6 de dicho compromiso se contempla potenciar la innovación en arquitectura y los proyectos de investigación en el área de la construcción sostenible, eco-innovación y eficiencia energética.

Gainera, Etxebizitza Sailburuordetzak eraikuntza-elementuen kalitatea jagoten eta arautzen du, eta profesionalen esku ipintzen du eraikinen kalitatea berrikuntzaren, energiaren efizientziaren eta jasangarritasunaren hobekuntzaren ikuspegitik kontrolatzeko esparrua.

Además, desde la Viceconsejería de Vivienda se vigila y regula la calidad de los elementos constructivos, facilitando a los profesionales el ámbito en el que poder controlar la calidad de las edificaciones desde una visión clara de mejora desde el punto de vista de la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Laguntza-deialdi honek helburu hori lortzen laguntzen du, horretarako hainbat jarduera finantzatuta, hala nola kudeatzeko sistemak ezartzea, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa eta jasangarritasuna sustatzea eta berrikuntzari laguntzea Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean.

La presente convocatoria de ayudas contribuye a la consecución de este objetivo, mediante la financiación de actuaciones de promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la de la calidad constructiva y arquitectónica, de la sostenibilidad y apoyo a la innovación del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hala ere, eraikuntzaren sektorean jasangarritasuna sustatzeko jardun honek, programa honen bitartez sektoreko enpresei eta profesionalei bideratzen zaizkien neurriez gain, jardun gehigarriak behar ditu, hain zuzen eraikuntza fasean nazioartean goraipatutako jasangarritasun baldintzak betetzen dituzten eraikinei bideratu behar direnak eta kontrol eta segurtasun estandarrak areagotzen dituen prozesu baten emaitza izatea. Horregatik, deialdi honetan lerro berri batean bereizi da eraikuntza-prozesuaren industrializazio-maila handitzen duten eraikuntza-obrak sustatzen dituzten pertsonentzako laguntza, bereziki bizitegi-sektorean, eta, bereziki, etxebizitza kolektibo eta babestuetan.

No obstante, esta actividad de fomento de la sostenibilidad en el sector de la construcción requiere adoptar, además de medidas que ya se destinan a las empresas y profesionales del sector a través de este programa, actuaciones que reconozcan el esfuerzo que conlleva que los edificios en su fase de construcción respeten estándares de sostenibilidad internacionalmente reconocidos y sean fruto de un proceso que aumente los estándares de control y seguridad. Por ello en la presente convocatoria se ha diferenciado en una nueva línea la ayuda dirigida a las personas que promuevan obras de edificación que aumentan el grado existente de industrialización del proceso constructivo, en particular en el sector residencial, y en particular en vivienda colectiva y protegida.

Laguntza-erregimen hau Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko ekainaren 2ko Aginduaren bidez onartutako dirulaguntzen plan estrategikoan jasotzen da. Agindu horren bidez, Sailaren 2021-2024 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa onartzen da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak eskatzen duen bezala, eta manu horretan adierazitako edukiarekin. Dokumentu hori herritarren eskura dago Sailaren webgunean.

Este régimen de ayudas se recoge en el plan estratégico de subvenciones aprobado por Orden de 2 de junio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se aprueba el plan estratégico de subvenciones del Departamento 2021-2024, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. El citado documento se encuentra a disposición de la ciudadanía en la página web del Departamento.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzen du, eta, ildo horretan, laguntzak eta dirulaguntzak emango diren ekitaldiaren aurreko ekitaldian gastu-espediente bat aurretiaz izapidetzea ahalbidetzen du. Laguntza-deialdi honen bidez Eraikal programari lotutako 2022. urterako jarduerak sustatzen direnez, izapidetze aurreratuko espediente bati hasiera eman behar zaio, dirulaguntzen deialdi honen helburua lortze aldera.

La Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en este sentido, permite la tramitación anticipada de un expediente de gasto en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vayan a concederse ayudas y subvenciones. Considerando que mediante la presente convocatoria de ayudas se promueven actuaciones vinculadas al programa Eraikal para el año 2022, procede iniciar un expediente de tramitación anticipada a fin de alcanzar el objeto de esta convocatoria subvencional.

2022ko ekitaldirako Aurrekontuen Proiektua Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2021eko urriaren 26an, eta, aurrekontu horretan, kreditu nahikoa dago Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak konpromiso horiek gauzatu ditzan. Ondorioz, programa honen bidez, beste deialdi aurreratu bat egitea planteatzen da, behar besteko aurrekontu-estaldura baitu.

En el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha de 26 de octubre de 2021, existe crédito suficiente para la materialización de estos compromisos por parte del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. En consecuencia, se plantea una nueva convocatoria anticipada mediante el presente programa puesto que la misma dispone de la suficiente cobertura presupuestaria.

Horren ondorioz, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak ematen didan eskumena baliatuz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren arabera, eta bat etorrita Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako laguntzei eta dirulaguntzei aplikatu beharreko xedapenekin, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak emango dituen dirulaguntzak arautzea eta haietarako deialdia egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean kudeaketa-sistemak ezartzeko, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa eta jasangarritasuna sustatzeko eta berrikuntzari laguntzeko (Eraikal 2022 programa).

1.– Es objeto de la presente Orden la regulación y convocatoria de las ayudas económicas a conceder por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco destinadas a la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en el sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2022.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzei Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua (EB) aplikatu beharko zaie; alegia, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa. Araubide horren arabera, estatu kide batek enpresa jakin bati emango dizkion de minimis laguntzen zenbatekoa gehienez ere 200.000,00 eurokoa izango da hiru zergalditako edozer alditan.

2.– Las ayudas contempladas en la presente Orden estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En este régimen el importe máximo de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta gastuak.

Artículo 2.– Actuaciones y gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen jardueratzat hartuko dira honako lerro hauekin bat egiten duten jarduerak:

1.– Serán consideradas actuaciones subvencionables las acciones que se realicen en concordancia con las siguientes líneas:

1.1.– I. lerroa: Honako alderdi hauei dagozkien berrikuntza arloko proiektu edo ikerketak:

1.1.– Línea I: Proyectos o estudios de innovación que se refieran a los siguientes extremos:

a) Bizitegi-eraikuntzaren kalitatea, funtzionalitatearekin, arkitekturarekin eta eraikuntzarekin lotuta:

a) Calidad funcional, arquitectónica y constructiva de la edificación residencial:

– Obra berria: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren kontrola, obraren gauzapena eta zerbitzuko probak. Eraikinen energia-eraginkortasuna. Kostuen kudeaketa eta programazioa. Irisgarritasuna eta soluzio domotikoak ezartzea.

– Obra nueva: aplicación del CTE (Código Técnico de Edificación), control de proyecto, de ejecución de obra y pruebas de servicio. Eficiencia energética de los edificios. Gestión de costos y programación. Accesibilidad e implantación de soluciones domóticas.

– Lehendik altxatuta dauden eraikinak: eraikinen kontserbazio-egoera, Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa (EIT), eraikinaren patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza. Eraikinen energia-eraginkortasuna. Obraren eta proiektuaren kalitatearen kontrola. Kostuen kudeaketa eta programazioa. Irisgarritasuna eta soluzio domotikoak ezartzea. Ondarearen kontserbazioari eta babesari buruzko azterlanak, eta birgaitzearekin, energia-eraginkortasunarekin eta irisgarritasuna hobetzearekin bateragarriak ote diren aztertzea, dela araugintzaren aldetik, dela alderdi operatiboan.

– Edificios existentes: estado de conservación de los edificios, Inspección Técnica del Edificio (ITE), patología, rehabilitación, uso y mantenimiento y vida útil del edificio. Eficiencia energética de los edificios. Control de calidad de proyecto y obra. Gestión de costos y programación. Accesibilidad e implantación de soluciones domóticas. Estudios sobre conservación y protección patrimonial y su compatibilidad con la rehabilitación, eficiencia energética y la mejora de la accesibilidad, tanto en aspectos normativos como operativos.

b) Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak eta Eraikuntzaren Informazioa Modelatzea.

b) Estudios sobre la mejora de la calidad de la gestión e implantación de la calidad y Modelado de Información de Edificación.

c) Bizitegi-erabilerarako eraikinetako obretako laneko segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanak.

c) Estudios sobre la seguridad y salud laboral en las obras de edificios destinados a uso residencial.

d) Bizitegi-erabilerako eraikinen instalazioei buruzko azterlanak.

d) Estudios sobre instalaciones de los edificios de uso residencial.

e) Etxebizitza berrien eta lehendik daudenen bizigarritasunari buruzko azterlanak.

e) Estudios sobre la habitabilidad en las viviendas nuevas y existentes.

1.2.– II. lerroa: Erreminta informatikoak, dibulgazio-kanpainak eta trebakuntza-jardunaldiak eta -ikastaroak garatzea, aurreko apartatuan aurreikusitako auziekin lotuta egiten direnak.

1.2.– Línea II: Desarrollo de herramientas informáticas, de campañas de divulgación, jornadas y cursos de formación, que se realicen en relación con las cuestiones contempladas en el apartado anterior.

Ez dira ildo honetan sartzen sistema partikularren edo markaren publizitatea egiten duten ekintzak. Kode irekiko tresna edo plataforma informatikoak sortzeko proposamenak bakarrik onartuko dira. Halaber, aplikazio informatikoak behar dituzten sistemak ezartzeko, aplikazio horiek ere kode irekiko soluzioetan oinarritutakoak izan beharko dute.

No se encuadran en esta línea aquellas acciones que realicen publicidad de sistemas particulares o de marca. Solo se admitirán propuestas para la creación de herramientas o plataformas informáticas de código abierto. Del mismo modo, para la implantación de sistemas que requieran de aplicaciones informáticas, estas deberán basarse en soluciones de código abierto.

1.3.– III. lerroa: Bizitegi-eraikuntzaren sektoreko pertsona fisiko edo juridikoentzako kudeaketa-sistemak ezartzea eta ziurtatzea.

1.3.– Línea III: Implantación y certificación de sistemas de gestión destinados a las personas físicas o jurídicas del sector de la edificación residencial.

a) BIM tresna erabiltzen den eraikuntza eraikuntza-informazioaren modelatze digitalerako sistema ezartzea eta ziurtatzea, ISO 19650-1:2019 Nazioarteko Normalizazio arauan oinarritutakoa.

a) Implantación y certificación de sistema de organización y digitalización de la información en obras de edificación que utilizan BIM basado en la UNE-EN ISO 19650-1:2019.

b) Honako arau hauetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezartzea, ziurtatzea eta integratzea: ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauak; UNE 166002 Espainiako Araua; EMAS; «Laneko segurtasuna eta osasuna» izeneko ISO 45001 araua.

b) Implantación y certificación de sistemas de gestión basados en las Normas Internacionales de Normalización ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006, Norma Española UNE 166002, EMAS, ISO 45001 de Seguridad y salud en el trabajo, así como su integración.

c) «Entsegu-laborategien gaitasunerako baldintza orokorrak» izeneko ISO/IEC 17025 eta «Ikuskatze-lana egiten duten hainbat motatako erakundeen funtzionamendurako irizpide orokorrak» izeneko ISO/IEC 17020 normalizazioko nazioarteko arauetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezartzea eta egiaztatzea.

c) Implantación y acreditación de sistemas de gestión basados en las Normas Internacionales de Normalización ISO/IEC 17025 «Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo», ISO/IEC 17020 «Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección».

d) Eraikuntza sektoreko profesionalei bideratutako eraginkortasun energetiko eta jasangarritasunari buruzko egiaztagirien ziurtapena, beti ere Espainiako Estatuaren barruan egokitutako nazioarteko errekonozimendu-ziurtagiria bada. Adibidez, Passivhaus, Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) egiaztagiriak aholkularientzat eta Berde ziurtagitiak ebaluatzaileentzat. Diruz lagunduko dira baita ere UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 edo UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 arauetan oinarritutako ziurtagiriak, ENAC edo europear entitateak ikuskatze-erakunde egiaztatuak egina.

d) Acreditación de certificados existentes para profesionales del sector de la construcción en relación con la eficiencia energética y la sostenibilidad, siempre que se trate de certificados de reconocimiento internacional con adaptación en el ámbito del estado español como por ejemplo los certificados Passivhaus, los certificados del Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) para asesores y los certificados para evaluadores VERDE, o certificados emitidos por entidades acreditadas por ENAC u organismo homólogo europeo en la UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 o en la UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.

Aurreko a), b) eta c) apartatuei dagokienez, ENAC egiaztapen-erakunde nazionalak edo haren Europako homologoak egiaztatutako egiaztapen-erakundeak izanez gero, esandako erakunde horiek emandako ziurtagiriak dituztenek bakarrik jaso ahal izango dituzte laguntzak.

Respecto a los apartados a), b) y c), siempre que existan entidades certificadoras acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) u organismo homólogo europeo, solo serán susceptibles de ayuda aquellos certificados emitidos por dichas entidades de certificación.

1.4.– IV. lerroa: Bizitegi-eraikinetarako ziurtagiriak ezartzea eta egiaztatzea.

1.4.– Línea IV: Implantación y acreditación de certificaciones destinadas a las edificaciones residenciales.

Eraikuntzei bideratutako eraginkortasun energetiko eta jasangarritasunari buruzko egiaztagirien ziurtapena, beti ere Espainiako Estatuaren barruan egokitutako nazioarteko errekonozimendu-ziurtagiria bada. Adibidez, LEED (Lider en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible) eraikuntza jasangarrien sailkapen sistemari dagokion ziurtagiria, Passivhaus eraikinen egiaztagiria, Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) egiaztagiriak edo Berde ziurtagitiak.

Implantación y acreditación de certificados existentes para edificios en relación con la eficiencia energética y la sostenibilidad, siempre que se trate de certificados de reconocimiento internacional con adaptación en el ámbito del estado español como por ejemplo la acreditación del sistema de clasificación de edificios sostenibles LEED (Lider en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible), la acreditación de edificios Passivhaus, la acreditación de los certificados Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology o la acreditación del certificado VERDE.

1.5.– V. lerroa: bizitegi-eraikuntzako eraikuntza-prozesuen industrializazioari buruzko azterlan, proiektu eta prototipo espezifikoak.

1.5.– Línea V: Estudios, Proyectos y Prototipos específicos sobre industrialización de procesos de construcción en edificación residencial.

1.– Egoitza-eraikinen iraunkortasun, funtzio, malgutasun eta espazioko prestazioak ebaluatzea, prozesu industrializatuen ondorioz.

1.– Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales, flexibilidad y espaciales de los edificios residenciales fruto de procesos industrializados.

2.– Etxebizitzak eraikitzeko eta industrializatzeko prozesuetan kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko azterlanak.

2.– Estudios sobre la mejora de la calidad de la gestión e implantación de la calidad en los procesos de construcción e industrialización de viviendas.

3.– Lan-segurtasunari eta -osasunari buruzko azterlan konparatiboak, bizitegi-erabilerarako eraikinen obretan eta etxebizitza-eraikuntza industrializatuko prozesuetan.

3.– Estudios comparativos sobre la seguridad y salud laboral en las obras de edificios destinados a uso residencial y en los procesos de construcción industrializada de vivienda.

4.– Bizitegi-erabilerarako eraikinen obretan eta etxebizitzen eraikuntza industrializatuko prozesuetan gauzatze materialaren kostuei buruzko azterlan konparatiboak.

4.– Estudios comparativos sobre costes de ejecución material en las obras de edificios destinados a uso residencial y en los procesos de construcción industrializada de vivienda.

5.– EAEko araudiaren arabera babestutako etxebizitzen industrializazioari buruzko azterlan, azterlan eta proiektu espezifikoak.

5.– Estudios, estudios de casos y proyectos específicos sobre industrialización de vivienda protegida según normativa de la CAE.

6.– Etxebizitzen bizigarritasunari buruzko azterlanak, oso prozesu industrializatuen ondorioz.

6.– Estudios sobre la habitabilidad en las viviendas fruto de procesos altamente industrializados.

7.– Moduluak, eraikinak edo eraikin pilotuen zatiak prototipatzea eta fabrikatzea, aztertzeko eta monitorizazio esperimentala egiteko.

7.– Prototipado y fabricación de módulos, edificios o fragmentos de edificios piloto para su estudio y monitorización experimental.

2.– Ez dira diruz laguntzeko moduko jardueratzat hartuko honako gastu edo inbertsio hauek:

2.– No tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los siguientes gastos o inversiones:

a) Ziurtagiriak mantentzeko edo berritzeko gastuak, eta arauen bertsio berrietara egokitzeko gastuak.

a) Gastos destinados al mantenimiento o renovación de los certificados, ni los gastos incurridos en la adaptación a las nuevas versiones de las normas.

b) Jarduketa osoari aplikatu beharreko zergak aplikatzearen ondoriozko gastuak. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kasuan, diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko da laguntza eskatu duen pertsonak jasanarazi ezin duen ordaindutako zenbatekoa.

b) Gastos derivados de la aplicación de los impuestos que resulten de aplicación a la actuación en su conjunto. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido si se considerará gasto subvencionable el importe abonado que no pueda ser repercutido por la persona que ha solicitado la ayuda.

c) Ekipamendua erosteko inbertsioak edo horien amortizazioak.

c) Las inversiones destinadas a la adquisición de equipamiento o sus amortizaciones.

d) Enpresa bakar bati zuzendutako ekimenak, edo patentea lortzea dakartenak.

d) Aquellas iniciativas dirigidas a una empresa en exclusiva o que conlleven como resultado la obtención de una patente.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 3.– Gastos subvencionables.

1.– Agindu honen esparruan diruz lagun daitezkeen gastutzat hartuko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluarekin bat datozen gastuak. Nolanahi ere, egindako gastutzat hartuko da dirulaguntza arautzen duen araudiak zehaztutako justifikazio-aldia amaitu aurretik benetan ordaindu dena.

1.– Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los gastos acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

2.– IV. lerroaren kasuan, diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten dioten gastutzat hartuko dira, eta, beraz, diruz laguntzeko modukoak izango dira ziurtagiria lortzetik eratorritako gastu guztiak, hala nola entseguak, zerbitzu-probak eta abar, eta ezin izango zaizkio egotzi inolako arau-errekerimenduri.

2.– En el caso de la Línea IV, se consideran gastos que responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y por tanto son gastos subvencionables todos aquellos derivados de la obtención de la certificación, como ensayos, pruebas de servicio, etc. y que no puedan ser imputables a ningún requerimiento normativo.

3.– V. lerroaren kasuan, diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten dioten gastutzat hartzen dira eta, beraz, diruz laguntzeko modukoak izango dira prototipatzearen ondoriozko gastu guztiak, hala nola gauzatze materiala, entseguak, zerbitzu-probak eta abar, eta ezin izango zaizkio egotzi inongo arau-errekerimenduri.

3.– En el caso de la Línea V, se consideran gastos que responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y, por tanto, son gastos subvencionables todos aquellos derivados del prototipado, como la ejecución material, los ensayos, pruebas de servicio, etc., y que no puedan ser imputables a ningún requerimiento normativo.

4. artikulua.– Diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzea.

Artículo 4.– Subcontratación de las actuaciones subvencionadas.

1.– Diruz lagundutako jardueraren % 100 ere azpikontratatu dezake onuradunak. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araubidea onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, ulertzen da onuradun azpikontratatzaileak hirugarrenekin hitzartzen duela dirulaguntzaren helburua eratzen duen jardueraren exekuzio osoa edo partziala. Kontzeptu horretatik kanpo geratzen da onuradunak berak diruz lagundutako jarduera egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

1.– La persona beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100 % de la actividad subvencionada. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que el beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2.– Onuradunak ezin izango du diruz lagundutako jarduerak osorik edo zati batean gauzatzeko itunik egin honako pertsona hauekin:

2.– En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las siguientes personas:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko debekuren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Kontratazioaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsonak edo erakundeak.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Bitartekariak edo aholkulariak, non ordainketak eragiketaren kostu osoaren ehuneko gisa definitzen diren, non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanaren edo emandako zerbitzuen merkatu-balioa erreferentziatzat hartuta.

c) Personas intermediarias o personas asesoras en las que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Onuradunarekin lotutako pertsonak edo erakundeak, honako egoera hauetan izan ezik:

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1) Dirulaguntza ematen duen organoak aldez aurretik berariazko baimena ematea.

1) Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.

2) Diruz lagun daitekeen zenbatekoa ez izatea lotutako erakundeak egindako kostua baino handiagoa. Kostua justifikazioan egiaztatuko da, onuradunaren gastuak egiaztatzeko ezarritako baldintza berberetan.

2) Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de la persona beneficiaria.

e) Deialdi eta programa berean laguntza edo dirulaguntza eskatzen duten pertsona edo erakundeak, baldintzak betetzen ez dituztelako edo behar besteko balorazioa lortu ez dutelako dirulaguntzarik lortu ez dutenak.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

f) Deialdi eta programa berean laguntza edo dirulaguntza jaso duten pertsonak edo erakundeak.

f) Personas o entidades beneficiarias de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa.

5. artikulua.– Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko epea.

Artículo 5.– Plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas.

Nolanahi ere, diruz lagundutako jarduketak 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasi beharko dira, eta 2024ko ekainaren 30a baino lehen amaituta egon beharko dute, IV. lerroan jasotako ziurtapenaren xede diren eraikinetako obrak eta V. lerroko prototipoak barne.

En todo caso las actuaciones objeto de subvención deberán ser iniciadas a partir del 1 de enero de 2021 y estar finalizadas antes del 30 de junio de 2024, incluidas las obras de los edificios objeto de certificación contempladas en la Línea IV y los prototipos de la Línea V.

6. artikulua.– Laguntzen onuradunak.

Artículo 6.– Personas beneficiarias de las ayudas.

1.– Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan ahalko dira, aurreko artikuluko I., III. Eta V lerroei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoan errotutako pertsona hauek:

1.– Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en esta Orden en relación a las Líneas I, III y V del artículo anterior las siguientes personas radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Ekonomia-jardueren gaineko zergaren barnean, bizitegi-eraikuntzarekin lotutako sektore hauetakoren batean dauden enpresak eta profesionalak.

a) Las empresas y profesionales que se encuentren dentro de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en alguno de los siguientes sectores relacionados con el ámbito de la edificación residencial:

883.2) Higiezinen sustapena.

833.2) Promoción inmobiliaria.

50) Obra berriko bizitegi-eraikinen eraikuntza, nahiz birgaitze- eta mantenu-lanak. Instalazio elektrikoak, iturgintzakoak eta bestelakoak eraikuntza-obretan. Eraikinen akabera. Eraikuntza espezializatuko bestelako jarduerak.

50) Construcción de edificios de uso residencial tanto de obra nueva como rehabilitación y mantenimiento. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción. Acabado de edificios. Otras actividades de construcción especializada.

843) Arkitektura- eta ingeniaritza-zerbitzu teknikoak eta aholkularitza teknikoarekin zerikusia duten bestelako jarduerak. Jarduera horiek honako hauen parte-hartzera mugatuta egongo dira: arkitektura-azterlanak, aparejadoreen estudioak eta ingeniaritzako eta topografiako zerbitzuak. Ingeniaritza-azterlanek deialdi hau argitaratu aurreko hiru urteetan bizitzeko eraikuntzaren arloan gutxienez bi proiektu, aholkularitzalan edo txosten egin dituztela egiaztatu beharko dute.

843) Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Limitado exclusivamente a la participación de estudios de arquitectos, estudios de aparejadores y servicios de ingeniería y topografía. Los estudios de ingeniería deberán acreditar haber realizado, al menos, dos trabajos relativos a proyectos, asesoría o informes en el ámbito de la edificación residencial en los últimos tres años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

b) Eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko erakundeak eta eraikuntzaren kalitatea kontrolatzeko entsegu-laborategiak, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskumendunaren aurrean dagokion adierazpena aurkeztu dutenak, eraikuntzaren kalitate-kontrolerako erakundeek eta saiakuntza-laborategiek beren jardueran aritzeko bete behar dituzten baldintzak garatzen dituen martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretua eta eraikuntzako kalitate-kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 Dekretua betez.

b) Las entidades de control de calidad de la edificación y los laboratorios de ensayos de control de calidad de la edificación que hubieran presentado la correspondiente declaración ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco conforme al Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad, y Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

c) Ordezkaritza zabala duten edo jendea biltzeko ahalmen handia duten bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresa eta profesionalen talde edo elkarteak, nortasun juridikoa izan ala ez. Halakotzat hartuko dira bizitegi-eraikuntzaren sektorearekin lotura duten elkargo profesionalak, ikerketa teknologikoko zentroak, merkataritza-ganberak, eraikuntza-arloko klusterrak, etxebizitzen sozietate publikoak eta hirigintza-sozietateak.

c) Las agrupaciones o asociaciones de empresas y profesionales del sector de la edificación residencial, con o sin personalidad jurídica, que tengan amplia representación o capacidad de convocatoria. Se consideran como tales los colegios profesionales vinculados al sector de la edificación residencial, centros de investigación tecnológica, cámaras de comercio, los Clúster de la construcción, sociedades públicas de viviendas y las sociedades urbanísticas.

2.– Aurreko artikuluan aurreikusitako II. lerroarekin lotuta, agindu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan ahalko dira bizitegi-eraikuntzaren sektore enpresen eta profesionalen taldeak edo elkarteak, nortasun juridikoa izan ala ez, Euskal Autonomia Erkidegoan daudenak eta ordezkaritza zabala edo jendea biltzeko gaitasuna dutenak. Halakotzat hartuko dira bizitegi-eraikuntzaren sektorearekin lotura duten elkargo profesionalak, ikerketa teknologikoko zentroak, merkataritza-ganberak, eraikuntza-arloko klusterrak, etxebizitzen sozietate publikoak eta hirigintza-sozietateak.

2.– Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en esta Orden en relación a la Línea II contemplada en el artículo anterior las agrupaciones o asociaciones de empresas y profesionales del sector de la edificación residencial, tengan o no personalidad jurídica, radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tengan amplia representación o capacidad de convocatoria. Se consideran como tales los colegios profesionales vinculados al sector de la edificación residencial, centros de investigación tecnológica, cámaras de comercio, los Clúster de la construcción, sociedades públicas de viviendas y las sociedades urbanísticas.

3.– IV. lerroaren kasuan, laguntzaren onuraduntzat hartuko da ziurtagiria lortzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak, bai bizitegi-eraikuntzaren sektorean egiten duten jardueraren ondorioz sustapen hori egiten dutenak, kasu horretan, jarduera hori Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 833.2 epigrafearekin bat etorri beharko da, eta erabilerarako familia bakarreko etxebizitzak diren eraikinetan eremu pribatuan jardutea sustatzen duten pertsonak badira.

3.– En el caso de la Línea IV, se considerará persona beneficiaria de la ayuda a la persona o personas, físicas o jurídicas, que promuevan los edificios radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que obtengan la certificación, tanto si se trata de personas que realizan dicha promoción como consecuencia de su actividad en el ámbito del sector de la edificación residencial, en cuyo caso la misma deberá corresponderse con el epígrafe 833.2 del Impuesto de Actividades Económicas, como si se trata de personas que promueven la actuación en el ámbito privado para edificios consistentes en viviendas unifamiliares para uso propio.

4.– Honako erakunde hauek ezingo dira onuradun izan:

4.– No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de la ayuda las siguientes entidades:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean dauden erakundeak.

a) Las entidades o personas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas a estos efectos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Horretarako ezgaitzen duen legezko debekua duten erakundeak, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

b) Las entidades o personas incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Deialdi honetako eskabidea pertsona fisikoen edo juridikoen talde batek egiten duenean (publikoak edo pribatuak nortasun juridikorik gabe), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11. artikuluari jarraikiz, taldeko kide guztiek laguntzen onuradun izateko eska daitezkeen baldintza guztiak bete beharko dituzte. Nolanahi ere, ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute elkarteek, elkarteari onuradun izateagatik dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiak dituena. Elkartea ezingo da desegin harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 44 artikuluan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte.

5.– Cuando la solicitud a esta convocatoria la realice una agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad jurídica, conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, todos los integrantes de la agrupación deberán cumplir los requisitos exigibles para ser consideradas personas beneficiarias de las ayudas. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de Hacienda General del País Vasco.

6.– Dirulaguntzak eman eta ordaintzeko automatikoki egiaztatuko da eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, eta, horretarako, ez da eskatzaileen baimenik beharko, hala xedatzen baitu Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikuluan. Dena dela, eskatzaileak berariaz ukatu dezake baimen hori, eta, hala eginez gero, ziurtagiria aurkeztu beharko du, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan azaltzen den eran.

6.– Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo cual se verificará automáticamente, tanto para la concesión como, en su caso, para el pago de la subvención, sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Era berean, eskatzaileek dirulaguntzen itzulketagatik eratorritako betebeharrak ordainduta eduki beharko dituzte.

Asimismo, las personas solicitantes deberán hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Apartatu honetan jasotako eskakizunak indarrean izango dira harik eta emandako dirulaguntza kitatu arte.

Los requisitos contemplados en este apartado deberán mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida.

7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 7.– Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-eskabideak bi hilabeteko epean aurkeztuko dira, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes de ayuda serán presentadas en un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek eta nahitaez elkargokide izan behar duten jarduera profesionalen bat egiten dutenek, interesatuta egonik, parte hartzen duen prozedurako izapide guztiak bitarteko elektronikoen bidez egin eta kontsultatu beharko dituzte. Eskabideak eta erantzukizunpeko adierazpenak izapidetzeko zehaztasunak eta gainerako ereduak eskura daude honako egoitza elektronikoan (url):

2.– Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y las personas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites del procedimiento en el que actúe utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (url):

1.– Ildoa:

1.– Línea 1:

2.– Ildoa:

2.– Línea 2:

3.– Ildoa:

3.– Línea 3:

4.– Ildoa:

4.– Línea 4:

5.– Ildoa:

5.– Línea 5:

Eskabidearen osteko izapideak, bide elektronikoz egindakoak, jakinarazpenak eta justifikazioak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» bidez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizan a través de «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Pertsona fisikoek bide elektronikoak edo aurrez aurrekoak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko. Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak xedatzen duen moduan.

Las personas físicas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de esta convocatoria utilizando medios electrónicos o presenciales. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento, según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

a) Aurrez aurreko kanala: eskabideak aurrez aurreko hitzorduarekin bakarrik aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuan, https://www.euskadi.eus/cita-prona-zuzenean helbidera sartuta, edo aldez aurreko hitzordua eskatzeko edo baliogabetzeko telefono esklusiboaren bidez (945 01 90 00), EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko 4 artikuluan jasotakoak).

a) Canal presencial: las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el Servicio Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa (945 01 90 00), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Bitarteko elektronikoz: Euskadiko egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskabideak, zenbaki honetan adierazten diren helbideen bidez.

b) Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de Euskadi a través de las direcciones indicadas en este apartado.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

c) Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

d) Ordezkari baten bitartez ere izapidetu ahal izango da elektronikoki. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

d) También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Deialdi honetan jasotzen diren lerro bakoitzean ez zaio emango dirulaguntza bat baino gehiago eskatzaile bati.

3.– En ninguna de las líneas subvencionales objeto de convocatoria se concederá más de una subvención a la misma persona solicitante.

Pertsona batek dirulaguntza lerro bakar baterako bi laguntza edo gehiago eskatzen baditu, organo kudeatzaileak zehaztu beharko du deialdiaren parte izango den proiektua puntuazio handiena duena dela. Izapidetu beharreko proiektuaren zehaztapenean puntuazio bera duten proiektuak dituzten eskaerak badaude, deialdiaren zati izango den proiektua lehenengo aurkeztu dena izango dela zehaztuko da.

En el caso de que una persona solicite dos o más ayudas para una única línea subvencional, el órgano gestor determinar que el proyecto que será parte de la convocatoria es aquel que tiene una puntuación mayor. Si en la determinación del proyecto que debe tramitarse hubiera solicitudes que tuvieran proyectos con igual puntuación se determinará que el proyecto que será parte de la convocatoria es aquel que se ha presentado en primer lugar.

4.– Interesdunek aukeran dute eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztea. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

4.– Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak konpromisoa hartzen du datuak –dagokien babes-mailarekin– tratatzeko, Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2016/679 Araudian (UE), 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari lotuta pertsona fisikoak babesteari buruzkoan eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuen babeserako araudi orokorra), datu pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

5.– El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes se compromete a tratar los datos con el grado de protección que corresponda, de acuerdo con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

8. artikulua.– Eskabidearen edukia eta eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 8.– Contenido de la solicitud y documentación a aportar junto con la solicitud.

1.– Plataforma elektronikoan egiten den eskaerak Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. paragrafoan aipatutako erantzukizunpeko adierazpena barneratzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko 2011ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 5/2010 Legearen bidez sartu zen testu bategin hura. Deklarazio horren barruan honako puntu hauek jasoko dira:

1.– La solicitud realizada en la plataforma electrónica conlleva la declaración responsable a la que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, introducido por la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2011, que comprenderá lo siguiente:

a) Erakunde eskatzaileak administrazio zein beste erakunde publiko nahiz pribatuei xede bererako laguntza, dirulaguntza, diru-sarrera nahiz bestelako baliabide guztiak eskatu eta lortu dituen, berariaz adierazita eskatutako kopuruak, emandako dirulaguntzen zenbatekoa eta BEZa ere diruz lagundu daitekeen ala ez dirulaguntza programetan.

a) Si la entidad solicitante ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado, debiendo concretarse en tales casos los importes solicitados, los importes concedidos y la indicación expresa respecto a si el IVA es subvencionable o no en esos programas subvencionales.

b) Erakunde eskatzailea dirua itzultzeko edo zehatzeko prozeduraren batean dagoen edo horrelako baten xede izan den. Euskadi Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere entitate autonomoak izaera berdineko dirulaguntzen arloan eta oraindik tramitatzen ari den prozedura bada.

b) Si la entidad solicitante está incursa o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

c) Erakunde eskatzailea zigor- edo administrazio-bidetik laguntza edo dirulaguntza publikorik jaso ezin izateko zigortu duten, edo dirulaguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen inolako legezko debekuren baten pean dagoen.

c) Si la entidad solicitante se encuentra incursa en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de obtención de subvención o ayuda pública.

d) Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez duela betetzen sexuagatiko diskriminazioan erortzeagatik administrazio-zehapen edo zigorrik, eta ez duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako zehapenik.

d) La persona o entidad solicitante no está cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Erakunde eskatzailea ez dago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan onuradun izateko debeku kasuan.

e) La entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones que para acceder a la condición de beneficiario se establecen en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Erakunde eskatzaileak abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduarekin (EB) lotutako laguntzarik jaso duen zerga-ekitaldi honetan eta bi aurrekoetan, eta, baiezkoa izanez gero, laguntzon zenbatekoa.

f) Si la entidad solicitante ha obtenido ayudas sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre, durante el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores, y en caso afirmativo, el importe de dichas ayudas.

g) Eskatzailea Agindu honetako IV lerroan parte hartu ahal duen eraikuntzaren sustatzailea da.

g) Si la persona que solicita la ayuda es la persona que promueve la construcción de un edificio que opta a la línea IV de ayudas de la presente Orden.

Eskaria aurrez aurre aurkezten bada, eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du eskariarekin eta hurrengo apartatuean jasotzen den dokumentazioarekin batera. Adierazpena sinatuta egon beharko da. Agindu honen eranskinean jasotzen da eskariaren formularioa eskaria aurrez aurre aurkezten bada.

En el supuesto de que la solicitud de la ayuda se realice de forma presencial, la persona solicitante deberá acompañar la declaración responsable debidamente firmada junto con la solicitud y la documentación señalada en el apartado siguiente. En el Anexo de la presente Orden se contempla un modelo de solicitud para el caso de que la misma se realice de forma presencial.

2.– Eskaera egiten duen erakundearen ezaugarriak eta burutu nahi den ekintza kontuan harturik, eskabide guztiekin batera, ezinbestez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

a) Proiektuaren memoria, gutxienez honako hauek jasotzen dituena:

a) Memoria del proyecto que contendrá como mínimo los siguientes extremos:

1) Sarrera: agente sustatzailearen deskribapen orokorra, enpresaren egituraren zirriborroa eta proiektuaren helburu orokorrak.

1) Introducción: descripción general del agente promotor, esbozo de la estructura de la empresa y objetivos generales que presente el proyecto.

2) I lerroan bildutako jardueretarako: berrikuntza arloko proiektu edo ikerketak eta II. lerrokoak: tresna informatikoen, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta prestakuntza-ikastaroen garapena; memoriak honako alderdi hauek zehaztu beharko ditu:

2) Para las actuaciones que se encuadren en la Línea I: Proyectos o estudios de innovación y de la Línea II: Desarrollo de herramientas informáticas, de campañas de divulgación, jornadas y cursos de formación, la memoria deberá especificar los siguientes extremos:

– Proposatzen den jardueraren deskripzio xehea, proiektuan barneratzen diren jardun bakoitza zehaztuz.

– Descripción detallada de la actuación propuesta en la que se especifiquen cada una de las actividades que incluye el proyecto.

– Proposamena lan-ildoetako batera egokitzen dela.

– Adecuación de la propuesta a alguna de las líneas de trabajo.

– Sektorerako egokitasuna, aukera eta zuzentasuna.

– Idoneidad, oportunidad y pertinencia para el sector.

– Inpaktu potentziala sektorean, inpaktu hori neurtzeko adierazleak eta neurketak barnean hartuta.

– Impacto potencial en el sector, incluyendo indicadores y mediciones para evaluar el impacto.

– Proiektu edo ikerketa taldearen kalitate tekniko eta zientifikoa eta esperientzia.

– Calidad técnica y científica del equipo del proyecto o estudio y experiencia.

– Finantzaketaren egitura.

– Esquema de financiación.

– Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.

– Objetivos y plazos propuestos para el proyecto.

3) III., IV., eta IV. lerroetan aurreikusten diren jardueretarako, memoriak proiekturako proposatutako helburuak eta epeak zehaztu beharko ditu.

3) Para las actuaciones que se contemplan en las Líneas III, IV y V la memoria deberá especificar los objetivos y plazos propuestos para el proyecto.

b) Laguntza eskatzen den jardun-lerroari dagokion aurrekontua. Aurrekontua urteka banakatuta egongo da 2024. urtera arte, bai eta lanketa eta/edo jardueren arabera ere, lanketa bakoitzaren barne-gastuak (proiektua zuzentzen duen eragilearen beraren gastuak) eta kanpo edo azpikontratatutako eragileen gastuak (kanpo-erakundeak azpikontratatzeagatiko gastuak) bereizita.

b) Presupuesto correspondiente a la línea de actuación para la que se solicita la ayuda. El presupuesto deberá estar desglosado por años hasta 2024 y por tareas y/o actividades, diferenciando en cada tarea los gastos internos (gastos del propio agente que lidera el proyecto), de los externos o subcontratados (gastos de subcontratación a entidades externas).

Barne-gastuei dagokienez, egin beharreko zereginen aurreikuspena zehaztu beharko da, baita baliatutako ordu-tarifaren egozpena ere.

En el caso de los gastos internos se deberá especificar la previsión de tareas a realizar, así como la imputación de la tarifa horaria practicada.

Kanpo-kontratazioaren kasuan, arrazoitutako balioespena edo, ahal dela, aurrekontua aurkeztu beharko da, eta honako hauetan xedatutakoa bete: dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan.

En el caso de contratación externa, se deberá aportar una estimación razonada o, preferentemente presupuesto de la misma y respetar lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Eskabidea III. edo IV. lerrorako izango balitz, aurrekontuak aholkulariaren eta/edo egiaztatzailearen eskaintza jaso beharko du.

En el caso de que la solicitud fuera para las Líneas III o IV el presupuesto deberá adjuntar la oferta de la consultora o/y certificadora.

Eskatzaileak ezin badu jasanarazi Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zenbatekoa, entitatearen BEZaren araubide orokorraren salbuespena egiaztatzen duen Ogasunaren ziurtagiria edo 390 ereduen kopia. Erakundeak BEZaren zati bat benetan berreskuratzen badu, gastu hori hainbanaketari esleitu beharko zaio, dagokion foru-ogasunak emandako agiri ofizialean amaitutako azken urterako ezartzen den hainbanaketa-ehunekoa aplikatuta.

En el caso de que la persona solicitante no pueda repercutir el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, certificado de Hacienda en que se acredite la exención del régimen general de IVA de la entidad o copia de los modelos 390. En caso de que haya una parte del IVA que sea efectivamente recuperado por la entidad, este gasto deberá asignarse a prorrata aplicando el porcentaje de prorrata que para la última anualidad finalizada se establezca en el correspondiente documento oficial emitido por la Hacienda Foral correspondiente.

c) Diruz lagundutako jardueraren eredugarritasuna hedatzeko, jakinarazteko eta indartzeko ekintza-plana.

c) Plan de acción de difusión, comunicación y potenciación de la ejemplaridad de la actividad subvencionada.

3.– Laguntza-eskaera ingeniaritza-azterlan baten bidez egiten bada, eskabidearekin batera, Ingeniarien Elkargoak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, laguntza eskatzen duen erakundeak bizitegi-eraikuntzaren sektorean jarduten duela egiaztatzeko.

3.– Cuando la solicitud de ayuda se formule por un estudio de ingeniería, se deberá presentar, junto con la solicitud, un certificado emitido por el Colegio de Ingenieros que verifique que la entidad solicitante de la ayuda ejerce sus actividades en el ámbito del sector de la construcción residencial.

4.– Laguntza-eskaera pertsona fisiko zein juridikoen talde batek egin badu, publikoa edo izaera juridikorik gabeko pribatua izan, dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluari jarraikiz, aurkeztutako eskaeran adierazi beharko dira taldekide bakoitzak hartu dituen egikaritze-konpromisoak, bai eta bakoitzari dirulaguntzaren zein zati dagokion ere; guztiak izango dira onuradun.

4.– Cuando la solicitud de ayuda se realice por una agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad jurídica, conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberá hacerse constar en la solicitud presentada los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, teniendo todos ellos la consideración de personas beneficiarias.

Ordezkariak eskabidea sinatu beharko du, eta bere izendapena aurkeztu.

El representante deberá firmar la solicitud y aportar el nombramiento del mismo.

9. artikulua.– Eskaerak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de solicitudes.

1.– Laguntza kudeatzen duen erakundeak eskabidean akats edo hutsegiteren bat dagoela edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, akatsa zuzendu edo dokumentua aurkez dezan. Adieraziko zaio, halaber, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela ebazpen bidez. Ebazpen hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eman beharko da.

1.– Si el órgano gestor de la ayuda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Halaber, eskabidea izapidetzea onartu ondoren, dirulaguntzak kudeatzeko organo arduradunak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egokiro balioesteko, eta horretarako 10 eguneko epea emango dio, informazioa eman ezean proiektua eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela jakinarazita.

2.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

10. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzen dituen organoa.

Artículo 10.– Órgano gestor de las ayudas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendariari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen kudeaketa-lanak egitea eta aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea.

Corresponde al Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

11. artikulua.– Esleipen-prozedura.

Artículo 11.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Aurkeztutako eskabideak, diruz laguntzeko lerro bakoitzean, dagokion prozeduran izapidetuko dira.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada una de las líneas subvencionables, en el correspondiente procedimiento.

2.– I., II. eta V. lerroetako dirulaguntzak norgehiagoka bidez esleituko dira, eta lehiaketa bidez kuantifikatuko dira, puntuazio handienetik txikienera, harik eta lerro bakoitzeko aurrekontu-kreditua agortu arte, betiere agindu honetan ezarritako laguntzaren gehieneko zenbatekoa gainditu gabe.

2.– Las subvenciones correspondientes a las Líneas I, II y V se adjudicarán por concurrencia competitiva y se cuantificarán mediante concurso de mayor a menor puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestario por cada una de las Líneas, sin superarse en ningún caso el importe máximo de ayuda fijado en la presente Orden.

I. eta V. ildoetan diruz lagun daitekeen jardueratzat hartzeko gutxieneko puntuazioa 50 puntu da.

La puntuación mínima para ser considerado una actuación subvencionable en las Líneas I y V es de 50 puntos.

3.– III. lerroari dagozkion dirulaguntzak norgehiagoka bidez esleituko dira, kontuan hartuta erakunde onuradun berak lerro horretan diruz lagun daitezkeen jardueren kopurua eta erakunde onuradunak ezarritako eta ziurtatutako kudeaketa-sistemen mota, irizpide hauen arabera, laguntza-lerro honetara bideratutako aurrekontu-zuzkidurak agortu arte.

3.– Las subvenciones correspondientes a la Línea III se adjudicarán por concurrencia competitiva teniendo en cuenta el número de actuaciones subvencionables realizadas por una misma entidad beneficiaria en esta línea y el tipo de sistemas de gestión implementados y certificados por la entidad beneficiaria, conforme a los siguientes criterios, hasta agotar las dotaciones presupuestarias destinadas a esta línea de ayudas.

Lehenengo eta behin, UNE-EN ISO 19650-1: 2019 arauan oinarritutako BIM erabiltzen duten eraikuntza-obretako informazioa antolatzeko eta digitalizatzeko sistemaren ezarpenari eta ziurtapenari buruzko jarduerak lagunduko dira diruz.

Se subvencionarán en primer término las actuaciones sobre implantación y certificación de sistema de organización y digitalización de la información en obras de edificación que utilizan BIM basado en la UNE-EN ISO 19650-1:2019.

Aurreko paragrafoan deskribatutako proiektuak diruz lagundu ondoren, lineako aurrekontu-zuzkidura kentzen bada, gainerako jarduerak lehentasun-hurrenkera honen arabera diruz lagunduko dira:

Si una vez subvencionados los proyectos descritos en el apartado anterior restase dotación presupuestaria en la Línea, se procederá a subvencionar el resto de actuaciones conforme al siguiente orden de prelación:

– 2.1.1.3 puntuko a) apartatuan jasotako sistemaren ziurtagiria.

– Certificación del sistema contemplado en el apartado a) del punto 2.1.1.3.

– 2.1.1.3 artikuluko b) eta c) apartatuetako hiru sistemaren ziurtagiria.

– Certificación de tres sistemas de los apartados b) y c) del artículo 2.1.1.3.

– 2.1.1.3 artikuluko b) eta c) apartatuetako bi sistemaren ziurtagiria.

– Certificación de dos sistemas de los apartados b) y c) del artículo 2.1.1.3.

– 2.1.1.3 artikuluko b) eta c) apartatuetako sistema baten ziurtagiria.

– Certificación de un sistema de los apartados b) y c) del artículo 2.1.1.3.

– Ziurtagiriak egiaztatzea, 2.1.1.3 artikuluko d) apartatuaren arabera

– Acreditación de certificados según el apartado d) del artículo 2.1.1.3.

4.– IV. lerroko dirulaguntzak lehiarik gabeko konkurrentziaz esleituko dira.

4.– Las subvenciones correspondientes a la Línea IV se adjudicarán por concurrencia no competitiva.

12. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 12.– Criterios de valoración.

I., II, eta V. lerroetako dirulaguntzak esleitzeko, ondoren zerrendatutako irizpideak eta neurriak erabiliko dira, kasu bakoitzean zehaztutako haztapena kontuan hartuta:

La adjudicación de las subvenciones correspondiente a las Líneas I, II y V se realizará en base a los criterios que se establecen a continuación y con la ponderación que en cada caso se determina:

1.– I. lerroa: berrikuntza-proiektuak edo -azterketak.

1.– Línea I: Proyectos o estudios de innovación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– II. lerroa: Tresna informatikoen, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta prestakuntza-ikastaroen garapena.

2.– Línea II: Desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de campañas de divulgación, jornadas y cursos de formación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– V. ildoa: bizitegi-eraikuntzako eraikuntza-prozesuen industrializazioari buruzko azterlan, proiektu eta prototipo espezifikoak.

3.– Línea V: Estudios, Proyectos y Prototipos específicos sobre industrialización de procesos de construcción en edificación residencial.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

13. artikulua.– Aurreikusitako kreditua eta dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 13.– Crédito previsto y cuantía de las subvenciones.

1.– Bigarren artikuluan zehaztutako ekintzetarako aurrekontu-zuzkidura osoa milioi bat eta hirurogeita hamar mila (1.070.000,00) eurokoa izango da, honako banakatze honen arabera:

1.– La dotación total presupuestaria para las acciones especificadas en el artículo segundo será de un millón setenta mil (1.070.000,00) euros, de acuerdo con el siguiente desglose:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zuzkidura honako aurrekontu-partida honetan dago: 22.0.1.08.21.0000.4.752.02.43122.002/A

La dotación se encuentra en la siguiente partida presupuestaria: 22.0.1.08.21.0000.4.752.02.43122.002/A.

2.– Esandako zenbatekoa honela banatuko da dirulaguntzaren lerro bakoitzerako:

2.– La citada cuantía se desglosa por cada línea subvencional como sigue:

a) I. lerroa, berrikuntza-proiektuak edo -azterketak. Gehienez ere berrehun eta berrogeita hamar mila (250.000,00) euro bideratuko dira.

a) Para la Línea I Proyectos o estudios de innovación, se destinará un máximo de doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros.

b) II. lerroa, tresna informatikoen, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta prestakuntza-ikastaroen garapena. Gehienez ere ehun eta berrogeita hamar mila (150.000,00) euro bideratuko dira.

b) Para la Línea II Desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de campañas de divulgación, jornadas y cursos de formación, se destinará un máximo de ciento cincuenta mil (150.000,00) euros.

c) III. lerrorako: bizitegi-eraikuntzaren sektoreko pertsona fisiko edo juridikoentzako kudeaketa-sistemak ezartzea eta ziurtatzea. Gehienez ere ehun mila (100.000,00) euro bideratuko dira.

c) Para la Línea III: Implantación y certificación de sistemas de gestión destinados a las personas físicas o jurídicas del sector de la edificación residencial, sé destinará un máximo de cien mil (100.000,00) euros.

d) IV. lerroa, Bizitegi-eraikuntzei bideratutako egiaztagiriak ezartzea eta egiaztatzea. Gehienez ere hogei mila (20.000,00) euro bideratuko dira.

d) Para la Línea IV Implantación y acreditación de certificaciones destinadas a las edificaciones residenciales, se destinará un máximo de veinte mil (20.000,00) euros.

e) Bizitegi-eraikuntzako eraikuntza-prozesuen industrializazioari buruzko V. lerrorako bostehun eta berrogeita hamar mila (550.000,00) euro bideratuko dira.

e) Para la Línea V «Estudios, Proyectos y Prototipos específicos sobre industrialización de procesos de construcción en edificación residencial», se destinará un importe de quinientos cincuenta mil (550.000,00) euros.

3.– Eskabiderik ez dagoelako edo betekizunak betetzen ez direlako aipatutako jardun-lerroetako bati esleitutako diru-zenbatekoa agortzen ez bada, beste jardun-lerro bati esleitutako diru-zenbatekoari gehitu ahalko zaio. Soberakina, lehenik, V. lerroari aplikatuko litzaioke, eta, ondoren, I. lerroari, hirugarrenik, II. lerroari, laugarrenik, IV. lerroari, eta, azkenik, III. lerroari, agindu honen 15. artikuluan aurreikusitako organo ebaluatzaileak ildo horretan egiten duen proposamenaren arabera. Egoera hori Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura zuzendariak dirulaguntzak emateko ematen duen ebazpenean jasoko da.

3.– En el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotará la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, esta podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación. El exceso se aplicaría primero a la línea V, luego a la línea I, en tercer lugar, a la línea II, en cuarto lugar, a la línea IV y por último a la línea III, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano evaluador previsto en el artículo 15 de la presente Orden. Esta circunstancia se recogerá en la Resolución de concesión de las subvenciones que dicte el Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

14. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 14.– Cuantía de las subvenciones.

1.– I. lerroa: Berrikuntza-proiektuak edo -azterketak, eta II. lerroa: tresna informatikoen, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta prestakuntza-ikastaroen eta jardunaldien garapena.

1.– Línea I: Proyectos o estudios de innovación y Línea II: Desarrollo de herramientas informáticas, desarrollo de campañas de difusión, cursos de formación y jornadas.

a) Jarduerak puntuazioaren arabera antolatuko dira, puntu gehien lortu duenetik gutxien lortu duenera.

a) Las actuaciones se ordenarán de forma descendente en relación a los puntos obtenidos.

b) Behin ordenatuta, honako formula hau aplikatu ondoren lagunduko dira diruz:

b) Una vez ordenados se subvencionarán tras aplicar la siguiente fórmula:

lortutako puntuazioa/100, eta bi zenbateko hauetatik txikienarekin biderkatuta:

Puntuación obtenida/100 y multiplicada por el menor de los dos importes siguientes:

1) aurkeztutako eta onartutako aurrekontua (zergak kanpo);

1) Presupuesto presentado y aceptado (excluidos impuestos).

2) dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa, lerro honetako proiektu edo azterlan bakoitzeko.

2) Importe máximo de subvención por proyecto o estudio en esta línea.

I. lerroan, proiektuko edo azterlaneko dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa 40.000,00 euro izango da, eta II. lerroan, berriz, 30.000,00 euro.

El importe máximo de subvención por proyecto o estudio de la Línea I será de 40.000,00 euros y en el caso de la Línea II será de 30.000,00 euros.

2.– III. lerroa: Bizitegi-eraikuntzaren sektoreko pertsona fisiko edo juridikoentzako kudeaketa-sistemak ezartzea eta ziurtatzea.

2.– Línea III: Implantación y certificación de sistemas de gestión destinados a las personas físicas o jurídicas del sector de la edificación residencial.

a) III. lerroari dagozkion dirulaguntzak norgehiagoka bidez esleituko dira, kontuan hartuta erakunde onuradun berak lerro horretan diruz lagun daitezkeen jardueren kopurua eta erakunde onuradunak ezarritako eta ziurtatutako kudeaketa-sistemen mota, laguntza-lerro honetara bideratutako aurrekontu-zuzkidurak agortu arte.

a) Las subvenciones correspondientes a la Línea III se adjudicarán por concurrencia competitiva teniendo en cuenta el número de actuaciones subvencionables realizadas por una misma entidad beneficiaria en esta línea y el tipo de sistemas de gestión implementados y certificados por la entidad beneficiaria, hasta agotar las dotaciones presupuestarias destinadas a esta línea de ayudas.

b) Dirulaguntza kanpoko gastuen (zergak izan ezik) % 50ekoa izango da, Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko ISO 45001 arauaren araberako lan-arriskuen prebentzioari buruzko ziurtagirian izan ezik, hori Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak onartutako proiektuei dagozkien kanpo-gastuen (zergak izan ezik) % 25ekoa izango baita.

b) La subvención será por una cuantía del 50 % de los gastos externos (excluidos impuestos), excepto en la certificación sobre prevención de riesgos laborales según la norma ISO 45001 de Seguridad y salud en el trabajo, que será del 25 % de los gastos externos (excluidos impuestos) correspondientes a los proyectos aprobados por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

c) Ziurtapen bakoitzeko, laguntzen gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:

c) Las cuantías máximas que pueden alcanzar las ayudas por certificación son las siguientes:

1) UNE-EN ISO 19650 arauan aurreikusitako sistemaren ziurtatzeko: 5.000,00 euro.

1) Certificación del sistema regulado por la norma UNE-EN ISO 19650: 5.000,00 euros.

2) Sistema bat egiaztatzeko: 5.000,00 euro, «Laneko segurtasuna eta osasuna» izeneko ISO 45001 arauaren egiaztapenerako izan ezik, orduan 2.500,00 eurokoa izango baita.

2) Certificación de un sistema: 5.000,00 euros, excepto para la certificación de la norma ISO 45001 de Seguridad y salud en el trabajo, que será de 2.500,00 euros.

3) Sistema bi egiaztatzeko: 8.000,00 euro, egiaztapenetako bat «Laneko segurtasuna eta osasuna» izeneko ISO 45001 araua izan ezean, orduan 5.500,00 eurokoa izango baita.

3) Certificación de dos sistemas: 8.000,00 euros, excepto si uno de los certificados es de la norma ISO 45001 de Seguridad y salud en el trabajo, que será 5.500,00 euros.

4) Hiru sistema egiaztatzeko: 11.000,00 euro, egiaztapenetako bat «Laneko segurtasuna eta osasuna» izeneko ISO 45001 araua izan ezean, orduan 8.500,00 eurokoa izango baita.

4) Certificación de tres sistemas: 11.000,00 euros, excepto si uno de los certificados es de la norma ISO 45001 de Seguridad y salud en el trabajo, que será 8.500,00 euros.

5) Energia eraginkortasunari buruz eta jasangarritasunari buruz eraikuntza arloko profesionalei bideratutako ziurtapena egiaztatzeko: 2.000,00 euro.

5) Acreditación de certificados existentes para profesionales del sector de la construcción en relación con la eficiencia energética y la sostenibilidad: 2.000,00 euros.

d) Eskariak agindu honetan eskatzen diren baldintza objektiboak eta subjektiboak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, dirulaguntza lerro honi dagozkion dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko hurrengo prozesua jarraituko da:

d) Para la determinación de la cuantía en la asignación de las subvenciones correspondientes a esta línea subvencional, tras verificar la concurrencia en las solicitudes de los requisitos subjetivos y objetivos exigidos en la presente Orden, se seguirá el siguiente proceso:

1) Apartatu honetan adierazten den jardueren lehentasun hurrenkerako lehen zatian dauden eskariei dagozkien dirulaguntza kopuruaren hasierako kalkulua egingo da, beti ere aipatu diren portzentajeak eta kopuruak errespetatuz eta eskatutako kopurua gainditu gabe.

1) Se procederá, a efectuar el cálculo inicial del importe de la subvención correspondiente a las solicitudes comprendidas en el primer tramo del orden de prelación de actuaciones establecido en este apartado, respetando los parámetros porcentuales y cuantitativos anteriormente señalados en el mismo, sin rebasar la cuantía solicitada.

Lerro honetako diru zuzkidura hasieran kalkulatu diren kopuru guztiak asetzeko nahiko bada, dirulaguntzak kopuru horien arabera bananduko dira. Bestela, kalkulatu diren kopuruak jaisten joango dira aipatutako zuzkidura guztiak bermatzeko nahikoa izan arte.

Si la dotación económica de la línea alcanza para dar cobertura a la totalidad de las cuantías inicialmente calculadas, se asignarán las subvenciones por los importes resultantes. En caso contrario se procederá a aplicar una reducción lineal de los respectivos montantes calculados hasta que dicha dotación resulte suficiente para su cobertura conjunta.

2) Jardueren lehentasun hurrenkerako lehen zatian dauden dirulaguntzak esleitu eta gero, diru zuzkidurarik banatzeko balego, dirulaguntzak prozesu berdinarekin bananduko lirateke, lehentasun hurrenkerako beheranzko kasuetan, badagokio, diru zuzkidura agortu arte.

2) Si tras la asignación de las subvenciones efectuada en relación con el primer tramo del orden de prelación de actuaciones, restase dotación económica para su reparto, se continuará el proceso de asignación de subvenciones en los mismos términos, siguiendo el orden descendente de la prelación de tramos hasta, en su caso, agotar la dotación económica de la línea subvencional.

3.– IV. Lerroa: Bizitegi-eraikinetarako ziurtagiriak ezartzea eta egiaztatzea.

3.– Línea IV: Implantación y acreditación de certificaciones destinadas a las edificaciones residenciales.

a) Dirulaguntza kanpoko gastuen zenbatekoaren % 50 izango da (zergak kanpo).

a) La subvención será por una cuantía del 50 % de los gastos externos (excluidos impuestos).

Eraikuntza bakoitzeko, laguntzen gehieneko zenbatekoa 6.000,00 eurokoa izango da.

El importe máximo de subvención por edificio será de 6.000,00 euros.

b) Dirulaguntza lerro honetako dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko hurrengo prozesua jarraituko da:

b) Para la determinación de la cuantía en la asignación de las subvenciones correspondientes a esta línea subvencional, se seguirá el siguiente proceso:

1) Agindu honetan ezarritako baldintza subjektiboak eta objektiboak betetzen direla egiaztatu ondoren, dirulaguntzaren zenbatekoaren hasierako kalkulua egingo da apartatu honetan zehaztutako portzentajeak eta zenbatekoak errespetatuz, eskatutako kopurua gainditu gabe.

1) Tras verificar la concurrencia en las solicitudes de los requisitos subjetivos y objetivos exigidos en la presente Orden, se procederá a efectuar el cálculo inicial del importe de la subvención, respetando los parámetros porcentual y cuantitativo señalados en los párrafos anteriores de este apartado, sin rebasar la cuantía solicitada.

2) Lerroaren diru zuzkidurak hasieran kalkulatu diren laguntza guztiak bermatzeko nahikoa bada, dirulaguntzak emango dira kopuru horien arabera. Bestera, kalkulatu diren kopuruak jaisten joango dira zuzkidura guztiak emateko nahiko izan arte.

2) Si la dotación económica de la línea alcanza para dar cobertura a la totalidad de las cuantías inicialmente calculadas, se asignarán las subvenciones por los importes resultantes. En caso contrario se procederá a aplicar una reducción lineal de los respectivos montantes calculados hasta que dicha dotación resulte suficiente para su cobertura conjunta.

4.– V. ildoa: bizitegi-eraikuntzako eraikuntza-prozesuen industrializazioari buruzko azterlan, proiektu eta prototipo espezifikoak.

4.– Línea V: Estudios, Proyectos y Prototipos específicos sobre industrialización de procesos de construcción en edificación residencial.

a) Jarduketak beheranzko hurrenkeran antolatuko dira, lortutako puntuen arabera.

a) Las actuaciones se ordenarán de forma descendente en relación a los puntos obtenidos.

b) Behin ordenatuta, honako formula hau aplikatu ondoren lagunduko dira diruz: lortutako

b) Una vez ordenados se subvencionarán tras aplicar la siguiente fórmula:

puntuazioa/100, eta bi zenbateko hauetatik txikienarekin biderkatuta:

Puntuación obtenida/100 y multiplicada por el menor de los dos importes siguientes:

1) Aurkeztutako eta onartutako aurrekontua (zergak izan ezik).

1) Presupuesto presentado y aceptado (excluidos impuestos).

2) Ildo honetako proiektu edo azterlan bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa.

2) Importe máximo de subvención por proyecto o estudio en esta línea.

c) V. lerroko proiektu edo azterketa bakoitzeko gehienez ere 150.000,00 euroko dirulaguntza emango da.

c) El importe máximo de subvención por proyecto o estudio de la Línea V será de 150.000,00 euros.

15. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 15.– Tribunal de Valoración.

1.– Eskabideak baloratzeko, Balorazio Epaimahaia eratuko da. Epaimahaia Eraikuntzako Arkitektura, Araudi eta Kalitate Kontroleko zerbitzuburuak eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko bi teknikarik osatuko dute, Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura zuzendariak izendatuta.

1.– Para la valoración de las solicitudes se constituye un Tribunal de Valoración, constituido por el Jefe de Servicio de Arquitectura, Normativa y Control de Calidad de la Edificación y dos personas técnicas del Departamento Planificación Territorial, Vivienda y Transportes designados por el Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

2.– Balorazio-epaimahaiaren osaketa laguntzak eskatzen dituztenei jakinaraziko zaie, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan arautzen den uko egiteko araubidearen ondoreetarako.

2.– La composición del Tribunal de Valoración será notificada a las personas solicitantes de las ayudas a efectos del régimen de recusación regulado en el en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Esandako epaimahaiak, 12. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuta, diruz laguntzeko lerro bakoitzean aurkeztutako eskabideak balioetsiko dituzte, 11. artikuluan haietako bakoitzerako zehaztutakoari jarraikiz, eta, hala, esleituko diren dirulaguntzen zerrenda biltzen duen dagokion ebazpen-proposamena formulatuko dute (onuraduna, diruz lagundutako jarduera, eskuratutako puntuazioa eta zenbatekoa zehaztuta), baita ukatuena ere (eskatzailea eta ukatu izanaren arrazoia zehaztuta).

3.– Dicho Tribunal, aplicando los respectivos criterios establecidos en el artículo 12, procederá a valorar las solicitudes presentadas en cada línea subvencional, y conforme a lo previsto para cada una de ellas en el artículo 11, formulará la correspondiente propuesta de resolución que contendrán la relación de las subvenciones que se propone conceder (con indicación del beneficiario, actuación subvencionada, en su caso, puntuación alcanzada e importe) y denegar (con indicación del solicitante y motivo de denegación).

4.– Bere eginkizunak betetzearren eta beharrezko irizten dien gaiei dagokienez, balorazio-epaimahaiak adituak deitu ditzake hala bileretan parte hartzera nola aholku ematera.

4.– El Tribunal de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

16. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitateko prozedura.

Artículo 16.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Aurkeztutako eskariak dirulaguntza lerro bakoitzean izapidetuko dira dagokion prozeduraren arabera.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en cada una de las líneas subvencionales, en el correspondiente procedimiento.

2.– Dirulaguntza lerro bakoitzeko ebazpen bakoitzak interesdunek adierazitako gauza guztiak erabakiko dituzte, Balorazio-epaimahaiak Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendariari proposatutakoaren arabera.

2.– La resolución de cada una de las líneas subvencionales, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal de Valoración, al Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

3.– Prozedura bakoitzean emango den ebazpenak zehaztuko du eskatutako dirulaguntzak emango diren edo, hala badagokio, ukatu egingo diren; lehenengo egoeran, erakunde edo pertsona onuradunen izena edo izen soziala, finantzatutako jarduera, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa eta, hala badagokio, dirulaguntza horren urtekako banaketa adierazi beharko dira. Horrez gain, nortasun juridikorik gabeko elkarte pribatuak badira, idatziz adieraziko dira elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa.

3.– La resolución que se adopte en cada procedimiento determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las personas o entidades beneficiarias, la actuación financiada, la cuantía de la subvención concedida, con, en su caso, la distribución de la misma por anualidades. Además, en el caso de que se trate de agrupaciones sin personalidad jurídica se harán constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.

Ukatutako proiektuen kasuan, eskatzaileen izena edo izen soziala, ukatzeko arrazoiak eta norgehiagoka bidez proposatutako proiektuen puntuazioa jasoko dira.

En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los solicitantes, los motivos que fundamenten la denegación y la puntuación de los proyectos propuestos mediante concurrencia competitiva.

4.– Aurreko apartatuan aipatzen den ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen, eta pertsona interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute horren kontra Etxebizitzako sailburuordearen aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraituz.

4.– La resolución a la que se refiere el apartado anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpena eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio, bakoitzari dagokion prozeduran; halere, eta guztiak jakinaren gainean ipintzeko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

5.– La resolución será notificada individualmente a las personas interesadas, en el respectivo procedimiento, sin perjuicio de lo cual, a efectos de general conocimiento se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Ebazteko eta ebatzitakoa pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko azken egunaren biharamunetik hasita. Epe hori igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de cuatro meses a contar desde la fecha final de presentación de solicitudes, transcurrido el cual, sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak erakunde onuradunei ematea eta, hala badagokio, ordaintzea, baldintzapean geratuko da; hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasita dauden baina oraindik bideratzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak amaitzearen baldintzapean.

7.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

17. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 17.– Justificación de la subvención.

1.– Erakunde onuradunek diruz lagundutako jarduera justifikatu beharko dute 2024ko ekainaren 30a baino lehen, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluak zehazten duen moduan.

1.– Las entidades beneficiarias deberán, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificar la acción subvencionada antes del 30 de junio de 2024.

2.– Horretarako, kasu guztietan honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, dirulaguntza eskaria aurkeztutako modu berdinean:

2.– A tal fin y en todo caso, tendrán que presentar la siguiente documentación por los mismos medios por los que se realizó la solicitud de la subvención:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen dirulaguntza jasotzeko jardun-lerroari dagozkion ekintzak egin direla azaltzeko memoria, haien ezaugarri nagusiak eta helburuen betetze-maila azalduta.

a) Memoria descriptiva de la realización de las acciones subvencionadas correspondiente a la línea de actuación para que se solicita la ayuda disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, describiendo las características más destacadas de la misma y el grado de cumplimiento de los objetivos de la actuación.

III. eta IV. lerroetan bildutako jarduerak ziurtagiria edo diploma ematen duen erakundearen edo markak egiaztatutako erakundearen ziurtagiriarekin egiaztatzen dira.

Las actuaciones enmarcadas en las líneas III y IV se acreditarán con la correspondiente certificación por entidad certificadora o por los organismos acreditados por la marca.

b) Diruz lagundutako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten fakturak eta ordainagiriak.

b) Facturas y documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto subvencionado.

c) Sarreren eta gastuen zerrenda; hala badagokio, helburu berbererako beste dirulaguntza, laguntza edo sarrera batzuk jaso diren zehaztuko da.

c) Relación de ingresos y gastos, especificando, en su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.

d) Diruz lagundutako ekimenaren berri emateko egindako komunikazio- eta publizitate-ekintzei buruzko memoria deskribatzailea.

d) Memoria descriptiva de las acciones de comunicación y publicidad realizadas para la iniciativa subvencionada.

e) Proiektuan sortutako materialen kopia.

e) Copia de los materiales originados en el proyecto.

f) IV. lerroa justifikatzeko, dagokion elkargo profesionalak bisatutako Obra Bukaerako Ziurtagiria aurkeztu behar da.

f) Para la justificación de la Línea IV, se presentará el Certificado Final de Obra visado en el Colegio Profesional correspondiente.

18. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

Agindu honen babesean emango diren dirulaguntzak honela ordainduko dira:

Las subvenciones que se concedan al amparo de la siguiente Orden se harán efectivas conforme al siguiente régimen:

1.– Agindu honetako 19. artikuluko lehenengo paragrafokok a) letran finkatutako epea igaro ondoren uko adierazirik ez bada, aldez aurretik ordaintzeko agindua emango da; hain zuzen, egokitutako dirulaguntzaren ehuneko bosti (% 5) dagokion zenbatekoa. Hasierako ordaindutako ehuneko horri dagokion jardueraren justifikazioa aurkezten den lehen txostenarekin batera eman beharko da, laguntzaren gainerako ordainketak egin ahal izateko.

1.– Transcurrido, sin mediar renuncia expresa, el plazo establecido en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 19 de la presente Orden, se efectuará un libramiento, con carácter de pago anticipado, por importe equivalente al cinco por ciento (5 %) de la subvención concedida. La justificación de la actuación correspondiente a este porcentaje inicialmente abonado se deberá incorporar al primer informe que se presente para proceder al resto de los pagos de la ayuda.

2.– Emandako zenbatekoaren zati bat gordeko da, hau da, dirulaguntzaren ehuneko hamar (% 10). Dirulaguntzaren xede den jarduera benetan egin dela egiaztatu ondoren egingo zaio ordainketa erakunde onuradunari.

2.– Se reservará una parte del importe concedido, equivalente al diez por ciento (10 %) de la subvención, cuyo libramiento a la entidad beneficiaria se efectuará una vez acreditada por esta la efectiva realización de la actuación objeto de ayuda.

3.– Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarrien araberako txostenak aurkeztu ondoren ordainduko da, eta dagozkion ordainketak egingo dira, justifikatutako gastuaren zenbatekoari emandako dirulaguntzaren ehunekoa aplikatuta ateratzen den zenbatekoaren baliokideak, aurretik ordaindutakoa kenduta, diruz lagundutako jarduketarako onartutako aurrekontuari dagokionez. Aurrekontu hori laguntza kalkulatzeko oinarria izan zen, bai eta zenbateko horren benetako kostua ere, ekitaldi bakoitzeko zenbateko bakoitza gainditu gabe.

3.– El resto se abonará previa presentación de informes de acuerdo a los hitos presentados en los planes de trabajo propuestos, efectuándose los libramientos correspondientes por importe equivalente al que resulte de aplicar a la cuantía del gasto justificado en ellos el porcentaje que represente de la subvención concedida, menos lo ya abonado anteriormente, sobre el presupuesto aprobado para la actuación subvencionada y que sirvió de base para el cálculo de la ayuda, así como su efectivo costo, sin sobrepasar la anualidad de cada uno de los ejercicios.

4.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean agertu beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko duzu, helbide honetatik: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

4.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado, deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros, accesible desde esta dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

19. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun diren entitateek honako betebeharrak izango dituzte, bai eta xedapen hauetan ezarritako gainerakoak ere, kasu guztietan: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluak.

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, y todas las demás establecidas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

a) Esleitutako dirulaguntza onartzea. Dirulaguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, dirulaguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman den xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Diruz lagundutako ekintza gauzatzea eta justifikatzea, agindu honetako 5. eta 16. artikuluetan ezarritako epeetan.

c) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en los artículos 5 y 16 de la presente Orden.

d) Hala dagokionean, proiektuak gauzatzea egoki diren lizentziak, baimenak eta gainerako sektore-eskakizunak betez.

d) En su caso, ejecutar los proyectos observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos, para su correcta ejecución.

e) Dirulaguntza esleitzen duen organoak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egingo dituen egiaztapen-ekintzak bete behar dituzte, eta eskumena duten nazioko zein Europako Erkidegoko kontrol-organoek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eskaini behar dute onuradunek.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Jarduera beste dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin finantzatu dela jakinaraztea dirulaguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g) Onuradunek dirulaguntzei buruzko publizitatea eman beharko dute, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluaren arabera. Publizitatea, gutxienez ere, esleitutako dirulaguntzaren berri erakunde onuradunaren webgunean ematea izango da, eta bestelako publizitaterik ere zehaztu ahal izango da jardueraren izaeraren eta ezaugarrien arabera.

g) Las personas beneficiarias deberán dar publicidad a las subvenciones conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La publicidad como mínimo consistirá en dar difusión de la subvención concedida en la página web de la entidad beneficiaria, pudiéndose concretar otro tipo de publicidad en la concesión dependiendo de la naturaleza y características de la actuación.

h) Laguntzaren esparruan sortzen den informazio teknikoa eta grafikoa erabiltzeko eskubidea Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari doan eta era ez-esklusiboan uztea, guztia ere Sailak bere informazio-sistemetan txerta dezan eta haren zabalkuntza edo argitalpena egin dezan edozer baliabide edo formatu bibliografikotan, ikus-entzunezkotan, informatikotan edota teknikaren erabilerak ahalbidetzen duenetan. Edonola ere, jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuko dira.

h) Ceder con carácter gratuito y no exclusivo al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el derecho a la utilización de la información técnica y grafica que se elabore en el marco de la ayuda, para su uso e incorporación en los sistemas de información del Departamento, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica. En cualquier caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual.

2.– Onuradunak bere kabuz diruz lagundu den jarduera burutzeko egin behar dituen gastuaren zenbatekoa handiagoa bada Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritako zenbatekoak baino, onuradunak, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu, obrarako konpromisoa hartu aurretik, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko.

2.– Cuando los gastos subvencionables en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.

Alderdi hori hala proiektua idazteko eta obrak zuzentzeko kontratuan (zerbitzu-kontratua) nola obra-kontratuan aplikatu beharko da. Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (justifikazioan edo, hala badagokio, dirulaguntzaren eskabidean aurkeztuko dira), efizientzia-eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

Este extremo será de aplicación tanto al contrato de la redacción de proyectos y dirección de obras (contrato de servicios) como al contrato de obras. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3.– Erakunde onuradunek Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak antolatutako sentsibilizazio- eta trebakuntza-jardueretan parte hartu ahal izango dute, baita esperientziak trukatzekoetan ere, betiere Eraikal ekimenean bildutako jardueren barruan.

3.– Las entidades beneficiarias podrán participar en posibles acciones de sensibilización, formación e intercambio de experiencias que se promuevan por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dentro de las actividades incluidas en la iniciativa Eraikal.

20. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

Inbertsioaren behin betiko benetako kostua dirulaguntza emateko oinarritzat hartutako aurrekontua baino gutxiago bada, dirulaguntzaren zenbatekoa bidezko proportzioan murriztuko da. Onartutako aurrekontuaren gaineko ehuneko baten arabera zehazten diren laguntzen kasuan, esandako ehunekoa aplikatuko da oinarri berriaren gainean.

En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte. En el caso de las ayudas que se determinen en función de un porcentaje sobre el presupuesto aceptado, se aplicará dicho porcentaje sobre la nueva base.

21. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 21.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza esleitzeko kontuan hartutako baldintzetan aldakuntzaren bat eginez gero, baldin eta deialdiaren xedea betetzat jotzen bada eta, hala dagokionean, deialdi honetan esleitutako dirulaguntzez gain beste erakunde publiko zein pribatu baten dirulaguntzak edo laguntzak jaso badira, horren berri aurretiaz eman beharko dute Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak berariaz onar ditzan. Aipatutako aldaketek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango dute, betiere agindu honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira. Horretarako, dagokion kitapen-ebazpena emango da, esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa aldatzeko edota, hala badagokio, egoki den zenbatekoaz gaindi jasotakoa itzultzea eskatzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la presente Orden para ser beneficiario de esta. A estos efectos, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

2.– Aldaketak ezingo du inola ere jardueraren izaera aldatu, eta, hura onartzeko, erakunde onuradunak txosten bidez justifikatu beharko du aldatutako proiektuaren eragina hasieran diruz lagundutako proiektuaren baliokidea edo handiagoa dela.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación y para su aceptación se deberá justificar mediante informe, por parte de la entidad beneficiaria, que el impacto del proyecto modificado es equivalente o superior al proyecto inicialmente subvencionado.

3.– Dirulaguntzaren onuradunak justifikazioan adierazten badu dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu egin direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.12 artikuluak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-izapidea ez denez egin, dirulaguntza eman duen organoaren aukeran geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea, betiere hori eginda beste inoren eskubideak kaltetzen ez badira.

3.– Cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

4.– Dirulaguntza eman duen organoak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez du esan nahi onuraduna dagozkion zehapenetatik salbuetsita geratu denik.

4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime al beneficiario de las sanciones que pudieran corresponderle.

5.– Dirulaguntza jaso duen jarduera egiteko eta amaitzeko epeari dagokionez, erakunde onuradunaren borondatez kanpoko arrazoiak ageri direnean eta behar bezala justifikatuta dagoenean, erakunde horrek, jarduera amaitzeko epea baino gutxienez hilabete lehenago, dirulaguntza jaso duen jarduera amaitzeko aldez aurretik zehaztutako epeak handitzeko eskatu ahal izango du. Epea ez da luzatuko onuradunak justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, ez eta 2024ko abenduaren 30etik aurrera ere.

5.– En relación al plazo de realización y finalización de la actuación subvencionada, con carácter excepcional, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con una antelación mínima de 1 mes al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación de los plazos inicialmente previstos para la realización de la actuación subvencionada. La ampliación del plazo no será superior al tiempo de retraso justificado por el beneficiario ni excederá del 30 de diciembre de 2022.

Epea luzatzeko eskaera hori Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendariak onartu beharko du, ebazpen bidez. Ebazpen horretan azken likidazioa egiteko beharrezkoak diren agiri guztiak aurkezteko epe muga berria ere zehaztuko da.

La ampliación del plazo deberá ser aprobada por Resolución del Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura. En dicha resolución se fijará asimismo la nueva fecha límite para la presentación de la totalidad de los documentos requeridos para hacer efectiva la última liquidación.

22. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 22.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza-eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko organoari eskaera helarazi beharko diote, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano gestor de las ayudas contempladas en la presente Orden, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak, gainera, uko egin ahal izango dio onartutako laguntzari, eta hala egin ahal izango du laguntza onartu ondoren. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote laguntzak kudeatzeko organoari, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La renuncia se presentará ante el órgano gestor de las ayudas quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

3.– Ukoa onartutakoan, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere, eta, hala dagokionean, jasotako zenbatekoak bueltatu beharko ditu.

3.– Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, a la devolución de los importes recibidos.

23. artikulua.– Ez-betetzearen ondorioak.

Artículo 23.– Efectos del incumplimiento.

1.– Erakunde onuradunak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren dirulaguntza eskaeraren eta emakidaren berariazko xederako erabiltzen ez badu, dirulaguntzaren oinarria den ekintza egiten ez badu, dirulaguntza eskatuta lortu nahi ziren helburu zehatzetara aplikatu izana justifikatzen ez badu edo behar bezala egiten ez badu edo, oro har, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan, agindu honetan edo emakida-ebazpenean ezarritako betebeharrak betetzen ez baditu, emandako eta jasotako kopurua itzuli beharko du legez aplikatu beharreko berandutze-interesekin batera; horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen berme eta itzultzeen araubide orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozedurari jarraitu beharko dio.

1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique o la justificación sea insuficiente, o, en general, concurra cualquiera de las causas de reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 19. artikuluaren 3. zenbakian jasotako kasuan, halaber, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainean izandako soberakina itzuli beharko da, eta dirulaguntzei aplikagarri zaien berandutze-interesa ere eskatuko da.

2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora aplicables en materia de subvenciones.

24. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 24.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu berbera duten funts publikoen edo pribatuen kargura jaso daitekeen beste edozein laguntzarekin. Hala ere, helburu berbererako jasotako laguntzen zenbateko osoa eta deialdi honetan emandako dirulaguntzaren kopurua batuta, azken kostu osoa baino handiagoa bada, deialdi honen bidez emandako laguntzaren zenbatekoari gehiegizko kopuru hori kenduko zaio.

La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente convocatoria, sea superior a su coste final total, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

25. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 25.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasota dagoen moduan; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auzi-errekurtsoei buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoari jarraikiz.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen aurretiazko izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotakoaren ondorioetarako, agindu honetako laguntzen ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko 2022rako Aurrekontu Orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egotearen mende dago.

A efectos de lo contemplado en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan jasotzen diren laguntzak arau hauek beteko dituzte: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. Izenburuan eta VII. Izenburuko III. kapituluan; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea; eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, azken honen erregelamendua onartzen duena.

Las subvenciones a que se refiere la presente Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Titulo VI y Capitulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2021.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA
ANEXO

Bizitegi-eraikuntzaren sektorean kudeaketa-sistemak ezartzeko eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa eta jasangarritasuna sustatzeko, eta berrikuntzari laguntzeko 2022rako dirulaguntza eskaria aurrez aurre egiteko eredua.

Modelo para la solicitud de forma presencial de una subvención para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica y de la sostenibilidad y apoyo a la innovación en el sector de la edificación residencial de la comunidad autónoma del país vasco, programa Eraikal 2022.

Dirulaguntza eskaria aurkeztu behar zaion organoa:

Órgano de presentación de la solicitud de subvención:

– Eusko Jaurlaritza.

– Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Erregistro Orokorra.

Registro General del Dpto. de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Donostia kalea, 1.

C/ Donostia-San Sebastián, 1.

01010 Vitoria-Gasteiz.

01010 Vitoria-Gasteiz

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Arabako Lurralde Ordezkaritza.

– Delegación Territorial de Álava del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Samaniego kalea 2, 1. solairua.

C/ Samaniego, 2, 1.ª planta.

01008 Vitoria-Gasteiz.

01008 Vitoria-Gasteiz

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza.

– Delegación Territorial de Gipuzkoa, Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Andia kalea, 13.

C/ Andía, 13.

20004 Donostia.

20004 Donostia / San Sebastián.

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza.

– Delegación Territorial de Bizkaia, Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Kale Nagusia 85.

C/ Gran Vía, 85.

48011 Bilbao.

48011 Bilbao

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa:

Información sobre protección de datos:

Behar bezala betetzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena, jakinarazten da datu pertsonalak tratamendu-jarduera honen barruan sartuko direla: Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendaritzaren dirulaguntzak eta laguntzak.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa que Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones de la Dirección de Vivienda y Arquitectura.

Tratamendu-arduraduna:

Responsable del tratamiento:

– Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren Zuzendaritza Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila.

– Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.

C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Telefonoa: 945 01 80 00

Teléfono: 945 01 80 00

Página web: http://euskadi.eus

– Datuak babesteko ordezkaria

– Delegada de protección de datos:

Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.

C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Telefonoa: 945 01 86 80

Teléfono: 945 01 86 80

Tratamenduaren helburua

Finalidad:

Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren Zuzendaritzaren dirulaguntzen eta laguntzen kudeaketa.

Gestión de ayudas y subvenciones de la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

Legitimazioa

Legitimación:

Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.

Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Datuak gordetzeko epea:

Plazo de conservación de los datos

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Hartzaileak:

Destinatarios:

1.– Europako Batasuneko organoak.

1.– Órganos de la Unión Europea

Datuen babesaren arloko eskubideak:

Derechos en materia de protección de datos:

2.– Sarbidea:

2.– Acceso:

Tratamenduaren arduradunarengandik interesdunari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez egiaztatzeko eskubidea da, eta, kasu horretan, datu horiek eskuratzeko eskubidea.

Es el derecho a obtener del Responsable del tratamiento, confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernan a la persona interesada y, en tal caso, el derecho de acceso a los mismos.

3.– Zuzenketa:

3.– Rectificación:

Berari dagozkion datu pertsonal okerrak zuzentzeko eskubidea da, baita datu pertsonal osatugabeak osatzeko eskubidea ere, adierazpen gehigarri baten bidez barne.

Es el derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan y a que se completen aquellos datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

4.– Ezabatzea.

4.– Supresión.

Ahazteko eskubidea: berari dagozkion datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea da, inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

Derecho al olvido: es el derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Datu pertsonalak ez badira beharrezkoak bildu edo beste era batera tratatu ziren helburuei dagokienez.

a) Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

b) Interesdunak tratamenduaren oinarri den adostasuna erretiratzen badu eta baimen hori beste oinarri juridiko batean oinarritzen ez bada.

b) La persona interesada retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se base en otro fundamento jurídico.

c) Interesduna tratamenduaren aurka badago eta tratamendurako beste arrazoi legitimo batzuk nagusitzen ez badira.

c) La persona interesada se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento.

d) Datu pertsonalak legez kontra tratatu badira.

d) Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.

e) Datu pertsonalak ezabatu egin behar dira tratamenduaren erantzuleari aplikatzen zaion Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean ezarritako legezko betebehar bat betetzeko.

e) Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

f) Tratamendua legez kontrakoa bada eta interesdunak datu pertsonalak ezabatzearen aurka egiten badu eta, horren ordez, erabilera mugatzeko eskatzen badu.

f) El tratamiento sea ilícito y la persona interesada se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.

g) Tratamenduaren arduradunak jada ez baditu datu pertsonalak behar tratamenduaren helburuetarako, baina interesdunak behar baditu erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko.

g) El Responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero la persona interesada los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

h) Interesduna tratamenduaren aurka agertu bada, tratamenduaren arduradunaren arrazoi legitimoak interesdunaren arrazoien gainetik dauden egiaztatu bitartean.

h) La persona interesada se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del Responsable del tratamiento prevalecen sobre los de la persona interesada.

1.– Oposizioa:

1.– Oposición:

1) Eskubidea da edozein unetan eta bere egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik aurka egiteko, tratamenduaren erantzuleak berari dagozkion datu pertsonalen tratamendua egin dezan, interes publikoko misio bat gauzatzean, ahal publikoak erabiltzean edo hirugarrenen interes legitimoan oinarrituta, profilak egitea barne.

1) Es el derecho a oponerse en cualquier momento y por motivos relacionados con su situación particular, a que el responsable del tratamiento realice un tratamiento de los datos personales que le conciernen basado en el ejercicio de una misión de interés público o en el ejercicio de potestades públicas o en el interés legítimo de terceros, incluida la elaboración de perfiles.

2) Tratamenduaren erantzuleak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta interesdunaren interes, eskubide eta askatasunen gainetik dauden premiazko arrazoiak egiaztatzen baditu, edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko beharrezkoak ez badira.

2) El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades de la persona interesada, o resulten necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

3) Datuak ikerketa zientifiko edo historikorako edo helburu estatistikoetarako tratatzen badira, interesdunak eskubidea izango du, bere egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, berari dagozkion datu pertsonalen tratamenduari aurka egiteko, interes publikoko arrazoiengatik egindako misio bat betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.

3) Si se tratan datos con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de la persona interesada tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

4) Tratamendu automatizatua: eskubide honen bidez bermatu nahi da ez dela zure datuen tratamenduan soilik oinarritutako erabaki baten xede, profilak egitea barne, pertsonarengan ondorio juridikoak eragiten dituena edo antzeko eragin nabarmena duena.

4) Tratamiento automatizado: este derecho pretende garantizar que no sea objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de tus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre la persona o le afecte significativamente de forma similar.

Eskubideak erabiltzea:

Ejercicio de derechos:

Eskubide horiek tratamenduaren arduradunaren aurrean erabiltzeko aukera duzu, datuen babesaren arloko eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez:

Usted tiene la posibilidad de ejercitar estos derechos ante el Responsable del tratamiento mediante el procedimiento de ejercicio de derechos en materia de protección de datos:

Halaber, edozein erreklamazio egiteko ahalmena duzu Datuak Babesteko Euskal Bulegoan, edo aldez aurretik erreklamazio bat egin dezakezu Datuak Babesteko ordezkariaren aurrean: www.euskadi.eus/servicios/10843/

Asimismo, usted tiene la potestad de dirigir cualquier reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, o puede realizar una reclamación previa ante la Delegada de Protección de Datos: www.euskadi.eus/servicios/10843/

Datu pertsonalen babesari buruzko informazio zehatza:

Información detallada sobre protección de datos personales:

– Página web de la Delegada de protección de datos de la CAE (www.euskadi.eus/proteccion-datos).

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra: (eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML /?Uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

– Reglamento General de Protección de Datos: (eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común